Eljárás : 2013/0278(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0457/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0457/2013

Viták :

PV 14/01/2014 - 14
CRE 14/01/2014 - 14

Szavazatok :

PV 15/01/2014 - 10.14
CRE 15/01/2014 - 10.14
A szavazatok indokolása
PV 15/04/2014 - 17.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0030
P7_TA(2014)0387

JELENTÉS     ***I
PDF 545kWORD 224k
10.12.2013
PE 521.716v03-00 A7-0457/2013

a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0578 – C7‑0242/2013 – 2013/0278(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Hans-Peter Martin

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2013)0578 – C7‑0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0578),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0242/2013),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A7-0457/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

(6) Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során – miután tájékoztatta a tagállamokat a konzultációba bevonandó személyekről és arról, hogy a pártatlanság tiszteletben tartását milyen alapon kell biztosítani, és az esetleges összeférhetetlenségeket milyen módon kell elkerülni – megfelelő konzultációkat folytasson, többek között a leghatékonyabb szakértői szinten is. A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon továbbítania kell a megfelelő dokumentumokat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy e felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltató egységekre.

(7) A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy e felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős többletköltséget vagy adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltató egységekre, valamint a költségvonzatuk a lehető legalacsonyabb szinten maradjon.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A 638/2004/EK rendelet egységes feltételek alapján történő végrehajtása céljából a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni, hogy rendelkezéseket tudjon elfogadni az adatgyűjtésre vonatkozóan, mindenekelőtt a használandó kódokat, a vállalkozás jellemzői szerinti bontásban készülő éves kereskedelmi statisztikák összeállítására vonatkozó technikai rendelkezéseket és a továbbított statisztikák minőségi kritériumoknak való megfelelésének biztosításához szükséges intézkedéseket illetően. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(8) A 638/2004/EK rendelet egységes feltételek alapján történő végrehajtása céljából a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni, hogy rendelkezéseket tudjon elfogadni az adatgyűjtésre vonatkozóan, mindenekelőtt a használandó kódokat, a vállalkozás jellemzői szerinti bontásban készülő éves kereskedelmi statisztikák összeállítására vonatkozó technikai rendelkezéseket és a díjmentesen továbbított statisztikák minőségi kritériumoknak való megfelelésének biztosításához szükséges intézkedéseket illetően. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az európai statisztikai rendszer új, a koordináció és a partnerség javítását célzó, egyértelmű piramisszerű felépítésére irányuló stratégiának megfelelően az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel9 létrehozott európai statisztikai rendszer bizottságának kell (a továbbiakban: ESR-bizottság) tanácsadó szerepet betöltenie, és segítenie a Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában.

(10) Az európai statisztikai rendszer új, a koordináció és a partnerség javítását célzó, egyértelmű piramisszerű felépítésére irányuló stratégiának megfelelően az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel9 létrehozott európai statisztikai rendszer bizottságának kell (a továbbiakban: ESR-bizottság) tanácsadó szerepet betöltenie, és segítenie a Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában. A nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) közötti koordináció javítása kulcsfontosságú az Unió statisztikái színvonalának növelése szempontjából.

__________________

__________________

9 HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

9 HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A 638/2004/EK rendeletben az Intrastat-bizottságra való hivatkozás helyébe az európai statisztikai rendszer bizottságára történő hivatkozásnak kell lépnie.

(11) A 638/2004/EK rendeletben az Intrastat-bizottságra való hivatkozás helyébe az európai statisztikai rendszer bizottságára történő hivatkozásnak kell lépnie. Az európai statisztikai rendszer bizottsága tagságának összetétele az Intrastat Bizottságét követi, azaz minden tagállam egy taggal vesz részt benne.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A vámeljárások egyszerűsítése ahhoz vezetett, hogy a vámhatóságok szintjén nem áll rendelkezésre statisztikai adat a vámkezelés alatt álló árukról. Az adatok lefedettsége érdekében az említett árumozgást be kell vonni az Intrastat-rendszerbe.

(12) A vámeljárások egyszerűsítése ahhoz vezetett, hogy a vámhatóságok szintjén nem áll rendelkezésre statisztikai adat a vámkezelés alatt álló árukról. Az adatok lefedettsége érdekében az említett árumozgást be kell vonni az Intrastat-rendszerbe, ugyanakkor a többletköltségeket a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell. A tájékoztatásnak az „egycsatornás jelentés” elvét kell követnie, azaz amennyiben az adatok minősége garantálható, az adatokat kizárólag az exportáló vállalatoknak kell gyűjtenie.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Lehetővé kell tenni az EU-n belüli kereskedelemre vonatkozó statisztikához kapcsolódó bizalmas adatok cseréjét a tagállamok között az említett statisztika hatékony fejlesztésének, előállításának és közzétételének, illetve minősége javításának céljából.

