ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз

18.12.2013 - (COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD)) - ***I

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Карлуш Куелю


Процедура : 2013/0106(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0461/2013
Внесени текстове :
A7-0461/2013
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз

(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0197),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква г) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0098/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети[1], със специален акцент върху борбата срещу трафика на хора и трафикантите на смърт,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и комисията по транспорт и туризъм (A7-0461/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Целта на политиката на Съюза в областта на неговите външни граници е да гарантира ефективния мониторинг на преминаването на външните граници, включително чрез наблюдение на границите. Целта на наблюдението на границите е да се предотврати неразрешено преминаване на границите, да се противодейства на трансграничната престъпност и да бъдат заловени лицата, които преминават границите по нередовен начин, или да бъдат предприети други мерки срещу тях. Наблюдението на границите следва да осигури ефективно предотвратяване и разубеждаване на лицата да заобикалят проверките по граничните контролно-пропускателни пунктове. За тази цел наблюдението на границите не се ограничава до откриването на опити за нередовно преминаване на граница, но също така се отнася и до мерки, като например залавянето на кораби, за които се предполага, че се опитват да проникнат в Съюза, без да преминат гранични проверки, както и правила, насочени към справяне със ситуации, като например търсене и спасяване, които могат да възникнат по време на морска операция по наблюдение на границите, и правила, целящи успешното провеждане на такава операция.

(1) Целта на политиката на Съюза в областта на неговите външни граници е да гарантира ефективния мониторинг на преминаването на външните граници, включително чрез наблюдение на границите, при което спасяването на човешки живот и защитата на основните права следва да бъдат приоритет. Целта на наблюдението на границите е да се предотврати неразрешено преминаване на границите, да се противодейства на трансграничната престъпност и да бъдат заловени лицата, които преминават границите по нередовен начин, или да бъдат предприети други мерки срещу тях. Наблюдението на границите следва да осигури ефективно предотвратяване и разубеждаване на лицата да заобикалят проверките по граничните контролно-пропускателни пунктове. За тази цел наблюдението на границите не се ограничава до откриването на опити за нередовно преминаване на граница, но също така се отнася и до мерки, като например залавянето на кораби, за които се предполага, че се опитват да проникнат в Съюза, без да преминат гранични проверки, както и правила, насочени към справяне със ситуации, като например търсене и спасяване, които могат да възникнат по време на морска операция по наблюдение на границите, и правила, целящи успешното провеждане на такава операция.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) В член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда, че политиките на Съюза, посочени в глава 2 относно контрола по границите, убежището и имиграцията, и тяхното прилагане следва да се ръководят от принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите между държавите членки, включително във финансово отношение, и че когато е необходимо, актовете на Съюза, приети по силата на посочената глава, следва да съдържат подходящи мерки за прилагането на този принцип.

Обосновка

Важно е да се припомни член 80 от ДФЕС и принципът на солидарност между държавите членки.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) Липсата на система за споделяне на тежестта в Съюза допринася за прекомерното натоварване на държавите членки с излаз на Средиземно море.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз („Агенцията“), създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г.13, отговаря за координирането на оперативното сътрудничество между държавите членки в областта на управлението на външните граници, включително по отношение наблюдението на границите. Агенцията е натоварена също така с подпомагане на държавите членки при обстоятелства, изискващи увеличена техническа помощ по външните граници, като се вземе предвид, че някои случаи могат да включват хуманитарни извънредни ситуации и спасяване в морето. За по-нататъшното укрепване на сътрудничеството са необходими специални правила по отношение на дейностите по наблюдение на границите, осъществявани от морски или въздушни екипи на една държава членка по морските граници на друга държава членка или в открито море в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Агенцията.

(2) Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз („Агенцията“), създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г.13, отговаря за координирането на оперативното сътрудничество между държавите членки в областта на управлението на външните граници, включително по отношение на наблюдението на границите. Агенцията е натоварена също така с подпомагане на държавите членки при обстоятелства, изискващи увеличена техническа помощ по външните граници, като се вземе предвид, че някои случаи включват хуманитарни извънредни ситуации и спасяване в морето. За по-нататъшното укрепване на сътрудничеството са необходими специални правила по отношение на дейностите по наблюдение на границите, осъществявани от морски или въздушни екипи на една държава членка по морските граници на друга държава членка или в открито море в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Агенцията.

__________________

__________________

13 OВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.

13 OВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1.

Обосновка

Операциите по търсене и спасяване следва да бъдат съществена част от наблюдението на границите. Изискването за поставяне на по-силен акцент върху спасяването в морето произтича и от съвместната резолюция 2013/2827(RSP).

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Сътрудничеството със съседните трети държави е от ключово значение за предотвратяването на неразрешеното преминаване на границите, за борбата с трансграничната престъпност и за по-ефективното провеждане на операциите по търсене и спасяване. Съгласно Регламент (ЕО) № 2007/2004 и при условие че се гарантира пълното зачитане на основните права на мигрантите, Агенцията може да си сътрудничи с компетентните органи от трети държави, по-специално по отношение на анализа на риска и обученията, и тя следва да подпомага оперативното сътрудничество между държавите членки и третите държави.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Въвеждането на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR), създадена с Регламент (ЕС) № […/…] на Европейския парламент и на Съвета от […] г., следва да засили обмена на информация и оперативното сътрудничество между държавите членки и с Агенцията. Това гарантира, че осведомеността за ситуацията и способността/капацитетът за реакция на държавите членки се подобряват значително, включително с подкрепата на Агенцията, за целите на откриването и предотвратяването на нередовна миграция, за борбата с трансграничната престъпност и за допринасяне за защитата и спасяването на живота на мигрантите на външните граници на държавите членки. При координирането на операциите по наблюдение на границите Агенцията следва да предоставя на държавите членки информация и анализ относно тези операции.

(3) Въвеждането на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR), създадена с Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г., следва да засили обмена на информация и оперативното сътрудничество между държавите членки и с Агенцията. Това гарантира, че осведомеността за ситуацията и способността/капацитетът за реакция на държавите членки се подобряват значително, включително с подкрепата на Агенцията, за целите на откриването и предотвратяването на нередовна миграция, за борбата с трансграничната престъпност, включително трафика на хора, и за допринасяне за защитата и спасяването на живота на мигрантите на външните граници на държавите членки. При координирането на операциите по наблюдение на границите Агенцията следва да предоставя на държавите членки информация и анализ относно тези операции. Държавите членки и Агенцията следва да въвеждат в EUROSUR цялата съответна информация, събрана по време на тези операции.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) По време на операции по наблюдение на границите държавите членки и Агенцията следва да спазват своите задължения съгласно Конвенцията на ООН по морско право, Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, Международната конвенция за търсене и спасяване по море, Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и Протокола към нея срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух, Конвенцията за статута на бежанците, Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и други съответни международни инструменти.

(4) По време на операции по наблюдение на границите държавите членки и Агенцията следва да спазват своите задължения, включително принципа на забрана за връщане, съгласно Конвенцията на ООН по морско право, Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, Международната конвенция за търсене и спасяване по море, Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и Протокола към нея срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух, Конвенцията за статута на бежанците, Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията на ООН за правата на детето и други съответни международни инструменти.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) В съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)14 и с общите принципи на законодателството на Съюза всяка мярка, предприета в хода на операция по наблюдение, следва да бъде пропорционална на целите, които се преследват, и недискриминационна и да зачита изцяло човешкото достойнство, основните права и правата на бежанците и на търсещите убежище лица, включително принципа на забрана за връщане. Държавите членки и Агенцията са обвързани от разпоредбите на достиженията на правото на Съюза в областта на убежището, и по-специално от Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 г. относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки15, по отношение на молбите за предоставяне на убежище, подадени на територията на държавите членки, включително на границата и в транзитните зони.

(5) В съответствие с Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)14 и с общите принципи на законодателството на Съюза всяка мярка, предприета в хода на операция по наблюдение, следва да бъде пропорционална на целите, които се преследват, и недискриминационна и да зачита изцяло човешкото достойнство, основните права, правата на бежанците и на търсещите убежище лица и принципа на забрана за връщане. Държавите членки и Агенцията са обвързани от разпоредбите на достиженията на правото на Съюза в областта на убежището, и по-специално от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета14a по отношение на молбите за международна закрила, подадени на територията на държавите членки, включително на границата, в териториалните води или в транзитните зони.

_________________

_________________

14 OВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.

14 OВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.

 

14a Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).

15 OВ L 326, 13.12.2005 г., стр. 13.

 

Обосновка

Принципът на забрана за връщане се прилага не само за бежанците и лицата, търсещи убежище, и двата въпроса следва да бъдат разглеждани отделно. Необходимо е също така да се актуализира препратката към директивата за процедурите, тъй като тя бе приета след представянето на предложението от Комисията.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5a) Настоящият регламент следва да се прилага при пълно спазване на принципа на забрана за връщане, съгласно който никое лице не може да бъде експулсирано, отстранявано или екстрадирано или да бъде принуждавано да влиза в държава, в която съществува действителен риск то да бъде подложено на смъртно наказание, изтезания или други форми на нечовешко или унизително отношение или наказание или на тежки нарушения на неговите права на човека или в която животът или свободата на съответното лице биха били застрашени поради неговата раса, религия, гражданство, сексуална ориентация, принадлежност към определена социална група или политически възгледи, или в която съществува сериозен риск от такова експулсиране, отстраняване или екстрадиция в друга страна.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) Евентуалното съществуване на договореност между държава членка и трета държава не може да освободи държавите членки от международните им задължения съгласно международното право и правото на Съюза във връзка с принципа на забрана за връщане.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Евентуалното наличие на споразумение между държава членка и трета държава не може да освобождава държавите членки от тези задължения, когато на тях им е известно или би трябвало да им е известно, че системните недостатъци на процедурата за предоставяне на убежище и условията за приемане на търсещи убежище лица в тази трета държава съставляват сериозни основания да се смята, че лицето, търсещо убежище, е изложено на реална опасност от нечовешко или унизително отношение, или когато те знаят или би трябвало да знаят, че тази трета държава участва в практики, които противоречат на принципа на забрана за връщане.

(6) Евентуалното наличие на споразумение между държава членка и трета държава не може да освобождава държавите членки от техните задължения съгласно международното право и правото на Съюза, по-специално по отношение на спазването на принципа на забрана за връщане, когато на тях им е известно или би трябвало да им е известно, че недостатъците на процедурата за предоставяне на убежище и условията за приемане на търсещи убежище лица в тази трета държава не предоставят възможност за извършване на индивидуална, справедлива и ефективна оценка, или когато те знаят или би трябвало да знаят, че тази трета държава участва в практики, които противоречат на принципа на забрана за връщане. Екипите на държавите членки или на Агенцията следва да се ръководят от разпоредбите на правото на Съюза и международното право също и в случаите, в които операциите се осъществяват в териториалните води на трети държави, които прилагат различни правила.

Обосновка

Следва да се избягва депортирането на уязвими лица в държави, в които не съществуват подходящи процедури за подаване на молба за международна закрила.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Предвид член 80 от ДФЕС прилагането на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета14б не следва да възпрепятства доброволното прилагане от държавите членки на система за преместване на мигранти и търсещи убежище лица.

