RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel

  18.12.2013 - (COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD)) - ***I

  Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  Raportöör: Carlos Coelho
  PR_COD_1amCom


  Menetlus : 2013/0106(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A7-0461/2013
  Esitatud tekstid :
  A7-0461/2013
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel

  (COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2013)0197),

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 punkti d, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0098/2013),

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

  –   võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu ning soovituste kohta meetmete võtmiseks ja algatuste tegemiseks[1], eelkõige seoses inimkaubanduse ja surmakaubitsejate vastu võitlemisega,

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

  –   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja väliskomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A7-0461/2013),

  1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

  2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1) Euroopa Liidu poliitika eesmärk liidu välispiiride valdkonnas on tagada välispiiride ületamise tõhus valve, muu hulgas patrull- ja vaatlustegevuse abil. Piiril toimuva patrull- ja vaatlustegevuse põhieesmärk on tõkestada ebaseaduslikku piiriületamist, võidelda piiriülese kuritegevuse vastu ja pidada kinni ebaseaduslikult piiri ületanud isikud või võtta nende suhtes muid meetmeid. Piiril toimuv patrull- ja vaatlustegevus peaks olema tõhus vahend, mille abil hoida ära ja takistada isikutel piiripunktides toimuvate kontrollide vältimist. Selleks ei peaks patrull- ja vaatlustegevus piirduma ebaseaduslike piiriületuste avastamiskatsetega, vaid hõlmama ka näiteks selliste laevade kinnipidamist, mida kahtlustatakse soovis siseneda liitu ilma piirikontrolli läbimata, aga ka eeskirju, mida kasutada piiril toimuva patrull- ja vaatlustegevuse käigus tekkida võivas otsingu- ja päästeolukorras ja mille abil saab sellise operatsiooni edukalt lõpule viia.

  (1) Euroopa Liidu poliitika eesmärk liidu välispiiride valdkonnas on tagada välispiiride ületamise tõhus valve, muu hulgas patrull- ja vaatlustegevuse abil, ning mille prioriteet peaks olema elude päästmine ja põhiõiguste kaitse. Piiril toimuva patrull- ja vaatlustegevuse põhieesmärk on tõkestada ebaseaduslikku piiriületamist, võidelda piiriülese kuritegevuse vastu ja pidada kinni ebaseaduslikult piiri ületanud isikud või võtta nende suhtes muid meetmeid. Piiril toimuv patrull- ja vaatlustegevus peaks olema tõhus vahend, mille abil hoida ära ja takistada isikutel piiripunktides toimuvate kontrollide vältimist. Selleks ei peaks patrull- ja vaatlustegevus piirduma ebaseaduslike piiriületuste avastamiskatsetega, vaid hõlmama ka näiteks selliste laevade kinnipidamist, mida kahtlustatakse soovis siseneda liitu ilma piirikontrolli läbimata, aga ka eeskirju, mida kasutada piiril toimuva patrull- ja vaatlustegevuse käigus tekkida võivas otsingu- ja päästeolukorras ja mille abil saab sellise operatsiooni edukalt lõpule viia.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 1 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (1 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 80 sätestatakse, et piirikontrolli-, varjupaiga- ja sisserändepoliitikat käsitlevas 2. peatükis sätestatud liidu poliitika kavandamisel ja elluviimisel juhindutakse solidaarsuse ning vastutuse, sealhulgas finantskoormuse liikmesriikide vahelise õiglase jagamise põhimõtetest, ning kõnealuse peatüki põhjal vastu võetud liidu õigusaktides sisalduvad vajaduse korral asjakohased meetmed nimetatud põhimõtete rakendamiseks.

  Selgitus

  On oluline meelde tuletada Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 80 ja liikmesriikide vahelise solidaarsuse põhimõtet.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 1 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (1 b) Liidu koormuse jagamise süsteemi puudumine süvendab ka Vahemerega piirnevate liikmesriikide ülekoormamise probleemi.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (2) Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (edaspidi „agentuur”), mis loodi nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 2007/200413, vastutab välispiiride haldamisel toimuva liikmesriikidevahelise operatiivkoostöö, sealhulgas patrull- ja vaatlustegevuse kooskõlastamise eest. Agentuuril on lisaks kohustus abistada liikmesriike siis, kui välispiiril on vaja osutada tõhustatud tehnilist abi, võttes arvesse seda, et mõnikord võib kaasneda humanitaarhädaolukord või tuleb tegeleda päästetöödega merel. Sellise koostöö täiendavaks tugevdamiseks on tarvis erieeskirju, millega reguleeritakse liikmesriikide laeva- ja lennuüksuste patrull- ja vaatlustegevust teiste liikmesriikide merepiiril või avamerel agentuuri kooskõlastatava liikmesriikidevahelise operatiivkoostöö raames.

  (2) Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (edaspidi „agentuur”), mis loodi nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 2007/200413, vastutab välispiiride haldamisel toimuva liikmesriikidevahelise operatiivkoostöö, sealhulgas patrull- ja vaatlustegevuse kooskõlastamise eest. Agentuuril on lisaks kohustus abistada liikmesriike siis, kui välispiiril on vaja osutada tõhustatud tehnilist abi, võttes arvesse seda, et siia alla kuuluvad humanitaarhädaolukord või päästetööd merel. Sellise koostöö täiendavaks tugevdamiseks on tarvis erieeskirju, millega reguleeritakse liikmesriikide laeva- ja lennuüksuste patrull- ja vaatlustegevust teiste liikmesriikide merepiiril või avamerel agentuuri kooskõlastatava liikmesriikidevahelise operatiivkoostöö raames.

  __________________

  __________________

  13 ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.

  13 ELT L 349, 25.11.2004, lk 1.

  Selgitus

  Otsingu- ja päästeoperatsioonid peaksid olema patrull- ja vaatlustegevuse oluline osa. Merepäästetöödele suurema tähelepanu pööramise nõue tuleneb ka ühisest resolutsioonist 2013/2827(RSP).

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 2 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (2 a) Koostöö naabruses asuvate kolmandate riikidega on hädavajalik, et tõkestada ebaseaduslikku piiriületamist, võidelda piiriülese kuritegevuse vastu ning korraldada tõhusamalt päästeoperatsioone. Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2007/2004 ja tingimusel, et on tagatud rändajate põhiõiguste igakülgne austamine kolmandates riikides, võib agentuur teha kolmandate riikide pädevate asutustega koostööd iseäranis riskianalüüsi ja koolituse alal ning peaks hõlbustama liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelist operatiivkoostööd.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] määrusega (EL) nr […/…] loodud Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR) aitaks tõhustada teabevahetust ja operatiivkoostööd nii liikmesriikide vahel kui ka agentuuriga. Süsteemi abil tagatakse liikmesriikide olukorrateadlikkuse ja reageerimisvõime märkimisväärne suurenemine, seda ka agentuuri toetusel, eesmärgiga avastada ja tõkestada ebaseaduslikku rännet, võidelda piiriülese kuritegevusega ning aidata kaitsta ja päästa rändajate elusid liikmesriikide välispiiridel. Piiril toimuva patrull- ja vaatlustegevuse koordineerimise käigus peaks agentuur edastama liikmesriikidele asjaomast teavet ja analüüsitulemusi.

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1052/2013 loodud Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR) aitaks tõhustada teabevahetust ja operatiivkoostööd nii liikmesriikide vahel kui ka agentuuriga. Süsteemi abil tagatakse liikmesriikide olukorrateadlikkuse ja reageerimisvõime märkimisväärne suurenemine, seda ka agentuuri toetusel, eesmärgiga avastada ja tõkestada ebaseaduslikku rännet, võidelda piiriülese kuritegevusega, sealhulgas inimkaubandusega, ning aidata kaitsta ja päästa rändajate elusid liikmesriikide välispiiridel. Piiril toimuva patrull- ja vaatlustegevuse koordineerimise käigus peaks agentuur edastama liikmesriikidele asjaomast teavet ja analüüsitulemusi. Liikmesriigid ja agentuur peaksid EUROSURile tutvustada kogu asjakohast teavet, mis on kogutud kõnealuste operatsioonide käigus.

  Muudatusettepanek 7

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4) Piiril toimuva patrull- ja vaatlustegevuse käigus peaksid liikmesriigid ja agentuur täitma oma kohustusi, mis tulenevad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioonist, rahvusvahelisest konventsioonist inimelude ohutusest merel, rahvusvahelisest mereotsingute ja -pääste konventsioonist, rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioonist ja seda täiendavast välismaalaste salaja üle maa-, õhu- või merepiiri toimetamist tõkestavast protokollist, pagulasseisundi konventsioonist, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisest paktist, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioonist piinamise ja muu julma, ebainimliku või väärikust alandava kohtlemise või karistamise vastu ja muudest asjaomastest rahvusvahelistest õigusaktidest.

  (4) Piiril toimuva patrull- ja vaatlustegevuse käigus peaksid liikmesriigid ja agentuur täitma oma kohustusi (sealhulgas tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet), mis tulenevad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioonist, rahvusvahelisest konventsioonist inimelude ohutusest merel, rahvusvahelisest mereotsingute ja -pääste konventsioonist, rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioonist ja seda täiendavast välismaalaste salaja üle maa-, õhu- või merepiiri toimetamist tõkestavast protokollist, pagulasseisundi konventsioonist, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisest paktist, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioonist piinamise ja muu julma, ebainimliku või väärikust alandava kohtlemise või karistamise vastu, ÜRO lapse õiguste konventsioonist ja muudest asjaomastest rahvusvahelistest õigusaktidest.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 5

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (5) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad), ja liidu õiguse üldpõhimõtetega peaks iga patrull- ja vaatlusoperatsiooni käigus võetud meede olema proportsionaalne saavutatavate eesmärkidega, mittediskrimineeriv ning täiel määral kinni pidama põhiõigustest ning pagulaste ja varjupaiga taotlejate õigustest, sealhulgas tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttest. Liikmesriikide territooriumil, sealhulgas piiril või transiiditsoonis esitatud varjupaigataotluste puhul on liikmesriikidele ja agentuurile siduvad varjupaigaalaste õigusaktide sätted ja eelkõige nõukogu 1. detsembri 2005. aasta direktiiv 2005/85/EÜ liikmesriikides pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta15.

  (5) Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)14, ja liidu õiguse üldpõhimõtetega peaks iga patrull- ja vaatlusoperatsiooni käigus võetud meede olema proportsionaalne saavutatavate eesmärkidega, mittediskrimineeriv ning täiel määral kinni pidama põhiõigustest, pagulaste ja varjupaiga taotlejate õigustest ning tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttest. Liikmesriikide territooriumil, sealhulgas piiril, territoriaalmeres või transiiditsoonis esitatud varjupaigataotluste puhul on liikmesriikidele ja agentuurile siduvad varjupaigaalaste õigusaktide sätted ja eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi omistamise kohta14a.

  _________________

  _________________

  14 ELT L 105, 13.4.2006, lk 1.

  14 ELT L 105, 13.4.2006, lk 1.

   

  14a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT L 180, 29.6.2013, lk 60).

  15 ELT L 326, 13.12.2005, lk 13.

   

  Selgitus

  Tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet ei rakendata ainult pagulastele ja varjupaiga taotlejatele ning neid kahte küsimust tuleks eristada. Samuti on vaja ajakohastada viidet direktiivile liikmesriikides pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta, kuna see võeti vastu komisjoni ettepaneku tõttu.

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 5 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (5 a) Käesolevat määrust tuleks kohaldada täielikus vastavuses tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttega, mille kohaselt ei tohi kedagi tagasi saata, välja saata või välja anda ega sundida reisima riiki, kus teda tõsiselt ohustab surmanuhtlus, piinamine või muu ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus või kus kõnealuse isiku elu või vabadus võiks tema rassi, usutunnistuse, kodakondsuse, seksuaalse sättumuse, teatud sotsiaalsesse rühma kuulumise või tema poliitiliste veendumuste tõttu ohtu sattuda või mille tõttu ohustab teda tõsiselt tagasisaatmine, väljasaatmine või väljaandmine teise riiki.

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 5 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 b) Liikmesriigi ja kolmanda riigi vaheline võimalik kokkulepe ei saa vabastada liikmesriike nende tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttest tulenevatest rahvusvahelistest kohustustest rahvusvahelise ja liidu õiguse raames.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 6

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (6) Liikmesriigi ja kolmanda riigi vaheline võimalik kokkulepe ei vabasta liikmesriiki nimetatud kohustustest, kui nad on teadlikud või peaksid olema teadlikud, et kolmanda riigi varjupaigamenetluses ja varjupaigataotlejate vastuvõtutingimustes esinevad süsteemsed puudused annavad piisavalt alust arvata, et varjupaigataotlejal tekib reaalne oht saada koheldud ebainimlikult või alandavalt või kui nad on teadlikud või peaksid olema teadlikud, et asjaomane kolmas riik tegutseb tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte vastaselt.

  (6) Liikmesriigi ja kolmanda riigi vaheline võimalik kokkulepe ei vabasta liikmesriiki nende rahvusvahelisest ja ELi õigusest tulenevatest kohustustest, eelkõige tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte järgimisest, kui nad on teadlikud või peaksid olema teadlikud, et kolmanda riigi varjupaigamenetluses ja varjupaigataotlejate vastuvõtutingimustes esinevad puudused ei võimalda individuaalset, õiglast ja tõhusat menetlust või kui nad on teadlikud või peaksid olema teadlikud, et asjaomane kolmas riik tegutseb tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte vastaselt. Liikmesriikide või agentuuri üksused peaksid lähtuma liidu ja rahvusvahelise õiguse sätetest ka juhul, kui operatsioonid toimuvad kolmandate riikide territoriaalmeres ja nendes riikides oleksid sätestatud teistsugused normid.

  Selgitus

  Tuleb vältida kaitset vajavate isikute väljasaatmist riikidesse, kus puuduvad sobivad menetlused rahvusvahelise kaitse taotlemiseks.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 6 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (6 a) Tuginedes ELi toimimise lepingu artiklile 80, ei tohiks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 604/201314b kohaldamine takistada liikmesriikidel vabatahtlikkuse alusel rändajate ja varjupaigataotlejate ümberpaigutamise süsteemi kohaldamist.

   

  _________________

   

  14b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT L 180, 29.6.2013, lk 31).

