POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami glede podelitve delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejemanje nekaterih ukrepov, sporočanja informacij s strani carinske uprave, izmenjave zaupnih podatkov med državami članicami in opredelitve statistične vrednosti

10.12.2013 - (COM(2013)0578 – C7‑0242/2013 – 2013/0278(COD)) - ***I

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Hans-Peter Martin


Postopek : 2013/0278(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0457/2013

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami glede podelitve delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejemanje nekaterih ukrepov, sporočanja informacij s strani carinske uprave, izmenjave zaupnih podatkov med državami članicami in opredelitve statistične vrednosti.

(COM(2013)0578 – C7‑0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0578),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0242/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0457/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(6) Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na najučinkovitejši ravni strokovnjakov po tem, ko države članice obvesti, na koga se je treba obrniti in na kakšni podlagi je treba zagotoviti nepristranskost in preprečiti morebitno navzkrižje interesov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Komisija bi morala zagotoviti, da se s temi delegiranimi akti državam članicam in poročevalskim enotam ne naloži znatno dodatno upravno breme.

(7) Komisija bi morala zagotoviti, da se s temi delegiranimi akti državam članicam in poročevalskim enotam ne bi nalagalo znatne dodatne stroške ali upravno breme in da bi bili stroškovno čim učinkovitejši.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 638/2004 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ureditev za zbiranje informacij, zlasti glede oznak, ki jih je treba uporabiti, tehničnih določb za pripravo letnih trgovinskih statistik po značilnostih podjetja in glede vseh potrebnih ukrepov za zagotavljaje kakovosti posredovanih statistik v skladu z merili kakovosti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

(8) Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 638/2004 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za sprejemanje ureditev za zbiranje informacij, zlasti glede oznak, ki jih je treba uporabiti, tehničnih določb za pripravo letnih trgovinskih statistik po značilnostih podjetja in glede vseh potrebnih ukrepov za zagotavljanje kakovosti brezplačno posredovanih statistik v skladu z merili kakovosti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) V skladu s strategijo za novo strukturo evropskega statističnega sistema (v nadaljevanju: ESS), katere cilj je izboljšati usklajevanje in partnerstvo z jasno piramidno strukturo znotraj ESS, bi moral Odbor za evropski statistični sistem (v nadaljnjem besedilu: Odbor ESS), ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki9 imeti svetovalno vlogo in Komisiji pomagati pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil.

(10) V skladu s strategijo za novo strukturo evropskega statističnega sistema (v nadaljevanju: ESS), katere cilj je izboljšati usklajevanje in partnerstvo z jasno piramidno strukturo znotraj ESS, bi moral Odbor za evropski statistični sistem (v nadaljnjem besedilu: Odbor ESS), ustanovljen z Uredbo (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki9 imeti svetovalno vlogo in Komisiji pomagati pri izvajanju njenih izvedbenih pooblastil. Izboljšanje usklajenosti nacionalnih organov in Komisije (Eurostata) je ključnega pomena za pripravo bolj kakovostne statistike v Uniji.

__________________

__________________

9 UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

9 UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Uredbo (ES) št. 638/2004 bi bilo treba spremeniti tako, da se sklicevanje na Odbor Intrastat nadomesti s sklicevanjem na Odbor ESS.

(11) Uredbo (ES) št. 638/2004 bi bilo treba spremeniti tako, da se sklicevanje na Odbor Intrastat nadomesti s sklicevanjem na Odbor ESS. Odbor za evropski statistični sistem (Odbor ESS) bi moral imeti enako strukturo članov kot Odbor Intrastat, se pravi en član za vsako državo članico.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Poenostavitve shem carinjenja so povzročile nedostopnost statističnih informacij o blagu v postopku carinjenja na ravni carine. Za zagotovitev zajetja teh podatkov bi morala biti gibanja tega blaga vključena v sistem Intrastat.

(12) Poenostavitve shem carinjenja so povzročile nedostopnost statističnih informacij o blagu v postopku carinjenja na ravni carine. Za zagotovitev zajetja teh podatkov bi morala biti gibanja tega blaga vključena v sistem Intrastat, pri čemer bi bilo treba čim bolj omejiti dodatne stroške. Pri informacijah bi bilo treba slediti načelu enosmernega sistema poročanja, zato bi morala – če se lahko zagotovi kakovost podatkov – podatke zbirati izključno izvozna podjetja.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Izmenjava zaupnih podatkov v zvezi s statističnimi podatki o trgovanju znotraj EU bi med državami članicami morala biti dovoljena z namenom večje učinkovitosti razvoja, priprave in izkazovanja ali za izboljšanje kakovosti navedenih statističnih podatkov.

