Pranešimas - A7-0461/2013Pranešimas
A7-0461/2013

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išorės jūrų sienų stebėjimo vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą taisyklės

18.12.2013 - (COM(2013) 0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD)) - ***I

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Carlos Coelho


Procedūra : 2013/0106(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0461/2013
Pateikti tekstai :
A7-0461/2013
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išorės jūrų sienų stebėjimo vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą taisyklės

(COM(2013) 0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0197),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 77 straipsnio 2 dalies d punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0098/2013),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 23 d. rezoliuciją „Kova su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu. Rekomendacijos dėl veiksmų ir iniciatyvų, kurių reikia imtis“[1], ypač į jos nuostatas dėl kovos su prekyba žmonėmis ir narkotikų prekeiviais,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A7–0461/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Sąjungos politikos Sąjungos išorės sienų srityje tikslas – užtikrinti, kad išorės sienų kirtimas būtų veiksmingai kontroliuojamas, įskaitant sienų stebėjimo veiksmus. Sienų stebėjimo tikslas – užkirsti kelią neleistinam sienų kirtimui, kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir sulaikyti neteisėtai sieną kirtusius asmenis arba imtis prieš juos kitų priemonių. Sienų stebėjimas turėtų veiksmingai užkirsti kelią siekiui išvengti patikrinimų sienos perėjimo punktuose ir atgrasyti to siekiančius asmenis. Šiuo tikslu sienų stebėjimas neapsiriboja bandymų neteisėtai kirsti sieną nustatymu, bet jam priskiriami ir kiti veiksmai, pvz., laivų perėmimas, įtarus, kad jais bandoma neteisėtai patekti į Sąjungą apeinant pasienio kontrolę, taip pat veiksmai, kuriais siekiama reaguoti į sienų stebėjimo operacijų jūroje metu susiklosčiusias padėtis, kai reikia vykdyti, pvz., paieškos ir gelbėjimo veiksmus, ir veiksmus, kuriais siekiama sėkmingai užbaigti tokias operacijas;

(1) Sąjungos politikos Sąjungos išorės sienų srityje tikslas – užtikrinti, kad išorės sienų kirtimas būtų veiksmingai kontroliuojamas, įskaitant sienų stebėjimo veiksmus, ir jo siekiant prioritetas turėtų būti teikiamas gyvybių gelbėjimui ir pagrindinių teisių apsaugai. Sienų stebėjimo tikslas – užkirsti kelią neleistinam sienų kirtimui, kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir sulaikyti neteisėtai sieną kirtusius asmenis arba imtis prieš juos kitų priemonių. Sienų stebėjimas turėtų veiksmingai užkirsti kelią siekiui išvengti patikrinimų sienos perėjimo punktuose ir atgrasyti to siekiančius asmenis. Šiuo tikslu sienų stebėjimas neapsiriboja bandymų neteisėtai kirsti sieną nustatymu, bet jam priskiriami ir kiti veiksmai, pvz., laivų perėmimas, įtarus, kad jais bandoma neteisėtai patekti į Sąjungą apeinant pasienio kontrolę, taip pat veiksmai, kuriais siekiama reaguoti į sienų stebėjimo operacijų jūroje metu susiklosčiusias padėtis, kai reikia vykdyti, pvz., paieškos ir gelbėjimo veiksmus, ir veiksmus, kuriais siekiama sėkmingai užbaigti tokias operacijas;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 80 straipsnyje nurodoma, kad 2 skyriuje nustatytai Sąjungos pasienio kontrolės, prieglobsčio ir imigracijos politikai ir jos įgyvendinimui taikomas solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp valstybių narių principas, įskaitant jo finansinį poveikį, ir kad prireikus į Sąjungos aktus, priimtus pagal minėtąjį skyrių, turi būti įtrauktos atitinkamos priemonės tam principui įgyvendinti;

Pagrindimas

Svarbu prisiminti SESV 80 straipsnį ir valstybių narių solidarumo principą.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b) kadangi nesama Sąjungos naštos pasidalijimo sistemos, pernelyg didelė našta tenka su Viduržemio jūra besiribojančioms valstybėms narėms;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2007/200413 įkurta Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) yra atsakinga už valstybių narių operatyvaus bendradarbiavimo koordinavimą valdant išorės sienas, įskaitant sienų stebėjimą. Agentūra taip pat yra atsakinga už pagalbos teikimą valstybėms narėms tomis aplinkybėmis, kai reikia didesnės techninės pagalbos prie jų išorės sienų, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie atvejai gali būti susiję su humanitarinėmis krizėmis ir gelbėjimo darbais jūroje. Reikia papildomų taisyklių, reglamentuojančių sienų stebėjimo veiklą, kurią vienos valstybės narės jūrų ir oro padaliniai vykdo prie kitų valstybių narių jūrų sienos arba atvirojoje jūroje, kai jų operatyvų bendradarbiavimą koordinuoja Agentūra, kad toks bendradarbiavimas būtų labiau sustiprintas;

(2) 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2007/200413 įkurta Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) yra atsakinga už valstybių narių operatyvaus bendradarbiavimo koordinavimą valdant išorės sienas, įskaitant sienų stebėjimą. Agentūra taip pat yra atsakinga už pagalbos teikimą valstybėms narėms tomis aplinkybėmis, kai reikia didesnės techninės pagalbos prie jų išorės sienų, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie atvejai susiję su humanitarinėmis krizėmis ir gelbėjimo darbais jūroje. Reikia papildomų taisyklių, reglamentuojančių sienų stebėjimo veiklą, kurią vienos valstybės narės jūrų ir oro padaliniai vykdo prie kitų valstybių narių jūrų sienos arba atvirojoje jūroje, kai jų operatyvų bendradarbiavimą koordinuoja Agentūra, kad toks bendradarbiavimas būtų labiau sustiprintas;

__________________

__________________

13 OL L 349, 2004 11 25, p. 1.

13 OL L 349, 2004 11 25, p. 1.

Pagrindimas

Paieškos ir gelbėjimo operacijos turėtų būti svarbiausias sienų stebėjimo veiksmų komponentas. Raginimas daugiau dėmesio skirti gelbėjimo jūroje veiksmams taip pat grindžiamas bendra rezoliucija 2013/2827(RSP).

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) siekiant užkirsti kelią neleistinam sienos kirtimui, kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir užtikrinti didesnį paieškos ir gelbėjimo operacijų veiksmingumą, nepaprastai svarbu bendradarbiauti su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis. Vadovaudamasi Reglamentu (EB) Nr. 2007/2004 ir, jei visapusiškai užtikrinamos pagrindinės migrantų teisės, Agentūra gali bendradarbiauti su kompetentingomis trečiųjų šalių institucijomis, ypač rizikos analizės ir mokymų klausimais, ir turėtų palengvinti operatyvinį valstybių narių ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. […/…] įkūrus Europos sienų stebėjimo sistemą (EUROSUR) turėtų būti geriau vykdomi valstybių narių ir Agentūros informacijos mainai ir operatyvus bendradarbiavimas. Taip užtikrinama, kad taip pat ir Agentūrai padedant gerokai padidėtų valstybių narių informuotumas apie esamą padėtį ir sustiprėtų reagavimo pajėgumai, siekiant nustatyti neteisėtą migraciją ir užkirsti jai kelią, kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir padėti apsaugoti ir išgelbėti migrantų gyvybę prie išorės sienų. Koordinuodama sienos stebėjimo operacijas Agentūra turėtų pateikti valstybėms narėms su šiomis operacijomis susijusią informaciją ir analizę;

(3) 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1052/2013 įkūrus Europos sienų stebėjimo sistemą (EUROSUR) turėtų būti geriau vykdomi valstybių narių ir Agentūros informacijos mainai ir operatyvus bendradarbiavimas. Taip užtikrinama, kad taip pat ir Agentūrai padedant gerokai padidėtų valstybių narių informuotumas apie esamą padėtį ir sustiprėtų reagavimo pajėgumai, siekiant nustatyti neteisėtą migraciją ir užkirsti jai kelią, kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis, ir padėti apsaugoti ir išgelbėti migrantų gyvybę prie išorės sienų. Koordinuodama sienos stebėjimo operacijas Agentūra turėtų pateikti valstybėms narėms su šiomis operacijomis susijusią informaciją ir analizę. Valstybės narės ir Agentūra turėtų į EUROSUR įtraukti visą per šias operacijas surinktą svarbią informaciją;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) sienų stebėjimo operacijų metu valstybės narės ir Agentūra turėtų paisyti savo įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją, Tarptautinę konvenciją dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, Tarptautinę jūrų paieškos ir gelbėjimo konvenciją, Jungtinių Tautų konvenciją dėl kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir jos Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, Konvenciją dėl pabėgėlių statuso, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą bei kitus susijusius tarptautinius dokumentus;

(4) sienų stebėjimo operacijų metu valstybės narės ir Agentūra turėtų paisyti savo įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją, Tarptautinę konvenciją dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, Tarptautinę jūrų paieškos ir gelbėjimo konvenciją, Jungtinių Tautų konvenciją dėl kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir jos Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, Konvenciją dėl pabėgėlių statuso, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, JT vaiko teisių konvenciją bei kitus susijusius tarptautinius dokumentus;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) pagal 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 562/2006, nustatantį taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas)14, ir bendruosius Sąjungos teisės principus bet kokie veiksmai, kurių imamasi vykdant stebėjimo operacijas, turėtų būti nediskriminacinio pobūdžio, proporcingi jais siekiamiems tikslams ir juos vykdant turėtų būti gerbiamas žmogaus orumas, pagrindinės teisės ir pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų teisės, įskaitant negrąžinimo principo laikymąsi. Jei valstybių narių teritorijoje, įskaitant pasienį arba tranzito zonas, pateikiamas prieglobsčio prašymas, valstybės narės ir Agentūra privalo taikyti prieglobsčio acquis nuostatas, visų pirma 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos direktyvą 2005/85/EB, nustatančią būtiniausius reikalavimus dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse15;

(5) pagal 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 562/2006, nustatantį taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas)14, ir bendruosius Sąjungos teisės principus bet kokie veiksmai, kurių imamasi vykdant stebėjimo operacijas, turėtų būti nediskriminacinio pobūdžio, proporcingi jais siekiamiems tikslams ir juos vykdant turėtų būti gerbiamas žmogaus orumas, pagrindinės teisės ir pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų teisės ir negrąžinimo principas. Jei valstybių narių teritorijoje, įskaitant pasienį, teritorinius vandenis arba tranzito zonas, pateikiamas tarptautinės apsaugos prašymas, valstybės narės ir Agentūra privalo taikyti prieglobsčio acquis nuostatas, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/32/ES;

_________________

_________________

14 OL L 105, 2006 4 13, p. 1.

14 OL L 105, 2006 4 13, p. 1.

 

14a 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013 6 29, p. 60).

15 OL L 326, 2005 12 13, p. 13.

 

Pagrindimas

Negrąžinimo principas taikomas ne tik pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams, tad šie du klausimai turėtų būti atskirti. Be to, būtina atnaujinti nuorodą į Procedūrų direktyvą, nes ji buvo priimta kai Komisija jau buvo pateikusi savo pasiūlymą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5a) šis reglamentas turėtų būti taikomas visapusiškai laikantis negrąžinimo principo, pagal kurį nė vienas asmuo negali būti išvytas, išsiųstas ar perduotas šaliai arba priverstas vykti į šalį, kur tam asmeniui gresia realus pavojus būti nubaustam mirties bausme, kankinamam arba patirti kitokį nežmonišką ar žeminantį elgesį arba būti kitaip nubaustam ar susidurti su bet kokiais rimtais jo žmogaus teisių pažeidimais arba kai jo gyvybei ar laisvei gresia pavojus dėl jo rasės, religijos, tautybės, seksualinės orientacijos, priklausymo konkrečiai socialinei grupei ar politinių pažiūrų arba esama rimto pavojaus, kad iš šios šalies jis bus išvytas, išsiųstas į kitą šalį ar bus jai perduotas;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b) galimai sudarytas valstybės narės ir trečiosios šalies susitarimas negali būti priežastimi, dėl kurios valstybės narės galėtų būti atleistos nuo savo tarptautinių įsipareigojimų, pagal negrąžinimo principą prisiimtų tarptautinės ir Sąjungos teisės pagrindu;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) dėl valstybės narės ir trečiosios šalies susitarimo buvimo galimybės valstybės narės negali būti atleistos nuo šių pareigų, kai tik joms yra arba turi būti žinoma, kad prieglobsčio procedūros ir prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų sisteminiai trūkumai toje trečiojoje šalyje sudaro pakankamą pagrindą manyti, kad prieglobsčio prašytojams kiltų realus pavojus patirti nežmonišką ar žeminantį elgesį, arba jeigu joms yra arba turi būti žinoma, kad ši trečioji šalis vykdo negrąžinimo principo neatitinkančią praktiką;

(6) galimai sudarytas valstybės narės ir trečiosios šalies susitarimas negali būti priežastimi, dėl kurios valstybės narės galėtų būti atleistos nuo savo tarptautinių įsipareigojimų, ypač kai tai susiję su negrąžinimo principu, kai joms yra arba turi būti žinoma, kad dėl prieglobsčio procedūros ir prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų trūkumų toje trečiojoje šalyje neįmanoma atlikti individualaus, teisingo ir veiksmingo vertinimo arba jeigu joms yra arba turi būti žinoma, kad ši trečioji šalis vykdo negrąžinimo principo neatitinkančią praktiką. Valstybių narių ar Agentūros dislokuoti padaliniai irgi turėtų vadovautis Sąjungos ir tarptautinės teisės nuostatomis tais atvejais, kai operacijos vyksta trečiųjų šalių teritoriniuose vandenyse ir tos šalys taiko kitokias taisykles;

Pagrindimas

Pažeidžiami asmenys neturėtų būti deportuojami į šalis, kur netaikoma tinkama tarptautinės apsaugos prašymo procedūra.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 80 straipsnyje, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/201314b taikymas neturėtų būti kliūtis valstybėms narėms savanoriškai taikyti migrantų ir prieglobsčio prašytojų perkėlimo sistemos;

 

_________________

 

14b 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) vykdant sienų stebėjimo operacijas jūroje gali susidaryti padėtis, kai nelaimės ištiktiems asmenims reikės suteikti pagalbą. Pagal tarptautinę teisę kiekviena valstybė privalo įpareigoti su jos vėliava plaukiojančio laivo kapitoną, kiek tai įmanoma nesukeliant didelio pavojaus pačiam laivui, įgulai ar keleiviams, suteikti pagalbą bet kokiam jūroje aptiktam asmeniui, jei iškyla jo žūties pavojus, ir vykti didžiausiu galimu greičiu gelbėti nelaimės ištiktų asmenų. Tokia pagalba turėtų būti teikiama neatsižvelgiant į asmenų, kuriems teiktina pagalba, pilietybę arba statusą ar aplinkybes, kuriomis jie surandami;

(7) vykdant sienų stebėjimo operacijas jūroje gali susidaryti padėtis, kai nelaimės ištiktiems asmenims reikės suteikti pagalbą. Pagal tarptautinę teisę kiekviena valstybė privalo įpareigoti su jos vėliava plaukiojančio laivo kapitoną, kiek tai įmanoma nesukeliant didelio pavojaus pačiam laivui, įgulai ar keleiviams, veiksmingai ir nedelsiant suteikti pagalbą bet kokiam jūroje aptiktam asmeniui, jei iškyla jo žūties pavojus, ir vykti didžiausiu galimu greičiu gelbėti nelaimės ištiktų asmenų. Tokia pagalba turėtų būti teikiama neatsižvelgiant į asmenų, kuriems teiktina pagalba, pilietybę arba statusą ar aplinkybes, kuriomis jie surandami. Todėl neturėtų būti imamasi jokių priemonių, įskaitant baudžiamuosius procesus ir sankcijas, dėl kurių laivų kapitonai baimintųsi teikti pagalbą jūroje nelaimės ištiktiems žmonėms;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) aiškiomis taisyklėmis turėtų būti užtikrinta, kad jūroje aptikus nelaimės ištiktus žmones būtų lengvai ir greitai nustatytas atsakingasis gelbėjimo koordinavimo centras. Kilus abejonių, pvz., kai laivas plūduriuoja tarp skirtingų paieškos ir gelbėjimo regionų, atsakingąjį pagalbos koordinavimo centrą turėtų skirti Tarptautinis koordinavimo centras;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b) perimtus ar išgelbėtus asmenis išlaipinant valstybėje narėje, Agentūra ir jos valstybės narės turėtų visapusiškai laikytis solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principo, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 80 straipsnyje;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) pagal Reglamentą (EB) Nr. 2007/2004 Agentūros koordinuojamos sienų stebėjimo operacijos yra vykdomos pagal veiksmų planą. Todėl jūrų operacijų atveju į veiksmų planą turėtų būti įtraukta konkreti informacija apie atitinkamos jurisdikcijos galiojimą ir atitinkamų teisės aktų taikymą geografinėje vietovėje, kurioje vykdoma bendra operacija ar bandomasis projektas, įskaitant nuorodas į tarptautinius ir Sąjungos teisės aktus dėl perėmimo, gelbėjimo darbų jūroje ir išlaipinimo. Savo ruožtu šis reglamentas reglamentuoja perėmimo, gelbėjimo jūroje ir išlaipinimo klausimus, susijusius su Agentūros koordinuojamomis jūrų sienų stebėjimo operacijomis;

(9) pagal Reglamentą (EB) Nr. 2007/2004 Agentūros koordinuojamos sienų stebėjimo operacijos yra vykdomos pagal veiksmų planą. Todėl jūrų operacijų atveju į veiksmų planą turėtų būti įtraukta konkreti informacija apie atitinkamos jurisdikcijos galiojimą ir atitinkamų teisės aktų taikymą geografinėje vietovėje, kurioje vykdoma bendra operacija, bandomasis projektas ar skubi intervencija, įskaitant nuorodas į tarptautinius ir Sąjungos teisės aktus dėl perėmimo, gelbėjimo darbų jūroje ir išlaipinimo. Jis taip pat turėtų apimti taisykles ir procedūras, skirtas užtikrinti, kad operacijos metu būtų nustatyti asmenys, kuriems būtina tarptautinė apsauga, prekybos žmonėmis aukos, nelydimi nepilnamečiai ir kiti pažeidžiami asmenys ir kad jiems būtų suteikta atitinkama pagalba, įskaitant galimybę gauti tarptautinę apsaugą. Savo ruožtu šis reglamentas reglamentuoja perėmimo, gelbėjimo jūroje ir išlaipinimo klausimus, susijusius su Agentūros koordinuojamomis jūrų sienų stebėjimo operacijomis vadovaujantis tarptautine teise ir pagrindinėmis teisėmis;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, t. y. teisės į gyvybę, žmogaus orumo, kankinimo ir nežmoniško ar žeminamo elgesio arba baudimo uždraudimo, teisės į laisvę ir saugumą, negrąžinimo principo, nediskriminavimo, teisės į veiksmingą teisinę gynybą, teisės į prieglobstį ir vaiko teisių;

(11) šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 ir 6 straipsniuose ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma žmogaus orumo, teisės į gyvybę, kankinimo ir nežmoniško ar žeminamo elgesio arba baudimo uždraudimo, prekybos žmonėmis uždraudimo, teisės į laisvę ir saugumą, teisės į asmens duomenų apsaugą, teisės į prieglobstį ir į apsaugą nuo perkėlimo ir išsiuntimo, negrąžinimo principo, nediskriminavimo ir vaiko teisių. Šį reglamentą valstybės narės ir Agentūra turėtų taikyti vadovaudamosi tomis teisėmis ir principais. Šiuo reglamentu taip pat laikomasi pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių, nustatytų Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) šiame reglamente neatmetama galimybė bendras operacijas jūroje išsamiai apibrėžti specialiuose veiklos planuose, atsižvelgiant į konkrečius reikalavimus ir aplinkybių, kuriomis veikia valstybės narės, ypatumus;

Pagrindimas

Šiuo reglamentu sukuriamas teisinis orientacinis pagrindas, kuriuo remdamosi valstybės narės, užsitikrinusios pakankamą lankstumą, galės išsamiai apibrėžti operacijas veiklos planuose.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. dalyvaujančioji valstybė narė – valstybė narė, kurios dalyvavimas jūrų operacijoje reiškia materialinių ar žmogiškųjų išteklių teikimą, bet ji nėra priimančioji valstybė narė;

4. dalyvaujančioji valstybė narė – valstybė narė, kurios dalyvavimas jūrų operacijoje reiškia techninės įrangos ar sienos apsaugos pareigūnų ir kito personalo teikimą, bet ji nėra priimančioji valstybė narė;

Pagrindimas

Vartojamas žodynas turėtų būti suderintas su FRONTEX reglamentu. Turėtų būti užtikrinta, kad dalį veiksmų plano sudarytų tarptautinėje pabėgėlių ir humanitarinėje teisėje įtvirtintų įsipareigojimų įgyvendinimas.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a. veiklos planas – veiklos planas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2007/2004 3a arba 8e straipsniuose;

Pagrindimas

Kadangi 10 straipsnyje vartojama sąvoka „veiklos planas“, turėtų būti aiškiai apibrėžta, ką ji reiškia.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11. saugi vieta – vieta, kuri laikoma gelbėjimo operacijų užbaigimo vieta ir kurioje nekyla grėsmės išgelbėtų asmenų gyvybei, taip pat ir jų pagrindinių teisių apsaugai, kurioje gali būti patenkinti jų pagrindiniai žmogiškieji poreikiai ir iš kurios galima suorganizuoti išgelbėtų asmenų nugabenimą į kitą paskirties ar galutinės paskirties vietą;

11. saugi vieta – vieta, kuri laikoma gelbėjimo operacijų užbaigimo vieta ir kurioje nekyla grėsmės išgelbėtų asmenų gyvybei, taip pat ir jų pagrindinių teisių apsaugai, kurioje gali būti patenkinti jų pagrindiniai žmogiškieji poreikiai ir iš kurios galima suorganizuoti išgelbėtų asmenų nugabenimą į kitą paskirties ar galutinės paskirties vietą, laikantis negrąžinimo principo;

Pagrindimas

Būtina aiškiai apibrėžti, kas yra saugi vieta, nes tai vienas iš pagrindinių klausimų pagal tarptautinę teisę vykdant paieškos ir gelbėjimo įsipareigojimus.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priemonės, kurių imamasi jūrų operacijos tikslu, vykdomos taip, kad nekiltų pavojaus perimtų ar išgelbėtų asmenų saugumui ir dalyvaujančiųjų padalinių saugumui.

Priemonės, kurių imamasi jūrų operacijos tikslu, įgyvendinamos taip, kad visais atvejais būtų užtikrintas perimtų ar išgelbėtų asmenų saugumas ir dalyvaujančiųjų padalinių saugumas.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Joks asmuo neišlaipinamas šalyje arba kitaip perduodamas valdžios institucijoms tos šalies, kurioje tokiam asmeniui kyla didelė rizika sulaukti mirties bausmės, būti kankinamam arba kitaip patirti nežmonišką ar žeminantį elgesį arba baudimą, arba šalyje, kurioje jam kyla didelė rizika būti išsiųstam, išvežtam į kitą šalį arba jai perduotam pažeidžiant negrąžinimo principą.

1. Joks asmuo neišlaipinamas šalyje, į ją nenukreipiamas, kitaip neperduodamas jos valdžios institucijoms ir neverčiamas į ją įvažiuoti, jei ten tokiam asmeniui kyla didelė rizika sulaukti mirties bausmės, būti kankinamam arba kitaip patirti nežmonišką ar žeminantį elgesį arba baudimą arba gali būti stipriai pažeistos jo žmogaus teisės arba jo gyvybei ar laisvei gali kilti grėsmė dėl jo rasės, religijos, pilietybės, lytinės orientacijos, narystės tam tikroje socialinėje grupėje ar politinių pažiūrų arba jam kyla didelė rizika būti iš jos išsiųstam, išvežtam į kitą šalį arba jai perduotam pažeidžiant negrąžinimo principą.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prieš nuspręsdami dėl išlaipinimo trečiojoje šalyje dalyvaujantieji padaliniai atsižvelgia į tos trečiosios šalies bendrą situaciją, o perimti arba išgelbėti asmenys neišlaipinami toje trečiojoje šalyje, jeigu priimančiajai valstybei narei arba dalyvaujančiosioms valstybėms narėms yra arba turi būti žinoma, kad ši trečioji šalis užsiima 1 dalyje aprašyta praktika.

2. Prieš operaciją jūroje ir jos metu priimančioji valstybė narė ir dalyvaujančioji valstybė narė įvertina bendrą situaciją kaimyninėse trečiosiose šalyse ir tai, ar esama susitarimų ir projektų dėl migracijos ir prieglobsčio, kurie būtų vykdomi vadovaujantis Sąjungos teise ir naudojantis Sąjungos lėšomis. Perimti arba išgelbėti asmenys neišlaipinami trečiojoje šalyje, į ją nenukreipiami, kitaip neperduodami jos valdžios institucijoms ir neverčiami į ją įvažiuoti, jeigu priimančiajai valstybei narei, dalyvaujančiosioms valstybėms narėms ar Agentūrai yra arba turi būti žinoma, kad ši trečioji šalis užsiima 1 dalyje aprašyta praktika. Tos valstybės narės pateikia tą informaciją dalyvaujantiesiems padaliniams. Tuo tikslu jos naudoja informaciją iš įvairių šaltinių, pirmiausia įskaitant kitas valstybes nares, Europos išorės veiksmų tarnybą, Europos prieglobsčio paramos biurą, Agentūrą, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisarą ir kitas atitinkamas tarptautines ir nevyriausybines organizacijas.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Išlaipinimo trečiojoje šalyje atveju dalyvaujantieji padaliniai nustato perimtų ar išgelbėtų asmenų tapatybę ir kuo išsamiau įvertina jų asmenines aplinkybes prieš juos išlaipinant. Jie tinkamu būdu informuoja perimtus ar išgelbėtus asmenis apie išlaipinimo vietą ir jiems suteikia galimybę nurodyti bet kokias priežastis, dėl kurių, jų manymu, juos išlaipinus siūlomoje vietoje būtų pažeistas negrąžinimo principas.

3. Svarstant išlaipinimo trečiojoje šalyje galimybę arba 6 straipsnio 1a dalies b punkte ir 7 straipsnio 1a dalies b punkte nurodytais atvejais prieš priimant sprendimą dalyvaujantieji padaliniai nustato perimtų ar išgelbėtų asmenų tapatybę ir įvertina jų asmenines aplinkybes, įskaitant jų sveikatos būklę ir kitas aplinkybes, dėl kurių jų padėtis gali būti pažeidžiama arba jiems gali prireikti tarptautinės apsaugos. Jie informuoja perimtus ar išgelbėtus asmenis apie išlaipinimo vietą kalba, kuri tiems asmenims suprantama, arba galima pagrįstai preziumuoti, kad jie ją supranta, ir jiems suteikia galimybę nurodyti bet kokias priežastis, dėl kurių, jų manymu, juos išlaipinus siūlomoje vietoje būtų pažeistas negrąžinimo principas. Išsamesnė informacija pateikiama veiklos plane.

 

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jūrų operacijos metu dalyvaujantieji padaliniai atsižvelgia į ypatingus vaikų, asmenų, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, asmenų, kuriems būtina skubi medicininė pagalba, asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, ir kitų asmenų, kurių padėtis itin pažeidžiama, poreikius.

4. Per visą jūrų operaciją dalyvaujantieji padaliniai atsižvelgia į ypatingus vaikų, asmenų, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, asmenų, kuriems būtina skubi medicininė pagalba, neįgaliųjų, asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, ir kitų asmenų, kurių padėtis itin pažeidžiama, poreikius. Dalyvaujantieji padaliniai šiuo tikslu gali pasitelkti gydytojus, vertėjus žodžiu ir kitus reikiamus specialistus.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Jeigu esama priežasčių manyti, kad jūroje perimtus ar išgelbėtus asmenis išlaipinus siūlomoje vietoje būtų pažeistas negrąžinimo principas, dalyvaujantieji padaliniai neteikia asmeninės informacijos apie tuos asmenis kilmės šalies arba kitų trečiųjų šalių institucijoms.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama reglamentą suderinti su bendromis Tarptautinės jūrų organizacijos, Tarptautinių laivybos rūmų ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro gelbėjimo jūroje gairėmis.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. Dalyvaujančiųjų padalinių nariai su visais laive esančiais asmenimis elgiasi humaniškai.

Pagrindimas

Pakeitimu reglamentas suderinamas su Protokolo dėl neteisėto migrantų įvežimo 9 straipsniu.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jūrų operacijoje dalyvaujantys sienos apsaugos pareigūnai supažindinami su atitinkamomis nuostatomis dėl pagrindinių teisių, pabėgėlių teise ir paieškos ir gelbėjimo veiklos tarptautiniu teisiniu režimu.