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 7

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (7) Patrull- ja vaatlustegevusel merel võib osutuda vajalikuks osutada abi merehädalistele. Kooskõlas rahvusvahelise õigusega peab iga riik nõudma, et tema lipu all sõitva laeva kapten osutab abi igale merehädalisele ja suundub võimalikult kiiresti merehädalist päästma, seadmata seejuures ohtu laeva, meeskonda või reisijaid. Sellist abi tuleks osutada hoolimata abi vajavate isikute kodakondsusest või staatusest või olukorrast, milles nad viibivad.

  (7) Patrull- ja vaatlustegevusel merel võib osutuda vajalikuks osutada abi merehädalistele. Kooskõlas rahvusvahelise õigusega peab iga riik nõudma, et tema lipu all sõitva laeva kapten osutab aktiivselt ja viivitamata abi igale merehädalisele ja suundub võimalikult kiiresti merehädalist päästma, seadmata seejuures ohtu meeskonda või reisijaid. Sellist abi tuleks osutada hoolimata abi vajavate isikute kodakondsusest või staatusest või olukorrast, milles nad viibivad. Seega ei tohiks võtta mingeid meetmeid, sealhulgas kriminaalmenetlused ja karistused, mis takistaksid laeva kaptenit merehädalistele abi osutamast.

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 8 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (8 a) Selged eeskirjad peaksid tagama, et kui merehädalised leitakse, tehakse kerge vaevaga ja kiiresti kindlaks vastutav päästekoordinatsioonikeskus. Kahtluse korral, näiteks kui laev ujub eri otsingu- ja päästepiirkondade vahel, peaks rahvusvaheline koordineerimiskeskus nimetama vastutava päästekoordinatsioonikeskuse.

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 8 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (8 b) Kinnipeetud või päästetud isikute maaletoimetamisel liikmesriigis, liidus ja teistes ELi liikmesriikides tuleks täielikult järgida solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise põhimõtet kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 80.

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 9

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (9) Agentuuri kooskõlastatavat patrull- ja vaatlustegevust korraldatakse vastavalt operatsiooniplaanile kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2007/2004. Mereoperatsioonide puhul peaks operatsiooniplaan sisaldama spetsiifilist teavet ühisoperatsiooni või katseprojekti toimumise geograafilises alas kohaldatava jurisdiktsiooni ja õigusaktide kohta, sealhulgas viiteid rahvusvahelistele ja liidu õigusnormidele, mis käsitlevad pealtkuulamist, merepäästet ja maaletoimetamist. Määrusega reguleeritakse omakorda pealtkuulamise, merepääste ja maaletoimetamise küsimusi agentuuri kooskõlastatava merepiiri patrull- ja vaatlustegevuse kontekstis.

  (9) Agentuuri kooskõlastatavat patrull- ja vaatlustegevust korraldatakse vastavalt operatsiooniplaanile kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2007/2004. Mereoperatsioonide puhul peaks operatsiooniplaan sisaldama spetsiifilist teavet ühisoperatsiooni, katseprojekti või kiirreageerimisoperatsiooni toimumise geograafilises alas kohaldatava jurisdiktsiooni ja õigusaktide kohta, sealhulgas viiteid rahvusvahelistele ja liidu õigusnormidele, mis käsitlevad pealtkuulamist, merepäästet ja maaletoimetamist. See peaks hõlmama ka eeskirju ja menetlusi, mis tagavad, et rahvusvahelist kaitset vajavad isikud, sealhulgas potentsiaalsed inimkaubanduse ohvrid, saatjata alaealised ja muud haavatavad isikud identifitseeritakse operatsiooni käigus, ning et neile isikutele antakse asjakohast abi ja tagatakse muu hulgas juurdepääs rahvusvahelisele kaitsele. Määrusega reguleeritakse omakorda kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja põhiõigustega pealtkuulamise, merepääste ja maaletoimetamise küsimusi agentuuri kooskõlastatava merepiiri patrull- ja vaatlustegevuse kontekstis.

  Muudatusettepanek  17

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 11

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (11) Käesolevas määruses peetakse kinni põhiõigustest ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtteid – õigust elule, inimväärikuse austamist, piinamise ning ebainimliku või alandava kohtlemise ja karistamise keeldu, õigust vabadusele ja turvalisusele, tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet, diskrimineerimiskeeldu, õigust tõhusale õiguskaitsevahendile, varjupaigaõigust ja lapse õigusi.

  (11) Käesolevas määruses peetakse kinni põhiõigustest ja järgitakse Euroopa Liidu lepingu artiklitega 2 ja 6 ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtteid, eelkõige inimväärikuse austamist, õigust elule, piinamise ning ebainimliku või alandava kohtlemise ja karistamise keeldu, inimkaubitsemise keeldu, õigust vabadusele ja turvalisusele, õigust isikuandmete kaitsele, varjupaigaõigust ja õigust kaitsele väljasaatmise korral, tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet, diskrimineerimiskeeldu, õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja lapse õigusi. Liikmesriigid ja agentuur peaksid käesolevat määrust kohaldama kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega. Käesolevas määruses järgitakse ka inimõigusi ja põhivabadusi, nagu need on ette nähtud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

  Muudatusettepanek  18

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 12 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (12 a) Käesolev määrus ei välista võimalust määrata kindlaks merel toimuvate ühisoperatsioonide üksikasju spetsiaalsetes tegevuskavades, võttes arvesse konkreetseid nõudmisi ja liikmesriikide sekkumise konteksti eriomadusi.

  Selgitus

  Käesoleva määrusega luuakse aluseks olev õigusraamistik, mis peaks võimaldama liikmesriikidel määrata operatsioonide üksikasjad tegevuskavades piisava paindlikkusega kindlaks.

  Muudatusettepanek  19

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  4. „osalev liikmesriik” – liikmesriik, kes osaleb mereoperatsioonis vahendite või isikkoosseisuga, kuid kes ei ole vastuvõttev liikmesriik;

  4. „osalev liikmesriik” – liikmesriik, kes osaleb mereoperatsioonis tehniliste seadmete või piirivalvurite ja muude töötajatega, kuid kes ei ole vastuvõttev liikmesriik;

   

  Selgitus

  Kasutatav sõnavara tuleb viia kooskõlla Frontexi määruse sõnavaraga. Tuleks tagada, et rahvusvahelisest pagulas- ja humanitaarõigusest tulenevate kohustuste rakendamine on operatsiooniplaani osa.

  Muudatusettepanek  20

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 7 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  7 a. „operatsiooniplaan” – plaan, mis on koostatud määruse (EÜ) nr 2007/2004 artikli 3a või artikli 8e kohaselt;

  Selgitus

  Kuna artiklis 10 kasutatakse terminit „operatsiooniplaan”, siis tuleks selgitada, millele see viitab.

  Muudatusettepanek  21

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 11

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  11. „turvaline paik” – koht, kus loetakse päästeoperatsioon lõpetatuks ja kus on tagatud ellujäänute turvalisus, sealhulgas nende põhiõiguste kaitse, kus on võimalik rahuldada nende põhivajadusi ja kus on võimalik korraldada nende transport järgmisse või lõplikku sihtkohta;

  11. „turvaline paik” – koht, kus loetakse päästeoperatsioon lõpetatuks ja kus on tagatud ellujäänute turvalisus ning nende põhiõiguste kaitse, kus on võimalik rahuldada nende põhivajadusi ja kus on võimalik korraldada nende transport järgmisse või lõplikku sihtkohta kooskõlas tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõttega;

  Selgitus

  Termin „turvaline paik” on vaja selgelt määratleda, kuna see on rahvusvahelisest õigusest tuleneva otsimis- ja päästmiskohustuse üks keskseid teemasid.

  Muudatusettepanek  22

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Mereoperatsiooni korraldamiseks tuleb meetmeid võtta nii, et nendega ei seata ohtu kinnipeetud või päästetud isikuid ega osalevaid üksusi.

  Mereoperatsiooni korraldamiseks tuleb meetmeid võtta nii, et nendega tagatakse igal juhul kinnipeetud või päästetud isikute ja osalevate üksuste ohutus.

  Muudatusettepanek  23

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Ühtegi isikut ei toimetata maale ega anta muul viisil üle selle riigi asutustele, kus esineb tõsine oht, et kõnealuse isiku suhtes rakendatakse surmanuhtlust, piinamist või muud ebainimlikku või inimväärikust alandavat kohtlemist või karistamist või kui esineb tõsine oht, et ta saadetakse välja teise riiki või antakse välja teisele riigile, rikkudes tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet.

  1. Ühtegi isikut ei toimetata maale, ei viida sinna ega anta muul viisil üle selle riigi asutustele ega sunnita sisenema sellesse riiki, kus esineb tõsine oht, et kõnealuse isiku suhtes rakendatakse surmanuhtlust, piinamist või muud ebainimlikku või inimväärikust alandavat kohtlemist või karistamist või pannakse toime tema inimõiguste muu tõsine rikkumine, või kus ta elu või vabadus satuks ohtu tema rassi, usu, rahvuse, seksuaalse sättumuse, teatud sotsiaalsesse rühma kuulumise või tema poliitiliste veendumuste tõttu, või kui esineb tõsine oht, et ta saadetakse välja teise riiki või antakse välja teisele riigile, rikkudes tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet.

  Muudatusettepanek  24

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Enne kolmandas riigis maaletoimetamise otsuse tegemist võtavad osalevad üksused arvesse kolmandas riigis valitsevat üldist olukorda ning kinnipeetud või päästetud isikuid ei toimetata kõnealusesse kolmandasse riiki, kui vastuvõttev liikmesriik või osalevad liikmesriigid on teadlikud või peaksid olema teadlikud sellest, et asjaomane kolmas riik kohtleb isikuid lõikes 1 kirjeldatud viisil.

  2. Enne mereoperatsiooni toimumist ja selle ajal uurivad vastuvõttev liikmesriik ja osalevad liikmesriigid naabruses asuvate kolmandate riikide üldist olukorda ning rännet ja varjupaiga andmist käsitlevate kahepoolsete kokkulepete ja projektide olemasolu, mida viiakse läbi kooskõlas liidu õigusega ja kasutades liidu vahendeid. Kinnipeetud või päästetud isikuid ei toimetata, ei suunata edasi ega anta muul viisil üle kolmanda riigi asutustele ega sunnita sisenema kolmandasse riiki, kui vastuvõttev liikmesriik või osalevad liikmesriigid või agentuur on teadlikud või peaksid olema teadlikud sellest, et asjaomane kolmas riik kohtleb isikuid lõikes 1 kirjeldatud viisil. Nimetatud liikmesriigid annavad kõnealuse teabe osalevatele üksustele. Nad kasutavad selleks eri allikatest pärinevat teavet, sealhulgas teistelt liikmesriikidelt, Euroopa välisteenistuselt, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametilt, agentuurilt, ÜRO pagulaste ülemvolinikult või muudelt asjaomastelt rahvusvahelistelt ja valitsusvälistelt organisatsioonidelt saadud teavet.

  Muudatusettepanek  25

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. Maaletoimetamisel kolmandas riigis identifitseerivad osalevad üksused kinnipeetud või päästetud isikud ning hindavad võimalikult ulatuslikult nende isiklikku olukorda enne maaletoimetamist. Nad teatavad kinnipeetud või päästetud isikutele maaletoimetamise koha sobival viisil ning annavad neile võimaluse esitada põhjused selle kohta, miks nad leiavad, et maaletoimetamine antud kohas oleks tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse rikkumine.

  3. Kui kaalutakse maaletoimetamist kolmandas riigis või artikli 6 lõike 1 a punktis b ja artikli 7 lõike 1 a punktis b sätestatud juhtudel, identifitseerivad osalevad üksused kinnipeetud või päästetud isikud ning hindavad enne otsuse tegemist nende isiklikku olukorda, sealhulgas nende tervislikku seisundit ja muid tingimusi, mis võivad nad muuta haavatavaks või tingida rahvusvahelise kaitse vajaduse. Nad teatavad kinnipeetud või päästetud isikutele viimastele arusaadavas keeles või keeles, millest nad on kõigi eelduste kohaselt võimelised aru saama, maaletoimetamise koha ning annavad neile võimaluse esitada põhjused selle kohta, miks nad leiavad, et maaletoimetamine antud kohas oleks tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse rikkumine. Operatsiooniplaanis sätestatakse muud üksikasjad.

  Muudatusettepanek  26

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  4. Osalevad üksused võtavad kogu operatsiooni käigus arvesse laste, inimkaubanduse ohvrite, kiiret arstiabi vajavate isikute, rahvusvahelist kaitset vajavate isikute ja teiste eriti haavatavas olukorras olevate isikute erivajadusi.

  4. Osalevad üksused võtavad kogu mereoperatsiooni käigus arvesse laste, inimkaubanduse ohvrite, kiiret arstiabi vajavate isikute, puudega inimeste, rahvusvahelist kaitset vajavate isikute ja teiste eriti haavatavas olukorras olevate isikute erivajadusi. Seega peaks osalevatel üksustel olema võimalus kaasata arste, tõlke ja muid asjaomaseid eksperte.

  Muudatusettepanek  27

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  4 a. Kui on alust arvata, et merel kinnipeetud või merelt päästetud isikute maaletoimetamisega kavandatud kohas rikutakse tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet, ei tohi osalevad üksused jagada isikuga seotud isiklikku teavet päritoluriigi asutuste ega teiste kolmandate riikide asutustega.

  Selgitus

  Muudatusettepaneku eesmärk on viia määrus kooskõlla Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni, rahvusvahelise laevanduskoja (International Chamber of Shipping) ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ühiste suunistega merepääste kohta.

  Muudatusettepanek  28

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 4 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  4 b. Osalevad üksused peavad kohtlema kõiki pardal viibivaid isikuid inimväärikust austavalt.

  Selgitus

  Muudatusettepanek viib määruse kooskõlla ÜRO välismaalaste ebaseaduslikku üle riigipiiri toimetamist tõkestava protokolli artikliga 9.

  Muudatusettepanek  29

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 5

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  5. Mereoperatsioonis osalevad piirivalvurid läbivad põhiõiguste, pagulasõiguse ning otsingu- ja päästetegevuse rahvusvahelise õiguskorra asjaomaste sätete alase koolituse.

  5. Kõik piirivalvurid ja liikmesriikide muud ametnikud peavad enne mereoperatsioonis osalemist saama koolituse liidu ja rahvusvahelise õiguse asjaomases valdkonnas, kus käsitletakse muu hulgas põhiõigusi, lapse õigusi ja juurdepääsu rahvusvahelisele kaitsele ning suuniseid kaitset otsivate isikute identifitseerimise ja nende taassuunamise kohta asjaomastesse asutustesse, ning päästetegevuse rahvusvahelise õiguskorra asjaomaste sätete alal. Iga osalev üksus kaasab vähemalt ühe meditsiinilise väljaõppe saanud isiku.

  Muudatusettepanek  30

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Kui osalevad üksused avastavad laeva, mida kahtlustatakse ebaseaduslikus piiriületamises või mis kavatseb selliselt toimida, lähenevad nad laevale selle tuvastamiseks ja selle riikkondsuse kindlakstegemiseks ning kuni edasiste meetmete võtmiseni jälgivad laeva sobivast kaugusest. Osalevad üksused edastavad laeva andmed kohe rahvusvahelisele kooskõlastuskeskusele.

  1. Kui osalevad üksused avastavad laeva, mida kahtlustatakse ebaseaduslikus piiriületamises või mis kavatseb selliselt toimida, lähenevad nad laevale selle tuvastamiseks ja selle riikkondsuse kindlakstegemiseks ning kuni edasiste meetmete võtmiseni jälgivad laeva sobivast kaugusest, rakendades sealjuures kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid. Osalevad üksused edastavad laeva andmed, sealhulgas andmed isikute olukorra kohta, nimelt andmed selle kohta, kas nende elu või tervis on vahetult ohus, kohe rahvusvahelisele koordinatsioonikeskusele. Viimane edastab teabe vastuvõtva liikmesriigi riiklikule koordinatsioonikeskusele.

  Muudatusettepanek  31

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Kui laev on sisenemas või juba sisenenud operatsioonis mitteosaleva liikmesriigi territoriaalvetesse või külgvööndisse, edastatavad osalevad üksused laeva andmed rahvusvahelisele kooskõlastuskeskusele, kes teavitab omakorda asjaomase liikmesriigi riiklikku kooskõlastuskeskust.

  2. Kui laev on sisenemas või juba sisenenud operatsioonis mitteosaleva liikmesriigi territoriaalvetesse või ametlikult välja kuulutatud külgvööndisse, edastatavad osalevad üksused laeva andmed rahvusvahelisele koordinatsioonikeskusele, kes teavitab omakorda asjaomase liikmesriigi riiklikku koordinatsioonikeskust.

  Muudatusettepanek  32

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. Osalevad üksused edastavad muudes väljaspool mereoperatsiooni toimuvates ebaseaduslikes tegevustes kahtlustatava laeva andmed rahvusvahelisele kooskõlastuskeskusele, kes teavitab omakorda asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide riiklikku kooskõlastuskeskust.

  3. Osalevad üksused edastavad muudes väljaspool mereoperatsiooni toimuvates ebaseaduslikes tegevustes kahtlustatava laeva andmed rahvusvahelisele koordinatsioonikeskusele, kes teavitab omakorda asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide riiklikku koordinatsioonikeskust. Vajaduse korral ja käesolevas määruses sätestatud eesmärkide täitmiseks võtavad asjaomaste liikmesriikide asutused ja agentuur tarvitusele EUROSURi raamistiku.

  Muudatusettepanek  33

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Osalevad üksused võtavad vastuvõtva liikmesriigi või osaleva liikmesriigi territoriaalmeres vähemalt ühe järgmistest meetmetest, kui on piisav alus kahtlustada, et laeval on isikud, kes kavatsevad vältida kontrollimist piiripunktides, või et sellega toimetatakse rändajaid ebaseaduslikult üle piiri:

  1. Osalevad üksused võtavad vastuvõtva liikmesriigi või osaleva liikmesriigi territoriaalmeres selle liikmesriigi loal, kellele territoriaalmeri kuulub, vähemalt ühe järgmistest meetmetest, kui on piisav alus kahtlustada, et laeval on isikud, kes kavatsevad vältida kontrollimist piiripunktides, või et sellega toimetatakse rändajaid ebaseaduslikult üle piiri:

  a) laeva kuuluvust, selle registreerimist ning reisi üksikasju tõendava teabe ja dokumentide ning pardal viibivate isikute identiteeti ja kodakondsust tõendava ja muid isikuandmeid hõlmava teabe ja dokumentide nõudmine;

  a) laeva kuuluvust, selle registreerimist ning reisi üksikasju tõendava teabe ja dokumentide ning pardal viibivate isikute identiteeti ja kodakondsust tõendava ja muid isikuandmeid (sealhulgas nende tervisliku seisundi kohta) hõlmava teabe ja dokumentide nõudmine, et hinnata, kas pardal on meditsiiniliste erivajadustega isikuid;

  b) laeva peatamine, selle pardale minemine ning laeva, selle lasti ja pardal viibivate isikute läbiotsimine ning pardal viibivate isikute küsitlemine;

  b) laeva peatamine, selle pardale minemine ning laeva, selle lasti ja pardal viibivate isikute läbiotsimine ning pardal viibivate isikute küsitlemine;

  c) pardal viibivate isikute teavitamine sellest, et neid võidakse keelata piiri ületada ning et sõidukit juhtivatele isikutele võidakse reisi jätkamise eest ette näha karistused;

  c) pardal viibivate isikute teavitamine sellest, miks neid võidakse keelata piiri ületada ning et laeva juhtivatele isikutele võidakse reisi jätkamise eest ette näha karistused;

   

  1 a. Kui kahtlused, et laeval on isikud, kes kavatsevad vältida kontrollimist piiripunktides, või et laevaga toimetatakse rändajaid ebaseaduslikult üle piiri, osutuvad tõeks, võib vastuvõttev liikmesriik või osalev liikmesriik, kellele territoriaalmeri kuulub, võtta vähemalt ühe järgmistest meetmetest:

  d) laeva arestimine ja pardal viibivate isikute kinnipidamine;

  a) laeva arestimine ja pardal viibivate isikute kinnipidamine;

  e) laeva kursi muutmise nõudmine, nii et laev eemalduks territoriaalmeres või külgvööndis asuvast sihtkohast või suunduks mõnda muusse sihtkohta, mis ei asu territoriaalmeres või külgvööndis, ning laeva eskortimine või selle läheduses viibimine seni, kuni laev on sellisele kursile jõudnud;

  b) laeva kursi muutmise nõudmine, nii et laev eemalduks territoriaalmeres või külgvööndis asuvast sihtkohast või suunduks mõnda muusse sihtkohta, mis ei asu territoriaalmeres või külgvööndis, ning laeva eskortimine või selle läheduses viibimine seni, kuni see on sellisele kursile jõudnud;

  f) laeva või selle pardal viibivate isikute toimetamine vastuvõtvasse liikmesriiki või mõnda teise operatsioonis osalevasse liikmesriiki või rannikuäärsesse liikmesriiki.

  c) laeva või selle pardal viibivate isikute toimetamine vastuvõtvasse liikmesriiki või mõnda teise operatsioonis osalevasse liikmesriiki või rannikuäärsesse liikmesriiki operatsiooniplaani kohaselt.

  Muudatusettepanek  34

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 1 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  1 b. Lõike 1 a punktis b kirjeldatud meetmeid võib võtta vaid juhul, kui osalev üksus

   

  i) on kindlaks teinud, et laeva ei sunnita sisenema kolmandasse riiki, rikkudes artikli 4 lõiget 1, ning

   

  ii) on vajaduse korral võtnud artikli 4 lõigetes 3 ja 4 sätestatud meetmeid.

   

  Kohaldatakse direktiivi 2013/32/EL artiklit 6.

  Muudatusettepanek  35

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. Kui on piisavalt põhjust kahtlustada, et riikkondsuseta laev või laev, mida võidakse käsitada riikkondsuseta laevana, veab isikuid, kes kavatsevad vältida kontrollimist piiripunktides, või tegeleb rändajate ebaseadusliku toimetamisega üle piiri, siis vastuvõttev liikmesriik või osalev liikmesriik, kelle territoriaalmeres on riikkondsuseta laev kinni peetud, annab osalevale üksusele loa ja juhised laev kinni pidada ja võtta lõike 1 kohase mis tahes meetme.

  3. Kui on piisavalt põhjust kahtlustada, et riikkondsuseta laev veab isikuid, kes kavatsevad vältida kontrollimist piiripunktides, või tegeleb rändajate ebaseadusliku toimetamisega üle piiri, siis vastuvõttev liikmesriik või osalev liikmesriik, kelle territoriaalmeres on riikkondsuseta laev kinni peetud, annab osalevale üksusele loa ja juhised laev kinni pidada ja võtta lõike 1 kohase mis tahes meetme.

  Muudatusettepanek  36

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  4 a. Liikmesriigid ja agentuur on kohustatud järgima varjupaigaõiguse alaseid õigusakte, iseäranis Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/32/EL (rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise ühise menetluse kohta), kui menetletakse liikmesriigi territooriumil, kaasa arvatud piiril, territoriaalmerel või transiiditsoonides esitatud rahvusvahelise kaitse taotlusi.

  Muudatusettepanek  37

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Kui osalevatel üksustel on avamerel olles piisav alus kahtlustada, et laev toimetab rändajaid ebaseaduslikult üle piiri, võtavad nad lipuriigi loal, mis on antud kooskõlas välismaalaste ebaseaduslikult üle riigipiiri toimetamist tõkestava protokolliga, vähemalt ühe järgmistest meetmetest:

  1. Kui osalevatel üksustel on avamerel olles piisav alus kahtlustada, et laev toimetab rändajaid ebaseaduslikult üle piiri, võtavad nad lipuriigi loal, mis on antud kooskõlas välismaalaste ebaseaduslikult üle riigipiiri toimetamist tõkestava protokolliga, vähemalt ühe järgmistest meetmetest:

  a) laeva kuuluvust, selle registreerimist ning reisi üksikasju tõendava teabe ja dokumentide ning pardal viibivate isikute identiteeti ja kodakondsust tõendava ja muid isikuandmeid hõlmava teabe ja dokumentide nõudmine;

  a) laeva kuuluvust, selle registreerimist ning reisi üksikasju tõendava teabe ja dokumentide ning pardal viibivate isikute identiteeti ja kodakondsust tõendava ja muid isikuandmeid (sealhulgas nende tervisliku seisundi kohta) hõlmava teabe ja dokumentide nõudmine, et hinnata, kas pardal on meditsiiniliste erivajadustega isikuid;

  b) laeva peatamine, selle pardale minemine ning laeva, selle lasti ja pardal viibivate isikute läbiotsimine ning pardal viibivate isikute küsitlemine;

  b) laeva peatamine, selle pardale minemine ning laeva, selle lasti ja pardal viibivate isikute läbiotsimine ning pardal viibivate isikute küsitlemine;

  c) pardal viibivate isikute teavitamine sellest, et neid võidakse keelata piiri ületada ning et sõidukit juhtivatele isikutele võidakse reisi jätkamise eest ette näha karistused;

  c) pardal viibivate isikute teavitamine sellest, miks neid võidakse keelata piiri ületada ning et laeva juhtivatele isikutele võidakse reisi jätkamise eest ette näha karistused;

   

  1 a. Kui kahtlused, et laevaga toimetatakse rändajaid ebaseaduslikult üle piiri, osutuvad tõeks, võib osalev üksus võtta lipuriigi loal, mis on antud kooskõlas välismaalaste ebaseaduslikult üle riigipiiri toimetamist tõkestava protokolliga, vähemalt ühe järgmistest meetmetest:

  d) laeva arestimine ja pardal viibivate isikute kinnipidamine;

  a) laeva arestimine ja pardal viibivate isikute kinnipidamine;

  e) laeva kursi muutmise nõudmine, nii et laev eemalduks territoriaalmeres või külgvööndis asuvast sihtkohast või suunduks mõnda muusse sihtkohta, mis ei asu territoriaalmeres või külgvööndis, ning laeva eskortimine või selle läheduses viibimine seni, kuni laev on sellisele kursile jõudnud;

   

  f) laeva või selle pardal viibivate isikute toimetamine kolmandasse riiki või laeva või selle pardal viibivate isikute muul viisil üleandmine kolmanda riigi ametiasutustele;

  b) laeva või selle pardal viibivate isikute toimetamine kolmandasse riiki või laeva või selle pardal viibivate isikute muul viisil üleandmine kolmanda riigi ametiasutustele;

  g) laeva või selle pardal viibivate isikute toimetamine vastuvõtvasse liikmesriiki või mõnda teise operatsioonis osalevasse liikmesriiki.

  c) laeva või selle pardal viibivate isikute toimetamine vastuvõtvasse liikmesriiki või mõnda teise operatsioonis osalevasse liikmesriiki.

  Muudatusettepanek  38

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  1 b. Lõike 1 a punktis b kirjeldatud meetmeid võib võtta vaid juhul, kui osalev üksus

   

  i) on kindlaks teinud, et laeva ei sunnita sisenema kolmandasse riiki, rikkudes artikli 4 lõiget 1, ning

   

  ii) on vajaduse korral võtnud artikli 4 lõigetes 3 kuni 4 sätestatud meetmed.

  Muudatusettepanek  39

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 1 c (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  1 c. Kui on piisavalt alust kahtlustada, et laev on seotud inimkaubanduse ja ebaseadusliku sisserändega, antakse ohvritele abi.

  Muudatusettepanek  40

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  4. Kui välisriigi lipu all sõitva või oma lippu näitamast keelduva laeva puhul on piisav alus kahtlustada, et selle riikkondsus ühtib operatsioonis osaleva üksuse omaga, kontrollib osalev üksus laeva õigust sõita sellise lipu all. Sel eesmärgil võib kahtlusalusele laevale läheneda. Kui pärast dokumentide kontrollimist jääb kahtlus püsima, teostab üksus laeva pardal võimalikult ettevaatlikult täiendava kontrollimise. Asjakohaste kanalite kaudu võetakse ühendust osaleva liikmesriigiga, mille lipu all laev väidetavalt sõidab.

