Ziņojums - A7-0457/2013Ziņojums
A7-0457/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai, muitas pārvaldes veikto informācijas paziņošanu, konfidenciālu datu apmaiņu starp dalībvalstīm un statistiskās vērtības definēšanu groza Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā

10.12.2013 - (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD)) - ***I

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Hans-Peter Martin


Procedūra : 2013/0278(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0457/2013

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai, muitas pārvaldes veikto informācijas paziņošanu, konfidenciālu datu apmaiņu starp dalībvalstīm un statistiskās vērtības definēšanu groza Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā

(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0578),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0242/2013),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0457/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(6) Ir īpaši svarīgi, lai sagatavošanas darba gaitā Komisija pienācīgi apspriestos, tostarp visefektīvākajā ekspertu līmenī pēc tam, kad tā būs informējusi dalībvalstis par to, ar ko ir jāapspriežas un uz ko pamatojoties ir jānodrošina objektivitāte un jānovērš iespējamie interešu konflikti. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina attiecīgo dokumentu vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem deleģētajiem aktiem netiktu radīts ievērojams papildu slogs dalībvalstīm un respondentu vienībām.

(7) Komisijai būtu jānodrošina, ka ar šiem deleģētajiem aktiem netiek radītas ievērojamas papildu izmaksas vai administratīvais slogs dalībvalstīm un respondentu vienībām un ka tie paliek pēc iespējas ekonomiskāki.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Lai nodrošinātu vienādus Regulas (EK) Nr. 638/2004 īstenošanas nosacījumus, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, tādējādi dodot tai iespēju pieņemt pasākumus saistībā ar informācijas vākšanu, īpaši attiecībā uz izmantojamajiem kodiem, tehniskajiem noteikumiem par gada tirdzniecības statistikas apkopošanu uzņēmumu raksturlielumu dalījumā un visiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka nosūtītās statistikas kvalitāte atbilst kvalitātes kritērijiem. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

(8) Lai nodrošinātu vienādus Regulas (EK) Nr. 638/2004 īstenošanas nosacījumus, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, tādējādi dodot tai iespēju pieņemt pasākumus saistībā ar informācijas vākšanu, īpaši attiecībā uz izmantojamajiem kodiem, tehniskajiem noteikumiem par gada tirdzniecības statistikas apkopošanu uzņēmumu raksturlielumu dalījumā un visiem pasākumiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka bez maksas nosūtītās statistikas kvalitāte atbilst kvalitātes kritērijiem. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Atbilstoši jaunajai Eiropas Statistikas sistēmas (turpmāk “ESS”) struktūras stratēģijai, kuras mērķis ir uzlabot koordināciju un partnerību skaidrā piramīdveida struktūrā ESS, Eiropas Statistikas sistēmas komitejai (turpmāk “ESSK”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku, būtu jāpilda padomdevējas uzdevums un jāpalīdz Komisijai tās īstenošanas pilnvaru izmantošanā.

(10) Atbilstoši jaunajai Eiropas Statistikas sistēmas (turpmāk „ESS”) struktūras stratēģijai, kuras mērķis ir uzlabot koordināciju un partnerību skaidrā piramīdveida struktūrā ESS, Eiropas Statistikas sistēmas komitejai (turpmāk „ESSK”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku, būtu jāpilda padomdevējas uzdevums un jāpalīdz Komisijai tās īstenošanas pilnvaru izmantošanā. Dalībvalstu iestāžu un Komisijas (ES Statistikas biroja) darba koordinēšanas uzlabošana ir ļoti svarīga augstākas kvalitātes statistikas datu sagatavošanā Savienībā.

__________________

__________________

9 OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.

9 OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Regula (EK) Nr. 638/2004 būtu jāgroza, aizstājot atsauci uz Intrastat komiteju ar atsauci uz ESSK.

