ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie

18. 12. 2013 - (COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD)) - ***I

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Carlos Coelho


Postup : 2013/0106(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0461/2013
Předložené texty :
A7-0461/2013
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie

(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0197),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 77 odst. 2 písm. d) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0098/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz: doporučené kroky a iniciativy[1] a, se zvláštním odkazem na boj proti obchodování s lidmi a proti obchodníkům se smrtí,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0461/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Cílem politiky Unie v oblasti vnějších hranic Unie je zajistit účinný dohled nad překračováním vnějších hranic mimo jiné prostřednictvím ostrahy hranic. Účelem ostrahy hranic je zabránit nedovolenému překračování hranic, čelit přeshraniční trestné činnosti a zadržovat osoby, které překročily hranice nedovoleným způsobem, nebo přijímat vůči těmto osobám jiná opatření. Ostraha hranic by měla účinně bránit osobám v obcházení kontrol na hraničních přechodech a měla by od takového chování účinně odrazovat. Za tímto účelem není ostraha hranic omezena na odhalování pokusů o nedovolené překročení hranice, ale zahrnuje rovněž taková opatření, jako je zajištění lodí, o nichž je důvod se domnívat, že se pokouší proniknout do Unie bez toho, aby se podrobily hraničním kontrolám, jakož i ujednání zaměřená na řešení situací, jako jsou pátrací a záchranné situace, které mohou nastat v průběhu operace na moři související s ostrahou hranic, a ujednání, která jsou určena k dovedení takové operace k úspěšnému zakončení.

(1) Cílem politiky Unie v oblasti vnějších hranic Unie je zajistit účinný dohled nad překračováním vnějších hranic mimo jiné prostřednictvím ostrahy hranic, přičemž prioritou by měla být ochrana životů a základních práv. Účelem ostrahy hranic je zabránit nedovolenému překračování hranic, čelit přeshraniční trestné činnosti a zadržovat osoby, které překročily hranice nedovoleným způsobem, nebo přijímat vůči těmto osobám jiná opatření. Ostraha hranic by měla účinně bránit osobám v obcházení kontrol na hraničních přechodech a měla by od takového chování účinně odrazovat. Za tímto účelem není ostraha hranic omezena na odhalování pokusů o nedovolené překročení hranice, ale zahrnuje rovněž taková opatření, jako je zajištění lodí, o nichž je důvod se domnívat, že se pokouší proniknout do Unie bez toho, aby se podrobily hraničním kontrolám, jakož i ujednání zaměřená na řešení situací, jako jsou pátrací a záchranné situace, které mohou nastat v průběhu operace na moři související s ostrahou hranic, a ujednání, která jsou určena k dovedení takové operace k úspěšnému zakončení.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Článek 80 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanovuje, že politiky Unie podle kapitoly 2 týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví a jejich provádění se mají řídit zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členské státy, a to i na finanční úrovni, a že kdykoli je to nutné, mají akty Unie přijaté podle uvedené kapitoly obsahovat vhodná opatření pro používání této zásady.

Odůvodnění

Je důležité připomenout článek 80 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a zásadu solidarity mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) K přetěžování členských států na pobřeží Středozemního moře přispívá skutečnost, že neexistuje systém Unie pro sdílení zátěže.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „agentura“) zřízená nařízením Rady (ES) č. 2007/200413 ze dne 26. října 2004 odpovídá za koordinaci operativní spolupráce mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic, včetně ostrahy hranic. Agentura také napomáhá členským státům za okolností, které vyžadují zvýšenou technickou pomoc na vnějších hranicích, s přihlédnutím k tomu, že některé situace mohou představovat humanitární nouzi a vyžadovat záchranné operace na moři. V kontextu operativní spolupráce koordinované agenturou a v zájmu jejího posílení jsou zapotřebí specifická pravidla, pokud jde o činnosti související s ostrahou hranic prováděné námořními a leteckými jednotkami jednoho členského státu na námořní hranici jiného členského státu nebo na volném moři.

(2) Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „agentura“) zřízená nařízením Rady (ES) č. 2007/200413 ze dne 26. října 2004 odpovídá za koordinaci operativní spolupráce mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic, včetně ostrahy hranic. Agentura také napomáhá členským státům za okolností, které vyžadují zvýšenou technickou pomoc na vnějších hranicích, s přihlédnutím k tomu, že některé situace představují humanitární nouzi a vyžadují záchranné operace na moři. V kontextu operativní spolupráce koordinované agenturou a v zájmu jejího posílení jsou zapotřebí specifická pravidla, pokud jde o činnosti související s ostrahou hranic prováděné námořními a leteckými jednotkami jednoho členského státu na námořní hranici jiného členského státu nebo na volném moři.

__________________

__________________

13 Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.

13 Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.

Odůvodnění

Pátrací a záchranné situace by měly být podstatnou součástí ostrahy hranic. Požadavek, aby byl kladen větší důraz na záchranné operace na moři, vyplývá i ze společného usnesení 2013/2827(RSP).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Má-li se zabránit nedovolenému překračování hranic a čelit přeshraniční trestné činnosti a mají-li být pátrací a záchranné operace účinnější, je naprosto nezbytné spolupracovat se sousedními třetími zeměmi. V souladu s nařízením (ES) č. 2007/2004 a za předpokladu, že je v třetích zemích zajištěno úplné dodržování základních práv migrantů, může agentura spolupracovat s příslušnými orgány třetích zemí, zejména pokud jde o analýzu rizik a odbornou přípravu, a měla by usnadňovat operační spolupráci mezi členskými státy a třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Zřízení evropského systému ostrahy hranic (EUROSUR) stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. […/…] ze dne […] by mělo posílit výměnu informací a operativní spolupráci mezi členskými státy a s agenturou. Tím je zajištěno, že se značně zlepší přehled o situaci a schopnost reakce členských států, a to i s podporou agentury, pro účely odhalování nelegální migrace a jejímu předcházení, boje proti přeshraniční trestné činnosti a přispívání k ochraně a záchraně života migrantů na jejich vnějších hranicích. Při koordinaci operací souvisejících s ostrahou hranic by agentura měla poskytovat členským státům informace a analýzy týkající se těchto operací.

(3) Zřízení evropského systému ostrahy hranic (EUROSUR) stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 ze dne 22. října 2013 by mělo posílit výměnu informací a operativní spolupráci mezi členskými státy a s agenturou. Tím je zajištěno, že se značně zlepší přehled o situaci a schopnost reakce členských států, a to i s podporou agentury, pro účely odhalování nelegální migrace a jejímu předcházení, boje proti přeshraniční trestné činnosti, včetně obchodování s lidmi, a přispívání k ochraně a záchraně života migrantů na jejich vnějších hranicích. Při koordinaci operací souvisejících s ostrahou hranic by agentura měla poskytovat členským státům informace a analýzy týkající se těchto operací. Členské státy a agentura by měly veškeré relevantní informace shromážděné během těchto operací předat do systému EUROSUR.

Pozměňovací návrh  7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Během operací souvisejících s ostrahou hranic by měly členské státy a agentura respektovat své závazky podle Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, Mezinárodní úmluvy o pátrání a záchraně na moři, Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a jejího protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, Úmluvy o právním postavení uprchlíků, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a dalších příslušných mezinárodních nástrojů.

(4) Během operací souvisejících s ostrahou hranic by měly členské státy a agentura respektovat své závazky, včetně zásady nenavracení, podle Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, Mezinárodní úmluvy o pátrání a záchraně na moři, Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a jejího protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, Úmluvy o právním postavení uprchlíků, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvy OSN o právech dítěte a dalších příslušných mezinárodních nástrojů.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)14, a s obecnými zásadami práva Unie by měla být opatření přijatá v průběhu operace související s ostrahou hranic přiměřená sledovaným cílům, nediskriminační a měla by plně respektovat lidskou důstojnost, základní práva a práva uprchlíků a žadatelů o azyl, včetně zásady nenavracení. Členské státy a agentura jsou vázány ustanoveními azylového acquis, a zejména směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka15, pokud jde o žádosti o azyl podané na území členských států, mimo jiné i na hranicích nebo v tranzitních zónách.

(5) V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), a s obecnými zásadami práva Unie by měla být opatření přijatá v průběhu operace související s ostrahou hranic přiměřená sledovaným cílům, nediskriminační a měla by plně respektovat lidskou důstojnost, základní práva a práva uprchlíků a žadatelů o azyl a zásadu nenavracení. Členské státy a agentura jsou vázány ustanoveními azylového acquis, a zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU14a, pokud jde o žádosti o mezinárodní ochranu podané na území členských států, mimo jiné i na hranicích, v teritoriálních vodách nebo v tranzitních zónách.

_________________

_________________

14 Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1.

14 Úř. věst. L 105, 13.4.06, s. 1. 1.

 

14aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.3013, s. 60).

15 Úř. věst. L 326, 13.12.2005, s. 13.

 

Odůvodnění

Zásada nenavracení se nevztahuje pouze na uprchlíky a žadatele o azyl a tyto dvě záležitosti by měly být odlišeny. Je rovněž nezbytné aktualizovat odkaz na směrnici o řízeních, jelikož od doby, kdy Komise předložila svůj návrh, byla přijata nová směrnice.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5a) Toto nařízení by mělo být uplatňováno v naprostém souladu se zásadou nenavracení, podle níž nesmí být žádná osoba vyhoštěna, vystěhována, vydána ani nucena ke vstupu do země, kde jí reálně hrozí trest smrti, mučení nebo jiné nelidské nebo ponižující zacházení nebo trest či jakékoli vážné porušení jejích lidských práv nebo kde by její život nebo svoboda byly ohroženy z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodu sexuální orientace, příslušnosti k určité sociální skupině nebo kvůli politickým názorům, nebo do země, kde by jí reálně hrozilo vyhoštění, vystěhování nebo vydání do jiné země.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b) Možná existence ujednání mezi členským státem a třetí zemí nemůže zprostit členské státy jejich mezinárodních závazků podle mezinárodního práva a práva Unie ani povinnosti dodržovat zásadu nenavracení.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Možná existence ujednání mezi členským státem a třetí zemí nemůže zprostit členské státy uvedených závazků, pokud jim je známo nebo by jim mělo být známo, že systematické nedostatky azylového řízení a podmínek přijímání žadatelů o azyl v uvedené třetí zemi představují závažné důvody pro domněnku, že žadatel o azyl bude vystaven skutečnému riziku nelidského nebo ponižujícího zacházení, nebo pokud jim je známo nebo by jim mělo být známo, že tato třetí země uplatňuje praktiky v rozporu se zásadou nenavracení.

(6) Možná existence ujednání mezi členským státem a třetí zemí nemůže zprostit členské státy jejich závazků vyplývajících z mezinárodního práva a právních předpisů Unie, zejména dodržování zásady nenavracení, pokud jim je známo nebo by jim mělo být známo, že nedostatky azylového řízení a podmínek přijímání žadatelů o azyl v uvedené třetí zemi neumožňují individuální, spravedlivé a účinné posouzení, nebo pokud jim je známo nebo by jim mělo být známo, že tato třetí země uplatňuje praktiky v rozporu se zásadou nenavracení. Jednotky členských států nebo agentury by se měly řídit ustanoveními Unie a mezinárodního práva i v případech, kdy k operacím dochází v teritoriálních vodách třetích zemí, které uplatňují jiná pravidla.

Odůvodnění

Je nezbytné zabránit tomu, aby osoby, které potřebují ochranu, byly vystěhovávány do zemí, v nichž neexistují žádné vhodné postupy pro podávání žádostí o mezinárodní ochranu.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) V duchu článku 80 SFEU by uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/201314b nemělo členským státům bránit v dobrovolném použití systému přemisťování migrantů a žadatelů o azyl.

 

_________________

 

14b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31).

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Během operace na moři související s ostrahou hranic může dojít k situaci, kdy bude zapotřebí poskytnut pomoc nalezeným osobám v tísni. V souladu s mezinárodním právem musí každý stát od kapitána lodi plující pod jeho vlajkou vyžadovat, aby, pokud tak může učinit bez vážného ohrožení lodi, její posádky nebo cestujících, poskytl pomoc kterékoli osobě nalezené na moři, která je v nebezpečí života, a co nejrychleji podnikl kroky k záchraně osob v tísni. Taková pomoc by měla být poskytována bez ohledu na státní příslušnost či status osob, jimž má být poskytnuta, nebo na okolnosti, za jakých jsou nalezeny.

(7) Během operace na moři související s ostrahou hranic může dojít k situaci, kdy bude zapotřebí poskytnut pomoc nalezeným osobám v tísni. V souladu s mezinárodním právem musí každý stát od kapitána lodi plující pod jeho vlajkou vyžadovat, aby, pokud tak může učinit bez vážného ohrožení lodi, její posádky nebo cestujících, poskytl aktivně a neodkladně pomoc kterékoli osobě nalezené na moři, která je v nebezpečí života, a co nejrychleji podnikl kroky k záchraně osob v tísni. Taková pomoc by měla být poskytována bez ohledu na státní příslušnost či status osob, jimž má být poskytnuta, nebo na okolnosti, za jakých jsou nalezeny. Neměla by tedy být přijímána žádná opatření, a to ani pokud jde o trestní řízení či sankce, která by kapitány lodí odrazovala od poskytnutí pomoci osobám v tísni nacházejícím se na moři.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Jasná pravidla by měla zajistit, aby v případě, že budou na moři zjištěny osoby v tísni, bylo snadno a rychle určeno příslušné záchranné koordinační centrum. V případě pochybností, např. pokud loď pluje mezi různými pátracími a záchannými oblastmi, by příslušné záchranné koordinační centrum mělo být určeno mezinárodním koordinačním centrem.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b) Agentura a její členské státy by při vyloďování zajištěných či zachráněných osob v členském státě měly plně dodržovat zásadu solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti podle článku 80 SFEU.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Podle nařízení (ES) č. 2007/2004 jsou operace související s ostrahou hranic koordinované agenturou prováděny v souladu s operačním plánem. Pokud jde o operace na moři, operační plán by měl obsahovat zvláštní informace o uplatňování příslušné soudní příslušnosti a právních předpisů v zeměpisné oblasti, ve které probíhá společná operace nebo pilotní projekt, včetně odkazů na mezinárodní právo a právo Unie týkající se zajištění, záchrany na moři a vylodění. Toto nařízení pak upravuje problematiku zajištění, záchrany na moři a vylodění v kontextu operací na moři souvisejících s ostrahou hranic koordinovaných agenturou.

(9) Podle nařízení (ES) č. 2007/2004 jsou operace související s ostrahou hranic koordinované agenturou prováděny v souladu s operačním plánem. Pokud jde o operace na moři, operační plán by měl obsahovat zvláštní informace o uplatňování příslušné soudní příslušnosti a právních předpisů v zeměpisné oblasti, ve které probíhá společná operace, pilotní projekt nebo rychlý zásah, včetně odkazů na mezinárodní právo a právo Unie týkající se zajištění, záchrany na moři a vylodění. Součástí operačního plánu by měla být i pravidla a postupy, které zajistí, aby byly během operace rozpoznány osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, oběti obchodování s lidmi, nezletilé osoby bez doprovodu a jiné zranitelné osoby, a aby byla těmto osobám poskytnuta náležitá pomoc, včetně přístupu k mezinárodní ochraně. Toto nařízení pak upravuje problematiku zajištění, záchrany na moři a vylodění v kontextu operací na moři souvisejících s ostrahou hranic koordinovaných agenturou v souladu s mezinárodním právem a základními právy.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na život, lidskou důstojnost, zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu, právo na svobodu a bezpečnost, zásadu nenavracení, zákaz diskriminace, právo na účinný opravný prostředek, právo na azyl a práva dítěte.

(11) Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznané zejména v článcích 2 a 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na lidskou důstojnost, právo na život, zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu, zákaz obchodování s lidmi, právo na svobodu a bezpečnost, právo na ochranu osobních údajů, právo na azyl a ochranu před vystěhováním nebo vyhoštěním, zásadu nenavracení, zákaz diskriminace a práva dítěte. Členské státy a agentura by měly toto nařízení uplatňovat v souladu s uvedenými právy a zásadami. Toto nařízení ctí i lidská práva a základní svobody tak, jak jsou stanoveny v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Tímto nařízením není vyloučena možnost definovat podrobné prvky společných operací na moři v příslušných operačních plánech s přihlédnutím ke konkrétním potřebám a charakteristické situaci, v níž operují příslušné členské státy.

Odůvodnění

Toto nařízení představuje legislativní rámec, který by měl členským státům umožnit s přiměřenou mírou flexibility definovat podrobnosti o operacích v operačních plánech.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. „zúčastněným členským státem“ členský stát, který se účastní operace na moři poskytnutím aktiv nebo lidských zdrojů, ale který není hostitelským členským státem;

4. „zúčastněným členským státem“ členský stát, který se účastní operace na moři poskytnutím technického vybavení nebo příslušníků pohraniční stráže a jiných pracovníků, ale který není hostitelským členským státem;

Odůvodnění

Používané termíny by měly být v souladu s terminologií nařízení o agentuře Frontex. Je třeba zajistit, aby součástí operačního plánu bylo provádění povinností vyplývajících z mezinárodního uprchlického a humanitárního práva.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. „operačním plánem“ operační plán uvedený v článcích 3a nebo 8e nařízení (ES) č. 2007/2004;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v článku 10 se používá výraz „operační plán“, mělo by být objasněno, na co tento výraz odkazuje.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11. „bezpečným místem“ místo, kde jsou záchranné operace považované za ukončené a kde bezpečnost života zachráněných osob a také ochrana jejich základních práv nejsou ohroženy, kde lze uspokojit jejich základní lidské potřeby a z něhož lze zajistit přepravu zachráněných osob do následujícího nebo konečného místa určení;

11. „bezpečným místem“ místo, kde jsou záchranné operace považované za ukončené a kde bezpečnost života zachráněných osob a také ochrana jejich základních práv nejsou ohroženy, kde lze uspokojit jejich základní lidské potřeby a z něhož lze zajistit přepravu zachráněných osob do následujícího nebo konečného místa určení v souladu se zásadou nenavracení;

Odůvodnění

Jasná definice „bezpečného místa“ je nezbytná, neboť se jedná o jednu z ústředních otázek v rámci závazků vyplývajících z mezinárodního práva, pokud jde o pátrací a záchranné akce.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření přijatá pro účely operace na moři se provádějí způsobem, který neohrožuje bezpečnost zajištěných či zachráněných osob a bezpečnost zúčastněných jednotek.

Opatření přijatá pro účely operace na moři se provádějí způsobem, který v každém případě zajišťuje bezpečnost zajištěných či zachráněných osob a bezpečnost zúčastněných jednotek.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Nikdo nesmí být vyloděn v zemi, nebo jinak předán orgánům země, v níž mu hrozí vážné nebezpečí, že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu, nebo z níž hrozí vážné nebezpečí vyhoštění, vystěhování nebo vydání osob do jiné země v rozporu se zásadou nenavracení.

1. Nikdo nesmí být vyloděn v zemi, dopraven do země nebo jinak předán orgánům země, či nucen vstoupit do země, v níž mu hrozí vážné nebezpečí, že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu či jakémukoli vážnému porušování svých lidských práv, a v níž by jeho život nebo svoboda byly ohroženy z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodu sexuální orientace, příslušnosti k určité sociální skupině nebo zastávání určitých politických názorů, nebo z níž hrozí vážné nebezpečí vyhoštění, vystěhování nebo vydání osob do jiné země v rozporu se zásadou nenavracení.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Před rozhodnutím o vylodění ve třetí zemi zúčastněné jednotky zohlední obecnou situace v dané třetí zemi a zajištěné či zachráněné osoby nesmí být v této třetí zemi vyloděny, pokud je hostitelskému členskému státu nebo zúčastněným členským státům známo nebo by jim mělo být známo, že tato třetí země uplatňuje praktiky uvedené v odstavci 1.

2. Před a během námořní operace hostitelský členský stát nebo zúčastněný členský stát posoudí celkovou situaci v daných sousedících třetích zemích a prověří existenci dvoustranných dohod a projektů o migraci a azylu prováděných podle práva Unie za pomoci unijních finančních prostředků. Zajištěné či zachráněné osoby nesmí být v třetí zemi vyloděny, do třetí země dopraveny, nebo jinak předány orgánům třetí země, či nuceny do ní vstoupit, pokud je hostitelskému členskému státu, zúčastněným členským státům či agentuře známo nebo by jim mělo být známo, že tato třetí země uplatňuje praktiky uvedené v odstavci 1. Dané členské státy předají tyto informace zúčastněným jednotkám. K tomuto účelu použijí informace z různých zdrojů, zejména od členských států, Evropské služby pro vnější činnost, Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, agentury, Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a dalších příslušných mezinárodních a nevládních organizací.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případě vylodění ve třetí zemi zúčastněné jednotky před vyloděním určí v mezích možností totožnost zajištěných či zachráněných osob a posoudí jejich osobní situaci. Náležitě informují zajištěné či zachráněné osoby o místě vylodění a dají jim možnost sdělit své důvody, jestliže se domnívají, že by jejich vylodění v navrhovaném místě bylo v rozporu se zásadou nenavracení.

3. Je-li zvažováno vylodění ve třetí zemi nebo jedná-li se o případy stanovené v čl. 6 odst. 1a písm. b) a čl. 7 odst. 1a písm. b, určí zúčastněné jednotky totožnost zajištěných či zachráněných osob, a než učiní rozhodnutí, posoudí jejich osobní situaci, včetně jejich zdravotního stavu a dalších okolností, kvůli kterým by mohly být ohroženy nebo by potřebovaly mezinárodní ochranu. V jazyce, jemuž zajištěné či zachráněné osoby rozumí nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumí, informují tyto osoby o místě vylodění a dají jim možnost sdělit své důvody, jestliže se domnívají, že by jejich vylodění v navrhovaném místě bylo v rozporu se zásadou nenavracení. Další podrobnosti jsou stanoveny v operačním plánu.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Po celou dobu operace na moři zúčastněné jednotky dbají na zvláštní potřeby dětí, obětí obchodování s lidmi, osob, které potřebují rychlou lékařskou pomoc, osob vyžadujících mezinárodní ochranu a dalších ohrožených osob.

4. Po celou dobu operace na moři zúčastněné jednotky dbají na zvláštní potřeby dětí, obětí obchodování s lidmi, osob, které potřebují rychlou lékařskou pomoc, postižených osob, osob vyžadujících mezinárodní ochranu a dalších osob, které jsou během operace na moři zvláště ohroženy. Za tímto účelem mají zúčastněné jednotky možnost využít lékařů, tlumočníků a dalších odpovídajících odborníků.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Existují-li důvody vedoucí k domněnce, že by vylodění osob zajištěných nebo zachráněných na moři v navrhovaném místě bylo v rozporu se zásadou nenavracení, zúčastněné jednotky nesdělí osobní údaje těchto osob orgánům země původu ani orgánům jiných třetích zemí.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je sladit toto nařízení se společnými pokyny pro záchranu osob na moři, které vypracovaly Mezinárodní námořní organizace, Mezinárodní námořní komora a UNHCR.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. Zúčastněné jednotky zacházejí se všemi osobami na palubě lidsky.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zajišťuje soulad nařízení s článkem 9 protokolu proti pašování přistěhovalců.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Příslušníci pohraniční stráže účastnící se operací na moři musí být vyškoleni v oblasti příslušných ustanovení týkajících se lidských práv a uprchlického práva a mezinárodního právního režimu pro pátrání a záchranu.

5. Všichni příslušníci pohraniční stráže a další zaměstnanci členských států musí být před svou účastí v operacích na moři vyškoleni v oblasti příslušného práva Unie a mezinárodního práva, včetně základních práv, práv dětí a přístupu k mezinárodní ochraně a pokynů, aby mohli určit osoby žádající o ochranu a nasměrovat je k vhodným zařízením, a rovněž by měli být vyškoleni v otázkách mezinárodního právního režimu pro pátrání a záchranu. Mezi členy každé zúčastněné jednotky musí patřit alespoň jedna osoba s lékařským vzděláním.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Po zjištění lodi podezřelé z překročení nebo z úmyslu překročit hranici neoprávněným způsobem se k ní zúčastněné jednotky přiblíží, aby zjistily její totožnost a státní příslušnost, a až do dalších opatření ji z bezpečné vzdálenosti sledují. Zúčastněné jednotky okamžitě sdělí informace o lodi mezinárodnímu koordinačnímu centru.

1. Po zjištění lodi podezřelé z překročení nebo z úmyslu překročit hranici neoprávněným způsobem se k ní zúčastněné jednotky přiblíží, aby zjistily její totožnost a státní příslušnost, až do dalších opatření ji z bezpečné vzdálenosti za použití všech náležitých obezřetnostních opatření sledují. Zúčastněné jednotky okamžitě sdělí informace o lodi mezinárodnímu koordinačnímu centru, včetně informací o situaci osob, zejména pokud se nacházejí v bezprostředním ohrožení života nebo zdraví. Toto centrum předá informace národnímu koordinačnímu centru hostitelského členského státu.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud se loď chystá vplout nebo již vplula do teritoriálního moře či přilehlé zóny členského státu, jenž se operace na moři neúčastní, zúčastněné jednotky sdělí informace o lodi mezinárodnímu koordinačnímu centru, které je předá národnímu koordinačnímu centru dotyčného členského státu.

2. Pokud se loď chystá vplout nebo již vplula do teritoriálního moře či oficiálně vyhlášené přilehlé zóny členského státu, jenž se operace na moři neúčastní, zúčastněné jednotky sdělí informace o lodi mezinárodnímu koordinačnímu centru, které je předá národnímu koordinačnímu centru dotyčného členského státu.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Zúčastněné jednotky sdělí informace o jakékoli lodi podezřelé ze zapojení do nezákonných činností na moři vymykajících se rámci operace na moři mezinárodnímu koordinačnímu centru, které je předá národnímu koordinačnímu centru dotyčného členského státu či dotyčných členských států.

3. Zúčastněné jednotky sdělí informace o jakékoli lodi podezřelé ze zapojení do nezákonných činností na moři, které se vymykají rámci operace na moři, mezinárodnímu koordinačnímu centru, které je předá národnímu koordinačnímu centru dotyčného členského státu či dotyčných členských států. V nezbytných případech a pro účely stanovené v tomto nařízení uplatní orgány dotčených členských států a agentura rámec EUROSUR.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na teritoriálním moři hostitelského členského státu nebo zúčastněného členského státu přijmou zúčastněné jednotky jedno nebo více z následujících opatření, jestliže existuje důvodné podezření, že loď přepravuje osoby, které mají v úmyslu vyhnout se kontrolám na hraničních přechodech, nebo je zapojena do pašování přistěhovalců po moři:

1. Na teritoriálním moři hostitelského členského státu nebo zúčastněného členského státu přijmou zúčastněné jednotky s výhradou povolení členského státu, kterému teritoriální moře náleží, jedno nebo více z následujících opatření, jestliže existuje důvodné podezření, že loď přepravuje osoby, které mají v úmyslu vyhnout se kontrolám na hraničních přechodech, nebo je zapojena do pašování přistěhovalců po moři:

a) vyžádání informací a dokladů ohledně vlastnictví, registrace a aspektů souvisejících s plavbou a ohledně totožnosti, státní příslušnosti a jiných relevantních údajů o osobách na palubě;

a) vyžádání informací a dokladů ohledně vlastnictví, registrace a aspektů souvisejících s plavbou a ohledně totožnosti, státní příslušnosti a jiných relevantních údajů o osobách na palubě, včetně jejich zdravotního stavu, s cílem posoudit, zda se na palubě nacházejí osoby se zvláštními zdravotními potřebami;

b) zastavení lodi, vstup na palubu a prohlídka lodi, lodního nákladu a osob na palubě a výslech osob na palubě;

b) zastavení lodi, vstup na palubu a prohlídka lodi, lodního nákladu a osob na palubě a výslech osob na palubě;

c) informování osob na palubě o tom, že nemohou být oprávněny překročit hranice, a osob řídících plavidlo o tom, že umožněním plavby mohou být vystaveny postihu;

c) informování osob na palubě o tom, z jakých důvodů nemohou být oprávněny překročit hranice, a osob řídících loď o tom, že umožněním plavby mohou být vystaveny postihu.

 

1a. Prokáže-li se odůvodněnost podezření, že loď přepravuje osoby, které mají v úmyslu vyhnout se kontrolám na hraničních přechodech, nebo je zapojena do pašování přistěhovalců po moři, přijme hostitelský členský stát nebo zúčastněný členský stát, kterému teritoriální moře náleží, jedno nebo více z následujících opatření:

d) zabavení lodi a zadržení osob na palubě;

a) zabavení lodi a zadržení osob na palubě;

e) vydání příkazu posádce lodi ke změně kursu a odplutí z teritoriálního moře či přilehlé zóny nebo směrem k jinému cíli, než je teritoriální moře či přilehlá zóna, včetně doprovodu plavidla či zdržování se v jeho blízkosti, dokud nepluje v daném kursu;

b) vydání příkazu posádce lodi ke změně kursu a odplutí z teritoriálního moře či přilehlé zóny nebo směrem k jinému cíli, než je teritoriální moře či přilehlá zóna, včetně doprovodu lodi či zdržování se v její blízkosti, dokud nepluje v daném kursu;

f) dopravení lodi nebo osob na palubě do hostitelského členského státu nebo jiného členského státu, který se operace účastní, nebo do pobřežního členského státu.

c) dopravení lodi nebo osob na palubě do hostitelského členského státu nebo jiného členského státu, který se operace účastní, nebo do pobřežního členského státu v souladu s operačním plánem.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Opatření popsaná v odst. 1a písm. b) mohou být přijata pouze tehdy, pokud zúčastněná jednotka:

 

i) ověřila, že loď není nucena vstoupit do třetí země v rozporu s čl. 4 odst. 1 a

 

ii) případně vykonala opatření stanovená v čl. 4 odst. 3 a 4.

 

Použije se článek 6 směrnice 2013/32/EU.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud existuje důvodné podezření, že loď bez státní příslušnosti nebo loď, která může být považována za loď bez státní příslušnosti, přepravuje osoby, které mají v úmyslu vyhnout se kontrolám na hraničních přechodech, nebo je zapojena do pašování přistěhovalců po moři, hostitelský členský stát nebo zúčastněný členský stát, na jehož teritoriálním moři k zajištění lodi bez státní příslušnosti došlo, vydá zúčastněné jednotce povolení a pokyny k zastavení lodi a k přijetí opatření stanovených v odstavci 1.

3. Pokud existuje důvodné podezření, že loď bez státní příslušnosti přepravuje osoby, které mají v úmyslu vyhnout se kontrolám na hraničních přechodech, nebo je zapojena do pašování přistěhovalců po moři, hostitelský členský stát nebo zúčastněný členský stát, na jehož teritoriálním moři k zajištění lodi bez státní příslušnosti došlo, vydá zúčastněné jednotce povolení a pokyny k zastavení lodi a k přijetí opatření stanovených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Členské státy a agentura jsou vázány ustanoveními azylového acquis, a zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany, pokud jde o žádosti o mezinárodní ochranu podané na území členských států, mimo jiné i na hranicích, v teritoriálních vodách členských států nebo v jejich tranzitních zónách.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na volném moři přijmou zúčastněné jednotky jedno nebo více z následujících opatření, jestliže existuje důvodné podezření, že loď je zapojena do pašování přistěhovalců po moři, s výhradou povolení státu vlajky v souladu s protokolem proti pašování přistěhovalců:

1. Na volném moři přijmou zúčastněné jednotky jedno nebo více z následujících opatření, jestliže existuje důvodné podezření, že loď je zapojena do pašování přistěhovalců po moři, s výhradou povolení státu vlajky v souladu s protokolem proti pašování přistěhovalců:

a) vyžádání informací a dokladů ohledně vlastnictví, registrace a aspektů souvisejících s plavbou a ohledně totožnosti, státní příslušnosti a jiných relevantních údajů o osobách na palubě;

a) vyžádání informací a dokladů ohledně vlastnictví, registrace a aspektů souvisejících s plavbou a ohledně totožnosti, státní příslušnosti a jiných relevantních údajů o osobách na palubě, včetně jejich zdravotního stavu, s cílem posoudit, zda se na palubě nacházejí osoby se zvláštními zdravotními potřebami;

b) zastavení lodi, vstup na palubu a prohlídka lodi, lodního nákladu a osob na palubě a výslech osob na palubě;

b) zastavení lodi, vstup na palubu a prohlídka lodi, lodního nákladu a osob na palubě a výslech osob na palubě;

c) informování osob na palubě o tom, že nemohou být oprávněny překročit hranice, a osob řídících plavidlo o tom, že umožněním plavby mohou být vystaveny postihu;

c) informování osob na palubě o tom, z jakých důvodů nemohou být oprávněny překročit hranice, a osob řídících loď o tom, že umožněním plavby mohou být vystaveny postihu;

 

1a. Prokáže-li se odůvodněnost podezření, že loď je zapojena do pašování přistěhovalců po moři, může zúčastněná jednotka s výhradou povolení státu vlajky v souladu s protokolem proti pašování přistěhovalců přijmout jedno nebo více z následujících opatření:

d) zabavení lodi a zadržení osob na palubě;

a) zabavení lodi a zadržení osob na palubě;

e) vydání příkazu posádce lodi ke změně kursu a odplutí z teritoriálního moře či přilehlé zóny nebo směrem k jinému cíli, než je teritoriální moře či přilehlá zóna, včetně doprovodu plavidla či zdržování se v jeho blízkosti, dokud nepluje v daném kursu;

 

f) dopravení lodi nebo osob na palubě do třetí země nebo jiné předání lodi nebo osob na palubě orgánům třetí země;

b) dopravení lodi nebo osob na palubě do třetí země nebo jiné předání lodi nebo osob na palubě orgánům třetí země;

g) dopravení lodi nebo osob na palubě do hostitelského členského státu nebo jiného členského státu, který se operace účastní.

c) dopravení lodi nebo osob na palubě do hostitelského členského státu nebo jiného členského státu, který se operace účastní.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Opatření popsaná v odst. 1a písm. b) mohou být přijata pouze tehdy, pokud zúčastněná jednotka:

 

i) ověřila, že loď není nucena vstoupit do třetí země v rozporu s čl. 4 odst. 1 a

 

ii) případně vykonala činnosti stanovené v čl. 4 odst. 3 a 4.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c. Existuje-li důvodné podezření, že loď je zapojena do obchodování s lidmi a nezákonného přistěhovalectví, je obětem poskytnuta pomoc.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Existuje-li důvodné podezření, že loď, třebaže pluje pod cizí vlajkou či odmítá vlajku vyvěsit, má ve skutečnosti stejnou státní příslušnost jako zúčastněná jednotka, ověří zúčastněná jednotka právo lodi plout pod zmíněnou vlajkou. Za tímto účelem může s podezřelou lodí navázat kontakt. Pokud podezření přetrvává i po zkontrolování dokladů, provede jednotka na palubě lodi s největší možnou ohleduplností další prohlídku. Zúčastněný členský stát, pod jejíž vlajkou loď údajně pluje, je vhodným způsobem kontaktován.

4. (Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Existuje-li důvodné podezření, že loď bez státní příslušnosti nebo loď, která může být považována za loď bez státní příslušnosti, je zapojena do pašování přistěhovalců po moři, může zúčastněná jednotka vstoupit na palubu a loď zastavit za účelem ověření, že loď je bez státní příslušnosti. Pokud se podezření potvrdí, mohou být přijata další vhodná opatření, jak je stanoveno v odstavci 1, v souladu s vnitrostátními právem a mezinárodním právem.

8. Existuje-li důvodné podezření, že loď bez státní příslušnosti je zapojena do pašování přistěhovalců po moři, může zúčastněná jednotka vstoupit na palubu a prohledat ji za účelem ověření, že loď je bez státní příslušnosti. Pokud se podezření potvrdí, mohou být přijata další vhodná opatření, jak je stanoveno v odstavci 1, v souladu s vnitrostátními právem, právem Unie a mezinárodním právem.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v článku 2 je definován termín „loď bez státní příslušnosti“, měl by být používán v celém textu. Znění by mělo být uvedeno do souladu s čl. 8 odst. 7 Palermského protokolu, v němž je stanoveno, že lze „vstoupit na palubu lodi a loď prohledat“.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. Zástupce hostitelského členského státu nebo zúčastněného členského státu v mezinárodním koordinačním centru je určený podle vnitrostátního práva jako orgán vydávající povolení k ověření práva lodě plout pod vlajkou daného členského státu nebo k přijetí jakýchkoli opatření stanovených v odstavci 1.

10. Zástupce hostitelského členského státu nebo zúčastněného členského státu v mezinárodním koordinačním centru je odpovědný za usnadnění komunikace s příslušnými orgány dotčeného členského státu při vyřizování žádosti o povolení k ověření práva lodě plout pod jeho vlajkou nebo k přijetí jakýchkoli opatření stanovených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V zóně přiléhající k teritoriálnímu moři členského státu, který je hostitelským členským státem nebo zúčastněným členským státem, se opatření stanovená v čl. 6 odst. 1 přijmou v souladu s čl. 6 odst. 2.

1. V zóně oficiálně vyhlášené za přiléhající k teritoriálnímu moři členského státu, který je hostitelským členským státem nebo zúčastněným členským státem, se opatření stanovená v čl. 6 odst. 1 přijmou v souladu s čl. 6 odst. 1b a 2 a s článkem 4.

Odůvodnění

Podle článku 33 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu je nezbytné, aby přilehlé zóny byly formálně vyhlášeny, a tak byly pobřežní státy oprávněny sledovat projíždějící plavidla s cílem předcházet porušování právních předpisů v oblasti cel, daní, zdraví a přistěhovalectví nebo je postihovat.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Před operací na moři členské státy zajistí, aby jejich zúčastněné jednotky dodržovaly povinnost poskytnout pomoc jakékoli lodi nebo osobě na moři, jež se ocitnou v nouzi, v souladu s platnými ustanoveními mezinárodních úmluv upravujících pátrání a záchranu a se základními právy. Učiní tak bez ohledu na státní příslušnost či status dané osoby a bez ohledu na okolnosti, za jakých je tato osoba nalezena.

1. Během operace na moři poskytnou zúčastněné jednotky pomoc jakékoli lodi nebo osobě na moři, jež se ocitnou v nouzi. Učiní tak bez ohledu na státní příslušnost či status dané osoby a bez ohledu na okolnosti, za jakých je tato osoba nalezena.

1. Během operace na moři poskytnou zúčastněné jednotky pomoc jakékoli lodi nebo osobě na moři, jež se ocitnou v nouzi. Učiní tak bez ohledu na státní příslušnost či status dané osoby a bez ohledu na okolnosti, za jakých je tato osoba nalezena.

2. Nastane-li během operace na moři stav nejistoty, pohotovosti nebo nouze, pokud jde o loď nebo osoby na palubě, předá zúčastněná jednotka co možná nejdříve všechny dostupné informace záchrannému koordinačnímu centru odpovědnému za oblast pátrání a záchrany, ve které taková situace nastane.

2. Nastane-li během operace na moři stav nejistoty, pohotovosti nebo nouze, pokud jde o loď nebo osoby na palubě, předá zúčastněná jednotka co možná nejdříve všechny dostupné informace záchrannému koordinačnímu centru odpovědnému za oblast pátrání a záchrany, ve které taková situace nastane.

 

3. Zúčastněné jednotky rozeznávají následující nouzové situace, podle nichž volí správné operační postupy:

3. Loď nebo osoby na palubě se nacházejí ve stavu nejistoty, zejména pokud:

a) stav nejistoty:

a) existuje pochybnost o bezpečnosti lodi nebo osob na palubě; nebo

i) pokud je osoba pohřešovaná nebo pokud má loď na trase zpoždění; nebo

b) chybí informace o pohybu nebo poloze plavidla.

ii) pokud osoba nebo loď nezaujme očekávanou pozici nebo nevydá bezpečnostní zprávu;

4. Loď nebo osoby na palubě se nacházejí ve stavu pohotovosti, zejména pokud:

b) stav pohotovosti;

a) existují obavy ohledně bezpečnosti lodi nebo osob na palubě, jelikož byly obdrženy informace o existenci závažných potíží, avšak stav nouze není pravděpdobný; nebo

i) pokud ve stavu nejistoty selhaly pokusy o navázání kontaktu s osobou nebo lodí pokud a žádosti o informace směřované na jiné relevantní zdroje byly neúspěšné; nebo

b) nadále chybí informace o pohybu nebo poloze plavidla.

ii) pokud byla obdržena informace o tom, že provozuschopnost lodi je narušena, ovšem nikoli do té míry, aby se očekával stav nouze;

5. Loď nebo osoby na palubě se nacházejí ve stavu nouze, zejména pokud:

c) stav nouze:

a) byly obdrženy konkrétní informace, že loď nebo osoba na palubě je v ohrožení a potřebuje okamžitou pomoc; nebo

i) pokud byly obdrženy konkrétní informace o tom, že osoba nebo loď je v ohrožení a potřebuje okamžitou pomoc; nebo

b) selhaly pokusy o navázání kontaktu s lodí a neúspěšné pátrání poukazuje na pravděpodobnost, že loď je v nouzi; nebo

ii) pokud ve stavu pohotovosti poukazují další neúspěšné pokusy o navázání kontaktu s osobou nebo lodí a rozsáhlejší neúspěšné pátrání na pravděpodobnost, že nastal stav nouze; nebo

c) byly obdrženy informace, ze kterých vyplývá, že provozuschopnost lodě byla narušena do té míry, že pravděpodobně nastane stav nouze.

iii) pokud byly obdrženy informace, ze kterých vyplývá, že provozuschopnost lodě byla narušena do té míry, že pravděpodobně nastane stav nouze.

6. Při posuzování situace pro účely odstavců 3 až 5 zohlední zúčastněné jednotky všechny relevantní okolnosti včetně:

4. Při posuzování situace pro účely odstavce 3 zohlední zúčastněné jednotky všechny relevantní okolnosti a příslušnému záchrannému koordinačnímu centru sdělí své hodnocení, do něhož jsou zahrnuty zejména:

a) existence žádosti o pomoc;

a) existence žádosti o pomoc;

b) způsobilosti lodi k plavbě na moři a pravděpodobnost, že loď nedopluje do své konečné destinace;

b) způsobilost lodi k plavbě na moři a pravděpodobnost, že loď nedopluje do své konečné destinace;

c) počtu cestujících vzhledem k typu a stavu lodi;

c) počet cestujících vzhledem k typu a stavu lodi (přetížení);

d) dostupnosti zásob, jako je palivo, voda a potraviny, nezbytných k doplutí k pobřeží;

d) dostupnost zásob (palivo, voda, potraviny atd.) nezbytných k doplutí k pobřeží,

e) přítomnosti kvalifikované posádky a velení lodi;

e) přítomnost kvalifikované posádky a velení lodi;

f) dostupnosti a spolehlivosti bezpečnostního, navigačního a komunikačního vybavení;

f) dostupnost bezpečnostního, navigačního a komunikačního vybavení;

g) přítomnosti cestujících, kteří naléhavě potřebují lékařskou pomoc;

g) přítomnost cestujících, kteří naléhavě potřebují lékařskou pomoc;

h) přítomnosti zesnulých cestujících;

h) přítomnost zesnulých cestujících;

i) přítomnosti těhotných žen nebo dětí;

i) přítomnost těhotných žen nebo dětí;

j) povětrnostních a námořních podmínek, včetně předpovědí počasí a námořních meteorologických předpovědí.

j) povětrnostní a námořní podmínky.

7. Zúčastněné jednotky neprodleně informují o svém posouzení situace odpovědné záchranné koordinační centrum. Při čekání na pokyny od záchranného koordinačního centra přijmou zúčastněné jednotky přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti dotyčných osob.

5. Při čekání na pokyny od záchranného koordinačního centra přijmou zúčastněné jednotky přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti dotyčných osob.

8. Určení stavu nouze nezávisí pouze na tom, zda bylo o pomoc skutečně požádáno. Pokud osoby na palubě odmítají přijmout pomoc i přes zřejmý stav nouze lodi, zúčastněná jednotka informuje záchranné koordinační centrum a pokračuje v plnění svých povinností, a to sledováním lodi z bezpečné vzdálenosti a přijetím veškerých opatření nezbytných k zajištění bezpečnosti dotyčných osob, přičemž se vyhýbá takovým opatřením, která by mohla zhoršit situaci či zvýšit riziko zranění či ztrát na životech.

6. Určení stavu nouze nezávisí pouze na tom, zda bylo o pomoc skutečně požádáno. V případech, kdy osoby na palubě odmítají přijmout pomoc i přes zřejmý stav nouze lodě, zúčastněná jednotka informuje záchranné koordinační centrum a pokračuje v plnění svých povinností řádné péče, přijímá veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti dotyčných osob a zároveň se vyvarovává takových činností, které by mohly zhoršit situaci či zvýšit riziko zranění či ztrát na životech.

9. Pokud záchranné koordinační centrum třetí země odpovědné za oblast pátrání a záchrany nereaguje na hlášení podané zúčastněnou jednotkou, kontaktuje tato záchranná jednotka záchranné koordinační centrum v hostitelském členském státě, ledaže by bylo k převzetí koordinace pátrací a záchranné situace vhodnější jiné záchranné koordinační centrum.

7. V situaci, kdy záchranné koordinační centrum třetí země odpovědné za oblast pátrání a záchrany nereaguje na hlášení podané zúčastněnou jednotkou, kontaktuje tato záchranná jednotka záchranné koordinační centrum v hostitelském členském státě.

10. Zúčastněné jednotky informují co nejdříve mezinárodní koordinační centrum o veškerém kontaktu se záchranným koordinačním centrem a o průběhu opatření, která přijaly.

8. Mezinárodní koordinační centrum je co nejdříve informováno o veškerém kontaktu se záchranným koordinačním centrem a o průběhu opatření přijatých zúčastněnou jednotkou.

11. Pokud stav, ve kterém se loď nachází, nelze nebo již nelze považovat za stav nouze, nebo pokud pátrací a záchranná operace již skončila, zúčastněná jednotka za konzultace s mezinárodním koordinačním střediskem opět pokračuje v operaci na moři.

9. Pokud stav, ve kterém se loď nachází, nelze nebo již nelze považovat za stav nouze, nebo pokud pátrací a záchranná operace již skončila, zúčastněná jednotka za konzultace s mezinárodním koordinačním střediskem opět pokračuje v operaci na moři.

Odůvodnění

Odstavec 3 kompromisního pozměňovacího návrhu je totožný s bodem 4.4 přílohy Mezinárodní úmluvy o pátrání a záchraně na moři v pozměněném znění z roku 1998. Odstavce 4, 5, 6, 7, 8 a 9 jsou totožné s body 1.3, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5 a 1.6 druhé části jednomyslně přijatého rozhodnutí Rady 2010/252/EU.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pravidla vyloďování zajištěných či zachráněných osob při operaci na moři jsou stanovena v operačním plánu. Tato pravidla nesmí mít za následek uložení povinností členským státům, které se neúčastní operace na moři, ledaže by výslovně udělily povolení k přijetí opatření na jejich teritoriálním moři nebo v přilehlé zóně v souladu s čl. 6 odst. 4 nebo čl. 8 odst. 2.

1. Pravidla vyloďování zajištěných či zachráněných osob při operaci na moři jsou stanovena v operačním plánu v souladu s článkem 4. Tato pravidla nesmí mít za následek uložení povinností členským státům, které se neúčastní operace na moři, ledaže by výslovně udělily povolení k přijetí opatření na jejich teritoriálním moři nebo v přilehlé zóně v souladu s čl. 6 odst. 4 nebo čl. 8 odst. 2. Pravidla vyloďování mohou určit, že vylodění nemusí nutně znamenat výlučnou odpovědnost státu, na jehož území jsou osoby zachráněné na moři vyloděny.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě zajištění lodi na teritoriálním moři nebo v přilehlé zóně, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 1, se vylodění uskuteční v hostitelském členském státě nebo v zúčastněném členském státě, v jehož teritoriálních vodách nebo přilehlé zóně dojde k zajištění lodi.

V případě zajištění lodi na teritoriálním moři nebo v přilehlé zóně, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 2 nebo čl. 8 odst. 1, se vylodění uskuteční v hostitelském členském státě nebo v zúčastněném členském státě, v jehož teritoriálním moři nebo přilehlé zóně dojde k zajištění lodi.

Odůvodnění

V celém textu se používá výraz „teritoriální moře“ a měl by být použit i na tomto místě.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě zajištění lodi na teritoriálním moři nebo v přilehlé zóně, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 4 nebo čl. 8 odst. 2, se vylodění uskuteční v členském státě, v jehož teritoriálních vodách nebo přilehlé zóně dojde k zajištění lodi.

V případě zajištění lodi na teritoriálním moři nebo v přilehlé zóně, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 4 nebo čl. 8 odst. 2, se vylodění uskuteční v členském státě, v jehož teritoriálním moři nebo přilehlé zóně dojde k zajištění lodi.

Odůvodnění

V celém textu se používá výraz „teritoriální moře“ a měl by být použit i na tomto místě.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Před vyloděním se osobám zajištěným nebo zachráněným při operaci na moři poskytnou v jazyce, jemuž rozumí nebo o němž lze důvodně předpokládat, že mu rozumí, jasné informace o tom, kde se vylodění uskuteční. Zvláštní pozornost musí přitom být věnována nezletilým osobám bez doprovodu.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě pátracích a záchranných situací, jak je stanoveno v článku 9, zúčastněné jednotky spolupracují s odpovědným záchranným koordinačním centrem k zajištění vhodného přístavu nebo bezpečného místa pro zachráněné osoby a k zajištění jejich rychlého a efektivního vylodění.

S výhradou použití článku 4 spolupracují v případě pátracích a záchranných situací, jak je stanoveno v článku 9, zúčastněné jednotky s odpovědným záchranným koordinačním centrem k zajištění vhodného přístavu nebo bezpečného místa pro zachráněné osoby a k zajištění jejich rychlého a efektivního vylodění.

Odůvodnění

Je vhodné zdůraznit, že zásada nenavracení by měla být zohledněna rovněž při rozhodování o místě vylodění následujícím po pátrací a záchranné situaci.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Zúčastněné jednotky informují mezinárodní koordinační centrum o existenci osob ve smyslu čl. 4 odst. 1 a mezinárodní koordinační centrum tyto informace předá příslušným vnitrostátním orgánům. Na základě těchto informací by měl operační plán určit, jaká navazující opatření mohou být přijata.

5. Zúčastněné jednotky informují mezinárodní koordinační centrum o existenci osob ve smyslu článku 4 a mezinárodní koordinační centrum tyto informace předá příslušným vnitrostátním orgánům. Na základě těchto informací operační plán určí, jaká navazující opatření mohou být přijata.

Odůvodnění

Nemělo by se odkazovat pouze na odstavec 1 článku 4, ale na celý článek 4, aby byl zohledněn i odstavec 4 (osoby, jimž je třeba věnovat zvláštní pozornost).

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1. Každý členský stát vyžaduje od kapitána lodi plující pod jeho vlajkou, aby pokud tak může učinit bez vážného ohrožení lodi, její posádky nebo cestujících, co nejrychleji podnikl kroky k záchraně osob v tísni nacházejících se na moři a aby jim poskytl veškerou možnou pomoc bez ohledu na jejich státní příslušnost či status, nebo na okolnosti, za jakých jsou nalezeny. Členské státy nepřijmout žádná opatření, včetně trestních řízení a sankcí, vůči kapitánům lodí, kteří zachrání osoby v tísni a dopraví je do přístavu nacházejícího se na území těchto států.

 

2. Na námořní operace spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení se vztahují strategie agentury pro oblast základních práv a činnosti úředníka pro otázky základních práv a poradního fóra uvedené v článku 26a nařízení č. 2007/2004.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Článek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10b

 

Specializované pobočky

 

Podle článku 16 nařízení (EU) č. 2004/2007 posoudí agentura potřebu vytvoření specializovaných poboček pro všechny aspekty ostrahy námořních hranic jako operativních úřadů v oblastech, jež jsou vystaveny významným migračním tokům, včetně nepravidelných toků, a zejména ve Středomoří, s cílem zlepšit koordinaci mezi členskými státy, zaručit solidaritu a rozdělení odpovědnosti mezi nimi, a posílit tak operační kapacity agentury.

Odůvodnění

Vytvoření operativního úřadu ve Středomoří je v souladu s ustanoveními usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2013 o migračních tocích ve Středomoří, zejména o tragických událostech na Lampeduse, a s prohlášeními o posílení činností agentury Frontex ve Středomoří, která jsou uvedena v závěrech ze zasedání Evropské rady konané ve dnech 24.–25. října 2013.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Článek 10 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10c

 

Mechanismy solidarity

 

1. Členský stát, který čelí situaci náhlého a mimořádného tlaku na svých vnějších hranicích, může požadovat:

 

– rozmístění evropských jednotek pohraniční stráže v souladu s nařízením (ES) č. 2007/2004, které členskému státu poskytnou rychlou operativní pomoc;

 

– aby mu agentura v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 2007/2004 poskytla technickou a operativní pomoc s cílem získat pomoc v otázkách koordinace mezi členskými státy nebo aby do tohoto státu vyslala své odborníky na pomoc příslušným vnitrostátním orgánům;

 

– mimořádnou pomoc podle článku 14 nařízení XXXX [o Fondu pro vnitřní bezpečnost – hranice] na řešení naléhavých a konkrétních potřeb v případě mimořádné situace.

 

2. Členský stát, jenž je vystaven silným migračním tlakům, které kladou akutní nároky na jeho přijímací zařízení a azylové systémy, může požádat:

 

– Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu o vyslání azylového podpůrného týmu v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 439/2010, aby mu poskytl odborné poradenství, zejména tlumočnické služby, informace o zemích původu a znalosti ohledně zpracovávání a správy azylových spisů;

 

– o mimořádnou pomoc podle článku 22 nařízení XXX [o Azylovém a migračním fondu] na řešení naléhavých a konkrétních potřeb v případě mimořádné situace;

 

– Evropskou komisi, aby prověřila možnosti členských států přijímat žadatele o azyl.

 

3. Za účelem řádného uplatňování tohoto článku Evropská komise nepřetržitě monitoruje v členských státech struktury používané k přijímání žadatelů o azyl a v případech popsaných v tomto článku navrhuje po ověření volné kapacity těchto struktur spravedlivé rozdělení žadatelů o azyl mezi členské státy, jak stanoví článek 80 SFEU.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Článek 10 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10d

 

Zpráva

 

1. Do ...* a poté každé dva roky předloží agentura Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o provádění tohoto nařízení.

 

2. Součástí zprávy je popis postupů uplatňovaných v rámci operací na moři, které agentura zavedla za účelem provedení tohoto nařízení, a posouzení praktického uplatňování tohoto nařízení, včetně případných mimořádných událostí. Součástí zprávy jsou i podrobné informace o dodržování základních práv a o dopadech na tato práva, jakož i přehled všech důvodů, které zadržené osoby uvedly podle čl. 4 odst. 3, a přehled následně přijatých opatření.

 

__________________

 

* Úř. věst.: prosím vložte datum: dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Důležité doplnění – zprávy agentury pro Parlament, Radu a Komisi, v nichž je třeba uvést i zásadní skutečnosti, kterými jsou námitky zadržených osob.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné souvislosti:

Ve Středomoří došlo v průběhu minulého desetiletí k řadě geopolitických a hospodářských změn mezinárodní i regionální povahy, jež vedly k politické nestabilitě a přispěly ke zvýšení migračních toků a tlaku na azylovou pomoc vyvíjeného z jižního pobřeží Středozemního moře na jeho severní pobřeží, zejména na jižní členské státy EU, které se nacházejí na geografických hranicích EU, jako je Řecko, Itálie, Španělsko, Malta a Kypr.

Jižní členské státy EU se náhle musely vyrovnat s vysokým počtem jednotlivců, kteří přicházeli ze Středomoří ve snaze uprchnout před konflikty či perzekucí nebo jen získat lepší hospodářské příležitosti a kteří k nezákonnému překročení mezinárodních hranic využívali cesty po moři. Počet osob, které překračují námořní hranice jižní Evropy na lodích, které nejsou způsobilé k plavbě na moři, čítal v roce 2010 na 10 000, v roce 2011 se vyšplhal na 70 000 a v roce 2012 pak opět klesl na 20 000. Většinu z těchto překročení hranic organizují převaděči.

Ačkoli tento jev není rozšířen po celé Evropské unii, ovlivňuje ji jako celek. Situace vyústila v naléhavé volání po větší solidaritě a udržitelné reakci ze strany EU na podporu zemí, které jsou přílivy nelegálních migrantů po moři nejvíce zatíženy. Sdílení odpovědnosti a solidarita se staly nezbytnými faktory pro zajištění toho, aby základní práva uprchlíků a žadatelů o azyl byla v EU plně dodržována.

Návrh Komise je vyvážený a sleduje stejný cíl jako zrušené rozhodnutí: zahrnout do jediného právního nástroje stávající ustanovení EU a mezinárodního práva za účelem překonání rozdílných výkladů mezinárodního práva přijatých členskými státy i odlišností jejich postupů, a to kvůli zajištění efektivnosti operací na moři koordinovaných agenturou Frontex.

Komise se ovšem snaží jít nad tento rámec tím, že část II zrušeného rozhodnutí – nezávazné pokyny týkající se pátracích a záchranných situací a vylodění zachráněných a zajištěných osob – se nyní stane právně závazným nástrojem, který bude v členských státech přímo použitelný a bude stanovovat pravidla, jak jednat v těchto situacích, k nimž dochází při veškerých námořních operacích koordinovaných agenturou Frontex. Tímto způsobem se snaží reagovat na kritiku vyjádřenou vůči operacím agentury Frontex, v jejímž rámci byly vzneseny určité otázky ohledně pátracích a záchranných operací.

Závěry

Právně závazný nástroj:

Evropský soudní dvůr ve věci C-355/10 mimo jiné potvrdil, že EU má legislativní pravomoc v oblasti, na niž se vztahuje rozhodnutí Rady 2010/252/EU. Objasňuje rovněž, že oblast působnosti návrhu nepřesahuje rámec stávajícího rozhodnutí 2010/252/EU a že dodatečné závazné prvky jsou v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora.

Právní a soudní vývoj v oblasti ochrany základních práv:

Návrh zohledňuje právní a soudní vývoj, jako jsou pozměňovací návrhy k nařízení (ES) č. 2007/2004 a rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Hirsi Jamaa a ostatní v. Itálie, týkající se ochrany základních práv a zásady nenavracení při operacích na moři.

Nutnost chránit naše hranice a disponovat účinným systémem ostrahy hranic neohrožuje základní práva migrantů, kteří přicházejí na evropské pobřeží. Právo na život a dodržování zásady nenavracení jsou hlavními základními právy a Evropská unie a její členské státy musí zajistit jejich úplné provádění a dodržování.

V souvislosti s námořní ostrahou a vyloděním osob zajištěných či zachráněných na moři, včetně úplného dodržování zásady nenavracení, je naprosto nutné zajistit větší právní srozumitelnost, pokud jde o dodržování základních práv. V tomto smyslu bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, jejichž záměrem je posílit zásadu nenavracení a ochranu lidských práv a které zdůrazňují, že všechny členské státy účastnící se na těchto operacích jsou při plnění svých povinností vázány mezinárodním a evropským acquis, včetně příslušné judikatury.

Posílení zásady solidarity:

S náležitým ohledem na svrchovanost členských států v jejich teritoriálních mořích je primárním cílem tohoto návrhu dosáhnout vyššího stupně spolupráce mezi členskými státy v souvislosti s operacemi, které koordinuje agentura Frontex, přičemž dotčený členský stát musí vždy vydat povolení k akci v jeho teritoriálním moři.

I když primární odpovědnost za zajištění náležitých azylových systémů a systémů správy hranic náleží státům, SFEU a Stockholmský program vyžadují při vytváření společného evropského azylového systému a postupném zavádění integrovaného systému řízení vnějších hranic zvýšenou úroveň solidarity a spravedlivé rozdělení odpovědnosti mezi orgány EU i členské státy. Právní rámec EU v současnosti již nabízí řadu nástrojů v oblasti solidarity a sdílení odpovědnosti, které mohou přispět k řešení nedostatků a mezer v ochraně, které sužují azylové systémy a systémy správy hranic členských států, a posílit celkovou kvalitu společného evropského azylového systému.

Je na dotyčných členských státech, aby uvedly do chodu sérii nástrojů, které mají k dispozici, včetně lidských, technických a finančních zdrojů. V rámci EU ještě musí být vytvořen systém přemisťování osob, které po vylodění získají právní postavení. Dobrým příkladem posilování solidarity je projekt EUREMA 2010 (projekt EU a Malty týkající se přemisťování), do kterého je zapojeno deset členských států EU.

STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (11. 10. 2013)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Navrhovatelka: Norica Nicolai

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Podvýbor pro bezpečnost a obranu se domnívá, že navrhované nařízení potřebuje jen drobná vylepšení, jež by měla zdůraznit konkrétní oblasti činnosti agentury, které se týkají bezpečnostních problémů nebo které mohou nepřímo souviset s dynamikou vztahů EU se třetími zeměmi. Podporuje se komunikace uvnitř EU (zejména ve vztahu k ESVČ) v případě informací získávaných agenturou v oblasti bezpečnosti. Řeší se rovněž citlivé mořské oblasti, v nichž hrozí konflikty a bezpečnostní problémy, neboť ty by mohly být hlavním zdrojem problémů pro ostrahu vnějších mořských hranic. Cílem stanoviska je také podpořit práva a ochranu státních příslušníků třetích zemí, kteří se mohou v průběhu operací agentury ocitnout v tísni, a zajistit určitou úroveň ochrany pro občany EU, jejichž úkolem je pomáhat. A vzhledem k plánovanému rozšíření schengenského prostoru se navrhuje, aby se jím toto nařízení zabývalo, a zabránilo se tak zablokování této otázky v budoucnu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1a) Zvláštní pozornost je třeba věnovat mořským oblastem, které tvoří přirozenou námořní hranici EU, ale které vzhledem ke své zeměpisné poloze představují specifický bezpečnostní problém, a vyžadují proto přijetí strategicky komplexních opatření. Je to případ černomořské a baltské námořní oblasti, kde může vážné obavy ohledně bezpečnosti vyvolávat nejen trestná činnost, jako je nelegální překračování hranic a pašování, ale také blízkost oblastí s přetrvávajícími konflikty.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) Tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti ochrany ohrožených osob na moři vyplývající z mezinárodního práva pro veškeré civilní, vojenské a obchodní lodě plující pod vlajkou některého členského státu.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „agentura“) zřízená nařízením Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 odpovídá za koordinaci operativní spolupráce mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic, včetně ostrahy hranic. Agentura také napomáhá členským státům za okolností, které vyžadují zvýšenou technickou pomoc na vnějších hranicích, s přihlédnutím k tomu, že některé situace mohou představovat humanitární nouzi a vyžadovat záchranné operace na moři. V kontextu operativní spolupráce koordinované agenturou a v zájmu jejího posílení jsou zapotřebí specifická pravidla, pokud jde o činnosti související s ostrahou hranic prováděné námořními a leteckými jednotkami jednoho členského státu na námořní hranici jiného členského státu nebo na volném moři.

(2) Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (dále jen „agentura“) zřízená nařízením Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 odpovídá za koordinaci operativní spolupráce mezi členskými státy v oblasti řízení vnějších hranic, včetně ostrahy hranic. Agentura také napomáhá členským státům za okolností, které vyžadují zvýšenou technickou pomoc na vnějších hranicích, s přihlédnutím k tomu, že některé situace mohou představovat humanitární nouzi a vyžadovat záchranné operace na moři. V kontextu operativní spolupráce koordinované agenturou a v zájmu jejího posílení jsou zapotřebí specifická pravidla, pokud jde o činnosti související s ostrahou hranic prováděné námořními a leteckými jednotkami jednoho členského státu na námořní hranici jiného členského státu nebo na volném moři. Za tímto účelem vyvíjí agentura úsilí s cílem používat inovativní aplikace stávajících technologií, a zlepšit tak a zjednodušit zjišťování informací a jejich předávání, a to zejména v případě námořních oblastí čelících největšímu tlaku, pokud jde o nelegální přechody hranic, a majících v důsledku své zeměpisné polohy a klimatu největší potíže s řádným monitorováním takového provozu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Během operace na moři související s ostrahou hranic může dojít k situaci, kdy bude zapotřebí poskytnut pomoc nalezeným osobám v tísni. V souladu s mezinárodním právem musí každý stát od kapitána lodi plující pod jeho vlajkou vyžadovat, aby, pokud tak může učinit bez vážného ohrožení lodi, její posádky nebo cestujících, poskytl pomoc kterékoli osobě nalezené na moři, která je v nebezpečí života, a co nejrychleji podnikl kroky k záchraně osob v tísni. Taková pomoc by měla být poskytována bez ohledu na státní příslušnost či status osob, jimž má být poskytnuta, nebo na okolnosti, za jakých jsou nalezeny.

(7) Během operace na moři související s ostrahou hranic může dojít k situaci, kdy bude zapotřebí poskytnut pomoc nalezeným osobám v tísni. V souladu s mezinárodním právem musí každý stát od kapitána lodi plující pod jeho vlajkou vyžadovat, aby, pokud tak může učinit bez vážného ohrožení lodi, její posádky nebo cestujících, poskytl pomoc kterékoli osobě nalezené na moři, která je v nebezpečí života, a co nejrychleji podnikl kroky k záchraně osob v tísni. Taková pomoc by měla být poskytována bez ohledu na státní příslušnost či status osob, jimž má být poskytnuta, nebo na okolnosti, za jakých jsou nalezeny, proto by neměla být přijímána ani žádná opatření, včetně trestních řízení a sankcí, která by kapitány lodí od poskytnutí pomoci osobám v tísni nacházejícím se na moři odrazovala.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Podle nařízení (ES) č. 2007/2004 jsou operace související s ostrahou hranic koordinované agenturou prováděny v souladu s operačním plánem. Pokud jde o operace na moři, operační plán by měl obsahovat zvláštní informace o uplatňování příslušné soudní příslušnosti a právních předpisů v zeměpisné oblasti, ve které probíhá společná operace nebo pilotní projekt, včetně odkazů na mezinárodní právo a právo Unie týkající se zajištění, záchrany na moři a vylodění. Toto nařízení pak upravuje problematiku zajištění, záchrany na moři a vylodění v kontextu operací na moři souvisejících s ostrahou hranic koordinovaných agenturou.

(9) Podle nařízení (ES) č. 2007/2004 jsou operace související s ostrahou hranic koordinované agenturou prováděny v souladu s operačním plánem. Pokud jde o operace na moři, operační plán by měl obsahovat zvláštní informace o uplatňování příslušné soudní příslušnosti a právních předpisů v zeměpisné oblasti, ve které probíhá společná operace nebo pilotní projekt, včetně odkazů na mezinárodní právo a právo Unie týkající se zajištění, záchrany na moři a vylodění, včetně pravidel a postupů, které zajistí, aby byly během operace rozpoznány osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, včetně potencionálních obětí obchodování s lidmi, nezletilých osob bez doprovodu a jiných ohrožených osob, a aby byla těmto osobám poskytnuta náležitá pomoc. Toto nařízení upravuje problematiku zajištění, záchrany na moři a vylodění v kontextu operací na moři souvisejících s ostrahou hranic koordinovaných agenturou.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na život, lidskou důstojnost, zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu, právo na svobodu a bezpečnost, zásadu nenavracení, zákaz diskriminace, právo na účinný opravný prostředek, právo na azyl a práva dítěte.

(11) Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, zejména právo na život, lidskou důstojnost, zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu, právo na svobodu a bezpečnost, zásadu nenavracení, zákaz diskriminace, právo na účinný opravný prostředek a ochranu osobních údajů, právo na azyl a práva dítěte.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Pokud jde o země, které jsou kandidáty na vstup do schengenského prostoru, tedy o Bulharsko, Kypr a Rumunsko, a které jsou buď členy agentury a spolupracují s ní, nebo již zavedly veškeré normy pro začlenění do programů a činností v této oblasti, měla by být přijata opatření pro zohlednění jejich nevyhnutelného vstupu do schengenského prostoru v plánování a rozpočtu agentury, přičemž by měla být vzata v úvahu vysoká úroveň standardů pro provádění acquis a rovněž jejich příhraniční námořní oblasti, které jsou z hlediska bezpečnosti Evropské unii zvláště problematické;

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11. „bezpečným místem“ místo, kde jsou záchranné operace považované za ukončené a kde bezpečnost života zachráněných osob a také ochrana jejich základních práv nejsou ohroženy, kde lze uspokojit jejich základní lidské potřeby a z něhož lze zajistit přepravu zachráněných osob do následujícího nebo konečného místa určení;

11. „bezpečným místem“ místo, kde jsou záchranné operace považované za ukončené a kde je zaručena bezpečnost života zachráněných osob a také ochrana jejich základních a lidských práv, kde lze uspokojit jejich základní lidské potřeby a z něhož lze zajistit přepravu zachráněných osob do následujícího nebo konečného místa určení;

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) „operačním plánem“ operační plán ve smyslu článků 3a a 8e nařízení (ES) č. 2007/2004.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Před rozhodnutím o vylodění ve třetí zemi zúčastněné jednotky zohlední obecnou situace v dané třetí zemi a zajištěné či zachráněné osoby nesmí být v této třetí zemi vyloděny, pokud je hostitelskému členskému státu nebo zúčastněným členským státům známo nebo by jim mělo být známo, že tato třetí země uplatňuje praktiky uvedené v odstavci 1.

2. Před rozhodnutím o vylodění ve třetí zemi agentura, hostitelský členský stát a jiné zúčastněné členské státy zohlední obecnou situaci v dané třetí zemi a zajištěné či zachráněné osoby nesmí být v této třetí zemi vyloděny, pokud je jim známo, že tato třetí země uplatňuje praktiky uvedené v odstavci 1. V této souvislosti se schválí seznam třetích zemí přezkumným postupem uvedeným v článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Zajištěné či zachráněné osoby, o nichž se zúčastněné jednotky domnívají, že nepotřebují mezinárodní ochranu, nebo které ji nepožadují, mohou být navráceny do své země původu či do kterékoli jiné země, kterou označily jako zemi svého bydliště, nebo jejímiž jsou občany.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.případě vylodění ve třetí zemi zúčastněné jednotky před vyloděním určí v mezích možností totožnost zajištěných či zachráněných osob a posoudí jejich osobní situaci. Náležitě informují zajištěné či zachráněné osoby o místě vylodění a dají jim možnost sdělit své důvody, jestliže se domnívají, že by jejich vylodění v navrhovaném místě bylo v rozporu se zásadou nenavracení.

3.případě vylodění ve třetí zemi zúčastněné jednotky určí totožnost zajištěných či zachráněných osob a posoudí jejich osobní situaci. Náležitě informují zajištěné či zachráněné osoby o místě vylodění a dají jim možnost sdělit své důvody, jestliže se domnívají, že by jejich vylodění v navrhovaném místě bylo v rozporu se zásadou nenavracení.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Tyto informace by měly být předány rovněž oddělení INTCEN Evropské služby pro vnější činnost, které by mělo sloužit jako ústřední informační místo pro členské státy, Evropskou radu a příslušné útvary, v závislosti na konkrétní potřebě výměny informací.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy usilují o rozšíření spolupráce s agenturou EU, rovněž za použití materiálu agentury FRONTEX, a to hlavně ve velmi strategických námořních oblastech, které se potýkají jak se zvýšeným nedovoleným obchodováním, tak s problémy v oblasti bezpečnosti a obrany.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na teritoriálním moři hostitelského členského státu nebo zúčastněného členského státu přijmou zúčastněné jednotky jedno nebo více z následujících opatření, jestliže existuje důvodné podezření, že loď přepravuje osoby, které mají v úmyslu vyhnout se kontrolám na hraničních přechodech, nebo je zapojena do pašování přistěhovalců po moři:

1. Na teritoriálním moři hostitelského členského státu nebo zúčastněného členského státu přijmou zúčastněné jednotky jedno nebo více z následujících opatření, jestliže existuje důvodné podezření, že loď přepravuje osoby, které mají v úmyslu vyhnout se kontrolám na hraničních přechodech, nebo je zapojena do nezákonného pašování přistěhovalců po moři:

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Hostitelský členský stát nebo zúčastněný členský stát, na jehož teritoriálním moři k zajištění lodi došlo, opatření uvedená v odstavci 1 povolí a prostřednictvím mezinárodního koordinačního centra předá zúčastněné jednotce příslušné pokyny. Zúčastněná jednotka uvědomí prostřednictvím mezinárodního koordinačního centra hostitelský členský stát, pokud kapitán lodi požaduje, aby byl informován diplomatický či konzulární pracovník státu vlajky.

2. Hostitelský členský stát, na jehož teritoriálním moři k zajištění lodi došlo, opatření uvedená v odstavci 1 povolí a prostřednictvím mezinárodního koordinačního centra předá zúčastněné jednotce příslušné pokyny. Zúčastněná jednotka uvědomí prostřednictvím mezinárodního koordinačního centra hostitelský členský stát, pokud kapitán lodi požaduje, aby byl informován diplomatický či konzulární pracovník státu vlajky.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud existuje důvodné podezření, že loď bez státní příslušnosti nebo loď, která může být považována za loď bez státní příslušnosti, přepravuje osoby, které mají v úmyslu vyhnout se kontrolám na hraničních přechodech, nebo je zapojena do pašování přistěhovalců po moři, hostitelský členský stát nebo zúčastněný členský stát, na jehož teritoriálním moři k zajištění lodi bez státní příslušnosti došlo, vydá zúčastněné jednotce povolení a pokyny k zastavení lodi a k přijetí opatření stanovených v odstavci 1.

3. Pokud existuje důvodné podezření, že loď bez státní příslušnosti nebo loď, která může být považována za loď bez státní příslušnosti, přepravuje osoby, které mají v úmyslu vyhnout se kontrolám na hraničních přechodech, nebo je zapojena do pašování přistěhovalců po moři, hostitelský členský stát, na jehož teritoriálním moři k zajištění lodi bez státní příslušnosti došlo, vydá zúčastněné jednotce povolení a pokyny k zastavení lodi a k přijetí opatření stanovených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na volném moři přijmou zúčastněné jednotky jedno nebo více z následujících opatření, jestliže existuje důvodné podezření, že loď je zapojena do pašování přistěhovalců po moři, s výhradou povolení státu vlajky v souladu s protokolem proti pašování přistěhovalců:

1. Na volném moři přijmou zúčastněné jednotky a v souladu s požadavky i zástupci poradního fóra jedno nebo více z následujících opatření, jestliže existuje důvodné podezření, že loď je zapojena do pašování přistěhovalců po moři, s výhradou povolení státu vlajky v souladu s protokolem proti pašování přistěhovalců:

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Zúčastněné jednotky neprodleně informují o svém posouzení situace odpovědné záchranné koordinační centrum. Při čekání na pokyny od záchranného koordinačního centra přijmou zúčastněné jednotky přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti dotyčných osob.

7. Zúčastněné jednotky neprodleně informují o svém posouzení situace odpovědné záchranné koordinační centrum. Při čekání na pokyny od záchranného koordinačního centra přijmou zúčastněné jednotky přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti a dodržování lidských práv dotyčných osob.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1. Každý členský stát vyžaduje od kapitána lodi plující pod jeho vlajkou, aby pokud tak může učinit bez vážného ohrožení lodi, její posádky nebo cestujících, co nejrychleji podnikl kroky k záchraně osob v tísni nacházejících se na moři a aby jim poskytl veškerou možnou pomoc bez ohledu na státní příslušnost či status osob, jimž má být poskytnuta, nebo na okolnosti, za jakých jsou nalezeny. Členské státy nepřijmout žádná opatření, včetně trestních řízení a sankcí, vůči kapitánům lodí, kteří zachrání osoby v tísni a dopraví je do přístavu nacházejícího se na území těchto států.

 

2. Na námořní operace spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení se vztahují strategie agentury pro oblast základních práv a činnosti úředníka pro otázky základních práv a poradního fóra uvedené v článku 26a nařízení č. 2007/2004.

POSTUP

Název

Ostraha vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států

Referenční údaje

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

18.4.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Norica Nicolai

30.5.2013

Projednání ve výboru

18.9.2013

 

 

 

Datum přijetí

10.10.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

8

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Charalampos Angourakis, Andrew Duff, Hélène Flautre, Dominique Vlasto, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Vojtěch Mynář, Andreas Pitsillides, Vilja Savisaar-Toomast

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (18. 9. 2013)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Navrhovatelka: Nathalie Griesbeck

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Úvod

Na základě soudního řízení, které vyvolal Evropský parlament, zrušil Soudní dvůr svým rozsudkem ze dne 5. září 2012 rozhodnutí Rady 2010/252/EU, které mělo stanovit dodatečná ustanovení týkající se ostrahy hranic v rámci Schengenského hraničního kodexu. Evropský parlament měl totiž za to, že rozhodnutí Rady překračuje prováděcí pravomoci stanovené v čl. 12 odst. 5 tohoto kodexu, neboť byly změněny či doplněny podstatné prvky.

Oblast působnosti a obsah návrhu jsou podobné zrušenému rozhodnutí. Kromě toho návrh odráží změny provedené v nařízení (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie a vývoj právních předpisů týkajících se základních práv.

Návrh vychází z několika mezinárodních právních nástrojů, zejména z Úmluvy OSN o mořském právu, úmluvy o pátrání a záchraně na moři, úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři a Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, tzv. Palermskou úmluvu.

2. Dimenze „Doprava“ v návrhu

Návrh Komise rozšiřuje pojetí ostrahy hranic a zahrnuje do něj možnost zajistit loď, pokud existuje závažné podezření, že loď převáží osoby, které mají v úmyslu vyhnout se kontrolám na hraničních přechodech, nebo je zapojena do pašování přistěhovalců po moři. Oblast působnosti zahrnuje rovněž pátrací a záchranné akce v průběhu operace na moři související s ostrahou hranic.

3. Poznámky navrhovatelky

Navrhovatelka vítá návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic a které do pojetí ostrahy zahrnuje pátrací a záchranné operace. Oba tyto typy jsou jasně propojeny.

Avšak pokud jde o zajištění na moři, navrhovatelka se domnívá, že by bylo zapotřebí stanovit ustanovení o ochraně, jak byla zavedena přílohou III Palermské úmluvy, zejména pokud jde o bezpečnost a zacházení s osobami na palubě a také o bezpečnost plavidla či případně lodního nákladu.

Pokud jde o školení příslušníků pohraniční stráže, navrhovatelka se domnívá, že právnické odborné vzdělávání by mělo být doplněno praktickým výcvikem s cílem zajistit pomoc osobám v tísni, zejména pokud jde o humanitární pomoc a o rychlou lékařskou pomoc.

Aby mohla plavidla zapojená do koordinovaných akcí souvisejících s ostrahou neprodleně reagovat na humanitární potřeby, měla by mít na palubě k dispozici standardizované lékařské a humanitární balíčky a pokud možno lékařský personál.

Vzhledem k nebezpečí, které při záchranných operacích na moři představuje překládka, vyzývá navrhovatelka Komisi, aby v rámci rámcového programu pro výzkum a inovace „Horizont 2020“ zvážila financování výzkumných projektů s cílem zlepšit bezpečnost podobných operací, zejména v situacích na rozbouřeném moři nebo pokud jde o konstrukci a vybavení plavidel, která provádějí ostrahu.

Navrhovatelka také připomíná, že námořní dohled představuje značné náklady a že je proto důležité zlepšovat spolupráci a výměnu informací mezi agenturami, které jsou do námořního dohledu zapojeny, jak stanoví Komise v rámci své integrované námořní politiky. Zejména z tohoto hlediska si navrhovatelka přeje urychlené zavedení společného prostředí pro sdílení informací za účelem ostrahy námořní oblasti EU (CISE) při zohlednění výsledků pilotních projektů MARSUNO a BlueMassMed. Přeje si, aby byla v nařízení stanovena úloha agentury v této oblasti jako doplnění ustanovení uvedených v návrhu nařízení, jímž se zřizuje evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR).

Navrhovatelka si však je vědoma, že povinnost všech plavidel poskytnout pomoc osobám, které se na moři ocitnou v tísni, se někdy střetává s ustanoveními směrnice 2002/90/ES, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu. Soukromá plavidla by se totiž mohla obávat soudního řízení za to, že poskytla pomoc přistěhovalcům. Ačkoli jsou tyto případy vzácné, mohly by kapitány lodí od pomoci nelegálním přistěhovalcům odradit. Navrhovatelka proto vyzývá Komisi, aby provedla přezkum směrnice 2002/90/ES s cílem zohlednit tyto situace záchrany na moři.

Na závěr navrhovatelka vítá iniciativu[1] evropského veřejného ochránce práv P. Nikiforose Diamandourose, který v březnu 2012 inicioval šetření týkající se provádění závazků v oblasti základních práv ze strany Evropské agentury pro řízení spolupráce na vnějších hranicích.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Během pátracích a záchranných operací by plavidla měla převážet minimální bezpečnostní vybavení a měla by zajistit školení palubního personálu, aby byla zaručena bezpečnost jak zajištěných osob, tak personálu, jak je stanoveno ve směrnici 2012/35/ES o minimální úrovni výcviku námořníků v pravidlech a normách bezpečnosti pro osobní lodě (příloha I kapitola V pravidlo V/2 odstavec 6).

Odůvodnění

Měl by být vypracován jasný nouzový plán, včetně jasného rozdělení odpovědnosti personálu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Během operace na moři související s ostrahou hranic může dojít k situaci, kdy bude zapotřebí poskytnut pomoc nalezeným osobám v tísni. V souladu s mezinárodním právem musí každý stát od kapitána lodi plující pod jeho vlajkou vyžadovat, aby, pokud tak může učinit bez vážného ohrožení lodi, její posádky nebo cestujících, poskytl pomoc kterékoli osobě nalezené na moři, která je v nebezpečí života, a co nejrychleji podnikl kroky k záchraně osob v tísni. Taková pomoc by měla být poskytována bez ohledu na státní příslušnost či status osob, jimž má být poskytnuta, nebo na okolnosti, za jakých jsou nalezeny.

(7) Během operace na moři související s ostrahou hranic může dojít k situaci, kdy bude zapotřebí poskytnut pomoc nalezeným osobám v tísni. V souladu s mezinárodním právem musí každý stát od kapitána lodi plující pod jeho vlajkou vyžadovat, aby, pokud tak může učinit bez vážného ohrožení lodi, její posádky nebo cestujících, poskytl pomoc kterékoli osobě nalezené na moři, která je v nebezpečí života, a co nejrychleji podnikl kroky k záchraně osob v tísni. Taková pomoc musí být poskytována bez ohledu na státní příslušnost či status osob, jimž má být poskytnuta, nebo na okolnosti, za jakých jsou nalezeny.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Tuto povinnost by měly vykonávat členské státy v souladu s příslušnými ustanoveními mezinárodních nástrojů upravujících pátrací a záchranné situace a v souladu s požadavky na dodržování základních práv. Tímto nařízením by neměla být dotčena odpovědnost orgánů pověřených pátracími a záchrannými akcemi, včetně odpovědnosti za zajištění koordinace a spolupráce tak, aby zachráněné osoby mohly být dopraveny do přístavu nebo na bezpečné místo.

(8) Tuto povinnost musí vykonávat členské státy v souladu s příslušnými ustanoveními mezinárodních nástrojů upravujících pátrací a záchranné situace a v souladu s požadavky na dodržování základních práv. Tímto nařízením není dotčena odpovědnost orgánů pověřených pátracími a záchrannými akcemi, včetně odpovědnosti za zajištění koordinace a spolupráce tak, aby zachráněné osoby mohly být dopraveny do přístavu nebo na bezpečné místo.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Ačkoli při operacích zajištění na moři je zapotřebí přednostně zajistit pomoc a ochranu osobám na palubě, měla by být také zohledněna ochrana plavidla nebo případně lodního nákladu, jak stanoví protokol OSN proti pašování přistěhovalců. Při inspekci plavidla by měla být zohledněna ochrana mořského prostředí, pokud takové zohlednění nepředstavuje nebezpečí pro osoby na palubě.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Evropská komise se ve svém sdělení „Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii“ zavázala, že přijme „opatření s cílem zlepšit interoperabilitu systémů dozoru, aby se spojily existující monitorovací a sledovací systémy používané pro námořní bezpečnost a ochranu, ochranu mořského prostředí, kontrolu rybolovu, kontrolu vnějších hranic a kontrolu provádění předpisů. Tímto způsobem by měly být lépe řízeny operace, jež provádějí orgány ostrahy hranic, a měly by se zároveň snížit jejich náklady. V této souvislosti by agentura měla, usnadnit zavedení společného prostředí pro sdílení informací za účelem ostrahy námořní oblasti EU (CISE) s cílem usnadnit operace související s ostrahou hranic a záchranou na moři. Jakmile bude tento systém výměny fungovat, agentura by měla být pověřena správou přístupových práv pro zúčastněné jednotky.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření přijatá pro účely operace na moři se provádějí způsobem, který neohrožuje bezpečnost zajištěných či zachráněných osob a bezpečnost zúčastněných jednotek.

Opatření přijatá pro účely operace na moři jsou plně v souladu s příslušnými evropskými právními předpisy pro vybavení a pro výcvik palubního personálu plavidla tak, aby byla zaručena bezpečnost zajištěných či zachráněných osob a bezpečnost zúčastněných jednotek.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Zúčastněné jednotky by měly mít na palubě lodí vyslaných v rámci operací ostrahy hranic k dispozici standardizované lékařské a humanitární balíčky obsahující zejména vodu, potraviny a přikrývky v dostatečném množství, aby mohly co nejrychleji reagovat na naléhavé potřeby, při zohlednění skutečnosti, že mnoho zajištěných lodí nebude schopno plavby a nebude mít vlajku. V jednotkách ostrahy by měla být podporována přítomnost zdravotnického personálu.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Nikdo nesmí být vyloděn v zemi, nebo jinak předán orgánům země, v níž mu hrozí vážné nebezpečí, že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení anebo trestu, nebo z níž hrozí vážné nebezpečí vyhoštění, vystěhování nebo vydání osob do jiné země v rozporu se zásadou nenavracení.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Před rozhodnutím o vylodění ve třetí zemi zúčastněné jednotky zohlední obecnou situace v dané třetí zemi a zajištěné či zachráněné osoby nesmí být v této třetí zemi vyloděny, pokud je hostitelskému členskému státu nebo zúčastněným členským státům známo nebo by jim mělo být známo, že tato třetí země uplatňuje praktiky uvedené v odstavci 1.

2. Před rozhodnutím o vylodění ve třetí zemi zúčastněné jednotky zohlední obecnou situaci v dané třetí zemi a případnou existenci dvoustranných dohod o migraci mezi touto zemí a jedním nebo více členskými státy podle mezinárodního práva. Na základě této analýzy nesmí být zajištěné či zachráněné osoby v této třetí zemi vyloděny, pokud je hostitelskému členskému státu nebo zúčastněným členským státům známo nebo by jim mělo být známo, že tato třetí země uplatňuje praktiky uvedené v odstavci 1.

Odůvodnění

Podle stávajícího mezinárodního práva je důležité zavést tento parametr, aby dvoustranné dohody získaly smysl a aby se tak dále posílilo postavení třetích zemí.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Příslušníci pohraniční stráže účastnící se operací na moři musí být vyškoleni v oblasti příslušných ustanovení týkajících se lidských práv a uprchlického práva a mezinárodního právního režimu pro pátrání a záchranu.

5. Příslušníci pohraniční stráže účastnící se operací na moři musí být vyškoleni v oblasti příslušných ustanovení týkajících se lidských práv a uprchlického práva a mezinárodního právního režimu pro pátrání a záchranu a také speciálně vyškoleni k tomu, aby mohli bezodkladně zajistit pomoc osobám v tísni, zejména pokud jde o humanitární pomoc a rychlou lékařskou pomoc.

Odůvodnění

V případě, kdy jsou odlišeny funkce pobřežních hlídek a pohraniční stráže, pohraniční stráž většinou neprošla typickým specializovaným školením, pokud jde o rychlou lékařskou pomoc a humanitární pomoc. V často zoufalých humanitárních situacích je důležité, aby mohla být humanitární a lékařská pomoc zajištěna co nejrychleji, ještě před příjezdem záchranných týmů.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Po zjištění lodi podezřelé z překročení nebo z úmyslu překročit hranici neoprávněným způsobem se k ní zúčastněné jednotky přiblíží, aby zjistily její totožnost a státní příslušnost, a až do dalších opatření ji z bezpečné vzdálenosti sledují. Zúčastněné jednotky okamžitě sdělí informace o lodi mezinárodnímu koordinačnímu centru.

1. Po zjištění lodi podezřelé z překročení nebo z úmyslu překročit hranici neoprávněným způsobem se k ní zúčastněné jednotky přiblíží, aby zjistily její totožnost a státní příslušnost, až do dalších opatření ji z bezpečné vzdálenosti a za bezpečných podmínek sledují a přijmou při tom všechna náležitá předběžná opatření. Zúčastněné jednotky okamžitě sdělí informace o lodi mezinárodnímu koordinačnímu centru.

Odůvodnění

Pátrací operace nesmí ohrozit účastníky operace na moři a je třeba zohlednit i předpovědi týkající se stavu moře a počasí.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud se loď chystá vplout nebo již vplula do teritoriálního moře či přilehlé zóny členského státu, jenž se operace na moři neúčastní, zúčastněné jednotky sdělí informace o lodi mezinárodnímu koordinačnímu centru, které je předá národnímu koordinačnímu centru dotyčného členského státu.

2. Pokud se loď chystá vplout nebo již vplula do teritoriálního moře či přilehlé formálně vyhlášené zóny členského státu, jenž se operace na moři neúčastní, zúčastněné jednotky sdělí informace o lodi mezinárodnímu koordinačnímu centru, které je předá národnímu koordinačnímu centru dotyčného členského státu.

Odůvodnění

Podle článku 33 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu je nezbytné, aby přilehlé zóny byly formálně vyhlášeny, a tak byly pobřežní státy oprávněny sledovat projíždějící plavidla s cílem předcházet porušování právních předpisů v oblasti cel, daní, zdraví a přistěhovalectví nebo je postihovat.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Agentura usnadňuje zajištění a interoperabilitu společného prostředí pro sdílení informací za účelem ostrahy námořní oblasti EU (CISE). Po uvedení CISE do provozu je úkolem agentury spravovat přístupová práva zúčastněných jednotek s cílem usnadnit operace související s ostrahou hranic a záchranou na moři a zároveň dbát na důvěrný charakter a bezpečnost výměny údajů.

Odůvodnění

Komise v rámci své integrované námořní politiky předložila v roce 2010 předlohu plánu na vytvoření společného prostředí pro sdílení informací pro dohled v námořní oblasti EU (COM(2010)584), v níž připomněla, jakou přidanou hodnotu představuje integrace námořního dohledu. Zajištění výměny údajů a jejich interoperability má totiž velký význam jak z hlediska efektivnosti, tak z hlediska poměru nákladů a přínosů.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vyžádání informací a dokladů ohledně vlastnictví, registrace a aspektů souvisejících s plavbou a ohledně totožnosti, státní příslušnosti a jiných relevantních údajů o osobách na palubě;

a) vyžádání informací a dokladů ohledně vlastnictví, registrace, původu, místa odjezdu a dalších aspektů souvisejících s plavbou a ohledně totožnosti, státní příslušnosti a jiných relevantních údajů o osobách na palubě;

Odůvodnění

Cílem komplexních a podrobných kontrol je zjistit trasy nejčastěji používané k pašování přistěhovalců.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) vydání příkazu posádce lodi ke změně kursu a odplutí z teritoriálního moře či přilehlé zóny nebo směrem k jinému cíli, než je teritoriální moře či přilehlá zóna, včetně doprovodu plavidla či zdržování se v jeho blízkosti, dokud nepluje v daném kursu;

e) vydání příkazu posádce lodi ke změně kursu a odplutí z teritoriálního moře či přilehlé formálně vyhlášené zóny nebo směrem k jinému cíli, než je teritoriální moře či přilehlá zóna, včetně doprovodu plavidla či zdržování se v jeho blízkosti, dokud nepluje v daném kursu;

Odůvodnění

Podle článku 33 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu je nezbytné, aby přilehlé zóny byly formálně vyhlášeny, a tak byly pobřežní státy oprávněny sledovat projíždějící plavidla s cílem předcházet porušování právních předpisů v oblasti cel, daní, zdraví a přistěhovalectví nebo je postihovat.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V zóně přiléhající k teritoriálnímu moři členského státu, který je hostitelským členským státem nebo zúčastněným členským státem, se opatření stanovená v čl. 6 odst. 1 přijmou v souladu s čl. 6 odst. 2.

1. Ve formálně vyhlášené zóně přiléhající k teritoriálnímu moři členského státu, který je hostitelským členským státem nebo zúčastněným členským státem, se opatření stanovená v čl. 6 odst. 1 přijmou v souladu s čl. 6 odst. 2.

Odůvodnění

Podle článku 33 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu je nezbytné, aby přilehlé zóny byly formálně vyhlášeny, a tak byly pobřežní státy oprávněny sledovat projíždějící plavidla s cílem předcházet porušování právních předpisů v oblasti cel, daní, zdraví a přistěhovalectví nebo je postihovat.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a. Zúčastněné jednotky by měly mít na palubě lodí vyslaných v rámci operací ostrahy hranic k dispozici standardizované lékařské a humanitární balíčky obsahující zejména vodu, potraviny a přikrývky v dostatečném množství. aby mohly co nejrychleji reagovat na naléhavé potřeby. V jednotkách ostrahy by měla být podporována přítomnost zdravotnického personálu.

Odůvodnění

Plavidla zapojená do ostrahy vnějších námořních hranic jsou různě vybavena materiálem, který má sloužit k zajištění rychlé lékařské a humanitární pomoci. Různé vybavení obvykle souvisí s různými pravidly a standardy podle jednotlivých členských států Unie.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst.11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a. Ustanovení tohoto článku se použijí výhradně při operacích koordinovaných agenturou a nedotýkají se odpovědnosti členských států, která vyplývá z Mezinárodní úmluvy o pátrání a záchraně na moři.

Odůvodnění

Pátrání a záchrana na moři není v pravomoci Evropské unie, proto je vhodné uvést, že článek 9 stanoví pravidla pro specifický kontext operací v rámci ostrahy námořních hranic koordinovaných agenturou s ohledem na jejich konkrétní vlastnosti.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10 a

 

Ustanovení o ochraně

 

1. Pokud zúčastněné jednotky přijmou vůči plavidlu opatření v souladu s články 6, 7, 8 a 10, musí:

 

a) dbát na bezpečnost osob na palubě a humánní zacházení s nimi v souladu s Listinou základních práv Evropské unie;

 

b) řádně zohlednit nezbytnost neohrozit bezpečnost plavidla a případně lodního nákladu;

 

c) dbát podle dostupných prostředků na to, aby jakýkoli postup vůči plavidlu byl přiměřený z ekologického hlediska.

 

2. Pokud se opatření přijatá v souladu s články 6, 7, 8 a 10 prokáží jako neodůvodněná, je plavidlo odškodněno za jakoukoli případnou ztrátu či škodu za podmínky, že nespáchalo žádný čin odůvodňující přijatá opatření.

Odůvodnění

Ve svém návrhu nařízení se Komise odvolává na protokol proti pašování přistěhovalců doplňující Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Komise však opomíjí ustanovení související s ustanoveními o ochraně. Jeví se jako vhodné zahrnout do nařízení ustanovení týkající se bezpečnosti osob na palubě a zacházení s nimi a bezpečnosti plavidla.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11 a

 

Podávání zpráv

 

Komise sleduje a kontroluje uplatňování tohoto nařízení a předkládá Evropskému parlamentu a Radě každé dva roky a poprvé do 31. prosince 2016 celkovou zprávu o účinnosti opatření přijatých s cílem předcházet nedovolenému překračování hranic a bojovat proti přeshraniční trestné činnosti.

 

Tato zpráva obsahuje alespoň:

 

– postupy používané pro výměnu informací a praktickou spolupráci mezi členskými státy a evropským systémem ostrahy hranic (EUROSUR);

 

– informace o tom, jak členské státy a agentura dodržují své povinnosti vyplývající z Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři, Mezinárodní úmluvy o pátrání a záchraně na moři, Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a jejího protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky, Úmluvy o právním postavení uprchlíků, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a dalších příslušných mezinárodních nástrojů;

 

– opatření za účelem zlepšení bezpečnosti na moři a posílení bezpečnosti na vnějších hranicích, která budou přijata v budoucnu.

POSTUP

Název

Ostraha vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států

Referenční údaje

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

18.4.2013

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Nathalie Griesbeck

3.6.2013

Projednání ve výboru

9.7.2013

16.9.2013

 

 

Datum přijetí

17.9.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Magdi Cristiano Allam, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Nathalie Griesbeck, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

  • [1]  Šetření z vlastního podnětu OI/5/2012/BEH-MHZ

POSTUP

Název

Ostraha vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států

Referenční údaje

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Datum předložení EP

12.4.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

18.4.2013

DEVE

18.4.2013

TRAN

18.4.2013

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

22.4.2013

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Carlos Coelho

29.5.2013

 

 

 

Projednání ve výboru

6.6.2013

5.9.2013

17.10.2013

9.12.2013

Datum přijetí

9.12.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

8

10

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Michael Cashman, Mariya Gabriel, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Georgios Koumoutsakos, Olle Schmidt

Datum předložení

18.12.2013