5. Visiems sienos apsaugos pareigūnams ir kitiems valstybių narių darbuotojams prieš jiems dalyvaujant jūrų operacijoje surengiami mokymai atitinkamais Sąjungos ir tarptautinės teisės klausimais, įskaitant pagrindinių teisių, vaiko teisių ir galimybės gauti tarptautinę apsaugą bei gairių, kaip nustatyti apsaugos siekiančius asmenis ir nukreipti juos į atitinkamas įstaigas, taip pat paieškos ir gelbėjimo veiklos tarptautiniu teisiniu režimu klausimais. Kiekviename dalyvaujančiajame padalinyyje yra bent vienas išsilavinimą medicinos srityje turintis asmuo.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Aptikus laivą, kuriuo, kaip įtariama, neteisėtai kertama siena ar bandoma ją kirsti, dalyvaujantieji padaliniai prie jo prisiartina, kad nustatytų jo tapatybę ir nacionalinę priklausomybę, ir, kol nebus imtasi tolesnių priemonių, laivas stebimas per saugų atstumą. Dalyvaujantieji padaliniai nedelsdami perduoda Tarptautiniam koordinavimo centrui informaciją apie laivą.

1. Aptikus laivą, kuriuo, kaip įtariama, neteisėtai kertama siena ar bandoma ją kirsti, dalyvaujantieji padaliniai prie jo prisiartina, kad nustatytų jo tapatybę ir nacionalinę priklausomybę, ir, kol nebus imtasi tolesnių priemonių, laivas stebimas per saugų atstumą taikant visas reikiamas atsargumo priemones. Dalyvaujantieji padaliniai nedelsdami perduoda Tarptautiniam koordinavimo centrui informaciją apie laivą, įskaitant informaciją apie laive esančių asmenų būklę, ypač jei jų gyvybei ar sveikatai gresia neišvengiamas pavojus. Jis informaciją perduoda priimančiosios valstybės narės Nacionaliniam koordinavimo centrui.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu laivas netrukus įplauks arba jau įplaukė į jūrų operacijoje nedalyvaujančios valstybės narės teritorinius vandenis arba gretutinę zoną, dalyvaujantieji padaliniai perduoda informaciją apie laivą Tarptautiniam koordinavimo centrui, kuris ją perduoda atitinkamos valstybės narės Nacionaliniam koordinavimo centrui.

2. Jeigu laivas netrukus įplauks arba jau įplaukė į jūrų operacijoje nedalyvaujančios valstybės narės teritorinius vandenis arba į gretutinę zoną, kai apie tokią oficialiai paskelbta, dalyvaujantieji padaliniai perduoda informaciją apie laivą Tarptautiniam koordinavimo centrui, kuris ją perduoda atitinkamos valstybės narės Nacionaliniam koordinavimo centrui.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Dalyvaujantieji padaliniai informaciją apie bet kokį laivą, kuris, kaip įtariama, vykdo neteisėtą veiklą jūroje, nesusijusią su jūrų operacija, perduoda Tarptautiniam koordinavimo centrui, kuris šią informaciją perduoda atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) Nacionaliniam koordinavimo centrui.

3. Dalyvaujantieji padaliniai informaciją apie bet kokį laivą, kuris, kaip įtariama, vykdo neteisėtą veiklą jūroje, nesusijusią su jūrų operacija, perduoda Tarptautiniam koordinavimo centrui, kuris šią informaciją perduoda atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) Nacionaliniam koordinavimo centrui. Prireikus ir šiame reglamente nustatytais tikslais atitinkamų valstybių narių valdžios institucijos ir Agentūra pasinaudoja Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR).

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Būdami priimančiosios valstybės narės arba dalyvaujančiosios valstybės narės teritoriniuose vandenyse dalyvaujantieji padaliniai imasi vienos ar daugiau toliau nurodytų priemonių, jei yra pakankamo pagrindo įtarti, kad laivas gabena asmenis, siekiančius išvengti patikrinimo sienos perėjimo punktuose, arba neteisėtai gabena migrantus jūra:

1. Būdami priimančiosios valstybės narės arba dalyvaujančiosios valstybės narės teritoriniuose vandenyse dalyvaujantieji padaliniai, leidus valstybei narei, kuriai priklauso teritoriniai vandenys, imasi vienos ar daugiau toliau nurodytų priemonių, jei yra pakankamo pagrindo įtarti, kad laivas gabena asmenis, siekiančius išvengti patikrinimo sienos perėjimo punktuose, arba neteisėtai gabena migrantus jūra:

a) prašo pateikti informaciją ir dokumentus dėl nuosavybės, registracijos ir duomenų, susijusių su kelione, taip pat dėl laive esančių asmenų tapatybės, pilietybės ir kitų susijusių duomenų;

a) prašo pateikti informaciją ir dokumentus dėl nuosavybės, registracijos ir duomenų, susijusių su kelione, taip pat dėl laive esančių asmenų tapatybės, pilietybės ir kitų susijusių duomenų, įskaitant duomenis apie jų sveikatos būklę, kad būtų galima įvertinti, ar laive esama specialių medicininių poreikių turinčių asmenų;

b) sustabdo laivą, įlipa į jį ir apieško laivą, jo krovinius bei jame esančius asmenis bei juos apklausia;

b) sustabdo laivą, įlipa į jį ir apieško laivą, jo krovinius bei jame esančius asmenis bei juos apklausia;

c) informuoja laive esančius asmenis, kad jie neturi teisės kirsti sienos ir kad laivui vadovaujantiems asmenims gali būti taikomos sankcijos už padėjimą vykdyti kelionę;

c) informuoja laive esančius asmenis, kodėl jie neturi teisės kirsti sienos ir kad laivui vadovaujantiems asmenims gali būti taikomos sankcijos už padėjimą vykdyti kelionę.

 

1a. Pasitvirtinus, jog įtarimai, kad laive vežami asmenys, siekiantys išvengti patikrinimų sienos perėjimo punkte, arba kad laivas neteisėtai jūra įveža migrantus, turi pagrindo, priimančioji valstybė narė, kuriai priklauso teritoriniai vandenys, gali imtis vienos ar kelių toliau nurodytų priemonių:

d) areštuoja laivą ir sulaiko laive esančius asmenis;

a) areštuoti laivą ir sulaikyti laive esančius asmenis;

e) įsako laivui pakeisti maršrutą ir palikti teritorinius vandenis ar gretutinę zoną arba neplaukti link jų (jos), palydint laivą arba plaukiant šalia jo, kol jis nepradės plaukti tokiu maršrutu;

b) įsakyti laivui pakeisti maršrutą ir palikti teritorinius vandenis ar gretutinę zoną arba neplaukti link jų (jos), taip pat palydėti laivą arba plaukti šalia jo, kol laivas nepradės plaukti tokiu maršrutu;

f) nukreipia laivą ar jame esančius asmenis į priimančiąją valstybę narę, arba kitą operacijoje dalyvaujančią valstybę narę, arba į pakrantės valstybę narę.

c) nukreipti laivą ar jame esančius asmenis į priimančiąją valstybę narę ar į kitą operacijoje dalyvaujančią valstybę narę arba į pakrantės valstybę narę vadovaudamasi veiklos planu.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. 1a dalies b punkte apibrėžtų priemonių galima imtis tik jei dalyvaujantysis padalinys:

 

i) įsitikina, kad laivas nepriverstas įplaukti į trečiąją šalį pažeidžiant 4 straipsnio 1 dalį;

 

ii) prireikus atliko pagal 4 straipsnio 3–4 dalis numatytus veiksmus.

 

Taikomas Direktyvos 2013/32/ES 6 straipsnis.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei yra pakankamo pagrindo įtarti, kad nacionalinės priklausomybės neturintis laivas arba laivas, kuris gali būti prilygintas nacionalinės priklausomybės neturinčiam laivui, gabena asmenis, siekiančius išvengti patikrinimo sienos perėjimo punktuose, arba neteisėtai gabena migrantus jūra, priimančioji valstybė narė arba dalyvaujančioji valstybė narė, kurios teritoriniuose vandenyse yra perimamas nacionalinės priklausomybės neturintis laivas, leidžia ir nurodo dalyvaujančiajam padaliniui jį sustabdyti ir imtis bet kurių 1 dalyje nustatytų priemonių.

3. Jei yra pakankamo pagrindo įtarti, kad jokiai valstybei nepriklausantis laivas gabena asmenis, siekiančius išvengti patikrinimo sienos perėjimo punktuose, arba neteisėtai gabena migrantus jūra, priimančioji valstybė narė arba dalyvaujančioji valstybė narė, kurios teritoriniuose vandenyse yra perimamas nacionalinės priklausomybės neturintis laivas, leidžia ir nurodo dalyvaujančiajam padaliniui jį sustabdyti ir imtis bet kurių 1 dalyje nustatytų priemonių.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Kai prašymas suteikti tarptautinę apsaugą pateikiamas valstybės narės teritorijoje, įskaitant pasienį, teritoriniuose vandenyse ar tranzitinėse zonose, valstybės narės ir Agentūra turi laikytis prieglobsčio acquis ir pirmiausia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Būdami atvirojoje jūroje dalyvaujantieji padaliniai, gavę vėliavos valstybės leidimą pagal Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo, imasi vienos ar daugiau toliau nurodytų priemonių, jei yra pakankamo pagrindo įtarti, kad laivas neteisėtai gabena migrantus jūra:

1. Būdami atvirojoje jūroje dalyvaujantieji padaliniai, gavę vėliavos valstybės leidimą pagal Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo, imasi vienos ar daugiau toliau nurodytų priemonių, jei yra pakankamo pagrindo įtarti, kad laivas neteisėtai gabena migrantus jūra:

a) prašo pateikti informaciją ir dokumentus dėl nuosavybės, registracijos ir duomenų, susijusių su kelione, taip pat dėl laive esančių asmenų tapatybės, pilietybės ir kitų susijusių duomenų;

a) prašo pateikti informaciją ir dokumentus dėl nuosavybės, registracijos ir duomenų, susijusių su kelione, taip pat dėl laive esančių asmenų tapatybės, pilietybės ir kitų susijusių duomenų, įskaitant duomenis apie jų sveikatos būklę, kad būtų galima įvertinti, ar laive esama specialių medicininių poreikių turinčių asmenų;

b) sustabdo laivą, įlipa į jį ir apieško laivą, jo krovinius bei jame esančius asmenis bei juos apklausia;

b) sustabdo laivą, įlipa į jį ir apieško laivą, jo krovinius bei jame esančius asmenis bei juos apklausia;

c) informuoja laive esančius asmenis, kad jie neturi teisės kirsti sienos ir kad laivui vadovaujantiems asmenims gali būti taikomos sankcijos už padėjimą vykdyti kelionę;

c) informuoja laive esančius asmenis, kodėl jie neturi teisės kirsti sienos ir kad laivui vadovaujantiems asmenims gali būti taikomos sankcijos už padėjimą vykdyti kelionę.

 

1a. Pasitvirtinus, jog įtarimai, kad laivas neteisėtai jūra įveža migrantus, turi pagrindo, dalyvaujantysis padalinys, pagal Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo gavęs vėliavos valstybės leidimą, gali imtis vienos ar kelių iš toliau nurodytų priemonių:

d) areštuoja laivą ir sulaiko laive esančius asmenis;

a) areštuoti laivą ir sulaikyti laive esančius asmenis;

e) įsako laivui pakeisti maršrutą ir palikti teritorinius vandenis ar gretutinę zoną arba neplaukti link jų (jos), palydint laivą arba plaukiant šalia jo, kol jis nepradės plaukti tokiu maršrutu;

 

f) nukreipia laivą ar jame esančius asmenis į trečiąją šalį arba perduoda laivą ar jame esančius asmenis trečiosios šalies valdžios institucijoms;

b) nukreipti laivą ar jame esančius asmenis į trečiąją šalį arba perduoti laivą ar jame esančius asmenis trečiosios šalies valdžios institucijoms;

g) nukreipia laivą ar jame esančius asmenis į priimančiąją valstybę narę arba kitą operacijoje dalyvaujančią valstybę narę.

c) nukreipti laivą ar jame esančius asmenis į priimančiąją valstybę narę arba kitą operacijoje dalyvaujančią valstybę narę.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. 1a dalies b punkte apibrėžtų priemonių galima imtis tik jei dalyvaujantysis padalinys:

 

 

i) įsitikina, kad laivas nepriverstas įplaukti į trečiąją šalį pažeidžiant 4 straipsnio 1 dalį;

 

ii) prireikus atliko pagal 4 straipsnio 3–4 dalis numatytus veiksmus.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Kai esama pagrįstų priežasčių įtarti, kad laivas vykdo prekybą žmonėmis ir veža nelegalius imigrantus, aukoms teikiama pagalba.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jei yra pakankamo pagrindo įtarti, kad nors laivas ir plaukioja su užsienio vėliava arba atsisako rodyti savo vėliavą, iš tikrųjų jo nacionalinė priklausomybė yra tokia pati kaip ir dalyvaujančiojo padalinio, dalyvaujantysis padalinys patikrina laivo teisę plaukti su savo vėliava. Šiuo tikslu jis gali priartėti prie įtariamo laivo. Jei patikrinus dokumentus toks įtarimas išlieka, tęsiamas laivo tikrinimas, kuris privalo būti atliekamas imantis visų būtinų atsargumo priemonių. Atitinkamais kanalais susisiekiama su dalyvaujančiąja valstybe, su kurios vėliava tariamai plaukioja laivas.

4. Jei yra pakankamo pagrindo įtarti, kad nors laivas ir plaukioja su užsienio vėliava arba atsisako rodyti savo vėliavą, iš tikrųjų jo nacionalinė priklausomybė yra tokia pati kaip ir dalyvaujančiojo padalinio, dalyvaujantysis padalinys patikrina laivo teisę plaukti su savo vėliava. Šiuo tikslu jis gali priartėti prie įtariamo laivo. Jei patikrinus dokumentus toks įtarimas išlieka, tęsiamas laivo tikrinimas, kuris atliekamas imantis visų būtinų atsargumo priemonių. Atitinkamais kanalais susisiekiama su dalyvaujančiąja valstybe, su kurios vėliava tariamai plaukioja laivas.

Pagrindimas

Lingvistinis pataisymas.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Jei yra pakankamo pagrindo įtarti, kad nacionalinės priklausomybės neturintis laivas arba laivas, kuris gali būti prilygintas nacionalinės priklausomybės neturinčiam laivui, neteisėtai gabena migrantus jūra, dalyvaujantysis padalinys, siekdamas patikrinti laivo nacionalinę nepriklausomybę, gali į jį įlipti ir jį sustabdyti. Paaiškėjus, kad įtarimai yra pagrįsti, vadovaujantis nacionaline teise ir tarptautine teise gali būti imtasi kitų 1 dalyje nustatytų atitinkamų priemonių.

8. Jei yra pakankamo pagrindo įtarti, kad jokiai valstybei nepriklausantis laivas neteisėtai gabena migrantus jūra, dalyvaujantysis padalinys, siekdamas patikrinti laivo nacionalinę nepriklausomybę, gali į jį įlipti ir jį apieškoti. Paaiškėjus, kad įtarimai yra pagrįsti, vadovaujantis nacionaline teise ir Sąjungos bei tarptautine teise gali būti imtasi kitų 1 dalyje nustatytų atitinkamų priemonių.

