RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice

10.12.2013 - (COM(2013)0578 – C7‑0242/2013 – 2013/0278(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Hans-Peter Martin


Procedură : 2013/0278(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice

(COM(2013)0578 – C7‑0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0578),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0242/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0457/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Este deosebit de importantă realizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(6) Este deosebit de importantă realizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în etapa pregătitoare, inclusiv la nivelul cel mai eficient de experți, după informarea statelor membre cu privire la persoanele care vor fi consultate și pe ce bază va fi asigurată respectarea imparțialității și vor fi evitate posibile conflicte de interes. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Comisia ar trebui să se asigure că aceste acte delegate nu implică sarcini administrative suplimentare semnificative pentru statele membre și pentru unitățile respondente.

(7) Comisia ar trebui să se asigure că aceste acte delegate nu implică sarcini sau costuri administrative suplimentare semnificative pentru statele membre și pentru unitățile respondente și că acestea presupun în continuare costuri cât mai reduse cu putință.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare care să îi permită să adopte modalitățile de colectare a informațiilor, în special în ceea ce privește codurile care trebuie utilizate, dispozițiile tehnice pentru elaborarea de statistici anuale privind comerțul în funcție de caracteristicile întreprinderilor și orice măsuri necesare pentru a garanta calitatea statisticilor transmise în conformitate cu criteriile de calitate. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(8) În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 638/2004, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare care să îi permită să adopte modalitățile de colectare a informațiilor, în special în ceea ce privește codurile care trebuie utilizate, dispozițiile tehnice pentru elaborarea de statistici anuale privind comerțul în funcție de caracteristicile întreprinderilor și orice măsuri necesare pentru a garanta calitatea statisticilor transmise gratuit în conformitate cu criteriile de calitate. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În cadrul strategiei de reorganizare a Sistemului statistic european (denumit în continuare SSE), care vizează îmbunătățirea coordonării și a parteneriatului în cadrul SSE grație unei structuri piramidale clare, Comitetul Sistemului statistic european (Comitetul SSE), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene9, ar trebui să aibă un rol consultativ și să asiste Comisia în exercitarea competențelor sale de executare.

(10) În cadrul strategiei de reorganizare a Sistemului statistic european (denumit în continuare SSE), care vizează îmbunătățirea coordonării și a parteneriatului în cadrul SSE grație unei structuri piramidale clare, Comitetul Sistemului statistic european (Comitetul SSE), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene9, ar trebui să aibă un rol consultativ și să asiste Comisia în exercitarea competențelor sale de executare. Îmbunătățirea coordonării între autoritățile naționale și Comisie (Eurostat) este un element-cheie în realizarea unor statistici cu o calitate mai ridicată în Uniune.

__________________

__________________

9 JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

9 JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Regulamentul (CE) nr. 638/2004 ar trebui modificat prin înlocuirea trimiterii la Comitetul Intrastat cu o trimitere la Comitetul SSE.

(11) Regulamentul (CE) nr. 638/2004 ar trebui modificat prin înlocuirea trimiterii la Comitetul Intrastat cu o trimitere la Comitetul SSE. Comitetul SSE ar trebui să aibă aceeași structură de membri cu cea a Comitetului Intrastat, mai exact, un membru din fiecare stat membru.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Ca urmare a simplificării sistemelor de vămuire, nu mai sunt disponibile, la nivel vamal, informații statistice privind mărfurile supuse procedurilor de prelucrare în vamă. Pentru a asigura acoperirea datelor, circulația acestor mărfuri ar trebui să fie inclusă în sistemul Intrastat.

(12) Ca urmare a simplificării sistemelor de vămuire, nu mai sunt disponibile, la nivel vamal, informații statistice privind mărfurile supuse procedurilor de prelucrare în vamă. Pentru a asigura acoperirea datelor, circulația acestor mărfuri ar trebui să fie inclusă în sistemul Intrastat, limitând, în același timp, în cea mai mare măsură posibilă orice costuri suplimentare. Informațiile ar trebui să urmeze principiul „raportării cu flux unic”, astfel, în măsura în care calitatea datelor poate fi garantată, datele ar trebui să fie colectate doar de întreprinderile exportatoare.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Ar trebui să se permită statelor membre să facă schimb de date confidențiale referitoare la statisticile privind comerțul în interiorul UE cu scopul de a spori eficiența dezvoltării, elaborării și difuzării statisticilor sau de a îmbunătăți calitatea acestora.

