MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 638/2004 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi, tullihallinnolta saatavien tietojen toimittamiseksi, salassapidettävien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden välillä ja tilastollisen arvon määrittelemiseksi

10.12.2013 - (COM(2013)0578 – C7‑0242/2013 – 2013/0278(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Hans-Peter Martin


Menettely : 2013/0278(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0457/2013

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 638/2004 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi, tullihallinnolta saatavien tietojen toimittamiseksi, salassapidettävien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden välillä ja tilastollisen arvon määrittelemiseksi

(COM(2013)0578 – C7‑0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0578),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0242/2013),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0457/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(6) On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös tehokkaimmalla asiantuntijatasolla ilmoitettuaan jäsenvaltioille, keitä on tarkoitus kuulla ja millä perusteella on tarkoitus varmistaa puolueettomuus ja välttää mahdolliset eturistiriidat. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Komission olisi varmistettava, ettei näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille ja vastaajayksiköille.

(7) Komission olisi varmistettava, ettei näistä delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavia lisäkustannuksia tai huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille ja vastaajayksiköille ja että niistä aiheutuvat kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisina.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 638/2004 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voi hyväksyä tietojen keruuta koskevat järjestelyt ja erityisesti käytettävät koodit, yritysten ominaisuustietojen mukaan jaoteltujen kauppaa koskevien vuosittaisten tilastojen keruuta koskevat tekniset säännökset sekä toimenpiteet, jotka ovat tarpeen laatukriteerien mukaisen tilastojen laadun varmistamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

(8) Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 638/2004 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta se voi hyväksyä tietojen keruuta koskevat järjestelyt ja erityisesti käytettävät koodit, yritysten ominaisuustietojen mukaan jaoteltujen kauppaa koskevien vuosittaisten tilastojen keruuta koskevat tekniset säännökset sekä toimenpiteet, jotka ovat tarpeen maksutta toimitettavien tilastojen laatukriteerien mukaisen laadun varmistamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Euroopan tilastojärjestelmän rakenteen uudistamiseen tähtäävällä strategialla pyritään parantamaan koordinointia ja kumppanuutta luomalla Euroopan tilastojärjestelmään selkeä pyramidirakenne; sen mukaisesti Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 223/20099 perustetulla Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevällä komitealla olisi oltava neuvoa-antava rooli, ja sen olisi avustettava komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa.

(10) Euroopan tilastojärjestelmän rakenteen uudistamiseen tähtäävällä strategialla pyritään parantamaan koordinointia ja kumppanuutta luomalla Euroopan tilastojärjestelmään selkeä pyramidirakenne; sen mukaisesti Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 223/20099 perustetulla Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevällä komitealla olisi oltava neuvoa-antava rooli, ja sen olisi avustettava komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa. Kansallisten viranomaisten ja komission (Eurostat) välisen koordinoinnin parantaminen on tärkeää tilastotietojen laadun parantamiseksi unionissa.

__________________

__________________

9EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

9 EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Asetusta (EY) N:o 638/2004 olisi muutettava korvaamalla viittaus Intrastat-komiteaan viittauksella Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevään komiteaan.

(11) Asetusta (EY) N:o 638/2004 olisi muutettava korvaamalla viittaus Intrastat-komiteaan viittauksella Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevään komiteaan. Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean jäsenyysrakenteen olisi oltava sama kuin Intrastat-komiteassa, eli kustakin jäsenvaltiosta olisi oltava yksi jäsen.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Tulliselvitysjärjestelyjen yksinkertaistukset ovat johtaneet siihen, että tullin tasolla ei ole saatavilla tilastotietoja tullimenettelyssä olevista tavaroista. Tietojen kattavuuden varmistamiseksi kyseisten tavaroiden liikkuminen olisi sisällytettävä Intrastat-järjestelmään.

(12) Tulliselvitysjärjestelyjen yksinkertaistukset ovat johtaneet siihen, että tullin tasolla ei ole saatavilla tilastotietoja tullimenettelyssä olevista tavaroista. Tietojen kattavuuden varmistamiseksi kyseisten tavaroiden liikkuminen olisi sisällytettävä Intrastat-järjestelmään mutta lisäkustannusten aiheutumista olisi vältettävä mahdollisimman pitkälti. Tietojen olisi oltava niin kutsutun yksisuuntaisen raportoinnin periaatteen mukaisia, eli ainoastaan vientiyritysten olisi kerättävä tietoja edellyttäen, että tietojen laatu voidaan taata.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) EU:n sisäisen kaupan tilastoihin liittyvien salassapidettävien tietojen vaihtaminen olisi sallittava jäsenvaltioiden välillä, jotta voitaisiin tehostaa näiden tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua tai parantaa kyseisten tilastojen laatua.

