Procedură : 2013/0106(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0461/2013

Texte depuse :

A7-0461/2013

Dezbateri :

PV 15/04/2014 - 22
CRE 15/04/2014 - 22

Voturi :

PV 16/04/2014 - 7.22
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0418

RAPORT     ***I
PDF 1153kWORD 704k
18.12.2013
PE 516.895v04-00 A7-0461/2013

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene

(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Carlos Coelho

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru transport și turism
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene

(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0197),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (d) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0098/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la crima organizată, corupție și spălarea de bani: recomandări cu privire la acțiunile și inițiativele care se impun(1), cu referire în special la combaterea traficului de ființe umane și a traficanților morții,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru transport și turism (A7-0461/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Obiectivul politicii Uniunii în domeniul frontierelor externe ale Uniunii este de a asigura monitorizarea eficientă a trecerii frontierelor externe, inclusiv prin supravegherea frontierelor. Supravegherea frontierelor are drept scop prevenirea trecerii neautorizate a frontierei, combaterea criminalității transfrontaliere și reținerea sau luarea de alte măsuri împotriva persoanelor care au trecut frontiera într-un mod neregulamentar. Supravegherea frontierelor ar trebui să fie o modalitate eficace de împiedicare și descurajare a persoanelor de a se sustrage verificărilor efectuate la punctele de trecere a frontierei. În acest scop, supravegherea frontierelor nu se limitează la depistarea tentativelor de trecere neregulamentară a frontierei, ci se extinde pentru a cuprinde și demersuri precum interceptarea navelor suspectate că ar încerca să intre în Uniune fără să se supună verificărilor la frontieră, precum și modalități de rezolvare a anumitor situații, cum ar fi acțiunile de căutare și de salvare care s-ar putea dovedi necesare în cadrul unei operațiuni de supraveghere a frontierelor efectuată pe mare, și modalități de efectuare cu succes a unei astfel de operațiuni.

(1) Obiectivul politicii Uniunii în domeniul frontierelor externe ale Uniunii este de a asigura monitorizarea eficientă a trecerii frontierelor externe, inclusiv prin supravegherea frontierelor, în cadrul căreia ar trebui să fie prioritare salvarea de vieți și protecția drepturilor fundamentale. Supravegherea frontierelor are drept scop prevenirea trecerii neautorizate a frontierei, combaterea criminalității transfrontaliere și reținerea sau luarea de alte măsuri împotriva persoanelor care au trecut frontiera într-un mod neregulamentar. Supravegherea frontierelor ar trebui să fie o modalitate eficace de împiedicare și descurajare a persoanelor de a se sustrage verificărilor efectuate la punctele de trecere a frontierei. În acest scop, supravegherea frontierelor nu se limitează la depistarea tentativelor de trecere neregulamentară a frontierei, ci se extinde pentru a cuprinde și demersuri precum interceptarea navelor suspectate că ar încerca să intre în Uniune fără să se supună verificărilor la frontieră, precum și modalități de rezolvare a anumitor situații, cum ar fi acțiunile de căutare și de salvare care s-ar putea dovedi necesare în cadrul unei operațiuni de supraveghere a frontierelor efectuată pe mare, și modalități de efectuare cu succes a unei astfel de operațiuni.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Articolul 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că politicile Uniunii menționate la capitolul 2 privind controlul la frontiere, dreptul de azil și imigrarea și punerea în aplicare a acestora sunt reglementate de principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar, și că, ori de câte ori este necesar, actele Uniunii adoptate în temeiul respectivului capitol trebuie să cuprindă măsuri adecvate pentru aplicarea acestui principiu.

