ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών, όσον αφορά την ανάθεση στην Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων, την κοινοποίηση πληροφοριών από την τελωνειακή διοίκηση, την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και τον ορισμό της στατιστικής αξίας

10.12.2013 - (COM(2013)0578 – C7‑0242/2013 – 2013/0278(COD)) - ***I

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Hans-Peter Martin


Διαδικασία : 2013/0278(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0457/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0457/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών, όσον αφορά την ανάθεση στην Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων, την κοινοποίηση πληροφοριών από την τελωνειακή διοίκηση, την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και τον ορισμό της στατιστικής αξίας

(COM(2013)0578 – C7‑0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0578),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0242/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0457/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(6) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, περιλαμβανομένων εκείνων στο πλέον αποτελεσματικό επίπεδο εμπειρογνωμόνων, αφού γνωστοποιήσει στα κράτη μέλη με ποίον θα γίνουν διαβουλεύσεις και επί ποίας βάσεως θα εξασφαλίζεται η αμεροληψία και θα αποφεύγονται οι δυνατές συγκρούσεις συμφερόντων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά, ώστε οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

(7) Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνά ώστε οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μη συνεπάγονται σημαντικό πρόσθετο κόστος ή σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τους συμμετέχοντες στην έρευνα, διατηρώντας το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ομοιόμορφος χαρακτήρας των προϋποθέσεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, ώστε να μπορεί να θεσπίζει διατάξεις για τη συλλογή στοιχείων, ιδίως όσον αφορά τους κωδικούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται, τις τεχνικές διατάξεις για την κατάρτιση των ετήσιων στατιστικών των εμπορικών συναλλαγών με βάση τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και οιαδήποτε απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των στατιστικών που διαβιβάζονται σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(8) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ομοιόμορφος χαρακτήρας των προϋποθέσεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες, ώστε να μπορεί να θεσπίζει διατάξεις για τη συλλογή στοιχείων, ιδίως όσον αφορά τους κωδικούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται, τις τεχνικές διατάξεις για την κατάρτιση των ετήσιων στατιστικών των εμπορικών συναλλαγών με βάση τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και οιαδήποτε απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των στατιστικών που διαβιβάζονται ατελώς σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για μια νέα δομή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (EΣΣ), που στόχο έχει τη βελτίωση του συντονισμού και της σύμπραξης σε μια σαφή πυραμιδική δομή εντός του EΣΣ, η επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (EΕΣΣ), η οποία συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές9, θα πρέπει να έχει συμβουλευτικό ρόλο και να επικουρεί την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων.

(10) Στο πλαίσιο της στρατηγικής για μια νέα δομή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (EΣΣ), που στόχο έχει τη βελτίωση του συντονισμού και της σύμπραξης σε μια σαφή πυραμιδική δομή εντός του EΣΣ, η επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (EΕΣΣ), η οποία συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές9, θα πρέπει να έχει συμβουλευτικό ρόλο και να επικουρεί την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών της αρμοδιοτήτων. Η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών αρχών και της Επιτροπής (Eurostat) αποτελεί κομβικό στοιχείο για την παραγωγή υψηλότερης ποιότητας στατιστικών στην Ένωση.

__________________

__________________

9 ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164.

9 ΕΕ L 87, 31.3.2009, σ. 164.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 πρέπει να τροποποιηθεί με την αντικατάσταση της αναφοράς στην επιτροπή Intrastat με αναφορά στην ΕΕΣΣ.

(11) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 πρέπει να τροποποιηθεί με την αντικατάσταση της αναφοράς στην επιτροπή Intrastat με αναφορά στην ΕΕΣΣ. Η ΕΕΣΣ πρέπει να έχει την ίδια δομή μελών με την επιτροπή Intrastat, ήτοι ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Λόγω της απλούστευσης των τελωνειακών καθεστώτων απελευθέρωσης δεν διατίθενται πλέον, σε επίπεδο τελωνείων, στατιστικά στοιχεία για τα εμπορεύματα που τίθενται υπό τελωνειακό καθεστώς μεταποίησης. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η κάλυψη των εν λόγω στοιχείων, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα Intrastat οι μετακινήσεις των εν λόγω εμπορευμάτων.

(12) Λόγω της απλούστευσης των τελωνειακών καθεστώτων απελευθέρωσης δεν διατίθενται πλέον, σε επίπεδο τελωνείων, στατιστικά στοιχεία για τα εμπορεύματα που τίθενται υπό τελωνειακό καθεστώς μεταποίησης. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η κάλυψη των εν λόγω στοιχείων, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο σύστημα Intrastat οι μετακινήσεις των εν λόγω εμπορευμάτων, ενώ οιασδήποτε μορφής πρόσθετο κόστος θα πρέπει να περιορίζεται όσο το δυνατό περισσότερο. Η ενημέρωση θα πρέπει να ακολουθεί την αρχή της «παροχής στατιστικών στοιχείων μονής ροής», και για να υπάρχουν εγγυήσεις όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων, αυτά θα πρέπει να συλλέγονται μόνο από τις εταιρείες εξαγωγής.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Θα πρέπει να επιτρέπεται η ανταλλαγή μεταξύ κρατών μελών εμπιστευτικών δεδομένων που αφορούν στατιστικές για το εμπόριο εντός της ΕΕ, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης ή τη βελτίωση της ποιότητας των εν λόγω στατιστικών.