(13) Ar trebui să se permită statelor membre să facă schimb gratuit, dacă este necesar, de date confidențiale referitoare la statisticile privind comerțul în interiorul UE cu scopul de a spori eficiența dezvoltării, elaborării și difuzării statisticilor sau de a îmbunătăți calitatea acestora. Aceste schimburi ar trebui să aibă un caracter voluntar și ar trebui să fie posibilă o perioadă de tranziție începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament. Acest schimb de date confidențiale ar trebui, totuși, să fie tratat cu atenție și ar trebui să nu presupună în sine o sarcină administrativă sporită pentru întreprinderi.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Definiția valorii statistice ar trebui să fie clarificată și aliniată la definiția acestui element de date utilizată pentru statisticile privind comerțul în afara UE.

(14) Definiția valorii statistice ar trebui să fie clarificată și aliniată la definiția acestui element de date utilizată pentru statisticile privind comerțul în afara UE pentru a face posibilă o mai bună comparabilitate a statisticilor comerciale în ceea ce privește comerțul în interiorul UE și cel în afara UE. Pentru un comerț transfrontalier care să funcționeze bine și fără fricțiuni sunt necesare definiții uniforme, acestea constituind și o precondiție cu precădere importantă pentru diferitele autorități naționale pentru a se putea ajunge la concordanță în ceea ce privește interpretările normelor care au un impact asupra activităților transfrontaliere ale întreprinderilor.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) În conformitate cu principiul proporționalității, este necesar și oportun să se stabilească norme privind comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice în domeniul statisticilor privind comerțul în interiorul UE. Prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(15) În conformitate cu principiul proporționalității, este necesar și oportun să se stabilească norme armonizate privind comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice în domeniul statisticilor privind comerțul în interiorul UE. Prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Comunicarea de date de către autoritățile naționale ar trebui să fie gratuită pentru statele membre și instituțiile sau agențiile Uniunii.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) În contextul situației economice a statelor membre și al consolidării măsurilor de coordonare la nivelul Uniunii, trebuie dezvoltată o abordare integrată și indicatori statistici din ce în ce mai fiabili, astfel încât politicile să fie implementate în mod mai eficient.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b) Ca urmare a recentei descoperiri a încălcării normelor privind protecția datelor cetățenilor Uniunii și ale statelor membre, trebuie consolidată siguranța metodelor de transmitere a datelor statistice sensibile, inclusiv a datelor economice.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 638/2004

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(2) Informațiile statistice referitoare la expedierile și intrările mărfurilor care fac obiectul unui document administrativ unic în scopuri vamale sau fiscale se furnizează direct de către vămi autorităților naționale, cel puțin o dată pe lună.”

(2) Informațiile statistice referitoare la expedierile și intrările mărfurilor care fac obiectul unui document administrativ unic în scopuri vamale sau fiscale se furnizează direct de către vămi autorităților naționale o dată pe lună.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 638/2004

Articolul 9 a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se autorizează efectuarea unui schimb de date confidențiale, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (*), numai în scopuri statistice, între autoritățile naționale din fiecare stat membru, atunci când schimbul respectiv permite dezvoltarea, elaborarea și difuzarea în mod eficient a statisticilor europene privind comerțul cu mărfuri între statele membre sau ameliorarea calității acestora.

Se autorizează efectuarea unui schimb gratuit de date confidențiale, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (*), numai în scopuri statistice, între autoritățile naționale din fiecare stat membru, atunci când se dovedește că schimbul respectiv permite dezvoltarea, elaborarea și difuzarea în mod eficient a statisticilor europene privind comerțul cu mărfuri între statele membre sau ameliorarea semnificativă a calității acestora. Orice costuri și sarcini administrative suplimentare impuse statelor membre sunt reduse la minimum. Un astfel de schimb de informații confidențiale are caracter voluntar până la ...[JO: vă rugăm să introduceți data: cinci ani de la intrarea în vigoare a regulamentului].

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 638/2004

Articolul 9 a – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile naționale care au obținut date confidențiale tratează aceste informații în mod confidențial și le utilizează exclusiv în scopuri statistice.

Autoritățile naționale care au obținut date confidențiale tratează aceste informații în mod confidențial și le utilizează exclusiv în scopuri statistice. Autoritățile naționale nu transmit aceste date niciunei alte organizații internaționale, cu excepția celor prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 638/2004

Articolul 10 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(5) Statele membre pot simplifica, în anumite condiții care respectă cerințele de calitate, informațiile care trebuie furnizate pentru tranzacțiile individuale de mică importanță. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate pentru a preciza condițiile respective.”