(13) Brezplačna izmenjava zaupnih podatkov v zvezi s statističnimi podatki o trgovanju znotraj EU bi med državami članicami morala biti dovoljena in brezplačna, če je to potrebno za večjo učinkovitost razvoja, priprave in izkazovanja ali za izboljšanje kakovosti navedenih statističnih podatkov. Ta izmenjava bi morala biti prostovoljna in bi morala biti mogoča za prehodno obdobje po začetku veljavnosti te uredbe. Izmenjavo zaupnih podatkov bi bilo vseeno treba pazljivo obravnavati, sama po sebi pa podjetjem ne bi smela povzročati povečanega upravnega bremena.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Opredelitev statistične vrednosti bi morala biti pojasnjena in usklajena z opredelitvijo tega podatkovnega elementa v okviru statističnih podatkov za trgovanje zunaj EU.

(14) Opredelitev statistične vrednosti bi morala biti pojasnjena in usklajena z opredelitvijo tega podatkovnega elementa v okviru statističnih podatkov za trgovanje zunaj EU, da bi zagotovili boljšo primerljivost statističnih podatkov o trgovanju znotraj EU s statističnimi podatki o trgovanju zunaj EU. Enotne opredelitve so bistvenega pomena za dobro delujočo in neovirano čezmejno trgovino, zlasti zato, ker ustvarjajo osnovne predpogoje, da bodo bili različni nacionalni organi sposobni oblikovati usklajene razlage pravil, ki vplivajo na čezmejne dejavnosti podjetij.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) V skladu z načelom sorazmernosti je potrebno in primerno določiti pravila o sporočanju informacij s strani carinske uprave, izmenjavi zaupnih podatkov med državami članicami in opredelitvi statistične vrednosti na področju statistik o trgovanju znotraj EU. V skladu s členom 5(4) Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(15) V skladu z načelom sorazmernosti je potrebno in primerno določiti harmonizirana pravila o sporočanju informacij s strani carinske uprave, izmenjavi zaupnih podatkov med državami članicami in opredelitvi statistične vrednosti na področju statistik o trgovanju znotraj EU. V skladu s členom 5(4) Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Sporočanje informacij s strani nacionalnih organov ne bi smelo povzročati stroške za države članice in institucije ali agencije Unije.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) Glede na gospodarske razmere v državah članicah in okrepitev usklajevalnih ukrepov na ravni Unije je treba razviti celosten pristop in vse bolj zanesljive statistične kazalnike, da bi učinkoviteje izvajali politike.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b) Zaradi nedavnega odkritja pomanjkljivega varstva podatkov državljanov Unije in držav članic je treba zagotoviti varnejše posredovanje občutljivih statističnih podatkov, tudi s področja gospodarstva.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 2 – točka b

Uredba (ES) št. 638/2004

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Statistične informacije o odpremah in prihodih blaga, za katero je potrebna enotna upravna listina za carinske ali davčne namene, carina vsaj enkrat mesečno neposredno zagotovi nacionalnim organom.

2. Statistične informacije o odpremah in prihodih blaga, za katero je potrebna enotna upravna listina za carinske ali davčne namene, carina enkrat mesečno neposredno zagotovi nacionalnim organom.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 638/2004

Člen 9a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izmenjava zaupnih podatkov, opredeljena v členu 3(7) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (*), se izključno za statistične namene dovoli med zadevnimi nacionalnimi organi vsake države članice, kadar je izmenjava namenjena učinkovitemu razvoju, pripravi in izkazovanju evropske statistike v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami ali povečanju kakovosti te statistike.

Brezplačna izmenjava zaupnih podatkov, opredeljena v členu 3(7) Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki (*), se izključno za statistične namene dovoli med zadevnimi nacionalnimi organi vsake države članice, kadar je dokazano, da je izmenjava namenjena učinkovitemu razvoju, pripravi in izkazovanju evropske statistike v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami ali občutnemu povečanju kakovosti te statistike. Morebitno upravno breme in stroški za države članice morajo biti minimalni. Izmenjava zaupnih informacij je prostovoljna do …[UL vstavite datum: pet let od začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 638/2004

Člen 9a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni organi, ki so pridobili zaupne podatke, te informacije obravnavajo zaupno in jih uporabljajo izključno za statistične namene.

Nacionalni organi, ki so pridobili zaupne podatke, te informacije obravnavajo zaupno in jih uporabljajo izključno za statistične namene. Nacionalni organi teh podatkov ne posredujejo mednarodnim organizacijam, razen tistim, določenim v tej uredbi.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6 – točka c

Uredba (ES) št. 638/2004

Člen 10 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Države članice lahko pod določenimi pogoji, ki ustrezajo zahtevam glede kakovosti, poenostavijo informacije, ki jih je treba poslati za manjše posamezne transakcije. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za opredelitev teh pogojev.

