SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków, przekazywania informacji przez organy celne, wymiany poufnych danych między państwami członkowskimi i zdefiniowania wartości statystycznej

  10.12.2013 - (COM(2013)0578 – C7‑0242/2013 – 2013/0278(COD)) - ***I

  Komisja Gospodarcza i Monetarna
  Sprawozdawca: Hans-Peter Martin


  Procedura : 2013/0278(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków, przekazywania informacji przez organy celne, wymiany poufnych danych między państwami członkowskimi i zdefiniowania wartości statystycznej

  (COM(2013)0578 – C7‑0242/2013 – 2013/0278(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0578),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0242/2013),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0457/2013),

  1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 6

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (6) Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym konsultacje z ekspertami. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

  (6) Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym konsultacje z ekspertami na szczeblu gwarantującym najwyższy stopień skuteczności po uprzednim poinformowaniu państw członkowskich, z kim należy prowadzić konsultacje i w jaki sposób zagwarantowane zostanie przestrzeganie zasady bezstronności oraz uniknięcie ewentualnych konfliktów interesów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 7

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (7) Komisja powinna dopilnować, by te akty delegowane nie nakładały znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na udzielające odpowiedzi jednostki organizacyjne.

  (7) Komisja powinna dopilnować, by te akty delegowane nie nakładały istotnych dodatkowych kosztów ani znacznego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na udzielające odpowiedzi jednostki organizacyjne, a także aby akty te pozostawały na jak najbardziej opłacalnym poziomie.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 8

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (8) W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania rozporządzenia (WE) nr 638/2004 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze, które umożliwią jej przyjmowanie uzgodnień w zakresie gromadzenia informacji, w szczególności informacji dotyczących stosowanych kodów, przepisów technicznych dotyczących zestawiania rocznych statystyk handlu w podziale według charakterystyki działalności oraz wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia jakości przekazywanych danych statystycznych zgodnie z kryteriami jakości. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

  (8) W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania rozporządzenia (WE) nr 638/2004 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze, które umożliwią jej przyjmowanie uzgodnień w zakresie gromadzenia informacji, w szczególności informacji dotyczących stosowanych kodów, przepisów technicznych dotyczących zestawiania rocznych statystyk handlu w podziale według charakterystyki działalności oraz wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia jakości przekazywanych bezpłatnych danych statystycznych zgodnie z kryteriami jakości. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 10

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10) W ramach strategii dotyczącej nowego Europejskiego Systemu Statystycznego (zwanego dalej „ESS”), której celem jest poprawa koordynacji i partnerstwa w ramach nowej przejrzystej struktury ESS opartej na zasadzie hierarchiczności, Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (zwany dalej „Komitetem ds. ESS”) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej9 powinien pełnić rolę doradczą i wspierać Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych.

  (10) W ramach strategii dotyczącej nowego Europejskiego Systemu Statystycznego (zwanego dalej „ESS”), której celem jest poprawa koordynacji i partnerstwa w ramach nowej przejrzystej struktury ESS opartej na zasadzie hierarchiczności, Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (zwany dalej „Komitetem ds. ESS”) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej9 powinien pełnić rolę doradczą i wspierać Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych. Poprawa koordynacji między organami krajowymi a Komisją (Eurostatem) ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wyższej jakości danych statystycznych w Unii.

  __________________

  __________________

  9 Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

  9 Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 11

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (11) W związku z tym należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 638/2004, zastępując odniesienia do Komitetu Intrastat odniesieniami do Komitetu ds. ESS.

  (11) W związku z tym należy zmienić rozporządzenie (WE) nr 638/2004, zastępując odniesienia do Komitetu Intrastat odniesieniami do Komitetu ds. ESS. Komitet ds. ESS powinien mieć tę samą strukturę co Komitet Intrastat, czyli w jego skład powinien wchodzić jeden przedstawiciel z każdego państwa członkowskiego.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 12

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (12) Uproszczenie systemów odprawy celnej spowodowało, że administracja celna nie dysponuje danymi statystycznymi dotyczącymi towarów przechodzących odprawę celną. Aby zagwarantować odpowiedni zakres statystyk, przepływ tych towarów powinien być rejestrowany w systemie Intrastat.