 

_________________

 

14б Регламент (EС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или лице без гражданство (OВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) По време на морска операция по наблюдение на границите може да възникне ситуация, при която да бъде необходимо да се окаже помощ на бедстващи лица. В съответствие с международното право всяка държава следва да изисква от капитана на кораб, плаващ под нейно знаме, да оказва помощ на всяко открито в морето лице, което е в опасност от изгубване, и възможно най-бързо да пристъпва към спасяване на бедстващи лица, ако това може да се извърши без сериозна опасност за кораба, неговия екипаж или пътниците. Тази помощ следва да бъде оказана независимо от гражданството или статута на нуждаещите се лица и от обстоятелствата, при които са открити.

(7) По време на морска операция по наблюдение на границите може да възникне ситуация, при която да бъде необходимо да се окаже помощ на бедстващи лица. В съответствие с международното право всяка държава следва да изисква от капитана на кораб, плаващ под нейно знаме, да оказва активно и незабавно помощ на всяко открито в морето лице, което е в опасност от изгубване, и възможно най-бързо да пристъпва към спасяване на бедстващи лица, ако това може да се извърши без сериозна опасност за кораба, неговия екипаж или пътниците. Тази помощ следва да бъде оказана независимо от гражданството или статута на нуждаещите се лица и от обстоятелствата, при които са открити. Съответно не следва да се предприемат никакви мерки, включително наказателни производства и санкции, които възпират капитаните на кораби да оказват помощ на бедстващи лица в морето.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Следва да има ясни правила, които да гарантират, че когато бъдат забелязани бедстващи в морето лица, може да се установи лесно и бързо кой е отговорният център за координация на спасителните дейности. Ако има съмнения, например когато кораб се намира между два различни региона на търсене и спасяване, международният координационен център следва да посочи центъра за координация на спасителните дейности.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) При свалянето на брега на заловени или спасени лица в държава членка Агенцията и държавите членки следва изцяло да зачитат принципа на солидарност и справедливо разпределение на отговорностите в съответствие с член 80 от ДФЕС.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) По силата на Регламент (ЕО) № 2007/2004 операциите по наблюдение на границите, координирани от Агенцията, се провеждат в съответствие с оперативен план. Съобразно с това по отношение на морските операции оперативният план следва да включва конкретна информация за прилагането на съответната компетентност и законодателство в географската област, в която се провежда съвместната операция или пилотният проект, включително препратки към международното право и правото на Съюза относно залавянето, спасяването по море и свалянето на брега. От своя страна, настоящият регламент урежда въпросите, свързани с откриването, спасяването по море и свалянето на брега в контекста на морските операции по наблюдение на границите, координирани от Агенцията.

(9) По силата на Регламент (ЕО) № 2007/2004 операциите по наблюдение на границите, координирани от Агенцията, се провеждат в съответствие с оперативен план. Съобразно с това по отношение на морските операции оперативният план следва да включва конкретна информация за прилагането на съответната компетентност и законодателство в географската област, в която се провежда съвместната операция, пилотният проект или бързата намеса, включително препратки към международното право и правото на Съюза относно залавянето, спасяването по море и свалянето на брега. Също така той следва да включва правила и процедури, гарантиращи, че лицата, които се нуждаят от международна закрила, жертвите на трафик на хора, непридружените непълнолетни и малолетни лица и други уязвими лица се идентифицират по време на операцията и получават подходяща помощ, включително достъп до международна закрила. От своя страна настоящият регламент урежда въпросите, свързани с откриването, спасяването по море и свалянето на брега в контекста на морските операции по наблюдение на границите, координирани от Агенцията, в съответствие с международното право и основните права.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно правото на живот, човешкото достойнство, забраната на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание, правото на свобода и сигурност, принципа на забрана за връщане, недискриминацията, правото на ефективни правни средства за защита, правото на убежище и правата на детето.

(11) Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в членове 2 и 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално зачитането на човешкото достойнство, правото на живот, забраната на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание, забраната на трафика на хора, правото на свобода и сигурност, правото на защита на личните данни, правото на убежище и на защита от извеждане и експулсиране, принципа на забрана за връщане, недискриминацията, правото на ефективни правни средства за защита и правата на детето. Настоящият регламент следва да се прилага от държавите членки и от Агенцията в съответствие с тези права и принципи. Настоящият регламент зачита също правата на човека и основните свободи, предвидени в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Настоящият регламент не изключва възможността подробностите за съвместните операции по море да се уточнят в конкретни оперативни планове, като се вземат предвид конкретните изисквания и особености на контекста, в който държавите членки извършват своите действия.

Обосновка

Настоящият регламент създава законодателна рамка, която следва да предостави възможност на държавите членки да уточнят с подходящо равнище на гъвкавост подробната информация за операциите в оперативните планове.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. „участваща държава членка“ означава държава членка, която участва в морска операция чрез предоставянето на активи или човешки ресурси, но не е държава членка домакин;

4. „участваща държава членка“ означава държава членка, която участва в морска операция чрез предоставянето на техническо оборудване или гранична охрана и други служители, но не е държава членка домакин;

Обосновка

Използваната терминология следва да бъде приведена в съответствие с тази на Регламента за Frontex. Следва да се гарантира, че изпълнението на задълженията съгласно международното право в областта на убежището и международното хуманитарно право представлява част от оперативния план.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 2 – точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a. „оперативен план“ означава оперативен план съгласно посоченото в членове 3а или 8д от Регламент (ЕО) № 2007/2004;

Обосновка

Тъй като терминът „оперативен план“ се използва в член 10, следва да бъде разяснено за какво се отнася той.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 2 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11. „безопасно място“ означава място, където се счита, че спасителните операции са приключили, и където не е застрашен животът на спасените лица, включително по отношение на защитата на техните основни права, където могат да бъдат удовлетворени основните им човешки потребности и откъдето може да бъде организирано транспортирането на спасените лица до следващото или до крайното им местоназначение;

11. „безопасно място“ означава място, където се счита, че спасителните операции са приключили, и където животът на спасените лица и защитата на техните основни права не са застрашени, където могат да бъдат удовлетворени основните им човешки потребности и откъдето може да бъде организирано транспортирането на спасените лице до следващото или до крайното им местоназначение при спазване на принципа на забрана за връщане;

Обосновка

Необходимо е ясно определение на „безопасно място“, тъй като това е един от основните въпроси в задълженията за търсене и спасяване съгласно международното право.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерките, предприети за целите на морска операция, се провеждат по начин, който не излага на риск безопасността на заловените или спасени лица и безопасността на участващите екипи.

Мерките, предприети за целите на морска операция, се провеждат по начин, който гарантира във всички случаи безопасността на заловените или спасени лица и безопасността на участващите екипи.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Никое лице не се сваля на брега на държава, нито се предава по друг начин на органите на държава, ако съществува сериозен риск в нея съответното лице да бъде подложено на смъртно наказание, изтезания или други форми на нечовешко или унизително отношение или наказание или то да бъде експулсирано, отстранено или екстрадирано от нея в друга държава в нарушение на принципа на забрана за връщане.

1. Никое лице не се сваля на брега на държава или отвежда до или по друг начин предава на нейните органи, нито се принуждава да навлезе на нейната територия, ако съществува сериозен риск в нея съответното лице да бъде подложено на смъртно наказание, изтезания или други форми на нечовешко или унизително отношение или наказание или на тежки нарушения на неговите човешки права или ако в нея са застрашени неговият живот или свобода въз основа на неговата раса, религия, националност, сексуална ориентация, принадлежност към конкретна социална група или политически възгледи, или ако съществува сериозен риск то да бъде експулсирано, отстранено или екстрадирано от нея в друга държава в нарушение на принципа на забрана за връщане.

 

 

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Преди да се вземе решение за сваляне на брега в трета държава, участващите екипи отчитат общата ситуация в тази трета държава и заловените или спасени лица не могат да бъдат свалени на брега в тази трета държава, когато държавата членка домакин или участващите държави членки знаят или би трябвало да знаят, че тази трета държава участва в практики, посочени в параграф 1.

2. Преди и по време на морска операция държавата членка домакин и участващите държави членки разглеждат общата ситуация в съседните трети държави и евентуалните споразумения и проекти относно миграцията и убежището, изпълнявани в съответствие с правото на Съюза и финансирани от Съюза. Заловените или спасени лица не могат да бъдат свалени на брега на трета държава или да бъдат отвеждани до или по друг начин предавани на нейните органи, нито да бъдат принуждавани да навлизат на нейната територия, ако държавата членка домакин, участващите държави членки или Агенцията знаят или би трябвало да знаят, че тази трета държава участва в практики, посочени в параграф 1. Тези държави членки предоставят информацията на участващите екипи. За тази цел те използват информация от различни източници, по-специално от другите държави членки, Европейската служба за външна дейност, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Агенцията, Службата на върховния комисар на ООН за бежанците и други съответни международни и неправителствени организации.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случай на сваляне на брега в трета държава участващите екипи идентифицират заловените или спасени лица и преценяват личното им положение, доколкото е възможно, преди свалянето на брега. Те информират по подходящ начин заловените или спасени лица относно мястото на сваляне на брега и им дават възможност да изразят всички основания, поради които смятат, че свалянето на брега на предложеното място e в нарушение на принципа на забрана за връщане.

3. Ако се обмисля сваляне на брега в трета държава или в случаите, предвидени в член 6, параграф 1а, буква б) и член 7, параграф 1а, буква б), преди да се вземе решение участващите екипи идентифицират заловените или спасени лица и преценяват личното им положение, включително здравословното им състояние и други обстоятелства, които биха могли да ги направят уязвими или да доведат до това те да се нуждаят от международна закрила. Те информират заловените или спасени лица относно мястото на сваляне на брега на език, който тези лица разбират или за който с основание може да се предположи, че разбират, и им дават възможност да изразят всички основания, поради които смятат, че свалянето на брега на предложеното място e в нарушение на принципа на забрана за връщане. По-подробна информация се предоставя в оперативния план.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. По време на цялата морска операция участващите екипи отчитат специалните нужди на децата, жертвите на трафик, лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ, лицата, нуждаещи се от международна закрила, и другите лица в особено уязвимо положение.

4. По време на цялата морска операция участващите екипи отчитат специалните нужди на децата, жертвите на трафик, лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ, лицата с увреждания, лицата, нуждаещи се от международна закрила, и другите лица в особено уязвимо положение. За тази цел участващите екипи имат възможност да използват лекари, устни преводачи и други съответни експерти.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Ако има основания да се счита, че свалянето на брега на заловени или спасени в морето лица на предлаганото място би било в нарушение на принципа на забрана за връщане, участващите екипи не предоставят лични данни за лицата на органите на държавата на произход или на органите на други трети държави.

Обосновка

Цел на изменението е да приведе регламента в съответствие с общите насоки за спасяване в морето на Международната морска организация, Международната камара по корабоплаването и Службата на върховния комисар на ООН за бежанците.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. Участващите екипи се отнасят към лицата на борда по хуманен начин.

Обосновка

Изменението привежда регламента в съответствие с член 9 от Протокола срещу незаконния трафик на мигранти.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Служителите на граничната охрана, участващи в морска операция, преминават обучение относно съответните разпоредби за основните права, бежанското право и международния правен режим за търсене и спасяване.