(11) Regula (EK) Nr. 638/2004 būtu jāgroza, aizstājot atsauci uz Intrastat komiteju ar atsauci uz ESSK. ESSK struktūrai vajadzētu būt tādai pašai kā Intrastat komitejas struktūra, proti, viens loceklis no katras dalībvalsts.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Pēc muitošanas shēmu vienkāršošanas muitas līmenī vairs nav pieejama statistikas informācija par precēm, uz kuram attiecas muitas apstrādes procedūras. Lai nodrošinātu datu aptvērumu, informācija par minēto preču pārvadājumiem būtu jāiekļauj Intrastat sistēmā.

(12) Pēc muitošanas shēmu vienkāršošanas muitas līmenī vairs nav pieejama statistikas informācija par precēm, uz kuram attiecas muitas apstrādes procedūras. Lai nodrošinātu datu aptvērumu, informācija par minēto preču pārvadājumiem būtu jāiekļauj Intrastat sistēmā, vienlaikus cik vien iespējams ierobežojot jebkādas papildu izmaksas. Informācijas sagatavošanā būtu jāvadās pēc vienotas plūsmas pārskatu sagatavošanas principa; tādējādi tiktāl, ciktāl ir iespējams garantēt datu kvalitāti, dati būtu jāvāc tikai eksporta sabiedrībām.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Dalībvalstīm būtu jāatļauj apmainīties ar konfidenciāliem datiem saistībā ar ES iekšējās tirdzniecības statistiku, lai palielinātu minētās statistikas izstrādes, sagatavošanas un izplatīšanas efektivitāti vai uzlabotu kvalitāti.

(13) Dalībvalstīm būtu jāatļauj apmainīties ar konfidenciāliem datiem saistībā ar ES iekšējās tirdzniecības statistiku, un šai apmaiņai vajadzētu būt bez maksas, ja tas nepieciešams, lai palielinātu minētās statistikas izstrādes, sagatavošanas un izplatīšanas efektivitāti vai uzlabotu tās kvalitāti. Šādai apmaiņai vajadzētu būt brīvprātīgai, kā arī vajadzētu būt iespējamai pārejas periodā pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Šādai konfidenciālu datu apmaiņai tomēr būtu jāpieiet uzmanīgi, un tai nevajadzētu palielināt administratīvo slogu sabiedrībām.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Statistiskās vērtība būtu skaidrāk jādefinē un jāpielāgo šā datu elementa definīcijai ES ārējās tirdzniecības statistikā.

(14) Lai nodrošinātu ES iekšējās tirdzniecības statistikas datu labāku salīdzināmību ar ES ārējās tirdzniecības statistikas datiem, statistiskā vērtība būtu skaidrāk jādefinē un jāsaskaņo ar šā datu elementa definīciju ES ārējās tirdzniecības statistikā. Vienotas definīcijas ir svarīgas, lai nodrošinātu labi funkcionējošu un netraucētu pārrobežu tirdzniecību, un tās ir īpaši svarīgas kā priekšnosacījums tam, lai dažādas dalībvalstu iestādes spētu saskaņoti interpretēt noteikumus, kas ietekmē uzņēmumu pārrobežu darbību.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Saskaņā ar proporcionalitātes principu ir nepieciešams un lietderīgi paredzēt noteikumus par muitas pārvalžu veikto informācijas paziņošanu, konfidenciālo datu apmaiņu starp dalībvalstīm un statistiskās vērtības definīciju ES iekšējās tirdzniecības statistikas jomā. Šajā regulā paredz vienīgi to, kas nepieciešams izvirzītā mērķa sasniegšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu.