Pagrindimas

Kadangi sąvoka „jokiai valstybei nepriklausantis laivas“ apibrėžta 2 straipsnyje, ji turėtų būti vartojama visame tekste. Formuluotė turėtų būti suderinta su Palermo protokolo 8 straipsnio 7 dalimi, kurioje numatyta, kad į laivą galima įlipti ir jį apieškoti.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Tarptautiniame koordinavimo centre priimančiajai valstybei narei arba dalyvaujančiajai valstybei narei atstovaujantis nacionalinis pareigūnas pagal nacionalinę teisę yra paskiriamas atsakingu už leidimą patikrinti laivo teisę plaukioti su susijusios valstybės narės vėliava arba imtis bet kurių 1 dalyje nustatytų priemonių.

10. Tarptautiniame koordinavimo centre priimančiajai valstybei narei arba dalyvaujančiajai valstybei narei atstovaujantis nacionalinis pareigūnas atsakingas už sklandų ryšių su reikiamomis atitinkamos valstybės narės valdžios institucijomis palaikymą siekiant gauti leidimą patikrinti laivo teisę plaukioti su savo vėliava arba imtis bet kurių 1 dalyje nustatytų priemonių.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu gretutinė zona ribojasi su priimančiosios arba dalyvaujančiosios valstybės narės teritoriniais vandenimis, imamasi 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų priemonių vadovaujantis 6 straipsnio 2 dalimi.

1. Jeigu oficialiai paskelbta gretutinė zona ribojasi su priimančiosios arba dalyvaujančiosios valstybės narės teritoriniais vandenimis, imamasi 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų priemonių vadovaujantis 6 straipsnio 1b  ir 2 dalimis bei 4 straipsniu.

Pagrindimas

Pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 33 straipsnį gretutinė zona turi būti oficialiai paskelbta, – taip pakrantės valstybė gali stebėti tranzitu plaukiančius laivus ir užkirsti kelią savo muitinės, mokesčių, imigracijos ar sanitarijos teisės aktų ir kitų reglamentų pažeidimams arba už juos bausti.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Prieš jūrų operaciją valstybės narės užtikrina, kad jų dalyvaujantieji padaliniai laikytųsi įpareigojimo teikti pagalbą bet kuriam nelaimės jūroje ištiktam laivui ar asmeniui, kaip numatyta pagal taikytinų tarptautinių konvencijų, kuriomis reglamentuojama paieška ir gelbėjimas bei pagrindinės teisės, nuostatas. Jie tai daro neatsižvelgdami į tokio asmens pilietybę ar statusą arba aplinkybes, kuriomis tas asmuo rastas.

1. Jūrų operacijos metu dalyvaujantieji padaliniai teikia pagalbą bet kokiam jūroje į avarinę padėtį patekusiam laivui ar nelaimės ištiktam asmeniui. Jie pagalbą suteikia neatsižvelgdami į tokio asmens pilietybę arba statusą ar aplinkybes, kuriomis tas asmuo surandamas.

1. Jūrų operacijos metu dalyvaujantieji padaliniai teikia pagalbą bet kokiam jūroje į avarinę padėtį patekusiam laivui ar nelaimės ištiktam asmeniui. Jie pagalbą suteikia neatsižvelgdami į tokio asmens pilietybę arba statusą ar aplinkybes, kuriomis tas asmuo surandamas.

2. Jei jūrų operacijos metu laivas arba bet kuris iš jame esančių asmenų patenka į neaiškios baigties, pavojingą ar avarinę padėtį arba yra ištiktas nelaimės, dalyvaujantysis padalinys nedelsdamas perduoda visą turimą informaciją Gelbėjimo koordinavimo centrui, atsakingam už paieškos ir gelbėjimo regioną, kuriame susidarė tokia padėtis.

2. Jei jūrų operacijos metu laivas arba bet kuris iš jame esančių asmenų patenka į neaiškios baigties, pavojingą ar avarinę padėtį arba yra ištiktas nelaimės, dalyvaujantysis padalinys nedelsdamas perduoda visą turimą informaciją Gelbėjimo koordinavimo centrui, atsakingam už paieškos ir gelbėjimo regioną, kuriame susidarė tokia padėtis.

 

3. Siekiant padėti nustatyti tinkamas veiklos procedūras, dalyvaujantieji padaliniai išskiria šias situacijas:

3. Laivas arba jame esantys asmenys laikomi patekę į neaiškios baigties padėtį visų pirma tada, kai:

a) neaiškios baigties padėtį:

a) kyla abejonių dėl laivo ir jame esančių asmenų saugumo arba

i) kai pranešama apie dingusį asmenį ar laivas vėluoja arba

b) trūksta informacijos apie laivo judėjimą arba poziciją.

ii) kai asmeniui ar laivui nepavyko užimti reikiamos pozicijos ar pateikti saugos ataskaitos;

4. Laivas arba jame esantys asmenys laikomi patekę į pavojingą padėtį visų pirma tada, kai:

b) pavojingą padėtį:

a) baiminamasi dėl laivo ar bet kurio iš jame esančių asmenų saugumo, nes turima informacijos apie esamus didelius sunkumus, bet ne tokio masto, kad galėtų kilti avarinė padėtis, arba

i) kai susidarius neaiškios baigties padėčiai mėginimai užmegzti ryšį su asmeniui ar laivu buvo bevaisiai, o kitiems atitinkamiems šaltiniams išsiųstos užklausos buvo nesėkmingos arba

b) tebetrūksta informacijos apie laivo judėjimą arba poziciją.

ii) kai buvo gauta informacija, parodanti, kad nukentėjo laivo veiklos efektyvumas, tačiau ne tiek, kad būtų tikėtinas avarinės padėties susidarymas;

5. Laivas arba jame esantys asmenys laikomi patekę į avarinę padėtį arba ištikti nelaimės visų pirma tada, kai:

c) avarinę padėtį:

a) gaunama informacijos, patvirtinančios, kad laivui ar jame esantiems asmenims gresia pavojus ir reikalinga skubi pagalba, arba

i) kai gaunama informacijos, patvirtinančios, kad asmeniui ar laivui gresia pavojus ir kad reikalinga skubi pagalba, arba

b) nepavyksta užmegzti kontakto su laivu ir nesėkmingos užklausos rodo, kad laivas gali būti patekęs į avarinę padėtį, arba

ii) kai, susidarius pavojingai padėčiai, tolesni nesėkmingi mėginimai užmegzti kontaktą su asmeniu ar laivu ir dar daugiau nesėkmingų užklausų rodo, kad esama avarinės padėties galimybės, arba

c) gaunama informacijos, rodančios, kad laivo eksploatacinis efektyvumas pablogėjęs tiek, kad kilti susidaryti avarinė padėtis.

iii) kai gaunama informacijos, rodančios, kad laivo eksploatacinis efektyvumas pablogėjęs tiek, kad kilti susidaryti avarinė padėtis.

6. Vertindami padėtį pagal 3–5 dalis dalyvaujantieji padaliniai atsižvelgia į visus susijusius elementus:

4. Vertindami padėtį pagal 3 dalį dalyvaujantieji padaliniai atsižvelgia į visus susijusius elementus ir savo vertinimą pateikia atsakingajam Gelbėjimo koordinavimo centrui, įskaitant, pirmiausia:

a) ar pateiktas pagalbos prašymas;

a) ar pateiktas pagalbos prašymas;

b) ar laivas tinkamas plaukioti ir kokia tikimybė, kad jis nepasieks galutinės paskirties vietos;

b) ar laivas tinkamas plaukioti ir kokia tikimybė, kad jis nepasieks galutinės paskirties vietos;

c) koks keleivių skaičius atsižvelgiant į laivo tipą ir būklę;

c) koks keleivių skaičius atsižvelgiant į laivo tipą ir būklę (perkrova);

d) ar turima krantui pasiekti būtinų išteklių, kaip antai degalų, vandens, maisto;

d) ar turima krantui pasiekti būtinų išteklių (degalų, vandens, maisto ir t. t.);

 

e) ar laive yra kvalifikuota įgula ir kapitonas;

e) ar laive yra kvalifikuota įgula ir kapitonas;

f) ar yra saugos, navigacijos bei ryšių įranga ir kokie jos pajėgumai;

f) ar yra saugos, navigacijos bei ryšių įranga;

g) ar yra keleivių, kuriems būtina skubi medicininė pagalba;

g) ar yra keleivių, kuriems būtina skubi medicininė pagalba;

h) ar yra mirusių keleivių;

h) ar yra mirusių keleivių;

i) ar yra nėščiųjų arba vaikų;

i) ar yra nėščiųjų arba vaikų;

j) kokios yra oro ir jūros sąlygos, įskaitant oro ir jūrų prognozes.

j) kokios yra oro ir jūros sąlygos.

7. Dalyvaujantieji padaliniai nedelsdami informuoja atsakingą Gelbėjimo koordinavimo centrą apie jų parengtą padėties įvertinimą. Laukdami gelbėjimo koordinavimo centro nurodymų, dalyvaujantieji padaliniai imasi visų reikiamų priemonių atitinkamų asmenų saugumui užtikrinti.

5. Laukdami gelbėjimo koordinavimo centro nurodymų, dalyvaujantieji padaliniai imasi visų reikiamų priemonių atitinkamų asmenų saugumui užtikrinti.

8. Ar susidarė avarinė padėtis, nesprendžiama vien iš to, ar faktiškai paprašyta pagalbos. Jeigu laive esantys asmenys atsisako priimti pagalbą, nors konstatuojama, kad laivas pateko į avarinę padėtį, dalyvaujantysis padalinys informuoja Gelbėjimo koordinavimo centrą ir toliau vykdo savo pareigą pasirūpinti, stebėdamas laivą per saugų atstumą, imdamasis visų būtinų priemonių atitinkamų asmenų saugumui užtikrinti ir vengdamas bet kokių veiksmų, kurie galėtų pabloginti padėtį arba padidinti asmenų sužalojimo ar mirties riziką.

6. Ar susidarė avarinė padėtis, nesprendžiama vien iš to, ar faktiškai paprašyta pagalbos. Tais atvejais, kai laive esantys asmenys atsisako priimti pagalbą, nors konstatuojama, kad laivas pateko į avarinę padėtį, dalyvaujantysis padalinys informuoja Gelbėjimo koordinavimo centrą ir toliau vykdo pareigą pasirūpinti, imdamasis visų būtinų priemonių atitinkamų asmenų saugumui užtikrinti ir vengdamas bet kokių veiksmų, kurie galėtų pabloginti padėtį arba padidinti asmenų sužalojimo ar mirties riziką.

9. Jei už paieškos ir gelbėjimo regioną atsakingas trečiosios šalies Gelbėjimo koordinavimo centras neatsako į dalyvaujančiojo padalinio perduotą pranešimą, pastarasis susisiekia su priimančiosios valstybės narės Gelbėjimo koordinavimo centru, nebent kitas Gelbėjimo koordinavimo centras yra patogesnėje vietoje, kad galėtų prisiimti paieškos ir gelbėjimo atvejo koordinavimą.

7. Tais atvejais, kai už paieškos ir gelbėjimo rajoną atsakingas trečiosios šalies gelbėjimo koordinavimo centras neatsako į dalyvaujančio padalinio perduotą pranešimą, pastarasis turėtų susisiekti su priimančiosios valstybės narės gelbėjimo koordinavimo centru.

10. Dalyvaujantieji padaliniai nedelsdami informuoja Tarptautinį koordinavimo centrą apie bet kokius ryšius su Gelbėjimo koordinavimo centru ir veiksmus, kurių jie ėmėsi.

8. Tarptautinis koordinavimo centras nedelsiant informuojamas apie bet kokius ryšius su Gelbėjimo koordinavimo centru ir veiksmus, kurių ėmėsi dalyvaujantysis padalinys.

 

11. Jei laivas negali ar nebegali būti laikomas patekusiu į avarinę padėtį arba jei paieškos ir gelbėjimo operacija yra užbaigta, dalyvaujantysis padalinys, pasikonsultavęs su Tarptautiniu koordinavimo centru, toliau tęsia jūrų operaciją.

9. Jei laivas negali ar nebegali būti laikomas patekusiu į avarinę padėtį arba jei paieškos ir gelbėjimo operacija yra užbaigta, dalyvaujantysis padalinys, pasikonsultavęs su Tarptautiniu koordinavimo centru, toliau tęsia jūrų operaciją.

Pagrindimas

Kompromisinio pakeitimo 3 dalis identiškai atitinka 1998 m. iš dalies pakeistos Tarptautinės jūrų paieškos ir gelbėjimo konvencijos priedo 4.4 punktą. 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 dalys atitinkamai identiškai atitinka Tarybos sprendimo 2010/252/ES, kurį Taryba priėmė vienbalsiai, II dalies 1.3, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5 ir 1.6 punktus.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jūrų operacijos metu perimtų arba išgelbėtų asmenų išlaipinimo sąlygos nustatomos veiklos plane. Jūrų operacijoje nedalyvaujančioms valstybėms narėms šiomis išlaipinimo sąlygomis pareigos nenustatomos, nebent jos suteikia aiškų leidimą imtis priemonių jų teritoriniuose vandenyse arba gretutinėje zonoje pagal 6 straipsnio 4 dalį arba 8 straipsnio 2 dalį.

1. Jūrų operacijos metu perimtų arba išgelbėtų asmenų išlaipinimo sąlygos nustatomos veiklos plane vadovaujantis 4 straipsniu. Jūrų operacijoje nedalyvaujančioms valstybėms narėms šiomis išlaipinimo sąlygomis pareigos nenustatomos, nebent jos suteikia aiškų leidimą imtis priemonių jų teritoriniuose vandenyse arba gretutinėje zonoje pagal 6 straipsnio 4 dalį arba 8 straipsnio 2 dalį. Išlaipinimo sąlygose gali būti nurodyta, kad už išlaipinimą nebūtinai atsakinga tik valstybė, kurios teritorijoje išlaipinami jūroje išgelbėti asmenys.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Perėmimo teritoriniuose vandenyse arba gretutinėje zonoje atveju, kaip nustatyta 6 straipsnio 2 dalyje arba 8 straipsnio 1 dalyje, išlaipinimas vykdomas toje priimančiojoje valstybėje narėje arba dalyvaujančiojoje valstybėje narėje, kurios teritoriniuose vandenyse arba gretutinėje zonoje atliktas perėmimas.

Perėmimo teritoriniuose vandenyse arba gretutinėje zonoje atveju, kaip nustatyta 6 straipsnio 2 dalyje arba 8 straipsnio 1 dalyje, išlaipinimas vykdomas toje priimančiojoje valstybėje narėje arba dalyvaujančiojoje valstybėje narėje, kurios teritoriniuose vandenyse arba gretutinėje zonoje atliktas perėmimas.

Pagrindimas

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Perėmimo teritoriniuose vandenyse arba gretutinėje zonoje atveju, kaip nustatyta 6 straipsnio 4 dalyje arba 8 straipsnio 2 dalyje, išlaipinimas vykdomas toje valstybėje narėje, kurios teritoriniuose vandenyse arba gretutinėje zonoje atliktas perėmimas.

Perėmimo teritoriniuose vandenyse arba gretutinėje zonoje atveju, kaip nustatyta 6 straipsnio 4 dalyje arba 8 straipsnio 2 dalyje, išlaipinimas vykdomas toje valstybėje narėje, kurios teritoriniuose vandenyse arba gretutinėje zonoje atliktas perėmimas.

Pagrindimas

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a. Prieš išlaipinant per jūrų operaciją perimtus ar išgelbėtus asmenis, aiški informacija apie tai, kur vyks išlaipinimas, jiems suteikiama kalba, kuri tiems asmenims suprantama, arba galima pagrįstai preziumuoti, kad jie ją supranta. Ypatingas dėmesys skiriamas nelydimiems nepilnamečiams.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Paieškos ir gelbėjimo atvejais, kaip nustatyta 9 straipsnyje, dalyvaujantieji padaliniai bendradarbiauja su atsakingu Gelbėjimo koordinavimo centru siekiant numatyti tinkamą uostą ar saugią vietą ir užtikrinti spartų ir veiksmingą išlaipinimą.

Taikant 4 straipsnį, paieškos ir gelbėjimo atvejais, kaip nustatyta 9 straipsnyje, dalyvaujantieji padaliniai bendradarbiauja su atsakingu Gelbėjimo koordinavimo centru siekiant numatyti tinkamą uostą ar saugią vietą ir užtikrinti spartų ir veiksmingą išlaipinimą.

Pagrindimas

Turėtų būti atkreiptas dėmesys į tai, kad, atlikus paieškos ir gelbėjimo darbus, sprendimas dėl išlaipinimo vietos turėtų būti priimamas atsižvelgiant ir į negrąžinimo principą.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Dalyvaujantieji padaliniai informuoja Tarptautinį koordinavimo centrą apie bet kokių asmenų, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalyje, buvimą, o Tarptautinis koordinavimo centras perduoda tą informaciją kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Remiantis ta informacija veiksmų plane turėtų būti nustatyta, kokių tolesnių priemonių būtų galima imtis.

5. Dalyvaujantieji padaliniai informuoja Tarptautinį koordinavimo centrą apie bet kokių asmenų, kaip apibrėžta 4 straipsnyje, buvimą, o Tarptautinis koordinavimo centras perduoda tą informaciją kompetentingoms nacionalinėms institucijoms. Remiantis ta informacija veiksmų plane nustatoma, kokių tolesnių priemonių būtų galima imtis.

Pagrindimas

Nuoroda turėtų būti pateikta ne vien į 4 straipsnio 1 dalį, o į visą 4 straipsnį, kad būtų įtraukta ir 4 dalis (dėl specialių poreikių turinčių asmenų).

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1. Kiekviena valstybė narė reikalauja, kad su jos vėliava plaukiančio laivo kapitonas kuo greičiau vyktų gelbėti nelaimės jūroje ištiktų asmenų ir suteikti jiems visą įmanomą pagalbą, – nesvarbu, kokia jų pilietybė ar padėtis arba aplinkybes, kuriomis šie asmenys rasti, – su sąlyga, kad jis tai gali padaryti nesukeldamas didelio pavojaus laivui, įgulai arba keleiviams. Valstybės narės nesiima jokių priemonių, įskaitant baudžiamąjį procesą ir sankcijas, laivo kapitono, gelbėjusio nelaimės ištiktus asmenis ir atgabenusio juos į jų teritorijoje esantį uostą, atžvilgiu.

 

2. Vykdant šiuo reglamentu reguliuojamas jūrų operacijas taikoma Agentūros strategija pagrindinių teisių klausimais ir atsižvelgiama į pagrindinių teisių pareigūno ir konsultacinio forumo veiklą, kaip nustatyta Reglamento Nr. 2007/2004 26a straipsnyje.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10b straipsnis

 

Specializuotieji skyriai

 

Agentūra, vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 2004/2007 16 straipsniu, įvertina būtinybę kurti specializuotuosius skyrius, kurie būtų susiję su visais jūrų sienų stebėjimo aspektais; tai būtų operatyviniai biurai ir jie veiktų teritorijose, kuriose susiduriama su dideliais migracijos, įskaitant neteisėtą migraciją, srautai, ypač Viduržemio jūros regione, kad būtų pagerintas koordinavimas tarp valstybių narių, užtikrintas jų savitarpio solidarumas ir atsakomybės pasidalijimas ir sustiprintas Agentūros operatyvinis pajėgumas.

Pagrindimas

Operatyvinio biuro įsteigimas Viduržemio jūros regione atitinka nuostatas, išdėstytas Europos Parlamento 2013 m. spalio 23 d. rezoliucijoje dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų, ir taip būtų laikomasi pareiškimų dėl agentūros FRONTEX veiklos Viduržemio jūros regione stiprinimo, pateiktų 2013 m. spalio 24–25 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadose.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

10 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10c straipsnis

 

Solidarumo mechanizmai

 

1. Valstybė narė, staiga susidūrusi su išimtinio pobūdžio spaudimu prie savo išorinės sienos, gali kreiptis su prašymu:

 

– dislokuoti Europos sienos apsaugos pareigūnų būrius, kaip nustatyta pagal Reglamento (EB) Nr. 2007/2004 8a straipsnį, kad valstybei narei būtų suteikta skubi operatyvinė pagalba;

 

– į Agentūrą – suteikti techninę ir operatyvinę pagalbą, kaip nustatyta pagal Reglamento (EB) Nr. 2007/2004 8 straipsnį, kad būtų suteikta pagalba valstybių narių tarpusavio koordinavimo ir (arba) ekspertų dislokavimo klausimais siekiant paremti kompetentingas nacionalines valdžios institucijas;

 

– suteikti pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju, kaip nustatyta pagal Reglamento XXXX [Vidaus saugumo fondas ir sienų politika] 14 straipsnį, kad susidarius ekstremaliajai padėčiai būtų sprendžiamas skubių ir specialių poreikių klausimas.

 

2. Valstybė narė, patirianti stiprų spaudimą dėl migracijos, dėl kurio didelis krūvis staiga tenka jos priėmimo infrastruktūrai ir prieglobsčio sistemoms, gali kreiptis su prašymu:

 

– į Europos prieglobsčio paramos biurą atsiųsti prieglobsčio paramos grupę, kaip nustatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 439/2010 13 straipsnį, kuri teiktų ekspertines žinias, pirmiausia susijusias su vertimo žodžiu paslaugomis, informaciją apie kilmės šalis ir žinias, kaip tvarkyti ir administruoti prieglobsčio bylas;

 

– suteikti pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju, kaip nustatyta pagal Reglamento XXX [Prieglobsčio ir migracijos fondas] 22 straipsnį, kad susidarius ekstremaliajai padėčiai būtų sprendžiamas skubių ir specialių poreikių klausimas;

 

– į Komisiją – patikrinti, ar valstybės narės pasirengusios priimti prieglobsčio prašytojus.

 

3. Siekiant užtikrinti tinkamą šio straipsnio įgyvendinimą, Komisija nuolat stebi infrastruktūrą, valstybėse narėse naudojamą prieglobsčio prašytojams priimti, ir šiame straipsnyje aprašytais atvejais patikrinusi, kiek vietų faktiškai prieinama tokiose įstaigose, pasiūlo, kaip teisingai paskirstyti prieglobsčio prašytojus valstybėms narėms, vadovaujantis SESV 80 straipsniu.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

10 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10d straipsnis

 

Pranešimas

 

1. Agentūra iki ...*, o po to kas dvejus metus pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

 

2. Į ataskaitą įtraukiamas procedūrų, kurias Agentūra pritaikė šiam reglamentui per jūrų operacijas įgyvendinti, ir praktinio šio reglamento taikymo vertinimas, įskaitant bet kokius incidentus, kurie galėjo būti įvykę. Joje pateikiama išsami informacija apie tai, kaip laikytasi pagrindinių teisių ir koks poveikis buvo daromas šioms teisėms, ir į ją įtraukiama bet kokių pagal 4 straipsnio 3 dalį perimtų asmenų nurodytų priežasčių ir priemonių, kurių paskui buvo imtasi, apžvalga.

 

__________________

 

* OL: prašom įrašyti datą: dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Agentūros ataskaitose Parlamentui, Tarybai ir Komisijai turėtų būti atsižvelgta ir į esminį klausimą, t. y. į perimtų asmenų pareikštus prieštaravimus– tai svarbus pranešėjo atliktas papildymas.

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės

Pastarąjį dešimtmetį poveikį Viduržemio jūros regionui darė keletas tarptautinių ir regioninių geopolitinių ir ekonominių pokyčių, nulėmusių politinį nestabilumą ir paskatinusių didesnius migracijos ir prieglobsčio prašytojų srautus iš pietinių Viduržemio jūros krantų į jos šiaurinę pakrantę, visų pirma į ES geografinėje periferijoje esančias ES pietinese valstybes nares: Graikiją, Italiją, Ispaniją, Maltą ir Kiprą.

Pietinės ES valstybės narės staiga susidūrė su dideliu skaičiumi iš Viduržemio jūros regiono atvykstančių asmenų, kurie nelegaliai jūra kirsdami tarptautines sienas bando pabėgti nuo konfliktų, persekiojimo arba tiesiog pagerinti savo ekonomines galimybes. 2010 m. asmenų, laivybai netinkamais laivais kirtusių pietines ES jūrų sienas, buvo maždaug 10 000, 2011 m. jų skaičius viršijo 70 000, 2012 m. sumažėjo iki maždaug 20 000; daugumą šių sienos kirtimo operacijų organizavo kontrabandininkai.

Nors šis reiškinys ES nėra plačiai paplitęs, jis daro įtaką visai ES. Dėl šios padėties ES sulaukė raginimų skubiai užtikrinti didesnį solidarumą ir tvariai reaguoti padedant šalims, labiausiai kenčiančioms nuo neteisėto migrantų atvykimo jūra. Atsakomybės pasidalijimas ir solidarumas tapo būtinais veiksniais, padedančiais užtikrinti, kad ES būtų visapusiškai laikomasi prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių pagrindinių teisių.

Atrodo, kad Komisijos pasiūlymo nuostatos gerai suderintos ir juo siekiama to paties tikslo kaip ir panaikintu sprendimu – į vieną teisės aktą įtraukti esamas ES ir tarptautinės teisės nuostatas, kad valstybių narių priimtos tarptautinės teisės nuostatos nebūtų aiškinamos skirtingai ir nebūtų skirtingos praktikos, siekiant užtikrinti Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) koordinuojamų jūros operacijų rezultatyvumą.

Tačiau šiuo pasiūlymu stengiamasi nuveikti daugiau – panaikinto sprendimo II dalis (neprivalomos rekomendacijos paieškos ir gelbėjimo, taip pat išgelbėtų ar perimtų asmenų išlaipinimo atvejams) dabar taps teisiškai privaloma ir tiesiogiai taikytina valstybėse narėse, nustatant taisykles, kaip elgtis tokiais atvejais vykdant visas FRONTEX koordinuojamas jūrų operacijas. Taip stengiamasi reaguoti į dėl FRONTEX operacijų išsakytą kritiką tam tikrais paieškos ir gelbėjimo klausimais.

Išvados

Teisiškai privaloma priemonė

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu byloje C-355/10, be kitų dalykų, patvirtinta, kad ES yra kompetentinga leisti teisės aktus Tarybos sprendimo 2010/252/ES taikymo srityje. Taip pat aišku, kad pasiūlymo taikymo sritis nėra platesnė negu dabartinio Sprendimo 2010/252/ES ir kad papildomi privalomi elementai atitinka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką.

Teisiniai ir teisminiai pagrindinių teisių apsaugos pokyčiai

Pasiūlyme atsižvelgiama į teisinius ir teisminius pokyčius (pvz., Reglamento (EB) Nr. 2007/2004 pakeitimus ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą byloje Hirsi Jamaa ir kt. prieš Italiją), susijusius su pagrindinių teisių apsauga ir negrąžinimo principu vykdant jūrų operacijas.

Būtinybė apsaugoti mūsų sienas ir turėti veiksmingą sienų kontrolės sistemą neturi neigiamo poveikio į Europos pakrantes atvykstančių migrantų pagrindinėms teisėms. Teisės į gyvybę ir negrąžinimo principo laikymasis yra itin svarbios pagrindinės teisės ir Europos Sąjunga bei jos valstybės narės turi užtikrinti, kad jos būtų iki galo įgyvendinamos ir jų būtų visapusiškai laikomasi.

Būtina užtikrinti papildomą teisinį aiškumą dėl pagrindinių teisių laikymosi vykdant jūrų stebėjimą ir išlaipinant jūroje perimtus ar išgelbėtus asmenis, įskaitant visapusišką negrąžinimo principo laikymąsi. Tuo požiūriu buvo pateikta keletas pakeitimų, kuriais siekiama įtvirtinti negrąžinimo principą bei apsaugoti žmogaus teises ir pabrėžiama, kad visos tose operacijose dalyvaujančios valstybės narės privalo laikytis tarptautiniame teisyne ir ES acquis, įskaitant atitinkamą teismų praktiką, nustatytų pareigų.

Solidarumo principo įtvirtinimas

Deramai atsižvelgiant į valstybių narių suverenias galias jų teritoriniuose vandenyse, vienas iš pagrindinių šio pasiūlymo tikslų – pasiekti, kad valstybės narės aktyviau bendradarbiautų vykdydamos FRONTEX koordinuojamas operacijas, kurioms visada turėtų būti gaunamas atitinkamos valstybės narės leidimas imtis veiksmų jos teritoriniuose vandenyse.

Nors pagrindinė pareiga užtikrinti, kad būtų taikomos tinkamos prieglobsčio sistemos ir sienų valdymo sistemos, tenka valstybėms, Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir Stokholmo programoje reikalaujama parodyti didesnį solidarumą ir sąžiningai padalyti ES institucijų ir valstybių narių atsakomybę kuriant bendrą Europos prieglobsčio sistemą ir laipsniškai parengiant integruotą išorės sienų valdymo sistemą. Šiuo metu ES teisinėje sistemoje jau esama įvairių solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo priemonių, galinčių padėti naikinti valstybių narių prieglobsčio sistemoms ir sienų valdymo sistemoms būdingas apsaugos spragas bei trūkumus ir gerinti visos bendros Europos prieglobsčio sistemos kokybę.

Pasinaudoti tomis įvairiomis turimomis priemonėmis, įskaitant žmogiškuosius, techninius ir finansinius išteklius – atitinkamos valstybės narės prerogatyva. Dar reikia toliau plėtoti ES vidaus sistemą, pagal kurią perkeliami tam tikrą teisinį statusą po išlaipinimo įgiję asmenys. 2010 EUREMA – Maltos ES perkėlimo projektas, apimantis 10 ES valstybių narių, yra geras solidarumo stiprinimo pavyzdys.

Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (11.10.2013)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išorės jūrų sienų stebėjimo vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą taisyklės
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Nuomonės referentė: Norica Nicolai

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Saugumo ir gynybos pakomitetis mano, kad reikalingi tik tam tikri pasiūlyto reglamento patobulinimai, kuriais būtų pabrėžiamos tos specialios Agentūros darbo sritys, kurios susijusios su saugumo problemomis arba kurios gali būti netiesiogiai siejamos su ES santykių su trečiosiomis šalimis raida. Skatinama komunikacija ES viduje, ypač su EIVT, su saugumu susijusios informacijos, kurią gali gauti Agentūra, klausimais. Taip pat atkreipiamas dėmesys į rizikingas jūrų zonas, kuriose reikia spręsti konfliktus ir saugumo uždavinius, nes tai gali būti pagrindinis su išorės jūrų sienų stebėjimu susijusių problemų šaltinis. Nuomonėje taip pat siekiama skatinti trečiųjų šalių piliečių, kurie gali būti ištikti nelaimės Agentūros operacijų vykdymo metu, teisių užtikrinimą ir teikiamą apsaugą ir užtikrinti tų ES piliečių, kurie atsakingi už pagalbą, apsaugą. Galiausiai, atsižvelgiant į tai, kad ketinama plėsti Šengeno erdvę, siūloma, kad tai taip pat būtų šio reglamento dalis siekiant išvengti blokavimo ateityje.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1a) ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas toms jūros teritorijoms, kurios yra natūralios ES jūrų sienos, tačiau dėl savo geografinės vietos kelia ypatingų saugumo problemų ir todėl joms reikalingos strategiškai išsamios priemonės. Tai taikoma Juodosios jūros ir Baltijos jūros regionams, kur didelių saugumo problemų gali kilti ne tik dėl nusikalstamos veikos, pvz., neteisėto sienos kirtimo ir kontrabandos gabenimo, bet ir dėl įšaldytųjų konfliktų zonų artumo;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b) Šis reglamentas nedaro poveikio pagal tarptautinę teisę numatytoms pareigoms visiems civiliniams, kariniams ir komerciniams laivams, plaukiojantiems su ES valstybės narės vėliava, apsaugoti nelaimės jūroje ištiktus asmenis.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2007/2004 įkurta Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) yra atsakinga už valstybių narių operatyvaus bendradarbiavimo koordinavimą valdant išorės sienas, įskaitant sienų stebėjimą. Agentūra taip pat yra atsakinga už pagalbos teikimą valstybėms narėms tomis aplinkybėmis, kai reikia didesnės techninės pagalbos prie jų išorės sienų, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie atvejai gali būti susiję su humanitarinėmis krizėmis ir gelbėjimo darbais jūroje. Reikia papildomų taisyklių, reglamentuojančių sienų stebėjimo veiklą, kurią vienos valstybės narės jūrų ir oro padaliniai vykdo prie kitų valstybių narių jūrų sienos arba atvirojoje jūroje, kai jų operatyvų bendradarbiavimą koordinuoja Agentūra, kad toks bendradarbiavimas būtų labiau sustiprintas;

(2) 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2007/2004 įkurta Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) yra atsakinga už valstybių narių operatyvaus bendradarbiavimo koordinavimą valdant išorės sienas, įskaitant sienų stebėjimą. Agentūra taip pat yra atsakinga už pagalbos teikimą valstybėms narėms tomis aplinkybėmis, kai reikia didesnės techninės pagalbos prie jų išorės sienų, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie atvejai gali būti susiję su humanitarinėmis krizėmis ir gelbėjimo darbais jūroje. Reikia papildomų taisyklių, reglamentuojančių sienų stebėjimo veiklą, kurią vienos valstybės narės jūrų ir oro padaliniai vykdo prie kitų valstybių narių jūrų sienos arba atvirojoje jūroje, kai jų operatyvų bendradarbiavimą koordinuoja Agentūra, kad toks bendradarbiavimas būtų labiau sustiprintas. Šiuo tikslu Agentūra stengiasi naudoti esamų technologijų inovacines taikomąsias sistemas siekdama pagerinti ir supaprastinti informacijos rinkimą bei dalijimąsi informacija, ypač kalbant apie tas jūrų zonas, kuriose dažniausiai pasitaiko neteisėtų sienos kirtimų ir kuriose dėl geografinių ir klimato priežasčių sudėtingiau tinkamai stebėti tokį judėjimą;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) vykdant sienų stebėjimo operacijas jūroje gali susidaryti padėtis, kai nelaimės ištiktiems asmenims reikės suteikti pagalbą. Pagal tarptautinę teisę kiekviena valstybė privalo įpareigoti su jos vėliava plaukiojančio laivo kapitoną, kiek tai įmanoma nesukeliant didelio pavojaus pačiam laivui, įgulai ar keleiviams, suteikti pagalbą bet kokiam jūroje aptiktam asmeniui, jei iškyla jo žūties pavojus, ir vykti didžiausiu galimu greičiu gelbėti nelaimės ištiktų asmenų. Tokia pagalba turėtų būti teikiama neatsižvelgiant į asmenų, kuriems teiktina pagalba, pilietybę arba statusą ar aplinkybes, kuriomis jie surandami;

(7) vykdant sienų stebėjimo operacijas jūroje gali susidaryti padėtis, kai nelaimės ištiktiems asmenims reikės suteikti pagalbą. Pagal tarptautinę teisę kiekviena valstybė privalo įpareigoti su jos vėliava plaukiojančio laivo kapitoną, kiek tai įmanoma nesukeliant didelio pavojaus pačiam laivui, įgulai ar keleiviams, suteikti pagalbą bet kokiam jūroje aptiktam asmeniui, jei iškyla jo žūties pavojus, ir vykti didžiausiu galimu greičiu gelbėti nelaimės ištiktų asmenų. Tokia pagalba turėtų būti teikiama neatsižvelgiant į asmenų, kuriems teiktina pagalba, pilietybę arba statusą ar aplinkybes, kuriomis jie surandami; taigi neturėtų būti imamasi priemonių, įskaitant baudžiamuosius procesus ir sankcijas, kuriomis laivų kapitonai būtų atgrasomi nuo pagalbos teikimo nelaimės jūroje ištiktiems asmenims;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) pagal Reglamentą (EB) Nr. 2007/2004 Agentūros koordinuojamos sienų stebėjimo operacijos yra vykdomos pagal veiksmų planą. Todėl jūrų operacijų atveju į veiksmų planą turėtų būti įtraukta konkreti informacija apie atitinkamos jurisdikcijos galiojimą ir atitinkamų teisės aktų taikymą geografinėje vietovėje, kurioje vykdoma bendra operacija ar bandomasis projektas, įskaitant nuorodas į tarptautinius ir Sąjungos teisės aktus dėl perėmimo, gelbėjimo darbų jūroje ir išlaipinimo. Savo ruožtu šis reglamentas reglamentuoja perėmimo, gelbėjimo jūroje ir išlaipinimo klausimus, susijusius su Agentūros koordinuojamomis jūrų sienų stebėjimo operacijomis;

(9) pagal Reglamentą (EB) Nr. 2007/2004 Agentūros koordinuojamos sienų stebėjimo operacijos yra vykdomos pagal veiksmų planą. Todėl jūrų operacijų atveju į veiksmų planą turėtų būti įtraukta konkreti informacija apie atitinkamos jurisdikcijos galiojimą ir atitinkamų teisės aktų taikymą geografinėje vietovėje, kurioje vykdoma bendra operacija ar bandomasis projektas, įskaitant nuorodas į tarptautinius ir Sąjungos teisės aktus dėl perėmimo, gelbėjimo darbų jūroje ir išlaipinimo, įskaitant taisykles ir procedūras, kuriomis užtikrinama, kad operacijos metu būtų nustatyti asmenys, kuriems reikalinga tarptautinė pagalba, įskaitant potencialias prekybos žmonėmis aukas, nelydimus nepilnamečius ir kitus pažeidžiamus asmenis, ir kad jiems būtų suteikta tinkama pagalba. Šis reglamentas reglamentuoja perėmimo, gelbėjimo jūroje ir išlaipinimo klausimus, susijusius su Agentūros koordinuojamomis jūrų sienų stebėjimo operacijomis;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, t. y. teisės į gyvybę, žmogaus orumo, kankinimo ir nežmoniško ar žeminamo elgesio arba baudimo uždraudimo, teisės į laisvę ir saugumą, negrąžinimo principo, nediskriminavimo, teisės į veiksmingą teisinę gynybą, teisės į prieglobstį ir vaiko teisių;

(11) šiame reglamente paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, t. y. teisės į gyvybę, žmogaus orumo, kankinimo ir nežmoniško ar žeminamo elgesio arba baudimo uždraudimo, teisės į laisvę ir saugumą, negrąžinimo principo, nediskriminavimo, teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir asmens duomenų apsaugą, teisės į prieglobstį ir vaiko teisių;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) kalbant apie tas šalis, kurios nori prisijungti prie Šengeno erdvės, būtent Bulgariją, Kiprą ir Rumuniją, ir kurios arba jau yra prisijungusios prie minėtos erdvės ir bendradarbiauja su Agentūra, arba jau įgyvendino visus standartus, susijusius su įtraukimu į Šengeno erdvės programas ir veiksmus, turėtų būti numatytos nuostatos Agentūros planuose ir biudžete dėl jų neišvengiamo įsijungimo į Šengeno erdvę, atsižvelgiant į aukštus acquis įgyvendinimo standartus ir jų besiribojančias jūrų zonas, kurios kelia ypač daug problemų Europos Sąjungos saugumui;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11. saugi vieta – vieta, kuri laikoma gelbėjimo operacijų užbaigimo vieta ir kurioje nekyla grėsmės išgelbėtų asmenų gyvybei, taip pat ir jų pagrindinių teisių apsaugai, kurioje gali būti patenkinti jų pagrindiniai žmogiškieji poreikiai ir iš kurios galima suorganizuoti išgelbėtų asmenų nugabenimą į kitą paskirties ar galutinės paskirties vietą;

11. saugi vieta – vieta, kuri laikoma gelbėjimo operacijų užbaigimo vieta ir kurioje užtikrinama išgelbėtų asmenų gyvybės, taip pat jų pagrindinių ir žmogaus teisių apsauga, kurioje gali būti patenkinti jų pagrindiniai žmogiškieji poreikiai ir iš kurios galima suorganizuoti išgelbėtų asmenų nugabenimą į kitą paskirties ar galutinės paskirties vietą;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 12 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) veiklos planas – planas Reglamento (EB) Nr. 2007/2004 3a ir 8e straipsniuose nustatyta reikšme.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prieš nuspręsdami dėl išlaipinimo trečiojoje šalyje dalyvaujantieji padaliniai atsižvelgia į tos trečiosios šalies bendrą situaciją, o perimti arba išgelbėti asmenys neišlaipinami toje trečiojoje šalyje, jeigu priimančiajai valstybei narei arba dalyvaujančiosioms valstybėms narėms yra arba turi būti žinoma, kad ši trečioji šalis užsiima 1 dalyje aprašyta praktika.

2. Prieš nuspręsdamos dėl išlaipinimo trečiojoje šalyje Agentūra, priimančioji ir kitos dalyvaujančiosios valstybės narės atsižvelgia į tos trečiosios šalies bendrą situaciją, o perimti arba išgelbėti asmenys neišlaipinami toje trečiojoje šalyje, jeigu jiems yra žinoma, kad ši trečioji šalis užsiima 1 dalyje aprašyta praktika. Atsižvelgiant į tai ir laikantis nagrinėjimo procedūros, nurodytos Reglamento Nr. 182/2011 5 straipsnyje, patvirtinamas trečiųjų šalių sąrašas.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Perimti ar išgelbėti asmenys, kuriems, dalyvaujančiųjų padalinių manymu, tarptautinė apsauga nereikalinga arba kurie tokios apsaugos neprašo, gali būti grąžinti į jų kilmės šalį arba į bet kokią kitą šalį, kurioje yra jų įprastinė gyvenamoji vieta arba kurios pilietybę jie turi.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Išlaipinimo trečiojoje šalyje atveju dalyvaujantieji padaliniai nustato perimtų ar išgelbėtų asmenų tapatybę ir kuo išsamiau įvertina jų asmenines aplinkybes prieš juos išlaipinant. Jie tinkamu būdu informuoja perimtus ar išgelbėtus asmenis apie išlaipinimo vietą ir jiems suteikia galimybę nurodyti bet kokias priežastis, dėl kurių, jų manymu, juos išlaipinus siūlomoje vietoje būtų pažeistas negrąžinimo principas.

3. Išlaipinimo trečiojoje šalyje atveju dalyvaujantieji padaliniai nustato perimtų ar išgelbėtų asmenų tapatybę ir įvertina jų asmenines aplinkybes. Jie tinkamu būdu informuoja perimtus ar išgelbėtus asmenis apie išlaipinimo vietą ir jiems suteikia galimybę nurodyti bet kokias priežastis, dėl kurių, jų manymu, juos išlaipinus siūlomoje vietoje būtų pažeistas negrąžinimo principas.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Ši informacija perduodama ir Europos išorės veiksmų tarnybos Žvalgybos analizės centrui (INTCEN), kuris veikia kaip centrinis valstybių narių, Europos Vadovų Tarybos ir atitinkamų tarnybų dalijimosi informacija punktas, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų keitimosi informacija poreikį.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Valstybės narės stengiasi stiprinti bendradarbiavimą su ES agentūra, FRONTEX išteklius taip pat naudodamos daugiausiai strategiškai labai svarbiose jūrų zonose, kuriose dažniau pasitaiko nusikalstamos prekybos žmonėmis atvejų ir kyla saugumo ir gynybos problemų.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Būdami priimančiosios valstybės narės arba dalyvaujančiosios valstybės narės teritoriniuose vandenyse dalyvaujantieji padaliniai imasi vienos ar daugiau toliau nurodytų priemonių, jei yra pakankamo pagrindo įtarti, kad laivas gabena asmenis, siekiančius išvengti patikrinimo sienos perėjimo punktuose, arba neteisėtai gabena migrantus jūra:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Priimančioji valstybė narė arba dalyvaujančioji valstybė narė, kurios teritoriniuose vandenyse atliekamas perėmimas, leidžia imtis 1 dalyje nurodytų priemonių ir per Tarptautinį koordinavimo centrą tinkamai informuoja dalyvaujantįjį padalinį. Dalyvaujantysis padalinys per Tarptautinį koordinavimo centrą informuoja priimančiąją valstybę narę, ar laivo kapitonas reikalauja, kad būtų informuotas vėliavos valstybės diplomatas ar konsulinis pareigūnas.

2. Priimančioji valstybė narė, kurios teritoriniuose vandenyse atliekamas perėmimas, leidžia imtis 1 dalyje nurodytų priemonių ir per Tarptautinį koordinavimo centrą tinkamai informuoja dalyvaujantįjį padalinį. Dalyvaujantysis padalinys per Tarptautinį koordinavimo centrą informuoja priimančiąją valstybę narę, ar laivo kapitonas reikalauja, kad būtų informuotas vėliavos valstybės diplomatas ar konsulinis pareigūnas.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei yra pakankamo pagrindo įtarti, kad nacionalinės priklausomybės neturintis laivas arba laivas, kuris gali būti prilygintas nacionalinės priklausomybės neturinčiam laivui, gabena asmenis, siekiančius išvengti patikrinimo sienos perėjimo punktuose, arba neteisėtai gabena migrantus jūra, priimančioji valstybė narė arba dalyvaujančioji valstybė narė, kurios teritoriniuose vandenyse yra perimamas nacionalinės priklausomybės neturintis laivas, leidžia ir nurodo dalyvaujančiajam padaliniui jį sustabdyti ir imtis bet kurių 1 dalyje nustatytų priemonių.

3. Jei yra pakankamo pagrindo įtarti, kad nacionalinės priklausomybės neturintis laivas arba laivas, kuris gali būti prilygintas nacionalinės priklausomybės neturinčiam laivui, gabena asmenis, siekiančius išvengti patikrinimo sienos perėjimo punktuose, arba neteisėtai gabena migrantus jūra, priimančioji valstybė narė, kurios teritoriniuose vandenyse yra perimamas nacionalinės priklausomybės neturintis laivas, leidžia ir nurodo dalyvaujančiajam padaliniui jį sustabdyti ir imtis bet kurių 1 dalyje nustatytų priemonių.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Būdami atvirojoje jūroje dalyvaujantieji padaliniai, gavę vėliavos valstybės leidimą pagal Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo, imasi vienos ar daugiau toliau nurodytų priemonių, jei yra pakankamo pagrindo įtarti, kad laivas neteisėtai gabena migrantus jūra:

1. Būdami atvirojoje jūroje dalyvaujantieji padaliniai ir, jei reikia, konsultacinio forumo atstovai, gavę vėliavos valstybės leidimą pagal Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo, imasi vienos ar daugiau toliau nurodytų priemonių, jei yra pakankamo pagrindo įtarti, kad laivas neteisėtai gabena migrantus jūra:

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Dalyvaujantieji padaliniai nedelsdami informuoja atsakingą Gelbėjimo koordinavimo centrą apie jų parengtą padėties įvertinimą. Laukdami gelbėjimo koordinavimo centro nurodymų, dalyvaujantieji padaliniai imasi visų reikiamų priemonių atitinkamų asmenų saugumui užtikrinti.

7. Dalyvaujantieji padaliniai nedelsdami informuoja atsakingą Gelbėjimo koordinavimo centrą apie jų parengtą padėties įvertinimą. Laukdami gelbėjimo koordinavimo centro nurodymų, dalyvaujantieji padaliniai imasi visų reikiamų priemonių atitinkamų asmenų saugumui ir jų žmogaus teisių gerbimui užtikrinti.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1. Kiekviena valstybė narė įpareigoja su jos vėliava plaukiojančio laivo kapitoną vykti didžiausiu galimu greičiu gelbėti nelaimės jūroje ištiktų asmenų ir suteikti jiems visą įmanomą pagalbą, neatsižvelgiant į jų pilietybę arba statusą ar aplinkybes, kuriomis tie asmenys surandami, jei kapitonas gali tai padaryti nekeldamas didelio pavojaus laivui, įgulai arba keleiviams. Valstybės narės nesiima jokių priemonių, įskaitant baudžiamuosius procesus ir sankcijas, prieš laivo kapitonus, kurie gelbėjo nelaimės ištiktus asmenis ir atgabeno juos į jų teritorijoje esantį uostą.

 

2. Šiuo reglamentu reguliuojamai veiklai jūroje taikoma Agentūros strategija pagrindinių teisių klausimais ir pagrindinių teisių pareigūno ir konsultacinio forumo veikla, kaip numatyta Reglamento Nr. 2007/2004 26a straipsnyje.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Išorės jūrų sienų stebėjimas vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą

Nuorodos

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

18.4.2013

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Norica Nicolai

30.5.2013

Svarstymas komitete

18.9.2013

 

 

 

Priėmimo data

10.10.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

8

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Charalampos Angourakis, Andrew Duff, Hélène Flautre, Dominique Vlasto, Paweł Zalewski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Vojtěch Mynář, Andreas Pitsillides, Vilja Savisaar-Toomast

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (18.9.2013)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išorės jūrų sienų stebėjimo vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą taisyklės
(COM(2013) 0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Nuomonės referentė: Nathalie Griesbeck

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Įžanga

Europos Parlamentui iniciavus teisinius veiksmus, Teisingumo Teismas savo 2012 m. rugsėjo 5 d. sprendimu panaikino Tarybos spendimą 2010/252/ES, kuriuo nustatomos papildomos nuostatos, taikomos pagal Šengeno sienų kodeksą vykdomai sienų kontrolei. Europos Parlamentas manė, kad Tarybos sprendimas viršijo įgyvendinimo įgaliojimus, suteiktus pagal šio kodekso 12 straipsnio 5 dalį, nes buvo įterpti nauji ar pakeisti esminiai jo elementai.

Pasiūlymo taikymo sritis ir turinys panašūs į buvusio anuliuoto sprendimo. Be to, jame atsispindi Reglamento (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiančio Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą, pakeitimai ir atsižvelgiama į teisės, susijusios su pagrindinėmis teisėmis, raidą.

Pasiūlymo pagrindas – daugelis tarptautinių teisinių priemonių, visų pirma Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija, jūrų paieškos ir gelbėjimo konvencija, konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, Protokolas dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, papildantis Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (vadinamoji Palermo konvencija).

2. Su transportu susiję pasiūlymo aspektai

Komisijos pasiūlyme sienų stebėjimo sąvoka išplečiama į ją įtraukiant galimybę perimti laivą, kai kyla rimtų įtarimų, jog laivas gabena asmenis, siekiančius išvengti patikrinimo sienos perėjimo punktuose, arba neteisėtai gabena migrantus jūra. Taikymo sritis taip pat apima sienų stebėjimo operacijų jūroje metu vykdomus paieškos ir gelbėjimo veiksmus.

3. Nuomonės referentės pastabos

Nuomonės referentė teigiamai vertina pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatomos išorės jūrų sienų stebėjimo taisyklės, pagal kurias stebėjimo sąvoka apima paieškos ir gelbėjimo veiksmus, nes abiejų rūšių veiksmai yra labai susiję.

Tačiau, kai kalbama apie laivų perėmimą jūroje, nuomonės referentė laikosi nuomonės, kad reiktų numatyti tokias apsaugos nuostatas, kokios nustatytos Palermo konvencijos III priede, visų pirma dėl elgesio su laive esančiais asmenimis ir jų saugumo, taip pat dėl laivo arba, jei taikoma, krovinio saugumo.

Kalbant apie sienos apsaugos pareigūnus, nuomonės referentė mano, kad jų teisinis rengimas turėtų būti papildytas praktiniais mokymais, kaip suteikti pagalbą nelaimės ištiktiems asmenims, visų pirma humanitarinės pagalbos ir skubios medicinos pagalbos srityje.

Kad operatyviai galėtų reaguoti į humanitarinius poreikius, laivai, dalyvaujantys koordinuojamoje kontrolės veikloje, turėtų būti aprūpinti standartizuotais medicininiais ir humanitariniais rinkiniais ir juose, jei įmanoma, turėtų būti medikų.

Atsižvelgdama į tai, su kokiu pavojumi yra susijusios gelbėjimo jūroje operacijos, kai atliekamas perkėlimas iš vieno laivo į kitą, nuomonės referentė ragina Komisiją numatyti mokslinių tyrimų projektams skirti finansavimą pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ siekiant sustiprinti tokių operacijų saugumą, visų pirma tais atvejais, kai jūroje siaučia audra, arba patobulinti laivų, atliekančių stebėjimo užduotis, sandarą ir įrangą.

Nuomonės referentė taip pat primena, kad jūrų stebėjimas kainuoja brangiai ir todėl svarbu sustiprinti jūrų stebėjimą vykdančių agentūrų bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, kaip tai rekomenduoja daryti Komisija pagal integruotą jūrų politiką. Būtent todėl nuomonės referentė pageidauja, kad atsižvelgiant į bandomųjų eksperimentų MARSUNO ir BlueMassMed rezultatus būtų kuo greičiau sukurta ES jūrų srities stebėjimui skirta bendra dalijimosi informacija aplinka (CISE). Ji pageidauja, kad Agentūros vaidmuo šioje srityje būtų apibrėžtas reglamente, neskaitant pasiūlyme dėl reglamento, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR), jau numatytų nuostatų.

Nuomonės referentė taip pat suvokia, kad prievolė, taikoma visiems laivams suteikti pagalbą visiems nelaimės jūroje ištiktiems asmenimis, kartais prieštarauja Direktyvos 2002/90/EB, apibrėžiančios padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi, nuostatoms. Iš tiesų, privatiems laivams galėtų grėsti teisinė atsakomybė už tai, kad išgelbėjo migrantus. Nors tokie atvejai pasitaiko retai, jie galėtų atgrasyti kapitonus gelbėti nelegalius migrantus. Todėl nuomonės referentė ragina Komisiją peržiūrėti Direktyvą 2002/90/EB, kad būtų atsižvelgta į šias gelbėjimo jūroje situacijas.

Galiausiai nuomonės referentė norėtų pasidžiaugti Europos ombudsmeno P. Nikiforoso Diamandouroso iniciatyva[1], pagal kurią 2012 m. kovą buvo pradėtas vykdyti Europos sienų agentūros įsipareigojimų pagrindinių teisių srityje praktinio įgyvendinimo tyrimas.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) vykdant paieškos ir gelbėjimo operacijas, laivuose turėtų būti bent būtiniausia saugos įranga ir atliktas laivo įgulos instruktažas siekiant užtikrinti perimtų asmenų ir įgulos saugumą, kaip nustatyta Direktyvoje 2012/35/ES dėl minimalaus jūrininkų rengimo apie keleivinių laivų saugos taisykles ir standartus (I priedo 5 skyriaus V/2 taisyklės 6 dalis);

Pagrindimas

Turėtų būti sudarytas aiškus avarijos likvidavimo priemonių planas ir aiškiai paskirstyta įgulos narių atsakomybė.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) vykdant sienų stebėjimo operacijas jūroje gali susidaryti padėtis, kai nelaimės ištiktiems asmenims reikės suteikti pagalbą. Pagal tarptautinę teisę kiekviena valstybė privalo įpareigoti su jos vėliava plaukiojančio laivo kapitoną, kiek tai įmanoma nesukeliant didelio pavojaus pačiam laivui, įgulai ar keleiviams, suteikti pagalbą bet kokiam jūroje aptiktam asmeniui, jei iškyla jo žūties pavojus, ir vykti didžiausiu galimu greičiu gelbėti nelaimės ištiktų asmenų. Tokia pagalba turėtų būti teikiama neatsižvelgiant į asmenų, kuriems teiktina pagalba, pilietybę arba statusą ar aplinkybes, kuriomis jie surandami;

(7) vykdant sienų stebėjimo operacijas jūroje gali susidaryti padėtis, kai nelaimės ištiktiems asmenims reikės suteikti pagalbą. Pagal tarptautinę teisę kiekviena valstybė privalo įpareigoti su jos vėliava plaukiojančio laivo kapitoną, kiek tai įmanoma nesukeliant didelio pavojaus pačiam laivui, įgulai ar keleiviams, suteikti pagalbą bet kokiam jūroje aptiktam asmeniui, jei iškyla jo žūties pavojus, ir vykti didžiausiu galimu greičiu gelbėti nelaimės ištiktų asmenų. Tokia pagalba turi būti teikiama neatsižvelgiant į asmenų, kuriems teiktina pagalba, pilietybę arba statusą ar aplinkybes, kuriomis jie surandami;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) šią pareigą valstybės narės turėtų vykdyti pagal tarptautinių dokumentų, reglamentuojančių paieškos ir gelbėjimo atvejus, taikomas nuostatas ir vadovaudamosi su pagrindinių teisių apsauga susijusiais reikalavimais. Šis reglamentas neturėtų daryti įtakos paieškos ir gelbėjimo tarnybų pareigoms, įskaitant pareigą užtikrinti, kad koordinavimas ir bendradarbiavimas vyktų taip, jog išgelbėtus asmenis būtų galima pristatyti į saugų uostą ar vietą;

(8) šią pareigą valstybės narės turi vykdyti pagal tarptautinių dokumentų, reglamentuojančių paieškos ir gelbėjimo atvejus, taikomas nuostatas ir vadovaudamosi su pagrindinių teisių apsauga susijusiais reikalavimais. Šis reglamentas nedaro įtakos paieškos ir gelbėjimo tarnybų pareigoms, įskaitant pareigą užtikrinti, kad koordinavimas ir bendradarbiavimas vyktų taip, jog išgelbėtus asmenis būtų galima pristatyti į saugų uostą ar vietą;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) vykdant perėmimo operacijas jūroje, visų pirma reikia užtikrinti laive esančių asmenų gyvybių gelbėjimą ir apsaugą, bet taip pat reikėtų atsižvelgti į laivo arba, jei taikoma, krovinio saugumą, kaip tai numatyta JT protokole dėl neteisėto migrantų įvežimo. Apieškant laivą į jūrų aplinkos apsaugą turėtų būti atsižvelgiama su sąlyga, kad nebūtų keliamas pavojus laive esantiems asmenims;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) komunikate „Integruota jūrų politika Europos Sąjungai“ Komisija įsipareigojo imtis „veiksmų, kad stebėjimo sistemoje būtų daugiau sąveikos, siekiant sujungti esamas stebėsenos ir sekimo sistemas, naudojamas jūrų saugai ir saugumui užtikrinti, jūrų aplinkai saugoti, žvejybai kontroliuoti, išorinėms sienoms kontroliuoti ir kitokiai teisės įgyvendinimo priežiūros veiklai vykdyti“. Taip turėtų būti užtikrinama, kad priežiūros institucijų vykdomi veiksmai būtų geriau valdomi ir padėtų sumažinti išlaidas. Esant tokioms aplinkybėms ir siekiant sudaryti palankesnes sąlygas stebėjimo ir gelbėjimo operacijoms jūroje, Agentūra turėtų sudaryti palankesnes sąlygas ES jūrų srities stebėjimui skirtai bendrai dalijimosi informacija aplinkai (BDIA) kurti. Kai BDIA sistema pradės veikti, Agentūra turėtų būti atsakinga už dalyvaujančiųjų padalinių prieigos teisių administravimą;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priemonės, kurių imamasi jūrų operacijos tikslu, vykdomos taip, kad nekiltų pavojaus perimtų ar išgelbėtų asmenų saugumui ir dalyvaujančiųjų padalinių saugumui.

Priemonės, kurių imamasi jūrų operacijos tikslu, visapusiškai atitinka ES teisės aktus, taikomus įrangai ir laivo įgulos mokymams, siekiant užtikrinti perimtų ar išgelbėtų asmenų saugumą ir dalyvaujančiųjų padalinių saugumą.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Dalyvaujančiųjų padalinių sienų stebėjimo operacijoms naudojamuose laivuose turėtų būti standartizuoti medicininiai ir humanitariniai rinkiniai, kuriuose būtų pakankamai vandens, maisto ir apklotų, kad būtų galima kuo greičiau patenkinti būtiniausius poreikius, atsižvelgiant į tai, kad daug perimtų laivų yra netinkami plaukioti ir neregistruoti. Reikėtų skatinti, kad sienų stebėjimo padaliniuose būtų medicinos darbuotojų.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Joks asmuo neišlaipinamas šalyje arba kitaip perduodamas valdžios institucijoms tos šalies, kurioje tokiam asmeniui kyla didelė rizika sulaukti mirties bausmės, būti kankinamam arba kitaip patirti nežmonišką ar žeminantį elgesį arba baudimą, arba šalyje, kurioje jam kyla didelė rizika būti išsiųstam, išvežtam į kitą šalį arba jai perduotam pažeidžiant negrąžinimo principą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prieš nuspręsdami dėl išlaipinimo trečiojoje šalyje dalyvaujantieji padaliniai atsižvelgia į tos trečiosios šalies bendrą situaciją, o perimti arba išgelbėti asmenys neišlaipinami toje trečiojoje šalyje, jeigu priimančiajai valstybei narei arba dalyvaujančiosioms valstybėms narėms yra arba turi būti žinoma, kad ši trečioji šalis užsiima 1 dalyje aprašyta praktika.

2. Prieš nuspręsdami dėl išlaipinimo trečiojoje šalyje dalyvaujantieji padaliniai atsižvelgia į tos trečiosios šalies bendrą situaciją ir į dvišalius tos šalies ir vienos ar daugiau valstybių narių susitarimus dėl migracijos, jei tokių yra, sudarytus pagal tarptautinę teisę. Po šio nagrinėjimo perimti arba išgelbėti asmenys neišlaipinami toje trečiojoje šalyje, jeigu priimančiajai valstybei narei arba dalyvaujančiosioms valstybėms narėms yra arba turi būti žinoma, kad ši trečioji šalis užsiima 1 dalyje aprašyta praktika.

Pagrindimas

Vadovaujantis galiojančia tarptautine teise svarbu pradėti taikyti šį kriterijų siekiant įprasminti dvišalius susitarimus ir taip sustiprinti trečiųjų šalių poziciją.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jūrų operacijoje dalyvaujantys sienos apsaugos pareigūnai supažindinami su atitinkamomis nuostatomis dėl pagrindinių teisių, pabėgėlių teise ir paieškos ir gelbėjimo veiklos tarptautiniu teisiniu režimu.

5. Jūrų operacijoje dalyvaujantys sienos apsaugos pareigūnai supažindinami su atitinkamomis nuostatomis dėl pagrindinių teisių, pabėgėlių teise ir paieškos ir gelbėjimo veiklos tarptautiniu teisiniu režimu, taip pat jiems surengiami specializuoti praktiniai mokymai, kad jie nedelsdami galėtų suteikti pagalbą nelaimės ištiktiems asmenims, visų pirma humanitarinę pagalbą ir skubią medicininę pagalbą.

Pagrindimas

Valstybėse, kuriose pakrančių apsaugos ir sienos apsaugos tarnybos yra atskirtos, pastarosios tarnybos pareigūnai paprastai nėra baigę specializuotų tipinių mokymų, kaip suteikti skubią medicininę ir humanitarinę pagalbą. Humanitarinių krizių (dažnai kritiškų) atveju, svarbu, kad humanitarinę pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas būtų galima suteikti kaip galima greičiau, dar prieš atvykstant gelbėtojams.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Aptikus laivą, kuriuo, kaip įtariama, neteisėtai kertama siena ar bandoma ją kirsti, dalyvaujantieji padaliniai prie jo prisiartina, kad nustatytų jo tapatybę ir nacionalinę priklausomybę, ir, kol nebus imtasi tolesnių priemonių, laivas stebimas per saugų atstumą. Dalyvaujantieji padaliniai nedelsdami perduoda Tarptautiniam koordinavimo centrui informaciją apie laivą.

1. Aptikus laivą, kuriuo, kaip įtariama, neteisėtai kertama siena ar bandoma ją kirsti, dalyvaujantieji padaliniai prie jo prisiartina, kad nustatytų jo tapatybę ir nacionalinę priklausomybę, ir, kol nebus imtasi tolesnių priemonių, laivas stebimas per saugų atstumą ir saugiomis sąlygomis. Dalyvaujantieji padaliniai nedelsdami perduoda Tarptautiniam koordinavimo centrui informaciją apie laivą.

Pagrindimas

Dalyvaujančiųjų jūrų sekimo operacijose saugumui neturi kilti grėsmių, taip pat turi būti atsižvelgta į jūros ir oro sąlygas.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu laivas netrukus įplauks arba jau įplaukė į jūrų operacijoje nedalyvaujančios valstybės narės teritorinius vandenis arba gretutinę zoną, dalyvaujantieji padaliniai perduoda informaciją apie laivą Tarptautiniam koordinavimo centrui, kuris ją perduoda atitinkamos valstybės narės Nacionaliniam koordinavimo centrui.

2. Jeigu laivas netrukus įplauks arba jau įplaukė į jūrų operacijoje nedalyvaujančios valstybės narės teritorinius vandenis arba oficialiai paskelbtą gretutinę zoną, dalyvaujantieji padaliniai perduoda informaciją apie laivą Tarptautiniam koordinavimo centrui, kuris ją perduoda atitinkamos valstybės narės Nacionaliniam koordinavimo centrui.

Pagrindimas

Pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 33 straipsnį gretutinė zona turi būti oficialiai paskelbta ir taip pakrantės valstybė įgaliojama stebėti per jos vandenis plaukiančius laivus siekiant užkirsti kelią muitinės, mokesčių, imigracijos ar sanitarijos įstatymų pažeidimams arba už juos bausti.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Agentūra sudaro palankesnes sąlygas ES jūrų srities stebėjimui skirtos bendros dalijimosi informacija aplinkos (BDIA) kūrimui ir jos sąveikumui užtikrinti. BDIA pradėjus veikti, Agentūra atsako už dalyvaujančiųjų padalinių prieigos teisių administravimą siekiant sudaryti palankesnes sąlygas stebėjimo ir gelbėjimo operacijoms jūroje ir kartu siekiant užtikrinti keitimosi duomenimis konfidencialumą ir saugumą.

Pagrindimas

Vykdydama savo integruotą jūrų politiką Komisija 2010 m. pateikė Veiksmų plano, kuriuo siekiama sukurti ES jūrų priežiūrai skirtą bendrą dalijimosi informacija aplinką, projektą (COM(2010) 584), kuriame priminė, kokią pridėtinę vertę sukuria jūrų stebėjimo integracija. Užtikrinti keitimąsi duomenimis ir jų sąveikumą iš tiesų labai svarbu tiek veiksmingumo, tiek išlaidų efektyvumo požiūriu.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) prašo pateikti informaciją ir dokumentus dėl nuosavybės, registracijos ir duomenų, susijusių su kelione, taip pat dėl laive esančių asmenų tapatybės, pilietybės ir kitų susijusių duomenų;

a) prašo pateikti informaciją ir dokumentus dėl nuosavybės, registracijos, kilmės, išvykimo vietos ir kitų duomenų, susijusių su kelione, taip pat dėl laive esančių asmenų tapatybės, pilietybės ir kitų susijusių duomenų;

Pagrindimas

Siekiant nustatyti pagrindinius nelegalios migracijos kelius, sumatomi visapusiški ir išsamesni patikrinimai.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) įsako laivui pakeisti maršrutą ir palikti teritorinius vandenis ar gretutinę zoną arba neplaukti link jų (jos), palydint laivą arba plaukiant šalia jo, kol jis nepradės plaukti tokiu maršrutu;

e) įsako laivui pakeisti maršrutą ir palikti teritorinius vandenis ar oficialiai paskelbtą gretutinę zoną arba neplaukti link jų (jos), palydint laivą arba plaukiant šalia jo, kol jis nepradės plaukti tokiu maršrutu;

Pagrindimas

Pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 33 straipsnį gretutinė zona turi būti oficialiai paskelbta ir taip pakrantės valstybė įgaliojama stebėti per jos vandenis plaukiančius laivus siekiant užkirsti kelią muitinės, mokesčių, imigracijos ar sanitarijos įstatymų pažeidimams arba už juos bausti.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu gretutinė zona ribojasi su priimančiosios arba dalyvaujančiosios valstybės narės teritoriniais vandenimis, imamasi 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų priemonių vadovaujantis 6 straipsnio 2 dalimi.

1. Jeigu oficialiai paskelbta gretutinė zona ribojasi su priimančiosios arba dalyvaujančiosios valstybės narės teritoriniais vandenimis, imamasi 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų priemonių vadovaujantis 6 straipsnio 2 dalimi.

Pagrindimas

Pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 33 straipsnį gretutinė zona turi būti oficialiai paskelbta ir taip pakrantės valstybė įgaliojama stebėti per jos vandenis plaukiančius laivus siekiant užkirsti kelią muitinės, mokesčių, imigracijos ar sanitarijos įstatymų pažeidimams arba už juos bausti.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a. Dalyvaujančiųjų padalinių sienų stebėjimo operacijoms naudojamuose laivuose turėtų būti standartizuoti medicininiai ir humanitariniai rinkiniai, kuriuose būtų pakankamai vandens, maisto ir apklotų, kad būtų galima kuo greičiau patenkinti būtiniausius poreikius. Reikėtų skatinti, kad sienų stebėjimo padaliniuose būtų medicinos darbuotojų.

Pagrindimas

Laivai, dalyvaujantys išorės jūrų sienų stebėjimo veikloje, yra nevienodai aprūpinti priemonėmis, skirtomis skubiai medicininei ir humanitarinei pagalbai užtikrinti. Paprastai laivai aprūpinami skirtingomis priemonėmis todėl, kad skirtingose Sąjungos valstybėse narėse skiriasi taisyklės ir standartai.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a. Šio straipsnio nuostatos taikomos tik vykdant Agentūros koordinuojamas operacijas ir nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei pagal Tarptautinę jūrų paieškos ir gelbėjimo konvenciją.

Pagrindimas

Jūrų paieškos ir gelbėjimo taisyklės nepriklauso ES kompetencijai, todėl reikėtų pažymėti, kad 9 straipsnyje išdėstytos taisyklės taikomos konkrečioms Agentūros koordinuojamoms jūrų sienų stebėjimo operacijoms, atsižvelgiant į jų konkrečius ypatumus.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Apsaugos nuostatos

 

1. Jei dalyvaujantys padaliniai imasi priemonių prieš laivą pagal 6, 7, 8 ir 10 straipsnius, jie turi:

 

a) užtikrinti laive esančių asmenų saugumą ir žmonišką elgesį su jais pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją;

 

b) tinkamai atsižvelgti į būtinybę nesukelti grėsmės laivo ir, jei taikoma, jo krovinio saugumui;

 

c) pagal galimybes užtikrinti, kad bet kokia priemonė, kurios imtasi prieš laivą, atitiktų aplinkosaugos reikalavimus.

 

2. Jei paaiškėja, kad motyvai, kuriais vadovaujantis buvo imtasi priemonių pagal 6, 7, 8 ir 10 straipsnius, yra nepagrįsti, laivui atlyginami bet kokie padaryti nuostoliai ar žala, tačiau tik tuo atveju, jei laivas neatliko kokio nors veiksmo, pateisinančio priemones, kurių buvo imtasi.

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl reglamento Komisija užsimena apie Protokolą dėl neteisėto migrantų įvežimo, papildantį Jungtinių Tautų Organizacijos Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą. Tačiau Komisija neįtraukė nuostatų, susijusių su apsaugos sąlygomis. Būtų tikslinga į reglamentą įtraukti nuostatas dėl laive esančių asmenų saugumo ir elgesio su jais, taip pat dėl laivo saugumo.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

11a straipsnis

 

Ataskaitų teikimas

 

Komisija stebi ir persvarsto šio reglamento nuostatų taikymą ir pirmą kartą ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d., o po to kas dvejus metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai bendrą ataskaitą dėl priemonių, priimtų siekiant užkirsti kelią neteisėtam sienų kirtimui ir kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, veiksmingumo.

 

Ataskaitoje pateikiama bent ši informacija:

 

– valstybių narių ir Europos sienų stebėjimo sistemos (EUROSUR) keitimosi informacija ir operatyvaus bendradarbiavimo procedūros;

 

– valstybių narių ir Agentūros vykdomų operacijų atitiktis Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijai, Tarptautinei konvencijai dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, Tarptautinei jūrų paieškos ir gelbėjimo konvencijai, Jungtinių Tautų konvencijai prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ir jos Protokolui dėl neteisėto migrantų įvežimo sausuma, jūra ir oru, Konvencijai dėl pabėgėlių statuso, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai, Tarptautiniam pilietinių ir politinių teisių paktui, Jungtinių Tautų konvencijai prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą bei kitiems taikytiniems tarptautiniams dokumentams;

 

– priemonės, kurių reikia imtis ateityje siekiant gerinti saugumą jūroje ir stiprinti išorės sienų saugumą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Išorės jūrų sienų stebėjimas vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą

Nuorodos

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

18.4.2013

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Nathalie Griesbeck

3.6.2013

Svarstymas komitete

9.7.2013

16.9.2013

 

 

Priėmimo data

17.9.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdi Cristiano Allam, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Nathalie Griesbeck, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

  • [1]  Tyrimas savo iniciatyva OI/5/2012/BEH-MHZ.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Išorės jūrų sienų stebėjimas vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą

Nuorodos

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

12.4.2013

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

18.4.2013

DEVE

18.4.2013

TRAN

18.4.2013

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

22.4.2013

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Carlos Coelho

29.5.2013

 

 

 

Svarstymas komitete

6.6.2013

5.9.2013

17.10.2013

9.12.2013

Priėmimo data

9.12.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

8

10

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Michael Cashman, Mariya Gabriel, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Janusz Wojciechowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Georgios Koumoutsakos, Olle Schmidt

Pateikimo data

18.12.2013