(13) EU:n sisäisen kaupan tilastoihin liittyvien salassapidettävien tietojen vaihtaminen olisi sallittava jäsenvaltioiden välillä ja sen olisi oltava maksutonta, mikäli maksuttomuus on tarpeen, jotta voitaisiin tehostaa näiden tilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua tai parantaa kyseisten tilastojen laatua. Tietojen vaihtamisen olisi oltava vapaaehtoista, ja sen olisi oltava mahdollista tämän asetuksen voimaantuloa seuraavan siirtymäkauden ajan. Salassapidettävien tietojen vaihtoon olisi kuitenkin suhtauduttava varovaisesti, eikä se saisi lisätä itsessään yritysten hallinnollista rasitetta.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Tilastollisen arvon määritelmää olisi selkiytettävä, ja se olisi saatettava EU:n ulkopuolisen kaupan tilastoissa käytettävän vastaavan tietoyksikön määritelmän mukaiseksi.

(14) Tilastollisen arvon määritelmää olisi selkiytettävä, ja se olisi saatettava EU:n ulkopuolisen kaupan tilastoissa käytettävän vastaavan tietoyksikön määritelmän mukaiseksi, jotta EU:n sisäisen kaupan tilastot ja EU:n ulkopuolisen kaupan tilastot olisivat paremmin vertailukelpoisia. Yhdenmukaiset määritelmät ovat välttämättömiä hyvin toimivalle ja kitkattomalle rajatylittävälle kaupankäynnille, ja ne ovat erityisesti tärkeä ennakkoedellytys sille, että kansalliset viranomaiset voivat tulkita yhdenmukaisesti yritysten rajatylittävään toimintaan vaikuttavia sääntöjä.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tarpeen ja aiheellista vahvistaa säännöt tullihallinnolta saatujen tietojen toimittamisesta, salassapidettävien tietojen vaihtamisesta jäsenvaltioiden välillä ja tilastollisen arvon määrittelemisestä EU:n sisäisen kaupan tilastojen alalla. Tässä asetuksessa ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen edellä tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi.

(15) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tarpeen ja aiheellista vahvistaa yhdenmukaiset säännöt tullihallinnolta saatujen tietojen toimittamisesta, salassapidettävien tietojen vaihtamisesta jäsenvaltioiden välillä ja tilastollisen arvon määrittelemisestä EU:n sisäisen kaupan tilastojen alalla. Tässä asetuksessa ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on tarpeen edellä tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Kansallisten viranomaisten toimittamien tietojen olisi oltava maksuttomia jäsenvaltioille sekä unionin toimielimille ja virastoille.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden taloustilanne ja koordinointitoimenpiteiden tehostaminen unionin tasolla, on syytä kehittää yhdennetty lähestymistapa ja entistä luotettavampia tilastoindikaattoreita, jotta politiikan toteutusta voidaan tehostaa.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b) Unionin kansalaisten ja jäsenvaltioiden tietosuojaa koskevien äskettäin havaittujen rikkomusten vuoksi on aiheellista parantaa arkaluonteisten tilastotietojen, myös arkaluonteisten talousalan tilastotietojen, siirtotapojen turvallisuutta.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 638/2004

5 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Tullin on toimitettava sellaisia lähteviä ja saapuvia tavaroita, joihin sovelletaan tullin tai verotuksen tarpeisiin yhtenäistä hallinnollista asiakirjaa, koskevat tilastotiedot suoraan kansallisille viranomaisille vähintään kerran kuussa.

2. Tullin on toimitettava sellaisia lähteviä ja saapuvia tavaroita, joihin sovelletaan tullin tai verotuksen tarpeisiin yhtenäistä hallinnollista asiakirjaa, koskevat tilastotiedot suoraan kansallisille viranomaisille kerran kuussa.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 638/2004

9 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009(*) 3 artiklan 7 kohdassa määriteltyjen salassapidettävien tietojen pelkästään tilastotarkoituksiin tapahtuva vaihto sallitaan kunkin jäsenvaltion asiaan liittyvien kansallisten viranomaisten välillä, kun kyseinen vaihto edistää jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevien Euroopan tilastojen tehokasta kehittämistä, tuottamista ja jakelua tai parantaa niiden laatua.

Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009(*) 3 artiklan 7 kohdassa määriteltyjen salassapidettävien tietojen pelkästään tilastotarkoituksiin tapahtuva maksuton vaihto sallitaan kunkin jäsenvaltion asiaan liittyvien kansallisten viranomaisten välillä, kun on osoitettu, että kyseinen vaihto edistää jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevien Euroopan tilastojen tehokasta kehittämistä, tuottamista ja jakelua tai parantaa huomattavasti niiden laatua. Jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuva hallinnollinen rasite ja kustannukset on minimoitava. Salassapidettävien tietojen vaihtamisen on oltava vapaaehtoista … asti [Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta].