(15) Saskaņā ar proporcionalitātes principu ir nepieciešams un lietderīgi paredzēt saskaņotus noteikumus par muitas pārvalžu veikto informācijas paziņošanu, konfidenciālo datu apmaiņu starp dalībvalstīm un statistiskās vērtības definīciju ES iekšējās tirdzniecības statistikas jomā. Šajā regulā paredz vienīgi to, kas nepieciešams izvirzītā mērķa sasniegšanai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktu.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Dalībvalstu iestāžu veiktajai informācijas nosūtīšanai dalībvalstīm un Savienības iestādēm un aģentūrām vajadzētu būt bez maksas.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a) Ņemot vērā dalībvalstu ekonomisko situāciju un koordinācijas pasākumu pastiprināšanu Savienības līmenī, ir jāizstrādā integrēta pieeja un uzticamāki statistiskie rādītāji, lai pēc iespējas efektīvāk īstenotu politikas virzienus.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17b) Ņemot vērā nesen atklātos Eiropas iedzīvotāju un dalībvalstu datu aizsardzības pārkāpumus, ir jāuzlabo sensitīvu statistikas datu, tostarp ekonomisko datu, nosūtīšanas veidu drošība.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 638/2004

5. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Vismaz reizi mēnesī muita tieši valsts iestādēm sniedz statistikas informāciju par tādu preču nosūtīšanu un saņemšanu, uz kurām attiecas vienots administratīvs dokuments muitas vai nodokļu vajadzībām.

2. Reizi mēnesī muita tieši valsts iestādēm sniedz statistikas informāciju par tādu preču nosūtīšanu un saņemšanu, uz kurām attiecas vienots administratīvs dokuments muitas vai nodokļu vajadzībām.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 638/2004

9.a pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Starp katras dalībvalsts attiecīgajām iestādēm vienīgi statistikas vajadzībām ir atļauta apmaiņa ar konfidenciāliem datiem, kas definēti 3. panta 7. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (*), ja apmaiņa veicina efektīvu Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu saistībā ar preču tirdzniecību starp dalībvalstīm un uzlabo tās kvalitāti.

Bezmaksas apmaiņa ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (*) 3. panta 7. apakšpunktā definētajiem konfidenciālajiem datiem vienīgi statistikas vajadzībām ir atļauta starp katras dalībvalsts attiecīgajām iestādēm, ja ir pierādīts, ka šāda apmaiņa veicina ar preču tirdzniecību starp dalībvalstīm saistīto Eiropas statistikas datu efektīvu izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu vai būtiski uzlabo to kvalitāti. Līdz minimumam tiek samazināts jebkāds papildu administratīvais slogs un izmaksas dalībvalstīm. Šāda konfidenciālas informācijas apmaiņa ir brīvprātīga līdz ... [OV, lūdzu, ierakstiet datumu: pieci gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 638/2004

9.a pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valsts iestādes, ka ir saņēmušas konfidenciālus datus, attiecas pret šo informāciju kā pret konfidenciālu informāciju un izmanto to vienīgi statistikas vajadzībām.

Valsts iestādes, ka ir saņēmušas konfidenciālus datus, attiecas pret šo informāciju kā pret konfidenciālu informāciju un izmanto to vienīgi statistikas vajadzībām. Valsts iestādes šādus datus nenodod tālāk nevienai starptautiskai organizācijai, kas nav minēta šajā regulā.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

1. pants – 6. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 638/2004

10. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ievērojot atsevišķus nosacījumus, kas atbilst kvalitātes prasībām, dalībvalstis var vienkāršot par maziem atsevišķiem darījumiem sniedzamo informāciju. Komisija saskaņā ar 13.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai definētu šos nosacījumus.

5. Ievērojot atsevišķus nosacījumus, kas atbilst kvalitātes prasībām, dalībvalstis var vienkāršot par maziem atsevišķiem darījumiem sniedzamo informāciju ar nosacījumu, ka šāda vienkāršošana neatstāj negatīvu ietekmi uz statistikas datu kvalitāti. Komisija saskaņā ar 13.a pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai definētu šos nosacījumus.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

1. pants – 6.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 638/2004

11. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:

11. pants

11. pants

Statistikas datu konfidencialitāte

Statistikas datu konfidencialitāte

Tikai kad informācijas iesniedzējas personas pauž šādu lūgumu, attiecīgās valsts iestādes lemj, vai statistikas rezultāti, kas ļauj noteikt minēto(-os) informācijas sniedzēju(-us), ir izplatāmi vai ir pielāgojumi tā, lai to izplatīšana neapdraudētu statistikas datu konfidencialitāti.