5. Države članice lahko pod določenimi pogoji, ki ustrezajo zahtevam glede kakovosti, poenostavijo informacije, ki jih je treba poslati za manjše posamezne transakcije, če to nima škodljivega vpliva na kakovost statistike. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za opredelitev teh pogojev.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 6 a (novo)

Uredba (ES) št. 638/2004

Člen 11 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(6a) Člen 11 se nadomesti z naslednjim:

Člen 11

„Člen 11

Zaupnost statističnih podatkov

Zaupnost statističnih podatkov

Samo kadar poročevalska enota ali enote, ki so informacije posredovale, to zahtevajo, nacionalni organi odločijo, ali naj se statistični rezultati, s katerimi bi bilo mogoče to enoto oziroma enote prepoznati, izkazujejo ali se spremenijo na tak način, da njihovo izkazovanje ne bo ogrozilo zaupnosti statističnih podatkov.

Samo kadar poročevalska enota ali enote, ki so informacije posredovale, to zahtevajo, nacionalni organi odločijo, ali naj se statistični rezultati, s katerimi bi bilo mogoče to enoto oziroma enote prepoznati, izkazujejo ali se spremenijo na tak način, da njihovo izkazovanje ne bo ogrozilo zaupnosti statističnih podatkov. Nacionalni organi zagotovijo, da statistične koristi nedvomno odtehtajo škodljive učinke za osebo ali osebe, ki zagotovijo informacije.‟

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 7 – točka c

Uredba (ES) št. 638/2004

Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Komisija z izvedbenimi akti sprejme tehnične določbe za pripravo teh statistik.

Komisija z izvedbenimi akti sprejme tehnične določbe za čim gospodarnejšo pripravo teh statistik.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 638/2004

Člen 13 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Komisija z izvedbenimi akti sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev kakovosti statistik, poslanih v skladu z merili kakovosti.

(4) Komisija z izvedbenimi akti sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev kakovosti statistik, poslanih v skladu z merili kakovosti, pri čemer je treba preprečiti nesorazmerne stroške za nacionalne organe.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 638/2004

Člen 13a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Komisija pri izvajanju pooblastil iz člena 3(4), člena 6(2), člena 10(3), (4) in (5), člena 12(1)(a) in (2) zagotovi, da se državam članicam in poročevalskim enotam z delegiranimi akti ne naloži znatno dodatno upravno breme.

(2) Komisija pri izvajanju pooblastil iz člena 3(4), člena 6(2), člena 10(3), (4) in (5), člena 12(1)(a) in (2) zagotovi, da se državam članicam in poročevalskim enotam z delegiranimi akti ne naloži znatne dodatne stroške ali upravno breme. Komisija si prizadeva za nižje stroške in manjše upravno breme, če je to mogoče. Poleg tega Komisija ustrezno utemelji ukrepe iz predvidenih delegiranih aktov in zagotovi informacije s prispevki držav članic o vseh obremenitvah in stroških priprave, ki so s tem povezani, v skladu s členom 14(3) Uredbe (ES) št. 223/2009.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 638/2004

Člen 13a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 3(4), člena 6(2), člena 10(3), (4) in (5), člena 12(1)(a) in (2) se Komisiji podeli za nedoločen čas od (Urad za publikacije: vstavite točen datum začetka veljavnosti Uredbe).].

3. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 3(4), člena 6(2), člena 10(3), (4) in (5), člena 12(1)(a) in (2) se Komisiji podeli za obdobje 5 let od [Urad za publikacije: vstavite točen datum začetka veljavnosti Uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 3 mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Komisiji pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov ne bi smeli podeliti za nedoločen čas.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 638/2004

Člen 13a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(4), člena 6(2), člena 10(3), (4) in (5), člena 12(1)(a) in (2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od dne, ko sta bila o tem uradno obveščena, ne nasprotujeta ali če pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(4), člena 6(2), člena 10(3), (4) in (5), člena 12(1)(a) in (2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet v treh mesecih od dne, ko sta bila o tem uradno obveščena, ne nasprotujeta ali če pred iztekom tega roka obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok podaljša za tri mesece.

POSTOPEK

Naslov

Statistični podatki v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami glede podelitve delegiranih in izvedbenih pooblastil Komisiji za sprejemanje nekaterih ukrepov, sporočanja informacij s strani carinske uprave, izmenjave zaupnih podatkov med državami članicami in opredelitve statistične vrednosti

Referenčni dokumenti

COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD)

Datum predložitve EP

8.8.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

10.9.2013

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Hans-Peter Martin

10.9.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

5.11.2013

2.12.2013

9.12.2013

 

Datum sprejetja

2.12.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

0

11

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marino Baldini, Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Syed Kamall, Othmar Karas, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Corien Wortmann-Kool

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sophie Auconie, Fabrizio Bertot, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Anne E. Jensen, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Nils Torvalds, Oleg Valjalo

Datum predložitve

10.12.2013