ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(COM(2013)0147 - C7-0082/2013 - 2013/0080(COD))
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγήτρια: Edit Herczog

10.12.2013


Διαδικασία : 2013/0080(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0455/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0455/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: