BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger, kommunikationen af oplysninger blandt toldmyndighederne, udvekslingen af fortrolige data mellem medlemsstaterne og definitionen af statistisk værdi

10.12.2013 - (COM(2013)0578 – C7‑0242/2013 – 2013/0278(COD)) - ***I

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Hans-Peter Martin


Procedure : 2013/0278(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0457/2013

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger, kommunikationen af oplysninger blandt toldmyndighederne, udvekslingen af fortrolige data mellem medlemsstaterne og definitionen af statistisk værdi

(COM(2013)0578 – C7‑0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0578),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet ((C7‑0242/2013)),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0457/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(6) Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på det mest effektive ekspertniveau, efter at have orienteret medlemsstaterne om, hvem der skal høres, og på hvilket grundlag, så der sikres upartiskhed, og eventuelle interessekonflikter undgås. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Kommissionen bør sikre, at disse delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne og respondenterne en væsentlig yderligere administrativ byrde.

(7) Kommissionen bør sikre, at disse delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne og respondenterne væsentlige yderligere omkostninger eller administrative byrder, idet disse skal holdes så lavt som muligt.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 638/2004 bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser til at vedtage bestemmelser for indsamlingen af oplysninger, navnlig vedrørende de koder, der skal anvendes, tekniske bestemmelser for udarbejdelsen af årlige handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn og enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre kvaliteten af de indberettede statistikker i overensstemmelse med kvalitetskriterierne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

(8) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 638/2004 bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser til at vedtage bestemmelser for indsamlingen af oplysninger, navnlig vedrørende de koder, der skal anvendes, tekniske bestemmelser for udarbejdelsen af årlige handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn og enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre kvaliteten af de gebyrfrit indberettede statistikker i overensstemmelse med kvalitetskriterierne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Som led i strategien for en ny struktur for det europæiske statistiske system (herefter benævnt "ESS"), der har til formål at forbedre koordineringen og partnerskabet i en klar pyramidestruktur inden for ESS, bør Udvalget for det Europæiske Statistiske System (herefter benævnt "ESSC"), der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker9, have en rådgivende rolle og bistå Kommissionen med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser.

(10) Som led i strategien for en ny struktur for det europæiske statistiske system (herefter benævnt "ESS"), der har til formål at forbedre koordineringen og partnerskabet i en klar pyramidestruktur inden for ESS, bør Udvalget for det Europæiske Statistiske System (herefter benævnt "ESSC"), der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker9, have en rådgivende rolle og bistå Kommissionen med udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser. En forbedring af koordinationen mellem nationale myndigheder og Kommissionen (Eurostat) er af afgørende betydning for at producere statistikker af højere kvalitet i Unionen.

__________________

__________________

9 EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

9 EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Forordning (EF) nr. 638/2004 bør ændres ved at erstatte henvisningen til Intrastat-udvalget med en henvisning til ESSC.

(11) Forordning (EF) nr. 638/2004 bør ændres ved at erstatte henvisningen til Intrastat-udvalget med en henvisning til ESSC. ESSC bør have samme medlemsstruktur som Intrastat-udvalget, nemlig ét medlem pr. medlemsstat.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Forenklinger af toldbehandlingsordningerne har ført til, at der ikke længere på toldniveau er statistiske oplysninger til rådighed om varer i toldkontrolsprocedurer. For at sikre datadækningen bør varebevægelser omfattes af Intrastat-systemet.

(12) Forenklinger af toldbehandlingsordningerne har ført til, at der ikke længere på toldniveau er statistiske oplysninger til rådighed om varer i toldkontrolsprocedurer. For at sikre datadækningen bør varebevægelser omfattes af Intrastat-systemet, idet eventuelle ekstraomkostninger skal begrænses mest muligt. Oplysningerne bør følge princippet om "envejsrapportering", dvs. for så vidt som datakvaliteten kan garanteres, bør dataene kun indsamles af eksportfirmaerne.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Udveksling af fortrolige data mellem medlemsstaterne vedrørende handelsstatistikker mellem EU-medlemsstaterne bør tillades med henblik på at øge effektiviteten af udvikling, produktion og formidling af handelsstatistikkerne eller for at forbedre kvaliteten af disse statistikker.

(13) Udveksling af fortrolige data mellem medlemsstaterne vedrørende handelsstatistikker mellem EU-medlemsstaterne bør tillades og være gebyrfri, hvis det er nødvendigt for at øge effektiviteten af udvikling, produktion og formidling af handelsstatistikkerne eller for at forbedre kvaliteten af disse statistikker. Udvekslingen af fortrolige oplysninger bør være frivillig i en overgangsperiode efter denne forordnings ikrafttrædelse. Udveksling af fortrolige data mellem firmaer bør imidlertid behandles med forsigtighed og bør ikke i sig selv medføre øgede administrative byrder for firmaerne.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Definitionen af statistisk værdi bør præciseres og strømlines med definitionen af dette dataelement for handelsstatistik med tredjelande.

(14) Definitionen af statistisk værdi skal præciseres og tilpasses definitionen af dette dataelement for handelsstatistik med tredjelande med henblik på at sikre, at statistikker over handlen internt i EU bedre kan sammenlignes med statistikker over handlen med lande uden for EU. Ensartede definitioner er af væsentlig betydning for en velfungerende og gnidningsløs handel på tværs af grænserne, og de er navnlig en forudsætning for, at forskellige nationale myndigheder kan fortolke de regler, der har indvirkning på grænseoverskridende erhvervsaktivitet, på samme måde.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser om kommunikationen af oplysninger blandt toldmyndigheder, udvekslingen af fortrolige data mellem medlemsstater og definitionen af statistisk værdi for handelsstatistik mellem EU-medlemsstater. I overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(15) I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det nødvendigt og hensigtsmæssigt at fastsætte harmoniserede bestemmelser om kommunikationen af oplysninger blandt toldmyndigheder, udvekslingen af fortrolige data mellem medlemsstater og definitionen af statistisk værdi for handelsstatistik mellem EU-medlemsstater. I overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) De nationale myndigheders fremsendelse af oplysninger bør ikke udløse gebyrer for Unionens medlemsstater, institutioner eller agenturer.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) Som følge af den økonomiske situation i medlemsstaterne og styrkelsen af koordinationsforanstaltninger på EU-niveau er det nødvendigt at udvikle en integreret strategi og stadig mere pålidelige statistiske indikatorer for at gennemføre de fastsatte politikker så effektivt som muligt.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b) Efter opdagelsen for nylig af manglerne i beskyttelsen af EU-borgernes og medlemsstaternes data, er det nødvendigt at styrke sikkerheden i forbindelse med metoderne til overførsel af følsomme statistiske data, herunder økonomiske data.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 – litra b

Forordning (EF) nr. 638/2004

Artikel 5 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De statistiske oplysninger om forsendelse og modtagelse af varer, der er omhandlet af et administrativt enhedsdokument for told- samt skatte- og afgiftsformål, leverer toldmyndighederne direkte til de nationale myndigheder mindst én gang om måneden.

2. De statistiske oplysninger om forsendelse og modtagelse af varer, der er omhandlet af et administrativt enhedsdokument for told- samt skatte- og afgiftsformål, leverer toldmyndighederne direkte til de nationale myndigheder én gang om måneden.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 638/2004

Artikel 9a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udvekslingen af fortrolige data, som defineret ved artikel 3, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker*, tillades udelukkende for statistiske formål mellem de respektive nationale myndigheder i hver medlemsstat, hvor udvekslingen tjener til at gøre udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker om varehandelen mellem medlemsstaterne mere effektiv eller forbedrer kvaliteten af dataene.

Den gebyrfrie udveksling af fortrolige data, som defineret ved artikel 3, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker*, tillades udelukkende for statistiske formål mellem de respektive nationale myndigheder i hver medlemsstat, hvor det er godtgjort, at udvekslingen tjener til at gøre udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker om varehandelen mellem medlemsstaterne mere effektiv eller i væsentlig grad forbedrer kvaliteten af dataene. Eventuelle yderligere administrative byrder eller omkostninger holdes på et minimum. Udvekslingen af fortrolige data bør begrænses være frivillig indtil den ...(Publikationskontoret: indsæt venligst datoen fem år efter forordningens ikrafttrædelse).

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 638/2004

Artikel 9a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nationale myndigheder, der har fået adgang til fortrolige data, skal behandle disse oplysninger fortroligt og udelukkende anvende dem til statistiske formål.

Nationale myndigheder, der har fået adgang til fortrolige data, skal behandle disse oplysninger fortroligt og udelukkende anvende dem til statistiske formål. Nationale myndigheder må ikke overføre sådanne data til anden international organisation, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 – litra c

Forordning (EF) nr. 638/2004

Artikel 10 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan under visse betingelser, der opfylder bestemte kvalitetskrav, forenkle de oplysninger, der skal afgives vedrørende mindre enkelttransaktioner. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a for at definere disse betingelser."

5. Medlemsstaterne kan under visse betingelser, der opfylder bestemte kvalitetskrav, forenkle de oplysninger, der skal afgives vedrørende mindre enkelttransaktioner, hvis en sådan forenkling ikke får negative konsekvenser for statistikkens kvalitet. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a for at definere disse betingelser."

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 638/2004

Artikel 11 – stk. 1

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

6a) Artikel 11 affattes således:

Artikel 11

"Artikel 11

Statistisk fortrolighed

Statistisk fortrolighed

Hvis de oplysningspligtige, der har afgivet oplysninger, har fremsat begæring derom, afgør de nationale myndigheder, om de statistiske resultater, der indirekte gør det muligt at identificere den pågældende, skal offentliggøres, eller om de skal tilpasses, således at deres offentliggørelse ikke skader den statistiske fortrolighed.

Hvis de oplysningspligtige, der har afgivet oplysninger, har fremsat begæring derom, afgør de nationale myndigheder, om de statistiske resultater, der indirekte gør det muligt at identificere den pågældende, skal offentliggøres, eller om de skal tilpasses, således at deres offentliggørelse ikke skader den statistiske fortrolighed. De nationale myndigheder sikrer, at eventuelle skadelige konsekvenser for en eller flere oplysningspligtige, som afgiver oplysninger, klart opvejes af statistiske fordele."

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7 – litra c

Forordning (EF) nr. 638/2004

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter tekniske bestemmelser for udarbejdelsen af statistikkerne.

Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter tekniske bestemmelser for den mindst bekostelige udarbejdelse af statistikkerne.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14, stk. 2.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 638/2004

Artikel 13 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de statistikker, der indberettes i overensstemmelse med kvalitetskriterierne.

4. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de statistikker, der indberettes i overensstemmelse med kvalitetskriterierne, idet uforholdsmæssigt store udgifter for de nationale myndigheder skal undgås.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9

Forordning (EF) nr. 638/2004

Artikel 13a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af de i artikel 3, stk. 4, artikel 6, stk. 2, artikel 10, stk. 3, 4 og 5, og artikel 12, stk. 1, litra a) og stk. 2, omhandlede beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne og respondenterne en væsentlig yderligere administrativ byrde.

2. Kommissionen sikrer ved udøvelsen af de i artikel 3, stk. 4, artikel 6, stk. 2, artikel 10, stk. 3, 4 og 5, og artikel 12, stk. 1, litra a) og stk. 2, omhandlede beføjelser, at de delegerede retsakter ikke pålægger medlemsstaterne og respondenterne væsentlige yderligere omkostninger eller administrative byrder. Kommissionen bestræber sig så vidt muligt på at begrænse omkostningerne og de administrative byrder. Desuden skal Kommissionen behørigt begrunde foranstaltningerne i disse påtænkte delegerede retsakter og fremlægge oplysninger med input fra medlemsstaterne om alle dermed forbundne byrder og produktionsomkostninger, jf. artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 223/2009.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9

Forordning (EF) nr. 638/2004

Artikel 13a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 4, artikel 6, stk. 2, artikel 10, stk. 3, 4 og 5, og artikel 12, stk. 1, litra a) og stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra den [Publikationskontoret: indsæt venligst datoen for denne ændringsforordnings ikrafttrædelse].

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 4, artikel 6, stk. 2, artikel 10, stk. 3, 4 og 5, og artikel 12, stk. 1, litra a) og stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den [Publikationskontoret: indsæt venligst datoen for denne ændringsforordnings ikrafttrædelse]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Der bør ikke tillægges Kommissionen beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter for en ubestemt periode.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 9

Forordning (EF) nr. 638/2004

Artikel 13a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 4, artikel 6, stk. 2, artikel 10, stk. 3, 4 og 5 og artikel 12, stk. 1, litra a), og stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en periode på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 4, artikel 6, stk. 2, artikel 10, stk. 3, 4 og 5 og artikel 12, stk. 1, litra a), og stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en periode på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

PROCEDURE

Titel

Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne for så vidt angår delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, vedrørende vedtagelsen af visse foranstaltninger, kommunikationen af oplysninger blandt toldmyndighederne, udvekslingen af fortrolige data mellem medlemsstaterne og definitionen af statistisk værdi.

Referencer

COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD)

Dato for høring af EP

8.8.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

10.9.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Hans-Peter Martin

10.9.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

5.11.2013

2.12.2013

9.12.2013

 

Dato for vedtagelse

2.12.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

26

0

11

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sophie Auconie, Fabrizio Bertot, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Nils Torvalds, Oleg Valjalo

Dato for indgivelse

10.12.2013