(5) Statele membre pot simplifica, în anumite condiții care respectă cerințele de calitate, informațiile care trebuie furnizate pentru tranzacțiile individuale de mică importanță, cu condiția ca o astfel de simplificare să nu aibă efecte dăunătoare asupra calității statisticilor. Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 13a, acte delegate pentru a preciza condițiile respective.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 6 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 638/2004

Articolul 11 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(6a) Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 11

Articolul 11

 

Confidențialitatea statistică

Confidențialitatea statistică

Autoritățile naționale decid, numai la solicitarea părții sau părților care au furnizat informații, dacă rezultatele statistice care permit identificarea părții (părților) respective se difuzează sau se modifică în așa fel încât difuzarea lor să nu aducă atingere confidențialității statistice.

Autoritățile naționale decid, numai la solicitarea părții sau părților care au furnizat informații, dacă rezultatele statistice care permit identificarea părții (părților) respective se difuzează sau se modifică în așa fel încât difuzarea lor să nu aducă atingere confidențialității statistice. Autoritățile naționale se asigură că orice efecte care prejudiciază partea sau părțile care furnizează informații sunt compensate în mod clar de beneficii statistice.”

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 7 – litera c

Regulamentul (CE) nr. 638/2004

Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dispoziții tehnice pentru elaborarea acestor statistici.

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dispoziții tehnice pentru elaborarea acestor statistici în cel mai economic mod cu putință.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).”

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (2).

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 638/2004

Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, orice măsuri necesare pentru a garanta calitatea statisticilor transmise în conformitate cu criteriile de calitate.

(4) Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, orice măsuri necesare pentru a garanta calitatea statisticilor transmise în conformitate cu criteriile de calitate, evitând costuri excesive pentru autoritățile naționale.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 638/2004

Articolul 13 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când exercită competențele delegate prin articolul 3 alineatul (4), articolul 6 alineatul (2), articolul 10 alineatele (3), (4) și (5) și articolul 12 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2), Comisia se asigură că actele delegate nu generează o sarcină administrativă suplimentară considerabilă pentru statele membre și pentru respondenți.

(2) Atunci când exercită competențele delegate prin articolul 3 alineatul (4), articolul 6 alineatul (2), articolul 10 alineatele (3), (4) și (5) și articolul 12 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2), Comisia se asigură că actele delegate nu generează costuri sau o sarcină administrativă suplimentară considerabilă pentru statele membre și pentru respondenți. Comisia urmărește reducerea costurilor și a sarcinii administrative atunci când acest lucru este posibil. În plus, Comisia justifică în mod corespunzător acțiunile din actele delegate propuse și furnizează informații, cu input din partea statelor membre, cu privire la orice sarcină și costuri de producție asociate, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 638/2004

Articolul 13 a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (4), articolul 6 alineatul (2), articolul 10 alineatele (3), (4) și (5) și articolul 12 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) este conferită Comisiei pe o perioadă nedeterminată, începând cu [(Oficiul pentru publicații: vă rugăm să introduceți data exactă a intrării în vigoare a regulamentului de modificare)].

(3) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (4), articolul 6 alineatul (2), articolul 10 alineatele (3), (4) și (5) și articolul 12 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) este conferită Comisiei pe o perioadă de cinci ani, începând cu [Oficiul pentru publicații: vă rugăm să introduceți data exactă a intrării în vigoare a regulamentului de modificare]. Cel târziu cu nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani, Comisia elaborează un raport referitor la delegarea competențelor. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Nu ar trebui să i se acorde Comisiei competența de a adopta acte delegate pentru o perioadă nedeterminată.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 638/2004

Articolul 13 a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (4), articolului 6 alineatul (2), articolului 10 alineatele (3), (4) și (5) și articolului 12 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Perioada respectivă se prelungește cu două luni, la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (4), articolului 6 alineatul (2), articolului 10 alineatele (3), (4) și (5) și articolului 12 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

PROCEDURĂ

Titlu

Statistici ale comerțului cu mărfuri între statele membre în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri, comunicarea de informații de către administrația vamală, schimbul de date confidențiale între statele membre și definiția valorii statistice

Referințe

COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD)

Data prezentării la PE

8.8.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ECON

10.9.2013

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Hans-Peter Martin

10.9.2013

 

 

 

Examinare în comisie

5.11.2013

2.12.2013

9.12.2013

 

Data adoptării

2.12.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

0

11

Membri titulari prezenți la votul final

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaș, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți prezenți la votul final

Sophie Auconie, Fabrizio Bertot, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Nils Torvalds, Oleg Valjalo

Data depunerii

10.12.2013