MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen vartiointia koskevista säännöistä

18.12.2013 - (COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Carlos Coelho


Menettely : 2013/0106(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0461/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0461/2013
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen vartiointia koskevista säännöistä

(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0197),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 77 artiklan 2 kohdan d alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0098/2013),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman järjestäytyneestä rikollisuudesta, korruptiosta ja rahanpesusta: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi[1], ottaen erityisesti huomioon ihmiskaupan ja kuoleman kauppiaiden torjunnan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A7‑0461/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Unionin ulkorajojen osalta unionin politiikan tavoitteena on varmistaa tehokas valvonta ulkorajojen ylittämisen yhteydessä muun muassa rajavartioinnin avulla. Rajavartioinnin tavoitteena on estää luvattomat rajanylitykset, torjua rajatylittävää rikollisuutta ja ottaa kiinni rajan sääntöjenvastaisesti ylittäneet henkilöt tai toteuttaa muita heihin kohdistettavia toimenpiteitä. Rajavartioinnilla olisi pystyttävä tehokkaasti estämään henkilöitä kiertämästä rajanylityspaikoilla tehtävät tarkastukset. Tämän vuoksi rajavartiointia ei rajoiteta sääntöjenvastaisten rajanylitysyritysten havaitsemiseen, vaan se ulotetaan yhtä lailla esimerkiksi sellaisten alusten pysäyttämiseen, joiden epäillään yrittävän päästä unioniin joutumatta rajatarkastusten kohteeksi, sekä järjestelyihin, joilla pyritään vastaamaan merellä suoritettavan rajavartiointioperaation aikana syntyviin tilanteisiin, kuten etsintä- ja pelastustilanteisiin, ja järjestelyihin, joiden tavoitteena on saattaa operaatio onnistuneesti päätökseen.

(1) Unionin ulkorajojen osalta unionin politiikan tavoitteena on varmistaa tehokas valvonta ulkorajojen ylittämisen yhteydessä muun muassa rajavartioinnin avulla, jossa etusijalla olisi oltava hengenpelastus ja perusoikeuksien suojelu. Rajavartioinnin tavoitteena on estää luvattomat rajanylitykset, torjua rajatylittävää rikollisuutta ja ottaa kiinni rajan sääntöjenvastaisesti ylittäneet henkilöt tai toteuttaa muita heihin kohdistettavia toimenpiteitä. Rajavartioinnilla olisi pystyttävä tehokkaasti estämään henkilöitä kiertämästä rajanylityspaikoilla tehtävät tarkastukset. Tämän vuoksi rajavartiointia ei rajoiteta sääntöjenvastaisten rajanylitysyritysten havaitsemiseen, vaan se ulotetaan yhtä lailla esimerkiksi sellaisten alusten pysäyttämiseen, joiden epäillään yrittävän päästä unioniin joutumatta rajatarkastusten kohteeksi, sekä järjestelyihin, joilla pyritään vastaamaan merellä suoritettavan rajavartiointioperaation aikana syntyviin tilanteisiin, kuten etsintä- ja pelastustilanteisiin, ja järjestelyihin, joiden tavoitteena on saattaa operaatio onnistuneesti päätökseen.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklan mukaisesti rajavalvontaa sekä turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita koskevassa 2 luvussa tarkoitetussa unionin politiikassa ja sen toteuttamisessa noudatetaan jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta, myös rahoituksen osalta, ja unionin mainitun luvun nojalla antamiin säädöksiin sisällytetään tarvittaessa asianmukaisia toimenpiteitä tämän periaatteen soveltamiseksi.

Perustelu

On tärkeää muistuttaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklasta ja jäsenvaltioiden yhteisvastuun periaatteesta.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) Unionin taakanjakojärjestelmän puuttuminen edistää osaltaan Välimeren alueen jäsenvaltioiden liiallista kuormittumista.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto, jäljempänä ’rajaturvallisuusvirasto’, joka on perustettu 26 päivänä lokakuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/200413, vastaa jäsenvaltioiden operatiivisen yhteistyön koordinoinnista ulkorajavalvonnan alalla muun muassa rajavartioinnin osalta. Rajaturvallisuusviraston tehtävänä on myös jäsenvaltioiden avustaminen olosuhteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan teknistä ja operatiivista lisäapua, ottaen huomioon myös mahdolliset tilanteeseen liittyvät humanitaariset hätätilanteet ja meripelastustoimenpiteet. Rajavartiointitoimet, joita jonkin jäsenvaltion meri- ja ilmayksiköt suorittavat toisten jäsenvaltioiden merirajoilla tai aavallamerellä osana rajaturvallisuusviraston koordinoimaa operatiivista yhteistyötä, sekä tällaisen yhteistyön lujittaminen entisestään edellyttävät erityisiä sääntöjä.

(2) Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto, jäljempänä ’rajaturvallisuusvirasto’, joka on perustettu 26 päivänä lokakuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/200413, vastaa jäsenvaltioiden operatiivisen yhteistyön koordinoinnista ulkorajavalvonnan alalla muun muassa rajavartioinnin osalta. Rajaturvallisuusviraston tehtävänä on myös jäsenvaltioiden avustaminen olosuhteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan teknistä ja operatiivista lisäapua, ottaen huomioon myös joihinkin tilanteisiin liittyvät humanitaariset hätätilanteet ja meripelastustoimenpiteet. Rajavartiointitoimet, joita jonkin jäsenvaltion meri- ja ilmayksiköt suorittavat toisten jäsenvaltioiden merirajoilla tai aavallamerellä osana rajaturvallisuusviraston koordinoimaa operatiivista yhteistyötä, sekä tällaisen yhteistyön lujittaminen entisestään edellyttävät erityisiä sääntöjä.

__________________

__________________

13 EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1.

13 EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1.

Perustelu

Etsintä- ja pelastustilanteiden olisi oltava merkittävä osa rajavartiointia. Vaatimus keskittyä voimakkaammin meripelastukseen käy ilmi myös yhteisestä päätöslauselmasta 2013/2827(RSP).

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Yhteistyö rajanaapureina olevien kolmansien maiden kanssa on ratkaisevan tärkeää luvattomien rajanylitysten estämiseksi, rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi ja etsintä- ja pelastustilanteiden järjestämiseksi tehokkaammin. Asetuksen (EY) N:o 2007/2004 mukaisesti ja siinä määrin kuin maahanmuuttajien perusoikeudet on täysimääräisesti turvattu, rajaturvallisuusvirasto voi tehdä yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa erityisesti riskianalyysin ja koulutuksen aloilla ja sen olisi helpotettava jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välistä operatiivista yhteistyötä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Euroopan rajavartiointijärjestelmän, jäljempänä ’Eurosur’, joka on perustettu […] annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o […/…], on määrä vahvistaa tiedonvaihtoa ja operatiivista yhteistyötä jäsenvaltioiden ja rajaturvallisuusviraston välillä. Näin varmistetaan, että jäsenvaltioiden tilannetietoisuus ja reaktiokyky paranevat huomattavasti, myös rajaturvallisuusviraston tuella, kun pyritään havaitsemaan ja estämään laitonta muuttoliikettä, torjumaan rajatylittävää rikollisuutta sekä osaltaan suojaamaan ja pelastamaan maahantulijoiden henkiä ulkorajoilla. Rajaturvallisuusviraston olisi rajavartiointioperaatioita koordinoidessaan annettava jäsenvaltioille kyseisiä operaatioita koskevia tietoja ja analyysejä.

(3) Euroopan rajavartiointijärjestelmän, jäljempänä ’Eurosur’, joka on perustettu 22 päivänä lokakuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1052/2013, on määrä vahvistaa tiedonvaihtoa ja operatiivista yhteistyötä jäsenvaltioiden ja rajaturvallisuusviraston välillä. Näin varmistetaan, että jäsenvaltioiden tilannetietoisuus ja reaktiokyky paranevat huomattavasti, myös rajaturvallisuusviraston tuella, kun pyritään havaitsemaan ja estämään laitonta muuttoliikettä, torjumaan rajatylittävää rikollisuutta, myös ihmiskauppaa, sekä osaltaan suojaamaan ja pelastamaan maahantulijoiden henkiä ulkorajoilla. Rajaturvallisuusviraston olisi rajavartiointioperaatioita koordinoidessaan annettava jäsenvaltioille kyseisiä operaatioita koskevia tietoja ja analyysejä. Jäsenvaltioiden ja rajaturvallisuusviraston olisi annettava Eurosurille kaikki näiden operaatioiden aikana kerätyt asiaankuuluvat tiedot.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Jäsenvaltioiden ja rajaturvallisuusviraston olisi rajavartiointioperaatioissa noudatettava velvoitteitaan, jotka perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimukseen, kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä, kansainväliseen yleissopimukseen etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä, kansainväliseen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen ja sen lisäpöytäkirjaan maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä, pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaiseen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen ja muihin asian kannalta merkityksellisiin kansainvälisiin instrumentteihin.

(4) Jäsenvaltioiden ja rajaturvallisuusviraston olisi rajavartiointioperaatioissa noudatettava velvoitteitaan, myös palauttamiskiellon periaatetta, jotka perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimukseen, kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä, kansainväliseen yleissopimukseen etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä, kansainväliseen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen ja sen lisäpöytäkirjaan maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä, pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaiseen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen, lapsen oikeuksista tehtyyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen ja muihin asian kannalta merkityksellisiin kansainvälisiin instrumentteihin.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/200614 ja unionin oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti toimenpiteiden, joita vartiointioperaatiossa toteutetaan, olisi oltava oikeassa suhteessa tavoitteisiin, niiden olisi oltava syrjimättömiä ja niissä olisi kunnioitettava täysimääräisesti perusoikeuksia sekä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia, palauttamiskiellon periaate mukaan lukien. Jäsenvaltioita ja rajaturvallisuusvirastoa sitovat turvapaikkasäännöstön määräykset ja erityisesti pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista 1 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/85/EY15 säännökset, jotka koskevat jäsenvaltioiden alueella, myös niiden rajoilla tai kauttakulkualueilla, tehtyjä turvapaikkahakemuksia.

(5) Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/200614 ja unionin oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti toimenpiteiden, joita vartiointioperaatiossa toteutetaan, olisi oltava oikeassa suhteessa tavoitteisiin, niiden olisi oltava syrjimättömiä ja niissä olisi kunnioitettava täysimääräisesti perusoikeuksia, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia ja palauttamiskiellon periaatetta. Jäsenvaltioita ja rajaturvallisuusvirastoa sitovat turvapaikkasäännöstön määräykset ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU14a säännökset, jotka koskevat jäsenvaltioiden alueella, myös niiden rajoilla, aluevesillä tai kauttakulkualueilla, tehtyjä kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia.

_________________

_________________

14 EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.

14 EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.

 

14aEuroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojeluaseman myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60).

15 EUVL L 326, 13.12.2005, s. 13.

 

Perustelu

Palauttamiskiellon periaatetta ei sovelleta vain pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin, ja nämä kaksi asiaa on erotettava toisistaan. On syytä myös päivittää viittaus menettelyä koskevaan direktiiviin, koska se hyväksyttiin sen jälkeen kun komissio oli tehnyt ehdotuksensa.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Tämän asetuksen soveltamisessa olisi noudatettava tinkimättä palauttamiskiellon periaatetta, jonka mukaisesti ketään henkilöä ei saa karkottaa, siirtää tai luovuttaa tai pakottaa menemään maahan, jossa henkilöllä on todellinen riski joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen tai muun epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen tai vakavan ihmisoikeusloukkauksen kohteeksi tai jossa henkilön henki tai vapaus on uhattuna henkilön rodun, uskonnon, kansalaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisen tai poliittisen vakaumuksen takia tai josta hän on vakavassa vaarassa joutua karkotetuksi, siirretyksi tai luovutetuksi toiseen maahan.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b) Jäsenvaltion ja kolmannen maan välinen mahdollinen järjestely ei voi vapauttaa jäsenvaltiota sen palauttamiskiellon periaatteen mukaisista kansainväliseen oikeuteen ja unionin lainsäädäntöön perustuvista velvoitteista.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Jäsenvaltioita ei voida vapauttaa noista velvoitteista mahdollisella jäsenvaltion ja kolmannen maan välillä sovitulla järjestelyllä, jos jäsenvaltiot ovat tietoisia tai niiden pitäisi olla tietoisia siitä, että kyseisen kolmannen maan turvapaikkamenettelyssä ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteissa olevien puutteiden vuoksi on perusteltua syytä uskoa, että turvapaikanhakija on todellisessa vaarassa joutua kokemaan epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua, tai ne ovat tietoisia tai niiden pitäisi olla tietoisia siitä, että kyseisen kolmannen maan käytäntönä on olla noudattamatta palauttamiskiellon periaatetta.

(6) Jäsenvaltioita ei voida vapauttaa kansainväliseen oikeuteen ja unionin lainsäädäntöön perustuvista velvoitteista eikä etenkään palauttamiskiellon periaatteen noudattamisesta mahdollisella jäsenvaltion ja kolmannen maan välillä sovitulla järjestelyllä, jos jäsenvaltiot ovat tietoisia tai niiden pitäisi olla tietoisia siitä, että kyseisen kolmannen maan turvapaikkamenettelyssä ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto-olosuhteissa olevien puutteiden vuoksi yksilöllinen, oikeudenmukainen ja tehokas menettely ei ole mahdollinen, tai ne ovat tietoisia tai niiden pitäisi olla tietoisia siitä, että kyseisen kolmannen maan käytäntönä on olla noudattamatta palauttamiskiellon periaatetta. Osallistuvien jäsenvaltioiden tai rajaturvallisuusviraston yksiköiden olisi toimittava unionin lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti myös silloin, kun operaatiot toteutetaan kolmansien maiden aluevesillä ja kyseiset maat soveltavat muita sääntöjä.

Perustelu

On vältettävä suojelun tarpeessa olevien henkilöiden siirtämistä maihin, joissa ei ole sopivaa menettelyä kansainvälisen suojelun hakemiseksi.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklan hengessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/201314b soveltamisen ei pidä estää jäsenvaltioita soveltamasta vapaaehtoisesti maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamisjärjestelmää.

 

_________________

 

14b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 31).

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Merellä toteutettavien rajavartiointioperaatioiden yhteydessä saatetaan joutua antamaan apua merihädässä oleville henkilöille. Kansainvälisen oikeuden säännösten mukaan kunkin valtion on velvoitettava lippunsa alla purjehtivan aluksen kapteeni auttamaan merellä hengenvaarassa olevia henkilöitä ja kiirehtimään mahdollisimman nopeasti paikalle pelastamaan merihädässä olevia henkilöitä, jos se on mahdollista aiheuttamatta vakavaa vaaraa alukselle, miehistölle tai matkustajille. Tällaista apua olisi tarjottava riippumatta autettavien henkilöiden kansalaisuudesta tai asemasta taikka olosuhteista, joista henkilöt löydetään.

(7) Merellä toteutettavien rajavartiointioperaatioiden yhteydessä saatetaan joutua antamaan apua merihädässä oleville henkilöille. Kansainvälisen oikeuden säännösten mukaan kunkin valtion on velvoitettava lippunsa alla purjehtivan aluksen kapteeni auttamaan aktiivisesti ja viipymättä merellä hengenvaarassa olevia henkilöitä ja kiirehtimään mahdollisimman nopeasti paikalle pelastamaan merihädässä olevia henkilöitä, jos se on mahdollista aiheuttamatta vakavaa vaaraa alukselle, miehistölle tai matkustajille. Tällaista apua olisi tarjottava riippumatta autettavien henkilöiden kansalaisuudesta tai asemasta taikka olosuhteista, joista henkilöt löydetään. Siksi olisi pidättäydyttävä toimenpiteistä, mukaan lukien rikosoikeudelliset menettelyt ja seuraamukset, jotka saattaisivat estää alusten päälliköitä antamasta apua merihädässä oleville henkilöille.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Olisi turvattava selkeillä säännöillä, että kun merihädässä oleva henkilö havaitaan, vastuussa oleva pelastustoiminnan koordinointikeskus selvitetään helposti ja nopeasti. Epäselvissä tapauksissa, jos alus esimerkiksi ajelehtii kahden etsintä- ja pelastusalueen välillä, kansainvälisen koordinointikeskuksen olisi nimettävä vastuussa oleva pelastustoiminnan koordinointikeskus.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) Laskettaessa maihin pysäytettyjä tai pelastettuja henkilöitä jäsenvaltiossa rajaturvallisuusviraston ja unionin jäsenvaltioiden olisi noudatettava täysimääräisesti jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatetta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Asetuksen (EY) N:o 2007/2004 mukaan rajaturvallisuusviraston koordinoimat rajavartiointioperaatiot toteutetaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa olisi merioperaatioiden osalta oltava erityistietoa toimivallan ja lainsäädännön soveltamisesta sillä maantieteellisellä alueella, jolla yhteinen operaatio tai kokeiluhanke suoritetaan, mukaan lukien viittaukset alusten pysäyttämistä, meripelastusta ja maihin laskemista koskevaan kansainväliseen ja unionin oikeuteen. Tällä asetuksella puolestaan säännellään pysäyttämistä, meripelastusta ja maihin laskemista rajaturvallisuusviraston koordinoimien merirajavartiointioperaatioiden yhteydessä.

(9) Asetuksen (EY) N:o 2007/2004 mukaan rajaturvallisuusviraston koordinoimat rajavartiointioperaatiot toteutetaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa olisi merioperaatioiden osalta oltava erityistietoa toimivallan ja lainsäädännön soveltamisesta sillä maantieteellisellä alueella, jolla yhteinen operaatio, kokeiluhanke tai nopea interventio suoritetaan, mukaan lukien viittaukset alusten pysäyttämistä, meripelastusta ja maihin laskemista koskevaan kansainväliseen ja unionin oikeuteen. Siihen olisi myös sisällytettävä säännöt ja menettelyt, joilla varmistetaan, että operaatioissa tunnistetaan kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt, ihmiskaupan uhrit, ilman huoltajaa olevat alaikäiset ja muut heikommassa asemassa olevat henkilöt ja että näille annetaan asianmukaista apua, mukaan lukien pääsy kansainväliseen suojeluun. Tällä asetuksella puolestaan säännellään pysäyttämistä, meripelastusta ja maihin laskemista rajaturvallisuusviraston koordinoimien merirajavartiointioperaatioiden yhteydessä kansainvälisen oikeuden ja perusoikeuksien mukaisesti.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, joita ovat muun muassa oikeus elämään, ihmisarvon kunnioittaminen, kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja kohtelun kielto, oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, palauttamiskiellon periaate, syrjimättömyys, oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, oikeus turvapaikkaan ja lapsen oikeudet.

(11) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 6 artiklassa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, joita ovat muun muassa ihmisarvon kunnioittaminen, oikeus elämään, kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja kohtelun kielto, ihmiskaupan kielto, oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, oikeus henkilötietojen suojaan, oikeus turvapaikkaan ja suojaan siirtämiseltä ja karkottamiselta, palauttamiskiellon periaate, syrjimättömyys, oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja lapsen oikeudet. Jäsenvaltioiden ja rajaturvallisuusviraston olisi sovellettava tätä asetusta näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti. Tässä asetuksessa kunnioitetaan myös ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia ja perusvapauksia.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Tällä asetuksella ei rajoiteta mahdollisuutta määrittää merellä suoritettavien yhteisten operaatioiden yksityiskohdat niitä koskevissa toimintasuunnitelmissa, kun otetaan huomioon erityiset vaatimukset ja piirteet siinä tilanteessa, jossa jäsenvaltiot joutuvat ryhtymään toimiin.

Perustelu

Tällä asetuksella luodaan lainsäädäntökehys, jonka pohjalta jäsenvaltioiden pitäisi kyetä määrittämään riittävän joustavasti toimintasuunnitelmiin sisältyvien operaatioiden yksityiskohdat.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. ’osallistuvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka ei ole vastaanottava jäsenvaltio mutta osallistuu merioperaatioon antamalla käyttöön materiaalia tai henkilöstöä;

4. ’osallistuvalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, joka ei ole vastaanottava jäsenvaltio mutta osallistuu merioperaatioon antamalla käyttöön teknistä kalustoa tai rajavartijoita ja muuta henkilöstöä;

Perustelu

Käytetyn sanaston olisi oltava Frontex-asetuksen mukaista. Olisi varmistettava, että pakolaisia ja humanitaarista oikeutta koskevien kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpano on osa toimintasuunnitelmaa.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a. ’toimintasuunnitelmalla’ asetuksen (EY) N:o 2007/2004 3 a tai 8 e artiklassa tarkoitettua toimintasuunnitelmaa;

Perustelu

Termiä toimintasuunnitelma käytetään 10 artiklassa, joten olisi hyvä selventää, mistä siinä on kyse.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11. ’turvallisella paikalla’ paikkaa, jossa pelastusoperaatioiden katsotaan päättyvän ja jossa pelastuneiden turvallisuus ei ole heidän henkensä eikä perusoikeuksiensa suojelun osalta uhattuna, jossa heidän inhimilliset perustarpeensa voidaan tyydyttää ja josta voidaan tehdä järjestelyjä heidän kuljettamisekseen seuraavaan tai lopulliseen määränpäähän;

11. ’turvallisella paikalla’ paikkaa, jossa pelastusoperaatioiden katsotaan päättyvän ja jossa pelastuneiden turvallisuus ei ole heidän henkensä eikä perusoikeuksiensa suojelun osalta uhattuna, jossa heidän inhimilliset perustarpeensa voidaan tyydyttää ja josta voidaan tehdä järjestelyjä heidän kuljettamisekseen seuraavaan tai lopulliseen määränpäähän palauttamiskiellon periaatteen mukaisesti;

Perustelu

Turvallisen paikan selkeä määrittäminen on tarpeen, sillä tämä on keskeisiä kysymyksiä kansainvälisen oikeuden mukaisissa etsintä- ja pelastusvelvoitteissa.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Merioperaatioon liittyvät toimenpiteet on toteutettava niin, ettei vaaranneta pysäytettyjen tai pelastettujen henkilöiden eikä operaatioon osallistuvien yksiköiden turvallisuutta.

Merioperaatioon liittyvät toimenpiteet on toteutettava niin, että pysäytettyjen tai pelastettujen henkilöiden tai operaatioon osallistuvien yksiköiden turvallisuus on taattu kaikissa tapauksissa.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Ketään henkilöä ei pidä laskea maihin tai muutoin luovuttaa sellaisen maan viranomaisille, jossa henkilö on vakavassa vaarassa joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen tai muun epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi tai josta hän on vakavassa vaarassa joutua karkotetuksi, siirretyksi tai rikoksen johdosta luovutetuksi toiseen maahan palauttamiskiellon periaatteen vastaisesti.

1. Ketään henkilöä ei pidä laskea maihin, ohjata tai muutoin luovuttaa sellaisen maan viranomaisille tai pakottaa menemään maahan, jossa henkilö on vakavassa vaarassa joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen tai muun epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen tai vakavan ihmisoikeusloukkauksen kohteeksi tai jossa henkilön elämä tai vapaus on uhattuna henkilön rodun, uskonnon, kansalaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisen tai poliittisen vakaumuksen takia tai josta hän on vakavassa vaarassa joutua karkotetuksi, siirretyksi tai rikoksen johdosta luovutetuksi toiseen maahan palauttamiskiellon periaatteen vastaisesti.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Ennen kuin päätös maihin laskemisesta kolmannessa maassa tehdään, osallistuvien yksiköiden on otettava huomioon kyseisen kolmannen maan yleinen tilanne, eikä pysäytettyjä tai pelastettuja henkilöitä saa laskea maihin kolmannessa maassa, jos vastaanottava jäsenvaltio tai osallistuvat jäsenvaltiot ovat tietoisia tai niiden pitäisi olla tietoisia siitä, että kyseisen kolmannen maan käytäntönä on toimia 1 kohdassa kuvatulla tavalla.

2. Ennen merioperaatiota ja sen aikana vastaanottavan jäsenvaltion ja osallistuvien jäsenvaltioiden on selvitettävä naapureina olevien kolmansien maiden yleinen tilanne sekä maahanmuuttoa ja turvapaikkaa koskevien unionin lainsäädännön mukaisten ja unionin varoilla toteutettujen kahdenvälisten sopimusten ja hankkeiden olemassaolo. Pysäytettyjä tai pelastettuja henkilöitä ei saa laskea maihin, ohjata, muuten luovuttaa viranomaisille tai pakottaa menemään kolmanteen maahan, jos vastaanottava jäsenvaltio, osallistuvat jäsenvaltiot tai rajaturvallisuusvirasto ovat tietoisia tai niiden pitäisi olla tietoisia siitä, että kyseisen kolmannen maan käytäntönä on toimia 1 kohdassa kuvatulla tavalla. Näiden jäsenvaltioiden on toimitettava kyseiset tiedot osallistuville yksiköille. Tätä tarkoitusta varten ne voivat käyttää monista lähteistä, mukaan lukien erityisesti muilta jäsenvaltioilta, Euroopan ulkosuhdehallinnolta, Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolta, rajaturvallisuusvirastolta, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetulta ja muilta asiaan kuuluvilta kansainvälisiltä ja hallituksista riippumattomilta järjestöiltä saatuja tietoja.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos pysäytettyjä tai pelastettuja henkilöitä lasketaan maihin kolmannessa maassa, osallistuvien yksiköiden on tunnistettava heidät ja arvioitava heidän henkilökohtainen tilanteensa siinä määrin kuin mahdollista. Niiden on annettava pysäytetyille tai pelastetuille henkilöille asianmukaisella tavalla tieto maihinlaskupaikasta ja annettava heille mahdollisuus ilmoittaa mahdolliset syyt, joiden vuoksi he uskovat, että laskeminen maihin ehdotettuun paikkaan johtaisi palauttamiskiellon rikkomiseen.

3. Jos pysäytettyjä tai pelastettuja henkilöitä harkitaan laskettaviksi maihin kolmannessa maassa tai 6 artiklan 1 a kohdan b alakohdassa ja 7 artiklan 1 a kohdan b alakohdassa esitetyissä tapauksissa, osallistuvien yksiköiden on tunnistettava heidät ja arvioitava heidän henkilökohtainen tilanteensa, mukaan lukien heidän terveydentilansa ja muut olosuhteet, joiden vuoksi he voivat olla haavoittuvassa asemassa tai kansainvälisen suojelun tarpeessa, ennen päätöksen tekemistä. Niiden on annettava pysäytetyille tai pelastetuille henkilöille tieto maihinlaskupaikasta kielellä, jota he ymmärtävät tai jota heidän voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän, ja annettava heille mahdollisuus ilmoittaa mahdolliset syyt, joiden vuoksi he uskovat, että laskeminen maihin ehdotettuun paikkaan johtaisi palauttamiskiellon rikkomiseen. Muista yksityiskohdista säädetään toimintasuunnitelmassa.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Osallistuvien yksiköiden on koko merioperaation aikana vastattava lasten, ihmiskaupan uhrien, välitöntä lääkintäapua tarvitsevien, kansainvälistä suojelua tarvitsevien sekä muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeisiin.

4. Osallistuvien yksiköiden on koko merioperaation aikana vastattava lasten, ihmiskaupan uhrien, välitöntä lääkintäapua tarvitsevien, vammaisten henkilöiden, kansainvälistä suojelua tarvitsevien sekä muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpeisiin. Tätä tarkoitusta varten osallistuvien yksiköiden on voitava turvautua lääkäreihin, tulkkeihin ja muihin asiaankuuluviin asiantuntijoihin.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jos on aihetta uskoa, että merellä pysäytettyjen tai pelastettujen henkilöiden maihin laskeminen ehdotettuun paikkaan olisi palauttamiskiellon periaatteen vastaista, osallistuvat yksiköt eivät saa jakaa henkilöiden henkilötietoja alkuperämaan tai muiden kolmansien maiden viranomaisten kanssa.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saattamaan asetus yhdenmukaiseksi Kansainvälisen merenkulkujärjestön, Kansainvälisen merenkulkutoimiston ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun meripelastusta koskevien yhteisten suuntaviivojen kanssa.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Osallistuvien yksiköiden on kohdeltava kaikkia aluksella olevia henkilöitä inhimillisellä tavalla.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saattamaan asetus yhdenmukaiseksi maahanmuuttajien salakuljetusta koskevan lisäpöytäkirjan 9 artiklan kanssa.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Merioperaatioon osallistuville rajavartijoille on annettava koulutusta, joka kattaa asiaa koskevat perusoikeuksien, pakolaislainsäädännön ja etsintä- ja pelastustoimintaa koskevan kansainvälisen oikeudellisen järjestelmän säännökset.

5. Kaikille rajavartijoille ja muulle jäsenvaltioiden henkilöstölle on annettava ennen merioperaatioon osallistumista koulutusta, joka kattaa asiaa koskevan unionin lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden, myös perusoikeudet, lapsen oikeudet ja pääsyn kansainväliseen suojeluun sekä suuntaviivat suojelua hakevien henkilöiden tunnistamiseksi ja näiden ohjaamiseksi asianmukaisiin palveluihin ja etsintä- ja pelastustoimintaa koskevan kansainvälisen oikeudellisen järjestelmän säännökset. Jokaiseen osallistuvaan yksikköön on otettava vähintään yksi henkilö, jolla on lääketieteellinen koulutus.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun havaitaan alus, jonka epäillään ylittäneen tai aikovan ylittää rajan sääntöjenvastaisesti, osallistuvien yksiköiden on lähestyttävä sitä sen tunnistetietojen ja kansallisuuden selvittämiseksi, ja lisätoimiin ryhtymistä odotettaessa sitä on tarkkailtava turvallisen välimatkan päästä. Osallistuvien yksiköiden on ilmoitettava aluksen tiedot kansainväliselle koordinointikeskukselle välittömästi.

1. Kun havaitaan alus, jonka epäillään ylittäneen tai aikovan ylittää rajan sääntöjenvastaisesti, osallistuvien yksiköiden on lähestyttävä sitä sen tunnistetietojen ja kansallisuuden selvittämiseksi, ja lisätoimiin ryhtymistä odotettaessa sitä on tarkkailtava turvallisen välimatkan päästä ja kaikkia asianmukaisia varotoimia noudattaen. Osallistuvien yksiköiden on ilmoitettava aluksen tiedot kansainväliselle koordinointikeskukselle välittömästi, mukaan lukien tiedot henkilöiden tilanteesta, erityisesti, jos heidän henkensä tai terveytensä on välittömässä vaarassa. Kansainvälisen koordinointikeskuksen on välitettävä tieto vastaanottavan jäsenvaltion kansalliselle koordinointikeskukselle.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos alus on saapumassa tai saapunut merioperaatioon osallistumattoman jäsenvaltion aluemerelle tai lisävyöhykkeelle, osallistuvien yksiköiden on ilmoitettava aluksen tiedot kansainväliselle koordinointikeskukselle, jonka on välitettävä tiedot kyseisen jäsenvaltion kansalliselle koordinointikeskukselle.

2. Jos alus on saapumassa tai saapunut merioperaatioon osallistumattoman jäsenvaltion aluemerelle tai virallisesti lisävyöhykkeeksi nimetylle vyöhykkeelle, osallistuvien yksiköiden on ilmoitettava aluksen tiedot kansainväliselle koordinointikeskukselle, jonka on välitettävä tiedot kyseisen jäsenvaltion kansalliselle koordinointikeskukselle.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Osallistuvien yksiköiden on ilmoitettava tiedot kaikista aluksista, joiden epäillään harjoittavan laitonta toimintaa merioperaation toiminta-alueeseen kuulumattomilla merialueilla, kansainväliselle koordinointikeskukselle, joka välittää tiedot asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden kansalliselle koordinointikeskukselle.

3. Osallistuvien yksiköiden on ilmoitettava tiedot kaikista aluksista, joiden epäillään harjoittavan laitonta toimintaa merioperaation toiminta-alueeseen kuulumattomilla merialueilla, kansainväliselle koordinointikeskukselle, joka välittää tiedot asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden kansalliselle koordinointikeskukselle. Tarvittaessa ja tämän asetuksen mukaisia tarkoituksia varten kyseisen jäsenvaltion viranomaisten ja viraston on käytettävä Eurosur-puitteita.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun on perusteltua syytä epäillä aluksen kuljettavan vastaanottavan jäsenvaltion tai osallistuvan jäsenvaltion aluemerellä henkilöitä, jotka aikovat kiertää rajatarkastukset rajanylityspisteissä, tai osallistuvan maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse, osallistuvien yksiköiden on toteutettava yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä:

1. Kun on perusteltua syytä epäillä aluksen kuljettavan vastaanottavan jäsenvaltion tai osallistuvan jäsenvaltion aluemerellä henkilöitä, jotka aikovat kiertää rajatarkastukset rajanylityspisteissä, tai osallistuvan maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse, osallistuvien yksiköiden on toteutettava sen jäsenvaltion, jolle aluemeri kuuluu, luvalla yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä:

a) tietojen ja asiakirjojen pyytäminen aluksen omistuksesta, rekisteröinnistä ja muista matkaan liittyvistä seikoista sekä aluksella olevien henkilöiden henkilöllisyydestä, kansalaisuudesta ja muista asiaankuuluvista seikoista;

a) tietojen ja asiakirjojen pyytäminen aluksen omistuksesta, rekisteröinnistä ja muista matkaan liittyvistä seikoista sekä aluksella olevien henkilöiden henkilöllisyydestä, kansalaisuudesta ja muista asiaankuuluvista seikoista, myös terveydentilasta, sen arvioimiseksi, onko aluksella erityistä lääkintäapua tarvitsevia henkilöitä;

b) aluksen pysäyttäminen, alukselle nousu ja aluksen, sen lastin ja aluksella olevien henkilöiden tarkastaminen sekä aluksella olevien henkilöiden kuulustelu;

b) aluksen pysäyttäminen, alukselle nousu ja aluksen, sen lastin ja aluksella olevien henkilöiden tarkastaminen sekä aluksella olevien henkilöiden kuulustelu;

c) ilmoittaminen aluksella oleville henkilöille, että heille ei voida antaa lupaa ylittää raja ja että aluksen johtoa voidaan rangaista matkan mahdollistamisesta;

c) ilmoittaminen aluksella oleville henkilöille, miksi heille ei voida antaa lupaa ylittää raja ja että aluksen johtoa voidaan rangaista matkan mahdollistamisesta;

 

1 a. Jos epäilyt siitä, että alus kuljettaa henkilöitä, jotka aikovat kiertää rajatarkastukset rajanylityspisteissä, tai osallistuu maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse, osoittautuvat perustelluiksi, vastaanottava jäsenvaltio tai osallistuva jäsenvaltio, jolle aluemeri kuuluu, voi toteuttaa yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä:

d) aluksen takavarikointi ja sillä olevien henkilöiden kiinniotto;

a) aluksen takavarikointi ja sillä olevien henkilöiden kiinniotto;

e) aluksen määrääminen muuttamaan reittiään siten, että se poistuu aluemereltä tai lisävyöhykkeeltä tai välttyy saapumasta niille, ja aluksen saattaminen tai seuraaminen, kunnes se on matkalla kohti tällaista reittiä;

b) aluksen määrääminen muuttamaan reittiään siten, että se poistuu aluemereltä tai lisävyöhykkeeltä tai välttyy saapumasta niille, ja aluksen saattaminen tai seuraaminen, kunnes se on matkalla kohti tällaista reittiä;

f) aluksen tai sillä olevien henkilöiden ohjaaminen vastaanottavaan jäsenvaltioon tai operaatioon osallistuvaan muuhun jäsenvaltioon taikka rantajäsenvaltioon.

c) aluksen tai sillä olevien henkilöiden ohjaaminen vastaanottavaan jäsenvaltioon tai operaatioon osallistuvaan muuhun jäsenvaltioon taikka rantajäsenvaltioon toimintasuunnitelman mukaisesti.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Edellä 1 a kohdan b alakohdassa kuvatut toimenpiteet voidaan toteuttaa vain, jos osallistuva yksikkö

 

i) on varmistanut, että alusta ei pakoteta menemään kolmanteen maahan 4 artiklan 1 kohdan vastaisesti ja

 

ii) on toteuttanut tarvittaessa 4 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyt toimet.

 

Sovelletaan, mitä direktiivin 2013/32/EU 6 artiklassa säädetään.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kun on perusteltua syytä epäillä kansallisuudettoman aluksen tai sellaiseen rinnastettavissa olevan aluksen kuljettavan henkilöitä, jotka aikovat kiertää rajatarkastukset rajanylityspisteissä, tai osallistuvan maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse, sen vastaanottavan jäsenvaltion tai osallistuvan jäsenvaltion, jonka aluemerellä kansallisuudeton alus pysäytetään, on annettava osallistuvalle yksikölle ohjeet pysäyttää alus ja toteutettava 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

3. Kun on perusteltua syytä epäillä kansallisuudettoman aluksen kuljettavan henkilöitä, jotka aikovat kiertää rajatarkastukset rajanylityspisteissä, tai osallistuvan maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse, sen vastaanottavan jäsenvaltion tai osallistuvan jäsenvaltion, jonka aluemerellä kansallisuudeton alus pysäytetään, on annettava osallistuvalle yksikölle ohjeet pysäyttää alus ja toteutettava 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jäsenvaltioita ja rajaturvallisuusvirastoa sitovat turvapaikkalainsäädännön säännökset ja erityisesti kansainvälisen suojeluaseman myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU säännökset, jotka koskevat jäsenvaltioiden alueella, myös niiden rajoilla, aluevesillä tai kauttakulkualueilla, tehtyjä kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun on perusteltua syytä epäillä aluksen osallistuvan aavallamerellä maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse, osallistuvien yksiköiden on lippuvaltion luvalla toteutettava maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä tehdyn lisäpöytäkirjan mukaisesti yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä:

1. Kun on perusteltua syytä epäillä aluksen osallistuvan aavallamerellä maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse, osallistuvien yksiköiden on lippuvaltion luvalla toteutettava maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä tehdyn lisäpöytäkirjan mukaisesti yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä:

a) tietojen ja asiakirjojen pyytäminen aluksen omistuksesta, rekisteröinnistä ja muista matkaan liittyvistä seikoista sekä aluksella olevien henkilöiden henkilöllisyydestä, kansalaisuudesta ja muista asiaankuuluvista seikoista;

a) tietojen ja asiakirjojen pyytäminen aluksen omistuksesta, rekisteröinnistä ja muista matkaan liittyvistä seikoista sekä aluksella olevien henkilöiden henkilöllisyydestä, kansalaisuudesta ja muista asiaankuuluvista seikoista, myös terveydentilasta, sen arvioimiseksi, onko aluksella erityistä lääkintäapua tarvitsevia henkilöitä;

b) aluksen pysäyttäminen, alukselle nousu ja aluksen, sen lastin ja aluksella olevien henkilöiden tarkastaminen sekä aluksella olevien henkilöiden kuulustelu;

b) aluksen pysäyttäminen, alukselle nousu ja aluksen, sen lastin ja aluksella olevien henkilöiden tarkastaminen sekä aluksella olevien henkilöiden kuulustelu;

c) ilmoittaminen aluksella oleville henkilöille, että heille ei voida antaa lupaa ylittää raja ja että aluksen johtoa voidaan rangaista matkan mahdollistamisesta;

c) ilmoittaminen aluksella oleville henkilöille, miksi heille ei voida antaa lupaa ylittää raja ja että aluksen johtoa voidaan rangaista matkan mahdollistamisesta;

 

1 a. Jos epäilyt siitä, että alus osallistuu maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse, osoittautuvat perustelluiksi, osallistuva yksikkö voi lippuvaltion luvalla toteuttaa maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä tehdyn lisäpöytäkirjan mukaisesti yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä:

d) aluksen takavarikointi ja sillä olevien henkilöiden kiinniotto;

a) aluksen takavarikointi ja sillä olevien henkilöiden kiinniotto;

e) aluksen määrääminen muuttamaan reittiään siten, että se poistuu aluemereltä tai lisävyöhykkeeltä tai välttyy saapumasta niille, ja aluksen saattaminen tai seuraaminen, kunnes se on matkalla kohti tällaista reittiä;

 

f) aluksen tai sillä olevien henkilöiden ohjaaminen kolmanteen maahan tai aluksen tai sillä olevien henkilöiden luovuttaminen kolmannen maan viranomaisille;

b) aluksen tai sillä olevien henkilöiden ohjaaminen kolmanteen maahan tai aluksen tai sillä olevien henkilöiden luovuttaminen kolmannen maan viranomaisille;

g) aluksen tai sillä olevien henkilöiden ohjaaminen vastaanottavaan jäsenvaltioon tai operaatioon osallistuvaan muuhun jäsenvaltioon.

c) aluksen tai sillä olevien henkilöiden ohjaaminen vastaanottavaan jäsenvaltioon tai operaatioon osallistuvaan muuhun jäsenvaltioon.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Edellä 1 a kohdan b alakohdassa kuvatut toimenpiteet voidaan toteuttaa vain, jos osallistuva yksikkö

 

i) on varmistanut, että alusta ei pakoteta menemään kolmanteen maahan 4 artiklan 1 kohdan vastaisesti ja

 

ii) on toteuttanut tarvittaessa 4 artiklan 3–4 kohdassa säädetyt toimet.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c. Kun on perusteltua syytä epäillä aluksen osallistuvan ihmiskauppaan ja laittomaan maahanmuuttoon, uhreja on autettava.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos on perusteltua syytä epäillä, että vieraan valtion lipun alla purjehtivalla tai lippuaan näyttämästä kieltäytyvällä aluksella on tosiasiassa sama kansallisuus kuin operaatioon osallistuvalla yksiköllä, yksikön on varmistuttava aluksen oikeudesta purjehtia käyttämänsä lipun alla. Tätä varten se voi lähestyä epäiltyä alusta. Jos asiakirjojen tarkastaminen ei poista epäilyksiä, yksikön on tehtävä aluksella lisätarkastus, joka on suoritettava mahdollisimman hienovaraisesti. Osallistuvaan jäsenvaltioon, jonka lipun alla aluksen uskotaan purjehtivan, on otettava yhteyttä asianmukaisten kanavien kautta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8. Kun on perusteltua syytä epäillä kansallisuudettoman aluksen tai sellaiseen rinnastettavissa olevan aluksen osallistuvan maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse, osallistuva yksikkö voi nousta alukselle ja pysäyttää sen aluksen kansallisuudettomuuden tarkistamiseksi. Jos epäilyt osoittautuvat perustelluiksi, voidaan toteuttaa asianmukaisia 1 kohdassa säädettyjä lisätoimenpiteitä kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

8. Kun on perusteltua syytä epäillä kansallisuudettoman aluksen osallistuvan maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse, osallistuva yksikkö voi nousta alukselle ja tutkia sen aluksen kansallisuudettomuuden tarkistamiseksi. Jos epäilyt osoittautuvat perustelluiksi, voidaan toteuttaa asianmukaisia 1 kohdassa säädettyjä lisätoimenpiteitä kansallisen lainsäädännön sekä unionin lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

Perustelu

Kansallisuudeton alus on määritelty 2 artiklassa, joten sitä pitäisi käyttää koko tekstissä. Sanamuodon olisi vastattava Palermon pöytäkirjan sanamuotoa (8 artiklan 7 kohta), jonka mukaan alukselle voidaan nousta ja se voidaan tutkia.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10. Vastaanottavaa jäsenvaltiota tai osallistuvaa jäsenvaltiota kansainvälisessä koordinointikeskuksessa edustava kansallinen virkamies on nimettävä kansallisen lainsäädännön mukaisesti viranomaiseksi, joka antaa luvan tarkistaa aluksen oikeuden purjehtia kyseisen jäsenvaltion lipun alla tai luvan toteuttaa 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

10. Vastaanottavaa jäsenvaltiota tai osallistuvaa jäsenvaltiota kansainvälisessä koordinointikeskuksessa edustava kansallinen virkamies on vastuussa viestinnän helpottamisesta sen jäsenvaltion asiasta vastaavien viranomaisten kanssa, joka hakee lupaa tarkistaa aluksen oikeuden purjehtia sen lipun alla tai luvan toteuttaa 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt toimenpiteet on toteutettava vastaanottavan jäsenvaltion tai osallistuvan jäsenvaltion aluemereen liittyvällä lisävyöhykkeellä 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt toimenpiteet on toteutettava vastaanottavan jäsenvaltion tai osallistuvan jäsenvaltion aluemereen liittyvällä virallisesti nimetyllä lisävyöhykkeellä 6 artiklan 1 b ja 2 kohdan ja 4 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 33 artiklan mukaan lisävyöhyke on nimettävä virallisesti, jotta rantavaltio voi valvoa kyseisellä vyöhykkeellä kulkevia aluksia estääkseen tai rangaistakseen alueellaan tapahtuneen tulli-, vero-, maahanmuutto- ja terveydenhoitolakien ja -määräysten rikkomisen.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

 

-1. Jäsenvaltioiden on ennen merioperaatiota varmistettava, että niiden osallistuvat yksiköt noudattavat velvoitetta antaa apua merihädässä oleville aluksille ja henkilöille etsintä- ja pelastustoimia ja perusoikeuksia koskevien kansainvälisten yleissopimusten sovellettavien määräysten mukaisesti. Apua on tarjottava riippumatta tällaisen henkilön kansalaisuudesta tai asemasta taikka olosuhteista, joista henkilö löydetään.