5. Всички служители на граничната охрана и друг персонал на държавите членки, преди да участват в морска операция, преминават обучение по правото на Съюза и международното право в съответните области, включително в областта на основните права, правата на детето и достъпа до международна закрила, както и във връзка с насоките за идентифициране на лицата, търсещи закрила, и за пренасочването им към съответните структури, и относно международния правен режим за търсене и спасяване. Във всеки участващ екип има поне едно лице, преминало медицинско обучение.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. При откриване на кораб, за който съществува подозрение, че преминава или възнамерява да премине границата по неправомерен начин, участващите екипи се приближават до него, за да бъде идентифициран и да се установи националността му, като до предприемане на допълнителни мерки корабът се наблюдава от безопасно разстояние. Участващите екипи съобщават незабавно информацията за кораба на международния координационен център.

1. При откриване на кораб, за който съществува подозрение, че преминава или възнамерява да премине границата по неправомерен начин, участващите екипи се приближават до него, за да бъде идентифициран и да се установи националността му, като до предприемане на допълнителни мерки корабът се наблюдава от безопасно разстояние и се вземат всички необходими предпазни мерки. Участващите екипи съобщават незабавно информацията за кораба на международния координационен център, включително информация за състоянието на лицата на борда, по-конкретно дали има непосредствен риск за техния живот или здраве. Той на свой ред предава информацията на националния координационен център на държавата членка домакин.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато корабът се готви да навлезе или вече е навлязъл в териториалното море или в прилежащата зона на държава членка, която не участва в морската операция, участващите екипи съобщават информацията за кораба на международния координационен център, който предава тази информация на националния координационен център на съответната държава членка.

2. Когато корабът се готви да навлезе или вече е навлязъл в териториалното море или в прилежащата зона – ако тя е официално обявена – на държава членка, която не участва в морската операция, участващите екипи съобщават информацията за кораба на международния координационен център, който предава тази информация на националния координационен център на съответната държава членка.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Участващите екипи съобщават информацията за всеки кораб, за който съществува подозрение, че извършва незаконни дейности по море извън обхвата на морската операция, на международния координационен център, който я изпраща на националния координационен център на съответната(ите) държава(и) членка(и).

3. Участващите екипи съобщават информацията за всеки кораб, за който съществува подозрение, че извършва незаконни дейности по море, които са извън обхвата на морската операция, на международния координационен център, който я изпраща на националния координационен център на съответната(ите) държава(и) членка(и). Когато е необходимо и за целите, определени в настоящия регламент, органите на засегнатите държави членки и Агенцията използват мрежата EUROSUR.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В териториалното море на държавата членка домакин или на участваща държава членка участващите екипи предприемат една или повече от следните мерки, когато са налице разумни основания да се подозира, че даден кораб превозва хора, които имат намерение да избегнат проверките по граничните контролно-пропускателни пунктове, или се занимава с незаконен трафик на мигранти по море:

1. В териториалното море на държавата членка домакин или на участваща държава членка участващите екипи предприемат една или повече от следните мерки, подлежащи на разрешение от държавата членка, на която принадлежи териториалното море, когато са налице разумни основания да се подозира, че даден кораб превозва хора, които имат намерение да избегнат проверките по граничните контролно-пропускателни пунктове, или се занимава с незаконен трафик на мигранти по море:

a) изискване на информация и документи относно собствеността, регистрацията и пътуването и относно самоличността, гражданството и други съответни данни за лицата на борда;

a) изискване на информация и документи относно собствеността, регистрацията и пътуването и относно самоличността, гражданството и други съответни данни за лицата на борда, включително относно тяхното здравословно състояние, за да се оцени дали на борда има хора със специални медицински потребности;

б) спиране, качване на борда и претърсване на кораба, товара му и лицата на борда, както и разпитване на тези лица;

б) спиране, качване на борда и претърсване на кораба, товара му и лицата на борда, както и разпитване на тези лица;

в) уведомяване на лицата на борда, че нямат право да преминават границата и че лицата, управляващи плавателния съд, могат да бъдат подведени под отговорност за улесняване на пътуването;

в) уведомяване на лицата на борда по каква причина нямат право да преминават границата и че лицата, управляващи кораба, могат да бъдат подведени под отговорност за улесняване на пътуването;

 

1а. Ако подозренията, че даден кораб превозва лица, които възнамеряват да избегнат проверките по граничните контролно-пропускателни пунктове, или участва в незаконен трафик на мигранти по море, се окажат основателни, държавата членка домакин или участващата държава членка, на която принадлежи териториалното море, може да предприеме една или повече от следните мерки:

г) задържане на кораба и на лицата на борда;

г) задържане на кораба и на лицата на борда;

д) издаване на заповед корабът да промени курса си към напускане на териториалното море или прилежащата зона или към местоназначение, различно от териториалното море или прилежащата зона, включително придружаване на плавателния съд или оставане в близост до него, докато промени курса си в тази посока;

б) издаване на заповед корабът да промени курса си към напускане на териториалното море или прилежащата зона или към местоназначение, различно от териториалното море или прилежащата зона, включително придружаване на кораба или оставане в близост до него, докато промени курса си в тази посока;

е) отвеждане на кораба или на лицата на борда в държавата членка домакин или в друга държава членка, участваща в операцията, или в крайбрежната държава членка.

в) отвеждане на кораба или на лицата на борда в държавата членка домакин или в друга държава членка, участваща в операцията, или в крайбрежната държава членка в съответствие с оперативния план.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Мерките, описани в параграф 1а, буква б), могат да бъдат предприети само ако участващият екип:

 

i) се е уверил, че корабът не е принуден да навлезе в трета държава в нарушение на член 4, параграф 1 и

 

ii) е осъществил, ако са приложими, мерките, предвидени в член 4, параграфи3 и 4.

 

Прилага се член 6 от Директива 2013/32/ЕС.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато са налице разумни основания да се подозира, че кораб без националност или който може да бъде смятан за кораб без националност, превозва хора, които имат намерение да избегнат проверките по граничните контролно-пропускателни пунктове, или се занимава с незаконен трафик на мигранти по море, държавата членка домакин или участващата държава членка, в чието териториално море е задържан корабът без държава, разрешава и нарежда на участващия екип да го спре и да предприеме някоя от мерките, посочени в параграф 1.

3. Когато са налице разумни основания да се подозира, че кораб без държава превозва хора, които имат намерение да избегнат проверките по граничните контролно-пропускателни пунктове, или се занимава с незаконен трафик на мигранти по море, държавата членка домакин или участващата държава членка, в чието териториално море е задържан корабът без държава, разрешава и нарежда на участващия екип да го спре и да предприеме някоя от мерките, посочени в параграф 1.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Държавите членки и Агенцията са обвързани с разпоредбите на достиженията на правото на Съюза в областта на убежището, по-специално с Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила по отношение на молбите за международна закрила, подадени на територията на държавите членки, включително на границата, в териториалните води или в транзитните зони.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В открито море участващите екипи предприемат една или повече от следните мерки, когато са налице разумни основания да се подозира, че даден кораб се занимава с незаконен трафик на мигранти по море, при условие че получат разрешение от държавата на знамето в съответствие с Протокола срещу незаконния трафик на мигранти:

1. В открито море участващите екипи предприемат една или повече от следните мерки, когато са налице разумни основания да се подозира, че даден кораб се занимава с незаконен трафик на мигранти по море, при условие че получат разрешение от държавата на знамето в съответствие с Протокола срещу незаконния трафик на мигранти:

a) изискване на информация и документи относно собствеността, регистрацията и пътуването и относно самоличността, гражданството и други съответни данни за лицата на борда;

a) изискване на информация и документи относно собствеността, регистрацията и пътуването и относно самоличността, гражданството и други съответни данни за лицата на борда, включително относно тяхното здравословно състояние, за да се оцени дали на борда има хора със специални медицински потребности;

б) спиране, качване на борда и претърсване на кораба, товара му и лицата на борда, както и разпитване на тези лица;

б) спиране, качване на борда и претърсване на кораба, товара му и лицата на борда, както и разпитване на тези лица;

в) уведомяване на лицата на борда, че нямат право да преминават границата и че лицата, управляващи плавателния съд, могат да бъдат подведени под отговорност за улесняване на пътуването;

в) уведомяване на лицата на борда по каква причина нямат право да преминават границата и че лицата, управляващи плавателния съд, могат да бъдат подведени под отговорност за улесняване на пътуването;

 

1а. Ако подозренията, че даден кораб се занимава с незаконен трафик на мигранти по море, се окажат основателни, участващият екип може да предприеме една или повече от следните мерки при условие че получи разрешение от държавата на знамето в съответствие с Протокола срещу незаконния трафик на мигранти:

г) задържане на кораба и на лицата на борда;

a) задържане на кораба и на лицата на борда;

д) издаване на заповед корабът да промени курса си към напускане на териториалното море или прилежащата зона или към местоназначение, различно от териториалното море или прилежащата зона, включително придружаване на плавателния съд или оставане в близост до него, докато промени курса си в тази посока;

 

е) отвеждане на кораба или на лицата на борда в трета държава или предаване по друг начин на кораба или на лицата на борда на органите на трета държава;

б) отвеждане на кораба или на лицата на борда в трета държава или предаване по друг начин на кораба или на лицата на борда на органите на трета държава;

ж) отвеждане на кораба или на лицата на борда в държавата членка домакин или в друга държава членка, участваща в операцията.

в) отвеждане на кораба или на лицата на борда в държавата членка домакин или в друга държава членка, участваща в операцията.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Мерките, описани в параграф 1а, буква б), могат да бъдат предприети само ако участващият екип:

 

i) се е уверил, че корабът не е принуден да навлезе в трета държава в нарушение на член 4, параграф 1 и

 

ii) е осъществил, ако са приложими, дейностите, предвидени в член 4, параграфи3 и 4.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. Когато има разумни основания да се подозира, че корабът участва в трафик на хора и незаконна имиграция, на жертвите се оказва съдействие.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато, макар да плава под чуждо знаме или да отказва да покаже знамето си, има разумни основания да се подозира, че всъщност корабът е със същата националност като тази на участващ екип, екипът проверява правото на кораба да плава под това знаме. За тази цел той може да се доближи до кораба, за който съществуват подозрения. Ако след проверката на документите подозренията останат, екипът извършва по-нататъшно обследване на борда на кораба, като действа с нужното внимание. По подходящи канали се осъществява връзка с участващата държава членка, под чието знаме корабът заявява, че плава.

(Не се отнася до българския текст.)

Обосновка

Езикова поправка.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Когато са налице разумни основания да се подозира, че кораб, който е без националност или може да бъде смятан за кораб без националност, се занимава с незаконен трафик на мигранти по море, участващият екип може да се качи на борда на кораба и да го спре, за да провери липсата на националност. Ако се окаже, че подозренията са основателни, може да бъдат предприети допълнителни подходящи мерки, предвидени в параграф 1, в съответствие с националното законодателство и с международното право.

8. Когато са налице разумни основания да се подозира, че кораб без държава се занимава с незаконен трафик на мигранти по море, участващият екип може да се качи на борда на кораба и да го претърси, за да провери липсата на националност. Ако се окаже, че подозренията са основателни, може да бъдат предприети допълнителни подходящи мерки, предвидени в параграф 1, в съответствие с националното законодателство, както и с правото на Съюза и международното право.

Обосновка

Тъй като в член 2 се съдържа определение на „кораб без държава“, този термин следва да се използва навсякъде в текста. Формулировката следва да се приведе в съответствие с Протокола от Палермо (член 8, параграф 7), който предвижда възможността за „качване на борда и претърсване“ на кораба.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10. Националният служител, представляващ държавата членка домакин или участваща държава членка в международния координационен център, се определя в съответствие с националното законодателство за компетентен да разрешава проверката на правото на кораб да плава под знамето на съответната държава членка или предприемането на мерките, посочени в параграф 1.

10. Националният служител, представляващ държавата членка домакин или участваща държава членка в международния координационен център, е отговорен за улесняването на комуникацията със съответните органи на съответната държава членка при получаването на разрешение да се извърши проверка на правото на кораб да плава под нейното знаме или предприемането на мерките, посочени в параграф 1.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В зона, прилежаща към териториалното море на държава членка, която е държава членка домакин или участваща държава членка, мерките, предвидени в член 6, параграф 1, се предприемат в съответствие с член 6, параграф 2.

1. В зона, официално обявена за прилежаща към териториалното море на държава членка, която е държава членка домакин или участваща държава членка, мерките, предвидени в член 6, параграф 1, се предприемат в съответствие с член 6, параграфи 1б и 2 и член 4.

Обосновка

Съгласно член 33 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, за да бъде валидна, прилежащата зона трябва да бъде официално обявена, като по този начин крайбрежната държава получава правото да наблюдава транзитно преминаващите плавателни съдове с оглед предотвратяване или санкциониране на нарушенията на нейните митнически, данъчни, имиграционни или санитарни закони.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Преди провеждането на морска операция държавите членки гарантират, че техните участващи екипи ще изпълнят задължението да оказват помощ на всеки кораб или лице, изпаднали в беда в морето, в съответствие с приложимите разпоредби на международните конвенции, уреждащи търсенето и спасяването, както и с основните права. Екипите оказват помощ независимо от националността или статута на лицето или обстоятелствата, при които то е открито.

1. По време на морска операция участващите екипи оказват помощ на всеки кораб или лице, изпаднали в беда в морето. Екипите оказват помощ независимо от националността или статута на лицето или обстоятелствата, при които то е открито.

1. По време на морска операция участващите екипи оказват помощ на всеки кораб или лице, изпаднали в беда в морето. Екипите оказват помощ независимо от националността или статута на лицето или обстоятелствата, при които то е открито.

2. Когато в хода на морска операция е изправен пред ситуация на несигурност, тревога или беда по отношение на даден кораб или всяко лице на борда, участващият екип изпраща възможно най-бързо цялата налична информация на центъра за координация на спасителните дейности, отговорен за района за търсене и спасяване, в който е възникнала ситуацията.

2. Когато в хода на морска операция е изправен пред ситуация на несигурност, тревога или беда по отношение на даден кораб или всяко лице на борда, участващият екип изпраща възможно най-бързо цялата налична информация на центъра за координация на спасителните дейности, отговорен за района за търсене и спасяване, в който е възникнала ситуацията.

 

3. С цел подпомагане при определянето на подходящите оперативни процедури участващите екипи разграничават следните извънредни ситуации:

3. Корабът или лицата на борда се считат в ситуация на несигурност, по-специално когато:

а) ситуация на несигурност:

a) е налице съмнение за безопасността на кораба и на лицата на борда; или

i) когато лице е обявено за изчезнало или кораб закъснява от графика си; или

б) липсва информация относно придвижването или положението на кораба.

ii) когато лице не е докладвало или кораб не е докладвал за разположението си или за ситуацията на сигурност в очакваното време;

4. Корабът или лицата на борда се считат в ситуация на тревога, по-специално когато:

б) ситуация на тревога:

a) са налице опасения по отношение на безопасността на кораба или на лицата на борда поради информация, че съществуват сериозни трудности, но не до степен, при която е вероятно настъпването на бедствено положение; или

i) ако след ситуация на несигурност опитите за установяване на контакт с лицето или кораба не са дали резултат и запитванията, насочени към други подходящи източници, са били неуспешни; или

б) е налице продължителна липса на информация относно придвижването или положението на кораба.

ii) когато е получена информация, която показва, че оперативната ефективност на кораба е нарушена, но не до степен, при която е вероятно настъпването на бедствено положение;

5. Корабът или лицата на борда се считат в бедствено положение, по-специално когато:

в) бедствено положение:

a) е получена сигурна информация, че кораб или лице, намиращо се на борда, е в опасност и се нуждае от незабавна помощ; или

i) когато е получена сигурна информация, че лице или кораб е в опасност и се нуждае от незабавна помощ; или

б) опитите да се установи контакт с кораба са неуспешни и неуспешни запитвания сочат, че корабът вероятно е в беда; или

ii) когато след ситуация на тревога допълнителните неуспешни опити да се установи контакт с лицето или кораба и по-широкообхватни неуспешни запитвания сочат, че вероятно съществува бедствено положение; или

в) е получена информация, която показва, че оперативната ефективност на кораба е била нарушена до степен, при която е вероятно настъпването на бедствено положение.

iii) когато е получена информация, която показва, че оперативната ефективност на кораб е била нарушена до степен, при която е вероятно настъпването на бедствено положение.

6. При оценката на ситуацията за целите на параграфи 3 – 5 участващите екипи вземат предвид всички имащи отношение елементи, включително:

4. При оценката на ситуацията за целите на параграф 3 участващите екипи вземат предвид всички имащи отношение елементи и съобщават своята оценка на отговорния център за координация на спасителните дейности, включително по-специално:

a) наличието на искане за помощ;

a) наличието на искане за помощ;

б) плавателната годност на кораба и вероятността той да не достигне крайното си местоназначение;

б) плавателната годност на кораба и вероятността той да не достигне крайното си местоназначение;

в) броя пътници с оглед на вида на кораба и неговото състояние;

в) броя пътници с оглед на вида на кораба и неговото състояние (претоварване);

г) наличието на необходимите за достигане до брега запаси, като гориво, вода, храна;

г) наличието на необходимите за достигане до брега запаси (гориво, вода, храна и др.);

д) присъствието на квалифициран екипаж и команден състав на кораба;

д) присъствието на квалифициран екипаж и команден състав на кораба;

е) наличието на оборудване за безопасност и на навигационно и комуникационно оборудване и капацитета му;

е) наличието на оборудване за безопасност и на навигационно и комуникационно оборудване;

ж) присъствието на пътници, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;

ж) присъствието на пътници, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;

з) присъствието на починали пътници;

з) присъствието на починали пътници;

и) присъствието на бременни жени или на деца;

и) присъствието на бременни жени или на деца;

й) метеорологичните условия и условията за корабоплаване, включително прогнозите за тези условия.

й) метеорологичните условия и условията за корабоплаване.

7. Участващите екипи незабавно съобщават оценката си на положението на отговорния център за координация на спасителните дейности. В очакване на инструкции от центъра за координация на спасителните дейности участващите екипи предприемат всички подходящи мерки за гарантиране на безопасността на съответните лица.

5. В очакване на инструкции от центъра за координация на спасителните дейности участващите екипи предприемат всички подходящи мерки за гарантиране на безопасността на съответните лица.

8. Наличието на бедствено положение не зависи и не се определя непременно от действително отправено искане за помощ. Когато, въпреки че се приема, че корабът е в бедствено положение, лицата на борда откажат да приемат помощ, участващият екип информира центъра за координация на спасителните дейности и продължава да полага дължимата грижа, като наблюдава кораба от безопасно разстояние и като предприема всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на засегнатите лица, като същевременно избягва да предприема каквито и да е били действия, които биха могли да влошат ситуацията или да увеличат риска от нараняване или загуба на човешки живот.

6. Наличието на бедствено положение не зависи и не се определя непременно от действително отправено искане за помощ. В случаите, когато, въпреки че се приема, че корабът е в бедствено положение, лицата на борда откажат да приемат помощ, участващият екип информира центъра за координация на спасителните дейности и продължава да полага дължимата грижа, като предприема всички необходими мерки за безопасността на засегнатите лица и избягва да предприема каквито и да било действия, които биха могли да влошат ситуацията или да увеличат риска от наранявания или загуба на човешки живот.

9. Когато центърът за координация на спасителните дейности на третата държава, отговорен за района за търсене и спасяване, не реагира на съобщението, изпратено от участващия екип, екипът се свързва с центъра за координация на спасителните дейности на държавата членка домакин, освен ако друг център за координация на спасителните дейности е в по-добра позиция да поеме координацията на ситуацията, свързана с търсенето и спасяването.

7. В случаите, когато центърът за координация на спасителните дейности на третата държава, отговорен за района за търсене и спасяване, не реагира на съобщението, изпратено от участващия екип, екипът се свързва с центъра за координация на спасителните дейности на държавата членка домакин.

10. Участващите екипи информират международния координационен център във възможно най-кратък срок относно всеки контакт с центъра за координация на спасителните дейности и относно действията, предприети от тях.

8. Международният координационен център бива информиран във възможно най-кратък срок относно всеки контакт с центъра за координация на спасителните дейности и относно действията, предприети от участващия екип.

11. Когато даден кораб не може или повече не може да се счита за намиращ се в бедствено положение или ако операцията по търсене и спасяване е приключила, след консултация с международния координационен център участващият екип възобновява морската операция.

9. Когато даден кораб не може или повече не може да се счита за намиращ се в бедствено положение или ако операцията по търсене и спасяване е приключила, след консултация с международния координационен център участващият екип възобновява морската операция.

Обосновка

Параграф 3 от компромисното изменение е идентичен с точка 4.4 от приложението към Международната конвенция за търсене и спасяване по море, както е изменена през 1998 г.. Параграфи 4, 5, 6, 7, 8 и 9 са идентични съответно с точки 1.3, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5 и 1.6 от част ІІ от Решение 2010/252/ЕС на Съвета, прието с единодушие от Съвета.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Условията за сваляне на брега на заловените или спасени при морска операция лица се посочват в оперативния план. Условията за сваляне на брега не пораждат задължения за държавите членки, които не участват в морската операция, освен ако те изрично предоставят разрешение за предприемане на мерки в тяхното териториално море или прилежаща зона в съответствие с член 6, параграф 4 или член 8, параграф 2.

1. Условията за сваляне на брега на заловените или спасени при морска операция лица се посочват в оперативния план в съответствие с член 4. Условията за сваляне на брега не пораждат задължения за държавите членки, които не участват в морската операция, освен ако те изрично предоставят разрешение за предприемане на мерки в тяхното териториално море или прилежаща зона в съответствие с член 6, параграф 4 или член 8, параграф 2. В условията за сваляне на брега може да се уточни, че свалянето на брега не означава задължително, че отговорността се носи единствено от държавата, на чиято територия се свалят спасените в морето лица.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на залавяне в териториалното море или в прилежащата зона, както е посочено в член 6, параграф 2 и член 8, параграф 1, свалянето на брега се осъществява в държавата членка домакин или в участващата държава членка, в чието териториално море или прилежаща зона се извършва залавянето.

(Не се отнася до българския текст.)

Обосновка

Езикова поправка, която не се отнася до българския текст.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на залавяне в териториалното море или в прилежащата зона, както е посочено в член 6, параграф 4 и член 8, параграф 2, свалянето на брега се осъществява в държавата членка, в чието териториално море или прилежаща зона се извършва залавянето.

(Не се отнася до българския текст.)

Обосновка

Езикова поправка, която не се отнася до българския текст.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а. Преди свалянето на брега заловените или спасените при морската операция лица получават ясна информация на език, който те разбират или за който с основание може да се предположи, че разбират, за мястото, на което ще се извърши свалянето на брега. Особено внимание се обръща на непридружените непълнолетни лица.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на ситуации на търсене и спасяване, определени в член 9, участващите екипи си сътрудничат с отговорния център за координация на спасителните дейности с цел осигуряване на подходящо пристанище или безопасно място за спасените лица и гарантиране на тяхното бързо и ефективно сваляне на брега.

Като се прилагат разпоредбите на член 4, в случай на ситуации на търсене и спасяване, определени в член 9, участващите екипи си сътрудничат с отговорния център за координация на спасителните дейности с цел осигуряване на подходящо пристанище или безопасно място за спасените лица и гарантиране на тяхното бързо и ефективно сваляне на брега.

Обосновка

Следва да се подчертае, че при вземането на решението относно мястото на сваляне на брега след ситуация на търсене и спасяване се взема под внимание и принципът на забрана за връщане.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Участващите екипи информират международния координационен център за присъствието на лица по смисъла на член 4, параграф 1 и международният координационен център изпраща тази информация до компетентните национални органи. Въз основа на тази информация в оперативния план се определя какви последващи мерки могат да бъдат предприети.

5. Участващите екипи информират международния координационен център за присъствието на лица по смисъла на член 4 и международният координационен център изпраща тази информация до компетентните национални органи. Въз основа на тази информация в оперативния план се определя какви последващи мерки могат да бъдат предприети.

Обосновка

Препратката следва да включва целия параграф 4, а не само параграф 1 от него, така че да обхване и параграф 4 (лица, нуждаещи се от специално внимание).

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1. Всяка държава членка изисква от капитана на кораб, плаващ под нейно знаме, възможно най-бързо да пристъпва към спасяване на бедстващи в морето лица и да им оказва всякаква възможна помощ, стига това да може да се извърши без сериозна опасност за кораба, неговия екипаж или пътниците. Държавите членки няма да предприемат никакви мерки, включително наказателни производства и санкции, срещу капитани на кораби, които са спасили бедстващи лица и са ги докарали в пристанище на тяхната територия.

 

2. Стратегията на Агенцията по отношение на основните права и дейностите на служителя по въпросите на основните права и на консултативния форум, предвидени в член 26а от Регламент 2007/2004, се прилагат за морски операции, уредени с настоящия регламент.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 10 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10б

 

Специализирани клонове

 

Съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 2004/2007 Агенцията извършва оценка на необходимостта от създаване на специализирани клонове по всички аспекти на наблюдението на морските граници като оперативни звена в областите, през които преминават значителни миграционни потоци, включително нередовна миграция, и по-специално в Средиземно море, за да се подобри координацията между държавите членки и да се гарантира солидарността и споделянето на отговорността между тях, като по този начин се засили оперативният капацитет на Агенцията.

Обосновка

Създаването на оперативни звена в Средиземно море е в съответствие с разпоредбите, предвидени в резолюцията на Европейския парламент от 23 октомври 2013 г. относно „Миграционните потоци в Средиземно море, с особен акцент върху трагичните събития край Лампедуза“, както и с насоките за засилване на работата на Frontex в Средиземно море, които се съдържат в заключенията на Европейския съвет от 24 – 25 октомври 2013 г.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 10 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10в

 

Механизми за солидарност

 

1. Държава членка, която е изправена пред ситуация на спешен и извънреден натиск по своята външна граница, може да отправи искане:

 

– за разполагане на европейски екипи за гранична охрана в съответствие с член 8а от Регламент (ЕО) № 2007/2004 за предоставяне на бърза оперативна помощ на държавата членка;

 

– към Агенцията за техническа и оперативна помощ в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 2007/2004 с цел да получи помощ по въпроси, свързани с координацията между държавите членки и/или изпращането на експерти, които да окажат помощ на компетентните национални органи;

 

– за спешна помощ съгласно член 14 от Регламент XXXX [фонд „Вътрешна сигурност“, инструмент за подкрепа за границите] с оглед на спешните и специфични потребности в случай на извънредна ситуация.

 

2. Държава членка, изложена на миграционен натиск, който подлага на извънредно натоварване местата за настаняване на мигрантите и системите за убежище на тази държава, може да отправи искане:

 

– към Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за разполагане на екип за подкрепа в областта на убежището в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на експертни знания, по-специално във връзка с услугите за устен превод, информация относно държавите на произход и познания в областта на обработката и управлението на делата за убежище;

 

– за спешна помощ съгласно член 22 от Регламент XXX [фонд „Убежище и миграция“] с оглед на спешните и специфични потребности в случай на извънредна ситуация;

 

– към Европейската комисия – за проверка на готовността на държавите членки да приемат лицата, търсещи убежище.

 

3. С оглед на правилното прилагане на настоящия член Европейската комисия наблюдава редовно структурите, които се използват за приемане на лица, търсещи убежище в държавите членки, и в случаите, описани в настоящия член, предлага, след като се установи с колко места разполагат такива структури, справедливо преразпределение между държавите членки на търсещите убежище лица съгласно член 80 от ДФЕС.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 10 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10г

 

Доклад

 

1. Агенцията представя доклад на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно изпълнението на настоящия регламент до ...* и на всеки две години след това.

 

2. Докладът включва описание на процедурите, въведени от Агенцията за прилагане на настоящия регламент по време на морските операции, както и оценка на практическото прилагане на настоящия регламент, включително всякакви евентуални инциденти. Той предоставя подробна информация относно съответствието с правата на човека и въздействието върху тях и съдържа преглед на всички основания, представени от заловените лица, съгласно член 4, параграф 3, както и на предприетите впоследствие мерки.

 

__________________

 

* ОВ: Моля, въведете дата: две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

В същественото допълнение на докладчика (доклади на Агенцията до Европейския парламент, Съвета и Комисията) следва да се обърне внимание и на критичната точка, т.е. на възраженията на заловените лица.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща информация:

През последното десетилетие Средиземноморският регион бе засегнат от редица международни и регионални геополитически и икономически събития, водещи до политическа нестабилност и допринасящи за увеличаване на миграционните потоци и на напрежението поради търсене на убежище по протежението от южните до северните брегове на Средиземно море, по-специално в южните държави – членки на ЕС, разположени в географската периферия на ЕС, като Гърция, Италия, Испания, Малта и Кипър.

Неочаквано южните държави – членки на ЕС, се оказаха в ситуация, в която към тях започнаха да се стичат многобройни лица, идващи от Средиземноморския регион в опит да избягат от конфликти или от преследване или просто да подобрят своите икономически перспективи и използващи морски маршрути за нелегално преминаване на международните граници. Броят на лицата, които преминават южните морски граници на Европа, използвайки непригодни плавателни съдове, достигна около 10 000 души през 2010 г., нарасна до над 70 000 души през 2011 г., отново спадна до около 20 000 души през 2012 г., като повечето от тези преминавания бяха организирани от контрабандисти.

Макар това явление да не е широко разпространено в целия ЕС, то се отразява на ЕС като цяло. Тази ситуация доведе до незабавни призиви за по-голяма солидарност и устойчиви отговори от страна на ЕС за подкрепа на държавите, които са засегнати в най-голяма степен от незаконно пристигащите по море мигранти. Споделянето на отговорността и солидарността се превърнаха в незаменими фактори, за да се гарантира, че основните права на търсещите убежище и бежанците се зачитат напълно в ЕС.

Предложението на Комисията изглежда добре балансирано и следва същата цел като тази на отмененото решение, а именно да обедини в рамките на единен правен инструмент съществуващите разпоредби на ЕС и международното право, като се стреми да преодолее различното тълкуване на международното право, прието от държавите членки, както и различията между техните практики, за да се гарантира ефикасност на морските операции, координирани от Frontex.

То обаче се стреми да надхвърли обхвата на предишното предложение, като част ІІ от отмененото решение – незадължителни насоки за ситуации на търсене и спасяване и за сваляне на брега на спасени или заловени лица – сега ще се превърне в правно обвързващ инструмент, пряко приложим в държавите членки, с който ще бъдат създадени правила за начините на действие при такива ситуации във всички морски операции, координирани от Frontex. По този начин предложението се опитва да отговори на критиките, отправени към операциите на Frontex, във връзка с някои аспекти на ситуациите на търсене и спасяване.

Заключение

Правно обвързващ инструмент:

Решението на Съда на ЕС по дело C-355/10 наред с другото потвърди, че ЕС е компетентен да създава законодателство в областта, обхваната от Решение 2010/252 на Съвета. Ясно е също така, че приложното поле на предложението не излиза извън това на настоящото Решение 2010/252 и че допълнителните обвързващи елементи са в съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС.

Промени в законодателството и в съдебната практика по отношение на защитата на основните права:

Предложението взема предвид промените в законодателството и в съдебната практика, например изменението на Регламент (ЕО) № 2007/2004 и решението на Европейския съд по правата на човека по дело Хирси Джамаа и други/Италия, във връзка със защитата на основните права и принципа на забрана за връщане при морски операции.

Необходимостта от защита на границите и от наличието на ефективна система за наблюдение на границите не накърнява основните права на мигрантите, достигащи до бреговете на Европа. Правото на живот и на зачитане на принципа на забрана за връщане са основни права от ключово значение и Европейският съюз и неговите държави членки трябва да осигурят тяхното пълно прилагане и зачитане.

От съществено значение е да се внесе допълнителна правна яснота относно зачитането на основните права в контекста на морския надзор, както и относно свалянето на брега на лица, заловени или спасени в морето, включително пълното зачитане на принципа на забрана за връщане. За тази цел са представени няколко изменения, които са насочени към укрепване на принципа на забрана за връщане и на защитата на правата на човека и в които се подчертава, че всички държави членки, които участват в тези операции, са обвързани със своите задължения, свързани с достиженията на международното право и правото на ЕС, включително съответната съдебна практика.

Укрепване на принципа на солидарност

Като се зачита в пълна степен суверенитетът на държавите членки в рамките на техните териториални морета, основна цел на настоящото предложение е да се постигне задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки в контекста на координираните операции на Frontex, които винаги подлежат на разрешение от страна на съответната държава членка по отношение на предприемането на действия в нейното териториално море.

Въпреки че основната отговорност за осигуряването на наличието на подходящи системи за предоставяне на убежище и системи за управление на границите се носи от отделните държави, ДФЕС и Стокхолмската програма изискват по-висока степен на солидарност и справедливо споделяне на отговорността между институциите на ЕС, както и между държавите членки при разработването на обща европейска система за убежище и при постепенното изграждане на интегрирана система за управление на външните граници. Понастоящем правната рамка на ЕС вече предлага многообразие от средства и инструменти за солидарност и споделяне на отговорността, които могат да подпомогнат действията по отношение на пропуските и недостатъците в системите за убежище и системите за управление на границите на държавите членки, както и да спомогнат за повишаване на цялостното качество на общата европейска система за убежище.

Активирането на този набор от инструменти, включително човешки, технически и финансови ресурси, които са на разположение, зависи от съответната държава членка. Системата за преразпределение в рамките на ЕС на лица, получили правен статут след свалянето на брега, все още предстои да бъде доразвита. Проектът за преразпределение на лица от Малта в рамките на ЕС (EUREMA) от 2010 г., в който участват 10 държави членки на ЕС, е добър пример за укрепване на солидарността.

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (11.10.2013)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Докладчик по становище: Норика Николай

КРАТКА ОБОСНОВКА

Подкомисията по сигурност и отбрана счита, че предложението за регламент се нуждае само от малки подобрения, целящи да подчертаят тези конкретни области в работата на Агенцията, които са свързани с предизвикателствата пред сигурността или които косвено могат да се отнасят до динамиката на отношенията на ЕС с трети държави. Насърчава се комуникацията в рамките на ЕС, и по-конкретно с ЕСВД, относно свързаната със сигурността информация, която може да бъде получена от Агенцията. Фактът, че чувствителните морски зони, където свързаните с конфликтите и сигурността предизвикателства пораждат безпокойство, също така е подчертан, тъй като това може да бъде сериозен източник на проблеми при наблюдението на външните морски граници. Становището също така желае да се насърчат правата и защитата, предоставяни на граждани на трети държави, които могат да се окажат в бедствено положение по време на действията на Агенцията, и да се осигури равнище на защита за тези граждани на ЕС, които имат отговорността да съдействат. На последно място, тъй като се предвижда разширяване на Шенгенското пространство, предлага се това да бъде включено в настоящия регламент с цел избягване на бъдещо блокиране.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1a) Особено внимание следва да се обърне на морски райони, които са естествени морски граници на ЕС, но които поради географското си положение представляват конкретни предизвикателства във връзка със сигурността и поради това изискват стратегически всеобхватни мерки. Такъв е случаят с морските региони на Черно море и Балтийско море, където не само престъпни дейности, като незаконно преминаване и контрабанда, но също и близостта на зони на замразени конфликти могат да дадат сериозни поводи за загриженост относно сигурността.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) Настоящият регламент не засяга задълженията по силата на международното право за всички граждански, военни и търговски плавателни съдове, плаващи под флага на някоя от държавите членки, да оказват защита на бедстващи в морето лица.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз („Агенцията“), създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г., отговаря за координирането на оперативното сътрудничество между държавите членки в областта на управлението на външните граници, включително по отношение наблюдението на границите. Агенцията е натоварена също така с подпомагане на държавите членки при обстоятелства, изискващи увеличена техническа помощ по външните граници, като се вземе предвид, че някои случаи могат да включват хуманитарни извънредни ситуации и спасяване в морето. За по-нататъшното укрепване на сътрудничеството са необходими специални правила по отношение на дейностите по наблюдение на границите, осъществявани от морски или въздушни екипи на една държава членка по морските граници на друга държава членка или в открито море в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Агенцията.

(2) Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз („Агенцията“), създадена с Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г., отговаря за координирането на оперативното сътрудничество между държавите членки в областта на управлението на външните граници, включително по отношение наблюдението на границите. Агенцията е натоварена също така с подпомагане на държавите членки при обстоятелства, изискващи увеличена техническа помощ по външните граници, като се вземе предвид, че някои случаи могат да включват хуманитарни извънредни ситуации и спасяване в морето. За по-нататъшното укрепване на сътрудничеството са необходими специални правила по отношение на дейностите по наблюдение на границите, осъществявани от морски или въздушни екипи на една държава членка по морските граници на друга държава членка или в открито море в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Агенцията. За тази цел Агенцията се стреми да използва иновативни приложения на съществуващи технологии, за да подобрява и опростява събирането на информация и обмена на информация, особено за тези морски райони, които изпитват най-силен натиск от неразрешено преминаване и които са затруднени, поради географски и климатични причини, да наблюдават адекватно подобен трафик.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) По време на морска операция по наблюдение на границите може да възникне ситуация, при която да бъде необходимо да се окаже помощ на бедстващи лица. В съответствие с международното право всяка държава следва да изисква от капитана на кораб, плаващ под нейно знаме, да оказва помощ на всяко открито в морето лице, което е в опасност от изгубване, и възможно най-бързо да пристъпва към спасяване на бедстващи лица, ако това може да се извърши без сериозна опасност за кораба, неговия екипаж или пътниците. Тази помощ следва да бъде оказана независимо от гражданството или статута на нуждаещите се лица и от обстоятелствата, при които са открити.

(7) По време на морска операция по наблюдение на границите може да възникне ситуация, при която да бъде необходимо да се окаже помощ на бедстващи лица. В съответствие с международното право всяка държава следва да изисква от капитана на кораб, плаващ под нейно знаме, да оказва помощ на всяко открито в морето лице, което е в опасност от изгубване, и възможно най-бързо да пристъпва към спасяване на бедстващи лица, ако това може да се извърши без сериозна опасност за кораба, неговия екипаж или пътниците. Тази помощ следва да бъде оказана без значение на гражданството или статута на нуждаещите се лица или на обстоятелствата, при които са открити; също така не следва да се предприемат никакви мерки, в т.ч. наказателни производства и санкции, които да обезкуражават капитаните на кораби от оказване на помощ на всяко бедстващо в морето лице.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) По силата на Регламент (ЕО) № 2007/2004 операциите по наблюдение на границите, координирани от Агенцията, се провеждат в съответствие с оперативен план. Съобразно с това по отношение на морските операции оперативният план следва да включва конкретна информация за прилагането на съответната компетентност и законодателство в географската област, в която се провежда съвместната операция или пилотният проект, включително препратки към международното право и правото на Съюза относно залавянето, спасяването по море и свалянето на брега. От своя страна, настоящият регламент урежда въпросите, свързани с откриването, спасяването по море и свалянето на брега в контекста на морските операции по наблюдение на границите, координирани от Агенцията.

(9) По силата на Регламент (ЕО) № 2007/2004 операциите по наблюдение на границите, координирани от Агенцията, се провеждат в съответствие с оперативен план. Съобразно с това по отношение на морските операции оперативният план следва да включва конкретна информация за прилагането на съответната компетентност и законодателство в географската област, в която се провежда съвместната операция или пилотният проект, включително препратки към международното право и правото на Съюза относно залавянето, спасяването по море и свалянето на брега, включително разпоредби и процедури, гарантиращи, че лицата, които се нуждаят от международна защита, в т.ч. потенциални жертви на трафик, непридружени малолетни и други уязвими лица, са идентифицирани по време на операцията и че им се предоставя подходяща помощ. Настоящият регламент урежда въпросите, свързани с откриването, спасяването по море и свалянето на брега в контекста на морските операции по наблюдение на границите, координирани от Агенцията.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно правото на живот, човешкото достойнство, забраната на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание, правото на свобода и сигурност, принципа на забрана за връщане, недискриминацията, правото на ефективни правни средства за защита, правото на убежище и правата на детето.

(11) Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, а именно правото на живот, човешкото достойнство, забраната на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание, правото на свобода и сигурност, принципа на забрана за връщане, недискриминацията, правото на ефективни правни средства за защита и защита на личните данни, правото на убежище и правата на детето.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18 a) По отношение на тези държави, които са кандидатки за Шенгенското пространство, а именно България, Кипър и Румъния, и които са или членове, сътрудничещи си с Агенцията, или вече са приложили всички стандарти за включване в програмите и действията на това пространство, следва при планирането и изготвянето на бюджета на Агенцията да се предвиди тяхното неизбежно влизане в Шенгенското пространство, като се взема предвид високото равнище на стандартите за прилагане на достиженията на правото и техните морски гранични райони, които са от особено проблематично естество за сигурността на Европейския съюз.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 2 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11. „безопасно място“ означава място, където се счита, че спасителните операции са приключили, и където не е застрашен животът на спасените лица, включително по отношение на защитата на техните основни права, където могат да бъдат удовлетворени основните им човешки потребности и откъдето може да бъде организирано транспортирането на спасените лица до следващото или до крайното им местоназначение;

11. „безопасно място“ означава място, където се счита, че спасителните операции са приключили, и където е гарантиран животът на спасените лица, включително по отношение на защитата на техните основни и човешки права, където могат да бъдат удовлетворени основните им човешки потребности и откъдето може да бъде организирано транспортирането на спасените лица до следващото или до крайното им местоназначение;

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) „оперативен план“ означава план по смисъла на членове 3а и 8а от Регламент (ЕО) № 2007/2004.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Преди да се вземе решение за сваляне на брега в трета държава, участващите екипи отчитат общата ситуация в тази трета държава и заловените или спасени лица не могат да бъдат свалени на брега в тази трета държава, когато държавата членка домакин или участващите държави членки знаят или би трябвало да знаят, че тази трета държава участва в практики, посочени в параграф 1.

2. Преди да се вземе решение за сваляне на брега в трета държава, Агенцията, държавата членка домакин и другите участващи държави членки отчитат общата ситуация в тази трета държава и заловените или спасени лица не могат да бъдат свалени на брега в тази трета държава, когато те знаят, че тази трета държава участва в практики, посочени в параграф 1. Във връзка с това се приема списък на трети държави в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5 от Регламент 182/2011.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Заловени или спасени лица, за които участващите екипи преценят, че нямат нужда от международна защита, или те не я искат, могат да бъдат изпратени в държавата си на произход или всяка друга държава, където пребивават обичайно или чието гражданство притежават.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В случай на сваляне на брега в трета държава участващите екипи идентифицират заловените или спасени лица и преценяват личното им положение, доколкото е възможно, преди свалянето на брега. Те информират по подходящ начин заловените или спасени лица относно мястото на сваляне на брега и им дават възможност да изразят всички основания, поради които смятат, че свалянето на брега на предложеното място e в нарушение на принципа на забрана за връщане.

3. В случай на сваляне на брега в трета държава участващите екипи идентифицират заловените или спасени лица и преценяват личното им положение. Те информират по подходящ начин заловените или спасени лица относно мястото на сваляне на брега и им дават възможност да изразят всички основания, поради които смятат, че свалянето на брега на предложеното място e в нарушение на принципа на забрана за връщане.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Тази информация също се съобщава на Центъра на ЕС за анализ на информация (INTCEN) на Европейската служба за външна дейност, който действа като централно информационно звено между държавите членки, Европейския съвет и съответните служби, в зависимост от всяка конкретна потребност от обмен на информация.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Държавите членки полагат усилия за засилване на сътрудничеството с Агенцията на ЕС, като също така използват активи на FRONTEX главно в силно стратегически морски райони, които са изправени пред нарастващ престъпен трафик и предизвикателства пред сигурността и отбраната.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В териториалното море на държавата членка домакин или на участваща държава членка участващите екипи предприемат една или повече от следните мерки, когато са налице разумни основания да се подозира, че даден кораб превозва хора, които имат намерение да избегнат проверките по граничните контролно-пропускателни пунктове, или се занимава с трафик на мигранти по море:

1. В териториалното море на държавата членка домакин или на участваща държава членка участващите екипи предприемат една или повече от следните мерки, когато са налице разумни основания да се подозира, че даден кораб превозва хора, които имат намерение да избегнат проверките по граничните контролно-пропускателни пунктове, или се занимава с незаконен трафик на мигранти по море:

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавата членка домакин или участващата държава членка, в чието териториално море се извършва залавянето, разрешава посочените в параграф 1 мерки и инструктира участващия екип по подходящ начин чрез международния координационен център. Участващият екип информира държавата членка домакин чрез международния координационен център, когато капитанът на кораба иска да бъде уведомен дипломатически служител или консулско длъжностно лице на държавата на знамето.

2. Държавата членка домакин, в чието териториално море се извършва залавянето, разрешава посочените в параграф 1 мерки и инструктира участващия екип по подходящ начин чрез международния координационен център. Участващият екип информира държавата членка домакин чрез международния координационен център, когато капитанът на кораба иска да бъде уведомен дипломатически служител или консулско длъжностно лице на държавата на знамето.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато са налице разумни основания да се подозира, че кораб без националност или който може да бъде смятан за кораб без националност, превозва хора, които имат намерение да избегнат проверките по граничните контролно-пропускателни пунктове, или се занимава с незаконен трафик на мигранти по море, държавата членка домакин или участващата държава членка, в чието териториално море е задържан корабът без държава, разрешава и нарежда на участващия екип да го спре и да предприеме някоя от мерките, посочени в параграф 1.

3. Когато са налице разумни основания да се подозира, че кораб без националност или който може да бъде смятан за кораб без националност, превозва хора, които имат намерение да избегнат проверките по граничните контролно-пропускателни пунктове, или се занимава с незаконен трафик на мигранти по море, държавата членка домакин, в чието териториално море е задържан корабът без държава, разрешава и нарежда на участващия екип да го спре и да предприеме някоя от мерките, посочени в параграф 1.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В открито море участващите екипи предприемат една или повече от следните мерки, когато са налице разумни основания да се подозира, че даден кораб се занимава с незаконен трафик на мигранти по море, при условие че получат разрешение от държавата на знамето в съответствие с Протокола срещу незаконния трафик на мигранти:

1. В открито море участващите екипи и при необходимост представители на Консултативния форум предприемат една или повече от следните мерки, когато са налице разумни основания да се подозира, че даден кораб се занимава с незаконен трафик на мигранти по море, при условие че получат разрешение от държавата на знамето в съответствие с Протокола срещу незаконния трафик на мигранти:

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Участващите екипи незабавно съобщават оценката си на положението на отговорния център за координация на спасителните дейности. В очакване на инструкции от центъра за координация на спасителните дейности участващите екипи предприемат всички подходящи мерки за гарантиране на безопасността на съответните лица.

7. Участващите екипи незабавно съобщават оценката си на положението на отговорния център за координация на спасителните дейности. В очакване на инструкции от центъра за координация на спасителните дейности участващите екипи предприемат всички подходящи мерки за гарантиране на безопасността и зачитането на човешките права на съответните лица.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1. Всяка държава членка изисква от капитана на кораб, плаващ под нейно знаме, възможно най-бързо да пристъпва към спасяване на бедстващи в морето лица и да им оказва всякаква възможна помощ, стига това да може да се извърши без сериозна опасност за кораба, неговия екипаж или пътниците. Държавите членки няма да предприемат никакви мерки, в т.ч. наказателни производства и санкции, срещу капитани на кораби, които са спасили бедстващи в морето лица и са ги довели в пристанище на тяхната територия.

 

2. Стратегията на Агенцията по отношение на основните права и дейността на служителя по въпросите на основните права, както и консултативният форум, предвидени в член 26а от Регламент 2007/2004, се прилагат за морски операции, уредени от настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз

Позовавания

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

18.4.2013

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Norica Nicolai

30.5.2013

Разглеждане в комисия

18.9.2013

 

 

 

Дата на приемане

10.10.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

8

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Charalampos Angourakis, Andrew Duff, Hélène Flautre, Dominique Vlasto, Paweł Zalewski

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vojtěch Mynář, Andreas Pitsillides, Vilja Savisaar-Toomast

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (18.9.2013)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Докладчик по становище: Натали Гризбек

КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Въведение

В резултат на иск, заведен от страна на Европейския парламент, със свое решение от 5 септември 2012 г. Съдът на Европейския съюз отмени Решение 2010/252/ЕС на Съвета във връзка с установяването на допълнителни разпоредби, приложими по отношение на наблюдението на границите съгласно Кодекса на шенгенските граници. Европейският парламент считаше всъщност, че решението на Съвета превишава изпълнителните правомощия, предоставени от член 12, параграф 5 от този кодекс; съществени елементи от този кодекс бяха променени или добавени.

Обхватът и съдържанието на предложението са сходни с тези на отмененото решение. В допълнение то отразява измененията в Регламент (ЕО) №° 2007/2004 за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите – членки на Европейския съюз, както и развитието на законодателството за основните права.

Предложението се основава на няколко международни правни инструмента, а именно Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право, Международна конвенция за търсене и спасяване по море, Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море и Протокол срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, т.нар. Конвенция от Палермо.

2. „Транспортно“ измерение на предложението

Предложението на Европейската комисия разширява понятието „наблюдение на границите“, като включва възможността от залавяне на кораб в случай на сериозни подозрения, че този кораб транспортира хора, които са с намерението да избегнат проверките на граничните пропускателни пунктове, или се занимава с трафик на мигранти по море. В обхвата на предложението се включват и дейности по търсене и спасяване по време на операция за морско наблюдение.

3. Бележки на докладчика

Докладчикът приветства предложението за регламент, установяващ правилата за наблюдение на външните морски граници, който включва в понятието „наблюдение“ операции по търсене и спасяване; двата типа операции са несъмнено взаимно свързани.

Въпреки това по отношение на залавянето по море докладчикът счита, че би следвало да се предвидят клаузи за защита, установени съгласно Приложение III от Конвенцията от Палермо, а по-точно за сигурността и третирането на хора на борда, както и за сигурността на кораба или, при необходимост, на корабния товар.

По отношение на обучението на граничните служители, докладчикът е на мнение, че практическата част по оказване на помощ на бедстващи лица следва да допълва юридическото обучение, а по-конкретно що се отнася до оказването на хуманитарна помощ и спешни медицински грижи.

С цел навременен отговор на хуманитарните нужди, корабите, участващи в координирани действия по наблюдение, следва да разполагат със стандартизирани медицински и хуманитарни комплекти и следва да разполагат при възможност с медицински персонал на борда.

Като има предвид опасността, с която са свързани спасителните операции по море по време на трансбордирането, докладчикът призовава Комисията да разгледа финансирането на изследователски проекти в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации —„Хоризонт 2020“ с цел подобряване на безопасността по време на тези операции, по-специално при бурно море или по отношение на конструкцията и оборудването на корабите, предназначени за мисиите за наблюдение.

Докладчикът припомня също така, че морското наблюдение представлява съществен разход и следователно е важно да се засили сътрудничеството и обменът на информация между агенциите, които участват в морското наблюдение, както препоръчва и Комисията в рамките на своята интегрирана морска политика. Конкретно в тази връзка докладчикът призовава за бързо изграждане на общо пространство за обмен на информация за наблюдение на морската област в ЕС, като се вземат предвид резултатите от пилотните проекти MARSUNO и BluemassMed. Докладчикът изразява желание ролята на Агенцията в тази сфера да бъде определена в регламента в допълнение на разпоредбите от предложението за регламент за създаване на Европейска система за наблюдение на границите (Eurosur).

Докладчикът съзнава, от друга страна, че задължението на всички кораби да оказват помощ на бедстващи в морето лица понякога влиза в противоречие с разпоредбите на Директива 2002/90/ЕО за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването. Всъщност частните кораби биха могли да се опасяват от съдебните производства за оказване на помощ на мигранти. Макар и редки, тези случаи биха могли да бъдат стимул за капитаните да не оказват помощ на нелегални мигранти. Докладчикът призовава Комисията да преразгледа Директива 2002/90/ЕО, за да вземе предвид положението със спасителните операции по море.

Накрая докладчикът желае да приветства инициативата[1] на Европейския омбудсман П. Никифорос Диамандурос, който през март 2012 г. инициира проучване относно прилагането на практика на задълженията в областта на основните права от Европейската агенция за границите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4а) По време на операции за търсене и спасяване плавателните съдове следва да притежават поне минимално оборудване за безопасност и да се осигурява такова обучение на бордовия персонал, че да се гарантира сигурността както на заловените лица, така и на бордовия персонал съгласно Директива 2012/35/ЕО относно минималното ниво на обучение на морските лица относно правилата и стандартите за безопасност на пътническите кораби (Приложение I, глава V, правило V/2, параграф 6).

Обосновка

Следва да се изготви план за извънредни ситуации, който включва ясно разпределение на отговорностите на персонала.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) По време на морска операция по наблюдение на границите може да възникне ситуация, при която да бъде необходимо да се окаже помощ на бедстващи лица. В съответствие с международното право всяка държава следва да изисква от капитана на кораб, плаващ под нейно знаме, да оказва помощ на всяко открито в морето лице, което е в опасност от изгубване, и възможно най-бързо да пристъпва към спасяване на бедстващи лица, ако това може да се извърши без сериозна опасност за кораба, неговия екипаж или пътниците. Тази помощ следва да бъде оказана независимо от гражданството или статута на нуждаещите се лица и от обстоятелствата, при които са открити.

(7) По време на морска операция по наблюдение на границите може да възникне ситуация, при която да бъде необходимо да се окаже помощ на бедстващи лица. В съответствие с международното право всяка държава следва да изисква от капитана на кораб, плаващ под нейно знаме, да оказва помощ на всяко открито в морето лице, което е в опасност от изгубване, и възможно най-бързо да пристъпва към спасяване на бедстващи лица, ако това може да се извърши без сериозна опасност за кораба, неговия екипаж или пътниците. Тази помощ трябва да бъде оказана независимо от гражданството или статута на нуждаещите се лица и от обстоятелствата, при които са открити.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Това задължение следва да се изпълнява от държавите членки в съответствие с приложимите разпоредби на международните инструменти, уреждащи ситуациите на търсене и спасяване, и в съответствие с изискванията по отношение на защитата на основните права. Настоящият регламент следва да не засяга отговорностите на органите по търсене и спасяване, включително гарантирането, че координацията и сътрудничеството се осъществяват по такъв начин, че спасените лица могат да бъдат транспортирани до пристанище или до безопасно място.

(8) Това задължение трябва да се изпълнява от държавите членки в съответствие с приложимите разпоредби на международните инструменти, уреждащи ситуациите на търсене и спасяване, и в съответствие с изискванията по отношение на защитата на основните права. Настоящият регламент не засяга отговорностите на органите по търсене и спасяване, включително гарантирането, че координацията и сътрудничеството се осъществяват по такъв начин, че спасените лица могат да бъдат транспортирани до пристанище или до безопасно място.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а) По време на операции за залавяне по море, макар да следва приоритетно да се гарантира безопасността и защитата на лицата на борда, то защитата на кораба или, според случая, защитата на товара също следва да бъде взета под внимание в съответствие с Протокола на ООН срещу незаконния трафик на мигранти. При задържане на кораба опазването на морската среда следва да бъде взето под внимание, при условие че това съображение не представлява опасност за лицата на борда.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) В своето съобщение, озаглавено „Интегрирана морска политика за Европейския съюз“, Европейската комисия пое ангажимента да „предприеме стъпки към по-взаимодействаща система за наблюдение, която да обедини съществуващите системи за наблюдение и проследяване, които се използват за морска сигурност и безопасност, опазване на морската среда, контрол на риболовните райони, контрол на външните граници и други дейности по правоприлагането“. По този начин операциите, извършвани от органите за наблюдение, следва да бъдат управлявани по-добре, а разходите намалени. В този контекст, с цел улесняване на провеждането на операциите за наблюдение и спасяване по море, Агенцията следва да спомогне за създаването на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската област на ЕС (CISE). Веднага след като започне функционирането на системата за обмен, на Агенцията следва да бъде възложено управлението на правото на достъп на участващите екипи.

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерките, предприети за целите на морска операция, се провеждат по начин, който не излага на риск безопасността на заловените или спасени лица и безопасността на участващите екипи.

Мерките, предприети за целите на морска операция, са в пълно съответствие със законодателството на ЕС, приложимо за оборудването, както и за обучението на бордовия персонал на плавателния съд, така че да се осигури безопасността на заловените или спасени лица и безопасността на участващите екипи.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Участващите екипи следва да разполагат на борда на плавателните съдове, използвани за наблюдение на граници, със стандартизирани медицински и хуманитарни комплекти, които да съдържат достатъчно количество вода, храна и завивки, с цел да може да се откликне възможно най-бързо при спешни нужди, като се има предвид фактът, че много задържани кораби ще бъдат в лошо състояние за плаване и няма да бъдат под флаг. Присъствието на медицински персонал в екипите за наблюдение следва да бъде насърчено.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Никое лице не се сваля на брега на държава, нито се предава по друг начин на органите на държава, ако съществува сериозен риск в нея съответното лице да бъде подложено на смъртно наказание, изтезания или други форми на нечовешко или унизително отношение или наказание или то да бъде експулсирано, отстранено или екстрадирано от нея в друга държава в нарушение на принципа на забрана за връщане.

(Не се отнася до българския текст.)

Обосновка

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Преди да се вземе решение за сваляне на брега в трета държава, участващите екипи отчитат общата ситуация в тази трета държава и заловените или спасени лица не могат да бъдат свалени на брега в тази трета държава, когато държавата членка домакин или участващите държави членки знаят или би трябвало да знаят, че тази трета държава участва в практики, посочени в параграф 1.

2. Преди да се вземе решение за сваляне на брега в трета държава, участващите екипи отчитат общата ситуация в тази трета държава и възможното съществуване на двустранни споразумения относно миграцията между държавата и една или повече държави членки, съгласно международното право. След този анализ заловените или спасени лица не могат да бъдат свалени на брега в тази трета държава, когато държавата членка домакин или участващите държави членки знаят или би трябвало да знаят, че тази трета държава участва в практики, посочени в параграф 1.

Обосновка

Съгласно съществуващото международно право, от значение е да се въведе този параметър, за да се придаде смисъл на двустранните споразумения и следователно да се дадат повече правомощия на трети държави.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Служителите на граничната охрана, участващи в морска операция, преминават обучение относно съответните разпоредби за основните права, бежанското право и международния правен режим за търсене и спасяване.

5. Служителите на граничната охрана, участващи в морска операция, преминават обучение относно съответните разпоредби за основните права, бежанското право и международния правен режим за търсене и спасяване, както и специализирано практическо обучение, за да се гарантира незабавна помощ на бедстващи лица, в частност по отношение на хуманитарната помощ и спешната медицинска помощ.

Обосновка

В случаите, когато функциите, изпълнявани от служителите на бреговата охрана и граничната охрана се различават, граничните служители не преминават през стандартното специализирано обучение по отношение на спешната медицинска и хуманитарна помощ. В хуманитарни ситуации, които често пъти са много тежки, е от важно значение медицинското и хуманитарното обслужване да бъде гарантирано във възможно най-кратък срок, дори преди пристигане на спасителните екипи.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. При откриване на кораб, за който съществува подозрение, че преминава или възнамерява да премине границата по неправомерен начин, участващите екипи се приближават до него, за да бъде идентифициран и да се установи националността му, като до предприемане на допълнителни мерки корабът се наблюдава от безопасно разстояние. Участващите екипи съобщават незабавно информацията за кораба на международния координационен център.

1. При откриване на кораб, за който съществува подозрение, че преминава или възнамерява да премине границата по неправомерен начин, участващите екипи се приближават до него, за да бъде идентифициран и да се установи националността му, като до предприемане на допълнителни мерки корабът се наблюдава от безопасно разстояние и в условия на сигурност. Участващите екипи съобщават незабавно информацията за кораба на международния координационен център.

Обосновка

Участниците в морските операции за откриване не трябва да бъдат излагани на риск; трябва също така да се вземат под внимание преобладаващите морски и метеорологични условия.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато корабът се готви да навлезе или вече е навлязъл в териториалното море или в прилежащата зона на държава членка, която не участва в морската операция, участващите екипи съобщават информацията за кораба на международния координационен център, който предава тази информация на националния координационен център на съответната държава членка.

2. Когато корабът се готви да навлезе или вече е навлязъл в териториалното море или в прилежащата зона, когато такава е официално обявена, на държава членка, която не участва в морската операция, участващите екипи съобщават информацията за кораба на международния координационен център, който предава тази информация на националния координационен център на съответната държава членка.

Обосновка

Съгласно член 33 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право прилежащата зона, за да бъде валидна, трябва да бъде официално обявена, като по този начин крайбрежната държава получава правото да наблюдава транзитно преминаващите плавателни съдове с оглед предотвратяване или санкциониране на нарушенията на нейните митнически, данъчни, имиграционни или санитарни закони.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Агенцията спомага за създаването и оперативната съвместимост на обща среда за обмен на информация за целите на наблюдението на морската област на ЕС (CISE). След въвеждането в експлоатация на CISE на Агенцията се поверява управлението на правата на достъп на участващите екипи с оглед да се улеснят операциите за наблюдение и спасяване по море, като същевременно Агенцията следи за поверителността и сигурността на обмена на данни.

Обосновка

В рамките на интегрираната морска политика през 2010 г. Комисията представи проект на пътна карта за създаването на обща среда за обмен на информация за наблюдението на морската област в ЕС (COM(2010)584), в което припомня добавената стойност на интегрирането на морското наблюдение. В действителност е важно както от гледна точка на ефективността, така и от гледна точка на съотношението разходи/ползи да се осигури обмен и оперативна съвместимост на данните.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) изискване на информация и документи относно собствеността, регистрацията и пътуването и относно самоличността, гражданството и други съответни данни за лицата на борда;

a) изискване на информация и документи относно собствеността, регистрацията, произхода, мястото на отпътуване и други елементи, свързани с пътуването, и относно самоличността, гражданството и други съответни данни за лицата на борда;

Обосновка

С тези обстойни и по-подробни проверки се цели установяване на основните маршрути за незаконна миграция, използвани от трафикантите.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) издаване на заповед корабът да промени курса си към напускане на териториалното море или прилежащата зона или към местоназначение, различно от териториалното море или прилежащата зона, включително придружаване на плавателния съд или оставане в близост до него, докато промени курса си в тази посока;

д) издаване на заповед корабът да промени курса си към напускане на териториалното море или прилежащата зона, когато такава е официално обявена, или към местоназначение, различно от териториалното море или прилежащата зона, включително придружаване на плавателния съд или оставане в близост до него, докато промени курса си в тази посока;

Обосновка

Съгласно член 33 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право прилежащата зона, за да бъде валидна, трябва да бъде официално обявена, като по този начин крайбрежната държава получава правото да наблюдава транзитно преминаващите плавателни съдове с оглед предотвратяване или санкциониране на нарушенията на нейните митнически, данъчни, имиграционни или санитарни закони.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В зона, прилежаща към териториалното море на държава членка, която е държава членка домакин или участваща държава членка, мерките, предвидени в член 6, параграф 1, се предприемат в съответствие с член 6, параграф 2.

1. В официално обявена зона, прилежаща към териториалното море на държава членка, която е държава членка домакин или участваща държава членка, мерките, предвидени в член 6, параграф 1, се предприемат в съответствие с член 6, параграф 2.

Обосновка

Съгласно член 33 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право прилежащата зона, за да бъде валидна, трябва да бъде официално обявена, като по този начин крайбрежната държава получава правото да наблюдава транзитно преминаващите плавателни съдове с оглед предотвратяване или санкциониране на нарушенията на нейните митнически, данъчни, имиграционни или санитарни закони.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10а. Участващите екипи на борда на дислоцираните кораби в рамките на операции за наблюдение на граници следва да разполагат със стандартизирани медицински и хуманитарни комплекти, които да съдържат по-специално достатъчно количество вода, храна и завивки, с цел да може да се откликне възможно най-бързо при извънредни нужди. Присъствието на медицински персонал в екипите за наблюдение следва да бъде насърчено.

Обосновка

Корабите, които участват в наблюдението на външни морски граници, са снабдени с разнообразни материали, предназначени да гарантират предоставянето на неотложна медицинска и хуманитарна помощ. Като цяло, различията по отношение на оборудването са свързани с различните разпоредби и стандарти в отделните държави — членки на ЕС.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

11а. Разпоредбите на настоящия член се прилагат изключително по време на операции, които се координират от Агенцията, и не засягат отговорностите на държавите членки съгласно Международната конвенция за търсене и спасяване по море.

Обосновка

Правилата относно търсенето и спасяването по море не са компетентност на ЕС, т.е. следва да се отбележи, че член 9 предвижда правила за специфичния контекст на операциите за наблюдение на морските граници, координирани от Агенцията, поради техните особености.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10 а

 

Защитни клаузи

 

1. Когато участващите екипи предприемат мерки срещу кораб в съответствие с членове 6, 7, 8 и 10, те трябва да:

 

a) следят за безопасността и хуманното третиране на лицата на борда в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз;

 

б) отчитат надлежно необходимостта да не се излага на риск сигурността на кораба и когато е приложимо, на неговия товар;

 

в) следят, съобразно наличните средства, дали всичко по отношение на кораба е екологосъобразно.

 

2. Когато се прецени, че мерките, предприети съгласно членове 6, 7, 8 и 10 са неоснователни, следва да се изплати обезщетение на кораба за всяка евентуална понесена загуба или щета, при положение че този кораб не е извършил действие, което да оправдава прилагането на съответните мерки.

Обосновка

В предложението за регламент Комисията се позовава на Протокола срещу незаконния трафик на мигранти, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност. Въпреки това Комисията е пропуснала разпоредбите относно защитните клаузи. Уместно е в регламента да се включат разпоредби, свързани със сигурността и третирането на лицата на борда, както и със сигурността на кораба.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Докладване

 

Комисията наблюдава и преразглежда прилагането на настоящия регламент и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета на всеки две години и за първи път най-късно до 31 декември 2016 г. относно ефективността на мерките, предприети за предотвратяване на неразрешеното преминаване на границите и борба с трансграничната престъпност.

 

Докладът включва най-малко следното:

 

– процедурите, които се следват за обмен на информация и практическо сътрудничество между държавите членки и Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR);

 

– спазването от страна на държавите членки и Агенцията на техните задължения съгласно Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, Международната конвенция за търсене и спасяване по море, Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и Протокола към нея срещу незаконния трафик на мигранти по суша, вода и въздух, Конвенцията за статута на бежанците, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и други съответни международни инструменти;

 

– мерките, които следва да се предприемат в бъдеще за подобряване на морската безопасност и засилване на сигурността на външните граници.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз

Позовавания

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

18.4.2013 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

18.4.2013 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Nathalie Griesbeck

3.6.2013 г.

Разглеждане в комисия

9.7.2013 г.

16.9.2013 г.

 

 

Дата на приемане

17.9.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdi Cristiano Allam, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Nathalie Griesbeck, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

  • [1]  Проучване по собствена инициатива OI/5/2012/BEH-MHZ

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз

Позовавания

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Дата на представяне на ЕП

12.4.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AFET

18.4.2013

DEVE

18.4.2013

TRAN

18.4.2013

 

Неизказано становище

       Дата на решението

DEVE

22.4.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Карлуш Куелю

29.5.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

6.6.2013

5.9.2013

17.10.2013

9.12.2013

Дата на приемане

9.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

8

10

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Michael Cashman, Mariya Gabriel, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Janusz Wojciechowski

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georgios Koumoutsakos, Olle Schmidt

Дата на внасяне

8.1.2014