  (12) Uproszczenie systemów odprawy celnej spowodowało, że administracja celna nie dysponuje danymi statystycznymi dotyczącymi towarów przechodzących odprawę celną. Aby zagwarantować odpowiedni zakres statystyk, przepływ tych towarów powinien być rejestrowany w systemie Intrastat przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu wszelkich dodatkowych kosztów. Informacje powinny być zgodne z zasadą sprawozdawczości jednokierunkowej, a więc na tyle, na ile można zagwarantować jakość danych, dane powinny być gromadzone wyłącznie przez przedsiębiorstwa eksportujące.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 13

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (13) Wymiana poufnych danych odnoszących się do statystyk dotyczących handlu wewnątrzunijnego powinna być dozwolona między państwami członkowskimi w celu opracowywania, sporządzania i rozpowszechniania lub poprawy jakości tych statystyk.

  (13) Wymiana poufnych danych odnoszących się do statystyk dotyczących handlu wewnątrzunijnego powinna być dozwolona między państwami członkowskimi i w razie konieczności bezpłatna w celu sprawniejszego opracowywania, sporządzania i rozpowszechniania lub poprawy jakości tych statystyk. Wymiana danych powinna odbywać się na zasadzie dobrowolności i powinna być możliwa w okresie przejściowym po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Wymiana poufnych danych powinna być jednak traktowana z rozwagą i sama w sobie nie powinna wiązać się z większymi obciążeniami administracyjnymi dla przedsiębiorstw.

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 14

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (14) Należy doprecyzować definicję „wartości statystycznej” i dostosować ją do definicji tego elementu danych stosowanej w statystykach dotyczących handlu z krajami spoza UE.

  (14) Należy doprecyzować definicję „wartości statystycznej” i dostosować ją do definicji tego elementu danych stosowanej w statystykach dotyczących handlu z krajami spoza UE w celu zagwarantowania lepszej porównywalności wewnątrzunijnych danych statystycznych dotyczących handlu z danymi handlowymi spoza UE. Jednolite definicje są istotne dla prawidłowo funkcjonującego i wolnego od zakłóceń handlu transgranicznego, a ponadto są one szczególnie ważne dla różnych organów krajowych jako warunek wstępny umożliwiający im dokonywanie zgodnych interpretacji zasad, które mają wpływ na transgraniczną działalność przedsiębiorstw.

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 15

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (15) Zgodnie z zasadą proporcjonalności konieczne i stosowne jest określenie zasad przekazywania informacji przez administrację celną i wymiany informacji poufnych między państwami członkowskimi oraz zdefiniowanie „wartości statystycznej” w dziedzinie statystyk dotyczących handlu wewnątrzunijnego. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres konieczny do osiągnięcia tego celu, zgodnie z art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

  (15) Zgodnie z zasadą proporcjonalności konieczne i stosowne jest określenie zharmonizowanych zasad przekazywania informacji przez administrację celną i wymiany informacji poufnych między państwami członkowskimi oraz zdefiniowanie „wartości statystycznej” w dziedzinie statystyk dotyczących handlu wewnątrzunijnego. Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres konieczny do osiągnięcia tego celu, zgodnie z art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 15 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (15a) Przekazywanie danych przez organy krajowe nie powinno wiązać się z ponoszeniem opłat przez państwa członkowskie oraz unijne instytucje i agencje.

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 17 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (17a) Z uwagi na sytuację gospodarczą państw członkowskich oraz wzmocnienie działań koordynacyjnych na szczeblu unijnym istnieje potrzeba opracowania zintegrowanego podejścia i jeszcze rzetelniejszych wskaźników statystycznych, aby skuteczniej wdrażać strategie polityczne.

