ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18.12.2013 - (COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Carlos Coelho


Διαδικασία : 2013/0106(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0461/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0461/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0197),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0098/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν[1], με ιδιαίτερη αναφορά στην καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων και των αδίστακτων δουλεμπόρων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0461/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ έχει ως στόχο να διασφαλίσει την αποτελεσματική εποπτεία της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων μέσω της επιτήρησης των συνόρων. Η επιτήρηση των συνόρων αποβλέπει στην αποτροπή της μη επιτρεπόμενης διέλευσης των συνόρων, την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας και τη σύλληψη των προσώπων που διήλθαν τα σύνορα με παράνομο τρόπο ή τη λήψη άλλων μέτρων κατά των προσώπων αυτών. Η επιτήρηση των συνόρων θα πρέπει να είναι αποτελεσματική ώστε να εμποδίζονται και να αποθαρρύνονται αυτοί που επιχειρούν να αποφύγουν τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των συνόρων. Προς τούτο, η επιτήρηση των συνόρων δεν περιορίζεται στον εντοπισμό κάθε απόπειρας παράνομης διέλευσης των συνόρων αλλά επεκτείνεται και σε μέτρα όπως η σύλληψη πλοίων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρούν να εισέλθουν στην Ένωση χωρίς να υποβληθούν σε συνοριακό έλεγχο, καθώς και σε ρυθμίσεις με σκοπό την αντιμετώπιση περιστατικών όπως η έρευνα και η διάσωση που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα και σε ρυθμίσεις με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση μιας τέτοιας επιχείρησης.

(1) Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ έχει ως στόχο να διασφαλίσει την αποτελεσματική εποπτεία της διέλευσης των εξωτερικών συνόρων μέσω της επιτήρησης των συνόρων, κύρια προτεραιότητα της οποίας πρέπει να είναι η διάσωση ανθρώπινων ζωών και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η επιτήρηση των συνόρων αποβλέπει στην αποτροπή της μη επιτρεπόμενης διέλευσης των συνόρων, την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας και τη σύλληψη των προσώπων που διήλθαν τα σύνορα με παράνομο τρόπο ή τη λήψη άλλων μέτρων κατά των προσώπων αυτών. Η επιτήρηση των συνόρων θα πρέπει να είναι αποτελεσματική ώστε να εμποδίζονται και να αποθαρρύνονται αυτοί που επιχειρούν να αποφύγουν τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των συνόρων. Προς τούτο, η επιτήρηση των συνόρων δεν περιορίζεται στον εντοπισμό κάθε απόπειρας παράνομης διέλευσης των συνόρων αλλά επεκτείνεται και σε μέτρα όπως η σύλληψη πλοίων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρούν να εισέλθουν στην Ένωση χωρίς να υποβληθούν σε συνοριακό έλεγχο, καθώς και σε ρυθμίσεις με σκοπό την αντιμετώπιση περιστατικών όπως η έρευνα και η διάσωση που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα και σε ρυθμίσεις με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση μιας τέτοιας επιχείρησης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Στο άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπεται ότι οι πολιτικές της Ένωσης που εκτίθενται στο κεφάλαιο 2 για τους συνοριακούς ελέγχους, το άσυλο και τη μετανάστευση και την εφαρμογή τους διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο, και ότι, όποτε απαιτείται, οι πράξεις της Ένωσης που θεσπίζονται βάσει του εν λόγω κεφαλαίου περιέχουν κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω αρχής.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνεται μνεία του άρθρου 80 της ΣΛΕΕ καθώς και της αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Η έλλειψη συστήματος κατανομής βαρών στην Ένωση συντείνει στην υπερβολική επιβάρυνση των κρατών μελών που βρέχονται από τη Μεσόγειο θάλασσα.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Ο «Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (εφεξής «ο Οργανισμός»), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 200413, είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον τομέα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης των συνόρων. Επίσης, ο Οργανισμός είναι επιφορτισμένος με την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποια περιστατικά ενδέχεται να αφορούν έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικού χαρακτήρα και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα. Απαιτούνται ειδικοί κανόνες όσον αφορά τις δραστηριότητες επιτήρησης των συνόρων που διεξάγονται από αεροναυτικές μονάδες ενός κράτους μέλους στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών μελών ή στην ανοικτή θάλασσα στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Οργανισμό με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυσή της.

(2) Ο «Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (εφεξής «ο Οργανισμός»), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 200413, είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον τομέα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης των συνόρων. Επίσης, ο Οργανισμός είναι επιφορτισμένος με την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποια περιστατικά αφορούν έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικού χαρακτήρα και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα. Απαιτούνται ειδικοί κανόνες όσον αφορά τις δραστηριότητες επιτήρησης των συνόρων που διεξάγονται από αεροναυτικές μονάδες ενός κράτους μέλους στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών μελών ή στην ανοικτή θάλασσα στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Οργανισμό με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυσή της.

__________________

__________________

13 ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1.

13 ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Οι ενέργειες έρευνας και διάσωσης πρέπει να αποτελούν βασικό στοιχείο της επιτήρησης των συνόρων. Η απαίτηση για περισσότερη έμφαση στις επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα αποτελεί συνέχεια του κοινού ψηφίσματος 2013/2827(RSP).

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Η συνεργασία με γειτονικές τρίτες χώρες είναι καίριας σημασίας για την πρόληψη της παράνομης διέλευσης των συνόρων, την καταπολέμηση της διασυνοριακής εγκληματικότητας και προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότερες οι επιχειρήσεις ανεύρεσης και διάσωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 και στον βαθμό που διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών, ο Οργανισμός μπορεί να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, ιδίως όσον αφορά την ανάλυση κινδύνου και την κατάρτιση, και πρέπει να διευκολύνει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η δημιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [.../...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της [...] θα πρέπει να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών και την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και του Οργανισμού. Αυτό εξασφαλίζει ότι η επίγνωση της κατάστασης και η ικανότητα αντίδρασης των κρατών μελών βελτιώνονται σημαντικά, επίσης και με τη συνδρομή του Οργανισμού, με σκοπό τον εντοπισμό και την πρόληψη παράνομης μετανάστευσης, την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και τη συμβολή στην προστασία και τη διάσωση της ζωής μεταναστών στα εξωτερικά σύνορά τους. Κατά τον συντονισμό επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων, ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με τις εν λόγω επιχειρήσεις.

(3) Η δημιουργία του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 θα πρέπει να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών και την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και του Οργανισμού. Αυτό εξασφαλίζει ότι η επίγνωση της κατάστασης και η ικανότητα αντίδρασης των κρατών μελών βελτιώνονται σημαντικά, επίσης και με τη συνδρομή του Οργανισμού, με σκοπό τον εντοπισμό και την πρόληψη παράνομης μετανάστευσης, την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, συμπεριλαμβανόμενης της εμπορίας ανθρώπων, και τη συμβολή στην προστασία και τη διάσωση της ζωής μεταναστών στα εξωτερικά σύνορά τους. Κατά τον συντονισμό επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων, ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με τις εν λόγω επιχειρήσεις. Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός πρέπει να εισαγάγουν στο EUROSUR όλες τις σχετικές πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της Διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, της Διεθνούς σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, και το πρωτόκολλό της για την καταπολέμηση της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης, της σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, του διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής ποινής ή μεταχείρισης και άλλων σχετικών διεθνών νομικών πράξεων.

(4) Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων επιτήρησης των συνόρων, τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός θα πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης, δυνάμει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της Διεθνούς σύμβασης για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, της Διεθνούς σύμβασης για τη ναυτική έρευνα και διάσωση, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, και το πρωτόκολλό της για την καταπολέμηση της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης, της σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, του διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής ποινής ή μεταχείρισης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και άλλων σχετικών διεθνών νομικών πράξεων.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)14 και τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της επιχείρησης επιτήρησης θα πρέπει να είναι ανάλογα με τους επιδιωκόμενους στόχους, να μην εισάγουν διακρίσεις, και θα πρέπει να σέβονται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, περιλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης. Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός δεσμεύονται από τις διατάξεις του κεκτημένου περί ασύλου και ιδίως από τις διατάξεις της οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα15, σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται στο έδαφος, καθώς και στα σύνορα και τις ζώνες διέλευσης των κρατών μελών.

(5) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)14 και τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της επιχείρησης επιτήρησης θα πρέπει να είναι ανάλογα με τους επιδιωκόμενους στόχους, να μην εισάγουν διακρίσεις, και θα πρέπει να σέβονται πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο καθώς και την αρχή της μη επαναπροώθησης. Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός δεσμεύονται από τις διατάξεις του κεκτημένου περί ασύλου και ιδίως από τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14α, σχετικά με τις αιτήσεις για διεθνή προστασία που υποβάλλονται στο έδαφος, περιλαμβανομένων των συνόρων, στα χωρικά ύδατα ή στις ζώνες διέλευσης των κρατών μελών.

_________________

_________________

14 ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.

14 ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.

 

14α Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).

15 ΕΕ L 326 της 13.12.2005, σ. 13.

 

Αιτιολόγηση

Η αρχή της μη επαναπροώθησης δεν εφαρμόζεται μόνο στους πρόσφυγες και στους αιτούντες άσυλο· τα δύο ζητήματα πρέπει να διαχωρίζονται. Πρέπει επίσης να αναπροσαρμοστεί η αναφορά στην οδηγία για τις διαδικασίες, καθώς εγκρίθηκε αφού η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5α) Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται με πλήρη τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης, σύμφωνα με την οποία ουδείς επιτρέπεται να απελαθεί, απομακρυνθεί ή εκδοθεί, ή να εξαναγκασθεί να μεταβεί σε χώρα στην οποία διατρέχει πραγματικό κίνδυνο να του/της επιβληθεί η ποινή του θανάτου, ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία ή οιαδήποτε άλλη σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του/της, ή σε κράτος στο οποίο θα κινδύνευε η ζωή ή η ελευθερία του/της λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ένταξής του/της σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω των πολιτικών του/της πεποιθήσεων, ή από το οποίο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απέλασης, απομάκρυνσης ή έκδοσης σε άλλη χώρα.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β) Η πιθανή ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας δεν μπορεί να απαλλάξει τα κράτη μέλη από τις διεθνείς υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο σχετικά με την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η πιθανή ύπαρξη ρύθμισης μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας δεν μπορεί να απαλλάξει τα κράτη μέλη από τις εν λόγω υποχρεώσεις όταν γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι οι συστημικές πλημμέλειες όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης ασύλου και τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο στην εν λόγω τρίτη χώρα αποτελούν σοβαρούς και αποδεδειγμένους λόγους που να πείθουν ότι ο αιτών άσυλο θα διατρέξει ουσιαστικό κίνδυνο να υποστεί απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή όταν γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η εν λόγω τρίτη χώρα εφαρμόζει πρακτικές που παραβαίνουν την αρχή της μη επαναπροώθησης.

(6) Η πιθανή ύπαρξη ρύθμισης μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας δεν μπορεί να απαλλάξει τα κράτη μέλη από τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά την τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης, όταν γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι οι πλημμέλειες όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης ασύλου και τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο στην εν λόγω τρίτη χώρα δεν καθιστούν δυνατή μία μεμονωμένη, δίκαιη και αποτελεσματική αξιολόγηση ή όταν γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η εν λόγω τρίτη χώρα εφαρμόζει πρακτικές που παραβαίνουν την αρχή της μη επαναπροώθησης. Οι επιχειρησιακές μονάδες των κρατών μελών ή του Οργανισμού πρέπει επίσης να καθοδηγούνται από τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης και του διεθνούς δικαίου, όταν οι επιχειρήσεις διεξάγονται στα χωρικά ύδατα τρίτων χωρών, στις οποίες ισχύουν διαφορετικές διατάξεις.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να απομακρύνονται ευάλωτα πρόσωπα σε χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για την αίτηση διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 80 της ΣΛΕΕ, η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14β δεν πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν εθελοντικά σύστημα μετεγκατάστασης μεταναστών και αιτούντων άσυλο.

 

_________________

 

14β Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα, ενδέχεται να ανακύψει ανάγκη να παρασχεθεί συνδρομή σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κάθε κράτος πρέπει να απαιτεί από τον πλοίαρχο του πλοίου που φέρει τη σημαία του να παρέχει, στο μέτρο του δυνατού και χωρίς να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το πλοίο, το πλήρωμα ή τους επιβάτες, συνδρομή σε κάθε πρόσωπο που κινδυνεύει στη θάλασσα και να προβαίνει, όσο το δυνατόν ταχύτερα, στη διάσωση των προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η συνδρομή αυτή πρέπει να παρέχεται ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή του καθεστώτος των προσώπων που τη χρειάζονται ή των συνθηκών στις οποίες βρίσκονται.

(7) Κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα, ενδέχεται να ανακύψει ανάγκη να παρασχεθεί συνδρομή σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κάθε κράτος πρέπει να απαιτεί από τον πλοίαρχο του πλοίου που φέρει τη σημαία του να παρέχει, στο μέτρο του δυνατού και χωρίς να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το πλοίο, το πλήρωμα ή τους επιβάτες, προληπτική και άμεση συνδρομή σε κάθε πρόσωπο που κινδυνεύει στη θάλασσα και να προβαίνει, όσο το δυνατόν ταχύτερα, στη διάσωση των προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η συνδρομή αυτή πρέπει να παρέχεται ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή του καθεστώτος των προσώπων που τη χρειάζονται ή των συνθηκών στις οποίες βρίσκονται. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα όπως ποινικές διώξεις και κυρώσεις, που αποτρέπουν τους πλοιάρχους από το να προσφέρουν συνδρομή σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου στη θάλασσα.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Σαφείς διατάξεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι, όταν εντοπίζονται πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου στη θάλασσα, θα προσδιορίζεται εύκολα και γρήγορα το αρμόδιο κέντρο συντονισμού διάσωσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, π.χ. όταν σκάφος πλέει μεταξύ διαφορετικών περιοχών έρευνας και διάσωσης, το διεθνές κέντρο συντονισμού πρέπει να ορίζει το αρμόδιο κέντρο συντονισμού διάσωσης.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β) Κατά την αποβίβαση συλληφθέντων ή διασωθέντων σε κράτος μέλος, ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη του σέβονται πλήρως την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών, σύμφωνα με το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, οι επιχειρήσεις επιτήρησης των συνόρων που συντονίζονται από τον Οργανισμό πραγματοποιούνται βάσει επιχειρησιακού σχεδίου. Συνεπώς, σε σχέση με θαλάσσιες επιχειρήσεις, το επιχειρησιακό πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές πληροφορίες για την εφαρμογή της σχετικής δικαιοδοσίας και νομοθεσίας στη γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η εκάστοτε κοινή επιχείρηση ή πιλοτικό σχέδιο, περιλαμβανομένων των αναφορών στη διεθνή και την ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τη σύλληψη, τη διάσωση στη θάλασσα και την αποβίβαση. Με τη σειρά του, ο παρών κανονισμός διέπει τα ζητήματα της σύλληψης, της διάσωσης στη θάλασσα και της αποβίβασης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων υπό τον συντονισμό του Οργανισμού.

(9) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, οι επιχειρήσεις επιτήρησης των συνόρων που συντονίζονται από τον Οργανισμό πραγματοποιούνται βάσει επιχειρησιακού σχεδίου. Συνεπώς, σε σχέση με θαλάσσιες επιχειρήσεις, το επιχειρησιακό πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές πληροφορίες για την εφαρμογή της σχετικής δικαιοδοσίας και νομοθεσίας στη γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η εκάστοτε κοινή επιχείρηση, πιλοτικό σχέδιο ή ταχεία παρέμβαση, περιλαμβανομένων των αναφορών στη διεθνή και την ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τη σύλληψη, τη διάσωση στη θάλασσα και την αποβίβαση. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κανόνες και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι κατά την επιχείρηση θα εντοπίζονται πρόσωπα που χρειάζονται διεθνή προστασία, θύματα εμπορίας ανθρώπων, ασυνόδευτοι ανήλικοι και άλλα ευάλωτα πρόσωπα, και ότι θα τους προσφέρεται η ενδεδειγμένη συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε διεθνή προστασία. Με τη σειρά του, ο παρών κανονισμός διέπει τα ζητήματα της σύλληψης, της διάσωσης στη θάλασσα και της αποβίβασης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων υπό τον συντονισμό του Οργανισμού, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ιδίως το δικαίωμα στη ζωή, την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής ποινής ή μεταχείρισης, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, την αρχή της μη επαναπροώθησης, την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής, το δικαίωμα ασύλου και τα δικαιώματα του παιδιού.

(11) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα καθώς και τις αρχές που αναγνωρίζονται από τα άρθρα 2 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το δικαίωμα στη ζωή, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών, την απαγόρευση της εμπορίας ανθρώπων, το δικαίωμα της ελευθερίας και της ασφάλειας, το δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα ασύλου και της προστασίας από την απομάκρυνση και απέλαση, την αρχή της μη επαναπροώθησης, την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης και τα δικαιώματα του παιδιού. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη και τον Οργανισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω δικαιώματα και αρχές. Ο παρών κανονισμός σέβεται επίσης τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως προβλέπονται από την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Ο παρών κανονισμός δεν αποκλείει τη δυνατότητα να προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες των κοινών θαλάσσιων επιχειρήσεων στα ειδικά επιχειρησιακά σχέδια, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών απαιτήσεων και χαρακτηριστικών του πλαισίου στο οποίο επεμβαίνουν τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δημιουργεί νομοθετικό πλαίσιο αναφοράς το οποίο πρέπει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να προσδιορίζουν με επαρκή ευελιξία τις λεπτομέρειες των επιχειρήσεων στα επιχειρησιακά σχέδια.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. «συμμετέχον κράτος μέλος», το κράτος μέλος που συμμετέχει σε θαλάσσια επιχείρηση με την παροχή μέσων ή ανθρώπινων πόρων, αλλά το οποίο δεν είναι κράτος μέλος υποδοχής,

4. «συμμετέχον κράτος μέλος», το κράτος μέλος που συμμετέχει σε θαλάσσια επιχείρηση με την παροχή τεχνικού εξοπλισμού ή συνοριοφυλάκων και λοιπού προσωπικού, αλλά το οποίο δεν είναι κράτος μέλος υποδοχής,

Αιτιολόγηση

Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται πρέπει να εναρμονίζεται με το λεξιλόγιο του κανονισμού περί Frontex . Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο περί προσφύγων και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο είναι μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α. «επιχειρησιακό σχέδιο», το επιχειρησιακό σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 3α ή στο άρθρο 8ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004·

Αιτιολόγηση

Επειδή ο όρος «επιχειρησιακό σχέδιο» αναφέρεται στο άρθρο 10, πρέπει να καταστεί σαφές σε τι αναφέρεται.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11. «ασφαλής τόπος», ο χώρος στον οποίο θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν περατωθεί και όπου η ασφάλεια της ζωής των επιζώντων όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους δεν απειλείται, όπου οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες τους μπορούν να ικανοποιούνται και από τον οποίο μπορούν να γίνουν διευθετήσεις για τη μεταφορά των επιζώντων στον επόμενο ή τον τελικό προορισμό,

11. «ασφαλής τόπος», ο χώρος στον οποίο θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν περατωθεί και όπου η ασφάλεια της ζωής των επιζώντων καθώς και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους δεν απειλούνται, όπου οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες τους μπορούν να ικανοποιούνται και από τον οποίο μπορούν να γίνουν διευθετήσεις για τη μεταφορά του επιζώντος στον επόμενο ή τον τελικό προορισμό, σύμφωνα με την αρχή της μη επαναπροώθησης·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίος ένας σαφής ορισμός του «ασφαλούς τόπου», καθώς ο ασφαλής τόπος είναι κεντρικό ζήτημα στις υποχρεώσεις διεξαγωγής ερευνών και διάσωσης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέτρα που λαμβάνονται για τους σκοπούς της θαλάσσιας επιχείρησης εφαρμόζονται κατά τρόπο που να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των συλληφθέντων ή διασωθέντων, καθώς και η ασφάλεια των συμμετεχουσών μονάδων.

Τα μέτρα που λαμβάνονται για τους σκοπούς της θαλάσσιας επιχείρησης εφαρμόζονται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια των συλληφθέντων ή διασωθέντων καθώς και η ασφάλεια των συμμετεχουσών μονάδων.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κανείς δεν αποβιβάζεται ή παραδίδεται με άλλο τρόπο στις αρχές μιας χώρας στην οποία διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου, ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση ή στην οποία διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να απελαθεί, να απομακρυνθεί ή να εκδοθεί σε άλλη χώρα κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης.

1. Κανείς δεν αποβιβάζεται, οδηγείται, παραδίδεται με άλλο τρόπο στις αρχές, ή εξαναγκάζεται να εισέλθει σε μια χώρα, στην οποία διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου, ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση ή σε οιαδήποτε άλλη σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του/της, ή σε χώρα στην οποία θα κινδύνευε η ζωή ή η ελευθερία του/της λόγω της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ένταξής του/της σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω των πολιτικών του/της πεποιθήσεων, ή στην οποία διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να απελαθεί, να απομακρυνθεί ή να εκδοθεί σε άλλη χώρα κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Πριν από τη λήψη απόφασης για την αποβίβαση σε τρίτη χώρα, οι συμμετέχουσες μονάδες λαμβάνουν υπόψη τη γενική κατάσταση στην εν λόγω τρίτη χώρα και δεν αποβιβάζουν τους συλληφθέντες ή διασωθέντες σε αυτήν όταν το κράτος μέλος υποδοχής ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η εν λόγω τρίτη χώρα εφαρμόζει πρακτικές που περιγράφονται στην παράγραφο 1.

2. Πριν από τη διεξαγωγή μιας θαλάσσιας επιχείρησης και κατά τη διάρκεια αυτής, το κράτος μέλος υποδοχής και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη εξετάζουν τη γενική κατάσταση στις γειτονικές τρίτες χώρες και την ύπαρξη συμφωνιών και σχεδίων για μετανάστευση και άσυλο, που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και μέσω κεφαλαίων της Ένωσης. Οι συλληφθέντες ή διασωθέντες δεν αποβιβάζονται, δεν οδηγούνται ή παραδίδονται με άλλο τρόπο στις αρχές τρίτης χώρας ούτε εξαναγκάζονται να εισέλθουν σε τρίτη χώρα όταν το κράτος μέλος υποδοχής ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ή ο Οργανισμός γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η εν λόγω τρίτη χώρα εφαρμόζει πρακτικές που περιγράφονται στην παράγραφο 1. Αυτά τα κράτη μέλη δίνουν τη σχετική πληροφόρηση στις συμμετέχουσες μονάδες. Γι’ αυτό τον σκοπό χρησιμοποιούν την πληροφόρηση που έχουν από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένα άλλων κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, του Οργανισμού, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλων σχετικών διεθνών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Σε περίπτωση αποβίβασης σε τρίτη χώρα, οι συμμετέχουσες μονάδες ταυτοποιούν τους συλληφθέντες ή διασωθέντες και εκτιμούν την προσωπική τους κατάσταση, στο μέτρο του δυνατού, πριν από την αποβίβαση. Ενημερώνουν δεόντως τους συλληφθέντες ή διασωθέντες για τον τόπο αποβίβασης και τους δίδουν την ευκαιρία να εκφράσουν τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι η αποβίβαση στον προτεινόμενο τόπο θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης.

3. Αν εξετάζεται το ενδεχόμενο αποβίβασης σε τρίτη χώρα ή στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο στοιχείο β παράγραφος 1α του άρθρου 6 και στο στοιχείο β παράγραφος 1α του άρθρου, οι συμμετέχουσες μονάδες ταυτοποιούν τους συλληφθέντες ή διασωθέντες και εκτιμούν την προσωπική τους κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης της υγείας τους και άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να τους καταστήσουν ευάλωτους ή χρήζοντες διεθνούς προστασίας, πριν να ληφθεί μία απόφαση. Ενημερώνουν τους συλληφθέντες ή διασωθέντες για τον τόπο αποβίβασης σε γλώσσα που κατανοούν ή που μπορεί να υποτεθεί εύλογα ότι κατανοούν και τους δίδουν την ευκαιρία να εκφράσουν τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι η αποβίβαση στον προτεινόμενο τόπο θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης. Περαιτέρω λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι συμμετέχουσες μονάδες εξετάζουν τις ειδικές ανάγκες των παιδιών, των θυμάτων παράνομης διακίνησης, των προσώπων που χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας, των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και άλλων προσώπων των οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη καθόλη τη διάρκεια της θαλάσσιας επιχείρησης.

4. Κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας επιχείρησης, οι συμμετέχουσες μονάδες εξετάζουν τις ειδικές ανάγκες των παιδιών, των θυμάτων παράνομης διακίνησης, των προσώπων που χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας, των ατόμων με αναπηρία, των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και άλλων προσώπων των οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη καθόλη τη διάρκεια της θαλάσσιας επιχείρησης. Γι’ αυτό τον σκοπό, οι συμμετέχουσες μονάδες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη βοήθεια γιατρών, διερμηνέων και άλλων εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Αν συντρέχουν οι λόγοι ώστε να πιστεύεται ότι η αποβίβαση στον προτεινόμενο τόπο συλληφθέντων ή διασωθέντων στη θάλασσα παραβιάζει την αρχή της μη επαναπροώθησης, οι συμμετέχουσες μονάδες δεν κοινοποιούν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω πρόσωπα στις αρχές της χώρας καταγωγής ή στις αρχές τρίτων χωρών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει σκοπό να εναρμονίσει τον κανονισμό με τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διάσωση στη θάλασσα του Διεθνούς Οργανισμού για τη Θάλασσα, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β. Οι συμμετέχουσες μονάδες αντιμετωπίζουν όλα τα πρόσωπα επί του σκάφους με ανθρώπινο τρόπο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εναρμονίζει τον παρόντα κανονισμό με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι συνοριοφύλακες που συμμετέχουν στη θαλάσσια επιχείρηση είναι καταρτισμένοι όσον αφορά τις συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί θεμελιωδών δικαιωμάτων και περί προσφύγων και το διεθνές νομικό καθεστώς που διέπει την έρευνα και διάσωση.

5. Όλοι οι συνοριοφύλακες και το λοιπό προσωπικό των κρατών μελών λαμβάνουν, πριν από τη συμμετοχή τους σε θαλάσσια επιχείρηση, κατάρτιση για το σχετικό ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των παιδιών και της πρόσβασης στη διεθνή προστασία και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον εντοπισμό των προσώπων που ζητούν προστασία και την παραπομπή τους στους κατάλληλους μηχανισμούς, και για το διεθνές νομικό καθεστώς που διέπει την έρευνα και διάσωση. Σε κάθε συμμετέχουσα μονάδα περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα πρόσωπο με ιατρική εκπαίδευση.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι συμμετέχουσες μονάδες, μόλις εντοπίσουν πλοίο που είναι ύποπτο διέλευσης ή πρόθεσης διέλευσης των συνόρων κατά παράνομο τρόπο, το προσεγγίζουν για να εξακριβώσουν την ταυτότητα και την εθνικότητά του και, εν αναμονή περαιτέρω μέτρων, το παρακολουθούν από απόσταση ασφαλείας. Οι συμμετέχουσες μονάδες κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με το πλοίο πάραυτα στο διεθνές κέντρο συντονισμού.

1. Οι συμμετέχουσες μονάδες, μόλις εντοπίσουν πλοίο που είναι ύποπτο διέλευσης ή πρόθεσης διέλευσης των συνόρων κατά παράνομο τρόπο, το προσεγγίζουν για να εξακριβώσουν την ταυτότητα και την εθνικότητά του και, εν αναμονή περαιτέρω μέτρων, το παρακολουθούν από απόσταση λαμβάνοντας όλες τις δέουσες προφυλάξεις. Οι συμμετέχουσες μονάδες κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με το πλοίο πάραυτα στο διεθνές κέντρο συντονισμού, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν την κατάσταση των επιβαινόντων, ιδίως αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία τους. Διαβιβάζει τις πληροφορίες στο εθνικό κέντρο συντονισμού του κράτους μέλους υποδοχής.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν επίκειται ή έχει ήδη λάβει χώρα η είσοδος του πλοίου στα χωρικά ύδατα ή στη συνορεύουσα ζώνη κράτους μέλους που δεν συμμετέχει στη θαλάσσια επιχείρηση, οι συμμετέχουσες μονάδες κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με το πλοίο στο διεθνές κέντρο συντονισμού, το οποίο τις διαβιβάζει στο εθνικό κέντρο συντονισμού του οικείου κράτους μέλους.

2. Όταν επίκειται ή έχει ήδη λάβει χώρα η είσοδος του πλοίου στα χωρικά ύδατα ή, εφόσον έχει ανακηρυχθεί επισήμως συνορεύουσα ζώνη, στη συνορεύουσα ζώνη κράτους μέλους που δεν συμμετέχει στη θαλάσσια επιχείρηση, οι συμμετέχουσες μονάδες κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με το πλοίο στο διεθνές κέντρο συντονισμού, το οποίο τις διαβιβάζει στο εθνικό κέντρο συντονισμού του οικείου κράτους μέλους.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι συμμετέχουσες μονάδες κοινοποιούν πληροφορίες για κάθε πλοίο που είναι ύποπτο για την άσκηση παράνομων δραστηριοτήτων στη θάλασσα εκτός του πεδίου της θαλάσσιας επιχείρησης στο διεθνές κέντρο συντονισμού, το οποίο τις διαβιβάζει στο εθνικό κέντρο συντονισμού του ή των οικείων κρατών μελών.

