SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego

12.12.2013 - (COM(2012)0721 – C7‑0394/2012 – 2012/0340(COD)) - ***I

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sprawozdawca: Jorgo Chatzimarkakis


Procedura : 2012/0340(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0460/2013
Teksty złożone :
A7-0460/2013
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego

(COM(2012)0721 – C7‑0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0721),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję Parlamentowi (C7-0394/2012),

-   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 22 maja 2013 r.[1],

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, a także opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Kultury i Edukacji (A7–0460/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego

Wniosek dotyczący dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego i stron internetowych obsługiwanych przez organy wykonujące zadania publiczne

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Trend kształtujący społeczeństwo cyfrowe zapewnia użytkownikom nowe sposoby dostępu do informacji i usług. Podmioty udostępniające informacje i świadczące usługi, takie jak instytucje sektora publicznego, w coraz większym stopniu posługują się internetem w celu tworzenia, gromadzenia i udostępniania szerokiego zakresu informacji i świadczenia w trybie online usług o zasadniczym znaczeniu dla społeczeństwa.

(1) Trend kształtujący społeczeństwo cyfrowe zapewnia użytkownikom nowe sposoby dostępu do informacji i usług. Podmioty udostępniające informacje i świadczące usługi, takie jak instytucje sektora publicznego, w coraz większym stopniu posługują się internetem w celu tworzenia, gromadzenia i udostępniania szerokiego zakresu informacji i świadczenia w trybie online usług o zasadniczym znaczeniu dla społeczeństwa. W tym kontekście bezpieczeństwo przekazywana informacji oraz ochrona danych osobowych mają olbrzymie znaczenie.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Dostępność sieci wiąże się z zasadami i technikami, jakie należy stosować w ramach tworzenia stron internetowych, tak aby ich treść była dostępna dla wszystkich użytkowników, szczególnie dla osób o ograniczeniach funkcjonalnych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Treść stron internetowych obejmuje informacje tekstowe i nietekstowe, a także pobieranie formularzy i dwukierunkową interakcję, np. przetwarzanie formularzy cyfrowych, uwierzytelnianie i transakcje, takie jak obsługa spraw i płatności.

skreślony

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Kwestię dostępności sieci, zwłaszcza zobowiązanie do zapewnienia dostępności stron internetowych wszystkich instytucji sektora publicznego do 2010 r., ujęto w deklaracji ministerialnej z Rygi z dnia 11 czerwca 2006 r. w sprawie e-Integracji.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) Mimo że niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do stron internetowych instytucji unijnych, instytucje te powinny spełniać określone w niej wymogi i dawać przykład dobrych praktyk.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W planie działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 2011-201519 Komisja wzywa do podjęcia działań zmierzających do tworzenia usług administracji elektronicznej zapewniających integracyjność i dostępność.

(3) W komunikacie zatytułowanym „Europejski plan działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 2011–2015 – Technologie informacyjno-komunikacyjne w służbie inteligentnej, zrównoważonej i innowacyjnej administracji publicznej” Komisja wzywa do stworzenia usług administracji elektronicznej zapewniających integracyjność i dostępność. Jednocześnie konieczne jest podjęcie większych wysiłków w celu skutecznego wdrożenia polityki e-Integracji mającej na celu zmniejszenie różnic w korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i propagowanie korzystania z ICT w celu rozwiązania problemu wykluczenia, poprawy wyników gospodarczych, a także możliwości zatrudnienia, jakości życia, uczestnictwa społecznego i spójności społecznej, w tym konsultacji demokratycznych.

________________

 

19 COM(2010) 743 final – tekst nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

 

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W komunikacie pt. „Europejska agenda cyfrowa”20 Komisja zapowiada, iż strony internetowe instytucji publicznych powinny być w pełni dostępne do roku 2015.

(4) W komunikacie z dnia 19 maja 2010 r. pt. „Europejska agenda cyfrowa”, inicjatywa w ramach strategii „Europa 2020”, Komisja zapowiada, iż strony internetowe instytucji sektora publicznego (strony internetowe oferujące obywatelom dostęp do podstawowych usług) powinny być w pełni dostępne do roku 2015.

__________________

 

20 COM(2010)0245 final/2

 

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Osoby starsze są zagrożone marginalizacją cyfrową z powodu czynników takich jak brak umiejętności w dziedzinie ICT oraz brak dostępu do internetu. Europejska inicjatywa i2010 dotycząca e-Integracji pt. „Uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym” ma na celu zapewnienie wszystkim grupom użytkowników jak najlepsze możliwości korzystania z internetu oraz zapoznania się z ICT. W Europejskiej agendzie cyfrowej proponuje się szereg środków wspierających korzystanie z nowych ICT przez słabsze grupy użytkowników, np. osoby starsze.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) W myśl konwencji ONZ projektowanie uniwersalne powinno posłużyć za podstawę dla rozwoju nowych technologii.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-202023 opiera się na konwencji ONZ i zawiera działania w kilku obszarach priorytetowych, w tym także w obszarze dostępności sieci, których celem jest „zapewnienie dostępności towarów, usług, także publicznych, oraz urządzeń wspomagających dla osób niepełnosprawnych”.

(7) Komunikat Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. pt. „Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier”, mająca na celu przełamanie barier utrudniających osobom niepełnosprawnym udział na równych warunkach w społeczeństwie, opiera się na konwencji ONZ i zawiera działania w kilku obszarach priorytetowych, w tym także w obszarze dostępności sieci, których celem jest „zapewnienie dostępności towarów, usług, także publicznych, oraz urządzeń wspomagających dla osób niepełnosprawnych”.

___________________

 

23 COM(2010) 636 final – tekst nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

 

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r.24a podkreśla się, że innowacyjne gospodarki oparte na wiedzy nie mogą rozwijać się bez uregulowanych wiążącym prawem treści i form niedostępnych dla osób niepełnosprawnych, takich jak strony internetowe dla osób niewidomych, treści z napisami dla osób niedosłyszących, w tym usługi środków masowego przekazu, usługi internetowe dla osób posługujących się językiem migowym, aplikacje do smartfonów oraz pomoce dotykowe i głosowe w mediach publicznych.

 

__________________

 

24a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie mobilności i integracji osób niepełnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010–2020 (Dz.U. C 131 E z 8.5.2013, s.9).

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) W europejskiej agendzie cyfrowej podkreśla się znaczenie działań pozytywnych ułatwiających osobom niepełnosprawnym dostęp do treści kulturalnych stanowiących podstawowy element pełnoprawnego obywatelstwa unijnego oraz wzywa się do pełnego wdrożenia zasad ujętych w protokole ustaleń w sprawie dostępu osób niepełnosprawnych do technologii cyfrowych. Opracowywanie dokumentów zamieszczanych na publicznych stronach internetowych, takich jak raporty, książki i akty prawne, w sposób umożliwiający ich pełną dostępność, mógłby – równolegle z zalecanymi działaniami służącymi zachęceniu sektora prywatnego do inwestycji w tej dziedzinie – w znaczący sposób przyczynić się do osiągnięcia tego celu, jednocześnie sprzyjając rozwijaniu kompetencji i przedsiębiorstw usługowych w Unii.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Szybko rozwijający się rynek usług dostępności sieci obejmuje szereg podmiotów gospodarczych, takich jak podmioty programujące strony internetowe lub tworzące oprogramowanie do budowania stron internetowych, zarządzania nimi i ich testowania, podmioty tworzące aplikacje klienckie, takie jak wyszukiwarki internetowe i związane z nimi technologie wspomagające, podmioty wdrażające usługi certyfikacji i podmioty szkolące dostawców usług.

(9) Szybko rozwijający się rynek usług dostępności sieci obejmuje szereg podmiotów gospodarczych, takich jak podmioty programujące strony internetowe lub tworzące oprogramowanie do budowania stron internetowych, zarządzania nimi i ich testowania, podmioty tworzące aplikacje klienckie, takie jak wyszukiwarki internetowe i związane z nimi technologie wspomagające, podmioty wdrażające usługi certyfikacji i podmioty szkolące dostawców usług, a także kanały mediów społecznościowych wbudowane w strony internetowe. W tym kontekście olbrzymie znaczenie mają wysiłki podejmowane w ramach Wielkiej Koalicji na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym, która stanowi kontynuację pakietu dotyczącego zatrudnienia, jest skierowana do specjalistów w dziedzinie ICT i ma na celu zaradzenie brakom w kwalifikacjach, w tym w zakresie umiejętności korzystania z ICT oraz umiejętności pracy z wykorzystaniem ICT.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Zagwarantowanie neutralności sieci ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego obecnie i w przyszłości, a także dla zachowania otwartości internetu.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W celu wyeliminowania rozdrobnienia konieczne jest zbliżenie środków krajowych na poziomie unijnym w oparciu o porozumienie w sprawie wymogów dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego. Ograniczyłoby to niepewność programistów internetowych i sprzyjałoby interoperacyjności. Zastosowanie neutralnych pod względem technologicznym wymogów dostępności nie będzie hamowało innowacyjności, a może ją wręcz stymulować.

(13) W celu wyeliminowania rozdrobnienia konieczne jest zbliżenie środków krajowych na poziomie unijnym w oparciu o porozumienie w sprawie wymogów dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego i stron internetowych obsługiwanych przez podmioty wykonujące zadania publiczne. Ograniczyłoby to niepewność programistów internetowych i sprzyjałoby interoperacyjności. Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania odpowiednich i interoperacyjnych wymogów dostępności, ogłaszając przetargi na umowy dotyczące treści stron internetowych. Neutralne pod względem technologicznym wymogi dostępności nie będą hamowały innowacyjności, a mogą ją wręcz stymulować.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Zharmonizowane podejście powinno również pozwolić unijnym instytucjom sektora publicznego i przedsiębiorstwom na czerpanie korzyści gospodarczych i społecznych z rozszerzenia zakresu świadczenia usług online na większą liczbę obywateli i klientów. Powinno to zwiększyć potencjał rynku wewnętrznego produktów i usług związanych z dostępnością sieci. Dzięki związanemu z tym rozwojowi rynku przedsiębiorstwa powinny mieć swój udział we wzroście gospodarczym i tworzeniu nowych miejsc pracy na terenie Unii. Wzmocnienie rynku wewnętrznego powinno zwiększyć atrakcyjność inwestycji w Unii. Tańsze zapewnianie dostępności sieci powinno również przynieść korzyści instytucjom rządowym i samorządowym.

(14) Zharmonizowane podejście powinno również pozwolić unijnym instytucjom sektora publicznego i przedsiębiorstwom na czerpanie korzyści gospodarczych i społecznych z rozszerzenia zakresu świadczenia usług online na większą liczbę obywateli i klientów. Powinno to zwiększyć potencjał rynku wewnętrznego produktów i usług związanych z dostępnością sieci oraz przyczynić się do realizacji jednolitego rynku cyfrowego. Dzięki związanemu z tym rozwojowi rynku przedsiębiorstwa powinny mieć swój udział we wzroście gospodarczym i tworzeniu nowych miejsc pracy na terenie Unii. Wzmocnienie rynku wewnętrznego powinno zwiększyć atrakcyjność inwestycji w Unii. Tańsze zapewnianie dostępności sieci powinno również przynieść korzyści instytucjom rządowym i samorządowym.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Obywatele powinni czerpać korzyści z szerszego dostępu do usług sektora publicznego online oraz otrzymywać usługi i informacje, które ułatwią im korzystanie z przysługujących im praw w całej Unii, w szczególności z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Unii oraz swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług.

