IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije

18.12.2013 - (COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Carlos Coelho


Postupak : 2013/0106(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0461/2013
Podneseni tekstovi :
A7-0461/2013
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije

(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0197),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 77. stavak 2. točku (d) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0098/2013),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. listopada 2013. o organiziranom kriminalu, korupciji i pranju novca: preporuke za mjere i inicijative koje treba poduzeti[1], posebno u pogledu borbe protiv trgovine ljudima i trgovaca smrću,

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za promet i turizam (A7-0461/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Cilj politike Unije u području vanjskih granica Unije je osigurati učinkoviti nadzor prijelaza granica na vanjskim granicama, također putem nadzora granica. Nadzor granica služi sprečavanju nedopuštenog prijelaza granica, borbi protiv prekograničnog kriminala i uhićenju osoba koje nezakonito prelaze granicu, odnosno pokretanju drugih mjera protiv tih osoba. Učinkoviti nadzor granica trebao bi spriječiti osobe da zaobilaze kontrole na graničnim prijelazima i odvraćati ih od toga. Stoga nadzor granica nije ograničen samo na otkrivanje pokušaja nezakonitih ulaska u zemlju, već obuhvaća i postupke kao što su presretanje brodova za koje postoji sumnja da pokušavaju ući u Uniju bez obavljene granične kontrole, kao i dogovore za moguće akcije kao što su traganje i spašavanje koje se mogu pojaviti tijekom operacije nadzora granica na moru te dogovore za uspješnu provedbu takvih operacija.

(1) Cilj politike Unije u području vanjskih granica Unije je osigurati učinkovit nadzor prijelaza granica na vanjskim granicama, također putem nadzora granica u kojem bi spašavanje života i zaštita temeljnih prava trebali biti prioriteti. Nadzor granica služi sprečavanju nedopuštenog prijelaza granica, borbi protiv prekograničnog kriminala i uhićenju osoba koje nezakonito prelaze granicu, odnosno pokretanju drugih mjera protiv tih osoba. Učinkoviti nadzor granica trebao bi spriječiti osobe da zaobilaze kontrole na graničnim prijelazima i odvraćati ih od toga. Stoga nadzor granica nije ograničen samo na otkrivanje pokušaja nezakonitih ulaska u zemlju, već obuhvaća i postupke kao što su presretanje brodova za koje postoji sumnja da pokušavaju ući u Uniju bez obavljene granične kontrole, kao i dogovore za moguće akcije kao što su traganje i spašavanje koje se mogu pojaviti tijekom operacije nadzora granica na moru te dogovore za uspješnu provedbu takvih operacija.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Člankom 80. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se da se politike Unije utvrđene u Poglavlju 2. o graničnoj kontroli, azilu i imigraciji te njihova provedba trebaju ravnati prema načelu solidarnosti i pravedne podjele odgovornosti među državama članicama, uključujući i njegove financijske implikacije i da, kad god je to potrebno, akti Unije usvojeni na temelju tog poglavlja sadržavaju odgovarajuće mjere za primjenu tog načela.

Obrazloženje

It is important to recall Article 80 of the TFEU and the principle of solidarity between Member States.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b) Nedostatak sustava Unije za podjelu tereta doprinosi preopterećenju država članica na Sredozemnom moru.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (u daljnjem tekstu „Agencija”) osnovana Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004.13 odgovorna je za usklađivanje operativne suradnje među državama članicama na području upravljanja vanjskim granicama, uključujući nadzor granica. Agencija je također odgovorna za pomoć državama članicama u okolnostima koje zahtijevaju veću tehničku pomoć na vanjskim granicama, uzimajući u obzir da to u nekim slučajevima može uključivati humanitarne krize i spašavanje na moru. Kako bi se takva suradnja još više ojačala, potrebna su posebna pravila u vezi s aktivnostima nadzora granica koje u okviru operativne suradnje koju usklađuje Agencija provode pomorske i zračne jedinice jedne države članice na morskim granicama drugih država članica ili na otvorenome moru.

(2) Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (u daljnjem tekstu „Agencija”) osnovana Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004.13 odgovorna je za usklađivanje operativne suradnje među državama članicama na području upravljanja vanjskim granicama, uključujući nadzor granica. Agencija je također odgovorna za pomoć državama članicama u okolnostima koje zahtijevaju veću tehničku pomoć na vanjskim granicama, uzimajući u obzir da to u nekim slučajevima uključuje humanitarne krize i spašavanje na moru. Kako bi se takva suradnja još više ojačala, potrebna su posebna pravila u vezi s aktivnostima nadzora granica koje u okviru operativne suradnje koju usklađuje Agencija provode pomorske i zračne jedinice jedne države članice na morskim granicama drugih država članica ili na otvorenome moru.

__________________

__________________

13 SL L 349, 25.11.2004., str. 1.

13 SL L 349, 25.11.2004., str. 1.

Obrazloženje

Search-and-rescue operations should be a major component of border surveillance action. The call for greater focus on rescue at sea also follows on from joint resolution 2013/2827(RSP).

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Suradnja sa susjednim trećim zemljama ključna je radi sprečavanja nedopuštenog prijelaza granice, borbe protiv prekograničnog kriminala te učinkovitije organizacije operacija traganja i spašavanja. U skladu s Uredbom (EZ) br. 2007/2004 i pod uvjetom da se osigura potpuno poštovanje prava migranata u trećim zemljama, Agencija može surađivati s nadležnim tijelima u trećim zemljama, posebno u vezi s analizom rizika i stručnim usavršavanjem te bi trebala olakšati operativnu suradnju između država članica i trećih zemalja.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Stvaranjem Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR), osnovanog Uredbom (EU) br. […/…] Europskog parlamenta i Vijeća od […] trebale bi se ojačati razmjena informacija i operativna suradnja između država članica i Agencije. Time se osigurava osjetno bolje poznavanje stanja i sposobnost reakcije država članica, također zahvaljujući potpori Agencije za otkrivanje i sprečavanje nezakonite migracije, za borbu protiv prekograničnog kriminala i doprinos zaštiti i spašavanju života migranata na vanjskim granicama država članica. Pri usklađivanju operacija nadzora granica, Agencija bi državama članicama trebala dostaviti informacije i analize koje se odnose na takve operacije.

(3) Stvaranjem Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR), osnovanog Uredbom (EU) 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. trebale bi se ojačati razmjena informacija i operativna suradnja između država članica i Agencije. Time se osigurava osjetno bolje poznavanje stanja i sposobnost reakcije država članica, također zahvaljujući potpori Agencije za otkrivanje i sprečavanje nezakonite migracije, za borbu protiv prekograničnog kriminala, uključujući trgovinu ljudima, i doprinos zaštiti i spašavanju života migranata na vanjskim granicama država članica. Pri usklađivanju operacija nadzora granica, Agencija bi državama članicama trebala dostaviti informacije i analize koje se odnose na takve operacije. Države članice i Agencija trebale bi unijeti u EUROSUR sve relevantne informacije prikupljene tijekom tih operacija.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Tijekom operacija nadzora granice države članice i Agencija trebale bi poštovati svoje obveze u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora, Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih života na moru, Međunarodnom konvencijom o traganju i spašavanju na moru, Konvencijom Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta i njezinim Protokolom protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom, Konvencijom o statusu izbjeglica, Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Konvencijom Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka te drugim relevantnim međunarodnim instrumentima.

(4) Tijekom operacija nadzora granice države članice i Agencija trebale bi poštovati svoje obveze, uključujući načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora, Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih života na moru, Međunarodnom konvencijom o traganju i spašavanju na moru, Konvencijom Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta i njezinim Protokolom protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom, Konvencijom o statusu izbjeglica, Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Konvencijom Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta te drugim relevantnim međunarodnim instrumentima.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) U skladu s Uredbom (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama)14 i općim načelima prava Unije, svaka mjera poduzeta tijekom operacije nadzora trebala bi biti razmjerna ciljevima koje se želi postići, ne smije biti diskriminatorna i njome se u potpunosti treba poštovati ljudsko dostojanstvo, temeljna prava te prava izbjeglica i tražitelja azila, uključujući načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja. Države članice i Agencija moraju poštovati odredbe pravne stečevine o azilu, posebno Direktivu Vijeća 2005/85/EZ od 1.prosinca 2005. o minimalnim normama koje se odnose na postupke priznavanja i ukidanja statusa izbjeglica u državama članicama15 pri zahtjevima za azil predanim na državnim područjima država članica, uključujući granicu i tranzitne zone.

(5) U skladu s Uredbom (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama)14 i općim načelima prava Unije, svaka mjera poduzeta tijekom operacije nadzora trebala bi biti razmjerna ciljevima koje se želi postići, ne smije biti diskriminatorna i njome se u potpunosti treba poštovati ljudsko dostojanstvo, temeljna prava, prava izbjeglica i tražitelja azila te načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja. Države članice i Agencija moraju poštovati odredbe pravne stečevine o azilu, posebno Direktivu 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća14a s obzirom na zahtjeve za međunarodnu zaštitu predane na državnom području država članica, u teritorijalnim vodama ili u tranzitnim zonama država članica.

_________________

_________________

14 SL L 105, 13.4.2006., str. 1.

14 SL L 105, 13.4.2006., str. 1.

 

14a Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL L 180, 29.6.2013., str. 60.).

15 SL L 326, 13.12.2005., str. 13.

 

Obrazloženje

The principle of non-refoulement doesn't apply only to refugees and asylum seekers and the two issues should be separated. It is necessary also to update the reference to the Procedures Directive, as it was adopted since the Commission made its proposal.

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5a) Ova bi se Uredba trebala primjenjivati uz puno poštovanje načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja prema kojem se nitko ne smije protjerati, udaljiti ili izručiti ili biti prisiljen na ulazak u državu u kojoj za tu osobu postoji rizik od smrtne kazne, mučenja ili druge neljudske ili ponižavajuće kazne ili postupanja ili kršenja njezinih ljudskih prava, ili bi joj u toj državi bio ugrožen život ili sloboda zbog njezine rase, nacionalnosti, spolne orijentacije, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili zbog njezinog političkog uvjerenja; ili ako postoji ozbiljan rizik od protjerivanja, udaljavanja ili izručenja drugoj državi.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b) Moguće postojanje dogovora između države članice i treće zemlje ne može osloboditi državu članicu njezinih međunarodnih obveza prema međunarodnom pravu i pravu Unije u skladu s načelom zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Moguće postojanje određenog ugovora između države članice i treće zemlje ne može osloboditi države članice od tih obveza kad god su svjesne ili bi trebale biti svjesne da sustavni nedostaci u postupku ishođenja azila i u uvjetima primanja tražitelja azila u toj trećoj zemlji čine utemeljene razloge za vjerovanje da je tražitelj azila suočen sa stvarnim rizikom od podvrgavanja neljudskom ili ponižavajućem postupanju ili ako su svjesne ili bi trebale biti svjesne da ta treća zemlja sudjeluje u postupcima kojima se krši načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

(6) Moguće postojanje određenog ugovora između države članice i treće zemlje ne može osloboditi države članice od njihovih obveza prema međunarodnom pravu i pravu Unije, osobito u pogledu poštovanja načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, kad god su svjesne ili bi trebale biti svjesne da sustavni nedostaci u postupku ishođenja azila i u uvjetima primanja tražitelja azila u toj trećoj zemlji onemogućuju provođenje pojedinačne, poštene i djelotvorne ocjene ili ako su svjesne ili bi trebale biti svjesne da ta treća zemlja sudjeluje u postupcima kojima se krši načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja. Sudjelujuće jedinice država članica ili Agencije trebale bi se ravnati i prema odredbama prava Unije i međunarodnog prava ako se operacije provode u teritorijalnim vodama trećih zemalja i ako bi one primjenjivale drukčija pravila.

Obrazloženje

Vulnerable persons should not be deported to countries where there is no suitable procedure for requesting international protection.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) U duhu članka 80. UFEU-a, primjena Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća14b ne bi trebala spriječiti države članice da dobrovoljno primjenjuju sustav za premještaj migranata i tražitelja azila.

 

_________________

 

14bUredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice koja je nadležna za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji su državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva predali u jednoj od država članica (SL L 180, 29.6.2013., str. 31).

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Tijekom operacije nadzora vanjskih morskih granica može se dogoditi da je potrebno pružiti pomoć osobama u nevolji. U skladu s međunarodnim pravom, svaka država članica mora od zapovjednika broda koji plovi pod njezinom zastavom zahtijevati da pomogne svakoj osobi čiji je život u opasnosti na moru te da na najbrži način pomogne osobama u nevolji, u onoj mjeri u kojoj je to moguće bez izlaganja broda, posade ili putnika ozbiljnim rizicima. Ta pomoć trebala bi se pružiti neovisno o nacionalnosti ili statusu osoba kojima je pomoć potrebna i bez obzira okolnosti u kojima se nalaze.

(7) Tijekom operacije nadzora vanjskih morskih granica može se dogoditi da je potrebno pružiti pomoć osobama u nevolji. U skladu s međunarodnim pravom, svaka država članica mora od zapovjednika broda koji plovi pod njenom zastavom zahtijevati da proaktivno i bez odgađanja pomogne svakoj osobi čiji je život u opasnosti na moru te da na najbrži način pomogne osobama u nevolji, u onoj mjeri u kojoj je to moguće bez izlaganja posade ili putnika ozbiljnim rizicima. Ta pomoć trebala bi se pružiti neovisno o nacionalnosti ili statusu osoba kojima je pomoć potrebna i bez obzira okolnosti u kojima se nalaze. U skladu s time ne poduzimaju se nikakve mjere, uključujući kaznene postupke i sankcije, koje bi zapovjednike broda odvratile od pružanja pomoći osobama koje se na moru nađu u nevolji.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) Jasna pravila trebala bi osigurati da se kod uočavanja osoba koje su se našle u nevolji na moru jednostavno i brzo utvrdi Centar za koordinaciju spašavanja. U slučaju dvojbi, npr. kad brod pluta između različitih regija za traganje i spašavanje, Međunarodni centar za koordinaciju trebao bi imenovati nadležni Centar za koordinaciju spašavanja.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b) Prilikom iskrcavanja presretnutih ili spašenih osoba u državi članici, Agencija i njezine države članice trebale bi u potpunosti poštovati načelo solidarnosti i poštene raspodjele odgovornosti u skladu s člankom 80. UFEU-a.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) U skladu s Uredbom (EZ) br. 2007/2004, operacije nadzora granica koje koordinira Agencija provode se u skladu s operativnim planom. U skladu s time, u pogledu operacija na moru, operativni plan trebao bi uključivati posebne informacije o primjeni relevantne nadležnosti i zakona na zemljopisnom području na kojemu se odvija zajednička operacija ili pilot-projekt, uključujući pozivanja na međunarodno i pravo Unije, s obzirom na presretanje, spašavanje na moru i iskrcavanje. S druge strane, ova Uredba uređuje pitanja presretanja, spašavanja na moru i iskrcavanja u kontekstu operacija nadzora granica na moru koje koordinira Agencija.

(9) U skladu s Uredbom (EZ) br. 2007/2004, operacije nadzora granica koje koordinira Agencija provode se u skladu s operativnim planom. U skladu s time, u pogledu operacija na moru, operativni plan trebao bi uključivati posebne informacije o primjeni relevantne nadležnosti i zakona na zemljopisnom području na kojemu se odvija zajednička operacija, pilot-projekt ili brza intervencija, uključujući pozivanja na međunarodno i Unijino pravo, na području presretanja, spašavanja na moru i iskrcavanja. On bi također trebao sadržavati pravila i postupke kojima se osigurava da su osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita, žrtve trgovine ljudima, maloljetnici bez pratnje i druge ugrožene osobe identificirane tijekom operacije i da im je pružena odgovarajuća pomoć, što podrazumijeva i pristup međunarodnoj zaštiti. S druge strane, ova Uredba uređuje pitanja presretanja, spašavanja na moru i iskrcavanja u kontekstu operacija nadzora granica na moru koje koordinira Agencija u skladu s međunarodnim pravom i temeljnim pravima.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Ova Uredba poštuje temeljna prava i načela koja su priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, a posebice pravo na život, ljudsko dostojanstvo, zabranu mučenja i nehumanog ili ponižavajućega postupanja ili kažnjavanja, pravo na slobodu i sigurnost, zabranu protjerivanja, nediskriminaciju, pravo na učinkovit pravni lijek, pravo na azil i prava djeteta.

(11) Ovom Uredbom poštuju se temeljna prava i načela koja su priznata člancima 2. i 6. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, te osobito poštovanje ljudskog dostojanstva, pravo na život, zabrana mučenja i neljudskog ili ponižavajućega postupanja ili kažnjavanja, zabrana trgovine ljudima, pravo na slobodu i sigurnost, pravo na zaštitu osobnih podataka, pravo na pristup dokumentima, pravo na azil i zaštitu u slučajevima udaljenja i protjerivanja, zabrana prisilnog udaljenja ili vraćanja, pravo na nediskriminaciju, pravo na djelotvoran pravni lijek i prava djeteta. Ovu bi Uredbu države članice i Agencija trebale primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima. Ova Uredba također poštuje ljudska i temeljna prava koja su određena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a) Ovom Uredbom ne isključuje se mogućnost definiranja detaljnih elemenata zajedničkih operacija na moru u operativnim planovima, uzimajući u obzir stvarne potrebe i posebne karakteristike konteksta u kojem interveniraju države članice.

 

Obrazloženje

This regulation establishes a legal reference framework which should enable Member States to determine, with an appropriate degree of flexibility, the details of operations in operational plans.

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. „država članica sudionica” znači država članica koja sudjeluje u operaciji na moru osiguravanjem sredstava ili ljudskih resursa, ali koja nije država članica domaćin;

4. „država članica sudionica” znači država članica koja sudjeluje u operaciji na moru osiguravanjem tehničke opreme ili granične straže i drugog osoblja, ali koja nije država članica domaćin;

Obrazloženje

The vocabulary used should be aligned to that of the Frontex Regulation. It should be ensured that the implementation of the obligations under international refugee and humanitarian law is part of the operational plan.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7a. „operativni plan” znači operativni plan iz članaka 3.a ili 8.e Uredbe (EZ) br. 2007/2004;

Obrazloženje

As the term "operational plan" is used in Article 10, it should be made clear what it refers to.

Amandman  21

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11. „sigurno mjesto” znači lokacija gdje se operacije spašavanja smatraju završenima te gdje sigurnost života preživjelih, uključujući u pogledu zaštite njihovih temeljnih prava, nije ugrožena, gdje se njihove osnovne ljudske potrebe mogu zadovoljiti te odakle se može organizirati prijevoz prema sljedećem ili konačnom odredištu preživjelih;

11. „sigurno mjesto” znači lokacija gdje se operacije spašavanja smatraju završenima te gdje sigurnost života preživjelih i zaštita njihovih temeljnih prava nisu ugrožene, gdje se njihove osnovne ljudske potrebe mogu zadovoljiti te odakle se može organizirati prijevoz prema sljedećem ili konačnom odredištu preživjelih, u skladu s načelom zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja;

Obrazloženje

A clear definition of 'place of safety' is necessary as this is one of the central issues in search and rescue obligations under international law.

Amandman  22

Prijedlog Uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjere donesene za operaciju na moru provode se tako da ne ugrožavaju sigurnost presretnutih ili spašenih osoba i sigurnost sudjelujućih jedinica.

Mjere donesene za operaciju na moru provode se tako da je u svakom slučaju zajamčena sigurnost presretnutih ili spašenih osoba i sigurnost sudjelujućih jedinica.

Amandman  23

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Nitko neće biti iskrcan ili izručen nadležnim tijelima države ako postoji ozbiljan rizik da bi takva osoba bila podvrgnuta smrtnoj kazni, mučenju ili drugom neljudskom i ponižavajućem postupanju ili kazni ili ako postoji ozbiljan rizik od protjerivanja, premještanja ili izručenja drugoj državi u suprotnosti s načelom zabrane protjerivanja.

1. Nitko neće biti iskrcan, prevezen ili izručen nadležnim tijelima države ili prisiljen da uđe u državu u kojoj postoji stvaran rizik da bi bio podvrgnut smrtnoj kazni, mučenju ili drugom neljudskom i ponižavajućem postupanju ili kazni ili bilo kojom teškom obliku povrede njegovih ljudskih prava ili u kojoj bi njegova sloboda bila ugrožena zbog njegove rase, vjeroispovijesti, nacionalnosti, spolne orijentacije, pripadnosti određenoj socijalnoj skupini ili političkog opredjeljenja ili ako u njoj postoji ozbiljan rizik od protjerivanja, udaljenja ili izručenja drugoj državi u suprotnosti s načelom zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

Amandman  24

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Prije odluke o iskrcavanju u treću zemlju sudjelujuće jedinice uzimaju u obzir opću situaciju u toj trećoj zemlji te se osobe koje su presreli ili spasili ne iskrcavaju u toj trećoj zemlji ako je država članica domaćin ili ako su sudjelujuće države članice svjesne ili bi trebale biti svjesne toga da se u toj trećoj zemlji provode aktivnosti iz stavka 1.

2. Prije i tijekom operacije na moru država članica domaćin i država članica sudionica ispituju opće stanje u susjednim trećim zemljama i postoje li sporazumi i projekti na području migracije i azila koji se provode u skladu s pravom Unije i uz pomoć financijskih sredstava Unije. Osobe koje su presretene ili spašene ne iskrcavaju se, ne prevoze ili ne izručuju nadležnim tijelima te ih se ne prisiljava da uđu u treću zemlju ako je država članica domaćin ili ako su države članice sudionice ili Agencija svjesne ili bi trebale biti svjesne toga da se u toj trećoj zemlji provode postupci iz stavka 1. Te države članice dostavljaju informacije sudjelujućim jedinicama. U tu se svrhu koriste informacije iz različitih izvora, uključujući posebno druge države članice, Europsku službu za vanjsko djelovanje, Europski ured za azil, Agenciju, Visokog povjerenika Ujedinjenih Naroda za izbjeglice i druge relevantne međunarodne i nevladine organizacije.

Amandman  25

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. U slučaju iskrcavanja u trećoj državi, sudjelujuće jedinice utvrđuju identitet presretnutih ili spašenih osoba i u mjeri u kojoj je to moguće prije iskrcavanja ocjenjuju njihove osobne okolnosti. Prikladno obavještavaju presretnute ili spašene osobe o mjestu iskrcavanja te im daju priliku da izraze sve razloge zbog kojih vjeruju da bi iskrcavanje na predloženom mjestu bilo kršenje načela zabrane protjerivanja.

3. Ako se razmatra iskrcavanje u trećoj zemlji, ili u slučajevima iz točke (b)članka 6. stavka 1.a i točke (b) članka 7. stavka 1.a, sudjelujuće jedinice identificiraju presretene ili spašene osobe i ocjenjuju njihove osobne okolnosti, uključujući njihovo zdravstveno stanje i druge okolnosti koje bi ih mogle činiti ugroženima ili potrebitima međunarodne zaštite, prije no što se donese odluka. Obavješćuju presretene ili spašene osobe o mjestu iskrcavanja na jeziku koji te osobe razumiju ili za koji se može opravdano pretpostaviti da ga razumiju te im daju priliku da izraze sve razloge zbog kojih vjeruju da bi iskrcavanje na predloženom mjestu bilo kršenje načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja. Operativni plan sadrži dodatne informacije.

Amandman  26

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Tijekom trajanja operacije na moru, sudjelujuće jedinice nastoje udovoljiti specifičnim potrebama djece, žrtava trgovine ljudima, osoba kojima je potrebna hitna medicinska pomoć ili međunarodna zaštita te drugih osoba u posebno osjetljivoj situaciji.

4. Tijekom trajanja operacije na moru, sudjelujuće jedinice nastoje udovoljiti specifičnim potrebama djece, žrtava trgovine ljudima, osoba kojima je potrebna hitna medicinska pomoć, osoba s invaliditetom, osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita te drugih osoba u posebno osjetljivoj situaciji. U tu svrhu, sudjelujuće jedinice mogu se osloniti na liječnike, usmene prevoditelje i druge relevantne stručnjake.

Amandman  27

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Ako postoje razlozi zbog kojih se vjeruje da bi iskrcavanje osoba koje su presretene ili spašene na moru na predloženom mjestu bilo kršenje načela zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja, sudjelujuće jedinice ne dostavljaju osobne informacije o osobama nadležnim tijelima zemlje porijekla ili nadležnim tijelima drugih trećih zemalja.

Obrazloženje

The amendment aims at bringing the regulation in line with the joint guidelines on rescue at sea by the International Maritime Organisation, the International Chamber of Shipping and UNHCR.

Amandman  28

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b. Sudjelujuće jedinice postupaju sa svim osobama na brodu humano.

Obrazloženje

The amendment brings the regulation in line with Article 9 of the Protocol against the Smuggling of Migrants.

Amandman  29

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Službenici granične policije koji sudjeluju u akciji na moru prije toga prolaze obuku vezanu uz odredbe koje se primjenjuju na području temeljnih prava, prava izbjeglica i međunarodnog pravnog sustava za potragu i spašavanje.

5. Svi službenici granične policije i drugo osoblje država članica prije sudjelovanja u akciji na moru prolaze obuku na području relevantnog prava Unije i međunarodnog prava, uključujući temeljna prava, prava djece i pristup međunarodnoj zaštiti i smjernice za identificiranje osoba koje traže zaštitu i njihovo upućivanje na odgovarajuće mogućnosti, te međunarodnog pravnog sustava za potragu i spašavanje. U svakoj jedinici sudionici nalazi se najmanje jedna osoba koja je prošla medicinsku obuku.

Amandman  30

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Nakon otkrića, sudjelujuće jedinice pristupaju brodu za koji postoji sumnja da je nezakonito prešao ili je namjeravao prijeći granicu kako bi otkrili njegov identitet i državnu pripadnost te ga, prije donošenja daljnjih mjera, nadziru iz sigurne udaljenosti. Sudjelujuće jedinice informacije o brodu odmah dostavljaju Međunarodnom centru za koordinaciju.

1. Nakon otkrića, sudjelujuće jedinice pristupaju brodu za koji postoji sumnja da je nezakonito prešao ili je namjeravao prijeći granicu kako bi otkrili njegov identitet i državnu pripadnost te ga, prije donošenja daljnjih mjera, nadziru iz sigurne udaljenosti koristeći se svim potrebnim mjerama opreza. Sudjelujuće jedinice informacije o brodu odmah dostavljaju Međunarodnom centru za koordinaciju, uključujući informacije o stanju osoba na brodu, posebno ako postoji neposredna opasnost za njihov život ili zdravlje. On prenosi te informacije Nacionalnom centru za koordinaciju države članice domaćina.

Amandman  31

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ako brod namjerava ući ili je već ušao u teritorijalno more ili vanjski pojas države članice koja ne sudjeluje u operaciji na moru, sudjelujuće jedinice dostavljaju informacije o brodu Međunarodnom centru za koordinaciju koji te informacije prenosi Nacionalnom centru za koordinaciju dotične države članice.

2. Ako brod namjerava ući ili je već ušao u teritorijalno more ili službeno proglašen vanjski pojas države članice koja ne sudjeluje u operaciji na moru, sudjelujuće jedinice dostavljaju informacije o brodu Međunarodnom centru za koordinaciju koji te informacije prenosi Nacionalnom centru za koordinaciju dotične države članice.

Amandman  32

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Sudjelujuće jedinice dostavljaju informacije o svakom brodu za koji postoji sumnja da je uključen u nezakonite aktivnosti na moru koje nisu uključene u opseg operacija na moru Međunarodnom centru za koordinaciju koji te informacije prenosi Nacionalnom centru za koordinaciju dotične države članice ili država članica.

3. Sudjelujuće jedinice dostavljaju informacije o svakom brodu za koji postoji sumnja da je uključen u nezakonite aktivnosti na moru koje nisu uključene u opseg operacije na moru Međunarodnom centru za koordinaciju koji te informacije prenosi Nacionalnom centru za koordinaciju dotične države članice ili država članica. Po potrebi i u svrhe utvrđene ovom Uredbom nadležna tijela dotične države članice i Agencija koriste se okvirom EUROSUR-a.

Amandman  33

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U teritorijalnom moru države članice domaćina ili države članice sudionice, sudjelujuće jedinice poduzimaju jednu ili više sljedećih mjera kad postoje opravdani razlozi za sumnju da brod prevozi osobe koje namjeravaju zaobići provjere na graničnim prijelazima ili je uključen u krijumčarenje migranata morskim putem:

1. U teritorijalnom moru države članice domaćina ili države članice sudionice, sudjelujuće jedinice uz odobrenje države članice kojoj pripada teritorijalno more poduzimaju jednu ili više sljedećih mjera kad postoje opravdani razlozi za sumnju da brod prevozi osobe koje namjeravaju zaobići provjere na graničnim prijelazima ili je uključen u krijumčarenje migranata morskim putem:

(a) zahtijevaju informacije i dokumentaciju o vlasništvu, registraciji i detaljima putovanja te o identitetu, nacionalnosti i drugim važnim podacima o osobama na brodu;

(a) zahtijevaju informacije i dokumentaciju o vlasništvu, registraciji i detaljima putovanja te o identitetu, nacionalnosti i drugim važnim podacima o osobama na brodu, uključujući njihovo zdravstveno stanje, kako bi se ocijenilo ima li na brodu osoba s posebnim zdravstvenim potrebama;

(b) zaustavljaju brod, ukrcavaju se i pretražuju brod, njegov teret i osobe koje se nalaze na njemu te vrše ispitivanja osoba na brodu;

(b) zaustavljaju brod, ukrcavaju se i pretražuju brod, njegov teret i osobe koje se nalaze na njemu te vrše ispitivanja osoba na brodu;

(c) upozoravaju osobe na brodu da nemaju ovlaštenje prijeći granicu te da se osobama koje upravljaju brodom mogu odrediti kazne za omogućavanje putovanja;

(c) upozoravaju osobe na brodu zbog čega nemaju ovlaštenje prijeći granicu te da se osobama koje upravljaju brodom mogu odrediti kazne za omogućavanje putovanja;

 

1a. Ako se sumnja da brod prevozi osobe koje namjeravaju zaobići provjere na graničnim prijelazima ili je uključen u krijumčarenje migranata morskim putem pokaže utemeljenom, država članica domaćin ili država članica sudionica kojoj pripada teritorijalno more može poduzeti jednu ili više od sljedećih mjera:

(d) zapljenjuje brod i osobe na brodu lišava slobode;

(a) zapljenjuje brod i osobe na brodu lišava slobode;

(e) izdaje naređenje da brod promijeni smjer izvan ili prema odredištu koje se nalazi izvan teritorijalnog mora ili vanjskog pojasa, te plovilo ili plovilo u njegovoj blizini prati sve dok brod ne bude plovio u tom smjeru;

(b) izdaje naređenje da brod promijeni smjer izvan odredišta ili prema odredištu koje se nalazi izvan teritorijalnog mora ili vanjskog pojasa, te brod prati ili plovi u njegovoj blizini sve dok ne bude plovio u tom smjeru;

(f) vodi brod ili osobe na brodu u državu članicu domaćina ili u drugu državu članicu koja sudjeluje u operaciji, ili u obalnu državu članicu.

(c) vodi brod ili osobe na brodu u državu članicu domaćina ili u drugu državu članicu koja sudjeluje u operaciji, ili u obalnu državu članicu, u skladu s operativnim planom.

Amandman  34

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b. Mjere opisane u točki (b) stavka 1.a mogu se poduzeti samo ako je jedinica sudionica:

 

(i) utvrdila da brod nije prisiljen ući u treću zemlju, čime se krši članak 4. stavak 1.;

 

(ii) po potrebi provela mjere predviđene u članku 4. stavcima 3. i 4.

 

Primjenjuje se članak 6. Direktive 2013/32/EU.

Amandman  35

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Kada postoje opravdani razlozi za sumnju da brod bez državne pripadnosti ili brod koji nalikuje na brod bez državne pripadnosti prevozi osobe koje namjeravaju zaobići provjere na graničnim prijelazima ili je uključen u krijumčarenje migranata morskim putem, država članica domaćin ili država članica sudionica na čijem je teritorijalnom moru brod bez državne pripadnosti presretnut odobrava i upućuje jedinicu sudionicu da ga zaustavi i poduzme bilo koju mjeru navedenu u stavku 1.

3. Kada postoje opravdani razlozi za sumnju da brod bez državne pripadnosti prevozi osobe koje namjeravaju zaobići provjere na graničnim prijelazima ili je uključen u krijumčarenje migranata morskim putem, država članica domaćin ili država članica sudionica na čijem je teritorijalnom moru brod bez državne pripadnosti presreten odobrava i upućuje jedinicu sudionicu da ga zaustavi i poduzme bilo koju mjeru navedenu u stavku 1.

Amandman  36

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Države članice i Agencija moraju poštovati odredbe pravne stečevine o azilu, posebno Direktivu 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite s obzirom na zahtjeve za međunarodnu zaštitu predane na državnom području država članica, u teritorijalnim vodama ili u tranzitnim zonama država članica.

Amandman  37

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Na otvorenom moru, sudjelujuće jedinice poduzimaju jednu ili više od sljedećih mjera kada postoje opravdani razlozi za sumnju da je brod uključen u krijumčarenje migranata morskim putem, ovisno o odobrenju države pod čijom zastavom plovi u skladu s Protokolom protiv krijumčarenja migranata:

1. Na otvorenom moru, sudjelujuće jedinice poduzimaju jednu ili više od sljedećih mjera kada postoje opravdani razlozi za sumnju da je brod uključen u krijumčarenje migranata morskim putem, ovisno o odobrenju države pod čijom zastavom plovi u skladu s Protokolom protiv krijumčarenja migranata:

(a) zahtijevaju informacije i dokumentaciju o vlasništvu, registraciji i detaljima putovanja te o identitetu, nacionalnosti i drugim važnim podacima o osobama na brodu;

(a) zahtijevaju informacije i dokumentaciju o vlasništvu, registraciji i detaljima putovanja te o identitetu, nacionalnosti i drugim važnim podacima o osobama na brodu, uključujući njihovo zdravstveno stanje, kako bi se ocijenilo ima li na brodu osoba s posebnim zdravstvenim potrebama;

(b) zaustavljaju brod, ukrcavaju se i pretražuju brod, njegov teret i osobe koje se nalaze na njemu te vrše ispitivanja osoba na brodu;

(b) zaustavljaju brod, ukrcavaju se i pretražuju brod, njegov teret i osobe koje se nalaze na njemu te vrše ispitivanja osoba na brodu;

(c) upozoravaju osobe na brodu da ne smiju prijeći granicu te da se osobama koje upravljaju brodom mogu odrediti kazne za omogućavanje putovanja;

(c) upozoravaju osobe na brodu zbog čega nemaju ovlaštenje prijeći granicu te da se osobama koje upravljaju brodom mogu odrediti kazne za omogućavanje putovanja;

 

1a. Ako se sumnja da je brod uključen u krijumčarenje migranata morskim putem pokaže utemeljenom, sudjelujuća jedinica, uz odobrenje države pod čijom zastavom brod plovi, u skladu s Protokolom protiv krijumčarenja migranata može poduzeti jednu ili više od sljedećih mjera:

(d) zapljenjuju brod i osobe na brodu lišavaju slobode;

(a) zapljenjuju brod i osobe na brodu lišavaju slobode;

(e) izdaju naređenje plovilu da promijeni smjer s ciljem napuštanja teritorijalnog mora ili vanjskog pojasa ili da u njega ne ulazi, te plovilo ili plovilo u njegovoj blizini prate sve dok brod ne bude plovio u tom smjeru;

 

(f) vode brod ili osobe na brodu u treću državu, ili brod odnosno osobe na brodu izručuju tijelima treće države;

(b) vode brod ili osobe na brodu u treću državu, ili brod odnosno osobe na brodu izručuju tijelima treće države;

(g) vode brod ili osobe na brodu u državu članicu domaćina ili u drugu državu članicu koja sudjeluje u operaciji.

(c) vode brod ili osobe na brodu u državu članicu domaćina ili u drugu državu članicu koja sudjeluje u operaciji.

Amandman  38

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b. Mjere opisane u točki (b) stavka 1.a mogu se poduzeti samo ako je sudjelujuća jedinica:

 

(i) utvrdila da brod nije prisiljen ući u treću zemlju, čime se krši članak 4. stavak 1. i

 

(ii) po potrebi provela aktivnosti predviđene u članku 4. stavcima 3. i 4.

Amandman  39

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1c. Kada postoje opravdani razlozi za sumnju da brod sudjeluje u trgovini ljudima i nezakonitoj imigraciji, žrtvama se pruža pomoć.

Amandman  40

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Kada, iako brod plovi pod stranom zastavom ili odbija pokazati svoju zastavu, postoje opravdani razlozi za sumnju da je on zapravo iste državne pripadnosti kao i jedinica sudionica, ta jedinica sudionica provjerava ima li brod pravo ploviti pod svojom zastavom. U tu svrhu može pristupiti brodu koji je pod sumnjom. Ako je sumnja i dalje prisutna nakon provjere dokumenata, nastavit će s daljnjim ispitivanjem na brodu, koje se mora provesti najobzirnije moguće. S državom članicom sudionicom pod čijom zastavom brod navodno plovi kontaktira se putem prikladnih kanala.

4. Kada, iako brod plovi pod stranom zastavom ili odbija pokazati svoju zastavu, postoje opravdani razlozi za sumnju da je on zapravo iste državne pripadnosti kao i jedinica sudionica, ta jedinica sudionica provjerava ima li brod pravo ploviti pod svojom zastavom. U tu svrhu može pristupiti brodu koji je pod sumnjom. Ako je sumnja i dalje prisutna nakon provjere dokumenata, nastavlja s daljnjim ispitivanjem na brodu, koje se provodi što je moguće obzirnije. S državom članicom sudionicom pod čijom zastavom brod navodno plovi kontaktira se putem prikladnih kanala.