3. Οι συμμετέχουσες μονάδες κοινοποιούν πληροφορίες για κάθε πλοίο που είναι ύποπτο για την άσκηση παράνομων δραστηριοτήτων στη θάλασσα, οι οποίες είναι εκτός του πεδίου της θαλάσσιας επιχείρησης, στο διεθνές κέντρο συντονισμού, το οποίο τις διαβιβάζει στο εθνικό κέντρο συντονισμού του ή των οικείων κρατών μελών. Όπου κρίνεται αναγκαίο και για τους σκοπούς που ορίζει ο παρών κανονισμός, οι αρχές των οικείων κρατών μελών και ο Οργανισμός κάνουν χρήση του πλαισίου EUROSUR.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στα χωρικά ύδατα του κράτους μέλους υποδοχής ή συμμετέχοντος κράτους μέλους, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο μεταφέρει πρόσωπα που επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των συνόρων ή ότι επιδίδεται στη λαθραία μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης, οι συμμετέχουσες μονάδες λαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

1. Στα χωρικά ύδατα του κράτους μέλους υποδοχής ή συμμετέχοντος κράτους μέλους, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο μεταφέρει πρόσωπα που επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των συνόρων ή ότι επιδίδεται στη λαθραία μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης, οι συμμετέχουσες μονάδες λαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα υπό την προϋπόθεση της έγκρισής τους από το κράτος μέλος στο οποίο ανήκουν τα χωρικά ύδατα:

α) αιτήσεις παροχής πληροφοριών και έγγραφα σχετικά με την κυριότητα, τη νηολόγηση, τις λεπτομέρειες του ταξιδιού και την ταυτότητα, την ιθαγένεια και άλλα συναφή στοιχεία των επιβαινόντων στο πλοίο·

α) αιτήσεις παροχής πληροφοριών και έγγραφα σχετικά με την κυριότητα, τη νηολόγηση, τις λεπτομέρειες του ταξιδιού και την ταυτότητα, την ιθαγένεια και άλλα συναφή στοιχεία των επιβαινόντων στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης της υγείας τους, για να εκτιμηθεί αν υπάρχουν πρόσωπα με ειδικές ιατρικές ανάγκες επί του πλοίου·

β) την ανάσχεση του πλοίου, την επιβίβαση σε αυτό και τη διεξαγωγή ερευνών με αντικείμενο το ίδιο το πλοίο, το φορτίο του και τους επιβαίνοντες, καθώς και την ανάκριση των επιβαινόντων·

β) την ανάσχεση του πλοίου, την επιβίβαση σε αυτό και τη διεξαγωγή ερευνών με αντικείμενο το ίδιο το πλοίο, το φορτίο του και τους επιβαίνοντες, καθώς και την ανάκριση των επιβαινόντων·

γ) την ενημέρωση των επιβαινόντων για το ότι δεν μπορούν να διέλθουν τα σύνορα και ότι τα πρόσωπα που κυβερνούν το σκάφος ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις για διευκόλυνση του ταξιδιού·

γ) την ενημέρωση των επιβαινόντων για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να διέλθουν τα σύνορα και ότι τα πρόσωπα που κυβερνούν το σκάφος ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις για διευκόλυνση του ταξιδιού·

 

1α. Εάν αποδειχθούν βάσιμες οι υπόνοιες ότι το πλοίο μεταφέρει πρόσωπα που επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των συνόρων ή ότι επιδίδεται στη λαθραία μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης, το κράτος μέλος υποδοχής ή το συμμετέχον κράτος μέλος στο οποίο ανήκουν τα χωρικά ύδατα μπορεί να λάβει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

δ) την κατάσχεση του πλοίου και τη σύλληψη των επιβαινόντων σε αυτό·

α) την κατάσχεση του πλοίου και τη σύλληψη των επιβαινόντων σε αυτό·

ε) την έκδοση διαταγής προς το πλοίο να μεταβάλει πορεία έτσι ώστε να εξέλθει ή να παύσει να κατευθύνεται προς τα χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη, συμπεριλαμβανομένων της συνοδείας του σκάφους ή της πλεύσης δίπλα σε αυτό μέχρι να εξασφαλισθεί ότι το πλοίο κατευθύνεται προς την εν λόγω πορεία·

β) την έκδοση διαταγής προς το πλοίο να μεταβάλει πορεία έτσι ώστε να εξέλθει ή να παύσει να κατευθύνεται προς τα χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη, συμπεριλαμβανομένων της συνοδείας του πλοίου ή της πλεύσης δίπλα σε αυτό μέχρι να εξασφαλισθεί ότι κατευθύνεται προς την εν λόγω πορεία·

στ) την προσαγωγή του πλοίου ή των επιβαινόντων στο κράτος μέλος υποδοχής ή σε άλλο κράτος μέλος που συμμετέχει στην επιχείρηση.

γ) την προσαγωγή του πλοίου ή των επιβαινόντων στο κράτος μέλος υποδοχής ή σε άλλο κράτος μέλος που συμμετέχει στην επιχείρηση, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Τα μέτρα που περιγράφονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 μπορούν να λαμβάνονται μόνο αν η συμμετέχουσα μονάδα:

 

i) έχει εξακριβώσει ότι το πλοίο δεν αναγκάσθηκε να εισέλθει σε τρίτη χώρα κατά παράβαση του άρθρου 4 παράγραφος 1 και

 

ii) έχει προβεί, εφόσον κρίθηκε αναγκαίο, στη λήψη των μέτρων που προβλέπονται στον άρθρο 4 παράγραφοι 3 έως 4.

 

Εφαρμόζεται το άρθρο 6 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο χωρίς εθνικότητα ή το οποίο μπορεί να εξομοιωθεί με πλοίο χωρίς εθνικότητα μεταφέρει πρόσωπα που επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των συνόρων ή επιδίδεται σε λαθραία μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης, το κράτος μέλος υποδοχής ή το συμμετέχον κράτος μέλος στα χωρικά ύδατα του οποίου πραγματοποιείται η σύλληψη του πλοίου που στερείται εθνικότητας παρέχει έγκριση και οδηγίες στη συμμετέχουσα μονάδα να το ανασχέσει και να λάβει οποιοδήποτε από τα μέτρα που θεσπίζονται στην παράγραφο 1.

3. Όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο που στερείται εθνικότητας μεταφέρει πρόσωπα που επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των συνόρων ή επιδίδεται σε λαθραία μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης, το κράτος μέλος υποδοχής ή το συμμετέχον κράτος μέλος στα χωρικά ύδατα του οποίου πραγματοποιείται η σύλληψη του πλοίου που στερείται εθνικότητας παρέχει έγκριση και οδηγίες στη συμμετέχουσα μονάδα να το ανασχέσει και να λάβει οποιοδήποτε από τα μέτρα που θεσπίζονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός δεσμεύονται από τις διατάξεις του κεκτημένου περί ασύλου και ιδίως από τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για διεθνή προστασία που υποβάλλονται στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων, στα χωρικά ύδατα και στις ζώνες διέλευσης των κρατών μελών.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στην ανοικτή θάλασσα, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο επιδίδεται σε λαθραία μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης, υπό τον όρο της έγκρισης από το κράτος της σημαίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο κατά της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών, οι συμμετέχουσες μονάδες λαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

1. Στην ανοικτή θάλασσα, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο επιδίδεται σε λαθραία μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης, υπό τον όρο της έγκρισης από το κράτος της σημαίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο κατά της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών, οι συμμετέχουσες μονάδες λαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

α) αιτήσεις παροχής πληροφοριών και έγγραφα σχετικά με την κυριότητα, τη νηολόγηση, τις λεπτομέρειες του ταξιδιού και την ταυτότητα, την ιθαγένεια και άλλα συναφή στοιχεία των επιβαινόντων στο πλοίο·

α) αιτήσεις παροχής πληροφοριών και έγγραφα σχετικά με την κυριότητα, τη νηολόγηση, τις λεπτομέρειες του ταξιδιού και την ταυτότητα, την ιθαγένεια και άλλα συναφή στοιχεία των επιβαινόντων στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης της υγείας τους, για να εκτιμηθεί αν υπάρχουν πρόσωπα με ειδικές ιατρικές ανάγκες επί του σκάφους·

β) την ανάσχεση του πλοίου, την επιβίβαση σε αυτό και τη διεξαγωγή ερευνών με αντικείμενο το ίδιο το πλοίο, το φορτίο του και τους επιβαίνοντες, καθώς και την ανάκριση των επιβαινόντων·

β) την ανάσχεση του πλοίου, την επιβίβαση σε αυτό και τη διεξαγωγή ερευνών με αντικείμενο το ίδιο το πλοίο, το φορτίο του και τους επιβαίνοντες, καθώς και την ανάκριση των επιβαινόντων·

γ) την ενημέρωση των επιβαινόντων για το ότι δεν μπορούν να διέλθουν τα σύνορα και ότι τα πρόσωπα που κυβερνούν το σκάφος ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις για διευκόλυνση του ταξιδιού·

γ) την ενημέρωση των επιβαινόντων για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να διέλθουν τα σύνορα και ότι τα πρόσωπα που κυβερνούν το σκάφος ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις για διευκόλυνση του ταξιδιού·

 

1α. Εάν αποδειχθούν βάσιμες οι υπόνοιες ότι ένα πλοίο επιδίδεται σε λαθραία μεταφορά μεταναστών διά θαλάσσης, η συμμετέχουσα μονάδα μπορεί να λαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα υπό τον όρο της έγκρισης από το κράτος της σημαίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο κατά της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών:

δ) την κατάσχεση του πλοίου και τη σύλληψη των επιβαινόντων σε αυτό·

α) την κατάσχεση του πλοίου και τη σύλληψη των επιβαινόντων σε αυτό·

ε) την έκδοση διαταγής προς το πλοίο να μεταβάλει πορεία έτσι ώστε να εξέλθει ή να παύσει να κατευθύνεται προς τα χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη, συμπεριλαμβανομένων της συνοδείας του σκάφους ή της πλεύσης δίπλα σε αυτό μέχρι να εξασφαλισθεί ότι το πλοίο κατευθύνεται προς την εν λόγω πορεία·

 

στ) την προσαγωγή του πλοίου ή των επιβαινόντων σε τρίτη χώρα ή την παράδοση με άλλο τρόπο του πλοίου ή των επιβαινόντων στις αρχές τρίτης χώρας·

β) την προσαγωγή του πλοίου ή των επιβαινόντων σε τρίτη χώρα ή την παράδοση με άλλο τρόπο του πλοίου ή των επιβαινόντων στις αρχές τρίτης χώρας·

ζ) την προσαγωγή του πλοίου ή των επιβαινόντων στο κράτος μέλος υποδοχής ή σε άλλο κράτος μέλος που συμμετέχει στην επιχείρηση.

ε) την προσαγωγή του πλοίου ή των επιβαινόντων στο κράτος μέλος υποδοχής ή σε άλλο κράτος μέλος που συμμετέχει στην επιχείρηση.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Τα μέτρα που περιγράφονται στο στοιχείο στ) της παραγράφου 1 μπορεί να λαμβάνονται μόνο αν η συμμετέχουσα μονάδα:

 

i) έχει εξακριβώσει ότι το πλοίο δεν αναγκάσθηκε να εισέλθει σε τρίτη χώρα κατά παράβαση του άρθρου 4 παράγραφος 1 και

 

ii) έχει προβεί, εφόσον κρίθηκε αναγκαίο, στις ενέργειες που προβλέπονται στον άρθρο 4 παράγραφος 3 και 4.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ. Όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο επιδίδεται σε εμπορία ανθρώπων και σε παράνομη μετανάστευση, παρέχεται βοήθεια στα θύματα.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο, μολονότι φέρει ξένη σημαία ή αρνείται να επιδείξει τη σημαία του, έχει στην πραγματικότητα εθνικότητα ίδια με εκείνη της συμμετέχουσας μονάδας, η μονάδα αυτή προβαίνει σε εξακρίβωση του δικαιώματος του πλοίου να φέρει τη σημαία του. Για τον σκοπό αυτόν, μπορεί να προσεγγίσει το ύποπτο πλοίο. Αν, μετά τον έλεγχο των εγγράφων, εξακολουθούν να υπάρχουν υπόνοιες, η συμμετέχουσα μονάδα προβαίνει σε περαιτέρω έρευνα πάνω στο πλοίο, η οποία πρέπει να διενεργηθεί με κάθε δυνατή επιμέλεια. Το συμμετέχον κράτος μέλος του οποίου τη σημαία εικάζεται ότι φέρει το πλοίο ενημερώνεται σχετικά μέσω της κατάλληλης οδού.

4. Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο, μολονότι φέρει ξένη σημαία ή αρνείται να επιδείξει τη σημαία του, έχει στην πραγματικότητα εθνικότητα ίδια με εκείνη της συμμετέχουσας μονάδας, η μονάδα αυτή προβαίνει σε εξακρίβωση του δικαιώματος του πλοίου να φέρει τη σημαία του. Για τον σκοπό αυτόν, μπορεί να προσεγγίσει το ύποπτο πλοίο. Αν, μετά τον έλεγχο των εγγράφων εξακολουθούν να υπάρχουν υπόνοιες, η συμμετέχουσα μονάδα προβαίνει σε περαιτέρω έρευνα πάνω στο πλοίο, η οποία διενεργείται με κάθε δυνατή επιμέλεια. Το συμμετέχον κράτος μέλος του οποίου τη σημαία εικάζεται ότι φέρει το πλοίο ενημερώνεται σχετικά μέσω της κατάλληλης οδού.

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διόρθωση.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο χωρίς εθνικότητα ή το οποίο μπορεί να εξομοιωθεί με πλοίο χωρίς εθνικότητα επιδίδεται σε λαθραία μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης, η συμμετέχουσα μονάδα μπορεί να επιβασθεί και να ανασχέσει το πλοίο για να εξακριβώσει κατά πόσον το πλοίο στερείται εθνικότητας. Αν οι υπόνοιες αποδειχθούν βάσιμες είναι δυνατόν να ληφθούν και άλλα δέοντα μέτρα όπως θεσπίζονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο.

8. Όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο που στερείται εθνικότητας επιδίδεται σε λαθραία μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης, η συμμετέχουσα μονάδα μπορεί να επιβιβασθεί και να ερευνήσει το πλοίο για να εξακριβώσει κατά πόσον το πλοίο στερείται εθνικότητας Αν οι υπόνοιες αποδειχθούν βάσιμες είναι δυνατόν να ληφθούν και άλλα δέοντα μέτρα όπως θεσπίζονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με το εθνικό καθώς και το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο.

Αιτιολόγηση

Καθώς ο όρος «πλοίο που στερείται εθνικότητας» ορίζεται στο άρθρο 2, πρέπει να χρησιμοποιείται στο σύνολο του κειμένου. Η διατύπωση πρέπει να εναρμονίζεται με το πρωτόκολλο του Παλέρμο (άρθρο 8 παράγραφος 7), το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα επιβίβασης και έρευνας στο πλοίο.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10. Ο εθνικός υπάλληλος που αντιπροσωπεύει το κράτος μέλος υποδοχής ή το συμμετέχον κράτος μέλος στο διεθνές κέντρο συντονισμού ορίζεται βάσει του εθνικού δικαίου ως αρχή που παρέχει έγκριση όσον αφορά την εξακρίβωση του δικαιώματος του πλοίου να φέρει τη σημαία του οικείου κράτους μέλους ή τη λήψη οποιουδήποτε από τα μέτρα που θεσπίζονται στην παράγραφο 1.

10. Ο εθνικός υπάλληλος που αντιπροσωπεύει το κράτος μέλος υποδοχής ή το συμμετέχον κράτος μέλος στο διεθνές κέντρο συντονισμού είναι υπεύθυνος να διευκολύνει τις επικοινωνίες με τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους προκειμένου για την έγκριση όσον αφορά την εξακρίβωση του δικαιώματος του πλοίου να φέρει τη σημαία του οικείου κράτους μέλους ή τη λήψη οποιουδήποτε από τα μέτρα που θεσπίζονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στη συνορεύουσα προς τα χωρικά ύδατα ζώνη ενός κράτους μέλους, το οποίο είναι κράτος μέλος υποδοχής ή συμμετέχον κράτος μέλος, τα μέτρα που θεσπίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

1. Στη συνορεύουσα προς τα χωρικά ύδατα ζώνη ενός κράτους μέλους, εφόσον έχει ανακηρυχθεί επισήμως ως συνορεύουσα ζώνη, το οποίο είναι κράτος μέλος υποδοχής ή συμμετέχον κράτος μέλος, τα μέτρα που θεσπίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1β και 2, και το άρθρο 4.

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στο άρθρο 33 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, η συνορεύουσα ζώνη όπου θα διεξαχθεί η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ανακηρυχθεί επισήμως συνορεύουσα ζώνη, καθώς παραχωρείται κατά τον τρόπο αυτόν στο παράκτιο κράτος το δικαίωμα ελέγχου των πλοίων που διέρχονται από τα χωρικά του ύδατα, με σκοπό την πρόληψη ή την τιμωρία παραβιάσεων των τελωνειακών, φορολογικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών του νόμων και κανονισμών.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1. Πριν από θαλάσσια επιχείρηση, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι συμμετέχουσες μονάδες τους να συμμορφώνονται με την υποχρέωση να παρέχουν συνδρομή σε κάθε πλοίο ή πρόσωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των διεθνών συμβάσεων που διέπουν την έρευνα και διάσωση καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ανεξαρτήτως της ιθαγενείας ή του καθεστώτος του προσώπου αυτού ή των συνθηκών υπό τις οποίες βρίσκεται το πρόσωπο αυτό.

1. Κατά τη διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης, οι συμμετέχουσες μονάδες παρέχουν συνδρομή σε κάθε πλοίο ή πρόσωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα, ανεξαρτήτως της ιθαγενείας ή του καθεστώτος του προσώπου αυτού ή των συνθηκών υπό τις οποίες βρίσκεται το πρόσωπο αυτό.

1. Κατά τη διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης, οι συμμετέχουσες μονάδες παρέχουν συνδρομή σε κάθε πλοίο ή πρόσωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα, ανεξαρτήτως της ιθαγενείας ή του καθεστώτος του προσώπου αυτού ή των συνθηκών υπό τις οποίες βρίσκεται το πρόσωπο αυτό.

2. Όταν η συμμετέχουσα μονάδα είναι αντιμέτωπη, κατά τη διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης, με κατάσταση αβεβαιότητας ή συναγερμού ή κινδύνου για πλοίο ή κάποιον εκ των επιβαινόντων σε αυτό, διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό κάθε διαθέσιμη πληροφορία στο κέντρο συντονισμού διάσωσης το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή έρευνας και διάσωσης όπου ανακύπτει η προαναφερθείσα κατάσταση.

2. Όταν η συμμετέχουσα μονάδα είναι αντιμέτωπη, κατά τη διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης, με κατάσταση αβεβαιότητας ή συναγερμού ή κινδύνου για πλοίο ή κάποιον εκ των επιβαινόντων σε αυτό, διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατό κάθε διαθέσιμη πληροφορία στο κέντρο συντονισμού διάσωσης το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή έρευνας και διάσωσης όπου ανακύπτει η προαναφερθείσα κατάσταση.

 

3. Για να βοηθηθούν οι συμμετέχουσες μονάδες να αποφασίσουν ποιες είναι οι κατάλληλες επιχειρησιακές διαδικασίες, είναι απαραίτητο να διακρίνουμε τις ακόλουθες επείγουσες καταστάσεις:

3. Ένα πλοίο ή οι επιβαίνοντες σε αυτό θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κατάσταση αβεβαιότητας ιδίως όταν :

α) κατάσταση αβεβαιότητας:

α) υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ασφάλεια του πλοίου ή των επιβαινόντων σε αυτό· ή

i) όταν ένα πρόσωπο φέρεται ως αγνοούμενο ή όταν ένα πλοίο έχει καθυστερήσει· ή

β) δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ή τη θέση του πλοίου.

ii) όταν ένα πρόσωπο ή ένα πλοίο δεν έχει αναφέρει την αναμενόμενη θέση του ή δεν έχει εκπέμψει σήμα ότι είναι ασφαλές·

4. Ένα πλοίο ή οι επιβαίνοντες σε αυτό θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού ιδίως όταν:

β) κατάσταση συναγερμού:

α) υπάρχουν φόβοι ως προς την ασφάλεια του πλοίου ή των επιβαινόντων σε αυτό λόγω της ύπαρξης πληροφοριών για σοβαρές δυσκολίες, αλλά όχι σε βαθμό που να είναι πιθανή η κατάσταση κινδύνου· ή

i) όταν, μετά από κατάσταση αβεβαιότητας, οι προσπάθειες να αποκατασταθεί η επαφή με πρόσωπο ή πλοίο έχουν αποτύχει και δεν ήταν επιτυχείς οι έρευνες προς άλλες κατάλληλες πηγές· ή

β) εξακολουθούν να μην υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ή τη θέση του πλοίου.

ii) όταν έχουν παραληφθεί πληροφορίες που αναφέρουν ότι η λειτουργική αποτελεσματικότητα ενός πλοίου έχει υποστεί πλήγμα, αλλά όχι σε βαθμό που να είναι πιθανή η κατάσταση κινδύνου·

5. Ένα πλοίο ή οι επιβαίνοντες σε αυτό θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου ιδίως όταν:

γ) κατάσταση κινδύνου:

α) λαμβάνονται σαφείς πληροφορίες ότι το πλοίο ή ένας επιβαίνων σε αυτό κινδυνεύει και χρήζει άμεσης συνδρομής· ή

i) όταν λαμβάνονται σαφείς πληροφορίες ότι ένα πρόσωπο ή ένα πλοίο κινδυνεύει και χρήζει άμεσης συνδρομής· ή

β) αποτυγχάνουν οι προσπάθειες επικοινωνίας με το πλοίο και τα ανεπιτυχή αιτήματα παροχής πληροφοριών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το πλοίο πιθανώς βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου· ή

ii) όταν, μετά από κατάσταση συναγερμού, περαιτέρω ανεπιτυχείς προσπάθειες επικοινωνίας με πρόσωπο ή το πλοίο και πιο εκτεταμένα ανεπιτυχή αιτήματα παροχής πληροφοριών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υφίσταται κατάσταση κινδύνου· ή

γ) λαμβάνονται πληροφορίες που δείχνουν ότι η λειτουργική αποτελεσματικότητα του πλοίου έχει υποστεί πλήγμα σε βαθμό που να είναι πιθανή η κατάσταση κινδύνου.

iii) όταν λαμβάνονται πληροφορίες που δείχνουν ότι η λειτουργική αποτελεσματικότητα ενός πλοίου έχει υποστεί πλήγμα σε βαθμό που να είναι πιθανή η κατάσταση κινδύνου.

6. Οι συμμετέχουσες μονάδες όταν εκτιμούν την κατάσταση για τους σκοπούς των παραγράφων 3 έως 5, λαμβάνουν υπόψη όλες τις συναφείς παραμέτρους, καθώς και τα ακόλουθα:

4. Οι συμμετέχουσες μονάδες όταν εκτιμούν την κατάσταση για τους σκοπούς της παραγράφου 3, λαμβάνουν υπόψη όλες τις συναφείς παραμέτρους και ανακοινώνουν την εκτίμησή τους στο αρμόδιο κέντρο συντονισμού διάσωσης, καθώς και κυρίως:

α) την ύπαρξη αιτήματος συνδρομής·

α) την ύπαρξη αιτήματος συνδρομής·

β) το αξιόπλοο του πλοίου και την πιθανότητα να μη φθάσει στον τελικό του προορισμό·

β) το αξιόπλοο του πλοίου και την πιθανότητα να μη φθάσει στον τελικό του προορισμό·

γ) τον αριθμό επιβατών σε συνάρτηση με τον τύπο και την κατάσταση του πλοίου·

γ) τον αριθμό επιβατών σε συνάρτηση με τον τύπο και την κατάσταση του πλοίου (υπερφόρτωση)·

δ) την ύπαρξη επαρκών εφοδίων όπως καυσίμων, νερού, τροφίμων μέχρι να φθάσει το πλοίο στην ξηρά·

δ) τη διάθεση επαρκών εφοδίων (καυσίμων, νερού, τροφίμων κ.λπ.) μέχρι να φθάσει το πλοίο στην ξηρά·

ε) την ύπαρξη καταρτισμένου πληρώματος και πλοιάρχου·

ε) την ύπαρξη καταρτισμένου πληρώματος και πλοιάρχου·

στ) την ύπαρξη και το δυναμικό του εξοπλισμού ασφαλείας, πλοήγησης και επικοινωνίας·

στ) την ύπαρξη εξοπλισμού ασφαλείας, πλοήγησης και επικοινωνίας·

ζ) την παρουσία επιβατών που χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας·

ζ) την παρουσία επιβατών που χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας·

η) την παρουσία επιβατών που έχουν αποβιώσει·

η) την παρουσία επιβατών που έχουν αποβιώσει·

θ) την παρουσία εγκύων γυναικών ή παιδιών·

θ) την παρουσία εγκύων γυναικών ή παιδιών·

ι) τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προβλέψεων.

ι) τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση της θάλασσας.

7. Οι συμμετέχουσες μονάδες κοινοποιούν πάραυτα την εκτίμησή τους όσον αφορά την κατάσταση στο αρμόδιο κέντρο συντονισμού διάσωσης. Εν αναμονή οδηγιών από το κέντρο συντονισμού διάσωσης, οι συμμετέχουσες μονάδες λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των εν λόγω προσώπων.

5. Εν αναμονή οδηγιών από το κέντρο συντονισμού διάσωσης, οι συμμετέχουσες μονάδες λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των εν λόγω προσώπων.

8. Η ύπαρξη κατάστασης κινδύνου δεν εξαρτάται αποκλειστικά ούτε προσδιορίζεται με γνώμονα το κατά πόσον έχει όντως υποβληθεί αίτημα συνδρομής. Όταν, μολονότι ένα πλοίο θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου, οι επιβαίνοντες σε αυτό αρνούνται να δεχθούν τη συνδρομή, η συμμετέχουσα μονάδα ενημερώνει σχετικά το κέντρο συντονισμού διάσωσης και εξακολουθεί να εκπληρώνει το καθήκον επιμέλειας παρακολουθώντας το πλοίο από απόσταση ασφαλείας και λαμβάνοντας κάθε μέτρο που κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια των εν λόγω προσώπων, απέχοντας συγχρόνως από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση ή να αυξήσει την πιθανότητα πρόκλησης σωματικής βλάβης ή απώλειας ζωής.

6. Η ύπαρξη κατάστασης κινδύνου δεν εξαρτάται αποκλειστικά ούτε προσδιορίζεται με γνώμονα το κατά πόσον έχει όντως υποβληθεί αίτημα συνδρομής. Σε περίπτωση που, μολονότι ένα πλοίο θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου, οι επιβαίνοντες σε αυτό αρνούνται να δεχθούν τη συνδρομή, η συμμετέχουσα μονάδα ενημερώνει σχετικά το κέντρο συντονισμού διάσωσης και εξακολουθεί να εκπληρώνει το καθήκον επιμέλειας, λαμβάνοντας κάθε μέτρο που κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια των εν λόγω προσώπων, απέχοντας συγχρόνως από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση ή να επαυξήσει την πιθανότητα πρόκλησης σωματικής βλάβης ή απώλειας ζωής.

9. Όταν το κέντρο συντονισμού διάσωσης της τρίτης χώρας που είναι αρμόδιο για την εκάστοτε περιοχή έρευνας και διάσωσης δεν απαντήσει στην κοινοποίηση που του έχει διαβιβάσει η συμμετέχουσα μονάδα, η μονάδα αυτή επικοινωνεί με το κέντρο συντονισμού διάσωσης του κράτους μέλους υποδοχής εκτός εάν άλλο κέντρο συντονισμού διάσωσης βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να αναλάβει το συντονισμό του περιστατικού έρευνας και διάσωσης.

7. Σε περίπτωση που το κέντρο συντονισμού διάσωσης της τρίτης χώρας που είναι αρμόδιο για την εκάστοτε περιοχή έρευνας και διάσωσης δεν απαντήσει στην κοινοποίηση που του έχει διαβιβάσει η συμμετέχουσα μονάδα, η μονάδα αυτή επικοινωνεί με το κέντρο συντονισμού διάσωσης του κράτους μέλους υποδοχής.

10. Οι συμμετέχουσες μονάδες ενημερώνουν το διεθνές κέντρο συντονισμού το ταχύτερο δυνατό για κάθε επικοινωνία με το κέντρο συντονισμού διάσωσης και για τις ενέργειες που έχουν αναλάβει οι μονάδες αυτές.

8. Το διεθνές κέντρο συντονισμού ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό για κάθε επικοινωνία με το κέντρο συντονισμού διάσωσης και για τις ενέργειες που έχει αναλάβει η συμμετέχουσα μονάδα.

11. Όταν το πλοίο δεν δύναται ή δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου ή η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει ολοκληρωθεί, η συμμετέχουσα μονάδα, σε συνεννόηση με το διεθνές κέντρο συντονισμού, συνεχίζει τη θαλάσσια επιχείρηση.

9. Όταν το πλοίο δεν δύναται ή δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου ή η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει ολοκληρωθεί, η συμμετέχουσα μονάδα, σε συνεννόηση με το διεθνές κέντρο συντονισμού, συνεχίζει τη θαλάσσια επιχείρηση.

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 3 της συμβιβαστικής τροπολογίας είναι ίδια με το σημείο 4.4 του Παραρτήματος στη Διεθνή Σύμβαση για τη ναυτική έρευνα και διάσωση όπως τροποποιήθηκε το 1998. Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8 και 9 είναι ίδιες αντιστοίχως με τα σημεία 1.3, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5 και 1.6 του Μέρους ΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου 2010/252/ΕΕ, όπως εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι λεπτομέρειες για την αποβίβαση των συλληφθέντων ή διασωθέντων κατά τη διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης καθορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο. Οι λεπτομέρειες αυτές για την αποβίβαση δεν έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή υποχρεώσεων σε κράτη μέλη τα οποία δεν συμμετέχουν στη θαλάσσια επιχείρηση εκτός εάν αυτά τα κράτη μέλη εγκρίνουν ρητά τη λήψη μέτρων στα χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη τους σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 ή το άρθρο 8 παράγραφος 2.

1. Οι λεπτομέρειες για την αποβίβαση των συλληφθέντων ή διασωθέντων κατά τη διάρκεια θαλάσσιας επιχείρησης καθορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι λεπτομέρειες αυτές για την αποβίβαση δεν έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή υποχρεώσεων σε κράτη μέλη τα οποία δεν συμμετέχουν στη θαλάσσια επιχείρηση εκτός εάν αυτά τα κράτη μέλη εγκρίνουν ρητά τη λήψη μέτρων στα χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη τους σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 ή το άρθρο 8 παράγραφος 2. Οι λεπτομέρειες για την αποβίβαση μπορεί να ορίζουν ότι η αποβίβαση δεν συνεπάγεται απαραιτήτως την αποκλειστική ευθύνη του κράτους στο έδαφος του οποίου αποβιβάζονται οι διασωθέντες στη θάλασσα.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση σύλληψης στα χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 8 παράγραφος 1, η αποβίβαση πραγματοποιείται στο κράτος μέλος υποδοχής ή στο συμμετέχον κράτος μέλος στα χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη του οποίου διενεργείται η σύλληψη.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση σύλληψης στα χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 ή στο άρθρο 8 παράγραφος 2, η αποβίβαση πραγματοποιείται στο κράτος μέλος στα χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη του οποίου διενεργείται η σύλληψη.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Πριν από την αποβίβαση, οι συλληφθέντες ή διασωθέντες στην θαλάσσια επιχείρηση ενημερώνονται με σαφήνεια, σε γλώσσα που κατανοούν ή που μπορεί να υποτεθεί εύλογα ότι κατανοούν, σχετικά με το πού θα γίνει η αποβίβαση. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περιστατικά έρευνας και διάσωσης κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 9, οι συμμετέχουσες μονάδες συνεργάζονται με το αρμόδιο κέντρο συντονισμού διάσωσης για την παροχή κατάλληλου λιμένα ή ασφαλούς τόπου για τους διασωθέντες και για να διασφαλίσουν την ταχεία και αποτελεσματική αποβίβασή τους.

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 4, σε περιστατικά έρευνας και διάσωσης κατά τα όσα ορίζονται στο άρθρο 9, οι συμμετέχουσες μονάδες συνεργάζονται με το αρμόδιο κέντρο συντονισμού διάσωσης για την παροχή κατάλληλου λιμένα ή ασφαλούς τόπου για τους διασωθέντες και για να διασφαλίσουν την ταχεία και αποτελεσματική αποβίβασή τους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί ότι η απόφαση σχετικά με τον τόπο αποβίβασης μετά από περιστατικά έρευνας και διάσωσης πρέπει να λαμβάνεται με συνεκτίμηση της αρχής της μη επαναπροώθησης.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι συμμετέχουσες μονάδες ενημερώνουν το διεθνές κέντρο συντονισμού για την παρουσία προσώπων κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1, και το διεθνές κέντρο συντονισμού διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Βάσει αυτών των πληροφοριών, το επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να προσδιορίζει τα μέτρα που επιτρέπεται να ληφθούν στη συνέχεια.

5. Οι συμμετέχουσες μονάδες ενημερώνουν το διεθνές κέντρο συντονισμού για την παρουσία προσώπων κατά την έννοια του άρθρου 4, και το διεθνές κέντρο συντονισμού διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Βάσει αυτών των πληροφοριών, το επιχειρησιακό σχέδιο προσδιορίζει τα μέτρα που επιτρέπεται να ληφθούν στη συνέχεια.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά δεν πρέπει να περιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 αλλά στο άρθρο 4 συνολικά, ώστε να καλύπτεται και η παράγραφος 4 (πρόσωπα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής).

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1. Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από τον πλοίαρχο του πλοίου που φέρει τη σημαία του να προστρέξει όσο το δυνατόν ταχύτερα για να διασώσει ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα και να τους παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους ή την κατάσταση ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες εντοπίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον μπορεί να το πράξει χωρίς να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το πλοίο, το πλήρωμα ή τους επιβάτες. Τα κράτη μέλη δεν λαμβάνουν μέτρα, όπως ποινική δίωξη και κυρώσεις, εις βάρος πλοιάρχων που διέσωσαν ανθρώπους που κινδύνευαν και τους έφεραν σε λιμένα της επικράτειάς τους.

 

2. Η Στρατηγική Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Οργανισμού και οι δραστηριότητες του Υπευθύνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του Συμβουλευτικού Φόρουμ, όπως προβλέπονται στο άρθρο 26α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, ισχύουν για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10β

 

Ειδικά παραρτήματα

 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2007/2004, ο Οργανισμός εκτιμά την αναγκαιότητα δημιουργίας παραρτημάτων που ειδικεύονται σε πτυχές σχετικές με την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων εν είδει επιχειρησιακών γραφείων στις ζώνες που αντιμετωπίζουν σημαντικές μεταναστευτικές ροές, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης μετανάστευσης, ιδίως στη Μεσόγειο, προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και να διασφαλισθεί η αλληλεγγύη και η κατανομή των ευθυνών μεταξύ τους, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ενός επιχειρησιακού γραφείου στη Μεσόγειο συνάδει με τις διατάξεις που περιέχονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 23 Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα και εναρμονίζεται με το αίτημα να ενισχυθούν οι δραστηριότητες της Frontex στη Μεσόγειο, το οποίο εκφράστηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24-25 Οκτωβρίου 2013.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10γ

 

Μηχανισμοί αλληλεγγύης

 

1. Κράτος μέλος που αντιμετωπίζει κατάσταση επείγουσας και εξαιρετικής πίεσης στα εξωτερικά του σύνορα μπορεί να ζητήσει:

 

– την ανάπτυξη ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων σύμφωνα με το άρθρο 8α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 για την παροχή ταχείας επιχειρησιακής βοήθειας στο κράτος μέλος·

 

– από τον Οργανισμό τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, για να λάβει συνδρομή σε ζητήματα συντονισμού μεταξύ κρατών μελών ή/και την επιστράτευση εμπειρογνωμόνων για τη στήριξη των αρμόδιων εθνικών αρχών·

 

– επείγουσα συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού ΧΧΧΧ [σύνορα ΤΕΑ] για την αντιμετώπιση επειγουσών και ειδικών αναγκών σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

 

2. Κράτος μέλος που αντιμετωπίζει ισχυρή μεταναστευτική πίεση η οποία επιφέρει επείγουσες απαιτήσεις ως προς τις εγκαταστάσεις υποδοχής του και τα συστήματα ασύλου του μπορεί να ζητήσει:

 

– από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο την αποστολή ομάδας υποστήριξης για το άσυλο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης, ιδίως σε σχέση με υπηρεσίες διερμηνείας, πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής και γνώση όσον αφορά την εξέταση και διαχείριση των φακέλων ασύλου·

 

– επείγουσα συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού XXX [Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης] για την αντιμετώπιση επειγουσών και ειδικών αναγκών σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης·

 

– από την Επιτροπή να εξακριβώσει τη διαθεσιμότητα των κρατών μελών να υποδεχθούν τους αιτούντες άσυλο.

 

3. Η Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εποπτεύει συστηματικά τις υποδομές που προορίζονται για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη και, στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, προτείνει, εφόσον εξακριβωθεί η επαρκής διαθεσιμότητα στις εν λόγω υποδομές, την δίκαιη ανακατανομή των αιτούντων άσυλο μεταξύ των κρατών μελών, όπως προβλέπει το άρθρο 80 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10δ

 

Έκθεση

 

1. Ο Οργανισμός υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μέχρι ...* και κάθε δύο έτη εφεξής.

 

2. Η έκθεση περιλαμβάνει περιγραφή των διαδικασιών κατά τη διάρκεια θαλάσσιων επιχειρήσεων που εισήγαγε ο Οργανισμός για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και εκτίμηση της έμπρακτης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ενδιάμεσων περιστατικών. Δίνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τον αντίκτυπο επ’ αυτών και περιλαμβάνει επισκόπηση των λόγων που προέβαλαν οι συλληφθέντες, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 καθώς και των μέτρων που ελήφθησαν κατόπιν.

 

__________________

 

* EE: να προστεθεί η ημερομηνία: δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Στην ουσιαστική συμπλήρωση που έκανε ο εισηγητής (εκθέσεις του Οργανισμού προς το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή) πρέπει να συμπεριληφθεί το κρίσιμο σημείο των ενστάσεων των συλληφθέντων.

  • [1]              Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0444.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορική αναδρομή:

Την τελευταία δεκαετία, στην περιοχή της Μεσογείου έχουν διαδραματιστεί ορισμένες διεθνείς και περιφερειακές γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που επέφεραν πολιτική αστάθεια και αύξησαν τις μεταναστευτικές ροές και την πίεση από αιτούντες άσυλο από τις νότιες ακτές της Μεσογείου προς τις βόρειες, συγκεκριμένα προς τα νότια κράτη μέλη της ΕΕ που βρίσκονται στη γεωγραφική περιφέρεια της Ένωσης, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα και η Κύπρος.

Τα κράτη μέλη του Νότου της ΕΕ αντιμετώπισαν ξαφνικά μεγάλο αριθμό ανθρώπων από την περιοχή της Μεσογείου, οι οποίοι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από περιοχές συγκρούσεων διώξεων ή απλώς να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση χρησιμοποιώντας τη θαλάσσια οδό, για να διασχίσουν λαθραία τα διεθνή σύνορα. Ο αριθμός των ανθρώπων που διέσχισαν τα νότια θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης χρησιμοποιώντας μη αξιόπλοα σκάφη ανήλθε σε περίπου 10.000 το 2010 για να αυξηθεί σε περισσότερους από 70.000 το 2011, να μειωθεί και πάλι σε περίπου 20.000 το 2012, ενώ οι περισσότερες από αυτές τις διελεύσεις οργανώθηκαν από λαθρεμπόρους.

Αν και το φαινόμενο δεν είναι διαδεδομένο σε ολόκληρη την ΕΕ, επηρεάζει την ΕΕ στο σύνολό της. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε επιτακτικές εκκλήσεις για μεγαλύτερη αλληλεγγύη και βιώσιμες αντιδράσεις εκ μέρους της ΕΕ, προκειμένου να στηριχθούν οι χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από τη λαθραία έλευση από θαλάσσης. Η κατανομή ευθύνης και η αλληλεγγύη έχουν καταστεί απαραίτητοι παράγοντες για να διασφαλιστεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων γίνονται πλήρως σεβαστά εντός της ΕΕ.

Η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται να είναι ισορροπημένη και να ακολουθεί τον ίδιο στόχο όπως η ακυρωθείσα απόφαση, να συσσωματωθούν σε ένα ενιαίο νομικό μέσο οι υπάρχουσες διατάξεις του ενωσιακού και του διεθνούς δικαίου, προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα των διαφορετικών ερμηνειών του διεθνούς δικαίου που έχει εγκριθεί από τα κράτη μέλη και των αποκλινουσών πρακτικών τους, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των θαλάσσιων επιχειρήσεων που συντονίζει η Frontex.

Προσπαθεί όμως να προχωρήσει παραπέρα, καθώς το μέρος ΙΙ της ακυρωθείσας απόφασης (μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για περιστατικά ερευνών και διάσωσης και για την αποβίβαση διασωθέντων ή συλληφθέντων) θα καταστεί τώρα νομικώς δεσμευτικό μέσο με άμεση ισχύ στα κράτη μέλη, το οποίο θεσπίζει κανόνες σχετικά με το πως να αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις σε όλες τις θαλάσσιες επιχειρήσεις που συντονίζει η Frontex. Προσπαθεί έτσι να δώσει απάντηση στην κριτική που ασκείται κατά των επιχειρήσεων της Frontex, στο πλαίσιο της οποίας έχουν εγερθεί ζητήματα όσον αφορά τα περιστατικά ερευνών και διάσωσης.

Συμπέρασμα

Νομικά Δεσμευτικό Μέσο:

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-355/10, μεταξύ άλλων επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ είναι αρμόδια να νομοθετεί στον τομέα που καλύπτει η απόφαση του Συμβουλίου 2010/252. Είναι επίσης σαφές ότι το πεδίο εφαρμογής της πρότασης δεν προχωρεί πέρα από την απόφαση 2010/252 και ότι τα επιπλέον δεσμευτικά στοιχεία ευθυγραμμίζονται με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Νομικές και δικαστικές εξελίξεις στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων:

Η πρόταση λαμβάνει υπόψη τις νομικές και δικαστικές εξελίξεις, όπως η τροποποίηση του κανονισμού ΕΚ αριθ. 2007/2004 και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Hirsi Jamaa και άλλων κατά Ιταλίας, σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και την αρχή της μη επαναπροώθησης σε θαλάσσιες επιχειρήσεις.

Η ανάγκη να προστατεύονται τα σύνορά μας και να υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα επιτήρησης των συνόρων δεν αντιβαίνει στα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών που φθάνουν στις ευρωπαϊκές ακτές. Το δικαίωμα στη ζωή και ο σεβασμός της αρχής της μη επαναπροώθησης είναι βασικά θεμελιώδη δικαιώματα, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της οφείλουν να διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή και το σεβασμό τους.

Πρέπει να εξασφαλιστεί περαιτέρω νομική σαφήνεια σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της θαλάσσιας επιτήρησης και σχετικά με την αποβίβαση συλληφθέντων ή διασωθέντων στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης. Με αυτή την έννοια, υποβλήθηκαν ορισμένες τροπολογίες με σκοπό να ενισχυθεί η αρχή της μη επαναπροώθησης και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ τονίζεται ότι όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις δεσμεύονται από το διεθνές και το ενωσιακό κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής νομολογίας όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους.

Ενίσχυση της Αρχής της Αλληλεγγύης:

Με τον δέοντα σεβασμό στην κυριαρχία των κρατών μελών επί των χωρικών τους υδάτων, κυρίαρχος στόχος της παρούσας πρότασης είναι να επιτευχθεί αυξημένος βαθμός συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο των συντονισμένων επιχειρήσεων της Frontex, πάντα υπό τον όρο της έγκρισης εκ μέρους του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους όσον αφορά την άσκηση δράσης στα χωρικά του ύδατα.

Ενώ η κυρίαρχη ευθύνη για να διασφαλίζεται ότι υπάρχουν σε λειτουργία επαρκή συστήματα ασύλου και συστήματα διαχείρισης των συνόρων ανήκει στα κράτη, η ΣΛΕΕ καθώς και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης απαιτούν αυξημένο βαθμό αλληλεγγύης και δίκαιη κατανομή ευθυνών μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ καθώς και των κρατών μελών στην ανάπτυξη του κοινού συστήματος ευρωπαϊκού ασύλου και τη βαθμιαία θέσπιση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εξωτερικών συνόρων. Σήμερα το νομικό πλαίσιο της ΕΕ προσφέρει ήδη ποικιλία μέσων και εργαλείων αλληλεγγύης και κατανομής της ευθύνης, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των χασμάτων και ελλείψεων προστασίας στα συστήματα ασύλου και στα συστήματα διαχείρισης των συνόρων των κρατών μελών, καθώς και να ενισχύσουν τη συνολική ποιότητα του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου.