(15) Obywatele powinni czerpać korzyści z szerszego dostępu do usług sektora publicznego online, powinni mieć możliwość dostępu do treści informacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych umożliwiających im pełny udział w życiu społecznym i zawodowym, oraz powinni otrzymywać usługi i informacje, które ułatwią im codzienne życie, a także korzystanie z przysługujących im praw w całej Unii, w szczególności z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Unii, prawa dostępu do informacji oraz swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Usługi internetowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w naszym społeczeństwie. Internet jest zasadniczym narzędziem umożliwiającym dostęp do informacji, edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym. Mając na względzie włączenie społeczne należy zatem umożliwić wszystkim obywatelom dostęp do stron internetowych instytucji sektora publicznego oraz stron internetowych oferujących dostęp do podstawowych usług dla obywateli, np. do ważnych portali informacyjnych i mediatek, serwisów internetowych banków („bankowość internetowa”) i portali informacyjnych i usługowych organizacji reprezentujących grupy interesów.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Organy publiczne państw członkowskich powinny mieć możliwość wymagania tego, aby pewne strony internetowe działały na serwerach znajdujących się w Unii w celu uniknięcia szpiegowania i wydobywania informacji przez podmioty spoza Unii oraz wykluczenia możliwości zablokowania przez takie podmioty usług istotnych pod względem bezpieczeństwa.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Celem dyrektywy powinno być zapewnienie, w oparciu o wspólne wymogi, dostępności określonych rodzajów stron internetowych instytucji sektora publicznego, które maja istotne znaczenie dla społeczeństwu. Takie rodzaje stron internetowych wskazano w analizie porównawczej z 2001 r. dotyczącej administracji elektronicznej25 i wykorzystano jako podstawę do sporządzenia wykazu przedstawionego w załączniku.

(19) Celem niniejszej dyrektywy powinno być zapewnienie pełnej dostępności stron internetowych wszystkich instytucji sektora publicznego i stron internetowych obsługiwanych przez organy wykonujące zadania publiczne, które mają istotne znaczenie dla społeczeństwa, osobom niepełnosprawnym, aby mogły one żyć samodzielnie oraz w pełni uczestniczyć we wszystkich aspektach życia, które określono w konwencji ONZ. Objęte zakresem niniejszej dyrektywy rodzaje stron internetowych obsługiwanych przez organy wykonujące zadania publiczne należy wyszczególnić w załączniku. Należy ustalić terminy stopniowego spełniania wymogów dyrektywy, by umożliwić rozszerzenie jej zakresu na strony internetowe wszystkich instytucji sektora publicznego świadczących usługi bezpośrednio obywatelom.

_________________

 

25 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope

 

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Niniejsza dyrektywa określa wymogi dostępności sieci dla niektórych rodzajów stron internetowych instytucji sektora publicznego. Aby ułatwić spełnienie tych wymogów przez przedmiotowe strony internetowe, należy przewidzieć domniemanie zgodności w odniesieniu do przedmiotowych stron internetowych spełniających normy zharmonizowane, które są opracowywane i publikowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej oraz zmieniającym dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającym decyzję 87/95/EWG i decyzję nr 1673/2006/WE, na potrzeby określenia szczegółowych specyfikacji technicznych związanych z tymi wymogami. Na podstawie wspomnianego rozporządzenia państwa członkowskie i Parlament Europejski mogą zgłaszać zastrzeżenia wobec norm zharmonizowanych, które ich zdaniem nie spełniają w pełni wymogów dostępności sieci określonych w niniejszej dyrektywie.

(20) Niniejsza dyrektywa określa wymogi dostępności sieci dla stron internetowych wszystkich instytucji sektora publicznego i stron internetowych obsługiwanych przez organy wykonujące zadania publiczne. Aby ułatwić spełnienie tych wymogów przez przedmiotowe strony internetowe, należy przewidzieć domniemanie zgodności w odniesieniu do przedmiotowych stron internetowych spełniających normy zharmonizowane, które są opracowywane i publikowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/201225a na potrzeby określenia szczegółowych specyfikacji technicznych związanych z tymi wymogami. Na podstawie wspomnianego rozporządzenia państwa członkowskie i Parlament Europejski mogą zgłaszać zastrzeżenia wobec norm zharmonizowanych, które ich zdaniem nie spełniają w pełni wymogów dostępności sieci określonych w niniejszej dyrektywie.

 

_____________

 

25a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Należy zachęcać właściwe europejskie organizacje normalizacyjne, aby – przygotowując odnośne normy europejskie i normy zharmonizowane oraz przeprowadzając ich ewentualny przegląd – zapewniły ich spójność z odpowiednimi normami międzynarodowymi (obecnie ISO/IEC 40500), aby zapobiec rozdrobnieniu i brakowi pewności prawa.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Należy na bieżąco monitorować zgodność z wymogami dostępności sieci, od momentu utworzenia strony internetowej instytucji sektora publicznego poprzez wszelkie dalsze aktualizacje jej treści. Zharmonizowana metodyka monitorowania będzie obejmować sposób weryfikacji – na jednolitej zasadzie we wszystkich państwach członkowskich – stopnia zgodności strony internetowej z wymogami dostępności sieci, zbiór reprezentatywnych próbek oraz cykliczność monitorowania. Państwa członkowskie powinny składać coroczne sprawozdania na temat wyników monitorowania, a w bardziej ogólnym ujęciu, na temat wykazu działań podjętych w zastosowaniu niniejszej dyrektywy.

(24) Należy na bieżąco monitorować zgodność z wymogami dostępności sieci, od momentu utworzenia przedmiotowej strony internetowej poprzez wszelkie dalsze aktualizacje jej treści. Wyznaczenie właściwego organu w każdym państwie członkowskim egzekwującego wykonanie przepisów byłoby właściwym krokiem, aby zapewnić monitorowanie i rygorystyczne egzekwowanie zgodności z wymogami dostępności sieci przy aktywnym zaangażowaniu zainteresowanych stron poprzez ustanowienie mechanizmu składania skarg w ustalonych przypadkach braku zgodności. Zharmonizowana metodyka monitorowania będzie obejmować sposób weryfikacji – na jednolitej zasadzie we wszystkich państwach członkowskich – stopnia zgodności danej strony internetowej z wymogami dostępności sieci, zbiór reprezentatywnych próbek oraz cykliczność monitorowania. Państwa członkowskie powinny składać co dwa lata sprawozdania na temat wyników monitorowania, a w bardziej ogólnym ujęciu, na temat wykazu działań podjętych w zastosowaniu niniejszej dyrektywy.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a) Pierwszą metodykę stałego monitorowania zgodności przedmiotowych stron internetowych z wymogami dostępności sieci należy przyjąć w drodze aktów wykonawczych najpóźniej rok po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Dzięki zharmonizowanym ramom branża programistów internetowych powinna napotykać mniej barier dla funkcjonowania na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz innych nabywców produktów i usług związanych z dostępnością sieci.

(25) Dzięki zharmonizowanym ramom branża programowania internetowego powinna napotykać mniej barier dla funkcjonowania na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz innych nabywców produktów i usług związanych z dostępnością sieci, co przyczyniłoby się do wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Aby zapewnić zgodność sposobu udostępniania przedmiotowych stron internetowych z wymogami dostępności sieci określonymi w niniejszej dyrektywie, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu ewentualnego uszczegółowienia tych wymogów oraz ustalenia normy europejskiej lub części normy europejskiej, która w razie braku norm zharmonizowanych pozwalałaby na domniemanie zgodności z wymogami dostępności sieci w odniesieniu do przedmiotowych stron internetowych spełniających taką normę lub jej części. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(26) Aby zapewnić zgodność sposobu udostępniania przedmiotowych stron internetowych z wymogami dostępności sieci określonymi w niniejszej dyrektywie oraz aby zapewnić, że wymogi te będą jasne i zrozumiałe dla interesariuszy zaangażowanych w jej wdrażanie, w tym dla zewnętrznych programistów internetowych i wewnętrznych pracowników instytucji sektora publicznego i organów wykonujących zadania publiczne, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu przedstawienia, w miarę potrzeby, dalszych szczegółów dotyczących tych wymogów bez zmieniania ich oraz w celu ustalenia norm europejskich lub części norm europejskich, które w razie braku norm zharmonizowanych pozwalałyby na domniemanie zgodności z wymogami dostępności sieci w odniesieniu do przedmiotowych stron internetowych spełniających taką normę lub jej części. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Z uwagi na fakt, iż cel niniejszej dyrektywy, tj. stworzenie zharmonizowanego rynku dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, ponieważ wymaga on harmonizacji różnych przepisów istniejących obecnie w ramach ich systemów prawnych, a tym samym możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie unijnym, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości przewidzianą w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności przewidzianą w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

(28) Jako że cel niniejszej dyrektywy, tj. stworzenie zharmonizowanego rynku dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego i stron internetowych obsługiwanych przez organy wykonujące zadania publiczne, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, ponieważ wymaga on harmonizacji różnych przepisów istniejących obecnie w ramach ich systemów prawnych, i raczej możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie unijnym, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości przewidzianą w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności przewidzianą w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu. Przyjęcie ujednoliconego podejścia do dostępności stron internetowych w całej Unii spowodowałoby obniżenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa tworzące strony internetowe, a tym samym przez instytucje publiczne korzystające z ich usług. W przyszłości dostęp do informacji i usług świadczonych za pośrednictwem stron internetowych będzie miał coraz większe znaczenie z punktu widzenia korzystania przez obywateli z praw podstawowych, w tym dostępu do zatrudnienia.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego dla wszystkich użytkowników, szczególnie dla osób o ograniczeniach funkcjonalnych, w tym dla osób niepełnosprawnych.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących dostępności dla wszystkich użytkowników treści stron internetowych instytucji sektora publicznego i stron internetowych obsługiwanych przez podmioty wykonujące zadania publiczne na rzecz obywateli, szczególnie osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Zgodnie z konwencją ONZ do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Określa ona zasady, na jakich państwa członkowskie udostępniają treść stron internetowych należących do instytucji sektora publicznego, których rodzaje określono w załączniku.

2. Określa ona zasady, na jakich państwa członkowskie udostępniają:

 

a) funkcje i treść stron internetowych należących do instytucji sektora publicznego; oraz

 

b) funkcje i treść stron internetowych obsługiwanych przez inne organy wykonujące zadania publiczne określone w załączniku Ia.

 

Państwa członkowskie mogą rozszerzyć zakres stosowania niniejszej dyrektywy poza rodzaje zadań publicznych określonych w załączniku Ia.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć zakres stosowania niniejszej dyrektywy na inne rodzaje stron internetowych sektora publicznego niż te, o których mowa w ust. 2.

3. Należy zachęcać państwa członkowskie do rozszerzenia zakresu stosowania niniejszej dyrektywy na inne rodzaje stron internetowych niż te, o których mowa w ust. 2.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu niniejszej dyrektywy w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw określonych w zaleceniu Komisji 2003/361/WE27a, jeżeli wykonują one zadania publiczne wymienione w załaczniku Ia.

 

_____________

 

27a Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 136).

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a) „instytucje sektora publicznego” oznaczają jednostki państwowe, regionalne lub lokalne, podmioty prawa publicznego zgodnie z definicją w art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE oraz związki złożone z jednej lub kilku takich jednostek bądź z jednego lub kilku takich podmiotów prawa publicznego;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt -1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1b) „strony internetowe należące do instytucji sektora publicznego” oznaczają strony opracowane, zlecone, obsługiwane lub współfinansowane przez instytucje sektora publicznego bądź współfinansowane z funduszy unijnych;

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt -1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1c) „strony internetowe obsługiwane przez organy wykonujące zadania publiczne” oznaczają strony internetowe obsługiwane przez organy wykonujące działania publiczne, których rodzaje określono w załaczniku Ia;

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1) „przedmiotowe strony internetowe” oznaczają strony internetowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 niniejszej dyrektywy;

1) „przedmiotowe strony internetowe” oznaczają wszystkie wersje stron internetowych, o których mowa w art. 1 ust. 2, w tym strony zaprojektowane tak, by były dostępne za pomocą urządzenia mobilnego lub w dowolny inny sposób. Jeżeli aplikacja opracowana przez właścicieli strony internetowej oferuje usługi powiązane z tą stroną internetową, niniejsza definicja ma zastosowanie również do takiej aplikacji.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) „treść stron internetowych” oznacza informacje przekazywane użytkownikowi za pośrednictwem aplikacji klienckiej wraz z kodem lub znacznikiem informacji (ang. mark-up) określającym strukturę, prezentację i interakcje danej treści;

2) „treść stron internetowych” oznacza informacje oraz elementy składowe interfejsu użytkownika przekazywane użytkownikowi za pośrednictwem aplikacji klienckiej wraz z kodem lub znacznikiem informacji (ang. mark-up) określającym strukturę, prezentację i interakcje danej treści; treść stron internetowych obejmuje informacje tekstowe i nietekstowe, a także pobieranie dokumentów i formularzy oraz dwukierunkową interakcję, np. przetwarzanie formularzy cyfrowych, przeprowadzanie procesów uwierzytelniania, identyfikacji i płatności; treść stron internetowych obejmuje też funkcje udostępniane za pośrednictwem stron internetowych zewnętrznych w stosunku do przedmiotowej strony internetowej, np. poprzez wykorzystywanie linków internetowych, pod warunkiem że ta zewnętrzna strona internetowa jest jedynym sposobem przekazywania użytkownikowi informacji lub świadczenia usługi na jego rzecz; treść stron internetowych obejmuje również treści opracowane przez użytkowników i, jeżeli jest to technicznie możliwe, treść mediów społecznościowych, jeżeli jest ona zamieszczona na stronie internetowej; obejmuje ona nie tylko części przedmiotowej strony internetowej oferujące daną usługę, lecz całą stronę internetową z nią związaną.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. „narzędzie autorskie” oznacza dowolną aplikację opartą na stronie internetowej lub nie, która może być wykorzystywana przez autorów (indywidualnie lub zbiorowo) w celu tworzenia lub modyfikowania treści internetowych do użytku przez innych autorów lub użytkowników końcowych;

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) „aplikacja kliencka” (ang. user agent) oznacza oprogramowanie służące do pobierania i prezentowania treści internetowych przez użytkowników, w tym przeglądarki internetowe, odtwarzacze multimedialne, wtyczki programowe i inne programy pozwalające na pobieranie i przedstawianie treści internetowych oraz na interakcję z nimi;

3) „aplikacja kliencka” (ang. user agent) oznacza oprogramowanie służące do pobierania treści stron internetowych i prezentowania ich użytkownikom, w tym przeglądarki internetowe, odtwarzacze multimedialne, wtyczki programowe i inne programy pozwalające na pobieranie i przedstawianie treści internetowych oraz na interakcję z nimi bez względu na rodzaj urządzenia wykorzystywanego do interakcji z treścią, w tym urządzenia mobilne;

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a) „dostępność sieci” oznacza zasady i techniki, jakie należy stosować przy tworzeniu przedmiotowych stron internetowych, tak aby ich treść była dostępna dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych i osób starszych; dostępność sieci wiąże się przede wszystkim z zasadami i technikami, które poprawiają percepcję, nawigację, obsługę, interakcję i zrozumienie przez użytkowników, a także obejmuje technologię wspomagającą lub komunikację usprawniającą i alternatywną;

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b) „technologia wspomagająca” oznacza dowolny sprzęt lub oprogramowanie działające jako aplikacja kliencka lub wraz z główną aplikacją kliencką w celu zapewnienia funkcji pozwalających spełnić wymagania użytkowników niepełnosprawnych, które wykraczają poza funkcje oferowane przez główne aplikacje klienckie; obejmuje to alternatywne sposoby prezentacji, alternatywne metody wprowadzania, dodatkowe mechanizmy nawigacji lub zorientowania oraz przekształcanie treści;

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c) „projektowanie uniwersalne” oznacza projektowanie produktów, środowisk, programów i usług w taki sposób, by były w możliwie największym stopniu użyteczne dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji lub projektowania specjalistycznego, jak określono w konwencji ONZ; projektowanie uniwersalne nie wyklucza urządzeń wspomagających przeznaczonych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych tam, gdzie jest to potrzebne.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8) „instytucje sektora publicznego” oznaczają państwo, instytucje regionalne lub lokalne, podmioty prawa publicznego, zgodnie z definicją w art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE, oraz związki złożone z jednej lub kilku takich instytucji lub z jednego lub kilku takich podmiotów prawa publicznego.

skreślony

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) w sposób spójny i adekwatny do ich percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej;

a) w sposób spójny i adekwatny do ich samodzielnej percepcji, nawigacji, obsługi, interakcji, zdolności odczytania i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej;

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi na poziomie unijnym i międzynarodowym.

b) w sposób zapewniający interoperacyjność z najróżniejszymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) poprzez podejście oparte na projektowaniu uniwersalnym.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zaczynają stosować przepisy ust. 1 w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

skreślony

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8 w celu ewentualnego uszczegółowienia wymogów dostępności sieci określonych w ust. 1.

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 8celu przedstawienia, w miarę potrzeby, dalszych szczegółów dotyczących wymogów dostępności sieci określonych w ust. 1 bez ich zmieniania.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. O ile odniesienia do norm europejskich, o których mowa w ust. 1, nie zostały jeszcze ustalone, domniemywa się zgodności przedmiotowych stron internetowych spełniających części normy ISO/IEC 40500:2012 dotyczące kryteriów powodzenia i wymogów zgodności na poziomie AA z wymogami dostępności sieci określonymi w art. 3.

3. O ile odniesienia do norm europejskich, o których mowa w ust. 1, nie zostały jeszcze ustalone, domniemywa się zgodności przedmiotowych stron internetowych spełniających międzynarodową normę techniczną WCAG 2.0 dotyczącą kryteriów powodzenia i wymogów zgodności na poziomie AA z wymogami dostępności sieci określonymi w art. 3 ust. 1.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie propagują umieszczanie na przedmiotowych stronach internetowych informacji o ich dostępności, szczególnie o ich zgodności z niniejszą dyrektywą, wraz z ewentualnymi informacjami dodatkowymi dla użytkowników na temat dostępności.

1. Państwa członkowskie dopilnowują umieszczania na przedmiotowych stronach internetowych jasnych i zwięzłych informacji o ich dostępności, szczególnie o ich zgodności z niniejszą dyrektywą, wraz z informacjami o stopniu zgodności z wymogami dostępności sieci związanymi z treściami audio na żywo, oraz z ewentualnymi informacjami dodatkowymi dla użytkowników na temat dostępności, ułatwiającymi im ocenę stopnia dostępności przedmiotowych stron internetowych. Informacje te są przekazywane w przystępnych formatach.

 

1a. Komisja opracowuje wzór oświadczenia w sprawie dostępności w drodze aktów wykonawczych. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 9 ust. 2.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki, aby ułatwić rozszerzenie stosowania wymogów dostępności sieci określonych w art. 3 na wszystkie strony internetowe instytucji sektora publicznego inne niż przedmiotowe strony internetowe, w szczególności na strony internetowe instytucji sektora publicznego objęte istniejącymi przepisami krajowymi lub stosownymi środkami dotyczącymi dostępności sieci.

2. Państwa członkowskie podejmują środki, aby ułatwić rozszerzenie stosowania wymogów dostępności sieci określonych w art. 3 ust. 1 na wszystkie strony internetowe inne niż przedmiotowe strony internetowe, w szczególności na strony internetowe objęte istniejącymi przepisami krajowymi lub stosownymi środkami dotyczącymi dostępności sieci.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Państwa członkowskie promują i wspierają programy szkoleniowe dla odpowiednich zainteresowanych stron w dziedzinie dostępności sieci, w tym dla pracowników instytucji sektora publicznego i organów wykonujących zadania publiczne, aby mogli oni tworzyć i aktualizować strony internetowe, w tym ich treść, oraz nimi administrować.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania, by zwiększyć wiedzę na temat wymogów dostępności sieci określonych w art. 3 ust. 1, ich korzyści dla użytkowników i właścicieli stron internetowych oraz możliwości wniesienia skargi w przypadku niezgodności z postanowieniami niniejszej dyrektywy zgodnie z art. 7a.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c. Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania, by promować korzystanie z narzędzi autorskich, które sprzyjają realizacji celów niniejszej dyrektywy.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie wspierają odpowiednie mechanizmy umożliwiające konsultacje na temat dostępności sieci z właściwymi zainteresowanymi stronami oraz publikowanie informacji na temat wszelkich zmian w obszarze polityki dostępności sieci wraz z doświadczeniami i ustaleniami wynikającymi z realizacji dostępności sieci.

3. Państwa członkowskie wspierają odpowiednie mechanizmy umożliwiające konsultacje na temat dostępności sieci z właściwymi zainteresowanymi stronami i organizacjami reprezentującymi interesy osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz publikowanie informacji na temat wszelkich zmian w obszarze polityki dostępności sieci wraz z doświadczeniami i ustaleniami wynikającymi z realizacji dostępności sieci.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie współpracują na poziomie unijnym z zainteresowanymi stronami reprezentującymi branżę i społeczeństwo obywatelskie, przy wsparciu ze strony Komisji, w celu dokonywania przeglądu zmian rynkowych i technologicznych oraz postępów w zakresie dostępności sieci na potrzeby sprawozdawczości rocznej, o której mowa w art. 7 ust. 4, oraz w celu wymiany najlepszych praktyk.

4. Państwa członkowskie współpracują na poziomie krajowym i unijnym z właściwymi partnerami społecznymi, zainteresowanymi stronami reprezentującymi branżę i społeczeństwo obywatelskie, przy wsparciu ze strony Komisji, w celu dokonywania przeglądu zmian rynkowych i technologicznych oraz postępów w zakresie dostępności sieci na potrzeby sprawozdawczości, o której mowa w art. 7b, oraz w celu wymiany najlepszych praktyk.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić udział właściwych partnerów społecznych w opracowywaniu i realizacji programów szkoleniowych i kampanii informacyjnych, o których mowa odpowiednio w ust. 2a i 2b.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Monitorowanie i sprawozdawczość

Monitorowanie

Poprawka  59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Komisja powołuje grupę ekspertów, która spotyka się na wniosek Komisji co najmniej raz na dwa lata w celu omawiania wyników monitorowania, wymiany najlepszych praktyk w zakresie wdrażania niniejszej dyrektywy oraz ustalenia, czy konieczne jest opracowanie dodatkowych wymogów dostępności sieci określonych w art. 3 ust.1. W skład tej grupy wchodzą eksperci rządowi i prywatni, w tym odpowiednie zainteresowane strony, m.in. osoby starsze, osoby niepełnosprawne i organizacje je reprezentujące.

 

Poprawka  60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie składają roczne sprawozdania na temat wyników monitorowania przeprowadzanego zgodnie z ust. 4, z uwzględnieniem danych pomiarowych oraz, w stosownych przypadkach, wykazu stron internetowych, o których mowa w art. 1 ust. 3.

skreślony

Poprawka  61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje również działania podjęte zgodnie z art. 6.

skreślony

Poprawka  62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja określa w drodze aktów wykonawczych metodykę monitorowania przedmiotowych stron internetowych pod kątem zgodności z wymogami dostępności sieci określonymi w art. 3. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 9 ust. 3. Metodyka zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. Komisja określa w drodze aktów wykonawczych metodykę monitorowania przedmiotowych stron internetowych pod kątem zgodności z wymogami dostępności sieci określonymi w art. 3 ust. 1. Metodyka ta jest przejrzysta i porównywalna, można ją stosować w innych sytuacjach i powielać. Określa się ją w drodze bliskich konsultacji z odpowiednimi interesariuszami reprezentującymi branżę i społeczeństwo obywatelskie, w szczególności organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 9 ust. 3. Pierwszą metodykę należy przyjąć do dnia ...*. Metodyka ta zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

____________

 

* OJ: Proszę wstawić: jeden rok po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 5 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) i jest zgodna z metodologią badań naukowych, która łączy analizy przeprowadzane przez specjalistów z doświadczeniami użytkowników, w tym użytkowników niepełnosprawnych.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Ustalenia dotyczące sprawozdawczości państw członkowskich dla Komisji przyjmowane są przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 9 ust. 2.

skreślony

Poprawka  65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Organ odpowiedzialny za egzekwowanie

 

1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ odpowiedzialny za zapewnienie zgodności przedmiotowych stron internetowych z wymogami dostępności sieci, o których mowa w art. 3 ust. 1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby, na tyle, na ile to możliwe, wyznaczony właściwy organ ściśle współpracował z odpowiednimi interesariuszami, w tym osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi i organizacjami je reprezentującymi.

 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby wyznaczony właściwy organ dysponował zasobami ludzkimi i finansowymi niezbędnymi do realizacji następujących zadań:

 

a) monitorowanie zgodności przedmiotowych stron internetowych z wymogami dostępności sieci zgodnie z art. 7;

 

b) ustanowienie mechanizmu składania skarg umożliwiającego każdej osobie fizycznej lub prawnej powiadomienie o wszelkich przypadkach niezgodności przedmiotowych stron internetowych z wymogami dostępności sieci; oraz

 

c) rozpatrywanie wszelkich złożonych skarg.

 

3. Państwa członkowskie mogą powierzyć organowi odpowiedzialnemu za egzekwowanie odpowiedzialność za wdrożenie dodatkowych środków, o których mowa w art. 6.

 

4. Państwa członkowskie informują Komisję do dnia ...* o wyznaczonym organie odpowiedzialnym za egzekwowanie.

 

_____________

 

* OJ: Proszę wstawić: data transpozycji.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7b

 

Sprawozdawczość

 

1. Państwa członkowskie przedkładają Komisji co dwa lata sprawozdania na temat wyników monitorowania przeprowadzanego zgodnie z art. 7, z uwzględnieniem danych pomiarowych oraz, w stosownych przypadkach, wykazu stron internetowych, o których mowa w art. 1 ust. 3.

 

2. Sprawozdanie to dotyczy również środków przyjętych zgodnie z art. 6, w tym ewentualnych wniosków ogólnych sporządzonych przez właściwe organy odpowiedzialne za egzekwowanie na podstawie monitorowania.

 

3. Sprawozdanie to jest podawane do wiadomości publicznej w łatwo dostępnych formatach.

 

4. Ustalenia dotyczące sprawozdawczości państw członkowskich dla Komisji przyjmowane są przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 9 ust. 2.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7c

 

Zmiana załącznika Ia

 

7c. Aby uwzględnić postęp technologiczny, zgodnie z art. 8 Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu wprowadzenia zmian do załącznika Ia.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7 d

 

Sankcje

 

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji za naruszenie przepisów krajowych przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy oraz przyjmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia wdrożenia tych sankcji. Przewidziane sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

W terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. państwa członkowskie powiadamiają o tych przepisach Komisję, a także bezzwłocznie powiadamiają ją o wszystkich późniejszych zmianach, które tych przepisów dotyczą.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie stosują środki, o których mowa a w art. 3 ust. 1, w odniesieniu do wszystkich nowych treści przedmiotowych stron internetowych do dnia 1 stycznia 2015 r., a w stosunku do wszystkich istniejących treści przedmiotowych stron internetowych do dnia 1 stycznia 2017 r.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Terminy stosowania, o których mowa w ust. 1a przedłuża się o dwa lata w przypadku wymogów dostępności sieci związanych z treściami audio na żywo.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przeprowadza przegląd stosowania niniejszej dyrektywy w terminie trzech lat od jej wejścia w życie.

Na podstawie sprawozdań państw członkowskich, o których mowa w art. 7b, Komisja przeprowadza przegląd stosowania niniejszej dyrektywy, w szczególności jej załącznika Ia, w terminie ...* i podaje ustalenia tego sprawozdania do wiadomości publicznej.

 

_______________

 

* Dz.U.: Proszę wstawić: dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rodzaje stron internetowych instytucji sektora publicznych

skreślony

(o których mowa w art. 1 ust. 2)

 

(1) Podatki dochodowe: deklaracje, informacje o wymiarze podatku

 

(2) Usługi poszukiwania zatrudnienia oferowane przez urzędy pracy

 

(3) Świadczenia z zabezpieczenia społecznego: zasiłki dla bezrobotnych, dodatki na dziecko, koszty leczenia (zwrot lub rozliczenia bezpośrednie), stypendia dla studentów

 

(4) Dokumenty tożsamości: paszporty lub prawa jazdy

 

(5) Rejestracja pojazdów

 

(6) Wnioski o pozwolenie na budowę

 

(7) Zgłaszanie zdarzeń policji, np. w przypadku kradzieży

 

(8) Biblioteki publiczne, np. katalogi i wyszukiwarki

 

(9) Wnioski o wydanie aktu urodzenia lub małżeństwa oraz ich wydawanie

 

(10) Rekrutacja na studia wyższe lub do szkół wyższych

 

(11) Zgłaszanie zmiany miejsca pobytu

 

(12) Usługi związane z ochroną zdrowia: interaktywna informacja na temat dostępności świadczeń, usługi online dla pacjentów, umawianie wizyt.

 

Poprawka  73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik Ia

 

Rodzaje zadań publicznych, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. b)

 

(1) Usługi sieciowe: usługi związane z gazem, ogrzewaniem, elektrycznością i wodą; usługi pocztowe; sieci i usługi łączności elektronicznej

 

(2) Usługi związane z transportem

 

(3) Podstawowe usługi bankowe i ubezpieczeniowe (obejmujące co najmniej: zwykły rachunek płatniczy, ubezpieczenie stałych elementów mieszkania i ubezpieczenie budynku, ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie zdrowotne)

 

(4) Szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe oraz kształcenie dorosłych

 

(5) Ustawowe i uzupełniające systemy zabezpieczenia społecznego pokrywające najistotniejsze z życiowych zagrożeń (w tym przynajmniej związane ze zdrowiem, starzeniem się, wypadkami przy pracy, bezrobociem, emeryturą i niepełnosprawnością)

 

(6) Usługi związane z ochroną zdrowia

 

(7) Usługi w zakresie opieki nad dziećmi

 

(8) Inne istotne usługi świadczone bezpośrednio na rzecz obywateli służące ułatwieniu włączenia społecznego i ochronie praw podstawowych

 

(9) Działalność kulturalna i informacja turystyczna

  • [1]  Dz.U. C z 19.9.2013, s. 116.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W dobie technologii cyfrowej coraz częściej udziela się informacji i świadczy usługi przez internet. W związku z tym liczba stron internetowych podmiotów sektora publicznego i prywatnego szybko rośnie. Obecnie istnieje już ponad 761 000 stron internetowych samych instytucji sektora publicznego oferujących dostęp do informacji i usług. Jednak w tej chwili mniej niż 10% stron internetowych w UE spełnia standardy dostępności sieci.

Na unijny rynek związany z dostępnością sieci składa się ponad 175 000 przedsiębiorstw. Obroty wytwarzane przez około miliona osób zatrudnionych w sektorze oprogramowania internetowego szacuje się na mniej więcej 144 miliardy EUR. Znaczenie ekonomiczne dostępności sieci dla UE oraz wielka przepaść dzieląca niedostępne strony internetowe sprawiają, że sektor ten jest lukratywnym biznesem w dziedzinie komunikacji społecznej i charakteryzuje się znacznym potencjałem w zakresie wzrostu gospodarczego i włączenia społecznego. Dlatego też dostępność sieci może przyczynić się do dalszego rozwoju jednolitego rynku i zapewnić wszystkim obywatelom UE powszechny dostęp do usług.

Dostępność sieci ma wielkie znaczenie, ponieważ umożliwia ona korzystanie ze stron internetowych wszystkim obywatelom, w tym osobom niepełnosprawnym. Instytucje sektora publicznego i wszelkie podmioty świadczące podstawowe usługi dla obywateli muszą stosować zasadę dostępności sieci, która sprzyja włączeniu społecznemu, aby wywiązać się ze spoczywających na nich zobowiązaniach względem wszystkich obywateli.

Kontekst polityczny

W celu pobudzenia postępu i poprawy dostępności sieci instytucje UE podjęły dotychczas wiele działań, takich jak: europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020, plan działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 2011-2015, europejska agenda cyfrowa, finansowane przez UE programy wspierające badania i rozwój w dziedzinie rozwiązań technologicznych związanych z dostępnością sieci. Ponadto odniesienia do dostępności sieci znajdują się też w przeglądzie dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Państwa członkowskie zobowiązały się do ogólnej poprawy dostępności stron internetowych instytucji publicznych. W szczególności w deklaracji ministerialnej z Rygi zapisano, że strony internetowe wszystkich instytucji publicznych powinny być dostępne do 2010 r.

Mimo że państwa członkowskie wdrożyły już przepisy w dziedzinie dostępności sieci lub przyjęły inne środki w tym zakresie, na wewnętrznym rynku nadal istnieją bariery wynikające ze znacznych różnic w podejściu poszczególnych państw europejskich.

Wniosek Komisji

Z uwagi na powyższe Komisja przedłożyła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego (COM(2012)0721). W tym projekcie dyrektywy określono szczegółowe przepisy techniczne, zgodnie z którymi państwa członkowskie udostępniają treść pewnych rodzajów stron internetowych instytucji sektora publicznego (udzielających informacji i świadczących usługi o istotnym znaczeniu dla udziału obywateli w życiu gospodarczym i społecznym). Dyrektywa ma na celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego poprzez określenie zharmonizowanych wymogów.

Opinia sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie dyrektywy oraz fakt, że uznano w nim konieczność zharmonizowania na szczeblu UE środków krajowych dotyczących sektora publicznego w celu położenia kresu rozdrobnieniu rynku związanego z dostępnością sieci oraz brakowi zaufania do niego.

Mimo że sprawozdawca popiera cele projektu dyrektywy, uważa, że środki zaproponowane przez Komisję nie są ani wystarczające, ani dostatecznie dalekosiężne, aby można było skutecznie zmierzać do zakończenia tworzenia jednolitego rynku. Ma on również świadomość tego, że dostęp do informacji jest zaledwie pierwszą spośród wielu barier, jakie napotykają w codziennym życiu zwłaszcza osoby niepełnosprawne. Dlatego w niniejszym projekcie sprawozdania zaleca się rozszerzenie zakresu dyrektywy i wdrożenie dodatkowych środków w zakresie monitorowania, sprawozdawczości i egzekwowania przepisów, co umożliwiłoby usunięcie braków w obecnym tekście.

Przedmiot i zakres

Artykuł 1 określa zakres dyrektywy i zawiera odniesienie do wykazu dwunastu rodzajów stron internetowych instytucji sektora publicznego, które – według analizy porównawczej z 2001 r. dotyczącej administracji elektronicznej – mają istotne znaczenie dla udziału obywateli w życiu gospodarczym i społecznym. Ten wykaz rodzajów stron internetowych nie jest jednak wyczerpujący i nie obejmuje zdecydowanej większości usług publicznych i podstawowych usług dla obywateli.

Komisja Europejska wspomina o „hipotetycznym efekcie zewnętrznym”, który miałby spowodować udostępnienie innych stron internetowych przez instytucje sektora publicznego. Sprawozdawcę niepokoi fakt, że ten mechanizm „efektu zewnętrznego” nie przyniósłby pożądanego rezultatu, gdyż opiera się na dobrowolnym przestrzeganiu przepisów. Nie wykazano, czy strategia ta się sprawdza i nie poparto jej dowodami.

Dlatego też sprawozdawca dąży do zniwelowania luki między podejściem Komisji a zmieniającą się szybko w dzisiejszych czasach rzeczywistością informacyjną i komunikacyjną. Sugeruje objęcie zakresem dyrektywy stron internetowych wszystkich instytucji sektora publicznego oraz stopniowe wdrożenie w odniesieniu do nich postanowień dyrektywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym do 2020 r. Ponadto ograniczoną liczbę stron internetowych innych podmiotów świadczących podstawowe usługi dla obywateli również należy objąć zakresem dyrektywy i wdrożyć w odniesieniu do nich jej postanowienia do 2020 r. Wykaz rodzajów stron internetowych obsługiwanych przez podmioty świadczące podstawowe usługi dla obywateli znajduje się w załączniku.

Nowy zakres odzwierciedlałby wiążące obowiązki określone w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz podjęte w europejskiej agendzie cyfrowej zobowiązania do propagowania włączenia cyfrowego i zaufania do rynku, aby umożliwić dostęp pozbawiony wszelkich barier.

Definicje

Definicje zaproponowane przez Komisję nie odzwierciedlają istotnych zmian technologicznych. Informacje i usługi uzyskuje się w internecie coraz częściej przy pomocy podręcznych urządzeń mobilnych, a nie komputerów stacjonarnych. Urządzenia mobilne i mobilne aplikacje internetowe tworzone przez właścicieli stron internetowych stają się ulubionymi aplikacjami klienckimi. Zawarte w art. 2 dyrektywy definicje „przedmiotowych stron internetowych”, „treści stron internetowych” i „aplikacji klienckiej” muszą zatem wyraźnie uwzględniać ten fakt.

Poza tym sprawozdawca sugeruje doprecyzowanie definicji „treści stron internetowych” i uwzględnienie w szczególności funkcji udostępnianych za pośrednictwem stron internetowych zewnętrznych w stosunku do strony internetowej danej instytucji publicznej lub danego podmiotu, tak by objąć je zakresem dyrektywy wyłącznie wtedy, gdy zewnętrzna strona internetowa jest jedynym sposobem przekazywania użytkownikowi informacji i świadczenia usługi na jego rzecz.

Wymogi dostępności sieci

Sprawozdawca opowiada się za ambitnym podejściem i dlatego dąży do „umożliwienia” interoperacyjności z innymi aplikacjami klienckimi stron internetowych instytucji sektora publicznego i stron internetowych innych podmiotów świadczących podstawowe usługi dla obywateli. Umożliwienie interoperacyjności ma kluczowe znaczenie dla osób używających technologii wspomagającej w celu uzyskania dostępu do tych stron internetowych.

Monitorowanie i sprawozdawczość

Artykuł 7 określa spoczywający na państwach członkowskich obowiązek monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do regularnego aktualizowania treści internetowych. Komisja powinna opracować podstawową metodykę w drodze bliskich konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami reprezentującymi przemysł i społeczeństwo obywatelskie. Metodyka ta powinna opierać się na przejrzystych i reprezentatywnych zasadach, które można stosować w innych sytuacjach. Sprawozdawca proponuje dwa osobne artykuły dotyczące monitorowania i sprawozdawczości, aby zapewnić wyraźne rozróżnienie obu obowiązków i bardziej czytelny układ tekstu.

Sprawozdawca pozytywnie ocenia wprowadzenie przez Komisję stałego monitorowania. Państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ odpowiedzialny za monitorowanie, którego zadaniem jest śledzenie wszelkich skarg złożonych przez użytkowników stron internetowych lub inne zainteresowane strony w sprawie niespełnienia wymogów dostępności sieci w odniesieniu do przedmiotowych stron internetowych

Dla dobra przejrzystości mechanizm monitorowania przewiduje ponadto otwarty system danych, w którym państwa członkowskie podają do publicznej wiadomości sprawozdanie dotyczące wyników przeprowadzonego monitorowania. W tym kontekście grupa robocza składającą się z przedstawicieli Komisji i przedstawicieli wyznaczonych przez państwa członkowskie spotyka się regularnie na zaproszenie Komisji w celu dalszego omawiania wyników monitorowania i wymiany najlepszych praktyk.

Sprawozdawca popiera zasadę pomocniczości, zgodnie z którą istotne parametry wykonawcze pozostawia się w gestii państw członkowskich. Stąd państwa członkowskie przyjmują wszelkie środki, by stworzyć skuteczny mechanizm egzekwowania przepisów, określając zasady dotyczące skutecznych i proporcjonalnych sankcji za naruszenie przepisów krajowych. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych zasadach do dnia 30 czerwca 2014 r.

Akty delegowane

Komisja Europejska domaga się przekazania uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych w celu określenia, w miarę potrzeby, zharmonizowanych wymogów dostępności sieci określonych w art. 3.

Sprawozdawcę niepokoi fakt, że wraz ze zmianą wymogów w art. 3 nastąpiłaby zmiana trzonu dyrektywy. Z tego powodu zaleca ograniczenie stosowania uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych wyłącznie do niektórych sytuacji i celów bez zmieniania samych wymogów.

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (14.10.2013)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego
(COM(2012)0721 – C7‑0394/2012 – 2012/0340(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tamás Deutsch

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Trend kształtujący społeczeństwo cyfrowe zapewnia użytkownikom nowe sposoby dostępu do informacji i usług. Podmioty udostępniające informacje i świadczące usługi, takie jak instytucje sektora publicznego, w coraz większym stopniu posługują się internetem w celu tworzenia, gromadzenia i udostępniania szerokiego zakresu informacji i świadczenia w trybie online usług o zasadniczym znaczeniu dla społeczeństwa.

(1) Trend kształtujący społeczeństwo cyfrowe zapewnia użytkownikom nowe sposoby dostępu do informacji i usług. Podmioty udostępniające informacje i świadczące usługi, takie jak instytucje sektora publicznego, w coraz większym stopniu posługują się internetem w celu tworzenia, gromadzenia i udostępniania szerokiego zakresu informacji i świadczenia w trybie online usług o zasadniczym znaczeniu dla społeczeństwa. W tym kontekście bezpieczeństwo przekazywana informacji oraz ochrona danych osobowych mają olbrzymie znaczenie.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Dostępność sieci wiąże się z zasadami i technikami, jakie należy stosować w ramach tworzenia stron internetowych, tak aby ich treść była dostępna dla wszystkich użytkowników, szczególnie dla osób o ograniczeniach funkcjonalnych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Treść stron internetowych obejmuje informacje tekstowe i nietekstowe, a także pobieranie formularzy i dwukierunkową interakcję, np. przetwarzanie formularzy cyfrowych, uwierzytelnianie i transakcje, takie jak obsługa spraw i płatności.

skreślony

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W planie działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 2011-2015 Komisja wzywa do podjęcia działań zmierzających do tworzenia usług administracji elektronicznej zapewniających integracyjność i dostępność.

(3) W planie działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 2011-2015 Komisja wzywa do podjęcia działań zmierzających do tworzenia usług administracji elektronicznej zapewniających integracyjność i dostępność. Jednocześnie konieczne jest podjęcie większych wysiłków w celu skutecznego wdrożenia polityki e-Integracji mającej na celu zmniejszenie różnic w korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i propagowanie korzystania z ICT w celu rozwiązania problemu wykluczenia, poprawy wyników gospodarczych, a także możliwości zatrudnienia, jakości życia, uczestnictwa społecznego i spójności społecznej, w tym konsultacji demokratycznych.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) W komunikacie pt. „Europejska agenda cyfrowa” Komisja zapowiada, iż strony internetowe instytucji publicznych powinny być w pełni dostępne do roku 2015.

(4) W celu wdrożenia „Europejskiej agendy cyfrowej, inicjatywy w ramach strategii „Europa 2020”, Komisja zapowiada, iż strony internetowe instytucji publicznych oraz strony internetowe oferujące obywatelom usługi świadczone w interesie ogólnym powinny być w pełni dostępne do roku 2015.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Niezwykle ważne jest, by zwiększyć synergię między inicjatywami przewodnimi, takimi jak „Europejska agenda cyfrowa”, „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”, „Unia innowacji”, „Mobilna młodzież”, „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” oraz „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz program na rzecz konkurencyjności i innowacji służą wspieraniu badań i działań rozwojowych dotyczących rozwiązań technologicznych dla problemów związanych z dostępnością.

(5) Program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz program na rzecz konkurencyjności i innowacji służą wspieraniu badań i działań rozwojowych dotyczących rozwiązań technologicznych dla problemów związanych z dostępnością, natomiast w szóstym i siódmym programie ramowym Komisja finansuje badania na rzecz oprogramowania typu Free, Libre i Open Source (FLOSS).

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020 opiera się na konwencji ONZ i zawiera działania w kilku obszarach priorytetowych, w tym także w obszarze dostępności sieci, których celem jest „zapewnienie dostępności towarów, usług, także publicznych, oraz urządzeń wspomagających dla osób niepełnosprawnych”.

(7) Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020, mająca na celu przełamanie barier utrudniających osobom niepełnosprawnym udział na równych warunkach w społeczeństwie, opiera się na konwencji ONZ i zawiera działania w kilku obszarach priorytetowych, w tym także w obszarze dostępności sieci, których celem jest „zapewnienie dostępności towarów, usług, także publicznych, oraz urządzeń wspomagających dla osób niepełnosprawnych”.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Szybko rozwijający się rynek usług dostępności sieci obejmuje szereg podmiotów gospodarczych, takich jak podmioty programujące strony internetowe lub tworzące oprogramowanie do budowania stron internetowych, zarządzania nimi i ich testowania, podmioty tworzące aplikacje klienckie, takie jak wyszukiwarki internetowe i związane z nimi technologie wspomagające, podmioty wdrażające usługi certyfikacji i podmioty szkolące dostawców usług.

(9) Szybko rozwijający się rynek usług dostępności sieci obejmuje szereg podmiotów gospodarczych, takich jak podmioty programujące strony internetowe lub tworzące oprogramowanie do budowania stron internetowych, zarządzania nimi i ich testowania, podmioty tworzące aplikacje klienckie, takie jak wyszukiwarki internetowe i związane z nimi technologie wspomagające, podmioty wdrażające usługi certyfikacji i podmioty szkolące dostawców usług. W tym kontekście olbrzymie znaczenie mają wysiłki podejmowane w ramach wielkiej koalicji na rzecz cyfrowych miejsc pracy, która jest elementem pakietu dotyczącego zatrudnienia, dotyczy specjalistów w dziedzinie ICT i ma na celu zaradzenie brakom w kwalifikacjach, w tym w zakresie umiejętności korzystania z ICT oraz umiejętności pracy z wykorzystaniem ICT.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Problemem nabywców stron internetowych oraz związanych z nimi produktów i usług są wysokie ceny świadczenia usług lub uzależnienie od jednego dostawcy, co wynika z ograniczonej konkurencji. Dostawcy często preferują warianty zastrzeżonych „norm”, ze szkodą dla zakresu operacyjności aplikacji klienckich oraz ogólnounijnego, powszechnego dostępu do treści internetowych. Rozdrobnienie regulacji krajowych ogranicza korzyści, jakie mogłaby przynieść wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i międzynarodowymi w kwestii reagowania na zmiany społeczne i technologiczne.

(12) Problemem nabywców stron internetowych oraz związanych z nimi produktów i usług są wysokie ceny świadczenia usług lub uzależnienie od jednego dostawcy, co wynika z ograniczonej konkurencji. Dostawcy często preferują warianty zastrzeżonych „norm”, ze szkodą dla zakresu operacyjności aplikacji klienckich oraz ogólnounijnego, powszechnego dostępu do treści internetowych. Rozdrobnienie regulacji krajowych ogranicza korzyści, jakie mogłaby przynieść wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i międzynarodowymi w kwestii reagowania na zmiany społeczne i technologiczne. Uzależnienia od dostawców (vendor lock-in) można uniknąć, wymagając od dostawców oprogramowania przestrzegania określonych norm oraz zalecając zamawiającym korzystanie z usług takich dostawców oprogramowania, którzy publikują kody źródłowe wytwarzanego przez nich oprogramowania, co również uniemożliwiłoby szpiegowanie systemów publicznych. Wraz z przechodzeniem na otwarte oprogramowanie usługi i oprogramowanie uznane w toku użytkowania za odpowiednie w jednym państwie członkowskim można by powielić w innych państwach członkowskich, przy czym ułatwione byłoby również wspólne rozwijanie oprogramowania, co z kolei poprawiłoby jego kompatybilność, obniżyłoby koszty produkcji i podniosłoby jego jakość. Oprócz tego publikowanie kodów źródłowych wspierałoby konkurencyjność i ułatwiłoby procedury przetargowe, ponieważ usługodawcę można by zmienić bez przerw w obsłudze i konieczności całkowitej wymiany usługi. Powielanie publicznych usług sieciowych pozwoliłoby również na lepsze uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych i innych szczególnych grup użytkowników.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W celu wyeliminowania rozdrobnienia konieczne jest zbliżenie środków krajowych na poziomie unijnym w oparciu o porozumienie w sprawie wymogów dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego. Ograniczyłoby to niepewność programistów internetowych i sprzyjałoby interoperacyjności. Zastosowanie neutralnych pod względem technologicznym wymogów dostępności nie będzie hamowało innowacyjności, a może ją wręcz stymulować.

(13) W celu wyeliminowania rozdrobnienia konieczne jest zbliżenie środków krajowych na poziomie unijnym w oparciu o porozumienie w sprawie wymogów dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego oraz stron internetowych obsługiwanych przez podmioty oferujące obywatelom usługi świadczone w interesie ogólnym i społeczeństwa. Ograniczyłoby to niepewność programistów internetowych i sprzyjałoby interoperacyjności. Zastosowanie neutralnych pod względem technologicznym wymogów dostępności nie będzie hamowało innowacyjności, a może ją wręcz stymulować.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Wymogi dostępności sieci określone w niniejszej dyrektywie są neutralne pod względem technologicznym. Wskazują one wyłącznie, jakie podstawowe funkcje muszą zostać spełnione, aby użytkownik był w stanie percypować, obsługiwać lub zrozumieć daną stronę internetową i jej treść. W wytycznych nie określono, w jaki sposób należy to osiągnąć ani jaką technologię należy wybrać w przypadku danej strony internetowej lub informacji bądź aplikacji w trybie online. W związku z tym nie hamują one innowacji.

(16) Wymogi dostępności sieci określone w niniejszej dyrektywie są neutralne pod względem technologicznym. Wskazują one wyłącznie, jakie podstawowe funkcje muszą zostać spełnione, aby użytkownik był w stanie percypować, obsługiwać, zrozumieć daną stronę internetową i jej treść oraz wejść z nią w interakcję. W wytycznych nie określono, w jaki sposób należy to osiągnąć ani jaką technologię należy wybrać w przypadku danej strony internetowej lub informacji bądź aplikacji w trybie online. W związku z tym nie hamują one innowacji oraz uwzględniają stałą dynamikę technologiczną i społeczną w zakresie korzystania z treści internetowych, np. coraz szerszy zakres wykorzystywania urządzeń przenośnych.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Interoperacyjność związana z dostępnością sieci powinna być oparta na powszechnie przyjętych i stosowanych specyfikacjach, które maksymalizują kompatybilność treści internetowych z istniejącymi i przyszłymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi. W szczególności treści internetowe powinny zapewniać na użytek aplikacji klienckich wspólne kodowanie wewnętrzne języka naturalnego, struktur, relacji i sekwencji, a także dane wszelkich integralnych elementów składowych interfejsu użytkownika. W ten sposób interoperacyjność staje się źródłem korzyści dla użytkowników, pozwalając im na wykorzystanie posiadanych aplikacji klienckich do uzyskiwania dostępu do stron internetowych z każdego miejsca – kolejną korzyścią dla użytkowników mógłby stać się szerszy wybór i niższe ceny w całej Unii. Na interoperacyjności skorzystaliby również dostawcy i nabywcy produktów i usług związanych z dostępnością sieci.

(17) Interoperacyjność związana z dostępnością sieci powinna być oparta na powszechnie przyjętych i stosowanych specyfikacjach, które maksymalizują kompatybilność treści internetowych z istniejącymi i przyszłymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi. W szczególności treści internetowe powinny zapewniać na użytek aplikacji klienckich wspólne kodowanie wewnętrzne języka naturalnego, struktur, relacji i sekwencji, a także dane wszelkich integralnych elementów składowych interfejsu użytkownika. Dane występujące w usługach sieciowych należy również udostępnić za pośrednictwem otwartego interfejsu (API). Otwarty interfejs wspiera powstawanie technologii wspierających pozyskiwanie informacji oraz innowacyjność stron trzecich. W ten sposób interoperacyjność staje się źródłem korzyści dla użytkowników, pozwalając im na wykorzystanie posiadanych aplikacji klienckich do uzyskiwania dostępu do stron internetowych z każdego miejsca – kolejną korzyścią dla użytkowników mógłby stać się szerszy wybór i niższe ceny w całej Unii. Na interoperacyjności skorzystaliby również dostawcy i nabywcy produktów i usług związanych z dostępnością sieci.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Jak podkreślono w Europejskiej agendzie cyfrowej, instytucje publiczne powinny odegrać rolę w promowaniu rynków treści internetowych. Instytucje rządowe i samorządowe mogą przyczyniać się do rozwoju rynków treści poprzez udostępnienie informacji sektora publicznego na przejrzystych, skutecznych i niedyskryminacyjnych warunkach. Jest to ważne źródło potencjalnego wzrostu innowacyjnych usług internetowych.

(18) Jak podkreślono w Europejskiej agendzie cyfrowej, instytucje publiczne powinny odegrać rolę w promowaniu rynków treści internetowych. Instytucje rządowe i samorządowe mogą przyczyniać się do rozwoju rynków treści poprzez udostępnienie informacji sektora publicznego na przejrzystych, skutecznych i niedyskryminacyjnych warunkach. Dane sektora publicznego powinny być zatem dostępne bez względu na platformę. Należy również zapewnić funkcjonowanie serwisów publicznych na urządzeniach mobilnych, których liczba szybko się zwiększa na terenie UE wraz ze spadkiem urządzeń końcowych obsługiwanych przy pomocy myszy komputerowej. Równe traktowanie różnych systemów operacyjnych, przeglądarek i urządzeń jest ważnym źródłem potencjalnego wzrostu innowacyjnych technologii urządzeń końcowych i sieciowych.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a) Organy publiczne państw członkowskich muszą mieć możliwość wymagania tego, aby ich odpowiednie strony internetowe działały na serwerach znajdujących się na terenie UE, w celu uniknięcia szpiegowania i wydobywania informacji przez podmioty spoza UE oraz wykluczenia możliwości zablokowania przez takie podmioty usług istotnych pod względem bezpieczeństwa.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Celem dyrektywy powinno być zapewnienie, w oparciu o wspólne wymogi, dostępności określonych rodzajów stron internetowych instytucji sektora publicznego, które maja istotne znaczenie dla społeczeństwu. Takie rodzaje stron internetowych wskazano w analizie porównawczej z 2001 r. dotyczącej administracji elektronicznej25 i wykorzystano jako podstawę do sporządzenia wykazu przedstawionego w załączniku.

(19) Celem dyrektywy powinno być zapewnienie pełnej dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego, które mają istotne znaczenie dla społeczeństwa, osobom niepełnosprawnym, aby mogły one żyć samodzielnie oraz w pełni uczestniczyć we wszystkich aspektach życia, które określono w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Określenie takich stron internetowych powinno obejmować strony internetowe, na których oferuje się usługi świadczone w interesie ogólnym.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Należy na bieżąco monitorować zgodność z wymogami dostępności sieci, od momentu utworzenia strony internetowej instytucji sektora publicznego poprzez wszelkie dalsze aktualizacje jej treści. Zharmonizowana metodyka monitorowania będzie obejmować sposób weryfikacji – na jednolitej zasadzie we wszystkich państwach członkowskich – stopnia zgodności strony internetowej z wymogami dostępności sieci, zbiór reprezentatywnych próbek oraz cykliczność monitorowania. Państwa członkowskie powinny składać coroczne sprawozdania na temat wyników monitorowania, a w bardziej ogólnym ujęciu, na temat wykazu działań podjętych w zastosowaniu niniejszej dyrektywy.

(24) Należy na bieżąco monitorować zgodność z wymogami dostępności sieci, od momentu utworzenia strony internetowej instytucji sektora publicznego poprzez wszelkie dalsze aktualizacje jej treści. Zharmonizowana metodyka monitorowania będzie obejmować sposób weryfikacji – na jednolitej zasadzie we wszystkich państwach członkowskich – stopnia zgodności strony internetowej z wymogami dostępności sieci, zbiór reprezentatywnych próbek oraz cykliczność monitorowania. Państwa członkowskie powinny składać coroczne sprawozdania na temat wyników monitorowania, a w bardziej ogólnym ujęciu, na temat wykazu działań podjętych w zastosowaniu niniejszej dyrektywy. Sprawozdania takie powinny być podawane do publicznej wiadomości. Komisja powinna opracować podsumowanie tych sprawozdań oraz przedstawiać je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) Dzięki zharmonizowanym ramom branża programistów internetowych powinna napotykać mniej barier dla funkcjonowania na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz innych nabywców produktów i usług związanych z dostępnością sieci.

(25) Dzięki zharmonizowanym ramom branża programistów internetowych powinna napotykać mniej barier dla funkcjonowania na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz innych nabywców produktów i usług związanych z dostępnością sieci, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania odpowiednich przepisów niniejszej dyrektywy należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze. W odniesieniu do określania metodyki, jaką powinno stosować państwo członkowskie do monitorowania zgodności przedmiotowych stron internetowych ze wspomnianymi wymogami, należy zastosować procedurę sprawdzającą. W odniesieniu do określania zasad sprawozdawczości państw członkowskich dla Komisji na temat wyników takiego monitorowania należy zastosować procedurę doradczą. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.

(27) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania odpowiednich przepisów niniejszej dyrektywy należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze. W odniesieniu do określania metodyki, jaką powinno stosować państwo członkowskie do monitorowania zgodności przedmiotowych stron internetowych ze wspomnianymi wymogami, należy zastosować procedurę sprawdzającą. W odniesieniu do określania zasad sprawozdawczości państw członkowskich dla Komisji na temat wyników takiego monitorowania należy zastosować procedurę doradczą. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję. Szczególną uwagę należy poświęcić składowi komitetu doradczego w odniesieniu do udziału przedstawicieli osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego dla wszystkich użytkowników, szczególnie dla osób o ograniczeniach funkcjonalnych, w tym dla osób niepełnosprawnych.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego dla wszystkich użytkowników, szczególnie dla osób o ograniczeniach funkcjonalnych, w tym dla osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Zgodnie z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Określa ona zasady, na jakich państwa członkowskie udostępniają treść stron internetowych należących do instytucji sektora publicznego, których rodzaje określono w załączniku.

2. Określa ona zasady, na jakich państwa członkowskie udostępniają treść stron internetowych należących do instytucji sektora publicznego, w tym stron oferujących usługi świadczone w interesie ogólnym oraz te, które wymieniono w załączniku.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a) Dostępność sieci wiąże się z zasadami i technikami, jakie należy stosować przy tworzeniu stron internetowych, tak aby ich treść była dostępna dla wszystkich użytkowników, również dla osób niepełnosprawnych i dla osób starszych. Treść stron internetowych obejmuje informacje tekstowe i nietekstowe, a także pobieranie formularzy i dwukierunkową interakcję, np. przetwarzanie formularzy cyfrowych, uwierzytelnianie i transakcje, takie jak obsługa spraw i płatności.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8) „instytucje sektora publicznego” oznaczają państwo, instytucje regionalne lub lokalne, podmioty prawa publicznego, zgodnie z definicją w art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE, oraz związki złożone z jednej lub kilku takich instytucji lub z jednego lub kilku takich podmiotów prawa publicznego.

8) „instytucje sektora publicznego” oznaczają instytucje Unii Europejskiej w państwach członkowskich (np. przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich oraz Biura Informacyjne Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich) oraz państwowe, regionalne lub lokalne instytucje, podmioty prawa publicznego, zgodnie z definicją w art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE, oraz związki złożone z jednej lub kilku takich instytucji lub z jednego lub kilku takich podmiotów prawa publicznego, a także podmioty oferujące usługi świadczone w interesie ogólnym lub w interesie gospodarczym.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a) „urządzenie końcowe” oznacza w tym kontekście dowolne urządzenie, na którym można korzystać z aplikacji klienckiej w rozumieniu niniejszej dyrektywy.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8b) „urządzenia mobilne” oznaczają w tym kontekście przenośne urządzenia końcowe sterowane bez użycia oddzielnej myszy komputerowej.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8c) „uzależnienie od dostawcy” oznacza sytuację, w której zmiana usługodawcy jest dla klienta na tyle trudna, że można go uznać za uzależnionego od usługodawcy, który ze swojej strony może wykorzystywać takie uzależnienie, znacznie podnosząc ceny w zakresie, w którym rozważanie zmiany usługodawcy nie byłoby dla klienta opłacalne.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – punkt 8 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8d) „niezależność od platformy” oznacza w niniejszym kontekście możliwość korzystania z usługi sieciowej w rozsądnych ramach za pomocą dowolnego systemu operacyjnego zainstalowanego na dowolnym urządzeniu końcowym oraz przy użyciu dowolnej przeglądarki; w praktyce usługa niezależna od platformy spełnia standardy i nie wymaga np. dodatków dostępnych jedynie dla danej przeglądarki lub systemu operacyjnego.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) w sposób spójny i adekwatny do ich percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej;

a) w sposób spójny i adekwatny do ich percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób starszych, a także możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji;

Uzasadnienie

Strony internetowe powinny być opracowane w sposób, który umożliwi dostęp do nich wszystkim użytkownikom, tak aby wszyscy użytkownicy mogli korzystać z tych samych treści.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi na poziomie unijnym i międzynarodowym.

b) w sposób umożliwiający interoperacyjność z bardzo różnorodnymi aplikacjami klienckimi, urządzeniami i technologiami wspomagającymi na poziomie unijnym i międzynarodowym. Poszczególne systemy operacyjne, przeglądarki i urządzenia należy traktować w sposób równy; strony internetowe sektora publicznego powinny być dostępne niezależnie od platformy i możliwe do wyświetlenia na urządzeniach mobilnych.

Uzasadnienie

Zwiększony zakres korzystania z urządzeń przenośnych powoduje powstanie problemu dotyczącego ustawień tradycyjnego komputera stacjonarnego, ekranu, klawiatury i myszki.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8 w celu ewentualnego uszczegółowienia wymogów dostępności sieci określonych w ust. 1.

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8 w celu ewentualnego uszczegółowienia wymogów dostępności sieci określonych w ust. 1, które muszą być zgodne z zasadami neutralności technologicznej oraz ułatwiać wykorzystywanie i rozwój FOSS.

Uzasadnienie

In order to ensure high interoperability as referred to in paragraph 1 and to meet the specific requirements on user side it is necessary to foster the development of a platform independent solution which does not prefer a certain technology, patent or vendor. Web accessibility to all users shall not demand users to use a certain software environment, to purchase certain devices or regularly upgrade their configurations for the revenue of companies. Accessible web contents must not create social barriers by rising additional expenses for some of the users or create unnecessary lock-in effects which might place new barriers as well. The facilitation of FOSS encourages platform independence, activates communities and FOSS engaged companies and therefore ensures a dynamic and quick adaptation to technical changes and a great variety of adaptations which mirrors the needs of the public. A demand for FOSS does not inflict damage on the principles of technology neutrality as it is a matter of licensing and not of a certain technology.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie wspierają odpowiednie mechanizmy umożliwiające konsultacje na temat dostępności sieci z właściwymi zainteresowanymi stronami oraz publikowanie informacji na temat wszelkich zmian w obszarze polityki dostępności sieci wraz z doświadczeniami i ustaleniami wynikającymi z realizacji dostępności sieci.

3. Państwa członkowskie wspierają odpowiednie mechanizmy umożliwiające konsultacje na temat dostępności sieci z właściwymi zainteresowanymi stronami i organizacjami reprezentującymi interesy osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz publikowanie informacji na temat wszelkich zmian w obszarze polityki dostępności sieci wraz z doświadczeniami i ustaleniami wynikającymi z realizacji dostępności sieci.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Państwa członkowskie współpracują na poziomie unijnym z zainteresowanymi stronami reprezentującymi branżę i społeczeństwo obywatelskie, przy wsparciu ze strony Komisji, w celu dokonywania przeglądu zmian rynkowych i technologicznych oraz postępów w zakresie dostępności sieci na potrzeby sprawozdawczości rocznej, o której mowa w art. 7 ust. 4, oraz w celu wymiany najlepszych praktyk.

4. Państwa członkowskie współpracują na poziomie unijnym z zainteresowanymi stronami reprezentującymi branżę, partnerów społecznych i społeczeństwo obywatelskie, przy wsparciu ze strony Komisji, w celu dokonywania przeglądu zmian rynkowych i technologicznych oraz postępów w zakresie dostępności sieci na potrzeby sprawozdawczości rocznej, o której mowa w art. 7 ust. 4, oraz w celu wymiany najlepszych praktyk. Szczególną uwagę należy poświęcić konkurencyjności przedsiębiorstw w tym sektorze, zwłaszcza MŚP, tak aby nie nakładać dodatkowych obciążeń związanych z ich funkcjonowaniem.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby ze względu na bezpieczeństwo ich odpowiednie strony internetowe działały na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie składają roczne sprawozdania na temat wyników monitorowania przeprowadzanego zgodnie z ust. 4, z uwzględnieniem danych pomiarowych oraz, w stosownych przypadkach, wykazu stron internetowych, o których mowa w art. 1 ust. 3.

2. Państwa członkowskie składają roczne sprawozdania na temat wyników monitorowania przeprowadzanego zgodnie z ust. 4, z uwzględnieniem danych pomiarowych oraz, w stosownych przypadkach, wykazu stron internetowych, o których mowa w art. 1 ust. 3. Sprawozdania takie są podawane do publicznej wiadomości.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 i 5, powierza się na czas nieokreślony od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 i 5, powierza się na okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

1. Komisję wspomaga komitet. Osoby niepełnosprawne, osoby starsze oraz organizacje reprezentujące te osoby biorą udział w komitecie doradczym w celu zbadania wszelkich przyszłych specyfikacji w ramach wymogów w zakresie dostępności sieci. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przeprowadza przegląd stosowania niniejszej dyrektywy w terminie trzech lat od jej wejścia w życie.

Komisja przeprowadza przegląd stosowania niniejszej dyrektywy w terminie trzech lat od jej wejścia w życie oraz podaje ustalenia tego przeglądu do wiadomości publicznej.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 1 – nagłówek 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rodzaje stron internetowych instytucji sektora publicznych

Wykaz przedmiotowych stron internetowych

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) Świadczenia z zabezpieczenia społecznego: zasiłki dla bezrobotnych, dodatki na dziecko, koszty leczenia (zwrot lub rozliczenia bezpośrednie), stypendia dla studentów

3) Świadczenia z zabezpieczenia społecznego: zasiłki dla bezrobotnych, dodatki na dziecko, koszty leczenia (zwrot lub rozliczenia bezpośrednie), stypendia dla studentów, zasiłki mieszkaniowe, renty inwalidzkie, zasiłki transportowe itp.; usługi socjalne i instytucje społeczne;

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4) Dokumenty tożsamości: paszporty lub prawa jazdy

4) Dokumenty tożsamości: paszporty lub dowody osobiste, prawa jazdy oraz inne dokumenty wydane przez odpowiednie organy, jak również dokumenty poświadczające odbycie szkoleń zawodowych lub posiadanie kwalifikacji zawodowych

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a) Zgłaszanie odpowiednim organom przypadków powstania pożaru

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 1 – punkt 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7b) Agencje zajmujące się prawami podstawowymi (np. podmioty antydyskryminacyjne, organy, sądy, rzecznicy praw obywatelskich itp.)

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8) Biblioteki publiczne, np. katalogi i wyszukiwarki

8) Biblioteki publiczne, np. katalogi i wyszukiwarki, muzea i galerie narodowe

Poprawka  44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10) Rekrutacja na studia wyższe lub do szkół wyższych

10) Rekrutacja na studia wyższe lub do szkół wyższych, do dotowanych szkół i ośrodków szkoleń zawodowych, do organów i instytucji edukacyjnych

Poprawka  45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12) Usługi związane z ochroną zdrowia: interaktywna informacja na temat dostępności świadczeń, usługi online dla pacjentów, umawianie wizyt.

12) Usługi związane z ochroną zdrowia: pomoc medyczna w nagłych wypadkach, interaktywna informacja na temat dostępności świadczeń, usługi online dla pacjentów, umawianie wizyt.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 1 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a) Strony internetowe dla odbiorców niepełnosprawnych i osób starszych

Poprawka  47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 1 – punkt 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12b) Zaproszenia do składania ofert oraz wniosków w ramach odpowiednich funduszy unijnych, dotacji krajowych i lokalnych

Poprawka  48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik 1 – punkt 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12c) Transport publiczny

Poprawka  49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 13 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13) Podawanie informacji do wiadomości publicznej

Poprawka  50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 14 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14) Służby ratownicze pod numerem 112

PROCEDURA

Tytuł

Dostępność stron internetowych instytucji sektora publicznego

Odsyłacze

COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

10.12.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

10.12.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Tamás Deutsch

17.1.2013

Rozpatrzenie w komisji

19.6.2013

10.10.2013

 

 

Data przyjęcia

10.10.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Kinga Göncz, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor

OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (17.10.2013)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Zoltán Bagó

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dostępność w sieci organów sektora publicznego ma istotne znaczenie, jako że pozwala im docierać do obywateli oraz realizować powinności publiczne. Niestety niejednolite podejście do kwestii dostępności w sieci w poszczególnych krajach stwarza bariery dla rynku wewnętrznego.

We wniosku Komisji w sprawie dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego proponuje się ujednolicone podejście europejskie w zakresie określenia wymogów dla konkretnych rodzajów organów sektora publicznego.

Sprawozdawca z zadowoleniem odnosi się do faktu, że Komisja ma zamiar wspierać zbliżenie krajowych środków w tym zakresie i ograniczać niepewność programistów internetowych oraz w pełni popiera ten zamiar. Jest on zdania, że użytkownicy powinni mieć szerszy dostęp do internetowych usług sektora publicznego, w tym do treści audiowizualnych stron internetowych. W związku z tym uważa on, że należy zwrócić szczególną uwagę na starzejącą się ludność Unii Europejskiej, która jest coraz większą kategorią obywateli, a także na osoby niepełnosprawne. W jego mniemaniu powinno się dołożyć wszelkich starań, by uniknąć marginalizacji cyfrowej tych grup społecznych.

Sprawozdawca pozytywnie odnosi się do faktu, że obecny wniosek dowodzi prawdziwej woli politycznej wprowadzenia w życie zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ (UNCRPD). Ubolewa on jednak, że wniosek obejmuje zaledwie 12 rodzajów stron internetowych organów publicznych oraz że nie poświęcono w nim dostatecznie dużo uwagi działaniom oświatowym i kulturalnym, pomimo faktu, że sektory te mają ogromne znaczenie dla życia obywateli. Dlatego też sprawozdawca uważa, że konieczne jest dodanie tego typu stron internetowych w załączniku.

Jest on również zdania, że potrzebne będą dalsze działania, aby rozszerzyć zakres wniosku i zapewnić dostępność wszystkich stron i usług internetowych organów sektora publicznego.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Dostępność sieci wiąże się z zasadami i technikami, jakie należy stosować w ramach tworzenia stron internetowych, tak aby ich treść była dostępna dla wszystkich użytkowników, szczególnie dla osób o ograniczeniach funkcjonalnych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Treść stron internetowych obejmuje informacje tekstowe i nietekstowe, a także pobieranie formularzy i dwukierunkową interakcję, np. przetwarzanie formularzy cyfrowych, uwierzytelnianie i transakcje, takie jak obsługa spraw i płatności.

(2) Dostępność sieci wiąże się z zasadami i technikami, jakie należy stosować w ramach tworzenia stron internetowych, tak aby ich treść była dostępna dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. Treść stron internetowych obejmuje informacje tekstowe i nietekstowe, a także pobieranie formularzy i dwukierunkową interakcję, np. przetwarzanie formularzy cyfrowych, uwierzytelnianie i transakcje, takie jak obsługa spraw i płatności.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Osobom starszym grozi marginalizacja cyfrowa z powodu takich czynników jak brak umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz brak dostępu do internetu. Unijny program e-Integracja ma na celu zapewnienie wszystkim grupom użytkowników najlepsze możliwości korzystania z internetu oraz zapoznania się z ICT. W Europejskiej agendzie cyfrowej proponuje się szereg środków wspierających korzystanie z nowych ICT przez słabsze grupy użytkowników, np. osoby starsze.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) W rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie mobilności i integracji osób niepełnosprawnych oraz europejskiej strategii na rzecz osób niepełnosprawnych 2010 -20201 podkreśla się, że innowacyjne gospodarki oparte na wiedzy nie mogą rozwijać się bez treści i form dostępnych dla osób niepełnosprawnych podlegających wiążącym przepisom prawnym, takich jak strony internetowe dla osób niewidomych, treści z napisami dla osób niesłyszących, w tym usługi medialne, usługi internetowe dla osób posługujących się językiem migowym, aplikacje do smartfonów oraz pomoce dotykowe i głosowe w mediach publicznych.

 

______________

 

1 Dz.U. C 131 E z 8.5.2013, s. 9.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) W europejskiej agendzie cyfrowej podkreśla się, że pozytywne działania ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do treści kulturalnych stanowią podstawowy element pełnoprawnego obywatelstwa europejskiego oraz wzywa się do pełnego wdrożenia protokołu ustaleń w sprawie dostępu osób niepełnosprawnych do technologii cyfrowych. Opracowywanie dokumentów zamieszczanych na stronach publicznych takich jak sprawozdania, książki i teksty ustawodawcze w sposób umożliwiający ich pełną dostępność, może – równolegle z zalecanymi działaniami służącymi zachęceniu sektora prywatnego do inwestycji w tej dziedzinie – w znaczący sposób przyczynić się do osiągnięcia tego celu, jednocześnie sprzyjając rozwijaniu kompetencji i przedsiębiorstw usługowych w Europie.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Zagwarantowanie neutralności sieci ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania dostępności stron internetowych sektora publicznego obecnie i w przyszłości, a także dla zachowania otwartości internetu.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W celu wyeliminowania rozdrobnienia konieczne jest zbliżenie środków krajowych na poziomie unijnym w oparciu o porozumienie w sprawie wymogów dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego. Ograniczyłoby to niepewność programistów internetowych i sprzyjałoby interoperacyjności. Zastosowanie neutralnych pod względem technologicznym wymogów dostępności nie będzie hamowało innowacyjności, a może ją wręcz stymulować.

(13) W celu wyeliminowania rozdrobnienia konieczne jest zbliżenie środków krajowych na poziomie unijnym w oparciu o porozumienie w sprawie wymogów dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego. Ograniczyłoby to niepewność programistów internetowych i sprzyjałoby interoperacyjności. Zastosowanie wymogów dostępności neutralnych pod względem technologicznym i opartych na otwartych standardach nie będzie hamowało innowacyjności, a może ją wręcz stymulować. Przy opracowywania treści czy też sposobu ich klasyfikacji i identyfikacji zaleca się w szczególności stosowanie wspólnych norm międzynarodowych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Zharmonizowane podejście powinno również pozwolić unijnym instytucjom sektora publicznego i przedsiębiorstwom na czerpanie korzyści gospodarczych i społecznych z rozszerzenia zakresu świadczenia usług online na większą liczbę obywateli i klientów. Powinno to zwiększyć potencjał rynku wewnętrznego produktów i usług związanych z dostępnością sieci. Dzięki związanemu z tym rozwojowi rynku przedsiębiorstwa powinny mieć swój udział we wzroście gospodarczym i tworzeniu nowych miejsc pracy na terenie Unii. Wzmocnienie rynku wewnętrznego powinno zwiększyć atrakcyjność inwestycji w Unii. Tańsze zapewnianie dostępności sieci powinno również przynieść korzyści instytucjom rządowym i samorządowym.

(14) Zharmonizowane podejście powinno również pozwolić unijnym instytucjom sektora publicznego i przedsiębiorstwom na czerpanie korzyści gospodarczych i społecznych z rozszerzenia zakresu świadczenia usług online na większą liczbę obywateli i klientów. Powinno to zwiększyć potencjał rynku wewnętrznego produktów i usług związanych z dostępnością sieci oraz przyczynić się do realizacji jednolitego rynku cyfrowego. Dzięki związanemu z tym rozwojowi rynku przedsiębiorstwa powinny mieć swój udział we wzroście gospodarczym i tworzeniu nowych miejsc pracy na terenie Unii. Wzmocnienie rynku wewnętrznego powinno zwiększyć atrakcyjność inwestycji w Unii. Tańsze zapewnianie dostępności sieci powinno również przynieść korzyści instytucjom rządowym i samorządowym.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Obywatele powinni czerpać korzyści z szerszego dostępu do usług sektora publicznego online oraz otrzymywać usługi i informacje, które ułatwią im korzystanie z przysługujących im praw w całej Unii, w szczególności z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Unii oraz swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług.

(15) Obywatele powinni czerpać korzyści z szerszego dostępu do usług sektora publicznego online i powinni mieć możliwość dostępu do treści informacyjnych, a także treści kulturowych i rozrywkowych, które ułatwią im codzienne życie, a także korzystanie z przysługujących im praw w całej Unii, w szczególności z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Unii, prawa dostępu do informacji oraz swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego dla wszystkich użytkowników, szczególnie dla osób o ograniczeniach funkcjonalnych, w tym dla osób niepełnosprawnych.

1. Niniejsza dyrektywa ma na celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących dostępności treści, w tym treści audiowizualnych, stron internetowych instytucji sektora publicznego dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć zakres stosowania niniejszej dyrektywy na inne rodzaje stron internetowych sektora publicznego niż te, o których mowa w ust. 2.

3. Państwa członkowskie mogą rozszerzyć zakres stosowania niniejszej dyrektywy na inne rodzaje stron internetowych sektora publicznego niż te, o których mowa w ust. 2, w tym na strony internetowe zawierające treści kulturalne lub informacje edukacyjne, naukowe i badawcze.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi na poziomie unijnym i międzynarodowym.

b) w sposób umożliwiający interoperacyjność opartą na otwartych standardach z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi na poziomie unijnym i międzynarodowym.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Państwa członkowskie opracowują rozwiązania z dziedziny ICT, które są przyjazne dla użytkownika i przewidziane dla osób niepełnosprawnych i osób starszych, propagują również szkolenia i kształcenie, aby poprawić wiedzę tych osób z zakresu technologii cyfrowych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Państwa członkowskie przewidują sankcje w odniesieniu do stron internetowych podmiotów publicznych, które nie spełniają wymogów dotyczących dostępności, o których mowa w niniejszej dyrektywie.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie składają roczne sprawozdania na temat wyników monitorowania przeprowadzanego zgodnie z ust. 4, z uwzględnieniem danych pomiarowych oraz, w stosownych przypadkach, wykazu stron internetowych, o których mowa w art. 1 ust. 3.

2. Rok po opublikowaniu niniejszej dyrektywy, a następnie co dwa lata państwa członkowskie składają sprawozdania na temat wyników monitorowania przeprowadzanego zgodnie z ust. 4, z uwzględnieniem danych pomiarowych oraz, w stosownych przypadkach, wykazu stron internetowych, o których mowa w art. 1 ust. 3.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje również działania podjęte zgodnie z art. 6.

3. Przedmiotowe sprawozdanie musi zostać opublikowane i obejmuje również działania podjęte zgodnie z art. 6.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) Świadczenia z zabezpieczenia społecznego: zasiłki dla bezrobotnych, dodatki na dziecko, koszty leczenia (zwrot lub rozliczenia bezpośrednie), stypendia dla studentów

3) Świadczenia z zabezpieczenia społecznego: zasiłki dla bezrobotnych, dodatki na dziecko, koszty leczenia (zwrot lub rozliczenia bezpośrednie), stypendia dla studentów i świadczenia emerytalne

Poprawka  17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4) Dokumenty tożsamości: paszporty lub prawa jazdy

4) Dokumenty tożsamości: paszporty, dowody tożsamości i prawa jazdy

Poprawka  18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6) Wnioski o pozwolenie na budowę

6) Wnioski o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót budowlanych

Poprawka  19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a) Edukacja publiczna

Poprawka  20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10) Rekrutacja na studia wyższe lub do szkół wyższych

10) Rekrutacja do szkół zawodowych i na studia wyższe lub do szkół wyższych, a także zapisy na egzaminy

Poprawka  21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a) Nabór do korpusu służby cywilnej

Poprawka  22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10b) Zapisy do szkół podstawowych i średnich oraz zapisy na egzaminy końcowe

Poprawka  23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a) Działalność kulturalna

Poprawka  24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12b) Usługi transportu publicznego

Poprawka  25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12c) Publiczne usługi pocztowe

Poprawka  26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12d) Publiczne usługi informacyjne dotyczące procedur wyborczych

Poprawka  27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 12 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12e) Usługi publiczne w zakresie zaopatrzenia w energię

Poprawka  28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik – punkt 12 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12f) Publiczne usługi łączności

PROCEDURA

Tytuł

Dostępność witryn internetowych instytucji sektora publicznego

Odsyłacze

COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

10.12.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

10.12.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Zoltán Bagó

9.1.2013

Data przyjęcia

17.10.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zoltán Bagó, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Martina Michels, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Monika Panayotova, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Sabine Verheyen, Milan Zver

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Iosif Matula, Mitro Repo

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ioan Enciu, Gerben-Jan Gerbrandy

PROCEDURA

Tytuł

Dostępność stron internetowych instytucji sektora publicznego

Odsyłacze

COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD)

Data przedstawienia w PE

3.12.2012

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

10.12.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

10.12.2012

EMPL

10.12.2012

ITRE

10.12.2012

TRAN

10.12.2012

 

REGI

10.12.2012

CULT

10.12.2012

LIBE

10.12.2012

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

14.1.2013

ITRE

17.12.2012

TRAN

17.12.2012

REGI

18.12.2012

 

LIBE

10.1.2013

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Jorgo Chatzimarkakis

18.12.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.3.2013

25.4.2013

7.5.2013

26.9.2013

 

27.11.2013

 

 

 

Data przyjęcia

28.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Claudio Morganti, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Monika Panayotova

Data złożenia

12.12.2013