  4. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

  Selgitus

  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

  Muudatusettepanek  41

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 8

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  8. Kui on piisav alus kahtlustada, et riikkondsuseta laev või laev, mida võidakse käsitada riikkondsuseta laevana, toimetab rändajaid ebaseaduslikult üle piiri, võib osalev üksus minna pardale ja peatada laeva eesmärgiga kontrollida selle riikkondsuse puudumist. Kui kahtlused leiavad tõendamist, võib kooskõlas riikliku ja rahvusvahelise õigusega võtta lõike 1 kohaseid täiendavaid asjakohaseid meetmeid.

  8. Kui on piisav alus kahtlustada, et riikkondsuseta laev toimetab rändajaid ebaseaduslikult üle piiri, võib osalev üksus minna pardale ja laeva läbi otsida eesmärgiga kontrollida selle riikkondsuse puudumist. Kui kahtlused leiavad tõendamist, võib kooskõlas riikliku ning liidu ja rahvusvahelise õigusega võtta lõike 1 kohaseid täiendavaid asjakohaseid meetmeid.

   

  Selgitus

  Kuna artiklis 2 defineeritakse mõiste „riikkondsuseta laev”, siis tuleks seda kasutada kogu teksti ulatuses. Sõnastus tuleks viia kooskõlla Palermo protokolli artikli 8 lõikega 7, mis näeb ette, et laeva pardale võib minna ja laeva võib läbi otsida.

  Muudatusettepanek  42

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 10

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  10. Rahvusvahelises kooskõlastuskeskuses vastuvõtvat liikmesriiki või osalevat liikmesriiki esindav ametnik määratakse siseriikliku õiguse kohaselt isikuks, kes annab loa kontrollida laeva õigust asjaomase liikmesriigi lipu all sõita või võtta muid lõike 1 kohaseid meetmeid.

  10. Rahvusvahelises koordinatsioonikeskuses vastuvõtvat liikmesriiki või osalevat liikmesriiki esindav ametnik vastutab teabevahetuse hõlbustamise eest asjaomase liikmesriigi pädevate asutustega, taotledes luba kontrollida laeva õigust selle lipu all sõita või võtta muid lõike 1 kohaseid meetmeid.

  Muudatusettepanek  43

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 8 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Vastuvõtva või osaleva liikmesriigi territoriaalmerega külgnevas vööndis võetakse artikli 6 lõikes 1 kehtestatud meetmed kooskõlas artikli 6 lõikega 2.

  1. Vastuvõtva või osaleva liikmesriigi territoriaalmerega külgnevas ametlikult välja kuulutatud vööndis võetakse artikli 6 lõikes 1 kehtestatud meetmed kooskõlas artikli 6 lõikega 1b ja artikliga 4.

  Selgitus

  Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni artikli 33 alusel tuleb külgvöönd ametlikult välja kuulutada, et anda seega rannikuriigile läbisõidul olevate laevade kontrollimise õigus ja vältida selle riigi tolli-, rahandus-, immigratsiooni- või sanitaaralaste õigusaktide ja sätete rikkumist või karistada asjaomaste rikkumiste eest.

  Muudatusettepanek  44

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 9

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  -1. Liikmesriigid tagavad enne mereoperatsiooni, et osalevad üksused täidavad kohustust osutada abi igale merehädas olevale laevale või isikule vastavalt päästetegevust ning põhiõigusi käsitlevatele rahvusvaheliste konventsioonide kohaldatavatele sätetele. Nad teevad seda sõltumata selle isiku kodakondsusest või staatusest või isiku leidmise asjaoludest.

  1. Mereoperatsioonis osalevad üksused annavad abi igale merehädas olevale laevale või isikule. Nad teevad seda sõltumata selle isiku kodakondsusest või staatusest või isiku leidmise asjaoludest.

  1. Mereoperatsioonis osalevad üksused annavad abi igale merehädas olevale laevale või isikule. Nad teevad seda sõltumata selle isiku kodakondsusest või staatusest või isiku leidmise asjaoludest.

  2. Kui mereoperatsiooni käigus satub laev või keegi pardalviibivatest inimestest ebakindlasse, häire- või hädaolukorda, edastab osalev üksus kogu olemasoleva teabe võimalikult kiiresti sellise olukorra asukohaks oleva otsingu- ja päästepiirkonna vastutavale päästekoordinatsioonikeskusele.

  2. Kui mereoperatsiooni käigus satub laev või keegi pardalviibivatest inimestest ebakindlasse, häire- või hädaolukorda, edastab osalev üksus kogu olemasoleva teabe võimalikult kiiresti sellise olukorra asukohaks oleva otsingu- ja päästepiirkonna vastutavale päästekoordinatsioonikeskusele.

   

  3. Asjaomaste menetluste määramise lihtsustamiseks eristavad osalevad üksused järgmisi hädaolukordasid:

  3. Laev ja pardal olevad inimesed on ebakindlas olukorras eelkõige siis, kui:

  a) ebamäärane olukord:

  a) esineb kahtlus laeva ja selle pardal olevate inimeste ohutuse suhtes või

  i) kui isik on kuulutatud kadunuks või laev on hilinemas, või

  b) laeva liikumise või asukoha kohta ei ole piisavalt teavet.

  ii) kui isikult või laevalt ei saada teavet asukoha või ohutuse kohta;

  4. Laev ja pardal olevad inimesed on häireolukorras eelkõige siis, kui:

  b) häireolukord:

  a) esineb kartus laeva ja selle pardal olevate inimeste ohutuse suhtes, sest on andmeid tõsiste raskuste kohta, kuid ulatuses, mille puhul häireolukord ei ole tõenäoline, või

  i) kui pärast ebamäärast olukorda ei ole õnnestunud võtta ühendust isiku või laevaga ning muudele asjaomastele allikatele suunatud järelepärimised ei anna tulemusi, või

  b) laeva liikumise või asukoha kohta ei ole pikemat aega teavet.

  ii) kui saadud teave viitab sellele, et laeva toimimise tõhusus on langenud, kuid mitte sellises ulatuses, mille puhul oleks tegemist hädaolukorraga;

  5. Laev ja pardal olevad inimesed on häireolukorras eelkõige siis, kui:

  c) hädaolukord:

  a) on saadud kindlad andmed selle kohta, et laev ja selle pardal oleva inimesed on ohus ja neil on kohe abi vaja, või

  i) kui on saadud kindlad andmed selle kohta, et isik või laev on ohus ning vajab kohe abi, või

  b) katsed laevaga ühendust saada ei ole õnnestunud ja edutud päringud viitavad võimalusele, et laev on hädaolukorras, või

  ii) kui pärast häireolukorda ei õnnestu ikka veel isiku või laevaga ühendust saada ja laiaulatuslikud edutud päringud viitavad võimalusele, et tegemist on hädaolukorraga, või

  c) on saadud teavet, mis osutab sellele, et laeva opereerimise efektiivsus on kahjustatud sellises ulatuses, et hädaolukord on tõenäoline.

  iii) kui on saadud teavet, mis osutab sellele, et laeva toimimise tõhusus on kahjustatud sellises ulatuses, et hädaolukord on tõenäoline.

  6. Lõigete 3–5 eesmärgil olukorda hinnates võtavad osalevad üksused arvesse kõiki asjaomaseid tegureid, sealhulgas:

  4. Lõike 3 eesmärgil olukorda hinnates võtavad osalevad üksused arvesse kõiki asjaomaseid tegureid ning edastavad olukorra hinnangu vastutavale päästekoordinatsioonikeskusele, sealhulgas eelkõige:

  a) andmed abitaotluse esitamise kohta;

  a) andmed abitaotluse esitamise kohta;

  b) laeva merekõlblikkus ja tõenäosus, et laev ei jõua sihtkohta;

  b) laeva merekõlblikkus ja tõenäosus, et laev ei jõua sihtkohta;

  c) reisijate arv konkreetse laeva tüübi ja selle olukorra kohta;

  c) reisijate arv konkreetse laeva tüübi ja selle olukorra kohta (ülekoormus);

  d) rannikule jõudmiseks piisavate varude olemasolu (kütus, vesi, toiduained jne);

  d) rannikule jõudmiseks piisavate varude olemasolu (kütus, vesi, toiduained jne);

  e) kvalifitseeritud meeskonna ja laeva juhtiva isiku olemasolu;

  e) kvalifitseeritud meeskonna ja laeva juhtiva isiku olemasolu;

  f) ohutus-, navigatsiooni- ja sidevahendite olemasolu ja töökorras olek;

  f) ohutus-, navigatsiooni- ja sidevahendite olemasolu;

  g) kiiret arstiabi vajavad reisijad laeva pardal;

  g) kiiret arstiabi vajavad reisijad laeva pardal;

  h) surnud reisijad laeva pardal;

  h) surnud reisijad laeva pardal;

  i) rasedad ja lapsed laeva pardal;

  i) rasedad ja lapsed laeva pardal;

  j) ilma- ja mereolud, sealhulgas ilma- ja mereilmaprognoos.

  j) ilmastikutingimused ja mereolud.

  7. Osalevad üksused edastavad olukorra hinnangu viivitamata vastutavale päästekoordinatsioonikeskusele. Päästekoordinatsioonikeskuse suuniseid oodates võtavad osalevad üksused kõik asjakohased meetmed ohustatud isikute turvalisuse tagamiseks.

  5. Päästekoordinatsioonikeskuse suuniseid oodates võtavad osalevad üksused kõik asjakohased meetmed ohustatud isikute turvalisuse tagamiseks.

  8. Hädaolukorra olemasolu ei sõltu sellest ning hädaolukorra olemasolu ei saa kindlaks määrata ainuüksi selle põhjal, kas laev on esitanud abitaotluse. Juhul kui laev tundub olevat hädaolukorras, ent pardal viibivad isikud keelduvad abi vastu võtmast, teavitab osalev üksus sellest päästekoordinatsioonikeskust ning jätkab oma vastutuskohustuse täitmist, jälgides laeva mõistlikult kauguselt ja võttes kõik vajalikud meetmed ohustatud isikute turvalisuse tagamiseks ning vältides selliste meetmete võtmist, mis võiksid olukorda halvendada või vigastuste või elukaotuse ohtu suurendada.

  6. Hädaolukorra olemasolu ei sõltu sellest ning hädaolukorra olemasolu ei saa kindlaks määrata ainuüksi selle põhjal, kas laev on esitanud abitaotluse. Sellistel juhtudel, kui laev tundub olevat hädaolukorras, ent pardal viibivad isikud keelduvad abi vastu võtmast, teavitab osalev üksus sellest päästekoordinatsioonikeskust ning jätkab oma vastutuskohustuse täitmist, võttes kõik vajalikud meetmed ohustatud isikute turvalisuse tagamiseks ning vältides selliste meetmete võtmist, mis võiksid olukorda halvendada või vigastuste või elukaotuse ohtu suurendada.

  9. Juhul kui asjaomase otsingu- ja päästepiirkonna vastutav kolmanda riigi päästekoordinatsioonikeskus ei vasta osaleva üksuse edastatud teatele, võtab üksus ühendust vastuvõtva liikmesriigi päästekoordinatsioonikeskusega, välja arvatud juhul, kui mõne muu päästekoordinatsioonikeskuse asukoht on otsingu- ja päästeolukorra koordineerimiseks sobivam.

  7. Sellistel juhtudel, mil asjaomase otsingu- ja päästepiirkonna vastutav kolmanda riigi päästekoordinatsioonikeskus ei vasta osaleva üksuse edastatud teatele, võtab üksus ühendust vastuvõtva liikmesriigi päästekoordinatsioonikeskusega.

  10. Osalevad üksused teavitavad rahvusvahelist kooskõlastuskeskust võimalikult kiiresti päästekoordinatsioonikeskusega toimunud suhtlusest ja võetud meetmetest.

  8. Rahvusvahelist koordinatsioonikeskust teavitatakse võimalikult kiiresti päästekoordinatsioonikeskusega toimunud suhtlusest ja osaleva üksuse võetud meetmetest.

  11. Kui laeva ei saa või enam ei saa käsitleda hädaolukorras oleva laevana või kui otsingu- ja päästeoperatsioon on lõppenud, jätkab osalev üksus rahvusvahelise kooskõlastuskeskusega konsulteerides operatsiooni.

  9. Kui laeva ei saa või enam ei saa käsitleda hädaolukorras oleva laevana või kui päästeoperatsioon on lõppenud, jätkab osalev üksus rahvusvahelise koordinatsioonikeskusega konsulteerides operatsiooni.

   

  Selgitus

  Kompromissmuudatusettepaneku lõige 3 on identne 1998. aastal muudetud rahvusvahelise mereotsingute ja -pääse konventsiooni lisa punktiga 4.4. Lõiked 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 on identsed vastavalt nõukogus ühehäälselt vastu võetud nõukogu otsuse 2010/252/EL II osa punktidega 1.3, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5 ja 1.6.

  Muudatusettepanek  45

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 10 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Mereoperatsiooni käigus kinnipeetud või päästetud inimeste maaletoimetamise kord määratakse kindlaks operatsiooniplaanis. Maaletoimetamise kord ei sea mereoperatsioonis mitteosalevatele liikmesriikidele kohustusi, välja arvatud juhul, kui nad sõnaselgelt annavad artikli 6 lõike 4 või artikli 8 lõike 2 kohase loa võtta meetmeid nende territoriaalmeres või külgvööndis.

  1. Mereoperatsiooni käigus kinnipeetud või päästetud inimeste maaletoimetamise kord määratakse artikli 4 kohaselt kindlaks operatsiooniplaanis. Maaletoimetamise kord ei sea mereoperatsioonis mitteosalevatele liikmesriikidele kohustusi, välja arvatud juhul, kui nad sõnaselgelt annavad artikli 6 lõike 4 või artikli 8 lõike 2 kohase loa võtta meetmeid nende territoriaalmeres või külgvööndis. Maaletoimetamise kord võib ette näha, et maaletoimetamine ei pea ilmtingimata tähendama selle riigi ainuvastutust, kelle territooriumil merelt päästetud isikud maale toimetatakse.

  Muudatusettepanek  46

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Artikli 6 lõike 2 või artikli 8 lõike 1 kohase kinnipidamise korral territoriaalmeres või külgvööndis toimub maaletoimetamine vastuvõtvas liikmesriigis või osalevas liikmesriigis, kelle territoriaalmeres või külgvööndis kinnipidamine toimub.

  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

  Selgitus

  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

  Muudatusettepanek  47

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Artikli 6 lõike 4 või artikli 8 lõike 2 kohase kinnipidamise korral territoriaalmeres või külgvööndis toimub maaletoimetamine liikmesriigis, kelle territoriaalmeres või külgvööndis kinnipidamine toimub.

  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

  Selgitus

  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

  Muudatusettepanek  48

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2 a. Enne maaletoimetamist saavad mereoperatsiooni käigus kinnipeetud või päästetud isikud maaletoimetamise koha kohta selget teavet neile arusaadavas keeles või keeles, mille puhul on põhjust eeldada, et isikud seda mõistavad. Erilist tähelepanu pööratakse saatjata alaealistele.

  Muudatusettepanek  49

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Artikli 9 kohases otsingu- ja päästeolukorras teevad osalevad üksused koostööd vastutava päästekoordinatsioonikeskusega, et leida päästetud inimestele sobiv sadam või turvaline paik ning tagada nende kiire ja tõhus maaletoimetamine.

  Kohaldades artiklit 4, teevad osalevad üksused artikli 9 kohases päästeolukorras koostööd vastutava päästekoordinatsioonikeskusega, et leida päästetud inimestele sobiv sadam või turvaline paik ning tagada nende kiire ja tõhus maaletoimetamine.

  Selgitus

  Vajab rõhutamist, et otsingu- ja päästeolukorrale järgneva maaletoimetamise koha otsuse tegemisel tuleb arvesse võtta ka tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet.

  Muudatusettepanek  50

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 10 – lõige 5

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  5. Osalevad üksused teavitavad rahvusvahelist kooskõlastuskeskust selliste isikute olemasolust, kelle suhtes kehtib artikli 4 lõige 1, ning rahvusvaheline kooskõlastuskeksus edastab saadud teabe pädevatele riiklikele asutustele. Selle teabe alusel tuleb operatsiooniplaanis kindlaks määrata võimalikud järelmeetmed.

  5. Osalevad üksused teavitavad rahvusvahelist koordinatsioonikeskust selliste isikute olemasolust, kelle suhtes kehtib artikkel 4, ning rahvusvaheline koordinatsioonikeskus edastab saadud teabe pädevatele riiklikele asutustele. Selle teabe alusel määratakse operatsiooniplaanis kindlaks võimalikud järelmeetmed.

  Selgitus

  Viitama ei peaks vaid artikli 4 lõikele 1, vaid tervele artiklile 4, et hõlmata ka lõiget 4 (eritähelepanu vajavad isikud).

  Muudatusettepanek  51

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 10 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  1. Iga liikmesriik nõuab, et tema lipu all sõitva laeva kapten suundub võimalikult kiiresti merehädalisi päästma ja osutab kõikvõimalikku abi igale merehädalisele hoolimata tema kodakondsusest või staatusest või olukorrast, milles ta viibib, seadmata seejuures tõsisesse ohtu laeva, meeskonda või reisijaid. Liikmesriigid ei võta mingeid meetmeid, sealhulgas kriminaalmenetlused ja karistused, laevakaptenite vastu, kes on päästnud merehädalisi ja toonud nad liikmesriigi territooriumil asuvasse sadamasse.

   

  2. Agentuuri põhiõiguste strateegiat ja põhiõiguste ametniku ja nõuandefoorumi tegevust, mis on sätestatud määruse nr 2007/2004 artiklis 26a, kohaldatakse käesoleva määrusega reguleeritud mereoperatsioonidele.

  Muudatusettepanek  52

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 10 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Artikkel 10 b

   

  Eriüksused

   

  Määruse (EL) nr 2004/2007 artikli 16 kohaselt hindab agentuur vajadust luua eriüksused merepiirivalvega seotud aspektides ametitena, kes tegutsevad suurte rändevoogude, kaasa arvatud ebaseaduslike rändevoogude vööndites ja eelkõige Vahemere piirkonnas, et parandada liikmesriikidevahelist koordineerimist, tagada solidaarsus ja vastutuse jagamine nende riikide vahel, tugevdades agentuuri operatiivvõimsust.

  Selgitus

  Operatiivasutuse loomine Vahemere piirkonnas on kooskõlas prognoosidega Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2013. aasta resolutsioonis rändevoogude kohta Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal, ja kooskõlas Euroopa Ülemkogu 24.–25. oktoobri 2013. aasta järeldustes tehtud soovitustega tugevdada Frontexi tegevust Vahemere piirkonnas.

  Muudatusettepanek  53

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 10 c (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Artikkel 10 c

   

  Solidaarsusmehhanismid

   

  1. Liikmesriik, kelle välispiiril on kiireloomuline ja erakorraline koormus, saab paluda:

   

  – määruse (EÜ) nr 2007/2004 artikli 8a kohaselt Euroopa piirivalverühmade kasutamist, kes osutavad liikmesriigile kiiret operatiivabi;

   

  – agentuuri tehnilist ja operatiivabi määruse (EÜ) nr 2007/2004 artikli 8 kohaselt, et saada abi liikmesriikide vahelistes koordinatsiooniküsimustes ja/või rakendada eksperte riiklike pädevate asutuste toetamiseks;

   

  – hädaabi määruse XXXX [sisejulgeolekufondi piirid] artikli 14 kohaselt kiireloomuliste konkreetsete vajaduste rahuldamiseks hädaolukordades.

   

  2. Liikmesriigid, kus rändesurve esitab selle vastuvõtuvõimalustele ja varjupaigasüsteemile kiireloomulisi nõudmisi, saab paluda:

   

   

  – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 439/2010artikli 13 kohaselt Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti varjupaigatugirühma lähetamist, kes pakub erialapädevusi eelkõige suulise tõlke korraldamise, päritoluriikide ja varjupaigataotluste menetlemise ja haldamisega seoses;

   

  – määruse XXX [Varjupaiga- ja Rändefond] artikli 22 kohaselt hädaabi kiireloomuliste konkreetsete vajaduste rahuldamiseks hädaolukordades;

   

  – Euroopa Komisjonil kontrollida liikmesriikide valmisolekut võtta vastu varjupaigataotlejaid;

   

  3. Euroopa Komisjon jälgib käesoleva artikli õigesti rakendamise tagamiseks pidevalt varjupaigataotlejate vastuvõtmiseks ette nähtud struktuure liikmesriikides ja teeb käesolevas artiklis kirjeldatud juhtudel, olles kontrollinud nende struktuuride tegelikku valmisolekut, ettepanekud varjupaigataotlejate võrdselt jaotamiseks liikmesriikide vahel, nagu on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 80.

  Muudatusettepanek  54

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 10 d (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Artikkel 10 d

   

  Aruanne

   

  1. Agentuur esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande käesoleva määruse rakendamise kohta hiljemalt ... * ja seejärel iga kahe aasta tagant.

   

  2. Kõnealune aruanne sisaldab nende menetluste kirjeldusi, mida agentuur on kehtestanud käesoleva määruse rakendamiseks mereoperatsioonides, ning käesoleva määruse tegeliku rakendamise hinnangut, sealhulgas toimunud vahejuhtumeid. Aruandes esitatakse põhjalik teave põhiõiguste järgimise või põhiõiguste mõjutamise kohta ja see sisaldab ülevaadet kinnipeetud isikute esitatud põhjustest vastavalt artikli 4 lõikele 3 ning selle järel võetud meetmetest.

   

  __________________

   

  * Väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

  Selgitus

  Raportööri olulises täienduses (agentuuri aruanded parlamendile, nõukogule ja komisjonile) tuleks käsitleda ka otsustavat punkti, s.t kinnipeetud isikute vastuväiteid.

  SELETUSKIRI

  Taust

  Viimaste aastakümnete jooksul on Vahemere piirkonda mõjutanud mitmed rahvusvahelised ja piirkondlikud geopoliitilised ja majanduslikud arengusuunad, mis on kaasa toonud poliitilise ebastabiilsuse ning soodustanud Vahemere lõunarannikult põhjarannikule suunduvate rändevoogude ja varjupaigataotlustega seotud surve suurenemist, eelkõige ELi geograafilistel äärealadel asuvatesse Lõuna-Euroopa liikmesriikidesse, nagu Kreeka, Hispaania, Itaalia, Küpros ja Malta.

  ELi lõunapoolsed liikmesriigid olid ootamatult olukorras, kus suur hulk Vahemere piirkonnast pärit inimesi põgenes konflikti, tagakiusamise eest või oma majanduslike võimaluste parandamise nimel, kasutades rahvusvaheliste piiride salajaseks ületamiseks mereteid. 2010. aastal ületas ligi 10 000 inimest Lõuna-Euroopa merepiiri meresõiduks kõlbmatute paatidega, 2011. aastal oli neid rohkem kui 70 000, ning 2012. aastal vähenes nende hulk uuesti ligi 20 000 inimeseni, kusjuures enamiku piiriületustest korraldasid salakaubavedajad.

  Kuigi kõnealune nähtus ei ole levinud kogu ELis, mõjutab see ELi tervikuna. Kõnealuse olukorra tulemusena kutsuti viivitamatult üles suuremale solidaarsusele ja ELi jätkusuutlikele lahendustele, et toetada riike, keda ebaregulaarsed saabumised mere kaudu kõige rohkem mõjutavad. Vastutuse jagamine ja solidaarsus muutusid asendamatuteks teguriteks, et tagada varjupaigataotlejate ja pagulaste põhiõiguste täielik järgimine ELis.

  Komisjoni ettepanek tundub tasakaalustatud ja sellel on sama eesmärk nagu tühistatud otsusel liita ühte õigusvahendisse olemasolevad ELi ja rahvusvahelise õiguse sätted, püüdes toime tulla liikmesriikide vastuvõetud rahvusvahelise õiguse erinevate tõlgenduste ja nende erinevate tavadega Frontexi koordineeritud mereoperatsioonide tõhususe tagamisel.

  Kõnealune ettepanek läheb kaugemale, muutes tühistatud otsuse II osa ehk mittesiduvad suunised otsingu- ja päästeolukordade ning päästetud ja kinnipeetud isikute maaletoimetamise kohta liikmesriikidele õiguslikult siduvaks ja vahetult kohaldatavaks vahendiks, kehtestades eeskirjad kõnealustes olukordades hakkamasaamiseks kõikides Frontexi koordineeritavates mereoperatsioonides. Sellega üritab ettepanek vastata Frontexi operatsioonide suunas tehtud kriitikale, kus tõstatati mõningaid küsimusi otsingu- ja päästeolukordade kohta.

  Järeldused

  Õiguslikult siduv vahend:

  Euroopa Kohtu otsus juhtumis C-355/10 kinnitas muuhulgas, et EL on pädev võtma vastu seadusi nõukogu otsusega 2010/252 hõlmatud valdkonnas. Samuti on selge, et kõnealuse ettepaneku reguleerimisala ei ületa praegust otsust 2010/252 ja et siduvad lisaelemendid on kooskõlas Euroopa Kohtu kohtupraktikaga.

  Põhiõiguste kaitse õigus- ja kohtuvaldkonna arengud:

  Kõnealune ettepanek võtab arvesse õigus- ja kohtuvaldkonna arengut, nagu määruse (EÜ) nr 2007/2004 muudatust ja Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust kohtuasjas Hirsi Jamaa ja teised vs. Itaalia põhiõiguste kaitse ning tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte kohta mereoperatsioonides.

  Vajadus kaitsta meie piire ja omada tõhusat piiride valvamise süsteemi ei kahjusta Euroopa kallastele saabuvate rändajate põhiõigusi. Õigus elule ning tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte järgimine on põhiõiguste tuum ning Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peavad tagama nende täieliku kohaldamise ja austamise.

  Oluline on suurendada õiguslikku selgust põhiõiguste austamise kohta mereseire ja merel kinnipeetud või päästetud isikute maaletoimetamise kontekstis, sealhulgas tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte täielik järgimine. Selle kohta esitati mitmeid muudatusettepanekuid, mille eesmärk oli tugevdada tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet ja inimõiguste kaitset ning rõhutada, et kõik nimetatud operatsioonides osalevad liikmesriigis on seotud rahvusvahelise ja ELi õigustikuga, sealhulgas asjakohase kohtupraktikaga nende kohustuste kohta.

  Solidaarsuse põhimõtte tugevdamine:

  Võttes nõuetekohaselt arvesse liikmesriikide suveräänsust nende territoriaalmeres, on käesoleva ettepaneku peamine eesmärk liikmesriikide vahelise koostöö suurendamine Frontexi koordineeritud operatsioonides, mida liikmesriik, kelle territoriaalmeres tegevus toimub, peab alati lubama.

  Kuigi peamine vastutus piisavate varjupaiga- ja piirihaldussüsteemide käivitamise tagamise eest lasub liikmesriikidel, eeldab Euroopa Liidu toimimise leping ja Stockholmi programm suuremat ELi asutuste ja liikmesriikide vahelist solidaarsuse taset ja vastutuse õiglast jagamist Euroopa ühise varjupaigasüsteemi väljaarendamisel ja välispiiride integreeritud piirivalvesüsteemi järk-järgulisel kehtestamisel. Hetkel pakub ELi õigusraamistik juba mitmeid solidaarsuse ja vastutuse jagamise vahendeid ja viise, mis aitavad hakkama saada liikmesriikide varjupaiga- ja piirihaldussüsteemide kaitsmise lünkade ja vigadega ning tõsta Euroopa ühise varjupaigasüsteemi üldist kvaliteeti.

  Nende käsutuses olevate vahendite, sealhulgas inim-, tehniliste ja rahaliste ressursside käivitamine sõltub asjaomastest liikmesriikidest. ELi-sisene ümberpaigutamise süsteem neile isikuile, kes on saanud õigusliku seisundi peale maaletoimetamist, vajab edasiarendamist. 2010. aasta projekt ELi-siseseks ümberpaigutamiseks Maltalt (EUREMA), mis hõlmas 10 ELi liikmesriiki, on solidaarsuse suurendamise heaks näiteks.

  VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (11.10.2013)

  kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel
  (COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

  Arvamuse koostaja: Norica Nicolai

  LÜHISELGITUS

  Julgeoleku ja kaitse allkomisjon on seisukohal, et määruse ettepanek vajab ainult teatud muudatusi, mis rõhutaksid agentuuri töö neid konkreetseid valdkondi, milles tegeldakse julgeolekuohtudega või mis võivad olla kaudselt seotud ELi ja kolmandate riikide vaheliste suhete arenguga. Edendatakse ELi-sisest suhtlust, eelkõige agentuurile teatavaks saanud julgeolekualase info edastamist Euroopa välisteenistusele. Toonitatakse ka selliste tundlike merealade olemasolu, kus esinevad konfliktid ja julgeolekuohud, sest see võib tekitada palju probleeme patrull- ja vaatlustegevuses välistel merepiiridel. Arvamusega soovitakse edendada nende kolmandate riikide kodanike õiguseid ja kaitset, kes võivad agentuuri operatsioonide ajal merehätta sattuda, ning tagada nende ELi kodanike kaitse teatud tase, kel on kohustus hädalisi aidata. Kuna kavandatakse Schengeni ala laiendamist, esitatakse arvamuses ettepanek, et määruses käsitletaks ka seda küsimust, et vältida tulevikus tekkida võivaid takistusi.

  MUUDATUSETTEPANEKUD

  Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 1 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1 a) Erilist tähelepanu tuleks pöörata merealadele, mis on ELi looduslikuks merepiiriks, kuid kujutavad oma geograafilise asendi tõttu endast konkreetset julgeolekuohtu ja vajavad seega strateegiliselt kõikehõlmavate meetmete võtmist. See kehtib Musta mere ja Läänemere merepiirkondade puhul, kus tõsiseid julgeolekualaseid probleeme võivad põhjustada lisaks kuritegevusele, mille näiteks on ebaseaduslik piiriületus ja üle piiri toimetamine, ka külmutatud konflikti alade lähedus.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 1 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (1 b) Käesolev määrus ei piira kõigi ELi liikmesriigi lipu all sõitvate tsiviil-, sõja- ja kaubalaevade rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi aidata merehätta sattunud inimesi.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (2) Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (edaspidi „agentuur”), mis loodi nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 2007/2004, vastutab välispiiride haldamisel toimuva liikmesriikidevahelise operatiivkoostöö, sealhulgas patrull- ja vaatlustegevuse kooskõlastamise eest. Agentuuril on lisaks kohustus abistada liikmesriike siis, kui välispiiril on vaja osutada tõhustatud tehnilist abi, võttes arvesse seda, et mõnikord võib kaasneda humanitaarhädaolukord või tuleb tegeleda päästetöödega merel. Sellise koostöö täiendavaks tugevdamiseks on tarvis erieeskirju, millega reguleeritakse liikmesriikide laeva- ja lennuüksuste patrull- ja vaatlustegevust teiste liikmesriikide merepiiril või avamerel agentuuri kooskõlastatava liikmesriikidevahelise operatiivkoostöö raames.

  (2) Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (edaspidi „agentuur”), mis loodi nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 2007/2004, vastutab välispiiride haldamisel toimuva liikmesriikidevahelise operatiivkoostöö, sealhulgas patrull- ja vaatlustegevuse kooskõlastamise eest. Agentuuril on lisaks kohustus abistada liikmesriike siis, kui välispiiril on vaja osutada tõhustatud tehnilist abi, võttes arvesse seda, et mõnikord võib kaasneda humanitaarhädaolukord või tuleb tegeleda päästetöödega merel. Sellise koostöö täiendavaks tugevdamiseks on tarvis erieeskirju, millega reguleeritakse liikmesriikide laeva- ja lennuüksuste patrull- ja vaatlustegevust teiste liikmesriikide merepiiril või avamerel agentuuri kooskõlastatava liikmesriikidevahelise operatiivkoostöö raames. Agentuur püüab sel eesmärgil kasutada olemasoleva tehnoloogia innovaatilisi rakendusi, et täiustada ja lihtsustada teabe kogumist ja jagamist eelkõige nende merealade kohta, kus toimub kõige rohkem loata piiriületusi ja millel geograafiliste ja kliimatingimuste tõttu on keeruline sellist liiklust piisavalt kontrollida.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 7

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (7) Patrull- ja vaatlustegevusel merel võib osutuda vajalikuks osutada abi merehädalistele. Kooskõlas rahvusvahelise õigusega peab iga riik nõudma, et tema lipu all sõitva laeva kapten osutab abi igale merehädalisele ja suundub võimalikult kiiresti merehädalist päästma, seadmata seejuures ohtu laeva, meeskonda või reisijaid. Sellist abi tuleks osutada hoolimata abi vajavate isikute kodakondsusest või staatusest või olukorrast, milles nad viibivad.

  (7) Patrull- ja vaatlustegevusel merel võib osutuda vajalikuks osutada abi merehädalistele. Kooskõlas rahvusvahelise õigusega peab iga riik nõudma, et tema lipu all sõitva laeva kapten osutab abi igale merehädalisele ja suundub võimalikult kiiresti merehädalist päästma, seadmata seejuures ohtu laeva, meeskonda või reisijaid. Sellist abi tuleks osutada hoolimata abi vajavate isikute kodakondsusest või staatusest või olukorrast, milles nad viibivad; seega ei tohiks võtta mingeid meetmeid, sealhulgas kriminaalmenetlused ja karistused, mis takistaksid laeva kaptenit merehädalisele abi osutamast.

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 9

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (9) Agentuuri kooskõlastatavat patrull- ja vaatlustegevust korraldatakse vastavalt operatsiooniplaanile kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2007/2004. Mereoperatsioonide puhul peaks operatsiooniplaan sisaldama spetsiifilist teavet ühisoperatsiooni või katseprojekti toimumise geograafilises alas kohaldatava jurisdiktsiooni ja õigusaktide kohta, sealhulgas viiteid rahvusvahelistele ja liidu õigusnormidele, mis käsitlevad pealtkuulamist, merepäästet ja maaletoimetamist. Määrusega reguleeritakse omakorda pealtkuulamise, merepääste ja maaletoimetamise küsimusi agentuuri kooskõlastatava merepiiri patrull- ja vaatlustegevuse kontekstis.

  (9) Agentuuri kooskõlastatavat patrull- ja vaatlustegevust korraldatakse vastavalt operatsiooniplaanile kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2007/2004. Mereoperatsioonide puhul peaks operatsiooniplaan sisaldama spetsiifilist teavet ühisoperatsiooni või katseprojekti toimumise geograafilises alas kohaldatava jurisdiktsiooni ja õigusaktide kohta, sealhulgas viiteid rahvusvahelistele ja liidu õigusnormidele, mis käsitlevad pealtkuulamist, merepäästet ja maaletoimetamist, muu hulgas eeskirju ja menetlusi, millega tagatakse, et operatsiooni käigus selgitatakse välja rahvusvahelist kaitset vajavad isikud, kelle hulka kuuluvad potentsiaalsed inimkaubanduse ohvrid, saatjata alaealised ja muud haavatavad isikud, ja et neile osutatakse vajalikku abi. Määrusega reguleeritakse pealtkuulamise, merepääste ja maaletoimetamise küsimusi agentuuri kooskõlastatava merepiiri patrull- ja vaatlustegevuse kontekstis.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 11

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (11) Käesolevas määruses peetakse kinni põhiõigustest ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtteid – õigust elule, inimväärikuse austamist, piinamise ning ebainimliku või alandava kohtlemise ja karistamise keeldu, õigust vabadusele ja turvalisusele, tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet, diskrimineerimiskeeldu, õigust tõhusale õiguskaitsevahendile, varjupaigaõigust ja lapse õigusi.

  (11) Käesolevas määruses peetakse kinni põhiõigustest ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tunnustatud põhimõtteid – õigust elule, inimväärikuse austamist, piinamise ning ebainimliku või alandava kohtlemise ja karistamise keeldu, õigust vabadusele ja turvalisusele, tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet, diskrimineerimiskeeldu, õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja isikuandmete kaitsele, varjupaigaõigust ja lapse õigusi.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 18 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (18 a) Riikide puhul, mis on Schengeni alaga ühinemise kandidaadid – Bulgaaria, Küpros ja Rumeenia – ja mis on kas liikmed ja teevad agentuuriga koostööd või mis on juba kohaldanud kõik Schengeni ala programmides ja meetmetes osalemiseks vajalikud normid, tuleks nende vältimatu Schengeni alaga ühinemisega arvestada agentuuri töö planeerimisel ja eelarve koostamisel, võttes arvesse acquis’ rakendamise normide kõrget taset ja nende riikide piirideks olevaid merealasid, mis on Euroopa Liidu julgeoleku mõttes eriti problemaatilised.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 11

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  11. „turvaline paik” – koht, kus loetakse päästeoperatsioon lõpetatuks ja kus on tagatud ellujäänute turvalisus, sealhulgas nende põhiõiguste kaitse, kus on võimalik rahuldada nende põhivajadusi ja kus on võimalik korraldada nende transport järgmisse või lõplikku sihtkohta;

  11. „turvaline paik” – koht, kus loetakse päästeoperatsioon lõpetatuks ja kus on tagatud ellujäänute turvalisus, sealhulgas nende põhi- ja inimõiguste kaitse, kus on võimalik rahuldada nende põhivajadusi ja kus on võimalik korraldada nende transport järgmisse või lõplikku sihtkohta;

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 12 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  12 a. „operatsiooniplaan” – määruse (EÜ) nr 2007/2004 artiklites 3a ja 8e sätestatud tähenduses.

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Enne kolmandas riigis maaletoimetamise otsuse tegemist võtavad osalevad üksused arvesse kolmandas riigis valitsevat üldist olukorda ning kinnipeetud või päästetud isikuid ei toimetata kõnealusesse kolmandasse riiki, kui vastuvõttev liikmesriik või osalevad liikmesriigid on teadlikud või peaksid olema teadlikud sellest, et asjaomane kolmas riik kohtleb isikuid lõikes 1 kirjeldatud viisil.

  2. Enne kolmandas riigis maaletoimetamise otsuse tegemist võtavad agentuur, vastuvõttev liikmeriik ja muud osalevad liikmesriigid arvesse kolmandas riigis valitsevat üldist olukorda ning kinnipeetud või päästetud isikuid ei toimetata kõnealusesse kolmandasse riiki, kui nad on teadlikud sellest, et asjaomane kolmas riik kohtleb isikuid lõikes 1 kirjeldatud viisil. Sellega seoses võetakse vastu kolmandate riikide nimekiri vastavalt määruse nr 182/2011 artiklis 5 viidatud kontrollimenetlusele.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  2 a. Kinnipeetud või päästetud isikud, kes osalevate üksuste hinnangul ei vaja rahvusvahelist kaitset või kes seda ei nõua, võidakse saata tagasi päritoluriiki või muusse riiki, kus on nende alaline elukoht või mille kodakondsus neil on.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. Maaletoimetamisel kolmandas riigis identifitseerivad osalevad üksused kinnipeetud või päästetud isikud ning hindavad võimalikult ulatuslikult nende isiklikku olukorda enne maaletoimetamist. Nad teatavad kinnipeetud või päästetud isikutele maaletoimetamise koha sobival viisil ning annavad neile võimaluse esitada põhjused selle kohta, miks nad leiavad, et maaletoimetamine antud kohas oleks tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse rikkumine.

  3. Maaletoimetamisel kolmandas riigis identifitseerivad osalevad üksused kinnipeetud või päästetud isikud ning hindavad nende isiklikku olukorda. Nad teatavad kinnipeetud või päästetud isikutele maaletoimetamise koha sobival viisil ning annavad neile võimaluse esitada põhjused selle kohta, miks nad leiavad, et maaletoimetamine antud kohas oleks tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse rikkumine.

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  2 a. Need andmed edastatakse ka Euroopa välisteenistuse luureandmete analüüsikeskusele (INTCEN), mis toimib liikmesriikide, Euroopa Ülemkogu ja asjakohaste teenistuste keskse teabepunktina vastavalt konkreetsele teabevahetusvajadusele.

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  3 a. Liikmesriigid püüavad tihendada koostööd agentuuriga, kasutades ka Frontexi ressursse peamiselt väga strateegilistes merepiirkondades, kus on probleemiks nii kuritegelik inimkaubandus kui julgeoleku- ja kaitseküsimused.

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Osalevad üksused võtavad vastuvõtva liikmesriigi või osaleva liikmesriigi territoriaalmeres vähemalt ühe järgmistest meetmetest, kui on piisav alus kahtlustada, et laeval on isikud, kes kavatsevad vältida kontrollimist piiripunktides, või et sellega toimetatakse rändajaid ebaseaduslikult üle piiri:

  1. Osalevad üksused võtavad vastuvõtva liikmesriigi või osaleva liikmesriigi territoriaalmeres vähemalt ühe järgmistest meetmetest, kui on piisav alus kahtlustada, et laeval on isikud, kes kavatsevad vältida kontrollimist piiripunktides, või et sellega toimetatakse rändajaid ebaseaduslikult salaja üle piiri:

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Vastuvõttev liikmesriik või osalev liikmesriik, kelle territoriaalmeres kinnipidamine toimub, annab osalevale üksusele rahvusvahelise kooskõlastuskeskuse kaudu loa lõikes 1 osutatud meetmete võtmiseks ning piisavaid juhiseid. Osalev üksus teavitab vastuvõtvat liikmesriiki rahvusvahelise kooskõlastuskeskuse kaudu, kui laeva kapten taotleb laeva lipuriigi diplomaatilise esindaja või konsulaarametniku teavitamist.

  2. Vastuvõttev liikmesriik, kelle territoriaalmeres kinnipidamine toimub, annab osalevale üksusele rahvusvahelise kooskõlastuskeskuse kaudu loa lõikes 1 osutatud meetmete võtmiseks ning piisavaid juhiseid. Osalev üksus teavitab vastuvõtvat liikmesriiki rahvusvahelise kooskõlastuskeskuse kaudu, kui laeva kapten taotleb laeva lipuriigi diplomaatilise esindaja või konsulaarametniku teavitamist.

  Muudatusettepanek  17

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. Kui on piisavalt põhjust kahtlustada, et riikkondsuseta laev või laev, mida võidakse käsitada riikkondsuseta laevana, veab isikuid, kes kavatsevad vältida kontrollimist piiripunktides, või tegeleb rändajate ebaseadusliku toimetamisega üle piiri, siis vastuvõttev liikmesriik või osalev liikmesriik, kelle territoriaalmeres on riikkondsuseta laev kinni peetud, annab osalevale üksusele loa ja juhised laev kinni pidada ja võtta lõike 1 kohase mis tahes meetme.

  3. Kui on piisavalt põhjust kahtlustada, et riikkondsuseta laev või laev, mida võidakse käsitada riikkondsuseta laevana, veab isikuid, kes kavatsevad vältida kontrollimist piiripunktides, või tegeleb rändajate ebaseadusliku toimetamisega üle piiri, siis vastuvõttev liikmesriik, kelle territoriaalmeres on riikkondsuseta laev kinni peetud, annab osalevale üksusele loa ja juhised laev kinni pidada ja võtta lõike 1 kohase mis tahes meetme.

  Muudatusettepanek  18

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Kui osalevatel üksustel on avamerel olles piisav alus kahtlustada, et laev toimetab rändajaid ebaseaduslikult üle piiri, võtavad nad lipuriigi loal, mis on antud kooskõlas välismaalaste ebaseaduslikult üle riigipiiri toimetamist tõkestava protokolliga, vähemalt ühe järgmistest meetmetest:

  1. Kui osalevatel üksustel ja vajaduse korral nõuandefoorumi esindajatel on avamerel olles piisav alus kahtlustada, et laev toimetab rändajaid ebaseaduslikult üle piiri, võtavad nad lipuriigi loal, mis on antud kooskõlas välismaalaste ebaseaduslikult üle riigipiiri toimetamist tõkestava protokolliga, vähemalt ühe järgmistest meetmetest:

  Muudatusettepanek  19

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 9 – lõige 7

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  7. Osalevad üksused edastavad olukorra hinnangu viivitamata vastutavale päästekoordinatsioonikeskusele. Päästekoordinatsioonikeskuse suuniseid oodates võtavad osalevad üksused kõik asjakohased meetmed ohustatud isikute turvalisuse tagamiseks.

  7. Osalevad üksused edastavad olukorra hinnangu viivitamata vastutavale päästekoordinatsioonikeskusele. Päästekoordinatsioonikeskuse suuniseid oodates võtavad osalevad üksused kõik asjakohased meetmed ohustatud isikute turvalisuse tagamiseks ja inimõiguste austamiseks.

  Muudatusettepanek  20

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 10 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  1. Iga liikmesriik nõuab, et tema lipu all sõitva laeva kapten suundub võimalikult kiiresti merehädalisi päästma ja osutab kõikvõimalikku abi igale merehädalisele hoolimata tema kodakondsusest või staatusest või olukorrast, milles ta viibib, seadmata seejuures tõsisesse ohtu laeva, meeskonda või reisijaid. Liikmesriigid ei võta mingeid meetmeid, sealhulgas kriminaalmenetlused ja karistused, laevakaptenite vastu, kes on päästnud merehädalisi ja toonud nad liikmesriigi territooriumil asuvasse sadamasse.

   

  2. Agentuuri põhiõiguste strateegiat ja põhiõiguste ametniku ja nõuandefoorumi tegevust, mis on sätestatud määruse nr 2007/2004 artiklis 26a, kohaldatakse käesoleva määrusega reguleeritud mereoperatsioonidele.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatava operatiivkoostöö raames toimuv patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel

  Viited

  COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  LIBE

  18.4.2013

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  AFET

  18.4.2013

  Arvamuse koostaja

         nimetamise kuupäev

  Norica Nicolai

  30.5.2013

  Arutamine parlamendikomisjonis

  18.9.2013

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  10.10.2013

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  34

  8

  5

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Charalampos Angourakis, Andrew Duff, Hélène Flautre, Dominique Vlasto, Paweł Zalewski

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Vojtěch Mynář, Andreas Pitsillides, Vilja Savisaar-Toomast

  TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS (18.9.2013)

  kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel
  (COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

  Arvamuse koostaja: Nathalie Griesbeck

  LÜHISELGITUS

  1. Sissejuhatus

  Euroopa Parlamendi algatatud kohtumenetluse tulemusena tühistas Euroopa Kohus oma 5. septembri 2012. aasta otsusega nõukogu otsuse 2010/252/EL, millega täiendatakse Schengeni piirieeskirju seoses välistel merepiiridel toimuva patrull- ja vaatlustegevusega. Euroopa Parlament oli seisukohal, et nõukogu otsus ületas nimetatud eeskirjade artikli 12 lõikega 5 antud rakendusvolitusi; olulisi sätteid oli muudetud või neid oli lisatud.

  Ettepaneku kohaldamisala ja sisu sarnanevad tühistatud otsuse kohaldamisala ja sisuga. Peale selle kajastavad need muudatusi, millega muudeti määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta, samuti põhiõigustega seotud õiguste arengut.

  Ettepanek põhineb mitmetel rahvusvahelistel õigusaktidel, nimelt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioonil, mereotsingute ja -pääste konventsioonil, konventsioonil inimelude ohutusest merel ning rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni ehk Palermo konventsiooni täiendaval maa-, mere- ja õhuteed pidi üle riigipiiri välismaalase ebaseaduslikku toimetamist tõkestaval protokollil.

  2. Ettepaneku transpordimõõde

  Komisjoni ettepanekus laiendatakse piiridel toimuva patrull- ja vaatlustegevuse mõistet, hõlmates sellesse võimaluse peatada laev, kui on tõsine kahtlus, et sellel veetakse isikuid kavatsusega hoiduda kõrvale kontrollist piiripunktides või et laeval toimetatakse rändajaid salaja üle merepiiri. Kohaldamisala hõlmab ka otsingu- või päästetegevust merel toimuva patrull- ja vaatlustegevuse käigus.

  3. Arvamuse koostaja tähelepanekud

  Arvamuse koostaja pooldab ettepanekut võtta vastu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel ja mis hõlmab otsingu- või päästeoperatsioonide järelevalve mõistet; mõlemad operatsiooniliigid on omavahel selgelt seotud.

  Mis puutub aga kinnipidamisse merel, on arvamuse koostaja seisukohal, et ette tuleks näha Palermo konventsiooni III lisas sätestatud kaitseklauslid, eriti need, mis käsitlevad isikute turvalisust ja kohtlemist pardal, samuti laeva või vajaduse korral selle lasti turvalisust käsitlevad klauslid.

  Seoses piirivalvurite koolitamisega on arvamuse koostaja seisukohal, et merehädalistele abi tagamiseks tuleks koolituse praktilist osa täiendada õigusalase koolitusega, eelkõige humanitaarabi ja esmaabi valdkonnas.

  Selleks et viivitamata rahuldada humanitaarabiga seotud vajadusi, peaksid kooskõlastatud patrull- ja vaatlustegevuses osalevatel laevadel olema meditsiinivahendite ja humanitaarabi komplektid ning võimaluse korral peaks neil olema pardal meditsiinitöötajaid.

  Arvestades ohtu, mis kaasneb päästeoperatsioonidega merel ümberlaadimise ajal, kutsub arvamuse koostaja komisjoni üles kaaluma uurimisprojektide rahastamist teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 raames eesmärgiga suurendada nende operatsioonide turvalisust eeskätt olukordades, kus meri on tormine, või hoopis seoses patrull- ja vaatlusmissioonidel kannatada saanud laevade ehituse ja varustusega.

  Arvamuse koostaja tuletab ka meelde, et patrull- ja vaatlustegevus merel on seotud suurte kuludega ning et seetõttu on tähtis suurendada koostööd ja vahetada teavet mere patrull- ja vaatlustegevuses osalevate ametite vahel, nagu komisjon soovitab oma integreeritud merenduspoliitikas. Eelkõige seda silmas pidades soovib arvamuse koostaja, et kiiresti rakendataks ELi merendusvaldkonnaga seotud järelevalve ühine teabevahetuskeskkond (CISE), võttes arvesse katseprojektidest MARSUNO ja BlueMassMed saadud kogemusi. Arvamuse koostaja soovib, et agentuuri roll selles valdkonnas määrataks kindlaks määruses, täiendades sätteid, mis on ette nähtud kavandatud määruses, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (Eurosur).

  Teisest küljest tunnistab arvamuse koostaja, et kõigile laevadele kehtiv kohustus päästa merehätta sattunud isikuid satub mõnikord vastuollu direktiivi 2002/90/EÜ (millega määratletakse kaasaaitamine ebaseaduslikule piiriületamisele, läbisõidule ja elamisele) sätetega. Eralaevad võivad tõepoolest karta õiguslikke tagajärgi rändajate päästmise eest. Olgugi et sellised juhtumid on harvad, võivad need võtta kaptenitelt julguse päästa ebaseaduslikke rändajaid. Arvamuse koostaja kutsub seetõttu komisjoni üles vaatama läbi direktiivi 2002/90/EÜ, et võtta arvesse selliseid merepääste olukordi.

  Lõpetuseks soovib arvamuse koostaja väljendada heameelt algatuse[1] üle, mille tegi Euroopa Ombudsman P. Nikiforos Diamandouros, kes algatas 2012. aasta märtsis uurimise selle kohta, kuidas Euroopa välispiiride agentuur täidab tegelikult oma kohustusi seoses põhiõigustega.

  MUUDATUSETTEPANEKUD

  Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 4 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (4 a) Otsingu- ja päästeoperatsioonide ajal peaksid laevad kandma vähemalt minimaalset ohutusvarustust ja tagama pardal viibiva personali väljaõppe, et ei satuks ohtu kinnipeetud isikud ega ka pardapersonal, nagu on sätestatud direktiivis 2012/35/EL meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete valdkonnas (I lisa, V peatükk, reegel V/2 lõige 6).

  Selgitus

  Peab olema selgeks tehtud hädaolukorra lahendamise plaan, kaasa arvatud personali vastutuse jaotus.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 7

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (7) Patrull- ja vaatlustegevusel merel võib osutuda vajalikuks osutada abi merehädalistele. Kooskõlas rahvusvahelise õigusega peab iga riik nõudma, et tema lipu all sõitva laeva kapten osutab abi igale merehädalisele ja suundub võimalikult kiiresti merehädalist päästma, seadmata seejuures ohtu laeva, meeskonda või reisijaid. Sellist abi tuleks osutada hoolimata abi vajavate isikute kodakondsusest või staatusest või olukorrast, milles nad viibivad.

  (7) Patrull- ja vaatlustegevusel merel võib osutuda vajalikuks osutada abi merehädalistele. Kooskõlas rahvusvahelise õigusega peab iga riik nõudma, et tema lipu all sõitva laeva kapten osutab abi igale merehädalisele ja suundub võimalikult kiiresti merehädalist päästma, seadmata seejuures ohtu laeva, meeskonda või reisijaid. Sellist abi tuleb osutada hoolimata abi vajavate isikute kodakondsusest või staatusest või olukorrast, milles nad viibivad.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 8

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (8) Liikmesriigid peaksid seda kohustust täitma kooskõlas otsingu- ja päästeolukordi reguleerivate rahvusvaheliste instrumentide sätetega ning põhiõiguste kaitse nõuetega. Käesolev määrus ei tohiks mõjutada otsingu- ja päästeasutuste kohustusi, sealhulgas kohustust tagada selline kooskõlastamine ja koostöö, et päästetud isikud oleks võimalik toimetada sadamasse või turvalisse paika.

  (8) Liikmesriigid peavad seda kohustust täitma kooskõlas otsingu- ja päästeolukordi reguleerivate rahvusvaheliste instrumentide sätetega ning põhiõiguste kaitse nõuetega. Käesolev määrus ei mõjuta otsingu- ja päästeasutuste kohustusi, sealhulgas kohustust tagada selline kooskõlastamine ja koostöö, et päästetud isikud oleks võimalik toimetada sadamasse või turvalisse paika.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 8 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (8 a) Merel toimuvate kinnipidamisoperatsioonide ajal, kui esmajärjekorras tuleb tagada pardal viibivate isikute päästmine ja kaitse, tuleks võrdselt arvesse võtta laeva kaitset või vajaduse korral selle lasti kaitset, nagu näeb ette ÜRO välismaalase ebaseaduslikku üle riigipiiri toimetamist tõkestav protokoll. Pardalemineku ajal tuleks arvesse võtta merekeskkonna kaitset, tingimusel et sellised kaalutlused ei kujuta ohtu pardal viibivatele isikutele.

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 10 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (10 a) Teatises „Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika” kohustub komisjon võtma meetmeid, et parandada järelevalvesüsteemide koostalitlusvõimet, koondades kokku juba kasutatavad kontrolli- ja seiresüsteemid, tagamaks meresõiduohutuse, merekeskkonna kaitse, kalavarude kontrolli, välispiiride kaitse ja teised määruse rakendamisega seotud kontrollitegevused. Niimoodi peaks järelevalveasutuste tegevus olema paremini juhitud, vähendades samal ajal kulusid. Seoses sellega ning eesmärgiga lihtsustada patrull- ja vaatlustegevusi ja päästetöid merel, peaks agentuur lihtsustama ELi merendusvaldkonnaga seotud järelevalve ühise teabevahetuskeskkonna (CISE) rakendamist. Alates sellest ajast, kui vahetussüsteem toimib, peaks agentuur vastutama osalevate üksuste juurdepääsuõiguste haldamise eest.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Mereoperatsiooni korraldamiseks tuleb meetmeid võtta nii, et nendega ei seata ohtu kinnipeetud või päästetud isikuid ega osalevaid üksusi.

  Meetmed mereoperatsiooni korraldamiseks on täielikult kooskõlas ELi õigusaktidega, mis käsitlevad varustust ja laeva pardapersonali väljaõpet, tagamaks, et nendega ei seata ohtu kinnipeetud või päästetud isikuid ega osalevaid üksusi.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  1 a. Laevadel, mida osalevad üksused kasutavad piirivalveks, peaksid olema standardsed meditsiinilised ning humanitaarkomplektid, mis sisaldavad piisavas koguses vett, toitu ja tekke, et hädaolukorras kiiresti reageerida, võttes arvesse asjaolu, et paljud kinnipeetud laevad ei ole merekõlblikud ega sõida lipu all. Soodustada tuleks meditsiinitöötajate kohalolekut seireüksustes.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Ühtegi isikut ei toimetata maale ega anta muul viisil üle selle riigi asutustele, kus esineb tõsine oht, et kõnealuse isiku suhtes rakendatakse surmanuhtlust, piinamist või muud ebainimlikku või inimväärikust alandavat kohtlemist või karistamist või kui esineb tõsine oht, et ta saadetakse välja teise riiki või antakse välja teisele riigile, rikkudes tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet.