Εναπόκειται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να ενεργοποιήσει αυτό το φάσμα εργαλείων που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων, τεχνικών και οικονομικών πόρων. Το ενδοενωσιακό σύστημα μετεγκατάστασης προσώπων που έχουν αποκτήσει νομικό καθεστώς μετά την αποβίβασή τους πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο. Το σχέδιο της ΕΕ για την μετεγκατάσταση από τη Μάλτα 2010- Eurema – EE, στο οποίο συμμετέχουν 10 κράτη μέλη της ΕΕ είναι ένα καλό παράδειγμα ενίσχυσης της αλληλεγγύης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (11.10.2013)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Norica Nicolai

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας θεωρεί ότι ο προτεινόμενος κανονισμός χρήζει βελτιώσεων σε ορισμένα μόνο σημεία, προκειμένου να τονιστούν οι συγκεκριμένοι τομείς του έργου του Οργανισμού που αφορούν προκλήσεις ως προς την ασφάλεια ή που μπορούν να συνδεθούν έμμεσα με τη δυναμική των σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες. Προωθείται η ενδοενωσιακή διαβίβαση πληροφοριών, ιδίως προς την ΕΥΕΔ, οι οποίες αφορούν την ασφάλεια και που μπορούν να αποκτηθούν από τον Οργανισμό. Δίδεται επίσης έμφαση σε ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές στις οποίες υπάρχουν συγκρούσεις και προκλήσεις σε θέματα ασφάλειας, καθώς τούτο μπορεί να αποτελέσει σοβαρή πηγή προβλημάτων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων. Η γνωμοδότηση έχει επίσης στόχο να προωθήσει τα δικαιώματα και την προστασία που εκχωρούνται σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων του Οργανισμού, καθώς και να διασφαλίσει κάποιο βαθμό προστασίας για τους υπηκόους της ΕΕ που έχουν την ευθύνη να παράσχουν βοήθεια. Τέλος, προτείνεται να ενσωματωθεί στον παρόντα κανονισμό και η σχεδιαζόμενη διεύρυνση του χώρου Σένγκεν, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν μελλοντικοί αποκλεισμοί.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1α) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις θαλάσσιες περιοχές που συνιστούν φυσικά θαλάσσια σύνορα της ΕΕ αλλά, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις ως προς την ασφάλεια και απαιτούν ως εκ τούτου στρατηγικώς ολοκληρωμένα μέτρα. Αυτό ισχύει για τις θαλάσσιες περιοχές του Εύξεινου Πόντου και της Βαλτικής Θάλασσας, στις οποίες μπορούν να εγερθούν σοβαρές ανησυχίες όχι μόνο από αξιόποινες δραστηριότητες όπως η παράνομη διέλευση συνόρων και το λαθρεμπόριο αλλά και από την εγγύτητα με περιοχές «παγωμένης διαμάχης» .

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις απορρέουσες από το διεθνές δίκαιο υποχρεώσεις όλων των πολιτικών, πολεμικών και εμπορικών πλοίων που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους να προστατεύουν άτομα που κινδυνεύουν στη θάλασσα.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Ο «Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (εφεξής «ο Οργανισμός»), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον τομέα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης των συνόρων. Επίσης, ο Οργανισμός είναι επιφορτισμένος με την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποια περιστατικά ενδέχεται να αφορούν έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικού χαρακτήρα και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα. Απαιτούνται ειδικοί κανόνες όσον αφορά τις δραστηριότητες επιτήρησης των συνόρων που διεξάγονται από αεροναυτικές μονάδες ενός κράτους μέλους στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών μελών ή στην ανοικτή θάλασσα στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Οργανισμό με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυσή της.

(2) Ο «Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (εφεξής «ο Οργανισμός»), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον τομέα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης των συνόρων. Επίσης, ο Οργανισμός είναι επιφορτισμένος με την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποια περιστατικά ενδέχεται να αφορούν έκτακτες ανάγκες ανθρωπιστικού χαρακτήρα και επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα. Απαιτούνται ειδικοί κανόνες όσον αφορά τις δραστηριότητες επιτήρησης των συνόρων που διεξάγονται από αεροναυτικές μονάδες ενός κράτους μέλους στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών μελών ή στην ανοικτή θάλασσα στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Οργανισμό με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυσή της. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός προσπαθεί να χρησιμοποιεί καινοτόμους εφαρμογές των υφιστάμενων τεχνολογιών, προκειμένου να βελτιωθεί και να απλοποιηθεί η συγκέντρωση καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών ειδικά για τις θαλάσσιες περιοχές που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πίεση από παράνομες διελεύσεις συνόρων και έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία, για γεωγραφικούς και κλιματικούς λόγους, να παρακολουθούν επαρκώς τέτοιες κινήσεις.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα, ενδέχεται να ανακύψει ανάγκη να παρασχεθεί συνδρομή σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κάθε κράτος πρέπει να απαιτεί από τον πλοίαρχο του πλοίου που φέρει τη σημαία του να παρέχει, στο μέτρο του δυνατού και χωρίς να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το πλοίο, το πλήρωμα ή τους επιβάτες, συνδρομή σε κάθε πρόσωπο που κινδυνεύει στη θάλασσα και να προβαίνει, όσο το δυνατόν ταχύτερα, στη διάσωση των προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η συνδρομή αυτή πρέπει να παρέχεται ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή του καθεστώτος των προσώπων που τη χρειάζονται ή των συνθηκών στις οποίες βρίσκονται.

(7) Κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα, ενδέχεται να ανακύψει ανάγκη να παρασχεθεί συνδρομή σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κάθε κράτος πρέπει να απαιτεί από τον πλοίαρχο του πλοίου που φέρει τη σημαία του να παρέχει, στο μέτρο του δυνατού και χωρίς να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το πλοίο, το πλήρωμα ή τους επιβάτες, συνδρομή σε κάθε πρόσωπο που κινδυνεύει στη θάλασσα και να προβαίνει, όσο το δυνατόν ταχύτερα, στη διάσωση των προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η συνδρομή αυτή πρέπει να παρέχεται ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή του καθεστώτος των προσώπων που τη χρειάζονται ή των συνθηκών στις οποίες βρίσκονται· ως εκ τούτου δεν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, όπως ποινική δίωξη και κυρώσεις, που αποθαρρύνουν τους πλοιάρχους να προσφέρουν βοήθεια σε οιονδήποτε κινδυνεύει στη θάλασσα.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, οι επιχειρήσεις επιτήρησης των συνόρων που συντονίζονται από τον Οργανισμό πραγματοποιούνται βάσει επιχειρησιακού σχεδίου. Συνεπώς, σε σχέση με θαλάσσιες επιχειρήσεις, το επιχειρησιακό πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές πληροφορίες για την εφαρμογή της σχετικής δικαιοδοσίας και νομοθεσίας στη γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η εκάστοτε κοινή επιχείρηση ή πιλοτικό σχέδιο, περιλαμβανομένων των αναφορών στη διεθνή και την ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τη σύλληψη, τη διάσωση στη θάλασσα και την αποβίβαση. Με τη σειρά του, ο παρών κανονισμός διέπει τα ζητήματα της σύλληψης, της διάσωσης στη θάλασσα και της αποβίβασης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων υπό τον συντονισμό του Οργανισμού.

(9) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, οι επιχειρήσεις επιτήρησης των συνόρων που συντονίζονται από τον Οργανισμό πραγματοποιούνται βάσει επιχειρησιακού σχεδίου. Συνεπώς, σε σχέση με θαλάσσιες επιχειρήσεις, το επιχειρησιακό πλάνο θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές πληροφορίες για την εφαρμογή της σχετικής δικαιοδοσίας και νομοθεσίας στη γεωγραφική περιοχή όπου διεξάγεται η εκάστοτε κοινή επιχείρηση ή πιλοτικό σχέδιο, περιλαμβανομένων των αναφορών στη διεθνή και την ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τη σύλληψη, τη διάσωση στη θάλασσα και την αποβίβαση, συμπεριλαμβανομένων κανόνων και διαδικασιών που διασφαλίζουν ότι κατά την επιχείρηση θα εντοπίζονται πρόσωπα που χρειάζονται διεθνή προστασία, μεταξύ άλλων πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων, ασυνόδευτοι ανήλικοι και άλλα ευάλωτα πρόσωπα, και ότι θα τους προσφέρεται η δέουσα συνδρομή. Ο παρών κανονισμός διέπει τα ζητήματα της σύλληψης, της διάσωσης στη θάλασσα και της αποβίβασης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων υπό τον συντονισμό του Οργανισμού.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ιδίως το δικαίωμα στη ζωή, την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής ποινής ή μεταχείρισης, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, την αρχή της μη επαναπροώθησης, την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής, το δικαίωμα ασύλου και τα δικαιώματα του παιδιού.

(11) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ιδίως το δικαίωμα στη ζωή, την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής ποινής ή μεταχείρισης, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, την αρχή της μη επαναπροώθησης, την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης, το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και προστασίας προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα ασύλου και τα δικαιώματα του παιδιού.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Όσον αφορά τις χώρες οι οποίες είναι υποψήφιες για ένταξη στον χώρο Σένγκεν, δηλαδή τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία, και οι οποίες είτε είναι μέλη του Οργανισμού και συνεργάζονται με αυτόν είτε έχουν ήδη εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για ένταξη στα προγράμματα και δράσεις του εν λόγω χώρου, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη βέβαιη ένταξή τους στον χώρο Σένγκεν στον σχεδιασμό και στη κατάρτιση του προϋπολογισμού του Οργανισμού, λαμβανομένων υπόψη των υψηλών προδιαγραφών για την εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν και των μεθοριακών θαλάσσιων περιοχών τους με ιδιαίτερα προβληματικό χαρακτήρα για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11. «ασφαλής τόπος», ο χώρος στον οποίο θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν περατωθεί και όπου η ασφάλεια της ζωής των επιζώντων όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους δεν απειλείται, όπου οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες τους μπορούν να ικανοποιούνται και από τον οποίο μπορούν να γίνουν διευθετήσεις για τη μεταφορά των επιζώντων στον επόμενο ή τον τελικό προορισμό,

11. «ασφαλής τόπος», ο χώρος στον οποίο θεωρείται ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν περατωθεί και όπου η ασφάλεια της ζωής των επιζώντων όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους είναι κατοχυρωμένη, όπου οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες τους μπορούν να ικανοποιούνται και από τον οποίο μπορούν να γίνουν διευθετήσεις για τη μεταφορά των επιζώντων στον επόμενο ή τον τελικό προορισμό,

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) «επιχειρησιακό σχέδιο», έχει την έννοια που προβλέπουν τα άρθρα 3α και 8ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Πριν από τη λήψη απόφασης για την αποβίβαση σε τρίτη χώρα, οι συμμετέχουσες μονάδες λαμβάνουν υπόψη τη γενική κατάσταση στην εν λόγω τρίτη χώρα και δεν αποβιβάζουν τους συλληφθέντες ή διασωθέντες σε αυτήν όταν το κράτος μέλος υποδοχής ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η εν λόγω τρίτη χώρα εφαρμόζει πρακτικές που περιγράφονται στην παράγραφο 1.

2. Πριν από τη λήψη απόφασης για την αποβίβαση σε τρίτη χώρα, ο Οργανισμός, το κράτος μέλος υποδοχής και τα λοιπά συμμετέχοντα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τη γενική κατάσταση στην εν λόγω τρίτη χώρα και δεν αποβιβάζουν τους συλληφθέντες ή διασωθέντες σε αυτήν όταν γνωρίζουν ότι η εν λόγω τρίτη χώρα εφαρμόζει πρακτικές που περιγράφονται στην παράγραφο 1. Προς τον σκοπό αυτό, εγκρίνεται κατάλογος τρίτων χωρών σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Οι συλληφθέντες ή διασωθέντες για τους οποίους οι συμμετέχουσες μονάδες εκτιμούν ότι δεν έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας ή οι οποίοι δεν διεκδικούν αυτήν την προστασία μπορεί να απελαύνονται στη χώρα καταγωγής τους ή σε οιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία έχουν την συνήθη κατοικία τους ή της οποίας έχουν την ιθαγένεια.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Σε περίπτωση αποβίβασης σε τρίτη χώρα, οι συμμετέχουσες μονάδες ταυτοποιούν τους συλληφθέντες ή διασωθέντες και εκτιμούν την προσωπική τους κατάσταση, στο μέτρο του δυνατού, πριν από την αποβίβαση. Ενημερώνουν δεόντως τους συλληφθέντες ή διασωθέντες για τον τόπο αποβίβασης και τους δίδουν την ευκαιρία να εκφράσουν τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι η αποβίβαση στον προτεινόμενο τόπο θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης.

3. Σε περίπτωση αποβίβασης σε τρίτη χώρα, οι συμμετέχουσες μονάδες ταυτοποιούν τους συλληφθέντες ή διασωθέντες και εκτιμούν την προσωπική τους κατάσταση. Ενημερώνουν δεόντως τους συλληφθέντες ή διασωθέντες για τον τόπο αποβίβασης και τους δίδουν την ευκαιρία να εκφράσουν τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι η αποβίβαση στον προτεινόμενο τόπο θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Αυτές οι πληροφορίες κοινοποιούνται επίσης στο Κέντρο Πληροφοριών (INTCEN) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, το οποίο ενεργεί ως κεντρικό σημείο πληροφόρησης μεταξύ των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των συναφών υπηρεσιών, ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκη για ανταλλαγή πληροφοριών.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να ενισχύσουν τη συνεργασία με τον Οργανισμό της ΕΕ, χρησιμοποιώντας και τα ενεργά στοιχεία της FRONTEX ιδίως σε θαλάσσιες περιοχές υψηλής στρατηγικής σημασίας που αντιμετωπίζουν αφενός αυξημένη παράνομη δράση εμπορίας ανθρώπων αφετέρου προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στα χωρικά ύδατα του κράτους μέλους υποδοχής ή συμμετέχοντος κράτους μέλους, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο μεταφέρει πρόσωπα που επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των συνόρων ή ότι επιδίδεται στη λαθραία μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης, οι συμμετέχουσες μονάδες λαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το κράτος μέλος υποδοχής ή το συμμετέχον κράτος μέλος στα χωρικά ύδατα του οποίου πραγματοποιείται η σύλληψη εγκρίνει τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και παρέχει δεόντως οδηγίες στη συμμετέχουσα μονάδα μέσω του διεθνούς κέντρου συντονισμού. Η συμμετέχουσα μονάδα ενημερώνει το κράτος μέλος υποδοχής, μέσω του διεθνούς κέντρου συντονισμού, όταν ο πλοίαρχος του σκάφους ζητεί να ειδοποιηθεί διπλωματικός αντιπρόσωπος ή προξενικός υπάλληλος του κράτους της σημαίας.