Obrazloženje

Jezični ispravak

Amandman  41

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8. Ako postoji opravdani razlog za sumnju da se brod, koji je bez državne pripadnosti ili se može smatrati brodom bez državne pripadnosti, upotrebljava za krijumčarenje migranata morskim putem, sudjelujuća jedinica može se na ukrcati na brod i zaustaviti ga da bi provjerila njegovu državnu pripadnost. Ako se sumnje potvrde, mogu se poduzeti druge prikladne mjere iz stavka 1. u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim pravom.

8. Ako ima opravdane razloge za sumnju da je brod bez državne pripadnosti uključen u krijumčarenje migranata morskim putem, jedinica sudionica može se na njega ukrcati i pregledati brod da bi provjerila nepostojanje njegove državne pripadnosti. Ako se sumnje potvrde, mogu se poduzeti druge prikladne mjere iz stavka 1. u skladu s nacionalnim zakonodavstvom te pravom Unije i međunarodnim pravom.

Obrazloženje

Since "stateless ship" is defined in Article 2, it should be used throughout the text. The wording should be aligned with the Palermo Protocol (Article 8(7)), which provides that the ship may be "boarded and searched".

Amandman  42

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10. Državni službenik koji u Međunarodnom centru za koordinaciju predstavlja državu članicu domaćina ili državu članicu sudionicu imenuje se u skladu s nacionalnim pravom autorizacijskim tijelom koje provjerava pravo broda da plovi pod zastavom dotične države članice ili poduzima bilo koju mjeru iz stavka 1.

10. Državni službenik koji u Međunarodnom centru za koordinaciju predstavlja državu članicu domaćina ili državu članicu sudionicu zadužen je za olakšavanje komunikacije s nadležnim tijelima dotične države članice kako bi dobio odobrenje za provjeru prava broda da plovi pod njezinom zastavom ili poduzimanje bilo kojih mjera iz stavka 1.

Amandman  43

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U vanjskom pojasu teritorijalnog mora države članice domaćina ili države članice sudionice primjenjuju se mjere iz članka 6. stavka 1. u skladu s člankom 6. stavkom 2.

1. U službeno proglašenom vanjskom pojasu teritorijalnog mora države članice domaćina ili države članice sudionice primjenjuju se mjere iz članka 6. stavka 1. u skladu s člankom 6. stavkom 1.b. i 2. te člankom 4.

Obrazloženje

Under Article 33 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, it is necessary for a contiguous zone to be formally proclaimed, thereby entitling the coastal state to monitor vessels in transit with a view to preventing or punishing infringements of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations.

Amandman  44

Prijedlog Uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1. Prije operacije na moru države članice osiguravaju da će se njihove sudjelujuće jedinice pridržavati obveze pružanja pomoći svakom brodu ili osobi koji se nađu u nevolji na moru, u skladu s mjerodavnim odredbama međunarodnih konvencija kojima se uređuje traganje i spašavanje te temeljna prava. Pomoć se pruža bez obzira na nacionalnost ili status takve osobe ili okolnosti u kojima je osoba pronađena.

1. Tijekom operacije na moru sudjelujuće jedinice pružaju pomoć svakom brodu ili osobi koji se nađu u nevolji na moru. Pomoć se pruža bez obzira na nacionalnost ili status takve osobe ili okolnosti u kojima je osoba pronađena.

1. Tijekom operacije na moru sudjelujuće jedinice pružaju pomoć svakom brodu ili osobi koji se nađu u nevolji na moru. Pomoć se pruža bez obzira na nacionalnost ili status takve osobe ili okolnosti u kojima je osoba pronađena.

2. Ako se tijekom operacije na moru brod ili osoba na brodu nađe u situaciji nesigurnosti, pripravnosti ili nevolje, jedinica sudionica što prije šalje sve raspoložive informacije Centru za koordinaciju spašavanja za regiju traganja i spašavanja u kojoj je situacija nastala.

2. Ako se tijekom operacije na moru brod ili osoba na brodu nađe u situaciji nesigurnosti, pripravnosti ili nevolje, jedinica sudionica što prije šalje sve raspoložive informacije Centru za koordinaciju spašavanja za regiju traganja i spašavanja u kojoj je situacija nastala.

 

3. Kako bi se pomoglo pri određivanju odgovarajućih operativnih postupaka, sudjelujuće jedinice razlikuje sljedeće izvanredne situacije:

3. Smatra se da se brod ili osobe na brodu nalaze u situaciji nesigurnosti ako:

(a) situaciju nesigurnosti:

(a) postoji sumnja u sigurnost broda ili osoba na brodu; ili

(i) kada se osoba vodi nestalom ili brod kasni; ili

(b) nema dostatnih informacija o kretanju ili položaju broda.

(ii) kada osoba ili brod nisu došli na očekivani položaj ili nisu poslali izvješće o sigurnosti;

4. Smatra se da se brod ili osobe na brodu nalaze u situaciji pripravnosti ako:

(b) situaciju pripravnosti:

(a) postoji bojazan za sigurnost broda ili osoba na brodu zbog informacija da je došlo do ozbiljnih poteškoća, ali ne u mjeri u kojoj bi mogla nastati situacija nevolje; ili

(i) kada su nakon situacije nesigurnosti pokušaji uspostave kontakta s osobom ili brodom bili neuspješni ili se na upite upućene odgovarajućim izvorima nije odgovorilo; ili

 

(b) kontinuirano nema dostatnih informacija o kretanju ili položaju broda.

(ii) kada je primljena informacija o tome da je operativna sposobnost broda narušena u mjeri u kojoj bi mogla nastati situacija nevolje;

5. Smatra se da se brod ili osobe na brodu nalaze u situaciji nevolje osobito ako:

(c) situaciju nevolje:

(a) primljena je potvrdna informacija da su brod ili osobe na brodu u opasnosti i da im je potrebna hitna pomoć; ili

(i) kada je primljena potvrdna informacija da je osoba ili brod u opasnosti i da im je potrebna hitna pomoć; ili

(b) pokušaji uspostave kontakta s brodom bili su neuspješni, a neodgovoreni upiti upućuju na činjenicu da je brod u nevolji; ili

(ii) Kada su nakon situacije pripravnosti pokušaji uspostave kontakta s osobom ili brodom bili i dalje neuspješni, a sve češći neodgovoreni upiti upućuju na to da vjerojatno postoji situacije nevolje; ili

(c) primljena je informacija o tome da je operativna sposobnost broda narušena u mjeri u kojoj bi mogla nastati situacija nevolje.

(iii) kada je primljena informacija o tome da je operativna sposobnost broda narušena u mjeri u kojoj bi mogla nastati situacija nevolje.

6. Kod ocjenjivanja situacije za potrebe stavaka 3. do 5., sudjelujuće jedinice uzimaju u obzir sve relevantne elemente, uključujući:

4. Kod ocjenjivanja situacije za potrebe stavaka 3., sudjelujuće jedinice uzimaju u obzir sve relevantne elemente i o svojoj ocjeni obavještavaju nadležni Centar za koordinaciju spašavanja, uključujući posebno:

(a) postojanje molbe za pomoć;

(a) postojanje molbe za pomoć;

(b) sposobnost broda za plovidbu i vjerojatnost da brod neće stići na svoje odredište;

(b) sposobnost broda za plovidbu i vjerojatnost da brod neće stići na svoje odredište;

(c) broj putnika primjeren u odnosu na vrstu i stanje broda,

(c) broj putnika primjeren u odnosu na vrstu i stanje broda (preopterećenje);

(d) dostupnost potrebnih zaliha kao što su gorivo, voda i hrana do dolaska na obalu;

(d) dostupnost potrebnih zaliha (gorivo, voda, hrana itd.) do dolaska na obalu;

(e) prisutnost kvalificirane posade i zapovjednika broda;

(e) prisutnost kvalificirane posade i zapovjednika broda;

(f) dostupnost i ispravnost sigurnosne, navigacijske i komunikacijske opreme;

(f) dostupnost sigurnosne, navigacijske i komunikacijske opreme;

(g) prisutnost putnika kojima je potrebna hitna medicinska pomoć;

(g) prisutnost putnika kojima je potrebna hitna medicinska pomoć;

(h) prisutnost preminulih putnika;

(h) prisutnost preminulih putnika;

(i) prisutnost trudnica i djece

(i) prisutnost trudnica i djece

(j) vremenski i pomorski uvjeti, uključujući vremenske i pomorske prognoze.

(j) vremenski uvjeti i stanje mora.

7. Sudjelujuće jedinice pravovremeno priopćavaju svoju ocjenu stanja odgovornom Centru za koordinaciju spašavanja. Dok čekaju upute Centra za koordinaciju spašavanja, sudjelujuće jedinice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale sigurnost dotičnih osoba.

5. Dok čekaju upute Centra za koordiniranje spašavanja, sudjelujuće jedinice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale sigurnost dotičnih osoba.

8. Je li riječ o nevolji ne ovisi isključivo o molbi za pomoć i ne procjenjuje se isključivo na toj osnovi. Ako osobe na brodu, koji se očito nalazi u nevolji, odbijaju primiti pomoć, sudjelujuće jedinice obavještavaju Centar za koordinaciju spašavanja i u okviru ispunjavanja svoje dužnosti donose sve potrebne mjere za zaštitu dotičnih osoba; pri tom se brod promatra iz sigurne udaljenosti i izbjegava se donošenje mjera kojima bi se mogao pogoršati položaj ili povećati mogućnost ozljeda ili gubitka života.

6. Je li riječ o nevolji ne ovisi isključivo o molbi za pomoć i ne procjenjuje se isključivo na toj osnovi. U slučajevima u kojima osobe na brodu, koji se očito nalazi u nevolji, odbijaju primiti pomoć, sudjelujuće jedinice obavještavaju Centar za koordinaciju spašavanja i u okviru ispunjavanja svoje dužnosti donose sve potrebne mjere za zaštitu dotičnih osoba; pri tom se izbjegava donošenje mjera kojima bi se moglo pogoršati stanje ili povećati mogućnost ozljeda ili gubitka života.

9. Ako Centar za koordinaciju spašavanja treće zemlje nadležne za regiju traganja i spašavanja ne odgovori na obavijest koju mu je poslala sudjelujuća jedinica, sudjelujuća jedinica kontaktira Centar za koordinaciju spašavanja države članice domaćina, osim ako drugi Centar za koordinaciju spašavanja nije prikladniji za preuzimanje koordinacije nad akcijom traganja i spašavanja.

7. U slučajevima u kojima Centar za koordinaciju spašavanja treće zemlje nadležne za regiju traganja i spašavanja ne odgovori na obavijest koju mu je poslala sudjelujuća jedinica, sudjelujuća jedinica kontaktira Centar za koordinaciju spašavanja države članice domaćina.

10. Sudjelujuće jedinice što prije obavještavaju Međunarodni centar za koordinaciju o svakom kontaktu s Centrom za koordinaciju spašavanja i o koracima koje su poduzele.

8. Sudjelujuća jedinica što prije obavještava Međunarodni centar za koordinaciju o svakom kontaktu s Centrom za koordinaciju spašavanja i o koracima koje je poduzela.

11. Ako se ne smatra ili se više ne može smatrati da je brod u situaciji nevolje ili je završena operacija traganja i spašavanja, sudjelujuća jedinica nastavlja operaciju na moru savjetujući se s Međunarodnim centrom za koordinaciju.

9. Ako se ne smatra ili se više ne može smatrati da je brod u situaciji nevolje ili je završena operacija traganja i spašavanja, sudjelujuća jedinica nastavlja operaciju na moru savjetujući se s Međunarodnim centrom za koordinaciju.

Obrazloženje

Paragraph 3 of the compromise amendment is identical to point 4.4 of the Annex to the International Convention on Maritime Search and Rescue as amended in 1998. Paragraphs 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are identical to, respectively, points 1.3, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5 and 1.6 of Part II of the Council Decision 2010/252/EU, as adopted unanimously in the Council.

Amandman  45

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Načini iskrcavanja presretnutih ili spašenih osoba pri operaciji na moru utvrđuju se operativnim planom. Ti načini iskrcavanja ne znače obvezu za države članice koje ne sudjeluju u operaciji na moru, osim ako su one u skladu s člankom 6. stavkom 4. ili u skladu s člankom 8. stavkom 2. izričito dopustile mjere u svojem teritorijalnom moru ili vanjskom pojasu.

1. Načini iskrcavanja presretnutih ili spašenih osoba na moru navode se u operativnom planu u skladu s člankom 4. Ti načini iskrcavanja ne znače obvezu za države članice koje ne sudjeluju u operaciji na moru, osim ako su one u skladu s člankom 6. stavkom 4. ili u skladu s člankom 8. stavkom 2. izričito dopustile mjere u svojem teritorijalnom moru ili vanjskom pojasu. U načinima iskrcavanja može se navesti da iskrcavanje ne podrazumijeva nužno da država na čijem se teritoriju osobe spašene na moru iskrcavaju snosi isključivu odgovornost.