  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

  Selgitus

  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Enne kolmandas riigis maaletoimetamise otsuse tegemist võtavad osalevad üksused arvesse kolmandas riigis valitsevat üldist olukorda ning kinnipeetud või päästetud isikuid ei toimetata kõnealusesse kolmandasse riiki, kui vastuvõttev liikmesriik või osalevad liikmesriigid on teadlikud või peaksid olema teadlikud sellest, et asjaomane kolmas riik kohtleb isikuid lõikes 1 kirjeldatud viisil.

  2. Enne kolmandas riigis maaletoimetamise otsuse tegemist võtavad osalevad üksused arvesse kolmandas riigis valitsevat üldist olukorda ning võimalust, et kõnealuse riigi ja ühe või mitme liikmesriigi vahel on vastavalt rahvusvahelisele õigusele sõlmitud kahepoolsed rändealased kokkulepped. Pärast sellist analüüsi ei toimetata kinnipeetud või päästetud isikuid kõnealusesse kolmandasse riiki, kui vastuvõttev liikmesriik või osalevad liikmesriigid on teadlikud või peaksid olema teadlikud sellest, et asjaomane kolmas riik kohtleb isikuid lõikes 1 kirjeldatud viisil.

  Selgitus

  Vastavalt kehtivale rahvusvahelise õigusele on oluline see parameeter sisse tuua, et anda kahepoolsetele lepingutele mõte ja seeläbi anda kolmandatele riikidele rohkem mõjuvõimu.

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 5

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  5. Mereoperatsioonis osalevad piirivalvurid läbivad põhiõiguste, pagulasõiguse ning otsingu- ja päästetegevuse rahvusvahelise õiguskorra asjaomaste sätete alase koolituse.

  5. Mereoperatsioonis osalevad piirivalvurid läbivad põhiõiguste, pagulasõiguse ning otsingu- ja päästetegevuse rahvusvahelise õiguskorra asjaomaste sätete alase koolituse ning praktilise erikoolituse, et tagada viivitamatu abi merehädalistele, eelkõige seoses humanitaarabi ja esmaabiga.

  Selgitus

  Juhul kui rannavalve ja piirivalve ülesanded on erinevad, ei ole viimased üldjuhul saanud tüüpilist esmaabi ja humanitaarabi erikoolitust. Sageli meeleheitlike humanitaarkriiside korral on tähtis, et humanitaar- ja esmaabi andmine oleks tagatud nii kiiresti kui võimalik, isegi veel enne päästemeeskondade saabumist.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Kui osalevad üksused avastavad laeva, mida kahtlustatakse ebaseaduslikus piiriületamises või mis kavatseb selliselt toimida, lähenevad nad laevale selle tuvastamiseks ja selle riikkondsuse kindlakstegemiseks ning kuni edasiste meetmete võtmiseni jälgivad laeva sobivast kaugusest. Osalevad üksused edastavad laeva andmed kohe rahvusvahelisele kooskõlastuskeskusele.

  1. Kui osalevad üksused avastavad laeva, mida kahtlustatakse ebaseaduslikus piiriületamises või mis kavatseb selliselt toimida, lähenevad nad laevale selle tuvastamiseks ja selle riikkondsuse kindlakstegemiseks ning kuni edasiste meetmete võtmiseni jälgivad laeva sobivast kaugusest, rakendades sealjuures kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid. Osalevad üksused edastavad laeva andmed kohe rahvusvahelisele kooskõlastuskeskusele.

  Selgitus

  Arvesse tuleb võtta ka valitsevaid mere- ja ilmastikutingimusi, sest isikuid, kes osalevad tuvastamisoperatsioonidel merel, ei tohi ohtu seada.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Kui laev on sisenemas või juba sisenenud operatsioonis mitteosaleva liikmesriigi territoriaalvetesse või külgvööndisse, edastatavad osalevad üksused laeva andmed rahvusvahelisele kooskõlastuskeskusele, kes teavitab omakorda asjaomase liikmesriigi riiklikku kooskõlastuskeskust.

  2. Kui laev on sisenemas või juba sisenenud operatsioonis mitteosaleva liikmesriigi territoriaalvetesse või, kus see on ametlikult välja kuulutatud, külgvööndisse, edastatavad osalevad üksused laeva andmed rahvusvahelisele kooskõlastuskeskusele, kes teavitab omakorda asjaomase liikmesriigi riiklikku kooskõlastuskeskust.

  Selgitus

  ÜRO mereõiguse konventsiooni artikli 33 kohaselt on vaja ametlikult välja kuulutada külgvöönd, mis annab rannikuriigile õiguse kontrollida läbisõitvaid laevu, et vältida siseriiklike tolli-, maksu-, immigratsiooni- ja sanitaarvaldkonna õigusaktide rikkumist ja tagada selliste rikkumiste eest karistuste määramise.

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  3 a. Agentuur lihtsustab ELi merendusvaldkonnaga seotud järelevalve ühise teabevahetuskeskkonna (CISE) rakendamist ja selle koostalitlusvõimelisust. Pärast teabevahetuskeskkonna loomist vastutab agentuur osalevate üksuste juurdepääsuõiguste haldamise eest, et lihtsustada patrull- ja vaatlustegevusi merel, tagades samal ajal andmevahetuse konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

  Selgitus

  Osana oma integreeritud merenduspoliitikast esitas komisjon 2010. aastal ELi merendusvaldkonna seireks ühise teabevahetuskeskkonna väljatöötamise tegevuskava eelnõu (COM(2010) 584), tuletades meelde integreeritud mereseire lisandväärtust. See on tõepoolest andmevahetuse koostalitlusvõime tagamiseks väga oluline nii tõhususe kui ka kulutasuvuse mõttes.

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  a) laeva kuuluvust, selle registreerimist ning reisi üksikasju tõendava teabe ja dokumentide ning pardal viibivate isikute identiteeti ja kodakondsust tõendava ja muid isikuandmeid hõlmava teabe ja dokumentide nõudmine;

  a) laeva kuuluvust, selle registreerimist, lähteriiki, lähtepunktini ning reisi muid üksikasju tõendava teabe ja dokumentide ning pardal viibivate isikute identiteeti ja kodakondsust tõendava ja muid isikuandmeid hõlmava teabe ja dokumentide nõudmine;

  Selgitus

  Et teha kindlaks peamised illegaalsed migratsiooniteed, mida kasutavad inimkaubitsejad, peaks kontrollimine olema põhjalikum ja üksikasjalikum.

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 1 – punkt e

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  e) laeva kursi muutmise nõudmine, nii et laev eemalduks territoriaalmeres või külgvööndis asuvast sihtkohast või suunduks mõnda muusse sihtkohta, mis ei asu territoriaalmeres või külgvööndis, ning laeva eskortimine või selle läheduses viibimine seni, kuni laev on sellisele kursile jõudnud;

  e) laeva kursi muutmise nõudmine, nii et laev eemalduks territoriaalmeres või, kus see on ametlikult välja kuulutatud, külgvööndis asuvast sihtkohast või suunduks mõnda muusse sihtkohta, mis ei asu territoriaalmeres või külgvööndis, ning laeva eskortimine või selle läheduses viibimine seni, kuni laev on sellisele kursile jõudnud;

  Selgitus

  ÜRO mereõiguse konventsiooni artikli 33 kohaselt on vaja ametlikult välja kuulutada külgvöönd, mis annab rannikuriigile õiguse kontrollida läbisõitvaid laevu, et vältida siseriiklike tolli-, maksu-, immigratsiooni- ja sanitaarvaldkonna õigusaktide rikkumist ja tagada selliste rikkumiste eest karistuste määramise.

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 8 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Vastuvõtva või osaleva liikmesriigi territoriaalmerega külgnevas vööndis võetakse artikli 6 lõikes 1 kehtestatud meetmed kooskõlas artikli 6 lõikega 2.

  1. Vastuvõtva või osaleva liikmesriigi territoriaalmerega külgnevas vööndis, mis on ametlikult välja kuulutatud, võetakse artikli 6 lõikes 1 kehtestatud meetmed kooskõlas artikli 6 lõikega 2.

  Selgitus

  ÜRO mereõiguse konventsiooni artikli 33 kohaselt on vaja ametlikult välja kuulutada külgvöönd, mis annab rannikuriigile õiguse kontrollida läbisõitvaid laevu, et vältida siseriiklike tolli-, maksu-, immigratsiooni- ja sanitaarvaldkonna õigusaktide rikkumist ja tagada selliste rikkumiste eest karistuste määramise.

  Muudatusettepanek  17

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 9 – lõige 10 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  10 a. Osalevatel üksustel peaks piiride patrull- ja vaatlustegevuses kasutatavate laevade pardal olema meditsiinivahendite ja humanitaarabivahendite standardkomplektid, mis sisaldavad eelkõige piisavas koguses vett, toiduaineid ja tekke, et oleks võimalik kiiremas korras reageerida kiireloomulistele vajadustele. Soodustada tuleks meditsiinitöötajate kohalolekut seireüksustes.

  Selgitus

  Välistel merepiiridel toimuvas patrull- ja vaatlustegevuses osalevad laevad on esmaabi ja humanitaarabi andmiseks vajalike vahenditega erinevalt varustatud. Seadmete ja vahendite erinevused on üldiselt seotud liidu liikmesriikide erinevate standarditega.

  Muudatusettepanek  18

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 9 – lõige 11 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  11 a. Käesoleva artikli sätteid kohaldatakse üksnes selliste operatsioonide käigus, mida koordineerib agentuur ja see ei piira liikmesriikide kohustusi, mis tulenevad rahvusvahelisest mereotsingute ja -pääste konventsioonist.

  Selgitus

  Mereotsingute ja päästetööde eeskirjad ei ole Euroopa Liidu pädevuses ja niisiis tuleb selgeks teha, et artiklis 9 sätestatud eeskirjad on mõeldud kasutamiseks konkreetses merepiiri järelevalvetoimingute kontekstis, mida – tingituna nende eripärast – koordineerib agentuur.

  Muudatusettepanek  19

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 10 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Artikkel 10 a

   

  Kaitseklauslid

   

  1. Kui osalevad üksused võtavad meetmeid laeva suhtes kooskõlas artiklitega 6, 7, 8 ja 10, peavad nad

   

  a) tagama pardal viibivate isikute turvalisuse ja inimliku kohtlemise kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga;

   

  b) võtma nõuetekohaselt arvesse vajadust mitte seada ohtu laeva turvalisust ja vajaduse korral selle lasti turvalisust;

   

  c) tagama vahendeid kasutades, et iga laevaga seotud otsus on keskkonna suhtes mõistlik.

   

  2. Kui artiklite 6, 7, 8 ja 10 kohaselt võetud meetmete alus osutub põhjendamatuks, hüvitatakse laevale kogu kahju, tingimusel et laevameeskond ei ole teinud midagi, mis põhjendaks võetud meetmeid.

  Selgitus

  Kavandatud määruses viitab komisjon rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendavale maa-, mere- ja õhuteed pidi üle riigipiiri välismaalase ebaseaduslikku toimetamist tõkestavale protokollile. Komisjon jätab siiski kaitseklauslitega seotud sätted välja. Näib asjakohane lisada määrusesse pardal viibivate isikute turvalisust ja kohtlemist käsitlevad sätted.

  Muudatusettepanek  20

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 11 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Artikkel 11 a

   

  Aruandlus

   

  Komisjon jälgib ja kontrollib käesoleva määruse kohaldamist ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule esimest korda hiljemalt 31. detsembril 2016 ja seejärel pärast kahe aasta möödumist volitamata piiriülese liikumise välistamiseks ja piiriülese kuritegevusega võitlemiseks vastu võetud meetmete tõhususe kohta üldise arenguaruande.

   

  Aruanne peab sisaldama vähemalt järgmist:

   

  – menetlused, mida praktikas järgitakse liikmesriikide ja Euroopa välispiiride valvamise süsteemi (EUROSUR) vahelises teabevahetuses ja koostöös;

   

  – liikmesriikide ja agentuuri poolne kinnipidamine nende operatsioonide käigus kohustustest, mis tulenevad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsioonist, rahvusvahelisest konventsioonist inimelude ohutusest merel, rahvusvahelisest mereotsingute ja -pääste konventsioonist, rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioonist ja seda täiendavast välismaalaste salaja üle maa-, õhu- või merepiiri toimetamist tõkestavast protokollist, pagulasseisundi konventsioonist, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisest paktist, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioonist piinamise ja muu julma, ebainimliku või väärikust alandava kohtlemise või karistamise vastu ja muudest asjaomastest rahvusvahelistest õigusaktidest;

   

  – tulevikus võetavad meetmed, et parandada meresõiduohutust ja tõhustada välispiiri turvalisust.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatava operatiivkoostöö raames toimuv patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel

  Viited

  COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

  Vastutav komisjon

   istungil teada andmise kuupäev

  LIBE

  18.4.2013

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

   istungil teada andmise kuupäev

  TRAN

  18.4.2013

  Arvamuse koostaja

   nimetamise kuupäev

  Nathalie Griesbeck

  3.6.2013

  Arutamine parlamendikomisjonis

  9.7.2013

  16.9.2013

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  17.9.2013

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  39

  4

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Magdi Cristiano Allam, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Nathalie Griesbeck, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

  • [1]  Omaalgatuslik uurimine OI/5/2012/BEH-MHZ.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kooskõlastatava operatiivkoostöö raames toimuv patrull- ja vaatlustegevus välistel merepiiridel

  Viited

  COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  12.4.2013

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  LIBE

  18.4.2013

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  AFET

  18.4.2013

  DEVE

  18.4.2013

  TRAN

  18.4.2013

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

         otsuse kuupäev

  DEVE

  22.4.2013

   

   

   

  Raportöör(id)

         nimetamise kuupäev

  Carlos Coelho

  29.5.2013

   

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  6.6.2013

  5.9.2013

  17.10.2013

  9.12.2013

  Vastuvõtmise kuupäev

  9.12.2013

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  36

  8

  10

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Michael Cashman, Mariya Gabriel, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Janusz Wojciechowski

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Georgios Koumoutsakos, Olle Schmidt

  Esitamise kuupäev

  18.12.2013