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 638/2004

9 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Salassapidettäviä tietoja hankkineiden kansallisten viranomaisten on käsiteltävä kyseisiä tietoja salassapidettävinä ja käytettävä niitä yksinomaan tilastotarkoituksiin.

Salassapidettäviä tietoja hankkineiden kansallisten viranomaisten on käsiteltävä kyseisiä tietoja salassapidettävinä ja käytettävä niitä yksinomaan tilastotarkoituksiin. Kansalliset viranomaiset eivät saa siirtää tällaisia tietoja millekään muille kansainvälisille järjestöille kuin tässä asetuksessa tarkoitetuille järjestöille.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 638/2004

10 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin, kun laatuvaatimukset täytetään, yksinkertaistaa yksittäisistä vähämerkityksisistä liiketoimista toimitettavia tietoja. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 13 a artiklan mukaisesti näiden edellytysten määrittelemiseksi.

5. Jäsenvaltiot voivat tietyin laatuvaatimukset täyttävin edellytyksin yksinkertaistaa yksittäisistä vähämerkityksisistä liiketoimista toimitettavia tietoja edellyttäen, että yksinkertaistaminen ei vaikuta heikentävästi tilastojen laatuun. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 13 a artiklan mukaisesti näiden edellytysten määrittelemiseksi.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 638/2004

11 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(6 a) Korvataan 11 artikla seuraavasti:

11 artikla

”11 artikla

Tilastotietojen luottamuksellisuus

Tilastotietojen luottamuksellisuus

Kansalliset viranomaiset voivat ainoastaan tilastotiedot toimittaneiden osapuolten pyynnöstä päättää, jaellaanko sellaisia tilastotietoja, jotka saattavat mahdollistaa näiden osapuolten tunnistamisen, tai muutetaanko näitä tilastotietoja siten, ettei niiden jakelu vaaranna tilastotietojen luottamuksellisuutta.

Kansalliset viranomaiset voivat ainoastaan tilastotiedot toimittaneiden osapuolten pyynnöstä päättää, jaellaanko sellaisia tilastotietoja, jotka saattavat mahdollistaa näiden osapuolten tunnistamisen, tai muutetaanko näitä tilastotietoja siten, ettei niiden jakelu vaaranna tilastotietojen luottamuksellisuutta. Kansallisten viranomaisen on varmistettava, että tilastolliset edut ovat selvästi suuremmat kuin tietoja toimittaville osapuolille mahdollisesti aiheutuvat haitalliset vaikutukset.”

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 7 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 638/2004

12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tekniset säännökset näiden tilastojen laatimista varten.

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tekniset säännökset näiden tilastojen kaikkein taloudellisinta laatimista varten.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Nämä täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 8 kohta

Asetus (EY) N:o 638/2004

13 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet, jotka ovat tarpeen laatukriteerien mukaisen tilastojen laadun varmistamiseksi.

4. Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet, jotka ovat tarpeen laatukriteerien mukaisen tilastojen laadun varmistamiseksi, välttäen suhteettoman korkeiden kustannusten aiheuttamista kansallisille viranomaisille.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 9 kohta

Asetus (EY) N:o 638/2004

13 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Käyttäessään 3 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

2. Käyttäessään 3 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan sekä 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavia lisäkustannuksia tai huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille. Komissio pyrkii vähentämään kustannuksia ja hallinnollista rasitetta aina, kun se on mahdollista. Lisäksi komissio perustelee asianmukaisesti kyseisiin suunniteltuihin delegoituihin säädöksiin sisältyvät toimenpiteet ja esittää jäsenvaltioiden myötävaikutuksella tiedot niihin mahdollisesti liittyvästä rasitteesta ja tuottamisen kustannuksista asetuksen (EY) N:o 223/2009 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 9 kohta

Asetus (EY) N:o 638/2004

13 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Siirretään 3 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa sekä 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi … päivästä …kuuta …[(Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation)].

3. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [Virallinen lehti: lisätään muutosasetuksen voimaantulon päivämäärä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa sekä 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Komissiolle ei pidä antaa määräämättömäksi ajaksi valtaa antaa delegoituja säädöksiä.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 9 kohta

Asetus (EY) N:o 638/2004

13 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Edellä olevien 3 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 tai 5 kohdan tai 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

6. Edellä olevien 3 artiklan 4 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3, 4 tai 5 kohdan tai 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastot siltä osin kuin on kyse säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseksi, tullihallinnolta saatavien tietojen toimittamiseksi, salassapidettävien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden välillä ja tilastollisen arvon määrittelemiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

8.8.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

10.9.2013

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Hans-Peter Martin

10.9.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

5.11.2013

2.12.2013

9.12.2013

 

Hyväksytty (pvä)

2.12.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

0

11

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sophie Auconie, Fabrizio Bertot, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Nils Torvalds, Oleg Valjalo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.12.2013