Amandman  46

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju presretanja u teritorijalnom moru ili vanjskom pojasu kako je utvrđeno u članku 6. stavku 2. ili članku 8. stavku 1., iskrcavanje se izvršava u državi članici domaćinu ili državi članici sudionici u čijim se teritorijalnim vodama ili vanjskom pojasu izvršava presretanje.

U slučaju presretanja u teritorijalnom moru ili vanjskom pojasu kako je utvrđeno u članku 6. stavku 2. ili članku 8. stavku 1., iskrcavanje se izvršava u državi članici domaćinu ili državi članici sudionici u čijem se teritorijalnom moru ili vanjskom pojasu izvršava presretanje.

Obrazloženje

The expression "territorial sea" is used throughout the text, and should be used here too.

Amandman  47

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju presretanja u teritorijalnom moru ili vanjskom pojasu kako je utvrđeno u članku 6. stavku 4. ili članku 8. stavku 2., iskrcavanje se izvršava u državi članici u čijim se teritorijalnim vodama ili vanjskom pojasu izvršava presretanje.

U slučaju presretanja u teritorijalnom moru ili vanjskom pojasu kako je utvrđeno u članku 6. stavku 4. ili članku 8. stavku 2., iskrcavanje se izvršava u državi članici u čijem se teritorijalnom moru ili vanjskom pojasu izvršava presretanje.

Obrazloženje

The expression "territorial sea" is used throughout the text, and should be used here too.

Amandman  48

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2a. Prije iskrcaja, osobe presretene ili spašene u operaciji na moru primaju jasne informacije o mjestu iskrcavanja na jeziku koji razumiju ili za koji se opravdano može pretpostaviti da ga razumiju. Posebna pozornost posvećuje se maloljetnicima bez pratnje.

Amandman  49

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju situacija potrage i spašavanja utvrđenih u članku 9., sudjelujuće jedinice surađuju s nadležnim centrom za koordinaciju spašavanja radi osiguravanja luke ili sigurnog mjesta za spašene osobe i radi jamčenja brzog i djelotvornog iskrcavanja.

Sukladno primjeni članka 4., u slučaju situacija potrage i spašavanja utvrđenih u članku 9., sudjelujuće jedinice surađuju s nadležnim centrom za koordinaciju spašavanja radi osiguravanja luke ili sigurnog mjesta za spašene osobe i radi jamčenja brzog i djelotvornog iskrcavanja.

Obrazloženje

It should be highlighted that the decision on the place of disembarkation after a search and rescue situation should be made also taking into account the principle of non-refoulement.

Amandman  50

Prijedlog Uredbe

Članak 10. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Sudjelujuće jedinice obavješćuju Međunarodni centar za koordinaciju o prisutnosti svih osoba u smislu članka 4. stavka 1., a Međunarodni centar za koordinaciju prenosi te informacije nadležnim nacionalnim tijelima. Na osnovi tih informacija u operativnom planu trebalo bi se odrediti koje se popratne mjere mogu poduzeti.

5. Sudjelujuće jedinice obavješćuju Međunarodni centar za koordinaciju o prisutnosti svih osoba u smislu članka 4., a Međunarodni centar za koordinaciju prenosi te informacije nadležnim nacionalnim tijelima. Na osnovi tih informacija u operativnom planu određuje se koje se popratne mjere mogu poduzeti.

Obrazloženje

The reference should not be only to paragraph 1 of Article 4, but to the whole Article 4, so as to cover as well paragraph 4 (persons requiring special attention).

Amandman  51

Prijedlog Uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1. Svaka država članica zahtijeva od zapovjednika broda koji plovi pod njezinom zastavom da što je moguće brže započne spašavati osobe u nevolji na moru te da im pruži svu moguću pomoć, bez obzira na njihovu nacionalnost ili stanje ili okolnosti u kojima se nalaze, pod uvjetom da to može učiniti bez ozbiljne opasnosti za brod, posadu ili putnike. Države članice neće poduzeti nikakve mjere, uključujući kaznene postupke i sankcije, protiv zapovjednika brodova koji su spasili osobe u nevolji na moru i doveli ih u luku na njihovom teritoriju.

 

2. Strategija Agencije za temeljna prava te aktivnosti službenika za temeljna prava i savjetodavnog foruma iz članka 26.a Uredbe 2007/2004 primjenjuju se za operacije na moru iz ove Uredbe.

Amandman  52

Prijedlog Uredbe

Članak 10.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.b

 

Specijalizirane podružnice

 

U skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 2004/2007 Agencija ocjenjuje potrebu osnivanja specijaliziranih podružnica za aspekte povezane s nadzorom morskih granica, kao što su operativni uredi u područjima obuhvaćenim značajnim migracijskim tokovima, uključujući i one nezakonite, te posebno u Sredozemlju kako bi se poboljšalo usklađivanje između država članica, osigurala solidarnost i podjela odgovornosti među njima, jačajući pri tom operativnu sposobnost Agencije.

Obrazloženje

The establishment of an operational office in the Mediterranean is consistent with the provisions set out in Parliament’s resolution of 23 October 2013 on ‘Migratory flows in the Mediterranean, with particular attention to the tragic events off Lampedusa’ and in keeping with the statements on reinforcing the activities of Frontex in the Mediterranean, expressed in the Conclusions of the European Council of 24-25 October 2013.

Amandman  53

Prijedlog Uredbe

Članak 10.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Article 10c

 

Mehanizmi solidarnosti

 

1. Država članica suočena sa situacijom žurnog i izvanrednog pritiska na svojoj vanjskoj granici može zatražiti:

 

‒ raspoređivanje timova europske granične straže u skladu s člankom 8.a Uredbe (EZ) br. 2007/2004 radi pružanja brze operativne pomoći državi članici;

 

‒ tehničku i operativnu pomoć Agencije u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 2007/2004 kako bi dobila pomoć u vezi s pitanjima usklađivanja između država članica i/ili kako bi se postavili stručnjaci za potporu nadležnim nacionalnim tijelima vlasti;

 

‒ žurnu pomoć u skladu s člankom 14. Uredbe XXXX [Granice u okviru Fonda za unutarnju sigurnost] radi rješavanja žurnih i posebnih potreba u slučaju izvanredne situacije.

 

2. Država članica izložena snažnim migracijskim pritiscima kojima se pred njezine prihvatne mogućnosti i sustave azila postavljaju žurni zahtjevi može zatražiti:

 

‒ sastavljanje tima za pomoć pri pružanju azila od Europskog ureda za azil u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća radi pružanja stručnog znanja, posebno u vezi s uslugama usmenog prevođenja, informacijama o zemlji podrijetla i znanjem postupanja i upravljanja slučajevima tražitelja azila;

 

‒ žurnu pomoć u skladu s člankom 22. Uredbe XXX [Fond za azil i migracije] za suočavanje s hitnim i posebnim potrebama u slučaju izvanredne situacije;

 

‒ Europsku komisiju da provjeri spremnost država članica za prihvat tražitelja azila.

 

3. Radi pravilne primjene ovog članka, Europska komisija stalno nadzire strukture određene za prihvat tražitelja azila u državama članicama i, u slučajevima opisanim ovim člankom, nakon provjere raspoloživosti u takvim strukturama, predlaže ravnopravno raspoređivanje tražitelja azila među državama članicama kako je predviđeno člankom 80. UFEU-a.

Amandman  54

Prijedlog Uredbe

Članak 10.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.d

 

Izvješće

 

1. Agencija podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji o provedbi ove Uredbe do …* i svake dvije godine nakon toga.

 

2. Izvješće obuhvaća opis postupaka koje Agencija primjenjuje za provođenje ove Uredbe tijekom operacija na moru i ocjenu praktične primjene ove Uredbe, uključujući sve incidente koji su se eventualno dogodili. Daje detaljne podatke o poštovanju temeljnih prava odnosno učinka na njih te uključuje pregled razloga koje su podnijele presretnute osobe u skladu s člankom 4. stavkom 3. i mjerama koje su potom uvedene.

 

__________________

 

* SL: molimo umetnite datum: dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe.

Obrazloženje

The Agency's reports to Parliament, the Council and the Commission - an important addition made by the rapporteur - should also go into the key issue, i.e. the objections raised by intercepted persons.

EXPLANATORY STATEMENT

Background:

During the last decade, the Mediterranean region has been affected by a number of international and regional geopolitical and economic developments, leading to political instability and contributing to increase migration flows and asylum pressure from the Southern shores of the Mediterranean to its Northern shores, notably the Southern EU Member States located at the geographical periphery of the EU, such as Greece, Italy, Spain, Malta and Cyprus.

The southern EU Members States were suddenly confronted with a large number of individuals, coming from the Mediterranean region in an attempt to flee conflict, persecution, or just to improve their economic opportunities, using the maritime route to cross international borders clandestinely. The number of persons crossing Europe's southern sea borders using unseaworthy boats amounted to around 10.000 people in 2010, increased to over 70.000 people in 2011, to drop again to around 20.000 people in 2012, where most of these crossings were organised by smugglers.

Although the phenomenon is not widespread through the EU, it affects the EU as a whole. This situation resulted in prompt calls for more solidarity and sustainable responses from the EU to support those countries most affected by irregular arrivals by sea. Responsibility-sharing and solidarity became indispensable factors to ensure that the fundamental rights of asylum seekers and refugees are fully respected in the EU.

The Commission's proposal seems to be well-balanced and follows the same objective as the annulled Decision, to incorporate within a single legal instrument existing provisions of EU and international law, aiming to overcome the different interpretations of international law adopted by Member States and their diverging practices to ensure the efficiency of sea operations coordinated by Frontex.

But it tries to go further, where the Part II of the annulled Decision - non-binding guidelines for search and rescue situations and for disembarkation of rescued or intercepted persons - will become now a legally binding instrument and directly applicable in the Member States, setting up rules on how to deal with these situations in all sea operations coordinated by Frontex. It tries, in this way, to answer to the critics made against Frontex operations, where some questions were raised regarding search and rescue situations.

Conclusions

Legally Binding Instrument:

The European Court of Justice decision in case C-355/10, among other things, confirmed that the EU is competent to legislate in the field covered by Council Decision 2010/252. It is also clear that the scope of the proposal does not go beyond the current 2010/252 Decision and that the additional binding elements are in line with the European Court of Justice case-law.

Legal and Judicial developments on the protection of fundamental rights:

The proposal takes into account the legal and judicial developments, such as the amendment to Regulation EC No 2007/2004 and the judgment of the European Court of Human Rights in Hirsi Jamaa and Others v. Italy, concerning the protection of fundamental rights as well as the principle of non-refoulement in sea operations.

The need to protect our borders and to have an efficient system of border surveillance is not detrimental to the fundamental rights of migrants arriving at European shores. The right to life and respect for the principle of non-refoulement are core fundamental rights and the European Union and its Member States have to ensure their full implementation and respect.

It is essential to provide further legal clarity on the respect for fundamental rights in the context of maritime surveillance and on the disembarkation of persons intercepted or rescued at sea, including the full respect of the principle of non-refoulement. In that sense, several amendments were presented aiming to reinforce the Principle of non-refoulement and the protection of Human Rights and highlighting that all Member States which participate in those operations are bound by the International and EU acquis, including the relevant case-law, regarding their obligations.

Reinforcement of the Principle of Solidarity:

With due respect to Members States' sovereignty on their territorial seas, a primary objective of this proposal is to achieve an increased degree of cooperation among Member States in the context of the Frontex coordinated operations, always subject to the authorisation of the Member State concerned for action on their territorial sea.

While the primary responsibility for ensuring that adequate asylum systems and border management systems are in place lies with the States, the TFEU as well as the Stockholm Programme requires an increased level of solidarity and fair responsibility sharing between the EU institutions as well as the Member States in the development of the Common European Asylum System and the gradual establishment of an integrated management system for external borders. Currently, the EU legal framework already offers a variety of solidarity and responsibility-sharing tools and instruments that can assist in addressing the protection gaps and flaws in Member States' asylum systems and border management systems and enhance the overall quality of the Common European Asylum System.

It is up to the Member State concerned to activate that range of tools at its disposal, including human, technical and financial resources. The intra-EU system of relocation of persons who have obtained a legal status after disembarkation still has to be further developed. The 2010 EUREMA - EU relocation Malta project involving 10 EU Member States, is a good example of enhancing solidarity.

MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (11.10.2013)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravilima nadzora vanjskih morskih granica u okviru operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Norica Nicolai

SHORT JUSTIFICATION

The Subcommittee for Security and Defence considers that the proposed Regulation needs only certain improvements, meant to underline those specific areas in the work of the Agency that concern security challenges or that can indirectly be related to the dynamics of EU relations with third countries. Intra-EU communication is promoted, notably to the EEAS, on security-related information which may be obtained by the Agency. The fact that sensitive maritime areas where conflict and security challenges are an issue are also highlighted as this can be a leading source of problems for the surveillance of external sea borders. The opinion also wants to promote the rights and protection accorded to nationals of third countries who may find themselves in distress during the Agency’s operations, and ensure a level of protection for those EU nationals who have responsibility to assist. Finally, the fact that an enlargement of the Schengen Area is envisaged, it is put forward that this should also be part of this Regulation, in order to avoid future blockages.

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1a) Posebnu pozornost trebalo bi pridati morskim područjima koja čine prirodne morske granice EU-a, no zbog svoje zemljopisne lokacije predstavljaju posebne sigurnosne izazove te stoga zahtijevaju strateški sveobuhvatne mjere. To je slučaj pomorskih područja Crnog mora i Baltičkog mora, gdje ozbiljne sigurnosne probleme mogu prouzročiti ne samo kriminalne djelatnosti, poput ilegalnog prelaska i krijumčarenja, nego i blizina područja zamrznutih sukoba.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 b) Ovom Uredbom ne dovode se u pitanje obveze prema međunarodnom pravu svih civilnih, vojnih i trgovačkih plovila koja plove pod zastavom države članice radi zaštite osoba koje se na moru nađu u nevolji.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (u daljnjem tekstu „Agencija”) osnovana Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. odgovorna je za usklađivanje operativne suradnje među državama članicama na području upravljanja vanjskim granicama, uključujući nadzor granica. Agencija je također odgovorna za pomoć državama članicama u okolnostima koje zahtijevaju veću tehničku pomoć na vanjskim granicama, uzimajući u obzir da neki slučajevi mogu uključivati humanitarne krize i spašavanje na moru. Kako bi se takva suradnja još više ojačala, potrebna su posebna pravila u vezi s aktivnostima nadzora granica koje u okviru operativne suradnje koju usklađuje Agencija provode pomorske i zračne jedinice jedne države članice na morskim granicama drugih država članica ili na otvorenome moru.

(2) Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (u daljnjem tekstu „Agencija”) osnovana Uredbom Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. odgovorna je za usklađivanje operativne suradnje među državama članicama na području upravljanja vanjskim granicama, uključujući nadzor granica. Agencija je također odgovorna za pomoć državama članicama u okolnostima koje zahtijevaju veću tehničku pomoć na vanjskim granicama, uzimajući u obzir da neki slučajevi mogu uključivati humanitarne krize i spašavanje na moru. Kako bi se takva suradnja još više ojačala, potrebna su posebna pravila u vezi s aktivnostima nadzora granica koje u okviru operativne suradnje koju usklađuje Agencija provode pomorske i zračne jedinice jedne države članice na morskim granicama drugih država članica ili na otvorenome moru. U tu svrhu Agencija nastoji upotrebljavati inovativne aplikacije postojećih tehnologija kako bi poboljšala i pojednostavila prikupljanje i razmjenu informacija, naročito u vezi s morskim područjima koja su pod najvećim pritiskom nezakonitih prelazaka granica i koja zbog geografskih i klimatskih razloga imaju veće poteškoće u odgovarajućem nadzoru nad takvim prometom.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Tijekom operacije nadzora vanjskih morskih granica može se dogoditi da je potrebno pružiti pomoć osobama u nevolji. Sukladno međunarodnom pravu, svaka država članica mora od zapovjednika broda koji plovi pod njezinom zastavom zahtijevati da, ako je u mogućnosti, pomogne bilo kome tko je u opasnosti na moru te da na najbrži način pomogne osobama u nevolji bez izlaganja broda, posade ili putnika velikim rizicima. Ta se pomoć mora pružiti bez obzira na nacionalnost ili status osoba kojima je potrebna ili okolnosti u kojima se nalaze.

(7) Tijekom operacije nadzora vanjskih morskih granica može se dogoditi da je potrebno pružiti pomoć osobama u nevolji. Sukladno međunarodnom pravu, svaka država članica mora od zapovjednika broda koji plovi pod njezinom zastavom zahtijevati da, ako je u mogućnosti, pomogne bilo kome tko je u opasnosti na moru te da na najbrži način pomogne osobama u nevolji bez izlaganja broda, posade ili putnika velikim rizicima. Ta se pomoć mora pružiti bez obzira na nacionalnost ili status osoba kojima je potrebna ili okolnosti u kojima se nalaze; u skladu s time ne poduzimaju se nikakve mjere, uključujući kaznene postupke i sankcije, koje bi zapovjednike broda odvraćale od pružanja pomoći osobama koje se na moru nađu u nevolji.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) U skladu s Uredbom (EZ) br. 2007/2004, operacije nadzora granica koje koordinira Agencija provode se u skladu s operativnim planom. U skladu s time, u pogledu operacija na moru, operativni plan trebao bi uključivati posebne informacije o primjeni relevantne nadležnosti i zakona na zemljopisnom području na kojemu se odvija zajednička operacija ili pilot-projekt, uključujući pozivanja na međunarodno i pravo Unije, s obzirom na presretanje, spašavanje na moru i iskrcavanje. S druge strane, ova Uredba uređuje pitanja presretanja, spašavanja na moru i iskrcavanja u kontekstu operacija nadzora granica na moru koje koordinira Agencija.

(9) U skladu s Uredbom (EZ) br. 2007/2004, operacije nadzora granica koje koordinira Agencija provode se u skladu s operativnim planom. U skladu s time, u pogledu operacija na moru, operativni plan trebao bi uključivati posebne informacije o primjeni relevantne nadležnosti i zakona na zemljopisnom području na kojem se odvija zajednička operacija ili pilot-projekt, uključujući pozivanja na međunarodno pravo i pravo Unije, s obzirom na presretanje, spašavanje na moru i iskrcavanje, uključujući pravila i postupke kojima se osigurava da su osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita, uključujući moguće žrtve trgovine ljudima, maloljetnike bez pratnje i druge ranjive osobe, identificirane tijekom operacije i da im je pružena odgovarajuća pomoć. Ova Uredba uređuje pitanja presretanja, spašavanja na moru i iskrcavanja u kontekstu operacija nadzora granica na moru koje koordinira Agencija.

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Ova Uredba poštuje temeljna prava i načela koja su priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, a posebice pravo na život, ljudsko dostojanstvo, zabranu mučenja i nehumanog ili ponižavajućega postupanja ili kažnjavanja, pravo na slobodu i sigurnost, zabranu protjerivanja, nediskriminaciju, pravo na učinkovit pravni lijek, pravo na azil i prava djeteta.

(11) Ova Uredba poštuje temeljna prava i načela koja su priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije, a posebice pravo na život, ljudsko dostojanstvo, zabranu mučenja i nehumanog ili ponižavajućega postupanja ili kažnjavanja, pravo na slobodu i sigurnost, zabranu protjerivanja, nediskriminaciju, pravo na učinkovit pravni lijek i zaštitu osobnih podataka, pravo na azil i prava djeteta.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18 a) U pogledu zemalja kandidatkinja za schengensko područje, točnije Bugarske, Cipra i Rumunjske, koje su već članice i surađuju s Agencijom ili su već provele sve standarde za uključivanje u programe i akcije Područja, trebalo bi donijeti odredbe za njihovo neizbježno pristupanje schengenskoj zoni pri planiranju i utvrđivanju proračuna Agencije, uzimajući u obzir visoku razinu standarda za provedbu pravne stečevine i njihova granična pomorska područja koja su posebno problematična za sigurnost Europske unije.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11. „sigurno mjesto” znači lokacija gdje se operacije spašavanja smatraju završenima te gdje sigurnost života preživjelih, uključujući u pogledu zaštite njihovih temeljnih prava, nije ugrožena, gdje se njihove osnovne ljudske potrebe mogu zadovoljiti te odakle se može organizirati prijevoz prema sljedećem ili konačnom odredištu preživjelih;

11. „sigurno mjesto” znači lokacija gdje se operacije spašavanja smatraju završenima te gdje je sigurnost života preživjelih, uključujući u pogledu zaštite njihovih temeljnih i ljudskih prava, osigurana, gdje se njihove osnovne ljudske potrebe mogu zadovoljiti te odakle se može organizirati prijevoz prema sljedećem ili konačnom odredištu preživjelih;

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Članak 2. – stavak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a) „operativni plan” ima značenje predviđeno člancima 3.a i 8.e Uredbe (EZ) 2007/2004).

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Prije odluke o iskrcavanju u treću zemlju sudjelujuće jedinice uzimaju u obzir opću situaciju u toj trećoj zemlji te se osobe koje su presreli ili spasili ne iskrcavaju u toj trećoj zemlji ako je država članica domaćin ili ako su sudjelujuće države članice svjesne ili bi trebale biti svjesne toga da se u toj trećoj zemlji provode aktivnosti iz stavka 1.

2. Prije odluke o iskrcavanju u treću zemlju Agencija, država članica domaćin i ostale sudjelujuće države članice uzimaju u obzir opću situaciju u toj trećoj zemlji te se osobe koje su presreli ili spasili ne iskrcavaju u toj zemlji ako su svjesni toga da se u toj trećoj zemlji provode aktivnosti iz članka 1. U tom pogledu popis trećih zemalja usvaja se u skladu s postupkom pregleda iz članka 5. Uredbe 182/2011.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Presretnute ili spašene osobe za koje sudjelujuće jedinice procijene da nemaju potrebu za međunarodnom zaštitom, ili one koje ju ne zatraže, mogu biti vraćene u zemlju podrijetla ili u bilo koju drugu zemlju gdje imaju prebivalište ili čije su nacionalnosti.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. U slučaju iskrcavanja u trećoj državi, sudjelujuće jedinice identificirat će presretnute ili spašene osobe i ocijeniti njihove osobne okolnosti koliko je to moguće prije iskrcavanja. Prikladno će obavijestiti presretnute ili spašene osobe o mjestu iskrcavanja te će im dati priliku da izraze sve razloge zbog kojih vjeruju da bi iskrcavanje na predloženom mjestu bilo kršenje načela zabrane protjerivanja.

3. U slučaju iskrcavanja u trećoj državi, sudjelujuće jedinice identificiraju presretnute ili spašene osobe i ocjenjuju njihove osobne okolnosti. Prikladno obavještavaju presretnute ili spašene osobe o mjestu iskrcavanja te im daju priliku da izraze sve razloge zbog kojih vjeruju da bi iskrcavanje na predloženom mjestu bilo kršenje načela zabrane protjerivanja.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Te se informacije također dostavljaju INTCEN-u Europske službe za vanjsko djelovanje koji djeluje kao središnja informacijska točka između država članica, Europskog vijeća i relevantnih službi, u skladu sa svakom posebnom potrebom za razmjenom informacija.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Države članice nastoje povećati suradnju s Agencijom EU-a koristeći se i sredstvima FRONTEX-a uglavnom u strateški vrlo važnim morskim područjima, koja se suočavaju s povećanom nezakonitom trgovinom ljudima te sigurnosnim i obrambenim izazovima.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U teritorijalnom moru države članice domaćina ili sudjelujuće države članice, sudjelujuće jedinice poduzimaju jednu ili više sljedećih mjera kad postoje opravdani razlozi za sumnju da brod prevozi osobe koje namjeravaju zaobići provjere na graničnim prijelazima ili je uključen u krijumčarenje migranata morskim putem:

1. (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Država članica domaćin ili sudjelujuća država članica na čijem teritorijalnom moru dođe do presretanja odobrit će mjere navedene u stavku 1. te će primjereno obavijestiti sudjelujuću jedinicu putem Međunarodnog centra za koordinaciju. Sudjelujuća jedinica obavijestit će državu članicu domaćina, putem Međunarodnog centra za koordinaciju, kada zapovjednik broda zatraži da se obavijesti diplomatski agent ili konzularni službenik države pod čijom zastavom brod plovi.

2. Država članica domaćin na čijem teritorijalnom moru dođe do presretanja odobrava mjere navedene u stavku 1. te primjereno obavještava sudjelujuću jedinicu putem Međunarodnog centra za koordinaciju. Sudjelujuća jedinica obavještava državu članicu domaćina, putem Međunarodnog centra za koordinaciju, kada zapovjednik broda zatraži da se obavijesti diplomatski agent ili konzularni službenik države pod čijom zastavom brod plovi.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Kada postoje opravdani razlozi za sumnju da brod bez državne pripadnosti ili brod koji nalikuje na brod bez državne pripadnosti prevozi osobe koje namjeravaju zaobići provjere na graničnim prijelazima ili je uključen u krijumčarenje migranata morskim putem, država članica domaćin ili sudjelujuća država članica na čijem je teritorijalnom moru brod bez državne pripadnosti presretnut odobrit će i uputiti sudjelujuću jedinicu da ga zaustavi i poduzme bilo koju mjeru navedenu u stavku 1.

3. Kada postoje opravdani razlozi za sumnju da brod bez državne pripadnosti ili brod koji nalikuje na brod bez državne pripadnosti prevozi osobe koje namjeravaju zaobići provjere na graničnim prijelazima ili je uključen u krijumčarenje migranata morskim putem, država članica domaćin na čijem je teritorijalnom moru brod bez državne pripadnosti presretnut odobrava i upućuje sudjelujuću jedinicu da ga zaustavi i poduzme bilo koju mjeru navedenu u stavku 1.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Na otvorenom moru, sudjelujuće jedinice poduzet će jednu ili više od sljedećih mjera kada postoje opravdani razlozi za sumnju da je brod uključen u krijumčarenje migranata morskim putem, podložno odobrenju države pod čijom zastavom plovi u skladu s Protokolom protiv krijumčarenja migranata:

1. Na otvorenom moru, sudjelujuće jedinice i, prema potrebi, predstavnici Savjetodavnog foruma, poduzimaju jednu ili više od sljedećih mjera kada postoje opravdani razlozi za sumnju da je brod uključen u krijumčarenje migranata morskim putem, podložno odobrenju države pod čijom zastavom plovi u skladu s Protokolom protiv krijumčarenja migranata:

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Sudjelujuće jedinice pravovremeno će obavijestiti odgovorni Centar za koordinaciju spašavanja o svojoj procjeni situacije. Dok čekaju upute Centra za koordinaciju spašavanja, sudjelujuće jedinice poduzet će sve prikladne mjere kako bi osigurale sigurnost dotičnih osoba.

7. Sudjelujuće jedinice pravovremeno obavještavaju odgovorni Centar za koordinaciju spašavanja o svojoj procjeni situacije. Dok čekaju upute Centra za koordinaciju spašavanja, sudjelujuće jedinice poduzimaju sve prikladne mjere kako bi osigurale sigurnost i poštovanje ljudskih prava dotičnih osoba.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1. Svaka država članica zahtijeva od zapovjednika broda koji plovi pod njezinom zastavom da što je moguće brže započne spašavati osobe u nevolji na moru te da im pruži svu moguću pomoć, bez obzira na njihovu nacionalnost ili stanje ili okolnosti u kojima se nalaze, pod uvjetom da to može učiniti bez ozbiljne opasnosti za brod, posadu ili putnike. Države članice neće poduzeti nikakve mjere, uključujući kaznene postupke i sankcije, protiv zapovjednika brodova koji su spasili osobe u nevolji na moru i doveli ih u luku na njihovom teritoriju.

 

2. Strategija Agencije za temeljna prava te aktivnosti službenika za temeljna prava i savjetodavnog foruma iz članka 26.a Uredbe 2007/2004 primjenjuju se za operacije na moru iz ove Uredbe.

POSTUPAK

Naslov

Nadzor vanjskih granica na moru u kontekstu operativne suradnje kojom koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica

Referentni dokumenti

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

18.4.2013

Izvjestiteljica za mišljenje

       Datum imenovanja

Norica Nicolai

30.5.2013

Razmatranje u odboru

18.9.2013

 

 

 

Datum usvajanja

10.10.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

8

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Charalampos Angourakis, Andrew Duff, Hélène Flautre, Dominique Vlasto, Paweł Zalewski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Vojtěch Mynář, Andreas Pitsillides, Vilja Savisaar-Toomast

MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam (18.9.2013)

upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u okviru operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Nathalie Griesbeck

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Uvod

Suite à une action en justice initiée par le Parlement européen, la Cour de Justice a annulé par son arrêt du 5 septembre 2012 la Décision du Conseil 2010/252/UE destinée à fixer des dispositions supplémentaires applicables à la surveillance des frontières dans le cadre du code frontières Schengen. Le Parlement européen considérait, en effet, que la décision du Conseil excédait les compétences d'exécution conférées par l'article 12, paragraphe 5, de ce code; des éléments essentiels ayant été altérés ou ajoutés.

Le champ d'application et le contenu de la proposition sont similaires à la décision annulée. En outre, elle reflète les amendements apportés au règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ainsi que de l'évolution du droit relatif aux droits fondamentaux.

La proposition se base sur plusieurs instruments juridiques internationaux, notamment la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la convention sur la recherche et le sauvetage maritimes, la convention pour la sauvegarde de la vie en mer et le protocole contre le trafic illicite de migrants par air, terre et mer additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite convention de Palerme.

2. Dimension 'Transport' de la proposition

La proposition de la Commission étend la notion de surveillance des frontières en y englobant la possibilité d’intercepter un navire lorsqu'il y a des soupçons sérieux que celui-ci transporte des personnes ayant l'intention de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers ou qu'il se livre à un trafic de migrants par la mer. Le champ d’application recouvre également des activités de recherche ou de sauvetage pendant une opération de surveillance en mer.

3. Observations du rapporteure

Votre rapporteure accueille favorablement la proposition de règlement établissant des règles de surveillance des frontières maritimes extérieures qui intègre dans la notion de surveillance des opérations de recherche et de sauvetage; les deux types d'opération étant clairement liés.

Néanmoins, en ce qui concerne l’interception en mer, votre rapporteure est d’avis qu’il faudrait prévoir des clauses de protection telles qu’établies par l'Annexe III de la Convention de Palerme, notamment pour la sécurité et le traitement des personnes à bord ainsi que pour la sécurité du navire ou, le cas échéant, de sa cargaison.

Pour ce qui est de la formation des garde-frontières, votre rapporteure pense qu’un volet pratique pour assurer l'assistance aux personnes en détresse devrait compléter la formation juridique, notamment en ce qui concerne l'assistance humanitaire et les soins médicaux urgents.

En vue de répondre sans tarder aux besoins humanitaires, les navires impliqués dans des actions coordonnées de surveillance devraient disposer de kits médicaux et humanitaires standardisés et devraient si possible disposer de personnel médical à leur bord.

Au vu du danger que comportent les opérations de sauvetage en mer lors du transbordement, votre rapporteure invite la Commission à envisager le financement de projets de recherche dans le cadre du programme cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" en vue d'améliorer la sécurité de telles opérations, en particulier dans des situations de mer démontée ou encore en ce qui concerne l'architecture et l'équipement des navires affectés aux missions de surveillance.

Votre rapporteure rappelle également que la surveillance maritime a un coût important et qu'il est donc important d'augmenter la collaboration et l'échange d'information entre les agences impliquées dans la surveillance maritime, comme le préconise la Commission dans le cadre de sa politique maritime intégrée. C'est, notamment, dans cette optique que votre rapporteure souhaite une mise en place rapide de l'environnement commun de partage de l'information aux fins de la surveillance du domaine maritime de l'UE (CISE) en tenant compte des résultats des expériences pilotes MARSUNO et BlueMassMed. Elle souhaite que le rôle de l'Agence dans ce domaine soit défini dans le règlement en complément des dispositions prévues dans la proposition de règlement portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur).

Votre rapporteure est, d'autre part, consciente que l'obligation applicable à tous les navires de porter secours aux personnes en détresse en mer se heurte parfois aux dispositions de la directive 2002/90/CE définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour d'irréguliers. En effet, des navires privés pourraient craindre des poursuites judiciaires pour avoir porté secours à des migrants. Bien que rares, ces cas pourraient décourager les capitaines de porter secours à des migrants illégaux. Votre rapporteure appelle dès lors la Commission à réviser la directive 2002/90/CE pour rendre compte de ces situations de sauvetage en mer.

Enfin, votre rapporteure souhaite saluer l'initiative[1] du Médiateur européen, P. Nikiforos Diamandouros, qui en mars 2012 a initié une enquête sur la mise en pratique de ses obligations en matière de droits fondamentaux par l'Agence européenne des frontières.

AMANDMANI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbor u svoje izvješće uključi sljedeće amandmane:

Amandman  1

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a Tijekom operacija potrage i spašavanja plovila bi trebala biti opremljena barem osnovnom sigurnosnom opremom i osigurati obuku osoblju na brodu kako bi se jamčila sigurnost i presretnutim osobama i osoblju na brodu kao što je utvrđeno Direktivom 2012/35/EZ o minimalnoj razini izobrazbe pomoraca o sigurnosnim pravilima i standardima za putničke brodove (Prilog I., poglavlje V., pravilo V/2, stavak6.).

Obrazloženje

Il conviendrait de définir un plan d'urgence établissant avec précision la répartition des responsabilités du personnel.

Amandman  2

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Tijekom operacije nadzora vanjskih morskih granica, može se dogoditi da je potrebno pružiti pomoć osobama u nevolji. Sukladno međunarodnom pravu, svaka država članica mora od zapovjednika broda koji plovi pod njenom zastavom zahtijevati da, ako je u mogućnosti, pomogne bilo kome tko je u opasnosti na moru te da na najbrži način pomogne osobama u nevolji bez izlaganja broda, posade ili putnika velikim rizicima. Tu bi se pomoć trebalo pružiti bez obzira na nacionalnost ili status osoba kojima je potrebna ili na okolnosti u kojima su te osobe pronađene.

(7) Tijekom operacije nadzora vanjskih morskih granica, može se dogoditi da je potrebno pružiti pomoć osobama u nevolji. Sukladno međunarodnom pravu, svaka država članica mora od zapovjednika broda koji plovi pod njenom zastavom zahtijevati da, ako je u mogućnosti, pomogne bilo kome tko je u opasnosti na moru te da na najbrži način pomogne osobama u nevolji bez izlaganja broda, posade ili putnika velikim rizicima. Tu se pomoć mora pružiti bez obzira na nacionalnost ili status osoba kojima je potrebna ili na okolnosti u kojima su te osobe pronađene.

Amandman  3

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Države članice trebale bi izvršiti tu obvezu u skladu s odredbama koje se primjenjuju na međunarodne instrumente kojima se utvrđuju slučajevi potrage i spašavanja te s odredbama o zaštiti temeljnih prava. Ova Uredba ne bi trebala utjecati na ovlasti tijela za potragu i spašavanje, prvenstveno na osiguravanje koordinacije i suradnje koje jamče spašenim osobama prijevoz u luku ili na sigurno mjesto.

(8) Države članice trebaju izvršiti tu obvezu u skladu s odredbama koje se primjenjuju na međunarodne instrumente kojima se utvrđuju slučajevi potrage i spašavanja te s odredbama o zaštiti temeljnih prava. Ova Uredba ne utječe na ovlasti tijela za potragu i spašavanje, prvenstveno na osiguravanje koordinacije i suradnje koje jamče spašenim osobama prijevoz u luku ili na sigurno mjesto.

Amandman  4

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a Tijekom akcija presretanja na moru, potrebno je prvenstveno osigurati pomoć i zaštitu osoba na brodu. Sukladno Protokolu UN-a protiv krijumčarenja migranata, zaštitu broda ili po potrebi tereta broda također bi trebalo uzeti u obzir. Tijekom pregleda broda, treba se uzeti u obzir zaštita morskog okoliša pod uvjetom da ne predstavlja opasnost za osobe na brodu.

Amandman  5

Prijedlog Uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

10.a U svojoj se Komunikaciji pod naslovom „Integrirana pomorska politika za Europsku uniju”, Komisija obvezuje na poduzimanje mjera za poboljšanje interoperabilnosti sustava nadzora objedinjavanjem sustava nadzora i praćenja koji se već koriste kako bi se osigurala pomorska sigurnost, zaštita morskog okoliša, nadzor ribarstva, nadzor vanjskih granica i ostale aktivnosti nadzora provedbe propisa. Na taj bi se način trebalo bolje upravljati aktivnostima tijela za nadzor što bi smanjilo troškove. U tom kontekstu i za olakšavanje aktivnosti nadzora i spašavanja na moru, Agencija bi trebala olakšati provedbu Zajedničkog okruženja za razmjenu informacija za nadzor pomorskog dobra EU-a (CISE). Čim taj sustav razmjene bude operativan, Agencija treba biti nadležna za upravljanje pravima pristupa za sudionike.

 

Amandman  6

Prijedlog Uredbe

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjere donesene u svrhu operacija na moru ispunjavaju se ne dovodeći u opasnost sigurnost presretnutih ili spašenih osoba te sigurnost sudjelujućih jedinica.

Mjere donesene u svrhu operacija na moru potpuno su u skladu sa zakonodavnim odredbama EU-a koje se odnose na opremu i obuku osoblja koje se nalazi na plovilu kako bi se osigurala sigurnost presretnutih ili spašenih osoba te sigurnost sudjelujućih jedinica.

Amandman  7

Prijedlog Uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Sudjelujuće jedinice bi na brodu koji sudjeluje u aktivnostima nadzora granica trebale imati standardizirane komplete medicinske i humanitarne pomoći s dovoljnom količinom vode, hrane i pokrivača kako bi što prije mogle odgovoriti hitnim potrebama, uzimajući u obzir da mnogi presretnuti brodovi neće biti u plovnom stanju niti će imati istaknutu zastavu. Potrebno je ohrabrivati prisutnost medicinskog osoblja u takvim jedinicama.

Amandman  8

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Nitko ne smije biti iskrcan u državi u kojoj postoji stvarna opasnost da će osoba o kojoj je riječ biti osuđena na smrt, podvrgnuta mučenju ili drugom nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kažnjavanju ili iz koje može biti udaljen, protjeran ili izručen nekoj drugoj državi, suprotno načelu zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju).

Obrazloženje

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju).

Amandman  9

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Prije odluke o iskrcavanju u treću zemlju sudjelujuće jedinice uzimaju u obzir opću situaciju u toj trećoj zemlji i presretnute ili spašene osobe neće se iskrcati u toj trećoj zemlji ako je država članica domaćin ili ako su sudjelujuće države članice svjesne ili bi trebale biti svjesne da se u trećoj zemlji provode aktivnosti iz stavka 1.

2. Prije odluke o iskrcavanju u treću zemlju sudjelujuće jedinice uzimaju u obzir opću situaciju u toj trećoj zemlji i moguće postojanje bilateralnih dogovora o migraciji između te zemlje i jedne ili više država članica, prema međunarodnom pravu. Nakon te analize, presretnute ili spašene osobe neće se iskrcati u toj trećoj zemlji ako je država članica domaćin ili ako su sudjelujuće države članice svjesne ili bi trebale biti svjesne da se u trećoj zemlji provode aktivnosti iz stavka 1.

Obrazloženje

Selon le droit international en vigueur, il importe d'introduire ce paramètre pour donner un sens aux accords bilatéraux et renforcer ainsi davantage la position des pays tiers.

Amandman  10

Prijedlog Uredbe

Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Granične straže koje sudjeluju u akciji na moru moraju prije toga proći obuku vezanu uz odredbe koje se primjenjuju na području temeljnih prava, prava izbjeglica i međunarodnog pravnog sustava za potragu i spašavanje.

5. Granične straže koje sudjeluju u akciji na moru moraju prije toga proći obuku vezanu uz odredbe koje se primjenjuju na području temeljnih prava, prava izbjeglica i međunarodnog pravnog sustava za potragu i spašavanje kao i specijaliziranu praktičnu obuku za trenutno pružanje pomoći osobama u nevolji, posebno što se tiče humanitarne pomoći i hitne medicinske skrbi.

Obrazloženje

Dans le cas où les fonctions de garde-côtes et garde-frontières sont distinctes, ces derniers n'ont généralement pas reçu la formation typique spécialisée concernant les soins médicaux urgents et l'assistance humanitaire. Face à des situations humanitaires souvent désespérées, il est important que la prise en charge humanitaire et médicale puisse être assurée dans les meilleurs délais, avant même l'arrivée des équipes de secours.

Amandman  11

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Nakon otkrića, sudjelujuće jedinice pristupaju brodu za koji postoji sumnja da je nezakonito prešao ili je namjeravao prijeći granicu kako bi otkrili njegov identitet i državnu pripadnost te ga, prije donošenja daljnjih mjera, nadziru iz sigurne udaljenosti. Sudjelujuće jedinice informacije o brodu odmah dostavljaju Međunarodnom centru za koordinaciju.

1. Nakon otkrića, sudjelujuće jedinice pristupaju brodu za koji postoji sumnja da je nezakonito prešao ili je namjeravao prijeći granicu kako bi otkrili njegov identitet i državnu pripadnost te ga, prije donošenja daljnjih mjera, nadziru iz sigurne udaljenosti i u sigurnim uvjetima. Sudjelujuće jedinice informacije o brodu odmah dostavljaju Međunarodnom centru za koordinaciju.

Obrazloženje

L'opération de détection ne doit pas mettre en danger les participants à l'opération en mer, il convient de tenir également compte des conditions et des prévisions météorologiques et marines.

Amandman  12

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ako brod namjerava pristupiti ili je već pristupio teritorijalnom moru ili vanjskom pojasu, ako je službeno proglašen, države članice koja ne sudjeluje u operaciji na moru, sudjelujuće jedinice će informacije o brodu dostaviti Međunarodnom centru za koordinaciju koji će pak te informacije prenijeti Nacionalnom centru za koordinaciju dotične države članice.

2. Ako brod namjerava pristupiti ili je već pristupio teritorijalnom moru ili vanjskom, službeno proglašenom, pojasu države članice koja ne sudjeluje u operaciji na moru, sudjelujuće jedinice će informacije o brodu dostaviti Međunarodnom centru za koordinaciju koji će pak te informacije prenijeti Nacionalnom centru za koordinaciju dotične države članice.

Obrazloženje

Conformément à l'article 33 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la zone contiguë doit, pour être valable, être officiellement déclarée car elle concède aux États côtiers le droit de contrôler les navires en transit, aux fins de la prévention ou de la répression des infractions en matière de douanes, de fiscalité, de santé ou d'immigration.

Amandman  13

Prijedlog Uredbe

Članak 5. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a Agencija olakšava provedbu i interoperabilnost Zajedničkog okruženja za razmjenu informacija za nadzor pomorskog dobra EU-a (CISE). Od samog početka djelovanja CISE-a, Agencija upravlja pravima pristupa sudjelujućih jedinica kako bi olakšala aktivnosti nadzora i spašavanja na moru, vodeći računa o povjerljivosti i sigurnosti razmjene podataka.

Obrazloženje

Dans le cadre de sa politique maritime intégrée, la Commission a présenté en 2010 un projet de feuille de route pour la mise en place de l'environnement commun de partage de l'information aux fins de la surveillance maritime de l'UE (COM(2010)584), rappelant la valeur ajoutée que présente l'intégration de la surveillance maritime. Il est, en effet, d'une grande importance tant d'un point de vue de l'efficacité que du rapport coût/bénéfice d'assurer l'échange et l'interopérabilité des données.

Amandman  14

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a) zahtijevati informacije i dokumentaciju o vlasništvu, registraciji, putovanju te o identitetu, nacionalnosti osoba na brodu i drugim važnim podacima o osobama na brodu;

a) zahtijevaju informacije i dokumentaciju o vlasništvu, registraciji, podrijetlu, mjestu polazišta i drugim detaljima putovanja te o identitetu, nacionalnosti osoba na brodu i drugim važnim podacima o osobama na brodu;

Obrazloženje

Ces contrôles complets et approfondis ont pour objectif de faire la lumière sur les routes les plus utilisées pour le trafic de migrants.

Amandman  15

Prijedlog Uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

e) izdaju naređenje da brod promijeni smjer izvan ili prema odredištu koje se nalazi izvan teritorijalnog mora ili vanjskog pojasa, te plovilo ili plovilo u njegovoj blizini prate sve dok brod ne bude plovio u tom smjeru;

e) izdaju naređenje plovilu da promijeni smjer s ciljem napuštanja teritorijalnog mora ili vanjskog službeno proglašenog pojasa ili da u njega ne ulazi te da plovilo ili plovilo u njegovoj blizini prate sve dok ne bude krenulo u tom smjeru;

Obrazloženje

Conformément à l'article 33 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la zone contiguë doit, pour être valable, être officiellement déclarée car elle concède aux États côtiers le droit de contrôler les navires en transit, aux fins de la prévention ou de la répression des infractions en matière de douanes, de fiscalité, de santé ou d'immigration.

Amandman  16

Prijedlog Uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U vanjskom pojasu teritorijalnog mora države članice domaćina ili sudjelujuće države članice primjenjuju se mjere iz članka 6. stavka 1. u skladu s člankom 6. stavkom 2.

1. U službeno proglašenom vanjskom pojasu teritorijalnog mora države članice domaćina ili sudjelujuće države članice primjenjuju se mjere iz članka 6. stavka 1. u skladu s člankom 6. stavkom 2.

Obrazloženje

Conformément à l'article 33 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la zone contiguë doit, pour être valable, être officiellement déclarée car elle concède aux États côtiers le droit de contrôler les navires en transit, aux fins de la prévention ou de la répression des infractions en matière de douanes, de fiscalité, de santé ou d'immigration.

Amandman  17

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

10.a Sudjelujuće jedinice bi na brodu koji sudjeluje u aktivnostima nadzora granica trebale imati standardizirane komplete medicinske i humanitarne pomoći s dovoljnom količinom vode, hrane i pokrivača kako bi što prije mogle odgovoriti hitnim potrebama. Potrebno je poticati prisutnost medicinskog osoblja u takvim jedinicama.

Obrazloženje

Les navires impliqués dans la surveillance des frontières maritimes extérieures sont diversement équipés en matériel destiné à assurer l'aide urgente médicale et humanitaire. La diversité dans l'équipement est généralement liée à des règles et standards différents suivant les Etats membres de l'Union.

Amandman  18

Prijedlog Uredbe

Članak 9. – stavak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.a Odredbe ovog članka primjenjuju se samo tijekom operacija koje koordinira Agencija te ne dovode u pitanje odgovornosti država članica određene Međunarodnom konvencijom o traganju i spašavanju na moru.

Obrazloženje

La recherche et le sauvetage maritimes ne relèvent pas de la compétence de l'Union européenne, c'est pourquoi il convient de faire observer que l'article 9 établit des règles s'appliquant au contexte particulier des opérations de surveillance des frontières maritimes coordonnées par l'Agence, en raison de leurs particularités.

Amandman  19

Prijedlog Uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Klauzule o zaštiti

 

1. Kad sudjelujuće jedinice poduzimaju mjere protiv broda sukladno člancima 6., 7., 8. i 10., trebaju:

 

a) Paziti na sigurnost i ljudsko postupanje s osobama na brodu u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima;

 

b) paziti na obvezu neugrožavanja sigurnosti broda i, po potrebi, tereta broda;

 

c) paziti, prema mogućnostima, da svaki postupak usmjeren prema brodu bude ekološki racionalan.

 

2. Kad su razlozi mjera poduzetih u skladu s člancima 6., 7., 8. i 10. neutemeljeni, brodu su nadoknađeni svi eventualni gubici i šteta, pod uvjetom da se nije dogodilo ništa što bi opravdalo poduzete mjere.

Obrazloženje

Dans sa proposition de règlement, la Commission se réfère au protocole contre le trafic illicite de migrants, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnational organisée. La Commission omet cependant les dispositions relatives aux clauses de protection. Il paraît judicieux d'inclure dans le règlement les dispositions relatives à la sécurité et au traitement des personnes à bord ainsi qu'à la sécurité du navire.

Amandman  20

Prijedlog Uredbe

Članak 11.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Izvještavanje

 

Komisija prati i ocjenjuje primjenu ove Uredbe te Europskom parlamentu i Vijeću prvi puta do 31. prosinca 2016. te ponovno nakon dvije godine podnosi cjelokupno izvješće o napretku o učinkovitosti usvojenih mjera za sprječavanje nezakonitog prekograničnog kretanja i za suzbijanje prekograničnog kriminala.

 

Izvješće uključuje najmanje sljedeće:

 

postupke za razmjenu informacija i suradnje između država članica i Europskog sustava nadzora granica (EUROSUR);

 

sukladnost operacija država članica i Agencije s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora, Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih života na moru, Međunarodnom konvencijom o traganju i spašavanju na moru, Konvencijom Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta i njezinim Protokolom protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom, Konvencijom o statusu izbjeglica, Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, Konvencijom Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka te drugim relevantnim međunarodnim instrumentima;

 

mjere koje se u budućnosti trebaju poduzeti kako bi se poboljšala pomorska sigurnost i povećala sigurnost vanjskih granica.

POSTUPAK

Naslov

Nadzor vanjskih morskih granica u okviru operativne suradnje koju koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica

Referentni dokumenti

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Nadležni odbor(i)

LIBE

18.4.2013.

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

  Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

18.4.2013

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

  Datum imenovanja

Nathalie Griesbeck

3.6.2013.

Razmatranje u odboru

9.7.2013.

 

 

 

Datum usvajanja

17.9.2013.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Nathalie Griesbeck, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

  • [1]  Own-initiative enquiry OI/5/2012/BEH-MHZ

POSTUPAK ()

Naslov

Nadzor vanjskih granica na moru u kontekstu operativne suradnje kojom koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica

Referentni dokumenti

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Datum podnošenja EP-u

12.4.2013

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

18.4.2013

DEVE

18.4.2013

TRAN

18.4.2013

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

22.4.2013

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Carlos Coelho

29.5.2013

 

 

 

Razmatranje u odboru

6.6.2013

5.9.2013

17.10.2013

9.12.2013

Datum usvajanja

9.12.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

8

10

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Michael Cashman, Mariya Gabriel, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Janusz Wojciechowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Georgios Koumoutsakos, Olle Schmidt

Datum podnošenja

8.1.2014