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Motyw 17 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (17b) Po niedawnym ujawnieniu przypadków łamania zasad ochrony danych obywateli Unii i państw członkowskich należy poprawić bezpieczeństwo sposobów przekazywania danych statystycznych szczególnie chronionych, w tym danych gospodarczych.

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – punkt 2 – litera b

  Rozporządzenie (WE) nr 638/2004

  Artykuł 5 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Informacje statystyczne dotyczące wysyłek i przywozów towarów, które są przedmiotem jednolitego dokumentu administracyjnego dla celów celnych i skarbowych, są przedstawiane organom krajowym bezpośrednio przez organy celne przynajmniej raz w miesiącu.

  2. Informacje statystyczne dotyczące wysyłek i przywozów towarów, które są przedmiotem jednolitego dokumentu administracyjnego dla celów celnych i skarbowych, są przedstawiane organom krajowym bezpośrednio przez organy celne raz w miesiącu.

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – punkt 5

  Rozporządzenie (WE) nr 638/2004

  Artykuł 9 a – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Wymiana poufnych danych, które zdefiniowano w art. 3 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej(*), jest, wyłącznie do celów statystycznych, dozwolona między właściwymi organami krajowymi państw członkowskich, jeśli służy opracowywaniu, sporządzaniu i rozpowszechnianiu europejskich statystyk dotyczących wymiany handlowej między państwami członkowskimi lub poprawie jakości tych statystyk.

  Bezpłatna wymiana poufnych danych, które zdefiniowano w art. 3 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej(*), jest, wyłącznie do celów statystycznych, dozwolona między właściwymi organami krajowymi państw członkowskich, jeśli dowiedziono, że służy opracowywaniu, sporządzaniu i rozpowszechnianiu europejskich statystyk dotyczących wymiany handlowej między państwami członkowskimi lub znaczącej poprawie jakości tych statystyk. Dodatkowe obciążenia administracyjne i koszty ponoszone przez państwa członkowskie należy ograniczyć do minimum. Tego rodzaju wymiana danych poufnych ma charakter dobrowolny do dnia ... [Urząd Publikacji – proszę wstawić datę: pięć lat po wejściu w życie rozporządzenia].

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – punkt 5

  Rozporządzenie (WE) nr 638/2004

  Artykuł 9 a – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Organy krajowe, które otrzymują poufne dane, zachowują poufność tych danych i wykorzystują je wyłącznie do celów statystycznych.

  Organy krajowe, które otrzymują poufne dane, zachowują poufność tych danych i wykorzystują je wyłącznie do celów statystycznych. Organy krajowe nie przekazują takich danych organizacjom międzynarodowym innym niż organizacje wskazane w niniejszym rozporządzeniu.

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – punkt 6 – litera c

  Rozporządzenie (WE) 638/2004

  Artykuł 10 – ustęp 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. Państwa członkowskie mogą – pod pewnymi warunkami spełniającymi wymagania jakościowe – uprościć informacje przekazywane w odniesieniu do małych pojedynczych transakcji. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych w celu określenia tych warunków.

  5. Państwa członkowskie mogą – pod pewnymi warunkami spełniającymi wymagania jakościowe – uprościć informacje przekazywane w odniesieniu do małych pojedynczych transakcji, pod warunkiem że nie ma to szkodliwego wpływu na jakość danych statystycznych. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych w celu określenia tych warunków.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – punkt 6 a (nowy)

  Rozporządzenie (WE) nr 638/2004

  Artykuł 11 – ustęp 1

   

  Tekst obowiązujący

  Poprawka

   

  6a) art. 11 otrzymuje brzmienie:

  Artykuł 11

  „Artykuł 11

  Poufność danych statystycznych

  Poufność danych statystycznych

  Organy krajowe podejmują decyzję, czy dane statystyczne, które mogą umożliwić identyfikację wspomnianych podmiotów, mają być rozpowszechniane, czy też mają zostać zmienione w taki sposób, aby ich rozpowszechnianie nie naruszało prawa do poufności danych statystycznych, tylko w przypadku gdy podmioty dostarczające informacje wystąpią z takim wnioskiem.