(13) Θα πρέπει να επιτρέπεται η ανταλλαγή μεταξύ κρατών μελών εμπιστευτικών δεδομένων που αφορούν στατιστικές για το εμπόριο εντός της ΕΕ και μάλιστα ατελώς εάν απαιτείται για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης ή τη βελτίωση της ποιότητας των εν λόγω στατιστικών. Αυτές οι ανταλλαγές θα πρέπει να είναι εθελοντικές και θα πρέπει να είναι δυνατές για μία μεταβατική περίοδο μετά τη θέση του παρόντος κανονισμού σε ισχύ. Ωστόσο, αυτή η ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή και δεν θα πρέπει καθαυτή να επιτείνει τον διοικητικό φόρτο των εταιρειών.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ορισμός της στατιστικής αξίας και να ευθυγραμμισθεί προς τον ορισμό που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των στατιστικών για το εμπόριο εκτός της ΕΕ.

(14) Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ορισμός της στατιστικής αξίας και να ευθυγραμμισθεί προς τον ορισμό που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των στατιστικών για το εμπόριο εκτός της ΕΕ με σκοπό να καθίσταται δυνατή καλύτερη συγκρισιμότητα των ενδοενωσιακών εμπορικών στατιστικών με τις αντίστοιχες εξοενωσιακές. Οι ομοιόμορφοι ορισμοί έχουν ουσιώδη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία και το απρόσκοπτο του διασυνοριακού εμπορίου και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί ως προαπαιτούμενο για να μπορούν οι διάφορες εθνικές αρχές να εναρμονίζουν τις ερμηνείες των κανόνων που έχουν αντίκτυπο στις διασυνοριακές δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών από την τελωνειακή διοίκηση, την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και τον ορισμό της στατιστικής αξίας στον τομέα των στατιστικών για το εμπόριο εντός της ΕΕ. Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(15) Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και σκόπιμο να θεσπιστούν εναρμονισμένοι κανόνες σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών από την τελωνειακή διοίκηση, την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και τον ορισμό της στατιστικής αξίας στον τομέα των στατιστικών για το εμπόριο εντός της ΕΕ. Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15 α) Η διαβίβαση δεδομένων από τις εθνικές αρχές θα πρέπει να διενεργείται ατελώς για τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17 α) Δεδομένης της οικονομικής κατάστασης των κρατών μελών και της προώθησης μέτρων συντονισμού στο επίπεδο της Ένωσης, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν ολοκληρωμένη προσέγγιση και διαρκώς περισσότερο αξιόπιστοι στατιστικοί δείκτες με σκοπό να υλοποιούνται αποτελεσματικότερα οι πολιτικές.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17 β) Μετά την πρόσφατη διαπίστωση παραβιάσεων της προστασίας των δεδομένων πολιτών και κρατών μελών της Ένωσης, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ασφάλεια των μέσων διαβίβασης ευαίσθητων στατιστικών δεδομένων, περιλαμβανομένων των οικονομικών δεδομένων.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι στατιστικές πληροφορίες για τις αποστολές και τις αφίξεις εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο ενιαίου διοικητικού εγγράφου για τελωνειακούς ή φορολογικούς σκοπούς, παρέχονται απευθείας από τα τελωνεία στις εθνικές αρχές, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Οι στατιστικές πληροφορίες για τις αποστολές και τις αφίξεις εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο ενιαίου διοικητικού εγγράφου για τελωνειακούς ή φορολογικούς σκοπούς, παρέχονται απευθείας από τα τελωνεία στις εθνικές αρχές, μία φορά το μήνα.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004

Άρθρο 9 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, για τις ευρωπαϊκές στατιστικές(*), επιτρέπεται μόνο για στατιστικούς σκοπούς, μεταξύ των αντίστοιχων εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους, όταν η ανταλλαγή χρησιμεύει για την αποτελεσματική κατάρτιση, παραγωγή και διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών όσον αφορά τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών ή τη βελτίωση της ποιότητάς τους.

Η ανταλλαγή ατελώς εμπιστευτικών δεδομένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές(*), επιτρέπεται μόνο για στατιστικούς σκοπούς, μεταξύ των αντίστοιχων εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους, όταν αποδεικνύεται ότι η ανταλλαγή χρησιμεύει για την αποτελεσματική κατάρτιση, παραγωγή και διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών όσον αφορά τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών ή τη σημαντική βελτίωση της ποιότητάς τους. Οιοδήποτε πρόσθετο κόστος ή πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη μειώνεται στο ελάχιστο. Αυτή η ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών είναι εθελοντική έως …...[Επίσημη Εφημερίδα να εγγραφεί η ημερομηνία: πέντε ·έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού].

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004

Άρθρο 9 α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εθνικές αρχές που λαμβάνουν εμπιστευτικά δεδομένα τα επεξεργάζονται με εμπιστευτικό τρόπο και τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

Οι εθνικές αρχές που λαμβάνουν εμπιστευτικά δεδομένα τα επεξεργάζονται με εμπιστευτικό τρόπο και τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Οι εθνικές αρχές δεν διαβιβάζουν αυτά τα δεδομένα σε ουδεμία διεθνή οργάνωση πέραν των προβλεπομένων στον κανονισμό.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) 638/2004

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη δύνανται, υπό ορισμένους όρους που πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας, να απλουστεύουν τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται για ήσσονος σημασίας μεμονωμένες συναλλαγές. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 13α, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό αυτών των προϋποθέσεων. »

5. Τα κράτη μέλη δύνανται, υπό ορισμένους όρους που πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας, να απλουστεύουν τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται για ήσσονος σημασίας μεμονωμένες συναλλαγές υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η απλούστευση δεν αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας των στατιστικών. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 13α, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό αυτών των προϋποθέσεων. »

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(6 α) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 11

“Άρθρο 11

Το στατιστικό απόρρητο

Το στατιστικό απόρρητο

Μόνον κατόπιν αιτήματος του υπόχρεου ή των υπόχρεων παροχής στατιστικών πληροφοριών, οι εθνικές αρχές αποφασίζουν κατά πόσον τα στατιστικά αποτελέσματα που μπορούν να καταστήσουν εφικτή την αναγνώριση του συγκεκριμένου παρόχου, κοινολογούνται ή τροποποιούνται κατά τρόπον ώστε η κοινολόγησή τους να μην θίγει το στατιστικό απόρρητο.

Μόνον κατόπιν αιτήματος του υπόχρεου ή των υπόχρεων παροχής στατιστικών πληροφοριών, οι εθνικές αρχές αποφασίζουν κατά πόσον τα στατιστικά αποτελέσματα που μπορούν να καταστήσουν εφικτή την αναγνώριση του συγκεκριμένου παρόχου, κοινολογούνται ή τροποποιούνται κατά τρόπον ώστε η κοινολόγησή τους να μην θίγει το στατιστικό απόρρητο. Οι εθνικές αρχές εξασφαλίζουν ότι τα στατιστικά οφέλη υπερισχύουν σαφώς των ενδεχόμενων ζημιογόνων επιπτώσεων εις βάρος του υπόχρεου ή των υπόχρεων παροχής στατιστικών πληροφοριών.”

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις τεχνικές διατάξεις για την κατάρτιση των εν λόγω στατιστικών.

«Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις τεχνικές διατάξεις για την κατά τον πλέον οικονομικό τρόπο κατάρτιση των εν λόγω στατιστικών.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.»

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.»

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των στατιστικών που διαβιβάζονται σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια.

(4) Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας των στατιστικών που διαβιβάζονται σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια, αποφεύγοντας το υπέρμετρο κόστος για τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004

Άρθρο 13 α - παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφος 2, του άρθρου 10 παράγραφοι 3, 4 και 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2, η Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

(2) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφος 2, του άρθρου 10 παράγραφοι 3, 4 και 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2, η Επιτροπή μεριμνά ούτως ώστε οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μην συνεπάγονται σημαντικό πρόσθετο κόστος ή σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για τα κράτη μέλη και τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Η Επιτροπή επιδιώκει μειώσεις του κόστους και της διοικητικής επιβάρυνσης όπου είναι τούτο δυνατό. Επιπροσθέτως η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως τις δράσεις σε αυτές τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και παρέχει με τη συμβολή από τα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με οιαδήποτε επιβάρυνση και κόστος παραγωγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΚ) 638/2004

Άρθρο 13 α - παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η αρμοδιότητα έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφος 2, του άρθρου 10 παράγραφοι 3, 4 και 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2, ανατίθεται στην Επιτροπή επ' αόριστον από το [Γραφείο Εκδόσεων: να προστεθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού].

3. Η αρμοδιότητα έγκρισης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφος 2, του άρθρου 10 παράγραφοι 3, 4 και 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2, ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις [Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: να προστεθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού]. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την ανάθεση εξουσίας το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους ταυτόσημης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν στην παράταση το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη εκάστης περιόδου.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή εξουσία να θεσπίζει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις επ’ αόριστον.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004

Άρθρο 13 α - παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφος 2, του άρθρου 10 παράγραφοι 3, 4 και 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί ένσταση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 6 παράγραφος 2, του άρθρου 10 παράγραφοι 3, 4 και 5 και του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2, τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί ένσταση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ένσταση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά τρεις μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών, όσον αφορά την ανάθεση στην Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων, την κοινοποίηση πληροφοριών από την τελωνειακή διοίκηση, την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ κρατών μελών και τον ορισμό της στατιστικής αξίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

8.8.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

10.9.2013

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Hans-Peter Martin

10.9.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2013

2.12.2013

9.12.2013

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

11

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sophie Auconie, Fabrizio Bertot, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Nils Torvalds, Oleg Valjalo

Ημερομηνία κατάθεσης

10.12.2013