(13) Lehetővé kell tenni az EU-n belüli kereskedelemre vonatkozó statisztikához kapcsolódó bizalmas adatok szükség esetén díjmentes cseréjét a tagállamok között az említett statisztika hatékony fejlesztésének, előállításának és közzétételének, illetve minősége javításának céljából. E cserének önkéntesnek kell lennie, és azt e rendelet hatálybalépése után egy átmeneti időszakban lehetővé kell tenni. A bizalmas adatok ilyen cseréje tekintetében azonban elővigyázatosan kell eljárni, és az nem róhat a vállalkozásokra adminisztratív többletterhet.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Egyértelművé kell tenni a statisztikai érték meghatározását és hozzá kell igazítani az EU-n kívüli kereskedelemre vonatkozó statisztika ezen adateleméhez.

(14) Egyértelművé kell tenni a statisztikai érték meghatározását és hozzá kell igazítani az EU-n kívüli kereskedelemre vonatkozó statisztika ezen adateleméhez annak lehetővé tétele érdekében, hogy az EU-n belüli kereskedelemre vonatkozó statisztikák jobban összehasonlíthatóak legyenek az EU-n kívüli kereskedelemre vonatkozókkal. A határokon átnyúló kereskedelem megfelelő és zökkenőmentes működése szempontjából alapvetően fontosak az egységes fogalommeghatározások, továbbá különösen fontosak amiatt, hogy a különböző nemzeti hatóságok számára annak előfeltételét jelentik, hogy a vállalkozások határokon átnyúló tevékenységeire hatással bíró szabályokat egységesen értelmezzék.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az arányosság elvének megfelelően szükséges és helyénvaló szabályokat megállapítani a vámigazgatási szervek által szolgáltatandó adatokra, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréjére és az EU-n belüli kereskedelemre vonatkozó statisztika területén a statisztikai érték meghatározására vonatkozóan. E rendelet az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl az adott célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(15) Az arányosság elvének megfelelően szükséges és helyénvaló harmonizált szabályokat megállapítani a vámigazgatási szervek által szolgáltatandó adatokra, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréjére és az EU-n belüli kereskedelemre vonatkozó statisztika területén a statisztikai érték meghatározására vonatkozóan. E rendelet az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl az adott célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) A nemzeti hatóságok általi adatszolgáltatásnak a tagállamok és az uniós intézmények és ügynökségek számára díjmentesnek kell lennie.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a) Tekintettel a tagállamok gazdasági helyzetére és a koordinációs intézkedések uniós szintű fokozására, a politikák hatékonyabb végrehajtása érdekében integrált megközelítés és még megbízhatóbb statisztikai mutatók kidolgozására van szükség.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17b) Miután a közelmúltban fény derült az uniós polgárok és a tagállamok adatainak védelmével kapcsolatos jogsértésekre, az érzékeny statisztikai adatok – többek között a gazdasági adatok – továbbítási módjára vonatkozó biztonságot növelni kell;

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont – b pont

638/2004/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A vám- vagy adócélokból az egységes vámokmány hatálya alá tartozó termékek kiszállítására és beérkezésére vonatkozó statisztikai adatokat a vámigazgatási szervek legalább havonta egyszer közvetlenül szolgáltatják a nemzeti hatóságoknak.

(2) A vám- vagy adócélokból az egységes vámokmány hatálya alá tartozó termékek kiszállítására és beérkezésére vonatkozó statisztikai adatokat a vámigazgatási szervek havonta egyszer közvetlenül szolgáltatják a nemzeti hatóságoknak.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

638/2004/EK rendelet

9 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Megengedett az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 3. cikke 7. pontjában meghatározott bizalmas adatoknak a tagállamok megfelelő nemzeti hatóságai közötti – kizárólag statisztikai célból történő – cseréje, ha az a tagállamok közötti termékforgalommal kapcsolatos statisztikák hatékony fejlesztését, előállítását és közzétételét, valamint minőségük javítását szolgálja.

Megengedett az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (*) 3. cikke 7. pontjában meghatározott bizalmas adatoknak a tagállamok megfelelő nemzeti hatóságai közötti – kizárólag statisztikai célból történő – díjmentes cseréje, ha az bizonyítottan a tagállamok közötti termékforgalommal kapcsolatos statisztikák hatékony fejlesztését, előállítását és közzétételét, valamint minőségük jelentős javítását szolgálja. A tagállamokra háruló adminisztratív többletterheket és többletköltségeket minimálisra kell csökkenteni. A bizalmas adatok ilyen cseréjének ...[HL kérjük, illessze be a dátumot: öt évvel e rendelet hatálybalépése után]-ig önkéntesnek kell lennie.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

638/2004/EK rendelet

9 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti hatóságoknak bizalmasan kell kezelniük a kapott bizalmas információkat, és azokat kizárólag statisztikai célra használhatják.