2. Το κράτος μέλος υποδοχής στα χωρικά ύδατα του οποίου πραγματοποιείται η σύλληψη εγκρίνει τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και παρέχει δεόντως οδηγίες στη συμμετέχουσα μονάδα μέσω του διεθνούς κέντρου συντονισμού. Η συμμετέχουσα μονάδα ενημερώνει το κράτος μέλος υποδοχής, μέσω του διεθνούς κέντρου συντονισμού, όταν ο πλοίαρχος του σκάφους ζητεί να ειδοποιηθεί διπλωματικός αντιπρόσωπος ή προξενικός υπάλληλος του κράτους της σημαίας.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο χωρίς εθνικότητα ή το οποίο μπορεί να εξομοιωθεί με πλοίο χωρίς εθνικότητα μεταφέρει πρόσωπα που επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των συνόρων ή επιδίδεται σε λαθραία μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης, το κράτος μέλος υποδοχής ή το συμμετέχον κράτος μέλος στα χωρικά ύδατα του οποίου πραγματοποιείται η σύλληψη του πλοίου που στερείται εθνικότητας παρέχει έγκριση και οδηγίες στη συμμετέχουσα μονάδα να το ανασχέσει και να λάβει οποιοδήποτε από τα μέτρα που θεσπίζονται στην παράγραφο 1.

3. Όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο χωρίς εθνικότητα ή το οποίο μπορεί να εξομοιωθεί με πλοίο χωρίς εθνικότητα μεταφέρει πρόσωπα που επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των συνόρων ή επιδίδεται σε λαθραία μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης, το κράτος μέλος υποδοχής στα χωρικά ύδατα του οποίου πραγματοποιείται η σύλληψη του πλοίου που στερείται εθνικότητας παρέχει έγκριση και οδηγίες στη συμμετέχουσα μονάδα να το ανασχέσει και να λάβει οποιοδήποτε από τα μέτρα που θεσπίζονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στην ανοικτή θάλασσα, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο επιδίδεται σε λαθραία μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης, υπό τον όρο της έγκρισης από το κράτος της σημαίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο κατά της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών, οι συμμετέχουσες μονάδες λαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

1. Στην ανοικτή θάλασσα, όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο επιδίδεται σε λαθραία μεταφορά μεταναστών δια θαλάσσης, υπό τον όρο της έγκρισης από το κράτος της σημαίας σύμφωνα με το πρωτόκολλο κατά της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών, οι συμμετέχουσες μονάδες και, όπου δει, εκπρόσωποι του Συμβουλευτικού Φόρουμ, λαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Οι συμμετέχουσες μονάδες κοινοποιούν πάραυτα την εκτίμησή τους όσον αφορά την κατάσταση στο αρμόδιο κέντρο συντονισμού διάσωσης. Εν αναμονή οδηγιών από το κέντρο συντονισμού διάσωσης, οι συμμετέχουσες μονάδες λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των εν λόγω προσώπων.

7. Οι συμμετέχουσες μονάδες κοινοποιούν πάραυτα την εκτίμησή τους όσον αφορά την κατάσταση στο αρμόδιο κέντρο συντονισμού διάσωσης. Εν αναμονή οδηγιών από το κέντρο συντονισμού διάσωσης, οι συμμετέχουσες μονάδες λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εν λόγω προσώπων.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1. Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από τον πλοίαρχο του πλοίου που φέρει τη σημαία του να προστρέξει όσο το δυνατόν ταχύτερα για να διασώσει ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα και να τους παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους ή την κατάσταση ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες εντοπίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον μπορεί να το πράξει χωρίς να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο το πλοίο, το πλήρωμα ή τους επιβάτες. Τα κράτη μέλη δεν λαμβάνουν μέτρα, όπως ποινική δίωξη και κυρώσεις, εις βάρος πλοιάρχων που διέσωσαν ανθρώπους που κινδύνευαν και τους έφεραν σε λιμένα της επικράτειάς τους.

 

2. Η Στρατηγική Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Οργανισμού και οι δραστηριότητες του Υπευθύνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του Συμβουλευτικού Φόρουμ, όπως προβλέπονται στο άρθρο 26α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004, ισχύουν για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

18.4.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Norica Nicolai

30.5.2013

Εξέταση στην επιτροπή

18.9.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

8

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi, Μαριέττα Γιαννάκου, Μαρία-Ελένη Κοππά, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Андрей Ковачев, Маруся Любчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrew Duff, Hélène Flautre, Dominique Vlasto, Paweł Zalewski, Χαράλαμπος Αγγουράκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vojtěch Mynář, Ανδρέας Πιτσιλλίδης, Vilja Savisaar-Toomast

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (18.9.2013)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Nathalie Griesbeck

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εισαγωγή

Μετά από προσφυγή στην δικαιοσύνη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο ακύρωσε με την από 5ης Σεπτεμβρίου 2012 απόφασή του την Απόφαση του Συμβουλίου 2010/252/ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών διατάξεων για την επιτήρηση των συνόρων στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούσε πράγματι ότι η απόφαση του Συμβουλίου υπερέβαινε τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 12, παράγραφος 5 του εν λόγω κώδικα, δεδομένου ότι ουσιαστικά στοιχεία είχαν αλλοιωθεί ή προστεθεί.

Το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο της πρότασης είναι παρόμοια με της ακυρωθείσης αποφάσεως. Ακόμη, η απόφαση απηχεί τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις εξελίξεις του δικαίου σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η πρόταση βασίζεται σε διάφορα διεθνή νομικά όργανα, και συγκεκριμένα την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την Διεθνή Σύμβαση για τη ναυτική έρευνα και διάσωση και το πρωτόκολλο κατά της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης, το οποίο συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, γνωστή ως "Σύμβαση του Παλέρμο".

2. Τα στοιχεία της πρότασης που αφορούν τις μεταφορές

Η πρόταση της Επιτροπής επεκτείνει την έννοια της επιτήρησης των συνόρων περιλαμβάνοντας την δυνατότητα άσκησης ελέγχου σε πλοίο σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι μεταφέρει πρόσωπα που επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των συνόρων ή ότι διακινεί παρανόμως μετανάστες δια θαλάσσης. Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει επίσης δραστηριότητες αναζήτησης ή διάσωσης κατά τις επιχειρήσεις επιτήρησης στην θάλασσα.

3. Παρατηρήσεις της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια διάκειται ευνοϊκώς προς την πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων που ενσωματώνει στην έννοια της επιτήρησης επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, δεδομένου ότι τα δύο επιχειρησιακά είδη είναι σαφώς αλληλένδετα.

Παρά ταύτα, ως προς τους ελέγχους πλοίων στην θάλασσα, η εισηγήτρια έχει την άποψη ότι πρέπει να προβλεφθούν προστατευτικές ρήτρες, όπως οι προβλεπόμενες από το Παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης του Παλέρμο, ιδίως για την ασφάλεια και την μεταχείριση των ατόμων επί του πλοίου καθώς και για την ασφάλεια του πλοίου ή, ενδεχομένως, του φορτίου του.

Όσον αφορά την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων, η εισηγήτρια φρονεί ότι την πρακτική πλευρά για την εξασφάλιση των προσώπων που ευρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου θα πρέπει να συμπληρώνει η νομική εκπαίδευση, ιδίως όσον αφορά την ανθρωπιστική υποστήριξη και τις επείγουσες ιατρικές φροντίδες.

Προκειμένου να καλύπτουν χωρίς καθυστέρηση τις ανθρωπιστικές ανάγκες, τα πλοία που συμμετέχουν σε συντονισμένε δράσεις επιτήρησης θα πρέπει να διαθέτουν τυποποιημένα ιατρικά και ανθρωπιστικά κιτ και θα πρέπει, ει δυνατόν, να διαθέτουν και ιατρικό προσωπικό.

Δεδομένου του κινδύνου που συνεπάγονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στην θάλασσα κατά την μεταφόρτωση, η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» για την βελτίωση της ασφάλειας των επιχειρήσεων αυτών, ιδιαίτερα σε συνθήκες θαλασσοταραχής ή ακόμη όσον αφορά την αρχιτεκτονική και τον εξοπλισμό των πλοίων που αναλαμβάνουν αποστολές επιτήρησης.

Η εισηγήτρια υπενθυμίζει επίσης ότι η θαλάσσια επιτήρηση έχει σημαντικό κόστος και ότι, συνεπώς, έχει ιδιαίτερη σημασία να αυξηθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην θαλάσσια επιτήρηση, όπως προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της. Με αυτήν ακριβώς την οπτική η εισηγήτρια προτείνει τη ταχεία δημιουργία κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής των πληροφοριών προς τον σκοπό της επιτήρησης του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ (CISE) λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πιλοτικών σχεδίων MARSUNO και BlueMassMed. Επιθυμεί να προσδιορισθεί στον κανονισμό ο ρόλος του Οργανισμού στον τομέα αυτόν, συμπληρωματικώς προς τις διατάξεις που προβλέπει η πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (Eurosur).

Η εισηγήτρια αντιλαμβάνεται επίσης ότι η υποχρέωση όλων των πλοίων να προσφέρουν βοήθεια στα άτομα που ευρίσκονται σε κίνδυνο στην θάλασσα προσκρούει ενίοτε στις διατάξεις της οδηγίας 2002/90/EΚ περί παροχής βοήθειας για παράνομη είσοδο, διέλευση και διαμονή. Όντως, τα ιδιωτικά σκάφη θα μπορούσαν να φοβηθούν για δικαστικές διώξεις σε περίπτωση που θα είχαν παράσχει βοήθεια σε μετανάστες. Μολονότι σπάνιες, οι περιπτώσεις αυτές θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τους κυβερνήτες να παράσχουν βοήθεια σε λαθρομετανάστες. Η εισηγήτρια καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 2002/90/ΕΚ προκειμένου να καλύπτονται αυτές οι καταστάσεις διάσωσης στην θάλασσα.

Τέλος, η εισηγήτρια επιθυμεί να χαιρετίσει την πρωτοβουλία[1] του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, κ. Νικηφόρου Διαμαντούρου, ο οποίος, τον Μάρτιο 2012 άρχισε έρευνα σχετικώς με την εφαρμογή των υποχρεώσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εξωτερικών Συνόρων επί θεμάτων θεμελιωδών δικαιωμάτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4 α) Κατά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τα σκάφη θα πρέπει να μεταφέρουν τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας και να μεριμνούν για την εκπαίδευση του επιβαίνοντος προσωπικού με σκοπό την εγγύηση της ασφάλειας τόσο των συλλαμβανομένων όσο και του επιβαίνοντος προσωπικού, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2012/35/ΕΕ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών σχετικά με τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας στα επιβατηγά πλοία (παράρτημα I, κεφάλαιο V, κανονισμός V/2 παράγραφος 6).

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταρτισθεί σαφές σχέδιο έκτακτης ανάγκης, με επακριβή κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιτήρησης των συνόρων στη θάλασσα, ενδέχεται να ανακύψει ανάγκη να παρασχεθεί συνδρομή σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κάθε κράτος πρέπει να απαιτεί από τον πλοίαρχο του πλοίου που φέρει τη σημαία του να παρέχει, στο μέτρο του δυνατού και χωρίς να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το πλοίο, το πλήρωμα ή τους επιβάτες, συνδρομή σε κάθε πρόσωπο που κινδυνεύει στη θάλασσα και να προβαίνει, όσο το δυνατόν ταχύτερα, στη διάσωση των προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η συνδρομή αυτή πρέπει να παρέχεται ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή του καθεστώτος των προσώπων που τη χρειάζονται ή των συνθηκών στις οποίες βρίσκονται.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εκπληρώνεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των διεθνών πράξεων που διέπουν τα περιστατικά έρευνας και διάσωσης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τις ευθύνες των αρχών έρευνας και διάσωσης, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι ο συντονισμός και η συνεργασία διεξάγονται με τέτοιον τρόπο ώστε οι διασωθέντες να οδηγούνται σε λιμένα ή σε ασφαλή τόπο.

(8) Η υποχρέωση αυτή πρέπει να εκπληρώνεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των διεθνών πράξεων που διέπουν τα περιστατικά έρευνας και διάσωσης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις αρμοδιότητες των αρχών έρευνας και διάσωσης, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι ο συντονισμός και η συνεργασία διεξάγονται με τέτοιον τρόπο ώστε οι διασωθέντες να οδηγούνται σε λιμένα ή σε ασφαλή τόπο.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8 α) Κατά τις επιχειρήσεις σύλληψης πλοίου στη θάλασσα, αν και προτεραιότητα είναι η προσφορά βοήθειας και προστασίας στα επιβαίνοντα άτομα, όμως θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η προστασία του πλοίου ή, ενδεχομένως, του φορτίου του, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο του ΟΗΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών. Κατά τον έλεγχο του πλοίου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στον βαθμό που η σχετική μέριμνα δεν συνιστά κίνδυνο για τους επιβαίνοντες στο πλοίο.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10 α) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε «να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων επιτήρησης με τη συνένωση των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου και επιτήρησης που ήδη χρησιμοποιούνται για τη θαλάσσια ασφάλεια και προστασία, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, για τον έλεγχο της αλιείας, για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας.» Με αυτόν τον τρόπο, η εκτέλεση των επιχειρήσεων από τις αρχές επιτηρήσεως θα ήταν αποτελεσματικότερη και ταυτόχρονα λιγότερο δαπανηρή. Στο πλαίσιο αυτό, για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων επιτήρησης και διάσωσης στην θάλασσα, ο Οργανισμός θα πρέπει να διευκολύνει την δημιουργία κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών προς το σκοπό της επιτήρησης του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ (CISE). Μόλις αυτό το σύστημα ανταλλαγών καταστεί επιχειρησιακό, θα πρέπει να ανατεθεί στον Οργανισμό η διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης για τις συμμετέχουσες μονάδες.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέτρα που λαμβάνονται για τους σκοπούς της θαλάσσιας επιχείρησης εφαρμόζονται κατά τρόπο που να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των συλληφθέντων ή διασωθέντων, καθώς και η ασφάλεια των συμμετεχουσών μονάδων.

Τα μέτρα που λαμβάνονται για τους σκοπούς της θαλάσσιας επιχείρησης συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ που ισχύει σε σχέση με τον εξοπλισμό καθώς και την κατάρτιση του επιβαίνοντος προσωπικού προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια των συλληφθέντων ή διασωθέντων, καθώς και η ασφάλεια των συμμετεχουσών μονάδων.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α. Οι συμμετέχουσες μονάδες θα πρέπει να μεριμνούν ώστε τα σκάφη που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις επιτήρησης των συνόρων να διαθέτουν τυποποιημένα ιατρικά και ανθρωπιστικού χαρακτήρα εφόδια –στα οποία θα περιλαμβάνεται επαρκής ποσότητα νερού, τροφίμων και κουβερτών– ώστε να είναι δυνατή η άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, δεδομένου ότι πολλά πλοία που ελέγχονται ούτε αξιόπλοα είναι, ούτε φέρουν σημαία. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η παρουσία ιατρικού προσωπικού στις μονάδες επιτήρησης των συνόρων.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κανείς δεν αποβιβάζεται ή παραδίδεται με άλλο τρόπο στις αρχές μιας χώρας στην οποία διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου, ή να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση ή στην οποία διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να απελαθεί, να απομακρυνθεί ή να εκδοθεί σε άλλη χώρα κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Πριν από τη λήψη απόφασης για την αποβίβαση σε τρίτη χώρα, οι συμμετέχουσες μονάδες λαμβάνουν υπόψη τη γενική κατάσταση στην εν λόγω τρίτη χώρα και δεν αποβιβάζουν τους συλληφθέντες ή διασωθέντες σε αυτήν όταν το κράτος μέλος υποδοχής ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η εν λόγω τρίτη χώρα εφαρμόζει πρακτικές που περιγράφονται στην παράγραφο 1.

2. Πριν από τη λήψη απόφασης για την αποβίβαση σε τρίτη χώρα, οι συμμετέχουσες μονάδες λαμβάνουν υπόψη τη γενική κατάσταση στην εν λόγω τρίτη χώρα και την πιθανή ύπαρξη διμερών συμφωνιών σχετικά με τη μετανάστευση μεταξύ της εν λόγω χώρας και ενός ή περισσότερων κρατών μελών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Μετά από αυτήν την ανάλυση , οι συλληφθέντες ή διασωθέντες δεν αποβιβάζονται σε αυτήν όταν το κράτος μέλος υποδοχής ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι η εν λόγω τρίτη χώρα εφαρμόζει πρακτικές που περιγράφονται στην παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο, είναι σημαντική η καθιέρωση της παραμέτρου αυτής προκειμένου να αποκτήσουν νόημα οι διμερείς συμφωνίες και να ενισχυθεί έτσι η θέση των τρίτων χωρών.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι συνοριοφύλακες που συμμετέχουν στη θαλάσσια επιχείρηση είναι καταρτισμένοι όσον αφορά τις συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί θεμελιωδών δικαιωμάτων και περί προσφύγων και το διεθνές νομικό καθεστώς που διέπει την έρευνα και διάσωση.

5. Οι συνοριοφύλακες που συμμετέχουν στη θαλάσσια επιχείρηση είναι καταρτισμένοι όσον αφορά τις συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί θεμελιωδών δικαιωμάτων και περί προσφύγων και το διεθνές νομικό καθεστώς που διέπει την έρευνα και διάσωση καθώς και όσον αφορά ειδικά πρακτικά θέματα για την άμεση παροχή βοήθειας στα άτομα που κινδυνεύουν, ιδίως όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και τις επείγουσες ιατρικές φροντίδες.

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις όπου τα καθήκοντα των ακτοφυλάκων και των συνοριοφυλάκων είναι διαφορετικά, οι τελευταίοι δεν έχουν γενικώς λάβει την τυπική κατάρτιση σχετικά με τις επείγουσες ιατρικές φροντίδες και την ανθρωπιστική βοήθεια. Για την αντιμετώπιση συχνά απελπιστικών ανθρωπιστικών καταστάσεων, έχει ιδιαίτερη σημασία η ανθρωπιστική και ιατρική κάλυψη να γίνεται το ταχύτερο, ακόμη και πριν την άφιξη των ομάδων βοηθείας.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι συμμετέχουσες μονάδες, μόλις εντοπίσουν πλοίο που είναι ύποπτο διέλευσης ή πρόθεσης διέλευσης των συνόρων κατά παράνομο τρόπο, το προσεγγίζουν για να εξακριβώσουν την ταυτότητα και την εθνικότητά του και, εν αναμονή περαιτέρω μέτρων, το παρακολουθούν από απόσταση ασφαλείας. Οι συμμετέχουσες μονάδες κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με το πλοίο πάραυτα στο διεθνές κέντρο συντονισμού.

1. Οι συμμετέχουσες μονάδες, μόλις εντοπίσουν πλοίο που είναι ύποπτο διέλευσης ή πρόθεσης διέλευσης των συνόρων κατά παράνομο τρόπο, το προσεγγίζουν για να εξακριβώσουν την ταυτότητα και την εθνικότητά του και, εν αναμονή περαιτέρω μέτρων, το παρακολουθούν από απόσταση και υπό συνθήκες ασφαλείας. Οι συμμετέχουσες μονάδες κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με το πλοίο πάραυτα στο διεθνές κέντρο συντονισμού.

Αιτιολόγηση

Η επιχείρηση εντοπισμού δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τους συμμετέχοντες στη θαλάσσια επιχείρηση, πρέπει δε να συνεκτιμώνται οι μετεωρολογικές και θαλάσσιες συνθήκες και προβλέψεις.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν επίκειται ή έχει ήδη λάβει χώρα η είσοδος του πλοίου στα χωρικά ύδατα ή στη συνορεύουσα ζώνη κράτους μέλους που δεν συμμετέχει στη θαλάσσια επιχείρηση, οι συμμετέχουσες μονάδες κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με το πλοίο στο διεθνές κέντρο συντονισμού, το οποίο τις διαβιβάζει στο εθνικό κέντρο συντονισμού του οικείου κράτους μέλους.

2. Όταν επίκειται ή έχει ήδη λάβει χώρα η είσοδος του πλοίου στα χωρικά ύδατα ή, εφόσον έχει επισήμως ανακηρυχθεί ως συνορεύουσα ζώνη, στη συνορεύουσα ζώνη κράτους μέλους που δεν συμμετέχει στη θαλάσσια επιχείρηση, οι συμμετέχουσες μονάδες κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με το πλοίο στο διεθνές κέντρο συντονισμού, το οποίο τις διαβιβάζει στο εθνικό κέντρο συντονισμού του οικείου κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στο άρθρο 33 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, η συνορεύουσα ζώνη όπου θα διεξαχθεί η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ανακηρυχθεί επισήμως ως συνορεύουσα ζώνη, καθώς παραχωρείται κατά τον τρόπο αυτόν στο παράκτιο κράτος το δικαίωμα ελέγχου των πλοίων που διέρχονται από τα χωρικά του ύδατα, με σκοπό την πρόληψη ή την αποτροπή παραβιάσεων των τελωνειακών, δημοσιονομικών, υγειονομικών ή μεταναστευτικών νόμων.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α. Ο Οργανισμός διευκολύνει την δημιουργία και την διαλειτουργικότητα κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής των πληροφοριών προς τον σκοπό της επιτήρησης του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ (CISE). Από την έναρξη λειτουργίας του CISE, ο Οργανισμός επιφορτίζεται με την διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης των συμμετεχουσών μονάδων με σκοπό την διευκόλυνση των επιχειρήσεων επιτήρησης και διάσωσης στην θάλασσα, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια της ανταλλαγής δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της, η Επιτροπή παρουσίασε το 2010 ένα σχέδιο οδικού χάρτη για την δημιουργία κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής των πληροφοριών προς τον σκοπό της επιτήρησης του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ (COM(2010)584), υπενθυμίζοντας την προστιθέμενη αξία της ενοποίησης της θαλάσσιας επιτήρησης. Έχει πράγματι μεγάλη σημασία, τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα όσο και ως προς την σχέση κόστους/οφέλους η εξασφάλιση της ανταλλαγής και της διαλειτουργικότητας των δεδομένων.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) αιτήσεις παροχής πληροφοριών και έγγραφα σχετικά με την κυριότητα, τη νηολόγηση, τις λεπτομέρειες του ταξιδιού και την ταυτότητα, την ιθαγένεια και άλλα συναφή στοιχεία των επιβαινόντων στο πλοίο·

α) αιτήσεις παροχής πληροφοριών και έγγραφα σχετικά με την κυριότητα, τη νηολόγηση, την προέλευση, το σημείο αναχώρησης και περαιτέρω συναφείς λεπτομέρειες του ταξιδιού, την ταυτότητα, την ιθαγένεια και άλλα συναφή στοιχεία των επιβαινόντων στο πλοίο·

Αιτιολόγηση

Ολοκληρωμένοι και πιο ενδελεχείς έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστούν οι διαδρομές που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για τη λαθραία μεταφορά μεταναστών.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) την έκδοση διαταγής προς το πλοίο να μεταβάλει πορεία έτσι ώστε να εξέλθει ή να παύσει να κατευθύνεται προς τα χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη, συμπεριλαμβανομένων της συνοδείας του σκάφους ή της πλεύσης δίπλα σε αυτό μέχρι να εξασφαλισθεί ότι το πλοίο κατευθύνεται προς την εν λόγω πορεία·

ε) την έκδοση διαταγής προς το πλοίο να μεταβάλει πορεία έτσι ώστε να εξέλθει ή να παύσει να κατευθύνεται προς τα χωρικά ύδατα ή, εφόσον έχει επισήμως ανακηρυχθεί ως συνορεύουσα ζώνη, τη συνορεύουσα ζώνη, συμπεριλαμβανομένων της συνοδείας του σκάφους ή της πλεύσης δίπλα σε αυτό μέχρι να εξασφαλισθεί ότι το πλοίο κατευθύνεται προς την εν λόγω πορεία·

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στο άρθρο 33 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, η συνορεύουσα ζώνη όπου θα διεξαχθεί η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ανακηρυχθεί επισήμως ως συνορεύουσα ζώνη, καθώς παραχωρείται κατά τον τρόπο αυτόν στο παράκτιο κράτος το δικαίωμα ελέγχου των πλοίων που διέρχονται από τα χωρικά του ύδατα, με σκοπό την πρόληψη ή την αποτροπή παραβιάσεων των τελωνειακών, δημοσιονομικών, υγειονομικών ή μεταναστευτικών νόμων.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στη συνορεύουσα προς τα χωρικά ύδατα ζώνη ενός κράτους μέλους, το οποίο είναι κράτος μέλος υποδοχής ή συμμετέχον κράτος μέλος, τα μέτρα που θεσπίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

1. Στη συνορεύουσα προς τα χωρικά ύδατα ζώνη ενός κράτους μέλους, εφόσον έχει ανακηρυχθεί επισήμως ως συνορεύουσα ζώνη, το οποίο είναι κράτος μέλος υποδοχής ή συμμετέχον κράτος μέλος, τα μέτρα που θεσπίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Όπως ορίζεται στο άρθρο 33 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, η συνορεύουσα ζώνη όπου θα διεξαχθεί η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ανακηρυχθεί επισήμως ως συνορεύουσα ζώνη, καθώς παραχωρείται κατά τον τρόπο αυτόν στο παράκτιο κράτος το δικαίωμα ελέγχου των πλοίων που διέρχονται από τα χωρικά του ύδατα, με σκοπό την πρόληψη ή την αποτροπή παραβιάσεων των τελωνειακών, δημοσιονομικών, υγειονομικών ή μεταναστευτικών νόμων.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α. Οι συμμετέχουσες μονάδες πρέπει να διαθέτουν επί των πλοίων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης τυποποιημένα ιατρικά και ανθρωπιστικά κιτ -τα οποία πρέπει να περιέχουν νερό, τρόφιμα και κουβέρτες σε επαρκή ποσότητα- ώστε να μπορούν να καλύψουν το συντομότερο τις επείγουσες ανάγκες. Πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η παρουσία ιατρικού προσωπικού στις μονάδες επιτήρησης των συνόρων.

Αιτιολόγηση

Τα σκάφη που συμμετέχουν στο έργο της επιτήρησης των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων έχουν διαφορετικό εξοπλισμό όσον αφορά τα υλικά που προορίζονται για την επείγουσα ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια. Η ανομοιογένεια αυτή των εφοδίων οφείλεται γενικώς στους διαφορετικούς κανόνες και πρότυπα που ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη της Ένωσης.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11α. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που συντονίζονται από τον Οργανισμό και με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση.

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες που αφορούν τη ναυτική έρευνα και διάσωση δεν συνιστούν αρμοδιότητα της ΕΕ, και επομένως θα πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 9 προβλέπει κανόνες για το ειδικό πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων που συντονίζονται από τον Οργανισμό, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10 α

 

Προστατευτικές ρήτρες

 

1. Σε περίπτωση που οι συμμετέχουσες μονάδες λαμβάνουν μέτρα έναντι σκάφους σύμφωνα με τα άρθρα 6,7, 8 και 10, οφείλουν:

 

α) να μεριμνούν για την ασφάλεια και την ανθρώπινη μεταχείριση των επιβαινόντων στο πλοίο ατόμων σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

 

β) να λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη να μην θέτουν εν κινδύνω την ασφάλεια του πλοίου και, ενδεχομένως, και του φορτίου του·

 

γ) να μεριμνούν ώστε, αναλόγως των διατιθέμενων μέσων, κάθε απόφαση σχετικά με το σκάφος να είναι οικολογικά συνεπής.

 

2. Σε περίπτωση που το σκεπτικό των λαμβανόμενων κατ’ εφαρμογήν των άρθρων 6, 7, 8 και 10 μέτρων αποδειχθεί αβάσιμο, το πλοίο αποζημιώνεται για κάθε απώλεια ή ενδεχόμενη βλάβη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει τελέσει καμία ενέργεια που να δικαιολογούσε τα ληφθέντα μέτρα.

Αιτιολόγηση

Στην ο πρόταση κανονισμού της, η Επιτροπή αναφέρεται στο Πρωτόκολλο κατά της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Η Επιτροπή παραλείπει εν τούτοις τις διατάξεις για τις προστατευτικές ρήτρες. Σκόπιμο είναι να περιληφθούν στον κανονισμό οι διατάξεις για την ασφάλεια και την μεταχείριση των επιβαινόντων καθώς και για την ασφάλεια του πλοίου.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11 α

 

Υποβολή εκθέσεων

 

Η Επιτροπή παρακολουθεί και αναθεωρεί την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για πρώτη μεν φορά έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και ακολούθως ανά διετία συνολική έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων που θεσπίστηκαν για την πρόληψη της παράνομης διέλευσης των συνόρων και για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος.

 

Η έκθεση καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα σημεία:

 

– την ανταλλαγή πληροφοριών και την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR)·

 

– τη συμμόρφωση των κρατών μελών και του Οργανισμού με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα, της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος, και του πρωτοκόλλου αυτής της τελευταίας για την καταπολέμηση της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης, της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής ποινής ή μεταχείρισης και άλλων σχετικών διεθνών νομικών πράξεων·

 

– τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο μέλλον για τη βελτίωση της θαλάσσιας ασφάλειας και την ενίσχυση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

18.4.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Nathalie Griesbeck

3.6.2013

Εξέταση στην επιτροπή

9.7.2013

16.9.2013

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.9.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdi Cristiano Allam, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eider Gardiazábal Rubial, Nathalie Griesbeck, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden, Σπύρος Δανέλλης

  • [1]  Έρευνα με ιδία πρωτοβουλία OI/5/2012/BEH-MHZ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

12.4.2013

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

18.4.2013

DEVE

18.4.2013

TRAN

18.4.2013

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

22.4.2013

 

 

 

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Carlos Coelho

29.5.2013

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.6.2013

5.9.2013

17.10.2013

9.12.2013

Ημερομηνία έγκρισης

9.12.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

8

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Cashman, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Janusz Wojciechowski, Мария Габриел

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Γεώργιος Κουμουτσάκος, Olle Schmidt

Ημερομηνία κατάθεσης

8.1.2014