1. Osallistuvien yksiköiden on merioperaation aikana annettava apua merihädässä oleville aluksille ja henkilöille. Apua on tarjottava riippumatta tällaisen henkilön kansalaisuudesta tai asemasta taikka olosuhteista, joista henkilö löydetään.

1. Osallistuvien yksiköiden on merioperaation aikana annettava apua merihädässä oleville aluksille ja henkilöille. Apua on tarjottava riippumatta tällaisen henkilön kansalaisuudesta tai asemasta taikka olosuhteista, joista henkilö löydetään.

2. Jos merioperaatioon osallistuva yksikkö kohtaa operaation aikana alusta tai aluksella olevia henkilöitä koskevan epävarmuus-, hälytys- tai hätätilanteen, osallistuvan yksikön on mahdollisimman pian välitettävä kaikki saatavilla olevat tiedot sille pelastustoiminnan koordinointikeskukselle, joka vastaa etsintä- ja pelastusalueesta, jossa tilanne ilmenee.

2. Jos merioperaatioon osallistuva yksikkö kohtaa operaation aikana alusta tai aluksella olevia henkilöitä koskevan epävarmuus-, hälytys- tai hätätilanteen, osallistuvan yksikön on mahdollisimman pian välitettävä kaikki saatavilla olevat tiedot sille pelastustoiminnan koordinointikeskukselle, joka vastaa etsintä- ja pelastusalueesta, jossa tilanne ilmenee.

 

3. Asianmukaisten toimintamenettelyjen määrittelyn helpottamiseksi osallistuvien yksiköiden on erotettava seuraavat hätätilanteet toisistaan:

3. Aluksen tai aluksella olevien henkilöiden katsotaan olevan epävarmuustilanteessa erityisesti, jos

a) epävarmuustilanne:

a) aluksen tai aluksella olevien henkilöiden turvallisuudesta vallitsee epäilys; tai

i) henkilö on ilmoitettu kadonneeksi tai alus on myöhässä tai

b) aluksen etenemisestä tai sijainnista vallitsee epätietoisuus.

ii) henkilöltä tai alukselta ei saada odotettua ilmoitusta sijainnista tai turvallisuudesta;

4. Aluksen tai aluksella olevien henkilöiden katsotaan olevan hälytystilanteessa erityisesti, jos

b) hälytystilanne:

i) epävarmuustilanteen johdosta henkilöön tai alukseen ei onnistuta saamaan yhteyttä ja muihin asiaankuuluviin lähteisiin osoitetut tiedustelut eivät tuota tulosta tai;

a) aluksen tai sillä olevien henkilöiden turvallisuudesta vallitsee pelko, koska vakavia vaikeuksia tiedetään olevan, mutta ei siinä määrin, että hätätilanne olisi todennäköinen; tai

b) aluksen etenemisestä tai sijainnista vallitsee jatkuva epätietoisuus.

ii) saadaan tietoa, joka viittaa siihen, että aluksen toimintakyky on heikentynyt, mutta ei siinä määrin, että hätätilanne olisi todennäköinen.

5. Aluksen tai aluksella olevien henkilöiden katsotaan olevan hätätilanteessa erityisesti, jos

c) hätätilanne:

a) saadaan vahvistus tiedolle, että alus tai aluksella olevat henkilöt ovat vaarassa ja tarvitsevat välitöntä apua; tai

i) saadaan vahvistus tiedolle, että henkilö tai alus on vaarassa ja tarvitsee välitöntä apua; tai

b) yritykset saada yhteys alukseen epäonnistuvat ja epäonnistuneet tiedustelut viittaavat siihen, että alus on todennäköisesti merihädässä; tai

ii) hälytystilanteen vuoksi henkilöön tai alukseen ei onnistuta saamaan yhteyttä ja tuloksettomat laajemmat tiedustelut viittaavat siihen, että kysymyksessä on hätätilanne; tai

c) saadaan tietoa, joka viittaa siihen, että aluksen toimintakyky on heikentynyt siinä määrin, että hätätilanne on todennäköinen.

iii) saadaan tietoa, joka viittaa siihen, että aluksen toimintakyky on heikentynyt siinä määrin, että hätätilanne on todennäköinen.

6. Arvioidessaan tilannetta 3–5 kohdan kannalta osallistuvien yksiköiden on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat, kuten

4. Arvioidessaan tilannetta 3 kohdan kannalta osallistuvien yksiköiden on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat ja ilmoitettava tilannearvionsa toimivaltaiselle pelastustoiminnan koordinointikeskukselle, mukaan lukien

a) onko alus pyytänyt apua;

a) onko alus pyytänyt apua;

b) onko alus merikelpoinen ja kuinka todennäköistä on, ettei alus pysty pääsemään lopulliseen määränpäähänsä;

b) onko alus merikelpoinen ja kuinka todennäköistä on, ettei alus pysty pääsemään lopulliseen määränpäähänsä;

c) matkustajamäärä suhteessa aluksen tyyppiin ja kuntoon;

c) matkustajamäärä suhteessa aluksen tyyppiin ja kuntoon (ylikuormitus);

d) onko aluksella riittävästi tarvikkeita, kuten polttoainetta, vettä ja elintarvikkeita, jotta se pääsee rannikolle asti;

d) onko aluksella riittävästi tarvikkeita (polttoainetta, vettä, elintarvikkeita jne.), jotta se pääsee rannikolle asti;

e) onko aluksella pätevä miehistö ja päällystö;

e) onko aluksella pätevä miehistö ja päällystö;

f) onko aluksella toimivat turvallisuus-, navigointi- ja viestintälaitteet;

f) onko aluksella turvallisuus-, navigointi- ja viestintälaitteet;

g) onko aluksella välitöntä lääkintäapua tarvitsevia matkustajia;

g) onko aluksella välitöntä lääkintäapua tarvitsevia matkustajia;

h) onko aluksella kuolleita matkustajia;

h) onko aluksella kuolleita matkustajia;

i) onko aluksella lapsia tai raskaana olevia naisia;

i) onko aluksella lapsia tai raskaana olevia naisia;

j) sää- ja meriolosuhteet, säätiedotukset ja merisäätiedotukset mukaan lukien.

j) sää- ja meriolosuhteet.

7. Osallistuvien yksiköiden on nopeasti ilmoitettava tilannearvionsa toimivaltaiselle pelastustoiminnan koordinointikeskukselle. Odottaessaan pelastustoiminnan koordinointikeskuksen ohjeita osallistuvien yksiköiden on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi.

5. Odottaessaan pelastustoiminnan koordinointikeskuksen ohjeita osallistuvien yksiköiden on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi.

8. Hätätilanteen olemassaolo ei riipu yksinomaan siitä, onko apua tosiasiassa pyydetty, eikä sitä määritellä yksinomaan tällä perusteella. Jos aluksella olevat henkilöt kieltäytyvät avusta, vaikka aluksen havaitaan olevan hätätilanteessa, osallistuvan yksikön on ilmoitettava asiasta pelastustoiminnan koordinointiyksikölle sekä täytettävä huolehtimisvelvollisuutensa tarkkailemalla alusta kohtuulliselta etäisyydeltä ja toteuttamalla kaikki toimenpiteet, joita kyseisten henkilöiden turvallisuus edellyttää. Samalla olisi kuitenkin vältettävä toimia, jotka voisivat pahentaa tilannetta tai mahdollisesti lisätä loukkaantumis- tai kuolintapausten määrää.

6. Hätätilanteen olemassaolo ei riipu yksinomaan siitä, onko apua tosiasiassa pyydetty, eikä sitä määritellä yksinomaan tällä perusteella. Tapauksissa, joissa aluksella olevat henkilöt kieltäytyvät avusta, vaikka aluksen havaitaan olevan hätätilanteessa, osallistuvan yksikön on ilmoitettava asiasta pelastustoiminnan koordinointiyksikölle sekä täytettävä huolehtimisvelvollisuutensa toteuttamalla kaikki toimenpiteet, joita kyseisten henkilöiden turvallisuus edellyttää. Samalla olisi kuitenkin vältettävä toimia, jotka voisivat pahentaa tilannetta tai mahdollisesti lisätä loukkaantumis- tai kuolintapausten määrää.

9. Jos etsintä- ja pelastustoimista vastaavan kolmannen maan pelastustoiminnan koordinointikeskus ei vastaa osallistuvan yksikön lähettämään ilmoitukseen, yksikön on otettava yhteyttä vastaanottavan jäsenvaltion pelastustoiminnan koordinointikeskukseen, ellei jokin muu pelastustoiminnan koordinointikeskus pysty ottamaan etsintä- ja pelastustilanteen koordinointia paremmin hoitaakseen.

7. Tapauksissa, joissa etsintä- ja pelastusalueesta vastaavan kolmannen maan pelastustoiminnan koordinointikeskus ei vastaa osallistuvan yksikön lähettämään ilmoitukseen, yksikön on otettava yhteyttä vastaanottavan jäsenvaltion pelastustoiminnan koordinointikeskukseen.

10. Osallistuvien yksiköiden on ilmoitettava kansainväliselle koordinointikeskukselle mahdollisimman pian kaikista yhteydenotoista pelastustoiminnan koordinointikeskukseen ja toimista, joihin ne ovat ryhtyneet.

8. Kansainväliselle koordinointikeskukselle on ilmoitettava mahdollisimman pian kaikista yhteydenotoista pelastustoiminnan koordinointikeskukseen ja toimista, joihin osallistuva yksikkö on ryhtynyt.

11. Jos aluksen ei voida katsoa tai ei voida enää katsoa olevan hätätilanteessa tai jos etsintä- ja pelastusoperaatio on saatu päätökseen, osallistuvan yksikön on jatkettava merioperaatiota neuvotellen kansainvälisen koordinointikeskuksen kanssa.

9. Jos aluksen ei voida katsoa tai ei voida enää katsoa olevan hätätilanteessa tai jos etsintä- ja pelastusoperaatio on saatu päätökseen, osallistuvan yksikön on jatkettava merioperaatiota neuvotellen kansainvälisen koordinointikeskuksen kanssa.

Perustelu

3 kohta on identtinen vuonna 1998 muutetussa kansainvälisessä yleissopimuksessa etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä olevan liitteen 4.4 kohdan kanssa. 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 ovat identtisiä neuvostossa yksimielisesti hyväksytyn päätöksen 2010/252/EU II osan 1.3, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5 ja 1.6 kohtien kanssa.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Merioperaatiossa pysäytettyjen tai pelastettujen henkilöiden maihin laskemista koskevat yksityiskohtaiset säännöt on esitettävä toimintasuunnitelmassa. Maihin laskemista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ei saa johtua velvoitteita jäsenvaltioille, jotka eivät osallistu merioperaatioon, elleivät ne nimenomaisesti anna lupaa toimenpiteiden toteuttamiseen aluemerellään tai lisävyöhykkeellään 6 artiklan 4 kohdan tai 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1. Merioperaatiossa pysäytettyjen tai pelastettujen henkilöiden maihin laskemista koskevat yksityiskohtaiset säännöt on esitettävä toimintasuunnitelmassa 4 artiklan mukaisesti. Maihin laskemista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ei saa johtua velvoitteita jäsenvaltioille, jotka eivät osallistu merioperaatioon, elleivät ne nimenomaisesti anna lupaa toimenpiteiden toteuttamiseen aluemerellään tai lisävyöhykkeellään 6 artiklan 4 kohdan tai 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Maihin laskemista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä voidaan täsmentää, että maihin laskeminen ei välttämättä merkitse sen jäsenvaltion yksinomaista vastuuta, jonka alueelle merellä pelastetut henkilöt lasketaan maihin.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos kyseessä on 6 artiklan 2 kohdassa tai 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu pysäyttäminen aluemerellä tai lisävyöhykkeellä, maihin laskemisen on tapahduttava vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai osallistuvassa jäsenvaltiossa, jonka aluevesillä tai lisävyöhykkeellä pysäyttäminen tapahtuu.

Jos kyseessä on 6 artiklan 2 kohdassa tai 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu pysäyttäminen aluemerellä tai lisävyöhykkeellä, maihin laskemisen on tapahduttava vastaanottavassa jäsenvaltiossa tai osallistuvassa jäsenvaltiossa, jonka aluemerellä tai lisävyöhykkeellä pysäyttäminen tapahtuu.

Perustelu

Ilmausta aluemeri käytetään koko tekstissä, joten sitä pitäisi käyttää myös tässä.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos kyseessä on 6 artiklan 4 kohdassa tai 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu pysäyttäminen aluemerellä tai lisävyöhykkeellä, maihin laskemisen on tapahduttava jäsenvaltiossa, jonka aluevesillä tai lisävyöhykkeellä pysäyttäminen tapahtuu.

Jos kyseessä on 6 artiklan 4 kohdassa tai 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu pysäyttäminen aluemerellä tai lisävyöhykkeellä, maihin laskemisen on tapahduttava jäsenvaltiossa, jonka aluemerellä tai lisävyöhykkeellä pysäyttäminen tapahtuu.

Perustelu

Ilmausta aluemeri käytetään koko tekstissä, joten sitä pitäisi käyttää myös tässä.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2 a. Ennen maihin laskemista merioperaatiossa pysäytetyille tai pelastetuille henkilöille on annettava selkeät tiedot maihinlaskupaikasta kielellä, jota he ymmärtävät tai jota heidän voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ilman huoltajaa oleviin alaikäisiin.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos kyseessä on 9 artiklassa tarkoitettu etsintä- ja pelastustilanne, osallistuvien yksiköiden on tehtävä toimivaltaisen pelastustoiminnan koordinointikeskuksen kanssa yhteistyötä sopivan sataman tai turvallisen paikan osoittamiseksi ja nopean ja tuloksellisen maihin laskemisen varmistamiseksi.

Jollei 4 artiklan soveltamisesta muuta johdu, jos kyseessä on 9 artiklassa tarkoitettu etsintä- ja pelastustilanne, osallistuvien yksiköiden on tehtävä toimivaltaisen pelastustoiminnan koordinointikeskuksen kanssa yhteistyötä sopivan sataman tai turvallisen paikan osoittamiseksi ja nopean ja tuloksellisen maihin laskemisen varmistamiseksi.

Perustelu

On syytä korostaa, että päätös maihinlaskupaikasta etsintä- ja pelastustilanteen jälkeen olisi tehtävä niin, että otetaan huomioon myös palautuskiellon periaate.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Osallistuvien yksiköiden on ilmoitettava kansainväliselle koordinointikeskukselle 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä, ja kansainvälisen koordinointikeskuksen on toimitettava nämä tiedot toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Toimintasuunnitelmassa olisi vahvistettava, mitä jatkotoimia kyseisten tietojen perusteella voidaan toteuttaa.

5. Osallistuvien yksiköiden on ilmoitettava kansainväliselle koordinointikeskukselle 4 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, ja kansainvälisen koordinointikeskuksen on toimitettava nämä tiedot toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Toimintasuunnitelmassa on vahvistettava, mitä jatkotoimia kyseisten tietojen perusteella voidaan toteuttaa.

Perustelu

Viittaus ei koske vain 4 artiklan 1 kohtaa vaan koko 4 artiklaa, joten se kattaa myös 4 kohdan (erityistä huomiota tarvitsevat ihmiset).

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1. Kunkin jäsenvaltion on velvoitettava lippunsa alla purjehtivan aluksen päällikkö kiirehtimään mahdollisimman nopeasti paikalle pelastamaan merihädässä olevia henkilöitä ja auttamaan heitä kaikin mahdollisin keinoin riippumatta heidän kansalaisuudestaan tai kotivaltiostaan taikka olosuhteista, joissa henkilöt löydetään, jos se on mahdollista aiheuttamatta vakavaa vaaraa alukselle, miehistölle tai matkustajille. Jäsenvaltiot eivät saa kohdistaa alusten päälliköihin, jotka ovat pelastaneet merihädässä olevia henkilöitä ja tuoneet heidät jäsenvaltion alueella olevaan satamaan, minkäänlaisia toimenpiteitä, mukaan lukien rikosoikeudelliset menettelyt ja seuraamukset.

 

2. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin merioperaatioihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2007/2004 26 a artiklassa tarkoitettuja rajaturvallisuusviraston perusoikeusstrategiaa sekä perusoikeusvaltuutetun ja neuvoa-antavan ryhmän tehtäviä.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

10 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 b artikla

 

Erityistoimipisteet

 

Asetuksen (EY) N:o 2004/2007 16 artiklan mukaisesti rajaturvallisuusvirasto arvioi tarvetta perustaa merirajojen valvonnan eri näkökohtia tarkastelevia erityistoimipisteitä operatiivisina toimistoina alueilla, joihin saapuu huomattavia määriä maahanmuuttajia ja myös laittomia maahanmuuttajia, ja etenkin Välimerellä, jotta kyetään parantamaan jäsenvaltioiden välistä koordinointia, turvaamaan yhteisvastuu ja vastuiden jakaminen näiden jäsenvaltioiden välillä rajaturvallisuusviraston toimintakykyä vahvistamalla.

Perustelu

Operatiivisen toimiston perustaminen Välimerellä on Euroopan parlamentin siirtolaisvirroista Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla 23. lokakuuta 2013 antaman päätöslauselman arvioiden mukainen ja noudattaa 24. ja 25. lokakuuta 2013 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmissä esitettyjä linjauksia, joiden mukaan Frontexin toimintaa on vahvistettava Välimerellä.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

10 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 c artikla

 

Yhteisvastuumekanismit

 

1. Jäsenvaltion, joka on joutunut äkillisen ja poikkeuksellisen paineen alaiseksi ulkorajoillaan on voitava pyytää

 

– Euroopan rajavartijaryhmien käyttöönottoa asetuksen (EY) N:o 2007/2004 8 a artiklan mukaisesti antamaan nopeaa operatiivista apua jäsenvaltiolle;

 

– rajaturvallisuusvirastolta teknistä ja operatiivista apua asetuksen (EY) N:o 2007/2004 8 artiklan mukaisesti saadakseen tukea kysymyksissä, jotka koskevat koordinointia jäsenvaltioiden kanssa ja/tai asiantuntijoiden lähettämistä avustamaan toimivaltaisia kansallisia viranomaisia;

 

– asetuksen XXXX [sisäisen turvallisuuden rahasto, rajat] 14 artiklan mukaisesti hätäapua kiireellisiin erityistarpeisiin vastaamista varten hätätilanteen sattuessa.

 

2. Jäsenvaltion, johon kohdistuu voimakas maahanmuuttopaine, joka asettaa kiireellisiä vaatimuksia sen vastaanottotiloille ja turvapaikkajärjestelmille, on voitava pyytää

 

– Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastoa lähettämään turvapaikka-asioiden tukiryhmä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010 13 artiklan mukaisesti tarjoamaan asiantuntemusta erityisesti tulkkauspalvelujen, alkuperämaita koskevien tietojen sekä turvapaikkahakemusten käsittelyn ja hallinnoinnin osalta;

 

– asetuksen XXXX [turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto] 22 artiklan mukaisesti hätäapua kiireellisiin erityistarpeisiin vastaamista varten hätätilanteen sattuessa;

 

– komissiota tarkistamaan jäsenvaltioiden halukkuuden ottaa vastaan turvapaikanhakijoita.

 

3. Komissio valvoo tämän artiklan asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen tarkoitettuja keskuksia jäsenvaltioissa jatkuvasti ja ehdottaa tässä artiklassa esitetyissä tapauksissa tarkistettuaan, kuinka montaa paikkaa näissä keskuksissa todella on, turvapaikanhakijoiden tasapuolista sijoittamista jäsenvaltioiden kesken, kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 80 artiklassa on määrätty.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

10 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 d artikla

 

Kertomus

 

 

1. Rajaturvallisuusvirasto antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta viimeistään … ja sen jälkeen joka toinen vuosi.

 

2. Kertomuksen on sisällettävä kuvaus rajaturvallisuusviraston tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten toteuttamista menettelyistä merioperaatioiden yhteydessä ja arvio tämän asetuksen soveltamisesta käytännössä, mukaan luettuna mahdolliset välikohtaukset. Siinä on annettava yksityiskohtaisia tietoja perusoikeuksien noudattamisesta tai vaikutuksesta perusoikeuksiin, ja sen on sisällettävä katsaus pysäytettyjen henkilöiden 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti esittämistä syistä sekä sen jälkeen toteutetuista toimenpiteistä.

 

__________________

 

Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Perustelu

Esittelijän tärkeässä täydennyksessä (rajaturvallisuusviraston kertomukset parlamentille, neuvostolle ja komissiolle) olisi myös käsiteltävä kriittistä näkökohtaa eli pysäytettyjen henkilöiden vastalauseita.

PERUSTELUT

Taustaa

Välimeren alueella on tapahtunut viimeisen vuosikymmenen aikana lukuisia kansainvälisiä ja alueellisia geopoliittisia ja taloudellisia muutoksia, jotka ovat aiheuttaneet poliittista epävakautta ja lisänneet osaltaan siirtolaisvirtoja ja turvapaikkapainetta Välimeren eteläisiltä rannoilta sen pohjoisille rannoille, erityisesti eteläisiin EU:n jäsenvaltioihin, jotka sijaitsevat EU:n maantieteellisillä reuna-alueilla, kuten Kreikkaan, Italiaan, Espanjaan, Maltalle ja Kyprokselle.

EU:n eteläisiin jäsenvaltioihin alkoi yhtäkkiä saapua Välimeren alueelta suuria määriä ihmisiä, jotka pakenivat selkkauksia tai vainoa tai tulivat vain parempien taloudellisten mahdollisuuksien perässä ja käyttivät merireittiä kansainvälisten rajojen laitonta ylittämistä varten. EU:n eteläisen merirajan merikelvottomilla aluksilla ylittäneiden henkilöiden määrä oli vuonna 2010 noin 10 000 henkilöä, ja se nousi vuonna 2011 yli 70 000 henkilöön pudoten sen jälkeen noin 20 000 henkilöön vuonna 2012, ja suurimman osan näistä ylityksistä järjestivät ihmissalakuljettajat.

Vaikka ilmiö ei ole levinnyt laajasti koko EU:n alueelle, se vaikuttaa koko EU:hun. Tilanteen seurauksena vaadittiin EU:lta pikaisesti solidaarisuuden lisäämistä ja kestäviä ratkaisuja niiden maiden tukemiseksi, jotka kärsivät eniten meriteitse saapuvista laittomista siirtolaisista. Vastuun jakamisesta ja solidaarisuudesta tuli välttämättömiä tekijöitä, joiden avulla varmistetaan, että turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten perusoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti EU:ssa.

Komission ehdotus vaikuttaa tasapainoiselta ja sillä on sama tavoite kuin kumotulla päätöksellä: sisällyttää yhteen oikeudelliseen välineeseen EU:n ja kansainvälisen oikeuden nykyiset säännöt jäsenvaltioiden hyväksymän kansainvälisen lain monitulkintaisuuden ja jäsenvaltioiden poikkeavien käytäntöjen poistamiseksi, jotta voidaan varmistaa Frontexin koordinoimien merioperaatioiden tehokkuus.

Sillä pyritään kuitenkin pidemmälle, sillä kumotun päätöksen II osasta – vapaaehtoiset suuntaviivat etsintä- ja pelastustilanteita ja pelastettujen tai pysäytettyjen henkilöiden maihinlaskemista varten – tehdään nyt oikeudellisesti sitova ja suoraan jäsenvaltioihin sovellettava väline, ja siinä määritetään säännöt tällaisten tilanteiden hoitamiseksi kaikissa Frontexin koordinoimissa merioperaatioissa. Sillä pyritään tällä tavoin vastaamaan Frontexiin kohdistuneeseen arvosteluun, jossa on nostettu esiin etsintä- ja pelastustilanteita koskevia kysymyksiä.

Johtopäätökset

Oikeudellisesti sitova väline

Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-355/10 antamassa tuomiossa vahvistettiin muun muassa, että EU on toimivaltainen antamaan lainsäädäntöä neuvoston päätöksen 2010/252 kattamalla alalla. On myös selvää, että ehdotuksen soveltamisala ei mene pidemmälle kuin nykyinen päätös 2010/252 ja että uudet sitovat osat ovat unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisia.

Perusoikeuksien suojelemiseen liittyvä oikeudellinen ja oikeuskäytäntöä koskeva kehitys

Ehdotuksessa otetaan huomioon oikeudellinen ja oikeuskäytäntöä koskeva kehitys, kuten asetukseen (EY) N:o 2007/2004 tehdyt muutokset ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio asiassa Hirsi Jamaa ym. v. Italia, jotka koskevat perusoikeuksien suojelua ja palauttamiskiellon periaatetta merioperaatioissa.

Tarve suojella unionin rajoja ja luoda tehokas rajavalvonta ei heikennä Euroopan rannoille saapuvien siirtolaisten perusoikeuksia. Oikeus elämään ja palauttamiskiellon periaatteen noudattaminen ovat tärkeimpiä perusoikeuksia, ja EU:n ja sen jäsenvaltioiden on varmistettava niiden täysimääräinen toteuttaminen ja kunnioittaminen.

On tarpeen selkeyttää lainsäädäntöä perusoikeuksien kunnioittamisesta merivalvonnan ja merellä pysäytettyjen tai pelastettujen henkilöiden maihinlaskemisen yhteydessä ja varmistaa palauttamiskieltoa koskevan periaatteen täydellinen noudattaminen. Tätä varten on esitetty joitakin tarkistuksia, joilla pyritään vahvistamaan palauttamiskiellon periaatetta ja ihmisoikeuksien suojelua ja korostamaan, että kansainväliset ja unionin säännöt, myös asiaankuuluva oikeuskäytäntö, sitovat kaikkia operaatioihin osallistuvia jäsenvaltioita niiden velvollisuuksien osalta.

Yhteisvastuun periaatteen vahvistaminen

Tämän ehdotuksen pääasiallisena tavoitteena on lisätä jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä Frontexin koordinoimissa operaatioissa niiden itsemääräämisoikeutta omilla aluevesillään asianmukaisesti kunnioittaen. Operaatioihin on aina saatava lupa siltä jäsenvaltiolta, jota sen aluevesillä toteutettava toiminta koskee.

Ensisijainen vastuu sen varmistamisesta, että käytössä on asianmukaiset turvapaikka- ja rajavalvontajärjestelmät, on jäsenvaltioilla, mutta SEUT-sopimuksessa ja Tukholman ohjelmassa vaaditaan lisää solidaarisuutta ja oikeudenmukaista vastuunjakoa EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kehittämisessä ja yhdennetyn ulkorajojen valvontajärjestelmän vaiheittaisessa käyttöönotossa. Nykyisin EU:n oikeudellinen kehys tarjoaa monenlaisia välineitä solidaarisuuteen ja vastuunjakoon, joista voidaan saada apua jäsenvaltioiden turvapaikka- ja rajavalvontajärjestelmien aukkojen ja puutteiden korjaamisessa ja jotka parantavat yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kokonaislaatua.

Asianomaisen jäsenvaltion tehtävänä on ottaa käyttöön nämä välineet, mukaan lukien henkilöstöresurssit sekä tekniset ja taloudelliset resurssit. On kehitettävä pidemmälle EU:n sisäistä järjestelmää maihin laskemisen jälkeen laillisen aseman saaneiden henkilöiden uudelleensijoittamiseksi. Uudelleensijoittamista koskeva vuoden 2010 EU:n Malta-hanke (EUREMA), jossa on mukana 10 jäsenvaltiota, on hyvä esimerkki yhteisvastuun lisäämisestä.

ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.10.2013)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen vartiointia koskevista säännöistä
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Valmistelija: Norica Nicolai

LYHYET PERUSTELUT

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta haluaa esittää asetusehdotukseen vain muutamia parannuksia, joilla on tarkoitus korostaa niitä viraston toiminnan erityisaloja, jotka liittyvät turvallisuushaasteisiin tai jotka voivat liittyä välillisesti unionin suhteisiin kolmansiin maihin. Unionin sisäinen viestintä viraston mahdollisesti saamista turvallisuuteen liittyvistä tiedoista keskitetään ulkosuhdehallinnolle. Lisäksi on syytä korostaa merialueita, joilla voi syntyä konflikteja ja turvallisuushaasteita, sillä niistä voi aiheutua ongelmia ulkoisten merirajojen valvonnassa. Lausunnossa halutaan myös parantaa viraston operaatioissa merihätään joutuvien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia ja heille myönnettyä suojelua sekä varmistaa avunantovelvollisten EU-kansalaisten asianmukainen suojelu. Schengen-alueen tuleva laajentuminen on syytä ottaa huomioon asetuksessa, jotta vältetään tilanteen myöhempi lukkiutuminen.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(1 a) Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota merialueisiin, jotka ovat unionin luonnollisia merirajoja mutta joihin liittyy niiden maantieteellisestä sijainnista johtuvia erityisiä turvallisuushaasteita ja jotka siten edellyttävät strategisesti kattavia toimenpiteitä. Tämä koskee Mustanmeren ja Itämeren merialueita, joilla rikollinen toiminta, kuten laiton rajanylitys ja salakuljetus, sekä lukkiutuneen konfliktin alueiden läheisyys saattavat aiheuttaa vakavia turvallisuusongelmia.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta kaikilla jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla siviili-, sotilas- ja kauppa-aluksilla kansainvälisen oikeuden mukaisesti olevia velvoitteita, jotka koskevat merihädässä olevien ihmisten suojelua.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto, jäljempänä ’rajaturvallisuusvirasto’, joka on perustettu 26 päivänä lokakuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004, vastaa jäsenvaltioiden operatiivisen yhteistyön koordinoinnista ulkorajavalvonnan alalla muun muassa rajavartioinnin osalta. Rajaturvallisuusviraston tehtävänä on myös jäsenvaltioiden avustaminen olosuhteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan teknistä ja operatiivista lisäapua, ottaen huomioon myös mahdolliset tilanteeseen liittyvät humanitaariset hätätilanteet ja meripelastustoimenpiteet. Rajavartiointitoimet, joita jonkin jäsenvaltion meri- ja ilmayksiköt suorittavat toisten jäsenvaltioiden merirajoilla tai aavallamerellä osana rajaturvallisuusviraston koordinoimaa operatiivista yhteistyötä, sekä tällaisen yhteistyön lujittaminen entisestään edellyttävät erityisiä sääntöjä.

(2) Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto, jäljempänä ’rajaturvallisuusvirasto’, joka on perustettu 26 päivänä lokakuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2007/2004, vastaa jäsenvaltioiden operatiivisen yhteistyön koordinoinnista ulkorajavalvonnan alalla muun muassa rajavartioinnin osalta. Rajaturvallisuusviraston tehtävänä on myös jäsenvaltioiden avustaminen olosuhteissa, joissa ulkorajoilla tarvitaan teknistä ja operatiivista lisäapua, ottaen huomioon myös mahdolliset tilanteeseen liittyvät humanitaariset hätätilanteet ja meripelastustoimenpiteet. Rajavartiointitoimet, joita jonkin jäsenvaltion meri- ja ilmayksiköt suorittavat toisten jäsenvaltioiden merirajoilla tai aavallamerellä osana rajaturvallisuusviraston koordinoimaa operatiivista yhteistyötä, sekä tällaisen yhteistyön lujittaminen entisestään edellyttävät erityisiä sääntöjä. Tätä varten viraston olisi pyrittävä käyttämään nykytekniikan innovatiivisia sovelluksia, jotta voidaan tehostaa ja helpottaa tietojen keräämistä ja tietojen vaihtoa varsinkin niiden merialueiden osalta, joilla todennäköisimmin tapahtuu luvattomia rajanylityksiä ja joilla on maantieteellisistä ja ilmastollisista syistä vaikeampi valvoa tällaista liikennettä asianmukaisesti.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Merellä toteutettavien rajavartiointioperaatioiden yhteydessä saatetaan joutua antamaan apua merihädässä oleville henkilöille. Kansainvälisen oikeuden säännösten mukaan kunkin valtion on velvoitettava lippunsa alla purjehtivan aluksen kapteeni auttamaan merellä hengenvaarassa olevia henkilöitä ja kiirehtimään mahdollisimman nopeasti paikalle pelastamaan merihädässä olevia henkilöitä, jos se on mahdollista aiheuttamatta vakavaa vaaraa alukselle, miehistölle tai matkustajille. Tällaista apua olisi tarjottava riippumatta autettavien henkilöiden kansalaisuudesta tai asemasta taikka olosuhteista, joista henkilöt löydetään.

(7) Merellä toteutettavien rajavartiointioperaatioiden yhteydessä saatetaan joutua antamaan apua merihädässä oleville henkilöille. Kansainvälisen oikeuden säännösten mukaan kunkin valtion on velvoitettava lippunsa alla purjehtivan aluksen kapteeni auttamaan merellä hengenvaarassa olevia henkilöitä ja kiirehtimään mahdollisimman nopeasti paikalle pelastamaan merihädässä olevia henkilöitä, jos se on mahdollista aiheuttamatta vakavaa vaaraa alukselle, miehistölle tai matkustajille. Tällaista apua olisi tarjottava riippumatta autettavien henkilöiden kansalaisuudesta tai asemasta taikka olosuhteista, joista henkilöt löydetään; siksi olisi pidättäydyttävä toimenpiteistä, mukaan lukien rikosoikeudelliset menettelyt ja seuraamukset, jotka saattaisivat estää alusten päälliköitä antamasta apua merihädässä oleville henkilöille.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Asetuksen (EY) N:o 2007/2004 mukaan rajaturvallisuusviraston koordinoimat rajavartiointioperaatiot toteutetaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa olisi merioperaatioiden osalta oltava erityistietoa toimivallan ja lainsäädännön soveltamisesta sillä maantieteellisellä alueella, jolla yhteinen operaatio tai kokeiluhanke suoritetaan, mukaan lukien viittaukset alusten pysäyttämistä, meripelastusta ja maihin laskemista koskevaan kansainväliseen ja unionin oikeuteen. Tällä asetuksella puolestaan säännellään pysäyttämistä, meripelastusta ja maihin laskemista rajaturvallisuusviraston koordinoimien merirajavartiointioperaatioiden yhteydessä.

(9) Asetuksen (EY) N:o 2007/2004 mukaan rajaturvallisuusviraston koordinoimat rajavartiointioperaatiot toteutetaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa olisi merioperaatioiden osalta oltava erityistietoa toimivallan ja lainsäädännön soveltamisesta sillä maantieteellisellä alueella, jolla yhteinen operaatio tai kokeiluhanke suoritetaan, mukaan lukien viittaukset alusten pysäyttämistä, meripelastusta ja maihin laskemista koskevaan kansainväliseen ja unionin oikeuteen sekä säännöt ja menettelyt, joilla varmistetaan, että operaatioissa tunnistetaan kansainvälistä suojelua tarvitsevat henkilöt, myös mahdolliset ihmiskaupan uhrit ja ilman huoltajaa olevat alaikäiset ja muut heikommassa asemassa olevat henkilöt, ja että näille annetaan asianmukaista apua. Tällä asetuksella säännellään pysäyttämistä, meripelastusta ja maihin laskemista rajaturvallisuusviraston koordinoimien merirajavartiointioperaatioiden yhteydessä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, joita ovat muun muassa oikeus elämään, ihmisarvon kunnioittaminen, kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja kohtelun kielto, oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, palauttamiskiellon periaate, syrjimättömyys, oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, oikeus turvapaikkaan ja lapsen oikeudet.

(11) Tässä päätöksessä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, joita ovat muun muassa oikeus elämään, ihmisarvon kunnioittaminen, kidutuksen sekä epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja kohtelun kielto, oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, palauttamiskiellon periaate, syrjimättömyys, oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja henkilötietojen suojaan, oikeus turvapaikkaan ja lapsen oikeudet.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a) Kun on kyse Schengen-alueeseen ehdolla olevaista maista eli Bulgariasta, Kyproksesta ja Romaniasta, jotka joko ovat viraston jäseniä ja osallistuvat viraston kanssa tehtävään yhteistyöhön tai täyttävät jo kaikki Schengen-ohjelmiin ja -toimiin liittymisen edellyttämät vaatimukset, näiden maiden väistämättä tapahtuvan Schengen-alueeseen liittymisen johdosta olisi annettava säännöksiä osallistumisesta viraston suunnitteluun ja budjetointiin sekä otettava huomioon Schengen-säännöstön täytäntöönpanoon liittyvät korkeat vaatimukset ja kyseisten maiden rajoilla olevien merialueiden erityisluonne, josta voi aiheutua ongelmia Euroopan unionin turvallisuudelle.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 11 kohta

Komission teksti

Tarkistus

11. ’turvallisella paikalla’ paikkaa, jossa pelastusoperaatioiden katsotaan päättyvän ja jossa pelastuneiden turvallisuus ei ole heidän henkensä eikä perusoikeuksiensa suojelun osalta uhattuna, jossa heidän inhimilliset perustarpeensa voidaan tyydyttää ja josta voidaan tehdä järjestelyjä heidän kuljettamisekseen seuraavaan tai lopulliseen määränpäähän;

11. ’turvallisella paikalla’ paikkaa, jossa pelastusoperaatioiden katsotaan päättyvän ja jossa pelastuneiden turvallisuus heidän henkensä sekä perus- ja ihmisoikeuksiensa suojelun osalta varmistetaan, jossa heidän inhimilliset perustarpeensa voidaan tyydyttää ja josta voidaan tehdä järjestelyjä heidän kuljettamisekseen seuraavaan tai lopulliseen määränpäähän;

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) ’toimintasuunnitelmalla’ asetuksen (EY) N:o 2007/2004 3 a ja 8 e artiklassa tarkoitettua toimintasuunnitelmaa.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Ennen kuin päätös maihin laskemisesta kolmannessa maassa tehdään, osallistuvien yksiköiden on otettava huomioon kyseisen kolmannen maan yleinen tilanne, eikä pysäytettyjä tai pelastettuja henkilöitä saa laskea maihin kolmannessa maassa, jos vastaanottava jäsenvaltio tai osallistuvat jäsenvaltiot ovat tietoisia tai niiden pitäisi olla tietoisia siitä, että kyseisen kolmannen maan käytäntönä on toimia 1 kohdassa kuvatulla tavalla.

2. Ennen kuin päätös maihin laskemisesta kolmannessa maassa tehdään, viraston, vastaanottavan jäsenvaltion ja muiden osallistuvien jäsenvaltioiden on otettava huomioon kyseisen kolmannen maan yleinen tilanne, eikä pysäytettyjä tai pelastettuja henkilöitä saa laskea maihin kolmannessa maassa, jos virasto, vastaanottava jäsenvaltio ja muut osallistuvat jäsenvaltiot ovat tietoisia siitä, että kyseisen kolmannen maan käytäntönä on toimia 1 kohdassa kuvatulla tavalla. Tätä varten vahvistetaan kolmansien maiden luettelo asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Pysäytetyt tai pelastetut henkilöt, joiden osalta osallistuvat yksiköt katsovat, etteivät he tarvitse kansainvälistä suojelua, tai jotka eivät itse sitä vaadi, voidaan palauttaa alkuperämaahansa tai johonkin muuhun maahan, jossa on heidän vakituinen asuinpaikkansa tai joiden kansalaisia he ovat.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos pysäytettyjä tai pelastettuja henkilöitä lasketaan maihin kolmannessa maassa, osallistuvien yksiköiden on tunnistettava heidät ja arvioitava heidän henkilökohtainen tilanteensa siinä määrin kuin mahdollista. Niiden on annettava pysäytetyille tai pelastetuille henkilöille asianmukaisella tavalla tieto maihinlaskupaikasta ja annettava heille mahdollisuus ilmoittaa mahdolliset syyt, joiden vuoksi he uskovat, että laskeminen maihin ehdotettuun paikkaan johtaisi palauttamiskiellon rikkomiseen.

3. Jos pysäytettyjä tai pelastettuja henkilöitä lasketaan maihin kolmannessa maassa, osallistuvien yksiköiden on tunnistettava heidät ja arvioitava heidän henkilökohtainen tilanteensa. Niiden on annettava pysäytetyille tai pelastetuille henkilöille asianmukaisella tavalla tieto maihinlaskupaikasta ja annettava heille mahdollisuus ilmoittaa mahdolliset syyt, joiden vuoksi he uskovat, että laskeminen maihin ehdotettuun paikkaan johtaisi palauttamiskiellon rikkomiseen.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tiedot on toimitettava myös unionin ulkosuhdehallinnon INTCEN-yksikölle, joka toimii jäsenvaltioiden, Eurooppa-neuvoston ja asiaankuuluvien yksiköiden välisenä keskusyhteyspisteenä tietojenvaihdon kulloisenkin erityistarpeen mukaisesti.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jäsenvaltioiden on pyrittävä lisäämään viraston kanssa tehtävää yhteistyötä ja käytettävä myös FRONTEXin valmiuksia varsinkin strategisesti erittäin tärkeillä merialueilla, joilla on odotettavissa ihmiskaupan lisääntymistä sekä turvallisuus- ja puolustuspoliittisia haasteita.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun on perusteltua syytä epäillä aluksen kuljettavan vastaanottavan jäsenvaltion tai osallistuvan jäsenvaltion aluemerellä henkilöitä, jotka aikovat kiertää rajatarkastukset rajanylityspisteissä, tai osallistuvan maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse, osallistuvien yksiköiden on toteutettava yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä:

1. Kun on perusteltua syytä epäillä aluksen kuljettavan vastaanottavan jäsenvaltion tai osallistuvan jäsenvaltion aluemerellä henkilöitä, jotka aikovat kiertää rajatarkastukset rajanylityspisteissä, tai osallistuvan maahanmuuttajien laittomaan salakuljettamiseen meritse, osallistuvien yksiköiden on toteutettava yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä:

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Sen vastaanottavan jäsenvaltion tai osallistuvan jäsenvaltion, jonka aluemerellä pysäyttäminen tapahtuu, on annettava lupa 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, ja sen on annettava osallistuvalle yksikölle kansainvälisen koordinointikeskuksen välityksellä asianmukaiset ohjeet. Osallistuvan yksikön on ilmoitettava vastaanottavalle jäsenvaltiolle kansainvälisen koordinointikeskuksen kautta, jos aluksen päällikkö pyytää ilmoittamaan asiasta lippuvaltion diplomaattiselle edustajalle tai konsulivirkamiehelle.

2. Sen vastaanottavan jäsenvaltion, jonka aluemerellä pysäyttäminen tapahtuu, on annettava lupa 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, ja sen on annettava osallistuvalle yksikölle kansainvälisen koordinointikeskuksen välityksellä asianmukaiset ohjeet. Osallistuvan yksikön on ilmoitettava vastaanottavalle jäsenvaltiolle kansainvälisen koordinointikeskuksen kautta, jos aluksen päällikkö pyytää ilmoittamaan asiasta lippuvaltion diplomaattiselle edustajalle tai konsulivirkamiehelle.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kun on perusteltua syytä epäillä kansallisuudettoman aluksen tai sellaiseen rinnastettavissa olevan aluksen kuljettavan henkilöitä, jotka aikovat kiertää rajatarkastukset rajanylityspisteissä, tai osallistuvan maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse, sen vastaanottavan jäsenvaltion tai osallistuvan jäsenvaltion, jonka aluemerellä kansallisuudeton alus pysäytetään, on annettava osallistuvalle yksikölle ohjeet pysäyttää alus ja toteutettava 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

3. Kun on perusteltua syytä epäillä kansallisuudettoman aluksen tai sellaiseen rinnastettavissa olevan aluksen kuljettavan henkilöitä, jotka aikovat kiertää rajatarkastukset rajanylityspisteissä, tai osallistuvan maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse, sen vastaanottavan jäsenvaltion, jonka aluemerellä kansallisuudeton alus pysäytetään, on annettava osallistuvalle yksikölle ohjeet pysäyttää alus ja toteutettava 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun on perusteltua syytä epäillä aluksen osallistuvan aavallamerellä maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse, osallistuvien yksiköiden on lippuvaltion luvalla toteutettava maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä tehdyn lisäpöytäkirjan mukaisesti yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä:

1. Kun on perusteltua syytä epäillä aluksen osallistuvan aavallamerellä maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse, osallistuvien yksiköiden ja tarvittaessa neuvoa-antavan ryhmän edustajien on lippuvaltion luvalla toteutettava maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä tehdyn lisäpöytäkirjan mukaisesti yksi tai useampi seuraavista toimenpiteistä:

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Osallistuvien yksiköiden on nopeasti ilmoitettava tilannearvionsa toimivaltaiselle pelastustoiminnan koordinointikeskukselle. Odottaessaan pelastustoiminnan koordinointikeskuksen ohjeita osallistuvien yksiköiden on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi.

7. Osallistuvien yksiköiden on nopeasti ilmoitettava tilannearvionsa toimivaltaiselle pelastustoiminnan koordinointikeskukselle. Odottaessaan pelastustoiminnan koordinointikeskuksen ohjeita osallistuvien yksiköiden on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin henkilöiden turvallisuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1. Kunkin jäsenvaltion on velvoitettava lippunsa alla purjehtivan aluksen kapteeni kiirehtimään mahdollisimman nopeasti paikalle pelastamaan merihädässä olevia henkilöitä ja auttamaan heitä kaikin mahdollisin keinoin riippumatta heidän kansalaisuudestaan tai kotivaltiostaan taikka olosuhteista, joissa henkilöt löydetään, jos se on mahdollista aiheuttamatta vakavaa vaaraa alukselle, miehistölle tai matkustajille. Jäsenvaltiot eivät saa kohdistaa alusten päälliköihin, jotka ovat pelastaneet merihädässä olevia henkilöitä ja tuoneet heidät jäsenvaltion alueella olevaan satamaan, minkäänlaisia toimenpiteitä, mukaan lukien rikosoikeudelliset menettelyt ja seuraamukset.

 

2. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin merioperaatioihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2007/2004 26 a artiklassa tarkoitettuja viraston perusoikeusstrategiaa sekä perusoikeusvaltuutetun ja neuvoa-antavan ryhmän tehtäviä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettava ulkoisten merirajojen vartiointi

Viiteasiakirjat

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

18.4.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Norica Nicolai

30.5.2013

Valiokuntakäsittely

18.9.2013

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.10.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

8

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Charalampos Angourakis, Andrew Duff, Hélène Flautre, Dominique Vlasto, Paweł Zalewski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Vojtěch Mynář, Andreas Pitsillides, Vilja Savisaar-Toomast

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.9.2013)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen vartiointia koskevista säännöistä
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Valmistelija: Nathalie Griesbeck

LYHYET PERUSTELUT

1. Johdanto

Euroopan parlamentin nostaman kanteen seurauksena unionin tuomioistuin mitätöi 5. syyskuuta 2012 antamallaan tuomiolla Schengenin rajasäännöstön täydentämisestä annetun neuvoston päätöksen 2010/252/EU. Euroopan parlamentti katsoi, että neuvoston päätös ylitti kyseisen säännöstön 12 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanovallan, sillä sen keskeisiä osia oli muutettu tai siihen oli tehty lisäyksiä.

Ehdotuksen soveltamisala ja sisältö ovat samankaltaisia kuin mitätöidyssä päätöksessä. Lisäksi siinä otetaan huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 2007/2004 tehdyt tarkistukset sekä perusoikeuksia koskevaan lainsäädäntöön tehdyt muutokset.

Ehdotus nojaa useisiin kansainvälisiin oikeudellisiin välineisiin ja erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimukseen, etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä tehtyyn yleissopimukseen, yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä sekä YK:n yleissopimusta täydentävään, maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämistä koskevaan lisäpöytäkirjaan eli niin sanottuun Palermon yleissopimukseen.

2. Ehdotuksen liikennettä koskeva ulottuvuus

Komission ehdotuksessa rajavartioinnin käsitettä tarkastellaan aiempaa laajemmin ja siihen sisällytetään mahdollisuus pysäyttää alus, jos on painavia syitä epäillä aluksen kuljettavan henkilöitä, jotka aikovat kiertää rajatarkastukset rajanylityspisteissä, tai osallistuvan maahanmuuttajien salakuljettamiseen meritse. Soveltamisalaan piiriin kuuluvat myös merellä suoritettavien vartiointioperaatioiden yhteydessä toteutettavat etsintä- ja pelastustoimet.

3. Valmistelijan huomioita

Valmistelija suhtautuu myönteisesti ulkoisten merirajojen vartiointia koskevista säännöistä annettuun asetusehdotukseen, jossa vartioinnin käsitteeseen sisällytetään myös etsintä- ja pelastusoperaatiot, sillä näiden operaatiotyyppien välillä on selkeä yhteys.

Palermon yleissopimuksen liitteessä III on säädetty suojalausekkeista, ja valmistelija katsoo, että merellä tapahtuvan pysäyttämisen varalta olisi myös säädettävä tämänkaltaisista suojalausekkeista, jotka koskisivat erityisesti aluksella olevien ihmisten kohtelua sekä aluksen turvallisuutta ja tarvittaessa sen lastia.

Rajavartijakoulutuksen oikeudellisen koulutuksen osuutta olisi valmistelijan näkemyksen mukaan täydennettävä käytännön osuudella, jossa keskityttäisiin erityisesti humanitaariseen ja kiireelliseen lääkinnälliseen apuun, sillä näin voitaisiin varmistaa, että merihädässä olevat henkilöt todella saavat apua.

Koordinoituihin vartiointitoimiin osallistuvat alukset olisi varustettava vaatimustenmukaisilla lääkintäpaketeilla ja humanitaarisen avun paketeilla, ja aluksella olisi mahdollisuuksien mukaan myös oltava lääkintähenkilöstöä, jotta humanitaarisen avun tarpeet voitaisiin täyttää viipymättä.

Meripelastusoperaatioihin liittyy jälleenlaivaamisesta johtuvia vaaroja, ja siksi valmistelija pyytää komissiota harkitsemaan tutkimushankkeiden rahoittamista tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020”, sillä näin voitaisiin parantaa tällaisten operaatioiden turvallisuutta myrskyn sattuessa mutta myös vartiointioperaatioissa käytettävien alusten rakenteita ja varustusta.

Valmistelija muistuttaa myös, että merivalvonnasta aiheutuu huomattavia kustannuksia, minkä vuoksi on tärkeää, että siihen osallistuvat toimijat lisäävät keskinäistä yhteistyötään ja tiedon vaihtoa, kuten komission on esittänyt yhdennetyn meripolitiikkansa yhteydessä. Nimenomaan tästä syystä valmistelija toivoo merivalvontaa koskevan EU:n merialan yhteisen tietojenvaihtoympäristön (CISE) luomista ottaen myös huomioon MARSUNO- ja BlueMassMed-kokeiluhankkeista saadut tulokset. Valmistelija toivoo, että viraston tehtävät tällä alalla määriteltäisiin Euroopan rajavartiointijärjestelmän (Eurosur) perustamista koskevaan asetusehdotukseen sisältyvien säännösten mukaisesti.

Valmistelija tiedostaa, että kaikkia aluksia koskeva velvollisuus osallistua merihädässä olevien ihmisten pelastamiseen on toisinaan ristiriidassa laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä annetun direktiivin 2002/90/EY säännösten kanssa. Yksityiset alukset saattavat pelätä, että niille koituu oikeudellisia seurauksia maahanmuuttajien pelastamiseen osallistumisesta. Vaikka tällaiset tapaukset ovat harvinaisia, ne voivat kuitenkin vähentää alusten kapteenien halukkuutta osallistua laittomien maahanmuuttajien pelastamiseen. Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen valmistelija kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen direktiiviä 2002/90/EY, jotta siinä otettaisiin huomioon meripelastustilanteet.

Lopuksi valmistelija haluaa antaa tunnustusta Euroopan oikeusasiamiehen P. Nikiforos Diamandourosin aloitteelle[1]: oikeusasiamies käynnisti maaliskuussa 2012 tutkimuksen, jolla pyritään selvittämään, missä määrin EU:n rajavalvontavirasto on toteuttanut käytännössä näitä perusoikeuksia koskevia velvoitteitaan.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Alusten olisi kuljetettava etsintä- ja pelastustoimien aikana ainakin vähimmäisturvallisuusvarustusta ja aluksen henkilöstön ohjeistuksesta olisi huolehdittava, jotta varmistetaan niin pysäytettyjen henkilöiden kuin aluksen henkilöstön turvallisuus turvallisuussääntöjä ja -määräyksiä koskevasta merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta matkustaja-aluksilla annetun direktiivin 2012/35/EY mukaisesti (liite I, V luku, sääntö V/2 6 kohta).

Perustelu

Hätäsuunnitelman olisi oltava selkeä ja siinä olisi oltava selkeä henkilöstön vastuunjako.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Merellä toteutettavien rajavartiointioperaatioiden yhteydessä saatetaan joutua antamaan apua merihädässä oleville henkilöille. Kansainvälisen oikeuden säännösten mukaan kunkin valtion on velvoitettava lippunsa alla purjehtivan aluksen kapteeni auttamaan merellä hengenvaarassa olevia henkilöitä ja kiirehtimään mahdollisimman nopeasti paikalle pelastamaan merihädässä olevia henkilöitä, jos se on mahdollista aiheuttamatta vakavaa vaaraa alukselle, miehistölle tai matkustajille. Tällaista apua olisi tarjottava riippumatta autettavien henkilöiden kansalaisuudesta tai asemasta taikka olosuhteista, joista henkilöt löydetään.

(7) Merellä toteutettavien rajavartiointioperaatioiden yhteydessä saatetaan joutua antamaan apua merihädässä oleville henkilöille. Kansainvälisen oikeuden säännösten mukaan kunkin valtion on velvoitettava lippunsa alla purjehtivan aluksen kapteeni auttamaan merellä hengenvaarassa olevia henkilöitä ja kiirehtimään mahdollisimman nopeasti paikalle pelastamaan merihädässä olevia henkilöitä, jos se on mahdollista aiheuttamatta vakavaa vaaraa alukselle, miehistölle tai matkustajille. Tällaista apua on tarjottava riippumatta autettavien henkilöiden kansalaisuudesta tai asemasta taikka olosuhteista, joista henkilöt löydetään.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Jäsenvaltioiden on noudatettava tätä velvoitetta etsintä- ja pelastustilanteita koskevien kansainvälisten instrumenttien asiaan sovellettavien määräysten ja perusoikeuksien suojelua koskevien vaatimusten mukaisesti. Tämä asetus ei saisi vaikuttaa etsintä- ja pelastusviranomaisten tehtäviin, joihin kuuluu muun muassa huolehtia koordinoinnista ja yhteistyöstä, jotta pelastetut henkilöt voidaan toimittaa satamaan tai turvalliseen paikkaan.

(8) Jäsenvaltioiden on noudatettava tätä velvoitetta etsintä- ja pelastustilanteita koskevien kansainvälisten instrumenttien asiaan sovellettavien määräysten ja perusoikeuksien suojelua koskevien vaatimusten mukaisesti. Tämä asetus ei vaikuta etsintä- ja pelastusviranomaisten tehtäviin, joihin kuuluu muun muassa huolehtia koordinoinnista ja yhteistyöstä, jotta pelastetut henkilöt voidaan toimittaa satamaan tai turvalliseen paikkaan.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Merellä toteutettavien pysäyttämistoimien yhteydessä on varmistettava ensisijaisesti aluksella olevien henkilöiden pelastaminen ja suojelu, mutta aluksen ja tarvittaessa sen lastin suojelu olisi myös otettava huomioon YK:n maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämistä koskevan pöytäkirjan mukaisesti. Aluksen pysäyttämisen yhteydessä olisi kiinnitettävä huomiota meriympäristön suojeluun edellyttäen, että sen huomioiminen ei aiheuta vaaraa aluksella oleville henkilöille.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Euroopan unionin yhdennettyä meripolitiikkaa koskevassa tiedonannossaan komissio ilmoitti aikovansa ”ryhtyä toimiin paremmin yhteentoimivan valvontajärjestelmän luomiseksi kokoamalla yhteen valvonta- ja jäljitysjärjestelmät, joita nykyisin käytetään meriturvallisuuden ylläpitämisessä, meriympäristön suojelussa sekä kalastuksen valvonnassa, ulkorajojen vartioinnissa ja muissa lainvalvontatoimissa”. Tällä tavoin valvontaviranomaisten toteuttamia toimia pitäisi voida hallinnoida paremmin ja samalla vähentää kustannuksia. Tästä syystä viraston olisi edistettävä merivalvontaa koskevan EU:n merialan yhteisen tietojenvaihtoympäristön (CISE) luomista, sillä näin voitaisiin myös helpottaa vartiointi- ja pelastusoperaatioita. Heti kun vaihtojärjestelmä on saatu toimintaan, viraston olisi ryhdyttävä huolehtimaan osallistuvien yksiköiden osallistumisoikeuksien hallinnoinnista.

 

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Merioperaatioon liittyvät toimenpiteet on toteutettava niin, ettei vaaranneta pysäytettyjen tai pelastettujen henkilöiden eikä operaatioon osallistuvien yksiköiden turvallisuutta.

Merioperaatioon liittyvät toimenpiteet on toteutettava täysin aluksen varustusta ja sen henkilöstön koulutusta koskevan EU:n lainsäädännön mukaisesti, jotta varmistetaan pysäytettyjen tai pelastettujen henkilöiden sekä operaatioon osallistuvien yksiköiden turvallisuus.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Osallistuvien yksiköiden rajavartiointiin käyttämät alukset olisi varustettava vaatimustenmukaisilla lääkintäpaketeilla ja humanitaarisen avun paketeilla, joihin sisältyy riittävä määrä vettä, ruokaa ja peitteitä, jotta hätätilanteisiin voitaisiin reagoida viipymättä ottaen huomioon, että monet pysäytetyt alukset eivät ole merikelpoisia eivätkä purjehdi minkään lipun alla. Lääkintähenkilöstön osallistumista rajavartiointiyksiköiden toimintaan olisi kannustettava.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Ketään henkilöä ei pidä laskea maihin tai muutoin luovuttaa sellaisen maan viranomaisille, jossa henkilö on vakavassa vaarassa joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen tai muun epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi tai josta hän on vakavassa vaarassa joutua karkotetuksi, siirretyksi tai rikoksen johdosta luovutetuksi toiseen maahan palauttamiskiellon periaatteen vastaisesti.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Ennen kuin päätös maihin laskemisesta kolmannessa maassa tehdään, osallistuvien yksiköiden on otettava huomioon kyseisen kolmannen maan yleinen tilanne, eikä pysäytettyjä tai pelastettuja henkilöitä saa laskea maihin kolmannessa maassa, jos vastaanottava jäsenvaltio tai osallistuvat jäsenvaltiot ovat tietoisia tai niiden pitäisi olla tietoisia siitä, että kyseisen kolmannen maan käytäntönä on toimia 1 kohdassa kuvatulla tavalla.

2. Ennen kuin päätös maihin laskemisesta kolmannessa maassa tehdään, osallistuvien yksiköiden on otettava huomioon kyseisen kolmannen maan yleinen tilanne sekä maahanmuuttoa koskevien kyseisen maan ja yhden tai useamman jäsenvaltion välillä kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti mahdollisesti tehtyjen kahdenvälisten sopimusten olemassaolo. Tilanteen arvioinnin jälkeen pysäytettyjä tai pelastettuja henkilöitä saa laskea maihin kolmannessa maassa, jos vastaanottava jäsenvaltio tai osallistuvat jäsenvaltiot ovat tietoisia tai niiden pitäisi olla tietoisia siitä, että kyseisen kolmannen maan käytäntönä on toimia 1 kohdassa kuvatulla tavalla.

Perustelu

Voimassa olevan kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti on tärkeää ottaa käyttöön tämä parametri ja antaa siten merkitystä kahdenvälisille sopimuksille lisätä kolmansien maiden vaikutusvaltaa.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Merioperaatioon osallistuville rajavartijoille on annettava koulutusta, joka kattaa asiaa koskevat perusoikeuksien, pakolaislainsäädännön ja etsintä- ja pelastustoimintaa koskevan kansainvälisen oikeudellisen järjestelmän säännökset.

5. Merioperaatioon osallistuville rajavartijoille on annettava koulutusta, joka kattaa asiaa koskevat perusoikeuksien, pakolaislainsäädännön ja etsintä- ja pelastustoimintaa koskevan kansainvälisen oikeudellisen järjestelmän säännökset, sekä erityistä käytännön koulutusta, jotta voidaan varmistaa, että merihädässä olevat henkilöt saavat viipymättä apua, erityisesti humanitaarista ja kiireellistä lääkinnällistä apua.

Perustelu

Jos rannikkovartiostolla on eri tehtävät kuin rajavartiostolla, viimeksi mainitut eivät yleensä ole saaneet erityiskoulutusta, joka koskee kiireellisen lääkinnällisen avun ja humanitaarisen avun antamista. Usein epätoivoisissa humanitaarisissa hätätilanteissa on tärkeää, että humanitaarinen apu ja lääkehoito voidaan varmistaa ripeästi ja jopa ennen pelastusjoukkojen saapumista paikalle.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun havaitaan alus, jonka epäillään ylittäneen tai aikovan ylittää rajan sääntöjenvastaisesti, osallistuvien yksiköiden on lähestyttävä sitä sen tunnistetietojen ja kansallisuuden selvittämiseksi, ja lisätoimiin ryhtymistä odotettaessa sitä on tarkkailtava turvallisen välimatkan päästä. Osallistuvien yksiköiden on ilmoitettava aluksen tiedot kansainväliselle koordinointikeskukselle välittömästi.

1. Kun havaitaan alus, jonka epäillään ylittäneen tai aikovan ylittää rajan sääntöjenvastaisesti, osallistuvien yksiköiden on lähestyttävä sitä sen tunnistetietojen ja kansallisuuden selvittämiseksi, ja lisätoimiin ryhtymistä odotettaessa sitä on tarkkailtava turvallisen välimatkan päästä ja kaikkia asianmukaisia varotoimia noudattaen. Osallistuvien yksiköiden on ilmoitettava aluksen tiedot kansainväliselle koordinointikeskukselle välittömästi.

Perustelu

Merellä toteutettaviin etsintätoimiin osallistuvia ei saa saattaa vaaraan. On myös kiinnitettävä huomiota vallitseviin meri- ja sääolosuhteisiin.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos alus on saapumassa tai saapunut merioperaatioon osallistumattoman jäsenvaltion aluemerelle tai lisävyöhykkeelle, osallistuvien yksiköiden on ilmoitettava aluksen tiedot kansainväliselle koordinointikeskukselle, jonka on välitettävä tiedot kyseisen jäsenvaltion kansalliselle koordinointikeskukselle.

2. Jos alus on saapumassa tai saapunut merioperaatioon osallistumattoman jäsenvaltion aluemerelle tai virallisesti lisävyöhykkeeksi nimetylle vyöhykkeelle, osallistuvien yksiköiden on ilmoitettava aluksen tiedot kansainväliselle koordinointikeskukselle, jonka on välitettävä tiedot kyseisen jäsenvaltion kansalliselle koordinointikeskukselle.

Perustelu

Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 33 artiklan mukaan lisävyöhyke on nimettävä virallisesti, jotta rantavaltio voi valvoa kyseisellä vyöhykkeellä kulkevia aluksia estääkseen tai rangaistakseen alueellaan tapahtuneen tulli-, vero-, maahanmuutto- ja terveydenhoitolakien ja -määräysten rikkomisen.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Virasto edistää CISEn luomista ja yhteentoimivuutta. CISEn käyttöönotosta alkaen viraston tehtävänä on hallinnoida osallistuvien yksiköiden osallistumisoikeuksia, sillä näin voidaan helpottaa valvonta- ja pelastusoperaatioita merellä siten, että samalla valvotaan tietojen vaihdon luottamuksellisuutta ja turvallisuutta.

Perustelu

Yhdennetyn meripolitiikkansa yhteydessä komissio esitti vuonna 2010 luonnoksen etenemissuunnitelmaksi merivalvontaa koskevan yhteisen tietojenvaihtoympäristön kehittämiseksi EU:n merialalla (COM(2010)584), jossa muistutettiin yhdennetyn merivalvonnan tuomasta lisäarvosta. Tehokkuuden ja kustannus-hyötysuhteen näkökulmasta on erittäin tärkeää, että varmistetaan tietojen vaihto ja yhteentoimivuus.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) tietojen ja asiakirjojen pyytäminen aluksen omistuksesta, rekisteröinnistä ja muista matkaan liittyvistä seikoista sekä aluksella olevien henkilöiden henkilöllisyydestä, kansalaisuudesta ja muista asiaankuuluvista seikoista;

a) tietojen ja asiakirjojen pyytäminen aluksen omistuksesta, rekisteröinnistä, alkuperästä, lähtöpaikasta ja muista matkaan liittyvistä seikoista sekä aluksella olevien henkilöiden henkilöllisyydestä, kansalaisuudesta ja muista asiaankuuluvista seikoista;

Perustelu

On toteutettava kattavia ja entistä perusteellisempia tarkastuksia, jotta voidaan tunnistaa maahanmuuttajien salakuljetuksessa eniten käytetyt reitit.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) aluksen määrääminen muuttamaan reittiään siten, että se poistuu aluemereltä tai lisävyöhykkeeltä tai välttyy saapumasta niille, ja aluksen saattaminen tai seuraaminen, kunnes se on matkalla kohti tällaista reittiä;

e) aluksen määrääminen muuttamaan reittiään siten, että se poistuu aluemereltä tai virallisesti lisävyöhykkeeksi nimetyltä vyöhykkeeltä tai välttyy saapumasta niille, ja aluksen saattaminen tai seuraaminen, kunnes se on matkalla kohti tällaista reittiä;

Perustelu

Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 33 artiklan mukaan lisävyöhyke on nimettävä virallisesti, jotta rantavaltio voi valvoa kyseisellä vyöhykkeellä kulkevia aluksia estääkseen tai rangaistakseen alueellaan tapahtuneen tulli-, vero-, maahanmuutto- ja terveydenhoitolakien ja -määräysten rikkomisen.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt toimenpiteet on toteutettava vastaanottavan jäsenvaltion tai osallistuvan jäsenvaltion aluemereen liittyvällä lisävyöhykkeellä 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt toimenpiteet on toteutettava vastaanottavan jäsenvaltion tai osallistuvan jäsenvaltion aluemereen liittyvällä virallisesti lisävyöhykkeeksi nimetyllä vyöhykkeellä 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen 33 artiklan mukaan lisävyöhyke on nimettävä virallisesti, jotta rantavaltio voi valvoa kyseisellä vyöhykkeellä kulkevia aluksia estääkseen tai rangaistakseen alueellaan tapahtuneen tulli-, vero-, maahanmuutto- ja terveydenhoitolakien ja -määräysten rikkomisen.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a. Rajavartiointioperaatioihin osallistuvilla yksiköillä olisi näiden operaatioiden yhteydessä käytössä olevilla aluksilla oltava mukanaan vaatimustenmukaisia lääkintäpaketteja ja humanitaarisen avun paketteja, joihin sisältyy riittävä määrä vettä, ruokaa ja peitteitä, sillä näin voidaan reagoida mahdollisimman pian kiireellisiin tarpeisiin. Lääkintähenkilöstön osallistumista rajavartiointiyksiköiden toimintaan olisi kannustettava.

Perustelu

Ulkoisten merirajojen vartioinnissa käytettävien alusten kiireelliseen lääkinnälliseen ja humanitaariseen apuun tarkoitettu varustus vaihtelee aluskohtaisesti. Se, että varusteet ovat erilaisia, johtuu yleensä unionin jäsenvaltioiden erilaisista säännöistä ja normeista.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a. Tätä artiklaa sovelletaan yksinomaan rajaturvallisuusviraston koordinoimien operaatioiden yhteydessä sen estämättä jäsenvaltioita noudattamasta niille etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti kuuluvia velvoitteitaan.

Perustelu

Etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevat säännöt eivät kuulu EU:n toimivaltaan. Siksi olisi pantava merkille, että 9 artiklassa säädetään erityistapauksista, jotka liittyvät merirajavartiointioperaatioihin, joita rajaturvallisuusvirasto koordinoi niiden erityisluonteen vuoksi.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

artikla

 

Suojalausekkeet

 

1. Jos osallistuvat yksiköt toteuttavat 6, 7, 8 ja 10 artiklan mukaisia toimia alusta vastaan, niiden on

 

a) huolehdittava aluksella olevien henkilöiden turvallisuudesta ja inhimillisestä kohtelusta Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti;

 

b) otettava asianmukaisesti huomioon, että ne eivät saa heikentää aluksen tai tarvittaessa sen lastin turvallisuutta;

 

c) varmistettava mahdollisuuksien mukaan, että kaikki alukseen kohdistetut toimet ovat ympäristön kannalta asianmukaisia.

 

2. Jos 6, 7, 8 ja 10 artiklan mukaisesti toteutettujen toimien syyt osoittautuvat perusteettomiksi, alukselle maksetaan korvaus mahdollisista menetyksistä tai vahingoista edellyttäen, että se ei ole syyllistynyt mihinkään toimintaan, joka olisi ollut perusteena toteutetuille toimille.

Perustelu

Asetusehdotuksessaan komissio viittaa maahanmuuttajien salakuljettamisesta tehtyyn lisäpöytäkirjaan, joka on liitetty kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen YK:n yleissopimukseen. Komissio sisällyttää kuitenkin ehdotukseensa suojalausekkeita koskevia säännöksiä. Aluksella olevien henkilöiden turvallisuutta ja kohtelua sekä aluksen turvallisuutta koskevien säännöksien sisällyttäminen asetukseen vaikuttaa asianmukaiselta.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

 

Raportointi

 

Komissio seuraa ja arvioi tämän asetuksen soveltamista ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen yleisestä edistymisestä ensimmäisen kerran 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä ja sen jälkeen kahden vuoden välein luvattoman rajan ylittämisen ehkäisemiseksi ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

 

Kertomuksen on sisällettävä ainakin seuraavat tiedot:

 

– jäsenvaltioiden ja Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) välistä tietojen vaihtoa ja käytännön yhteistyötä koskevat menettelyt;

 

– miten jäsenvaltiot ja rajaturvallisuusvirasto ovat operaatioissaan noudattaneet velvoitteita, jotka perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimukseen, kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä, kansainväliseen yleissopimukseen etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä, kansainväliseen järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen ja sen lisäpöytäkirjaan maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä, pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaiseen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimukseen ja muihin asian kannalta merkityksellisiin kansainvälisiin instrumentteihin;

 

– tulevaisuudessa toteutettavat toimet merenkulkualan ja ulkorajojen turvallisuuden parantamiseksi.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettava ulkoisten merirajojen vartiointi

Viiteasiakirjat

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

18.4.2013

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Nathalie Griesbeck

3.6.2013

Valiokuntakäsittely

9.7.2013

16.9.2013

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.9.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdi Cristiano Allam, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Nathalie Griesbeck, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

  • [1]  Oikeusasiamiehen aloitteesta toteutettu tutkimus OI/5/2012/BEH-MHZ.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettava ulkoisten merirajojen vartiointi

Viiteasiakirjat

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

12.4.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

18.4.2013

DEVE

18.4.2013

TRAN

18.4.2013

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

22.4.2013

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Carlos Coelho

29.5.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

6.6.2013

5.9.2013

17.10.2013

9.12.2013

Hyväksytty (pvä)

9.12.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

8

10

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michael Cashman, Mariya Gabriel, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Janusz Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Georgios Koumoutsakos, Olle Schmidt

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.12.2013