  Organy krajowe podejmują decyzję, czy dane statystyczne, które mogą umożliwić identyfikację wspomnianych podmiotów, mają być rozpowszechniane, czy też mają zostać zmienione w taki sposób, aby ich rozpowszechnianie nie naruszało prawa do poufności danych statystycznych, tylko w przypadku gdy podmioty dostarczające informacje wystąpią z takim wnioskiem. Organy krajowe dbają o to, aby korzyści statystyczne wyraźnie przeważały nad skutkami szkodliwymi dla strony lub stron przekazujących informacje.”.

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – punkt 7 – litera c

  Rozporządzenie (WE) nr 638/2004

  Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit trzeci

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych przepisy techniczne dotyczące zestawiania tych danych statystycznych.

  Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych przepisy techniczne dotyczące jak najbardziej ekonomicznego zestawiania tych danych statystycznych.

  Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

  Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2.

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – punkt 8

  Rozporządzenie (WE) nr 638/2004

  Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit pierwszy

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych wszelkie środki niezbędne do zapewnienia jakości przekazywanych danych statystycznych zgodnie z kryteriami jakości.

  4. Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych wszelkie środki niezbędne do zapewnienia jakości przekazywanych danych statystycznych zgodnie z kryteriami jakości, przy czym należy unikać nadmiernych kosztów ponoszonych przez organy krajowe.

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – punkt 9

  Rozporządzenie (WE) nr 638/2004

  Artykuł 13 a − ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Wykonując uprawnienia przekazane w art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 3, 4 i 5, art. 12 ust. 1 lit. a) oraz art. 12 ust. 2, Komisja dopilnuje, aby akty delegowane nie nakładały znaczącego dodatkowego obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na respondentów.

  2. Wykonując uprawnienia przekazane w art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 3, 4 i 5, art. 12 ust. 1 lit. a) oraz art. 12 ust. 2, Komisja dopilnuje, aby akty delegowane nie nakładały znaczących dodatkowych kosztów ani obciążenia administracyjnego na państwa członkowskie ani na respondentów. Komisja w miarę możliwości powinna dążyć do obniżenia kosztów i ograniczenia obciążeń administracyjnych. Ponadto Komisja powinna należycie uzasadniać działania określone w tych planowanych aktach delegowanych i przedstawiać – przy uwzględnieniu wkładu wkład państw członkowskich – informacje dotyczące odnośnych obciążeń i kosztów związanych z tworzeniem statystyk zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – punkt 9

  Rozporządzenie (WE) 638/2004

  Artykuł 13 a − ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 3, 4 i 5, art. 12 ust. 1 lit. a) oraz art. 12 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [(Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation)].

  3. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 3, 4 i 5, art. 12 ust. 1 lit. a) oraz art. 12 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu wynoszącego pięć lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na okresy takiej samej długości, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż na trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

  Uzasadnienie

  Nie należy powierzać Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych na czas nieokreślony.

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 1 – punkt 9

  Rozporządzenie (WE) nr 638/2004

  Artykuł 13 a − ustęp 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 3, 4 i 5, art. 12 ust. 1 lit. a) oraz art. 12 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

  6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 2, art. 10 ust. 3, 4 i 5, art. 12 ust. 1 lit. a) oraz art. 12 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Dane statystyczne Wspólnoty odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków, przekazywania informacji przez organy celne, wymiany poufnych danych między państwami członkowskimi i zdefiniowania wartości statystycznej

  Odsyłacze

  COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD)

  Data przedstawienia w PE

  8.8.2013

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ECON

  10.9.2013

   

   

   

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Hans-Peter Martin

  10.9.2013

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  5.11.2013

  2.12.2013

  9.12.2013

   

  Data przyjęcia

  2.12.2013

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  26

  0

  11

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Sophie Auconie, Fabrizio Bertot, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Nils Torvalds, Oleg Valjalo

  Data złożenia

  10.12.2013