Tikai tad, kad informācijas iesniedzējas personas pauž šādu lūgumu, attiecīgās valsts iestādes lemj, vai statistiskie rezultāti, kas ļauj noteikt minēto(-os) informācijas sniedzēju(-us), ir izplatāmi vai ir grozāmi tā, lai to izplatīšana neapdraudētu statistikas datu konfidencialitāti. Valsts iestādes nodrošina, ka šādas statistikas datu izplatīšanas rezultātā gūtais ieguvums ir lielāks nekā jebkāda negatīva ietekme uz pusi vai pusēm, kas sniedz informāciju.”;

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

1. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 638/2004

12. pants – 4. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija pieņem šīs statistikas apkopošanas tehniskos noteikumus.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem tehniskos noteikumus šo statistikas datu apkopošanai pēc iespējas ekonomiskākā veidā.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

1. pants – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 638/2004

13. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Izmantojot īstenošanas aktus, Komisija pieņem visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu nosūtītās statistikas kvalitāti atbilstoši kvalitātes kritērijiem.

(4) Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu nosūtīto statistikas datu kvalitāti atbilstoši kvalitātes kritērijiem, izvairoties radīt pārmērīgas izmaksas attiecīgajām valsts iestādēm.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

1. pants – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 638/2004

13.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Īstenojot 3. panta 4. punktā, 6. panta 2. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā, 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā deleģētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada ievērojamu papildu administratīvo slogu dalībvalstīm un respondentiem.

(2) Īstenojot 3. panta 4. punktā, 6. panta 2. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā, 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā deleģētās pilnvaras, Komisija nodrošina, ka deleģētie akti nerada ievērojamas papildu izmaksas vai administratīvo slogu dalībvalstīm un respondentiem. Komisija, ja iespējams, samazina izmaksas un administratīvo slogu. Turklāt Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 223/2009 14. panta 3. punktu minētajos deleģētajos aktos pienācīgi pamato attiecīgās darbības un, dalībvalstīm sniedzot ieguldījumu, sniedz informāciju par jebkādu ar minētajām darbībām saistīto slogu un datu sagatavošanas izmaksām.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

1. pants – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 638/2004

13.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pilnvaras pieņemt 3. panta 4. punktā, 6. panta 2. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā, 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [(Publikāciju birojs: ierakstīt precīzu grozošās regulas spēkā stāšanās datumu)].

3. Pilnvaras pieņemt 3. panta 4. punktā, 6. panta 2. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā, 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [Publikāciju birojam: lūdzu, ierakstiet precīzu grozošās regulas spēkā stāšanās dienu]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus Komisijai nevajadzētu piešķirt uz nenoteiktu laiku.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

1. pants – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 638/2004

13.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Saskaņā ar 3. panta 4. punktā, 6. panta 2. punktā, 10. panta 3., 4. un 5. punktā, 12. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punktā pieņemts deleģēts akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav cēluši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 3. panta 4. punktu, 6. panta 2. punktu, 10. panta 3., 4. un 5. punktu, 12. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trijiem mēnešiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Statistika dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai konkrētu pasākumu pieņemšanai, muitas pārvaldes veikto informācijas paziņošanu, konfidenciālu datu apmaiņu starp dalībvalstīm un statistiskās vērtības definēšanu

Atsauces

COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

8.8.2013

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

10.9.2013

 

 

 

Referents(-i)

       Iecelšanas datums

Hans-Peter Martin

10.9.2013

 

 

 

Izskatīšana komitejā

5.11.2013

2.12.2013

9.12.2013

 

Pieņemšanas datums

2.12.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

0

11

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sophie Auconie, Fabrizio Bertot, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Nils Torvalds, Oleg Valjalo

Iesniegšanas datums

10.12.2013