A nemzeti hatóságoknak bizalmasan kell kezelniük a kapott bizalmas információkat, és azokat kizárólag statisztikai célra használhatják. A nemzeti hatóságok ezeket az adatokat nem továbbíthatják az e rendeletben meghatározottakon kívüli nemzetközi szervezeteknek.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont – c pont

638/2004/EK rendelet

10 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A tagállamok – bizonyos, a minőségi követelményeknek megfelelő feltételek mellett – a kis értékű egyedi ügyletek tekintetében egyszerűsíthetik a szolgáltatandó adatokat. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e feltételek meghatározásához.

(5) A tagállamok – bizonyos, a minőségi követelményeknek megfelelő feltételek mellett – a kis értékű egyedi ügyletek tekintetében egyszerűsíthetik a szolgáltatandó adatokat, feltéve, hogy ez az egyszerűsítés a statisztikák minőségét nem befolyásolja hátrányosan. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 13a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e feltételek meghatározásához.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 a pont (új)

638/2004/EK rendelet

11 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

6a. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

11. cikk

11. cikk

A statisztikai adatok védelme

A statisztikai adatok védelme

A nemzeti hatóságok – kizárólag amennyiben a statisztikai adatot szolgáltató fél vagy felek kérik – határoznak arról, hogy azok a statisztikai eredmények, amelyek lehetővé teszik az említett adatszolgáltató(k) azonosítását, közzétehetők-e, vagy azokat úgy kell módosítani, hogy közzétételük ne sértse a statisztikai adatok védelmének követelményét.

A nemzeti hatóságok – kizárólag amennyiben a statisztikai adatot szolgáltató fél vagy felek kérik – határoznak arról, hogy azok a statisztikai eredmények, amelyek lehetővé teszik az említett adatszolgáltató(k) azonosítását, közzétehetők-e, vagy azokat úgy kell módosítani, hogy közzétételük ne sértse a statisztikai adatok védelmének követelményét. A nemzeti hatóságok biztosítják, hogy a statisztikai adatot szolgáltató félre vagy felekre gyakorolt káros hatásokkal szemben egyértelműen túlsúlyban legyenek a statisztikai előnyök.”.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 7 pont – c pont

638/2004/EK rendelet

12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktusok útján elfogadja az említett statisztikák összeállítására vonatkozó technikai rendelkezéseket.

A Bizottság végrehajtási aktusok útján elfogadja az említett statisztikák leggazdaságosabb összeállítására vonatkozó technikai rendelkezéseket.

Az említett végrehajtási aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Az említett végrehajtási aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

638/2004/EK rendelet

13 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek a továbbított statisztikák minőségértékelési szempontok szerinti minőségének biztosításához szükségesek.

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek a továbbított statisztikák minőségértékelési szempontok szerinti minőségének biztosításához szükségesek, ennek során azonban kerülni kell, hogy a nemzeti hatóságokra túlzott költségek háruljanak.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 9 pont

638/2004/EK rendelet

13 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra.

(2) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése szerinti felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ne rójanak jelentős többletköltségeket vagy adminisztratív többletterhet a tagállamokra és az adatszolgáltatókra. A Bizottság lehetőség szerint a költségek és az adminisztratív terhek csökkentésére törekszik. Ezenfelül a Bizottság a tervezett felhatalmazáson alapuló jogi aktusban foglalt intézkedéseket megfelelően megindokolja, és a tagállamoktól kapott információk figyelembevételével, a 223/2009/EK rendelet 14 cikk (3) bekezdésével összhangban tájékoztatást nyújt bármely kapcsolódó teherről és előállítási költségről.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 9 pont

638/2004/EK rendelet

13 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Bizottság [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a módosító rendelet hatálybalépésének pontos dátumát]-tól kezdődően határozatlan időre szóló felhatalmazást kap a 3. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (3)–(5) bekezdésében, a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(3) A Bizottság [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be a módosító rendelet hatálybalépésének pontos dátumát]-tól kezdődően 5 éves időtartamra szóló felhatalmazást kap a 3. cikk (4) bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (3)–(5) bekezdésében, a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Indokolás

A Bizottságnak nem szabad határozatlan időre szóló felhatalmazást adni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 9 pont

638/2004/EK rendelet

13 a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.

(6) A 3. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (3)–(5) bekezdése, a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam három hónappal meghosszabbodik.


ELJÁRÁS

Cím

A tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikák tekintettel az egyes intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörökre

Hivatkozások

COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

8.8.2013

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

10.9.2013

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Hans-Peter Martin

10.9.2013

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.11.2013

2.12.2013

9.12.2013

 

Az elfogadás dátuma

2.12.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

0

11

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Sophie Auconie, Fabrizio Bertot, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Nils Torvalds, Oleg Valjalo

Benyújtás dátuma

10.12.2013

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat