BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser

18.12.2013 - (COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD)) - ***I

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Carlos Coelho


Procedure : 2013/0106(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0461/2013
Indgivne tekster :
A7-0461/2013
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser

(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0197),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra d, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7–0098/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Transport- og Turismeudvalget (A7-0461/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Formålet med EU-politikken om EU's ydre grænser er at sikre effektiv overvågning ved passage af de ydre grænser, herunder ved grænseovervågning. Formålet med grænseovervågning er at forhindre ulovlig grænsepassage, bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og pågribe eller træffe andre foranstaltninger over for personer, som har passeret grænsen ulovligt. Grænseovervågning bør effektivt forhindre og modvirke, at personer omgår kontrollen ved grænseovergangsstederne. Grænseovervågning er dermed ikke begrænset til afsløring af forsøg på ulovlig grænsepassage, men omfatter også foranstaltninger, såsom opbringning af skibe, der mistænkes for at forsøge at trænge ind i Unionen uden om grænsekontrollen, samt foranstaltninger til at håndtere situationer, der kan opstå under grænseovervågningsoperationer til søs og foranstaltninger, der skal sikre en vellykket gennemførelse af operationerne.

(1) Formålet med EU-politikken om EU's ydre grænser er at sikre effektiv overvågning ved passage af de ydre grænser, herunder ved grænseovervågning, hvor det at redde liv og beskytte grundlæggende rettigheder bør prioriteres højt. Formålet med grænseovervågning er at forhindre ulovlig grænsepassage, bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og pågribe eller træffe andre foranstaltninger over for personer, som har passeret grænsen ulovligt. Grænseovervågning bør effektivt forhindre og modvirke, at personer omgår kontrollen ved grænseovergangsstederne. Grænseovervågning er dermed ikke begrænset til afsløring af forsøg på ulovlig grænsepassage, men omfatter også foranstaltninger, såsom opbringning af skibe, der mistænkes for at forsøge at trænge ind i Unionen uden om grænsekontrollen, samt foranstaltninger til at håndtere situationer, der kan opstå under grænseovervågningsoperationer til søs og foranstaltninger, der skal sikre en vellykket gennemførelse af operationerne.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) I artikel 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bestemmes, at de EU-politikker, der er omhandlet i kapitel 2 om grænsekontrol, asyl og indvandring, samt gennemførelsen heraf, skal være underlagt princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne, herunder for så vidt angår de finansielle aspekter, og at EU-retsakter, som vedtages i henhold til dette kapitel, skal indeholde passende bestemmelser vedrørende anvendelsen af dette princip, når det er nødvendigt.

Begrundelse

Det er vigtigt at minde om artikel 80 i TEUF og princippet om solidaritet mellem medlemsstater.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) Manglen på et byrdefordelingssystem i Unionen bidrager ligeledes til at overbebyrde de medlemsstater, der grænser op til Middelhavet.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Aamarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser ("agenturet"), der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 200413, er ansvarligt for samordningen af det operative samarbejde mellem medlemsstaterne, hvad angår forvaltning af de ydre grænser, herunder grænseovervågning. Agenturet er desuden ansvarligt for at bistå medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk bistand, ved deres ydre grænser under hensyntagen til, at nogle situationer kan indebære humanitære nødsituationer og redning til søs. Der er behov for særlige regler for den grænseovervågning, der udføres af én medlemsstats sø- eller luftværnsenheder ved andre medlemsstaters søgrænser eller på åbent hav inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af agenturet, for at styrke dette samarbejde yderligere.

(2) Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser ("agenturet"), der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 200413, er ansvarligt for samordningen af det operative samarbejde mellem medlemsstaterne, hvad angår forvaltning af de ydre grænser, herunder grænseovervågning. Agenturet er desuden ansvarligt for at bistå medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk bistand, ved deres ydre grænser under hensyntagen til, at nogle situationer indebærer humanitære nødsituationer og redning til søs. Der er behov for særlige regler for den grænseovervågning, der udføres af én medlemsstats sø- eller luftværnsenheder ved andre medlemsstaters søgrænser eller på åbent hav inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af agenturet, for at styrke dette samarbejde yderligere.

__________________

__________________

13 EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.

13 EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1.

Begrundelse

Efterforsknings- og redningsindsatser bør være en væsentlig del af grænseovervågningen. Kravet om stærkere fokus på redningsaktioner til søs fremgår også af den fælles beslutning 2013/2827(RSP).

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Samarbejde med tilstødende tredjelande er vigtigt for at forhindre ulovlig grænsepassage, bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet og opnå en mere effektiv efterforsknings- og redningsindsats. I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2007/2004 og i det omfang, der sikres fuld overholdelse af migranters grundlæggende rettigheder i tredjelande, kan agenturet samarbejde med tredjelandes kompetente myndigheder, navnlig med hensyn til risikoanalyse og uddannelse, og bør lette operativt samarbejde mellem medlemsstaterne og tredjelande.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Oprettelsen af et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur) ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr […/…] skal styrke informationsudvekslingen og det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og agenturet. Dermed sikres det, ligeledes med agenturets støtte, at medlemsstaternes kendskab til en given situation og reaktionsevne forbedres betydeligt, således at de kan afsløre og forhindre ulovlig grænsepassage, komme grænseoverskridende kriminalitet til livs og bidrage til at beskytte og redde migranters liv ved deres ydre grænser. Ved samordning af grænseovervågningsoperationer bør agenturet forsyne medlemsstaterne med oplysninger om og analyser af disse operationer.

(3) Oprettelsen af et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur) ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 af 22. oktober 2013 skal styrke informationsudvekslingen og det operationelle samarbejde mellem medlemsstaterne og agenturet. Dermed sikres det, ligeledes med agenturets støtte, at medlemsstaternes kendskab til en given situation og reaktionsevne forbedres betydeligt, således at de kan afsløre og forhindre ulovlig grænsepassage, komme grænseoverskridende kriminalitet, herunder menneskehandel, til livs og bidrage til at beskytte og redde migranters liv ved deres ydre grænser. Ved samordning af grænseovervågningsoperationer bør agenturet forsyne medlemsstaterne med oplysninger om og analyser af disse operationer. Medlemsstaterne og agenturet bør indgive alle relevante oplysninger, der er indsamlet under disse operationer, i Eurosur.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Under grænseovervågningsoperationer bør medlemsstaterne og agenturet overholde deres forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers havretskonvention, den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen, den internationale konvention om maritim eftersøgning og redning, De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og dens protokol om bekæmpelse af smugling af migranter til lands, ad søvejen og ad luftvejen, konventionen om flygtninges retsstilling, konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, De Forenede Nationers konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og andre relevante internationale instrumenter.

(4) Under grænseovervågningsoperationer bør medlemsstaterne og agenturet overholde deres forpligtelser, herunder princippet om non-refoulement, i henhold til De Forenede Nationers havretskonvention, den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen, den internationale konvention om maritim eftersøgning og redning, De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og dens protokol om bekæmpelse af smugling af migranter til lands, ad søvejen og ad luftvejen, konventionen om flygtninges retsstilling, konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, De Forenede Nationers konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder og andre relevante internationale instrumenter.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)14 og de generelle principper for EU-retten bør alle foranstaltninger, der træffes under en overvågningsoperation, stå i rimeligt forhold til de forfulgte mål og fuldt ud respektere den menneskelige værdighed, de grundlæggende rettigheder og flygtninges og asylansøgeres rettigheder, herunder princippet om non-refoulement. Medlemsstaterne og agenturet er bundet af Unionens regler om asyl og navnlig af Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. december 2005 om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne15, for så vidt angår asylansøgninger, der indgives på medlemsstaternes område, herunder ved grænsen og i transitområderne i medlemsstaterne.

(5) I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)14 og de generelle principper for EU-retten bør alle foranstaltninger, der træffes under en overvågningsoperation, stå i rimeligt forhold til de forfulgte mål, være ikke-diskriminerende og fuldt ud respektere den menneskelige værdighed, de grundlæggende rettigheder, flygtninges og asylansøgeres rettigheder og princippet om non-refoulement. Medlemsstaterne og agenturet er bundet af Unionens regler om asyl og navnlig af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU14a for så vidt angår ansøgninger om international beskyttelse, der indgives på medlemsstaternes område, herunder ved grænsen, i territorialfarvand og i transitområderne i medlemsstaterne.

_________________

_________________

14 EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.

14 EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.

 

14a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60).

15 EUT L 326 af 13.12.2005, s. 13.

 

Begrundelse

Princippet om non-refoulement er ikke kun gældende for flygtninge og asylansøgere, og de to anliggender bør adskilles. Det er også nødvendigt at opdatere henvisningen til direktivet om asylprocedurer, da det blev vedtaget, efter at Kommissionen fremsatte sit forslag.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5a) Denne forordning bør anvendes i fuld overensstemmelse med princippet om non-refoulement, ifølge hvilket ingen må udsendes, udvises eller udleveres til eller tvinges til indrejse i et land, hvor der er en reel risiko for, at den pågældende udsættes for dødsstraf, tortur eller andre former for umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf eller en alvorlig krænkelse af vedkommendes menneskerettigheder, eller hvor den pågældendes liv eller frihed vil være truet på grund af vedkommendes race, religion, nationalitet, seksuelle orientering, tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller politiske overbevisning, eller hvorfra den pågældende alvorligt risikerer at blive udsendt, udvist eller udleveret til et andet land.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b) En eventuel aftale mellem en medlemsstat og et tredjeland fritager ikke medlemsstaten fra dens internationale forpligtelser i henhold til folkeretten og EU-retten vedrørende princippet om non-refoulement.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) En eventual aftale mellem en medlemsstat og et tredjeland fritager ikke medlemsstaten fra disse forpligtelser, når den kender til eller burde kende til systematiske mangler i asylproceduren og modtagelsesforholdene for asylansøgere i det pågældende tredjeland, som giver alvorlig grund til at antage, at asylansøgeren vil blive udsat for umenneskelig eller nedværdigende behandling, eller når den ved eller burde vide, at det pågældende tredjeland anvender metoder, der går i mod princippet om non-refoulement.

(6) En eventuel aftale mellem en medlemsstat og et tredjeland fritager ikke medlemsstaten fra dens forpligtelser i henhold til folkeretten og EU-retten, navnlig for så vidt angår overholdelsen af princippet om non-refoulement, når den kender til eller burde kende til mangler i asylproceduren og modtagelsesforholdene for asylansøgere i det pågældende tredjeland, som umuliggør en individuel, retfærdig og effektiv procedure, eller når den ved eller burde vide, at det pågældende tredjeland anvender metoder, der går i mod princippet om non-refoulement. Medlemsstaternes deltagende enheder og agenturet bør også følge EU-retten og folkeretten i de tilfælde, hvor operationerne foregår i tredjelandes territorialfarvande, og disse lande anvender andre bestemmelser.

Begrundelse

Det skal undgås, at personer med behov for beskyttelse udvises til lande, hvor der ikke findes passende procedurer for ansøgning om international beskyttelse.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) I overensstemmelse med artikel 80 i TEUF bør anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/201314b ikke være til hinder for, at medlemsstaterne frivilligt kan anvende et system til flytning af migranter og asylansøgere.

 

_________________

 

14b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31).

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) I forbindelse med grænseovervågningsoperationer til søs kan der opstå situationer, hvor det er nødvendigt at komme nødstedte personer til undsætning. I henhold til folkeretten bør enhver stat pålægge kaptajnen på et skib, som fører dens flag, at yde hjælp til enhver person i livsfare, som findes på havet, og hurtigst muligt komme nødstedte personer til undsætning, for så vidt det kan ske uden alvorlig fare for skibet, besætningen eller passagererne. Hjælpen bør ydes, uanset hvilken nationalitet og status de personer, der har behov for hjælp, har, og uanset under hvilke omstændigheder de bliver fundet.

(7) I forbindelse med grænseovervågningsoperationer til søs kan der opstå situationer, hvor det er nødvendigt at komme nødstedte personer til undsætning. I henhold til folkeretten bør enhver stat pålægge kaptajnen på et skib, som fører dens flag, at yde hjælp til enhver person i livsfare, som findes på havet, og proaktivt og hurtigst muligt komme nødstedte personer til undsætning, for så vidt det kan ske uden alvorlig fare for skibet, besætningen eller passagererne. Hjælpen bør ydes, uanset hvilken nationalitet og status de personer, der har behov for hjælp, har, og uanset under hvilke omstændigheder de bliver fundet. Der bør således ikke træffes nogen foranstaltninger, herunder strafferetlige procedurer og sanktioner, som forhindrer kaptajner i at yde hjælp til personer i havsnød.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Klare regler bør sikre, at det ansvarlige koordinationscenter for redningsindsatser let og hurtigt identificeres, når der opdages personer i havsnød. I tvivlstilfælde, f.eks. når en båd flyder mellem forskellige eftersøgnings- og redningsregioner, bør det internationale koordinationscenter udpege det ansvarlige koordinationscenter for redningsindsatser.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) Når standsede eller reddede personer sættes i land i en medlemsstat, bør agenturet og medlemsstaterne fuldt ud respektere princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling i overensstemmelse med artikel 80 i TEUF.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) I henhold til forordning (EF) nr. 2007/2004 udføres grænseovervågningsoperationer, der samordnes af agenturet, efter en operativ plan. Den operative plan bør derfor med hensyn til operationer til søs indeholde særskilte oplysninger om anvendelsen af relevant jurisdiktion og lovgivning i det geografiske område, hvor den fælles operation eller pilotprojektet finder sted, herunder henvisninger til folkerettens og EU-rettens regler om opbringning, redning til søs og ilandsætning. Ved denne forordning reguleres opbringning, redning til søs og ilandsætning i forbindelse med overvågningsoperationer ved søgrænser, der samordnes af agenturet.

(9) I henhold til forordning (EF) nr. 2007/2004 udføres grænseovervågningsoperationer, der samordnes af agenturet, efter en operativ plan. Den operative plan bør derfor med hensyn til operationer til søs indeholde særskilte oplysninger om anvendelsen af relevant jurisdiktion og lovgivning i det geografiske område, hvor den fælles operation, pilotprojektet eller den hurtige indsats finder sted, herunder henvisninger til folkerettens og EU-rettens regler om opbringning, redning til søs og ilandsætning. Den bør ligeledes indeholde regler og procedurer, som sikrer, at personer med behov for international beskyttelse, ofre for menneskehandel, uledsagede mindreårige og andre sårbare personer identificeres under operationen, og at disse personer ydes passende hjælp, herunder adgang til international beskyttelse. Ved denne forordning reguleres opbringning, redning til søs og ilandsætning i forbindelse med overvågningsoperationer ved søgrænser, der samordnes af agenturet, i overensstemmelse med folkeretten og de grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særligt retten til liv, menneskelig værdighed, forbuddet mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, retten til frihed og sikkerhed, forbuddet mod refoulement, forbuddet mod forskelsbehandling, retten til effektive retsmidler, retten til asyl og barnets rettigheder.

(11) Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der anerkendes i artikel 2 og 6 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særligt respekten for den menneskelige værdighed, retten til liv, forbuddet mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, forbuddet mod menneskehandel, retten til frihed og sikkerhed, retten til beskyttelse af personoplysninger, retten til asyl og beskyttelse mod udsendelse og udlevering, forbuddet mod refoulement, forbuddet mod forskelsbehandling, retten til effektive retsmidler og barnets rettigheder. Denne forordning bør anvendes af medlemsstaterne og agenturet i overensstemmelse med disse rettigheder og principper. Denne forordning overholder ligeledes menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, som de er fastlagt ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne forordning udelukker ikke muligheden for at fastlægge detaljerne i de fælles operationer til søs i specifikke operationelle planer, under hensyntagen til de konkrete behov i og de særlige karakteristika ved den kontekst, som medlemsstaterne opererer i.

Begrundelse

Denne forordning skaber en referencelovramme, som burde give medlemsstaterne mulighed for at fastlægge operationernes detaljer i de operationelle planer med en passende grad af fleksibilitet.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. "deltagende medlemsstat": en medlemsstat, der deltager i en operation til søs ved at stille aktiver eller menneskelige ressourcer til rådighed, men som ikke er værtsmedlemsstaten

4. "deltagende medlemsstat": en medlemsstat, der deltager i en operation til søs ved at stille teknisk udstyr eller grænsevagter og andet personale til rådighed, men som ikke er værtsmedlemsstaten

Begrundelse

De anvendte formuleringer bør bringes i overensstemmelse med formuleringerne i Frontexforordningen. Det bør sikres, at gennemførslen af forpligtelserne i henhold til den internationale lovgivning om flygtninge og den humanitære folkeret er en del af den operative plan.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. "operativ plan": den operative plan, der er omhandlet i artikel 3a og 8e i forordning (EF) nr. 2007/2004

Begrundelse

Da termen "operativ plan" er anvendt i artikel 10, bør det præciseres, hvad den henviser til.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11. "et sikkert sted": et sted, hvor redningsindsatsen betragtes som afsluttet, og hvor de overlevendes liv og deres grundlæggende rettigheder er bragt i sikkerhed, hvor deres grundlæggende menneskelige behov kan dækkes, og hvorfra der kan træffes foranstaltninger til transport af de overlevende til deres næste eller endelige destination

11. "et sikkert sted": et sted, hvor redningsindsatsen betragtes som afsluttet, og hvor de overlevendes liv og deres grundlæggende rettigheder er bragt i sikkerhed, hvor deres grundlæggende menneskelige behov kan dækkes, og hvorfra der kan træffes foranstaltninger til transport af de overlevende til deres næste eller endelige destination, og det i overensstemmelse med princippet om non-refoulement

Begrundelse

Der er behov for en klar definition af "et sikkert sted", da dette er et af de centrale spørgsmål i efterforsknings- og redningsforpligtelser i folkeretten.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger, der træffes under en operation til søs, gennemføres på en sådan måde, at der ikke er nogen sikkerhedsrisiko for hverken de personer, der standses eller reddes, eller de deltagende enheder.

Foranstaltninger, der træffes under en operation til søs, gennemføres på en sådan måde, at der altid er sikkerhed for de personer, der standses eller reddes, og de deltagende enheder, herunder også for en fortsat sikker sejlads.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ingen sættes i land eller overdrages på anden måde til myndighederne i et land, hvor der er overhængende risiko for, at den pågældende udsættes for dødsstraf, tortur eller andre former for umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, eller hvorfra den pågældende risikerer at blive udsendt, udvist eller tilbagesendt til et andet land, der overtræder princippet om non-refoulement.

1. Ingen sættes i land, føres til eller overdrages på anden måde til myndighederne i eller tvinges til indrejse i et land, hvor der er overhængende risiko for, at den pågældende udsættes for dødsstraf, tortur eller andre former for umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf eller en alvorlig krænkelse af vedkommendes menneskerettigheder, eller hvor den pågældendes liv eller frihed vil være truet på grund af vedkommendes race, religion, nationalitet, seksuelle orientering, tilhørsforhold til en bestemt social gruppe eller politiske overbevisning, eller hvorfra den pågældende alvorligt risikerer at blive udsendt, udvist eller tilbagesendt til et andet land, der overtræder princippet om non-refoulement.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Før det besluttes at sætte nogen i land, tager de deltagende enheder højde for den almene situation i det pågældende tredjeland, og standsede eller reddede personer sættes ikke i land i tredjelandet, hvis værtsmedlemsstaten eller den deltagende medlemsstat ved eller burde vide, at tredjelandet anvender en praksis, der er beskrevet i stk. 1.

2. Før og under en operation til søs undersøger værtsmedlemsstaten og de deltagende medlemsstater den almene situation i de tilstødende tredjelande, og om der findes aftaler og projekter om indvandring og asyl, der gennemføres i overensstemmelse med EU-retten og gennem EU's fonde. Standsede eller reddede personer sættes ikke i land i, ledes ikke i retning af og overdrages ikke på anden vis til myndighederne i og tvinges ikke til at rejse ind i et tredjeland, hvis værtsmedlemsstaten eller agenturet ved eller burde vide, at tredjelandet anvender en praksis, der er beskrevet i stk. 1. Disse medlemsstater forsyner de deltagende enheder med disse oplysninger. Til det formål bruger de oplysninger fra en bred vifte af kilder, herunder især fra andre medlemsstater, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Det Europæiske Asylstøttekontor, agenturet, FN's Højkommissariat for Flygtninge og andre relevante internationale og ikkestatslige organisationer.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis personer sættes i land i et tredjeland, identificerer de deltagende enheder de standsede eller reddede personer og vurderer så vidt muligt deres personlige omstændigheder, inden de sættes i land. De oplyser på passende vis de standsede eller reddede personer om ilandsætningsstedet og giver dem muligheden for at fremsætte enhver grund til at antage, at ilandsætning på det foreslåede sted ville udgøre en overtrædelse af princippet om non-refoulement.

3. Hvis det overvejes at sætte personer i land i et tredjeland, og i de i artikel 6, stk. 1a, litra b), og artikel 7, stk. 1a, litra b, omhandlede tilfælde identificerer de deltagende enheder de standsede eller reddede personer og vurderer deres personlige omstændigheder, herunder deres sundhedstilstand og andre omstændigheder, som kan gøre dem sårbare, eller som betyder, at de har behov for international beskyttelse, inden der træffes en beslutning. De oplyser de standsede eller reddede personer om ilandsætningsstedet på et sprog, som disse personer forstår eller med rimelighed kan formodes at forstå, og giver dem muligheden for at fremsætte enhver grund til at antage, at ilandsætning på det foreslåede sted ville udgøre en overtrædelse af princippet om non-refoulement. Yderligere detaljer fastlægges i den operative plan.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Den deltagende enhed tager under hele operationen hensyn til de særlige behov, som børn, ofre for menneskehandel, personer med behov for akut lægehjælp, personer med behov for international beskyttelse og andre særligt udsatte personer, har.

4. Den deltagende enhed tager under hele operationen hensyn til de særlige behov, som børn, ofre for menneskehandel, personer med behov for akut lægehjælp, handicappede, personer med behov for international beskyttelse og andre særligt udsatte personer, har. Til dette formål skal deltagende enheder kunne benytte læger, tolke og andre relevante eksperter.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Hvis der er grund til at antage, at ilandsætning af personer, som er standset eller reddet til søs, på det foreslåede sted ville udgøre en overtrædelse af princippet om non-refoulement, deler de deltagende enheder ikke personlige oplysninger om de pågældende personer med myndighederne i oprindelseslandet eller med myndighederne i andre tredjelande.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at bringe forordningen i overensstemmelse med de fælles retningslinjer om redning til søs fra Den Internationale Søfartsorganisation, Det Internationale Skibsfartskammer og UNHCR.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. De deltagende enheder behandler alle ombordværende personer humant.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag stemmer forordningen overens med artikel 9 i protokollen om bekæmpelse af smugling af migranter.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Grænsevagter, der deltager i en operation til søs, skal uddannes i de relevante bestemmelser om grundlæggende rettigheder og i flygtningeretten og den internationale ordning for eftersøgning og redning.

5. Alle grænsevagter og andre ansatte i medlemsstaterne modtager, inden de deltager i en operation til søs, uddannelse i den relevante EU-ret og folkeret, herunder grundlæggende rettigheder, børns rettigheder og adgang til international beskyttelse og retningslinjer med det formål at kunne identificere personer, der søger om beskyttelse, og omdirigere dem til de rigtige faciliteter, og i den internationale ordning for eftersøgning og redning. Hver deltagende enhed medtager mindst én person med en medicinsk uddannelse.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når de deltagende enheder opdager et skib, der mistænkes for at have passeret eller har til hensigt at passere grænsen ulovligt, sejler de tættere på det for at fastslå dets identitet og nationalitet, og under afventning af yderligere foranstaltninger overvåges det på sikker afstand. De deltagende enheder kommunikerer øjeblikkeligt oplysninger om skibet til det internationale koordinationscenter.

1. Når de deltagende enheder opdager et skib, der mistænkes for at have passeret eller har til hensigt at passere grænsen ulovligt, sejler de tættere på det for at fastslå dets identitet og nationalitet, og under afventning af yderligere foranstaltninger overvåges det på sikker afstand, og idet der tages alle behørige forholdsregler. De deltagende enheder kommunikerer øjeblikkeligt oplysninger om skibet til det internationale koordinationscenter, herunder oplysninger om ombordværende personernes situation, især om hvorvidt der er overhængende fare for deres liv eller helbred. Det sender oplysningerne til værtsmedlemsstatens nationale koordinationscenter.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis skibet skal til at sejle ind i eller er sejlet ind i en medlemsstats territorialfarvand eller den tilstødende zone, og den pågældende medlemsstat ikke deltager i operationen, sendes der oplysninger om skibet til det internationale koordinationscenter, der videresender oplysningerne til den pågældende medlemsstats nationale koordinationscenter.

2. Hvis skibet skal til at sejle ind i eller er sejlet ind i en medlemsstats territorialfarvand eller den tilstødende zone, hvor denne er blevet formelt proklameret, og den pågældende medlemsstat ikke deltager i operationen, sendes der oplysninger om skibet til det internationale koordinationscenter, der videresender oplysningerne til den pågældende medlemsstats nationale koordinationscenter.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De deltagende enheder kommunikerer oplysninger om fartøjer, der er under mistanke for ulovlig virksomhed til søs, uden for rammerne af operationen til det internationale koordinationscenter, der videresender oplysningerne til den eller de berørte medlemsstaters nationale koordinationscentre.

3. De deltagende enheder kommunikerer oplysninger om skibe, der er under mistanke for ulovlig virksomhed til søs, som er uden for rammerne af operationen, til det internationale koordinationscenter, der videresender oplysningerne til den eller de berørte medlemsstaters nationale koordinationscentre. Hvor det er nødvendigt og til de formål, som er fastlagt i denne forordning, anvender myndighederne i de pågældende medlemsstater og agenturet Eurosur-rammerne.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis der i en værtsmedlemsstats elle en deltagende medlemsstats territorialfarvand er rimelig grund til mistanke om, at fartøjet medfører personer, der har til hensigt at omgå kontrollen ved grænseovergangsstederne eller er impliceret i smugling af migranter ad søvejen, træffer de deltagende enheder en eller flere af følgende foranstaltninger:

1. Hvis der i en værtsmedlemsstats eller en deltagende medlemsstats territorialfarvand er rimelig grund til mistanke om, at skibet medfører personer, der har til hensigt at omgå kontrollen ved grænseovergangsstederne eller er impliceret i smugling af migranter ad søvejen, træffer de deltagende enheder en eller flere af følgende foranstaltninger, forudsat at disse er godkendt af den medlemsstat, som territorialfarvandet tilhører:

a) de anmoder om oplysninger og dokumentation om skibets ejer, dets registrering og forhold vedrørende rejsen samt om de ombordværendes identitet og nationalitet og andre relevante oplysninger om dem

a) de anmoder om oplysninger og dokumentation om skibets ejer, dets registrering og forhold vedrørende rejsen samt om de ombordværendes identitet og nationalitet og andre relevante oplysninger om dem, herunder deres sundhedstilstand, med henblik på at vurdere, om der er personer om bord, som har særlig brug for lægehjælp

b) de standser, border og ransager skibet, dets ladning og de ombordværende samt udspørger de ombordværende

b) de standser, border og ransager skibet, dets ladning og de ombordværende samt udspørger de ombordværende

c) de oplyser de ombordværende om, at de ikke har ret til at passere grænsen, og at personer, der styrer fartøjet, kan idømmes straf for at have fremmet rejsen

c) de oplyser de ombordværende om, hvorfor de ikke har ret til at passere grænsen, og at personer, der styrer skibet, kan idømmes straf for at have fremmet rejsen.

 

1a. Såfremt mistanken om, at et skib medfører personer, der har til hensigt at omgå kontrollen ved grænseovergangsstederne, eller er impliceret i smugling af migranter ad søvejen, viser sig at være begrundet, kan værtsmedlemsstaten eller den deltagende medlemsstat, som territorialfarvandet tilhører, træffe en eller flere af følgende foranstaltninger:

d) de beslaglægger skibet og pågriber ombordværende

a) de beslaglægger skibet og pågriber ombordværende

e) de pålægger skibet at ændre kurs ud af eller mod et andet bestemmelsessted end territorialfarvandene eller den tilstødende zone, eskorterer skibet eller sejler med i dets nærhed, indtil det er på en sådan kurs

b) de pålægger skibet at ændre kurs ud af eller mod et andet bestemmelsessted end territorialfarvandene eller den tilstødende zone, eskorterer skibet eller sejler med i dets nærhed, indtil det er på en sådan kurs

f) de fører skibet eller de ombordværende til værtsmedlemsstaten eller til en anden medlemsstat, der deltager i operationen, eller til kystmedlemsstaten.

c) de fører skibet eller de ombordværende til værtsmedlemsstaten eller til en anden medlemsstat, der deltager i operationen, eller til kystmedlemsstaten i overensstemmelse med den operative plan.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. De foranstaltninger, som er beskrevet i stk. 1a, litra b), kan kun træffes, hvis den deltagende enhed:

 

i) har sikret sig, at skibet ikke tvinges til at sejle ind i et tredjeland i strid med artikel 4, stk. 1, og

 

ii) hvor det er relevant, har foretaget de i artikel 4, stk. 3 og 4, beskrevne handlinger.

 

Artikel 6 i direktiv 2013/32/EU finder anvendelse.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis der er rimelig grund til mistanke om, at et skib uden nationalitet eller et skib, som kan sidestilles med et skib uden nationalitet, medfører personer, der har til hensigt at omgå kontrollen ved grænseovergangsstederne eller er impliceret i smugling af migranter ad søvejen, giver værtsmedlemsstaten eller den deltagende medlemsstat, i hvis territorialfarvand skibet uden nationalitet er opbragt, tilladelse til og instruerer den deltagende enhed i at standse skibet og træffe enhver af de i artikel 1 nævnte foranstaltninger.

3. Hvis der er rimelig grund til mistanke om, at et skib uden nationalitet medfører personer, der har til hensigt at omgå kontrollen ved grænseovergangsstederne eller er impliceret i smugling af migranter ad søvejen, giver værtsmedlemsstaten eller den deltagende medlemsstat, i hvis territorialfarvand skibet uden nationalitet er opbragt, tilladelse til og instruerer den deltagende enhed i at standse skibet og træffe enhver af de i artikel 1 nævnte foranstaltninger.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Medlemsstaterne og agenturet er bundet af Unionens regler om asyl og navnlig af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse, for så vidt angår ansøgninger om international beskyttelse, der indgives på medlemsstaternes område, herunder ved grænsen, i territorialfarvande og i transitområderne i medlemsstaterne.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De deltagende enheder træffer på åbent hav en eller flere af følgende foranstaltninger, hvis der er rimelig grund til mistanke om, at et skib er impliceret i menneskesmugling ad søvejen under hensyntagen til flagsstatens tilladelse i overensstemmelse med protokol om bekæmpelse af menneskesmugling ad søvejen:

1. De deltagende enheder træffer på åbent hav en eller flere af følgende foranstaltninger, hvis der er rimelig grund til mistanke om, at et skib er impliceret i menneskesmugling ad søvejen under hensyntagen til flagsstatens tilladelse i overensstemmelse med protokol om bekæmpelse af menneskesmugling ad søvejen:

a) de anmoder om oplysninger og dokumentation om skibets ejer, dets registrering og forhold vedrørende rejsen samt om de ombordværendes identitet og nationalitet og andre relevante oplysninger om dem

a) de anmoder om oplysninger og dokumentation om skibets ejer, dets registrering og forhold vedrørende rejsen samt om de ombordværendes identitet og nationalitet og andre relevante oplysninger om dem, herunder deres sundhedstilstand, med henblik på at vurdere, om der er personer om bord, som har særlig brug for lægehjælp

b) de standser, border og ransager skibet, dets ladning og de ombordværende samt udspørger de ombordværende

b) de standser, border og ransager skibet, dets ladning og de ombordværende samt udspørger de ombordværende

c) de oplyser de ombordværende om, at de ikke har ret til at passere grænsen, og at personer, der styrer skibet, kan idøemmes straf for at have fremmet rejsen

c) de oplyser de ombordværende om, hvorfor de ikke har ret til at passere grænsen, og at personer, der styrer skibet, kan idømmes straf for at have fremmet rejsen

 

1a. Såfremt mistanken om, at et skib er impliceret i smugling af migranter ad søvejen, viser sig at være begrundet, kan den deltagende enhed træffe en eller flere af følgende foranstaltninger, forudsat at disse er godkendt af flagstaten i overensstemmelse med protokol om bekæmpelse af menneskesmugling ad søvejen:

d) de beslaglægger skibet og pågriber ombordværende

a) de beslaglægger skibet og pågriber ombordværende

e) de pålægger skibet at ændre kurs ud af eller mod et andet bestemmelsessted end territorialfarvandene eller den tilstødende zone, eskorterer skibet eller sejler med i dets nærhed, indtil det er på en sådan kurs

 

f) de fører skibet eller de ombordværende til et tredjeland eller overdrager på anden måde skibet eller de ombordværende til myndighederne i et tredjeland

b) de fører skibet eller de ombordværende til et tredjeland eller overdrager på anden måde skibet eller de ombordværende til myndighederne i et tredjeland

g) de fører skibet eller de ombordværende til værtsmedlemsstaten eller til en anden medlemsstat, der deltager i operationen.

c) de fører skibet eller de ombordværende til værtsmedlemsstaten eller til en anden medlemsstat, der deltager i operationen.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. De foranstaltninger, som er beskrevet i stk. 1a, litra b), kan kun træffes, hvis den deltagende enhed:

 

i) har sikret sig, at skibet ikke tvinges til at sejle ind i et tredjeland i strid med artikel 4, stk. 1, og

 

ii) hvor det er relevant, har foretaget de i artikel 4, stk. 3 og 4, beskrevne handlinger.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. Hvor der er rimelig grund til at mistænke, at et skib benyttes til menneskehandel og ulovlig indvandring, ydes der hjælp til ofrene.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis der, selv om skibet fører fremmed flag eller nægter at vise sit flag, er rimelig grund til mistanke om, at skibet i realiteten har samme nationalitet som den deltagende enhed, foretager den deltagende enhed en kontrol af skibets ret til at føre sit flag. Den må med henblik herpå sejle tættere på skibet, der er under mistanke. Hvis mistanken består, efter at dokumenterne er blevet kontrolleret, foretager den deltagende enhed så hensynsfuldt som muligt yderligere undersøgelser om bord på skibet. Den deltagende medlemsstat, hvis flag skibet angiveligt fører, kontaktes ad de rette kanaler.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Sproglig rettelse.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. Hvis der er rimelig grund til mistanke om, at et skib uden nationalitet eller et fartøj, der kan sidestilles med et skib uden nationalitet, er impliceret i smugling af migranter ad søvejen, må den deltagende enhed borde og standse skibet med henblik på at foretage en kontrol af skibets statsløshed. Hvis mistanken viser sig at være begrundet, træffes passende foranstaltninger i henhold til stk. 1 og i overensstemmelse med national lov og folkeretten.

8. Hvis der er rimelig grund til mistanke om, at et skib uden nationalitet er impliceret i smugling af migranter ad søvejen, må den deltagende enhed borde og undersøge skibet med henblik på at foretage en kontrol af skibets statsløshed. Hvis mistanken viser sig at være begrundet, træffes passende foranstaltninger i henhold til stk. 1 og i overensstemmelse med national lov, EU-retten og folkeretten.

Begrundelse

Da "skib uden nationalitet" er defineret i artikel 2, bør dette bruges i hele teksten. Ordlyden bør tilpasses ordlyden i Palermoprotokollen (artikel 8, stk. 7), der nævner, at skibet kan bordes og undersøges.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Den nationale embedsmand, som repræsenterer værtsmedlemsstaten eller en deltagende medlemsstat i det internationale koordinationscenter, udpeges i henhold til national lov til at give tilladelse til at kontrollere et skibs ret til at føre den pågældende medlemsstats flag eller til at træffe enhver af foranstaltningerne i stk. 1.

10. Den nationale embedsmand, som repræsenterer værtsmedlemsstaten eller en deltagende medlemsstat i det internationale koordinationscenter, er ansvarlig for at fremme kommunikationen med de relevante myndigheder i den pågældende medlemsstat, når den søger om tilladelse til at kontrollere et skibs ret til at føre denne medlemsstats flag eller til at træffe enhver af foranstaltningerne i stk. 1.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I en zone, der grænser op til en værtsmedlemsstat eller deltagende medlemsstats territorialfarvand, træffes foranstaltningerne i artikel 6, stk. 1, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2.

1. I en formelt proklameret zone, der grænser op til en værtsmedlemsstat eller deltagende medlemsstats territorialfarvand, træffes foranstaltningerne i artikel 6, stk. 1, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1b og 2, og artikel 4.

Begrundelse

I henhold til artikel 33 i De Forenede Nationers havretskonvention er det nødvendigt for en tilstødende zone at være blevet formelt proklameret, således at kyststaten gives ret til at overvåge transitskibe med henblik på at forebygge og straffe overtrædelser af told-, skatte-, immigrations- og hygiejnelove.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Medlemsstaterne sikrer inden operationer til søs, at deres deltagende enheder overholder forpligtelsen til at yde hjælp til ethvert skib og enhver person, der er i havsnød, i overensstemmelse med gældende bestemmelser i internationale konventioner om eftersøgning og redning og grundlæggende rettigheder. Det gælder uanset den pågældende persons nationalitet og status, og uanset under hvilke omstændigheder den pågældende findes.

1. Deltagende enheder yder under operationer til søs hjælp til ethvert skib og enhver person, der er i havsnød. Det gælder uanset den pågældende persons nationalitet og status, og uanset under hvilke omstændigheder den pågældende findes.

1. Deltagende enheder yder under operationer til søs hjælp til ethvert skib og enhver person, der er i havsnød. Det gælder uanset den pågældende persons nationalitet og status, og uanset under hvilke omstændigheder den pågældende findes.

2. Når den deltagende enhed under en operation står over for en situation, hvor et skibs eller en af de ombordværende befinder sig i en uvis situation, i en alarmerende situation eller i en nødsituation, fremsender den deltagende enhed hurtigst muligt alle de foreliggende oplysninger til det koordinationscenter for redningsindsatser, som er ansvarligt for det efterforsknings- og redningsområde, hvor situationen finder sted.

2. Når den deltagende enhed under en operation står over for en situation, hvor et skib eller en af de ombordværende befinder sig i en uvis situation, i en alarmerende situation eller i en nødsituation, fremsender den deltagende enhed hurtigst muligt alle de foreliggende oplysninger til det koordinationscenter for redningsindsatser, som er ansvarligt for det efterforsknings- og redningsområde, hvor situationen finder sted.

 

3. For bedre at kunne tage stilling til, hvilke operative procedurer der er hensigtsmæssige, sondrer de deltagende enheder mellem følgende nødsituationer:

3. Et skib eller de ombordværende anses for at være i en uvis situation, når:

a) en uvis situation, dvs.:

a) der er tvivl om et skibs eller en af de ombordværendes sikkerhed, eller

i) når en person er blevet meldt savnet, eller et skib ikke er anløbet en havn til tiden, eller

b) der ikke foreligger oplysninger om et skibs bevægelser eller position.

ii) når en person eller et skib ikke har udsendt en forventet positions- eller sikkerhedsmelding

4. Et skib eller de ombordværende anses for at være i en alarmerende situation, når:

b) en alarmerende situation, dvs.:

a) et skibs eller en af de ombordværendes sikkerhed giver anledning til bekymring som følge af oplysninger om, at der er alvorlige problemer, men ikke i en sådan grad, at der er tale om en nødsituation, eller

 

i) når der, efter en uvis situation, er gjort forsøg på at etablere kontakt med en person eller et skib, og disse forsøg har været forgæves, og forespørgsler sendt til andre relevante kilder også er forblevet resultatløse, eller

b) der ikke foreligger oplysninger om et skibs bevægelser eller position.

ii) når der er modtaget oplysninger, der indikerer, at et skibs drift er svækket, omend ikke i en sådan grad, at det er sandsynligt, at der vil opstå en nødsituation

5. Et skib eller de ombordværendes anses for at være i en nødsituation, når:

c) en nødsituation, dvs.:

a) der er modtaget oplysninger om, at et skib eller de ombordværende er i fare og har brug for øjeblikkelig hjælp, eller

i) når der er modtaget oplysninger om, at en person eller et skib er i fare og har brug for øjeblikkelig hjælp, eller

b) forsøg på kontakt med skibet er slået fejl, og ubesvarede forespørgsler indikerer, at skibet sandsynligvis befinder sig i en nødsituation, eller

ii) når, efter en alarmerende situation, yderligere, men resultatløse forsøg på at få kontakt med en person eller et skib og mere omfattende, men resultatløse forespørgsler indikerer, at skibet sandsynligvis befinder sig i en nødsituation, eller

c) der er modtaget oplysninger, der indikerer, at skibets drift er svækket i en sådan grad, at det er sandsynligt, at der kan opstå en nødsituation.

iii) når der er modtaget oplysninger, der indikerer, at skibets drift er svækket i en sådan grad, at det er sandsynligt, at der kan opstå en nødsituation.

6. Når en situation vurderes med henblik på stk. 3, 4 og 5, tager de deltagende enheder alle relevante forhold i betragtning, herunder:

4. Når en situation vurderes med henblik på stk. 3, tager de deltagende enheder alle relevante forhold i betragtning og meddeler deres vurdering til det ansvarlige koordinationscenter for redningsindsatser, herunder især

a) om der er anmodet om hjælp

a) om der er anmodet om hjælp

b) om skibet er sødygtigt, og om det er sandsynligt, at det ikke når frem til sit endelige bestemmelsessted

b) om skibet er sødygtigt, og om det er sandsynligt, at det ikke når frem til sit endelige bestemmelsessted

c) om antallet af passagerer står i forhold til skibstypen og skibets tilstand

c) om antallet af passagerer står i forhold til skibstypen og skibets tilstand (overlastning)

d) om der er de forsyninger til rådighed (brændstof, vand, mad, osv.), som er nødvendige for at nå ind til en kyst

d) om der er de forsyninger til rådighed (brændstof, vand, mad osv.), som er nødvendige for at nå ind til en kyst

e) om der er kvalificeret mandskab og kommando på skibet

e) om der er kvalificeret mandskab og kommando på skibet

f) om der er sikkerheds-, navigations- og kommunikationsudstyr til rådighed, og om det er egnet

f) om der er sikkerheds-, navigations- og kommunikationsudstyr

g) om der er passagerer med behov for akut lægehjælp om bord

g) om der er passagerer med behov for akut lægehjælp om bord

h) om der er døde passagerer om bord

h) om der er døde passagerer om bord

i) om der er gravide kvinder eller børn om bord

i) om der er gravide kvinder eller børn om bord

j) vejr- og havforhold, herunder vejr- og havudsigter.

j) om vejr- og havforhold.

7. De deltagende enheder kommunikerer med det samme deres vurdering af situationen til det ansvarlige koordinationscenter for redningsindsatser. Under afventning af instrukser fra koordinationscentret for redningsindsatser træffer de deltagende enheder de foranstaltninger, der er passende for at varetage de pågældende personers sikkerhed.

5. Under afventning af instrukser fra koordinationscentret for redningsindsatser træffer de deltagende enheder alle egnede foranstaltninger til at varetage de pågældende personers sikkerhed.

8. Hvorvidt der foreligger en nødsituation, afhænger ikke udelukkende af og skal ikke udelukkende afgøres på grundlag af, om der er anmodet om hjælp. Når de ombordværende nægter at tage imod hjælp, selv om skibet ser ud til at være i nød, informerer den deltagende enhed koordinationscentret for redningsindsatser og fortsætter med at opfylde sin omsorgspligt ved at følge skibet på behørig afstand og træffe alle foranstaltninger, der er nødvendige for at varetage de pågældendes sikkerhed, og undgår samtidig at gøre noget, der kan forværre situationen eller øge risikoen for tilskadekomst eller tab af menneskeliv.

6. Hvorvidt der foreligger en nødsituation, afhænger ikke udelukkende af og skal ikke udelukkende afgøres på grundlag af, om der er anmodet om hjælp. Når de ombordværende nægter at tage imod hjælp, selv om skibet ser ud til at være i en nødsituation, bør den deltagende enhed informere koordinationscentret for redningsindsatser og fortsætte med at opfylde sin omsorgspligt ved at træffe alle foranstaltninger, der er nødvendige for at varetage de pågældendes sikkerhed, og samtidig undgå at gøre noget, der kunne forværre situationen eller forøge risikoen for tilskadekomst eller tab af menneskeliv.

9. Hvis koordinationscentret for redningsindsatser i det tredjeland, som er ansvarligt for eftersøgnings- og redningsområdet, ikke besvarer den underretning, den deltagende enhed har sendt, kontakter den deltagende enhed koordinationscentret for redningsindsatser i værtsmedlemsstaten, medmindre et andet koordinationscenter for redningsindsatser er bedre i stand til at samordne efterforsknings- og redningsindsatsen.

7. Hvis koordinationscentret for redningsindsatser i det tredjeland, som er ansvarligt for eftersøgnings- og redningsområdet, ikke besvarer den underretning, den deltagende enhed har sendt, bør den deltagende enhed kontakte koordinationscentret for redningsindsatser i værtsmedlemsstaten.

10. Den deltagende enhed informerer hurtigst muligt det internationale koordinationscenter om al kontakt med koordinationscentret for redningsindsatser og om den fulgte fremgangsmåde.

8. Den deltagende enhed informerer hurtigst muligt det internationale koordinationscenter om al kontakt med koordinationscentret for redningsindsatser og om den fremgangsmåde, den har fulgt.

11. Hvis skibet ikke længere er eller ikke længere kan anses for at være i nød, eller hvis eftersøgnings- og redningsindsatsen er afsluttet, genoptager den deltagende enhed i samråd med det internationale koordinationscenter sin operation til søs.

9. Hvis skibet ikke længere er eller ikke længere kan anses for at være i nød, eller hvis eftersøgnings- og redningsindsatsen er afsluttet, genoptager den deltagende enhed i samråd med det internationale koordinationscenter sin operation til søs.

Begrundelse

Kompromisændringsforslagets stk. 3 er identisk med punkt 4.4. i bilaget til den internationale konvention om maritim eftersøgning og redning som ændret i 1998. Stk. 4, 5, 6, 7, 8 og 9 er identiske med hhv. punkt 1.3, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5 og 1.6, i del II i Rådets afgørelse 2010/252/EU som vedtaget enstemmigt i Rådet.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der redegøres i den operative plan for ilandsætning af standsede eller reddede personer i en operation til søs. Planen for ilandsætning pålægger ikke medlemsstater, der ikke deltager i operationen, nogen forpligtelser, medmindre de udtrykkeligt giver tilladelse til, at der træffes foranstaltninger i deres territorialfarvand eller den tilstødende zone i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, eller artikel 8, stk. 2.

1. Der redegøres i den operative plan for ilandsætning af standsede eller reddede personer i en operation til søs i overensstemmelse med artikel 4. Planen for ilandsætning pålægger ikke medlemsstater, der ikke deltager i operationen, nogen forpligtelser, medmindre de udtrykkeligt giver tilladelse til, at der træffes foranstaltninger i deres territorialfarvand eller den tilstødende zone i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, eller artikel 8, stk. 2. De nærmere bestemmelser for ilandsætning kan omfatte, at ilandsætning ikke nødvendigvis medfører eneansvar for den stat, på hvis område personer reddet til søs ilandsættes.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af opbringning i territorialfarvand eller i den tilstødende zone, som omhandlet i artikel 6, stk. 2, eller artikel 8, stk. 1, skal ilandsætning ske i værtsmedlemsstaten eller i den deltagende medlemstat, i hvis territorialfarvand eller tilstødende zone skibet opbringes.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Udtrykket "territorialfarvand" er brugt i hele teksten og bør også bruges her.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af opbringning i territorialfarvand eller i den tilstødende zone, som omhandlet i artikel 6, stk. 4, eller artikel 8, stk. 2, skal ilandsætning ske i den medlemsstat, i hvis territorialfarvand eller tilstødende zone skibet opbringes.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Udtrykket "territorialfarvand" er brugt i hele teksten og bør også bruges her.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. Før ilandsætning modtager personer, der standses eller reddes under operationen til søs, klare oplysninger om, hvor ilandsætningen vil finde sted, på et sprog, som de forstår eller med rimelighed kan formodes at forstå. Der rettes særlig opmærksomhed mod uledsagede mindreårige.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af efterforsknings- og redningsindsatser i henhold til artikel 9 samarbejder de deltagende enheder med det ansvarlige koordinationscenter for redningsindsatser om at stille en velegnet havn eller et sikkert sted til rådighed for de reddede personer og sikre hurtig og effektiv ilandsætning.

Uden at det berører anvendelsen af artikel 4, samarbejder de deltagende enheder i tilfælde af efterforsknings- og redningsindsatser i henhold til artikel 9 med det ansvarlige koordinationscenter for redningsindsatser om at stille en velegnet havn eller et sikkert sted til rådighed for de reddede personer og sikre hurtig og effektiv ilandsætning.

Begrundelse

Det bør fremhæves, at afgørelsen om ilandsætningsstedet efter en eftersøgnings- og redningsindsats også bør foretages under hensyntagen til princippet om non-refoulement.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Den deltagende enhed informerer det internationale koordinationscenter, hvis der er personer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, til stede, og det internationale koordinationscenter videreformidler disse oplysninger til de kompetente nationale myndigheder. På grundlag af disse oplysninger fastsættes det i den operative plan, hvilke opfølgende foranstaltninger der kan træffes.

5. Den deltagende enhed informerer det internationale koordinationscenter, hvis der er personer som omhandlet i artikel 4 til stede, og det internationale koordinationscenter videreformidler disse oplysninger til de kompetente nationale myndigheder. På grundlag af disse oplysninger fastsættes det i den operative plan, hvilke opfølgende foranstaltninger der kan træffes.

Begrundelse

Henvisningen bør ikke kun være til stk. 1 i artikel 4, men til hele artikel 4, så stk. 4 også dækkes (personer med særlige behov).

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1. Hver medlemsstat pålægger kaptajnen på et skib, som fører dens flag, hurtigst muligt at komme nødstedte personer til søs til undsætning og yde dem al mulig hjælp, uanset deres nationalitet eller status, og uanset de omstændigheder, hvorunder disse personer findes, forudsat at det kan ske uden alvorlig fare for skibet, besætningen eller passagererne. Medlemsstaterne træffer ingen foranstaltninger, herunder strafferetlige procedurer og sanktioner, over for kaptajner, som har reddet nødstedte personer og bragt dem til en havn i deres område.

 

2. Agenturets strategi for grundlæggende rettigheder og den virksomhed, som den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og det rådgivende forum driver, jf. artikel 26a i forordning nr. 2007/2004, finder anvendelse på operative indsatser til søs som omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10b

 

Specialafdelinger

 

I henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 2004/2007 evaluerer agenturet behovet for oprettelse af specialafdelinger for så vidt angår de aspekter, der vedrører overvågningen af søgrænserne, i form af operative kontorer i de områder, hvor der forekommer store strømme af indvandrere, herunder illegale indvandrere og navnlig i Middelhavsområdet, med henblik på at forbedre samordningen mellem medlemsstaterne og sikre solidaritet og ansvarsdeling mellem dem, hvilket styrker agenturets operationelle kapacitet.

Begrundelse

Oprettelsen af et operativt kontor i Middelhavsområdet er i overensstemmelse med planerne i Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om migrationsstrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa, og er i tråd med udtalelserne om en styrkelse af Frontex' aktiviteter i Middelhavsområdet i konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 24.-25. oktober 2013.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 10 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10c

 

Solidaritetsmekanismer

 

1. En medlemsstat, der står i en situation med et akut og ekstraordinært pres på dens ydre grænser, skal kunne anmode:

 

– om indsættelse af europæiske grænsevagthold i overensstemmelse med artikel 8a i forordning (EF) nr. 2007/2004 for at yde hurtig operativ bistand til medlemsstaten

 

– agenturet for teknisk og operativ bistand i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 2007/2004 om at få bistand i spørgsmål om samordning mellem medlemsstater og/eller få indsat eksperter til at støtte de kompetente nationale myndigheder

 

– om krisebistand i henhold til artikel 14 i forordning XXXX [Fonden for Intern Sikkerhed (grænser)] med henblik på at dække akutte og specifikke behov i tilfælde af krisesituationer.

 

2. En medlemsstat, der udsættes for et stort migrationspres, som medfører presserende krav til dets modtagelsesforhold og asylsystemer, skal kunne anmode:

 

– det europæiske asylstøttekontor om indsættelse af et asylstøttehold i overensstemmelse med artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010, der skal yde ekspertise, især i forbindelse med tolketjenester, oplysninger om oprindelseslande og viden om håndtering og forvaltning af asylsager

 

– om krisebistand i henhold til artikel 22 i forordning XXX [Asyl- og Migrationsfonden] for at dække akutte og specifikke behov i tilfælde af krisesituationer

 

– Kommissionen om at undersøge, hvorvidt medlemsstaterne er villige til at modtage asylansøgere.

 

3. Med henblik på en korrekt anvendelse af denne artikel skal Kommissionen konstant overvåge modtagelsescentrene for asylansøgere i medlemsstaterne og foreslå – i de tilfælde, der er beskrevet i denne artikel, og når disse centres reelle kapacitet er fastslået – en rimelig omfordeling af asylansøgere mellem medlemsstaterne, jf. artikel 80 i TEUF.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 10 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10d

 

Rapport

 

1. Agenturet forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om denne forordnings gennemførelse senest den ...* og herefter hvert andet år.

 

2. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af de procedurer, som agenturet har indført for at gennemføre denne forordning under operationer til søs, og en vurdering af denne forordnings praktiske anvendelse, herunder af eventuelle hændelser. Den giver detaljerede oplysninger om overholdelsen af og indvirkningen på grundlæggende rettigheder og indeholder en oversigt over de grunde, de standsede personer har fremført i henhold til artikel 4, stk. 3, samt de foranstaltninger, der derefter er truffet.

 

__________________

 

* EUT: Indsæt venligst datoen: to år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

I ordførerens vigtige tilføjelse (agenturets rapporter til Parlamentet, Rådet og Kommissionen) bør også nævnes det kritiske punkt, nemlig de standsede personers grunde.

BEGRUNDELSE

Baggrund

I løbet af det seneste årti har Middelhavsområdet været påvirket af en række internationale og regionale geopolitiske og økonomiske udviklinger, som har ført til politisk ustabilitet og øgede migrationsstrømme og asylpres fra Middelhavets sydlige kyster til dets nordlige kyster, navnlig de sydlige EU-medlemsstater, som er beliggende i EU's geografiske periferi, såsom Grækenland, Italien, Spanien, Malta og Cypern.

De sydlige EU-medlemsstater blev pludselig konfronteret med et stort antal personer, der kom fra Middelhavsområdet i et forsøg på at flygte fra konflikter, forfølgelse eller blot for at forbedre deres økonomiske muligheder ved at bruge søvejen til at passere de internationale grænser i hemmelighed. Antallet af personer, der har passeret Europas sydlige søgrænser vha. både, der ikke er sødygtige, svarede til ca. 10 000 personer i 2010, steg til mere end 70 000 personer i 2011 og faldt igen til ca. 20 000 personer i 2012, hvor de fleste af disse passager blev organiseret af smuglere.

Selv om fænomenet ikke er udbredt i hele EU, påvirker det EU som helhed. Denne situation medførte et akut behov for større solidaritet og bæredygtige foranstaltninger fra EU med henblik på at støtte de lande, der påvirkes mest af ulovlig indvandring ad søvejen. Ansvarsdeling og solidaritet blev uundværlige faktorer, der skulle sikre, at asylansøgeres og flygtninges grundlæggende rettigheder respekteres fuldt ud i EU.

Kommissionens forslag virker velafbalanceret og følger samme mål som den ophævede afgørelse, nemlig at indarbejde eksisterende bestemmelser i EU-lovgivningen og international lovgivning i én enkelt retsakt med henblik på at overvinde de forskellige fortolkninger af den internationale lovgivning, som medlemsstaterne har vedtaget, og deres afvigende praksis for at sikre, at operationer til søs koordineret af Frontex er effektive.

Men det forsøger at gå videre, hvor del II i den ophævede afgørelse – ikke-bindende retningslinjer for eftersøgnings- og redningsindsatser og for ilandsætning af reddede eller pågrebne personer – nu bliver et juridisk bindende instrument og finder umiddelbar anvendelse i medlemsstaterne, og det fastlægger regler for, hvordan disse indsatser skal håndteres i alle operationer til søs, der koordineres af Frontex. Det forsøger på denne måde at besvare den kritik af Frontexoperationer, hvor der blev rejst spørgsmål vedrørende eftersøgnings- og redningssituationer.

Konklusioner

Juridisk bindende instrument:

EU-Domstolens afgørelse i sag C-355/10 bekræftede bl.a., at EU har kompetence til at lovgive på det område, som dækkes af Rådets afgørelse 2010/252. Det står også klart, at forslagets anvendelsesområde ikke går ud over den nuværende afgørelse 2010/252, og at de ekstra bindende elementer er i overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis.

Retlige og juridiske udviklinger vedrørende beskyttelsen af grundlæggende rettigheder:

Forslaget tager højde for retlige og juridiske udviklinger såsom ændring af forordning (EF) nr. 2007/2004 og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Hirsi Jamaa m.fl. mod Italien vedrørende beskyttelsen af grundlæggende rettigheder samt princippet om non-refoulement i operationer til søs.

Behovet for at beskytte vores grænser og have et effektivt grænseovervågningssystem skader ikke de grundlæggende rettigheder for migranter, der ankommer til Europas kyster. Retten til livet og overholdelse af princippet om non-refoulement er centrale grundlæggende rettigheder, og EU og medlemsstaterne skal sikre deres fulde gennemførelse og overholdelse.

Det er vigtigt at skabe større juridisk klarhed om overholdelsen af grundlæggende rettigheder i forbindelse med farvandsovervågning og om ilandsætning af personer, som er standset eller reddet på havet, herunder fuld overholdelse af princippet om non-refoulement. I den henseende blev der præsenteret flere ændringsforslag, der sigtede mod at styrke princippet om non-refoulement og beskyttelsen af menneskerettigheder, og som fremhævede, at alle medlemsstater, der deltager i disse operationer, er bundet af folkeretten og EU-ret, herunder den relevante retspraksis, vedrørende deres forpligtelser.

Styrkelse af princippet om solidaritet:

Under behørig hensyntagen til medlemsstaternes suverænitet i forhold til deres territorialfarvande er et primært mål for dette forslag at opnå en øget grad af samarbejde mellem medlemsstaterne i forbindelse med operationer, der er koordineret af Frontex, og som altid er underlagt den berørte medlemsstats godkendelse for handlinger i deres territorialfarvand.

Selv om staterne har det primære ansvar for at sikre, at der er gennemført fyldestgørende asylsystemer og grænseforvaltningssystemer, kræver både TEUF og Stockholmprogrammet et øget niveau af solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne i udviklingen af det fælles europæiske asylsystem og den gradvise oprettelse af et integreret system for forvaltning af de ydre grænser. I øjeblikket tilbyder EU's retlige rammer allerede en række forskellige værktøjer og instrumenter til solidaritet og ansvarsdeling, som kan hjælpe med at håndtere beskyttelsesmanglerne i medlemsstaternes asylsystemer og grænseforvaltningssystemer og udvide det fælles europæiske asylsystems overordnede kvalitet.

Det er op til den pågældende medlemsstat at aktivere rækken af værktøjer, som er til dens rådighed, herunder menneskelige, tekniske og finansielle ressourcer. EU's interne system til flytning af personer, der har opnået en juridisk status efter ilandsætning, skal stadig udvikles yderligere. 2010 EUREMA (EU Relocation Malta Project), der involverer 10 EU-medlemsstater, er et godt eksempel på en udvidelse af solidariteten.

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (11.10.2013)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Ordfører for udtalelse: Norica Nicolai

KORT BEGRUNDELSE

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar mener, at den foreslåede forordning kun behøver visse forbedringer, som har til formål at understrege de specifikke områder i agenturets arbejde, der vedrører sikkerhedsmæssige udfordringer, eller som indirekte kan være knyttet til dynamikken i EU's forbindelser med tredjelande. Kommunikationen inden for EU, især for så vidt angår EU-Udenrigstjenesten, fremmes, når det gælder sikkerhedsrelaterede oplysninger, som agenturet kan få kendskab til. Følsomme havområder, der er præget af konflikter og sikkerhedsmæssige udfordringer, fremhæves ligeledes, idet dette kan være en vigtig kilde til problemer for overvågningen af de ydre søgrænser. Formålet med udtalelsen er desuden at fremme rettighederne for og beskyttelsen af tredjelandsstatsborgere, som kan befinde sig i havsnød under agenturets indsatser, samt sikre et beskyttelsesniveau for de EU-borgere, som er ansvarlige for at yde hjælp. På baggrund af en planlagt udvidelse af Schengenområdet fremsættes der slutteligt forslag om, at dette ligeledes bør være en del af denne forordning, således at fremtidige blokeringer undgås.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1a) Der bør lægges særlig vægt på havområder, som udgør EU's naturlige søgrænser, men som på grund af deres geografiske beliggenhed frembyder særlige sikkerhedsmæssige udfordringer og derfor kræver strategisk omfattende foranstaltninger. Dette er tilfældet med Sortehavs- og Østersøregionerne, hvor ikke blot kriminelle handlinger såsom ulovlig passage og smugling, men ligeledes nærvedliggende områder præget af fastlåste konflikter kan give anledning til alvorlige sikkerhedsmæssige bekymringer.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) Denne forordning berører ikke forpligtelserne i henhold til folkeretten for alle civile og militære fartøjer og handelsskibe, der sejler under en medlemsstats flag, til at beskytte personer i havsnød.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Aamarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser ("agenturet"), der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004, er ansvarligt for samordningen af det operative samarbejde mellem medlemsstaterne, hvad angår forvaltning af de ydre grænser, herunder grænseovervågning. Agenturet er desuden ansvarligt for at bistå medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk bistand, ved deres ydre grænser under hensyntagen til, at nogle situationer kan indebære humanitære nødsituationer og redning til søs. Der er behov for særlige regler for den grænseovervågning, der udføres af én medlemsstats sø- eller luftværnsenheder ved andre medlemsstaters søgrænser eller på åbent hav inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af agenturet, for at styrke dette samarbejde yderligere.

(2) Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser ("agenturet"), der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004, er ansvarligt for samordningen af det operative samarbejde mellem medlemsstaterne, hvad angår forvaltning af de ydre grænser, herunder grænseovervågning. Agenturet er desuden ansvarligt for at bistå medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk bistand, ved deres ydre grænser under hensyntagen til, at nogle situationer kan indebære humanitære nødsituationer og redning til søs. Der er behov for særlige regler for den grænseovervågning, der udføres af én medlemsstats sø- eller luftværnsenheder ved andre medlemsstaters søgrænser eller på åbent hav inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af agenturet, for at styrke dette samarbejde yderligere. Agenturet bestræber sig med henblik herpå på at anvende innovative applikationer af eksisterende teknologi for at forbedre og forenkle informationsindsamling samt informationsdeling, især for de havområder, der er under det største pres som følge af ulovlig passage, og hvor det af geografiske og klimatiske årsager er vanskeligere at overvåge denne trafik på fyldestgørende vis.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) I forbindelse med grænseovervågningsoperationer til søs kan der opstå situationer, hvor det er nødvendigt at komme nødstedte personer til undsætning. I henhold til folkeretten bør enhver stat pålægge kaptajnen på et skib, som fører dens flag, at yde hjælp til enhver person i livsfare, som findes på havet, og hurtigst muligt komme nødstedte personer til undsætning, for så vidt det kan ske uden alvorlig fare for skibet, besætningen eller passagererne. Hjælpen bør ydes, uanset hvilken nationalitet og status de personer, der har behov for hjælp, har, og uanset under hvilke omstændigheder de bliver fundet.

(7) I forbindelse med grænseovervågningsoperationer til søs kan der opstå situationer, hvor det er nødvendigt at komme nødstedte personer til undsætning. I henhold til folkeretten bør enhver stat pålægge kaptajnen på et skib, som fører dens flag, at yde hjælp til enhver person i livsfare, som findes på havet, og hurtigst muligt komme nødstedte personer til undsætning, for så vidt det kan ske uden alvorlig fare for skibet, besætningen eller passagererne. Hjælpen bør ydes, uanset hvilken nationalitet og status de personer, der har behov for hjælp, har, og uanset under hvilke omstændigheder de bliver fundet. Der bør derfor ikke træffes foranstaltninger, herunder heller ikke strafferetlige procedurer eller sanktioner, som afholder skibskaptajner fra at yde hjælp til enhver person i havsnød.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) I henhold til forordning (EF) nr. 2007/2004 udføres grænseovervågningsoperationer, der samordnes af agenturet, efter en operativ plan. Den operative plan bør derfor med hensyn til operationer til søs indeholde særskilte oplysninger om anvendelsen af relevant jurisdiktion og lovgivning i det geografiske område, hvor den fælles operation eller pilotprojektet finder sted, herunder henvisninger til folkerettens og EU-rettens regler om opbringning, redning til søs og ilandsætning. Ved denne forordning reguleres opbringning, redning til søs og ilandsætning i forbindelse med overvågningsoperationer ved søgrænser, der samordnes af agenturet.

(9) I henhold til forordning (EF) nr. 2007/2004 udføres grænseovervågningsoperationer, der samordnes af agenturet, efter en operativ plan. Den operative plan bør derfor med hensyn til operationer til søs indeholde særskilte oplysninger om anvendelsen af relevant jurisdiktion og lovgivning i det geografiske område, hvor den fælles operation eller pilotprojektet finder sted, herunder henvisninger til folkerettens og EU-rettens regler om opbringning, redning til søs og ilandsætning, heriblandt regler og procedurer, der sikrer, at personer, som har behov for international beskyttelse, heriblandt potentielle ofre for menneskehandel, uledsagede mindreårige og andre udsatte personer, identificeres under indsatsen, og at de får tilstrækkelig hjælp. Ved denne forordning reguleres opbringning, redning til søs og ilandsætning i forbindelse med overvågningsoperationer ved søgrænser, der samordnes af agenturet.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særligt retten til liv, menneskelig værdighed, forbuddet mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, retten til frihed og sikkerhed, forbuddet mod refoulement, forbuddet mod forskelsbehandling, retten til effektive retsmidler, retten til asyl og barnets rettigheder.

(11) Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særligt retten til liv, menneskelig værdighed, forbuddet mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, retten til frihed og sikkerhed, forbuddet mod refoulement, forbuddet mod forskelsbehandling, retten til effektive retsmidler samt beskyttelse af personoplysninger, retten til asyl og barnets rettigheder.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Med hensyn til de lande, der er kandidater til Schengenområdet, dvs. Bulgarien, Cypern og Rumænien, og som enten er medlemmer og samarbejder med agenturet, eller som allerede har gennemført alle standarder for at kunne deltage i Schengenområdets programmer og aktiviteter, bør der med henblik på deres uundgåelige tiltrædelse af Schengenområdet træffes foranstaltninger inden for rammer af agenturets planlægning og budgettering, som tager hensyn til det høje niveau, som gennemførelsen af hele regelsættet befinder sig på, og til det forhold, at de havområder, der grænser op til disse lande, er særlig problematiske for sikkerheden i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11) "et sikkert sted": et sted, hvor redningsindsatsen betragtes som afsluttet, og hvor de overlevendes liv og deres grundlæggende rettigheder er bragt i sikkerhed, hvor deres grundlæggende menneskelige behov kan dækkes, og hvorfra der kan træffes foranstaltninger til transport af de overlevende til deres næste eller endelige destination

11) "et sikkert sted": et sted, hvor redningsindsatsen betragtes som afsluttet, og hvor de overlevendes liv og deres grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder overholdes, hvor deres grundlæggende menneskelige behov kan dækkes, og hvorfra der kan træffes foranstaltninger til transport af de overlevende til deres næste eller endelige destination

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a) "operativ plan": operativ plan som defineret i artikel 3a og 8e i forordning (EF) nr. 2007/2004.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 4 ‑ stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Før det besluttes at sætte nogen i land, tager de deltagende enheder højde for den almene situation i det pågældende tredjeland, og standsede eller reddede personer sættes ikke i land i tredjelandet, hvis værtsmedlemsstaten eller den deltagende medlemsstat ved eller burde vide, at tredjelandet anvender en praksis, der er beskrevet i stk. 1.

2. Før det besluttes at sætte nogen i land, tager agenturet, værtsmedlemsstaten og andre deltagende medlemsstater højde for den almene situation i det pågældende tredjeland, og standsede eller reddede personer sættes ikke i land i tredjelandet, hvis de ved, at tredjelandet anvender en praksis, der er beskrevet i stk. 1. Der vedtages i denne forbindelse en fortegnelse over tredjelande i overensstemmelse med den i artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 omhandlede undersøgelsesprocedure.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. De standsede eller reddede personer, som ifølge de deltagende enheder ikke har brug for international beskyttelse, eller som ikke påberåber sig en sådan beskyttelse, kan sendes tilbage til deres oprindelsesland eller ethvert andet land, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, eller hvor de er statsborgere.

 

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis personer sættes i land i et tredjeland, identificerer de deltagende enheder de standsede eller reddede personer og vurderer så vidt muligt deres personlige omstændigheder, inden de sættes i land. De oplyser på passende vis de standsede eller reddede personer om ilandsætningsstedet og giver dem muligheden for at fremsætte enhver grund til at antage, at ilandsætning på det foreslåede sted ville udgøre en overtrædelse af princippet om non-refoulement.

3. Hvis personer sættes i land i et tredjeland, identificerer de deltagende enheder de standsede eller reddede personer og vurderer deres personlige omstændigheder. De oplyser på passende vis de standsede eller reddede personer om ilandsætningsstedet og giver dem muligheden for at fremsætte enhver grund til at antage, at ilandsætning på det foreslåede sted ville udgøre en overtrædelse af princippet om non-refoulement.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 5 ‑ stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Disse oplysninger videregives ligeledes til EU's Efterretningsanalysecenter (EN INTCEN) i EU-Udenrigstjenesten, der fungerer som en central informationsudveksling mellem medlemsstaterne, Det Europæiske Råd og de relevante tjenestegrene, alt efter disses særlige behov for informationsudveksling.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 5 ‑ stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Medlemsstaterne bestræber sig på at øge samarbejdet med EU-agenturet og på ligeledes at anvende FRONTEX's ressourcer, hovedsageligt i havområder af stor strategisk betydning, som ser sig konfronteret med øget menneskehandel og sikkerheds- og forsvarsmæssige udfordringer.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis der i en værtsmedlemsstats eller en deltagende medlemsstats territorialfarvand er rimelig grund til mistanke om, at fartøjet medfører personer, der har til hensigt at omgå kontrollen ved grænseovergangsstederne eller er impliceret i smugling af migranter ad søvejen, træffer de deltagende enheder en eller flere af følgende foranstaltninger:

1. Hvis der i en værtsmedlemsstats eller en deltagende medlemsstats territorialfarvand er rimelig grund til mistanke om, at fartøjet medfører personer, der har til hensigt at omgå kontrollen ved grænseovergangsstederne eller er impliceret i ulovlig smugling af migranter ad søvejen, træffer de deltagende enheder en eller flere af følgende foranstaltninger:

 

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Værtsmedlemsstaten eller den deltagende medlemsstat, i vis territorialfarvand opbringningen finder sted, giver tilladelse til de i stk. 1 nævnte foranstaltninger og instruerer gennem det internationale koordinationscenter den deltagende enhed. Den deltagende enhed underretter gennem det internationale koordinationscenter værtsmedlemsstaten, hvis kaptajnen på et skib anmoder om, at en diplomatisk eller konsulær repræsentant for flagstaten underrettes.

2. Værtsmedlemsstaten, i hvis territorialfarvand opbringningen finder sted, giver tilladelse til de i stk. 1 nævnte foranstaltninger og instruerer gennem det internationale koordinationscenter den deltagende enhed. Den deltagende enhed underretter gennem det internationale koordinationscenter værtsmedlemsstaten, hvis kaptajnen på et skib anmoder om, at en diplomatisk eller konsulær repræsentant for flagstaten underrettes.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis der er rimelig grund til mistanke om, at et skib uden nationalitet eller et skib, som kan sidestilles med et skib uden nationalitet, medfører personer, der har til hensigt at omgå kontrollen ved grænseovergangsstederne eller er impliceret i smugling af migranter ad søvejen, giver værtsmedlemsstaten eller den deltagende medlemsstat, i hvis territorialfarvand skibet uden nationalitet er opbragt, tilladelse til og instruerer den deltagende enhed i at standse skibet og træffe enhver af de i artikel 1 nævnte foranstaltninger.

3. Hvis der er rimelig grund til mistanke om, at et skib uden nationalitet eller et skib, som kan sidestilles med et skib uden nationalitet, medfører personer, der har til hensigt at omgå kontrollen ved grænseovergangsstederne eller er impliceret i smugling af migranter ad søvejen, giver værtsmedlemsstaten, i hvis territorialfarvand skibet uden nationalitet er opbragt, tilladelse til og instruerer den deltagende enhed i at standse skibet og træffe enhver af de i artikel 1 nævnte foranstaltninger.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De deltagende enheder træffer på åbent hav en eller flere af følgende foranstaltninger, hvis der er rimelig grund til mistanke om, at et skib er impliceret i menneskesmugling ad søvejen under hensyntagen til flagsstatens tilladelse i overensstemmelse med protokol om bekæmpelse af menneskesmugling ad søvejen:

1. De deltagende enheder og, alt efter behov, repræsentanter fra det rådgivende forum træffer på åbent hav en eller flere af følgende foranstaltninger, hvis der er rimelig grund til mistanke om, at et skib er impliceret i menneskesmugling ad søvejen under hensyntagen til flagsstatens tilladelse i overensstemmelse med protokol om bekæmpelse af menneskesmugling ad søvejen:

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. De deltagende enheder kommunikerer med det samme deres vurdering af situationen til det ansvarlige koordinationscenter for redningsindsatser. Under afventning af instrukser fra koordinationscentret for redningsindsatser træffer de deltagende enheder de foranstaltninger, der er passende for at varetage de pågældende personers sikkerhed.

7. De deltagende enheder kommunikerer med det samme deres vurdering af situationen til det ansvarlige koordinationscenter for redningsindsatser. Under afventning af instrukser fra koordinationscentret for redningsindsatser træffer de deltagende enheder de foranstaltninger, der er passende for at varetage de pågældende personers sikkerhed og sikre overholdelse af deres menneskerettigheder.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

1. Hver medlemsstat pålægger kaptajnen på et skib, der fører dens flag, hurtigst muligt at komme personer i havsnød til undsætning og yde dem al mulig hjælp uanset deres nationalitet, oprindelsesstat eller de omstændigheder, under hvilke de findes, forudsat at dette ikke indebærer alvorlig fare for skibet, besætningen eller passagererne. Medlemsstaterne træffer ikke foranstaltninger, herunder heller ikke strafferetlige procedurer eller sanktioner, mod kaptajner, der er kommet personer i havsnød til undsætning og har ført dem til en havn på deres territorium.

 

2. Agenturets strategi for grundlæggende rettigheder og den virksomhed, som den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og det rådgivende forum driver, jf. artikel 26a i forordning nr. 2007/2004, finder anvendelse på operative indsatser til søs i overensstemmelse med denne forordning.

PROCEDURE

Titel

Overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser

Referencer

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

18.4.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Norica Nicolai

30.5.2013

Behandling i udvalg

18.9.2013

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.10.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

8

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Charalampos Angourakis, Andrew Duff, Hélène Flautre, Dominique Vlasto, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Vojtěch Mynář, Andreas Pitsillides, Vilja Savisaar-Toomast

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (18.9.2013)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser
(COM(2013)197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Ordfører for udtalelse: Nathalie Griesbeck

KORT BEGRUNDELSE

1. Indledning

Som følge af et søgsmål anlagt af Europa-Parlamentet annullerede Domstolen ved dom af 5. september 2012 Rådets afgørelse 2010/252/EU, der skulle fastlægge supplerende regler vedrørende grænseovervågningsoperationer inden for rammerne af Schengengrænsekodeksen. Europa-Parlamentet mente således, at Rådets afgørelse overskred grænserne for de gennemførelsesbeføjelser, der var tillagt i henhold til artikel 12, stk. 5, i denne kodeks, idet væsentlige elementer var blevet ændret eller tilføjet.

Forslagets anvendelsesområde og indhold svarer til den annullerede afgørelses anvendelsesområde og indhold. Desuden afspejler det ændringerne af forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser samt udviklingen i lovgivningen vedrørende grundlæggende rettigheder.

Forslaget bygger på en række internationale retsakter, herunder De Forenede Nationers havretskonvention, konventionen om maritim eftersøgning og redning, konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen og protokollen om bekæmpelse af smugling af migranter til lands, ad søvejen og ad luftvejen til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, den såkaldte Palermokonvention.

2. Forslagets transportaspekt

Kommissionsforslaget udvider begrebet grænseovervågning til også at omfatte muligheden for at opbringe et skib, når der er rimelig grund til mistanke om, at fartøjet medfører personer, der har til hensigt at omgå kontrollen ved grænseovergangsstederne eller er impliceret i smugling af migranter ad søvejen. Anvendelsesområdet dækker også efterforsknings- og redningsindsatser under grænseovervågningsoperationer til søs.

3. Ordførerens bemærkninger

Ordføreren glæder sig over forslaget til forordning om regler for overvågning af de ydre søgrænser, som integrerer efterforsknings- og redningsindsatser i overvågningsbegrebet, idet der er en tydelig forbindelse mellem to former for operationer.

Hvad angår opbringning på havet mener ordføreren imidlertid, at det er nødvendigt at indføre beskyttelsesklausuler i lighed med dem, der er fastsat i bilag III til Palermokonventionen, navnlig for så vidt angår de ombordværendes sikkerhed og behandlingen af dem samt skibets eller i påkommende fald dets ladnings sikkerhed.

Med hensyn til uddannelse af grænsevagter mener ordføreren, at en praktisk del med henblik på undsætning af nødstedte personer bør supplere den juridiske uddannelse, navnlig hvad angår humanitær bistand og førstehjælp.

For hurtigt at kunne imødekomme de humanitære behov bør de skibe, der deltager i samordnede overvågningsaktioner, medbringe standardførstehjælpsudstyr og humanitært udstyr og om muligt have sundhedspersonale om bord.

I betragtning af den fare, der er forbundet med redningsaktioner til søs på omladningstidspunktet, opfordrer ordføreren Kommissionen til at overveje at finansiere forskningsprojekter under rammeprogrammet for forskning og innovation, Horisont 2020, med henblik på at forbedre sikkerheden af disse aktioner, særlig i situationer med oprørt hav, eller med hensyn til konstruktionen af de skibe, der anvendes til overvågningsaktioner, og deres udstyr.

Ordføreren påpeger endvidere, at overvågning til søs er særdeles bekostelig, og at det derfor er vigtigt at forbedre samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem de agenturer, der varetager denne overvågning, i tråd med Kommissionens anbefalinger inden for rammerne af den integrerede havpolitik. Det er navnlig i denne optik, at ordføreren ønsker en hurtig etablering af den fælles ramme for informationsudveksling for overvågning af EU's maritime område under hensyntagen til resultaterne af pilotforsøgene Marsuno og BlueMassMed. Hun ønsker, at agenturets rolle på området i denne forordning defineres som supplement til de bestemmelser, der er fastsat i forslaget til forordning om et europæisk grænseovervågningssystem (Eurosur).

Ordføreren er på den anden side klar over, at forpligtelsen for alle skibe til at komme nødstedte personer til undsætning i visse tilfælde strider mod bestemmelserne i direktiv 2002/90/EF om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold. Således kunne private skibe frygte retsforfølgning for at have undsat migranter. Selv om sådanne tilfælde er sjældne, kunne de afskrække kaptajner fra at komme ulovlige migranter til undsætning. Ordføreren opfordrer derfor Kommissionen til at ændre direktiv 2002/90/EF for at tage højde for redningsaktioner til søs.

Endelig ønsker ordføreren at hylde det initiativ[1], som Den Europæiske Ombudsmand, Nikiforos Diamandouros, tog i marts 2012 til at iværksætte en undersøgelse af Det Europæiske Grænseagenturs opfyldelse af sine forpligtelser på området for grundlæggende rettigheder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Under eftersøgnings- og redningsaktioner bør fartøjer mindst råde over det minimale sikkerhedsudstyr og sikre vejledning af ombordværende personale for at garantere sikkerheden for både standsede personer og ombordværende personale, jf. direktiv 2012/35/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (bilag I, kapitel V, reglement V/2, punkt 6).

Begrundelse

Der bør defineres en klar nødplan, herunder en klar opdeling af personaleansvar.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) I forbindelse med grænseovervågningsoperationer til søs kan der opstå situationer, hvor det er nødvendigt at komme nødstedte personer til undsætning. I henhold til folkeretten bør enhver stat pålægge kaptajnen på et skib, som fører dens flag, at yde hjælp til enhver person i livsfare, som findes på havet, og hurtigst muligt komme nødstedte personer til undsætning, for så vidt det kan ske uden alvorlig fare for skibet, besætningen eller passagererne. Hjælpen bør ydes, uanset hvilken nationalitet og status de personer, der har behov for hjælp, har, og uanset under hvilke omstændigheder de bliver fundet.

(7) I forbindelse med grænseovervågningsoperationer til søs kan der opstå situationer, hvor det er nødvendigt at komme nødstedte personer til undsætning. I henhold til folkeretten bør enhver stat pålægge kaptajnen på et skib, som fører dens flag, at yde hjælp til enhver person i livsfare, som findes på havet, og hurtigst muligt komme nødstedte personer til undsætning, for så vidt det kan ske uden alvorlig fare for skibet, besætningen eller passagererne. Hjælpen skal ydes, uanset hvilken nationalitet og status de personer, der har behov for hjælp, har, og uanset under hvilke omstændigheder de bliver fundet.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Medlemsstaterne bør opfylde denne forpligtelse i overensstemmelse med gældende bestemmelser i internationale instrumenter om efterforsknings- og redningsindsatser og i henhold til kravene om beskyttelse af de grundlæggende rettigheder. Denne forordning bør ikke berøre eftersøgnings- og redningsmyndighedernes ansvar, herunder ansvaret for at sikre, at samordning og samarbejde finder sted på en sådan måde, at de reddede personer kan bringes til en havn eller et sikkert sted.

(8) Medlemsstaterne skal opfylde denne forpligtelse i overensstemmelse med gældende bestemmelser i internationale instrumenter om efterforsknings- og redningsindsatser og i henhold til kravene om beskyttelse af de grundlæggende rettigheder. Denne forordning berører ikke eftersøgnings- og redningsmyndighedernes ansvar, herunder ansvaret for at sikre, at samordning og samarbejde finder sted på en sådan måde, at de reddede personer kan bringes til en havn eller et sikkert sted.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) I forbindelse med opbringning af skibe bør der, selv om redning og beskyttelse af de ombordværende kommer i første række, også tages hensyn til beskyttelsen af skibet eller i påkommende fald dets ladning, jf. FN-protokollen om bekæmpelse af smugling af migranter. I forbindelse med opbringningen af fartøjet bør der også tages hensyn til beskyttelse af havmiljøet, for så vidt som disse hensyn ikke udgør en fare for de ombordværende.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) I meddelelsen om en integreret EU-havpolitik forpligtede Kommissionen sig til at "tage initiativer til et overvågningssystem med højere grad af interoperabilitet med henblik på at samle eksisterende overvågnings- og sporingssystemer, der anvendes i forbindelse med søfartssikkerheden, havmiljøbeskyttelsen, fiskerikontrollen, grænsekontrollen og andre retshåndhævelsesfunktioner". Således bør de operationer, der gennemføres af overvågningsmyndighederne, forvaltes bedre, samtidig med at omkostningerne nedbringes. I denne forbindelse og for at lette overvågnings- og redningsoperationerne til søs bør agenturet fremme etableringen af en fælles ramme for informationsudveksling for overvågning af EU's maritime område. Når dette udvekslingssystem er sat i drift, bør agenturet varetage forvaltningen af adgangsrettigheder for de deltagende enheder.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger, der træffes under en operation til søs, gennemføres på en sådan måde, at der ikke er nogen sikkerhedsrisiko for hverken de personer, der standses eller reddes, eller de deltagende enheder.

Foranstaltninger, der træffes under en operation til søs, skal være i fuld overensstemmelse med den EU-lovgivning, der finder anvendelse på udstyr og uddannelse af personale om bord på et fartøj med henblik på at garantere sikkerheden for hverken de personer, der standses eller reddes, og de deltagende enheder.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. De fartøjer, som de deltagende enheder anvender til grænseovervågning, bør råde over standardførstehjælpsudstyr og humanitært udstyr - navnlig vand, mad og tæpper i tilstrækkelige mængder - for hurtigst muligt at kunne dække de akutte behov i nødsituationer, idet det tages i betragtning, at mange opbragte skibe hverken er sødygtige eller fører flag. Der bør tilskyndes til tilstedeværelse af lægepersonale i grænseovervågningsenhederne.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ingen sættes i land eller overdrages på anden måde til myndighederne i et land, hvor der er overhængende risiko for, at den pågældende udsættes for dødsstraf, tortur eller andre former for umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, eller hvorfra den pågældende risikerer at blive udsendt, udvist eller tilbagesendt til et andet land, der overtræder princippet om non-refoulement.

vedrører ikke den danske tekst

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Før det besluttes at sætte nogen i land, tager de deltagende enheder højde for den almene situation i det pågældende tredjeland, og standsede eller reddede personer sættes ikke i land i tredjelandet, hvis værtsmedlemsstaten eller den deltagende medlemsstat ved eller burde vide, at tredjelandet anvender en praksis, der er beskrevet i stk. 1.

2. Før det besluttes at sætte nogen i land, tager de deltagende enheder højde for den almene situation i det pågældende tredjeland og den mulige eksistens af bilaterale aftaler om migration mellem dette land og en eller flere medlemsstater i henhold til international ret. Efter denne analyse sættes standsede eller reddede personer ikke i land i tredjelandet, hvis værtsmedlemsstaten eller den deltagende medlemsstat ved eller burde vide, at tredjelandet anvender en praksis, der er beskrevet i stk. 1.

Begrundelse

I henhold til eksisterende international ret er det vigtigt at indføre denne parameter med henblik på at give de bilaterale aftaler betydning og derigennem styrke flere tredjelande.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Grænsevagter, der deltager i en operation til søs, skal uddannes i de relevante bestemmelser om grundlæggende rettigheder og i flygtningeretten og den internationale ordning for eftersøgning og redning.

5. Grænsevagter, der deltager i en operation til søs, skal uddannes i de relevante bestemmelser om grundlæggende rettigheder og i flygtningeretten og den internationale ordning for eftersøgning og redning samt modtage en praktisk specialuddannelse, så de omgående kan yde bistand til nødstedte, navnlig for så vidt angår humanitær bistand og førstehjælp.

Begrundelse

I tilfælde, hvor kystvagter og grænsevagter har forskellige funktioner, har sidstnævnte generelt ikke fået den typiske specialuddannelse, der vedrører førstehjælp og humanitær bistand. I forbindelse med ofte håbløse humanitære situationer er det vigtigt, at der kan ydes humanitær bistand og førstehjælp så hurtigt som muligt, dvs. allerede inden redningspersonalet ankommer.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når de deltagende enheder opdager et skib, der mistænkes for at have passeret eller har til hensigt at passere grænsen ulovligt, sejler de tættere på det for at fastslå dets identitet og nationalitet, og under afventning af yderligere foranstaltninger overvåges det på sikker afstand. De deltagende enheder kommunikerer øjeblikkeligt oplysninger om skibet til det internationale koordinationscenter.

1. Når de deltagende enheder opdager et skib, der mistænkes for at have passeret eller har til hensigt at passere grænsen ulovligt, sejler de tættere på det for at fastslå dets identitet og nationalitet, og under afventning af yderligere foranstaltninger overvåges det på sikker afstand og på betryggende vis. De deltagende enheder kommunikerer øjeblikkeligt oplysninger om skibet til det internationale koordinationscenter.

Begrundelse

De enheder, der deltager i efterretningsoperationer til søs, må ikke udsættes for fare. Der må også tages hensyn til aktuelle hav- og vejrforhold.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis skibet skal til at sejle ind i eller er sejlet ind i en medlemsstats territorialfarvand eller den tilstødende zone, og den pågældende medlemsstat ikke deltager i operationen, sendes der oplysninger om skibet til det internationale koordinationscenter, der videresender oplysningerne til den pågældende medlemsstats nationale koordinationscenter.

2. Hvis skibet skal til at sejle ind i eller er sejlet ind i en medlemsstats territorialfarvand eller, hvor denne er formelt proklameret, den tilstødende zone og den pågældende medlemsstat ikke deltager i operationen, sendes der oplysninger om skibet til det internationale koordinationscenter, der videresender oplysningerne til den pågældende medlemsstats nationale koordinationscenter.

Begrundelse

I henhold til artikel 33 i De Forenede Nationers havretskonvention er det nødvendigt for en tilstødende zone at være blevet formelt proklameret, således at kyststaten gives ret til at overvåge transitskibe med henblik på at forebygge og straffe overtrædelser af told-, skatte-, immigrations- og hygiejnelove.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Agenturet fremmer etableringen af en fælles, interoperabel ramme for informationsudveksling for overvågning af EU's maritime område (CISE). Når CISE er sat i drift, får agenturet til opgave at forvalte adgangsrettighederne for de deltagende enheder for at lette overvågnings- og redningsoperationerne til søs, idet fortroligheden og sikkerheden af informationsudvekslingen er sikret.

Begrundelse

Inden for rammerne af den integrerede havpolitik forelagde Kommissionen i 2010 et udkast til en køreplan for oprettelse af en fælles ordning for informationsudveksling med henblik på overvågning af EU's maritime område (COM(2010)0584), hvori den henviser til den merværdi, som integreringen af havovervågningen indebærer. Det er således meget vigtigt af hensyn til såvel effektiviteten som cost-benefit-forholdet at sikre udveksling og interoperabilitet af oplysningerne.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de anmoder om oplysninger og dokumentation om skibets ejer, dets registrering og forhold vedrørende rejsen samt om de ombordværendes identitet og nationalitet og andre relevante oplysninger om dem

a) de anmoder om oplysninger og dokumentation om skibets ejer, dets registrering, oprindelse, afgangssted og andre forhold vedrørende rejsen samt om de ombordværendes identitet og nationalitet og andre relevante oplysninger om dem

Begrundelse

Omfattende og mere detaljerede kontroller for at identificere de vigtigste ulovlige indvandringsruter, der anvendes af menneskehandlere.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) de pålægger skibet at ændre kurs ud af eller mod et andet bestemmelsessted end territorialfarvandene eller den tilstødende zone, eskorterer skibet eller sejler med i dets nærhed, indtil det er på en sådan kurs

e) de pålægger skibet at ændre kurs ud af eller mod et andet bestemmelsessted end territorialfarvandene eller, hvor denne er formelt proklameret, den tilstødende zone, eskorterer skibet eller sejler med i dets nærhed, indtil det er på en sådan kurs

Begrundelse

I henhold til artikel 33 i De Forenede Nationers havretskonvention er det nødvendigt for en tilstødende zone at være blevet formelt proklameret, således at kyststaten gives ret til at overvåge transitskibe med henblik på at forebygge og straffe overtrædelser af told-, skatte-, immigrations- og hygiejnelove.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I en zone, der grænser op til en værtsmedlemsstat eller deltagende medlemsstats territorialfarvand, træffes foranstaltningerne i artikel 6, stk. 1, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2.

1. I den formelt proklamerede zone, der grænser op til en værtsmedlemsstat eller deltagende medlemsstats territorialfarvand, træffes foranstaltningerne i artikel 6, stk. 1, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2.

Begrundelse

I henhold til artikel 33 i De Forenede Nationers havretskonvention er det nødvendigt for en tilstødende zone at være blevet formelt proklameret, således at kyststaten gives ret til at overvåge transitskibe med henblik på at forebygge og straffe overtrædelser af told-, skatte-, immigrations- og hygiejnelove.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a. De deltagende enheder bør om bord på de skibe, der deltager i grænseovervågningsoperationerne, råde over standardførstehjælpsudstyr og humanitært udstyr - navnlig vand, mad og tæpper i tilstrækkelige mængder - for hurtigst muligt at kunne dække de akutte behov. Der bør tilskyndes til tilstedeværelse af lægepersonale i grænseovervågningsenhederne.

Begrundelse

Skibe, der deltager i overvågningen af de ydre søgrænser, er i varierende grad udstyret med førstehjælpsudstyr og humanitært udstyr. Den varierende grad af udstyr skyldes som regel de forskellige regler og standarder i Unionens medlemsstater.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a. Bestemmelserne i denne artikel finder udelukkende anvendelse under operationer, der koordineres af agenturet, og berører ikke medlemsstaternes ansvar i medfør af den internationale konvention om maritim eftersøgning og redning.

Begrundelse

Regler vedrørende maritim eftersøgning og redning hører ikke ind under EU's beføjelser, så opmærksomheden henledes på, at artikel 9 fastsætter regler for denne specifikke kontekst vedrørende overvågningsoperationer ved søgrænser, som koordineres af agenturet, på grund af deres særlige karakteristika.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10 a

 

Beskyttelsesklausuler

 

1. Når de deltagende enheder træffer foranstaltninger over for et skib i overensstemmelse med artikel 6, 7, 8 og 10, skal de:

 

a) sørge for de ombordværendes sikkerhed og for menneskelig behandling af dem i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

 

b) tage behørigt hensyn til nødvendigheden af, at skibets og i påkommende fald dets ladnings sikkerhed ikke bringes i fare

 

c) så vidt muligt sørge for, at enhver foranstaltning, der træffes over for skibet, er miljømæssigt forsvarlig.

 

2. Når foranstaltninger, der er truffet i anvendelse af artikel 6, 7, 8 og 10, viser sig at være ubegrundede, ydes skibet erstatning for ethvert eventuelt tab eller enhver eventuel skade på betingelse af, at det ikke har begået nogen handling, der berettiger de pågældende foranstaltninger.

Begrundelse

I forslaget til forordning henviser Kommissionen til protokollen om bekæmpelse af smugling af migranter til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet. Kommissionen udelader imidlertid bestemmelser vedrørende beskyttelsesklausuler. Det forekommer hensigtsmæssigt at indføje bestemmelser i forordningen vedrørende de ombordværendes sikkerhed og behandlingen af dem samt skibets sikkerhed.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11 a

 

Indberetning

 

Kommissionen overvåger og evaluerer anvendelsen af denne forordning og forelægger inden den 31. december 2016 og igen efter to år en samlet situationsrapport for Europa-Parlamentet og Rådet om effektiviteten af de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre ulovlig grænsepassage og bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.

 

Rapporten skal mindst indeholde oplysning om følgende:

 

– de procedurer, der i praksis er fulgt, for udveksling af oplysninger og samarbejde mellem medlemsstaterne og det europæiske eksterne grænseovervågningssystem (Eurosur)

 

– medlemsstaternes og agenturets overholdelse af deres forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers havretskonvention, den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen, den internationale konvention om maritim eftersøgning og redning, De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og dens protokol om bekæmpelse af smugling af migranter til lands, ad søvejen og ad luftvejen, konventionen om flygtninges retsstilling, konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, De Forenede Nationers konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og andre relevante internationale instrumenter

 

– de foranstaltninger, der skal træffes i fremtiden til at forbedre søfartssikkerhed og fremme sikkerheden ved de ydre grænser.

PROCEDURE

Titel

Overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser

Referencer

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

18.4.2013

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Nathalie Griesbeck

3.6.2013

Behandling i udvalg

9.7.2013

16.9.2013

 

 

Dato for vedtagelse

17.9.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Magdi Cristiano Allam, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Nathalie Griesbeck, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

  • [1]  Own-initiative enquiry OI/5/2012/BEH-MHZ

PROCEDURE

Titel

Overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser

Referencer

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Dato for høring af EP

12.4.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

18.4.2013

DEVE

18.4.2013

TRAN

18.4.2013

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

22.4.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Carlos Coelho

29.5.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

6.6.2013

5.9.2013

17.10.2013

9.12.2013

Dato for vedtagelse

9.12.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

8

10

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Michael Cashman, Mariya Gabriel, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Georgios Koumoutsakos, Olle Schmidt

Dato for indgivelse

8.1.2014