Justificare

Este important să se reamintească articolul 80 din TFUE și principiul solidarității între statele membre.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Absența unui sistem de distribuire echitabilă a sarcinilor la nivelul Uniunii contribuie la încărcarea cu sarcini excesive a statelor membre care se învecinează cu Marea Mediterană.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene („agenția”), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 200413 este responsabilă pentru coordonarea cooperării operative între statele membre în domeniul gestionării frontierelor externe, inclusiv în ceea ce privește supravegherea frontierelor. Printre sarcinile agenției se numără și acordarea de asistență statelor membre în situații care necesită o asistență tehnică sporită la frontierele externe, ținând seama de faptul că anumite situații pot să constituie urgențe umanitare și să presupună desfășurarea unor acțiuni de salvare pe mare. Pentru a consolida și mai mult această cooperare sunt necesare norme specifice în ceea ce privește activitățile de supraveghere a frontierelor pe care le efectuează, în contextul cooperării operative coordonate de agenție, unitățile de intervenție maritimă și aeriană ale unui stat membru la frontiera maritimă a altor state membre sau în marea liberă.

(2) Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene („agenția”), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 200413 este responsabilă pentru coordonarea cooperării operative între statele membre în domeniul gestionării frontierelor externe, inclusiv în ceea ce privește supravegherea frontierelor. Printre sarcinile agenției se numără și acordarea de asistență statelor membre în situații care necesită o asistență tehnică sporită la frontierele externe, ținând seama de faptul că anumite situații constituie urgențe umanitare și presupun desfășurarea unor acțiuni de salvare pe mare. Pentru a consolida și mai mult această cooperare sunt necesare norme specifice în ceea ce privește activitățile de supraveghere a frontierelor pe care le efectuează, în contextul cooperării operative coordonate de agenție, unitățile de intervenție maritimă și aeriană ale unui stat membru la frontiera maritimă a altor state membre sau în marea liberă.

__________________

__________________

13 JO L 349, 25.11.2004, p. 1.

13 JO L 349, 25.11.2004, p. 1.

Justificare

Acțiunile de căutare și de salvare ar trebui să fie elemente esențiale ale supravegherii frontierelor. Solicitarea de a acorda mai multă atenție acțiunilor de salvare pe mare rezultă și din Rezoluția comună 2013/2827 (RSP).

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Este esențială cooperarea cu țările terțe vecine pentru a împiedica trecerea neautorizată a frontierelor, pentru a combate criminalitatea transfrontalieră și pentru a organiza mai eficient operațiunile de căutare și salvare în regiunea mediteraneană. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 și în ceea ce privește asigurarea respectării depline a drepturilor fundamentale ale migranților, agenția poate coopera cu autoritățile competente din țările terțe, în special în ceea ce privește analiza riscurilor și pregătirea, și ar trebui să faciliteze cooperarea operațională între statele membre și țările terțe.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) instituit prin Regulamentul (UE) nr. [.../...] al Parlamentului European și al Consiliului din […] ar trebui să consolideze schimbul de informații și cooperarea operativă între statele membre și cu agenția. Se asigură astfel îmbunătățirea considerabilă a gradului de conștientizare a situației și a capacității de reacție a statelor membre, inclusiv cu sprijinul agenției, în scopul depistării și al prevenirii migrației neregulamentare, în scopul combaterii criminalității transfrontaliere și în scopul aducerii unei contribuții la protecția și salvarea vieților migranților la frontierele externe ale statelor membre. Atunci când coordonează operațiuni de supraveghere a frontierelor, agenția ar trebui să furnizeze statelor membre informații și analize cu privire la aceste operațiuni.

(3) Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 ar trebui să consolideze schimbul de informații și cooperarea operativă între statele membre și cu agenția. Se asigură astfel îmbunătățirea considerabilă a gradului de conștientizare a situației și a capacității de reacție a statelor membre, inclusiv cu sprijinul agenției, în scopul depistării și al prevenirii migrației neregulamentare, în scopul combaterii criminalității transfrontaliere, inclusiv traficul de ființe umane și în scopul aducerii unei contribuții la protecția și salvarea vieților migranților la frontierele externe ale statelor membre. Atunci când coordonează operațiuni de supraveghere a frontierelor, agenția ar trebui să furnizeze statelor membre informații și analize cu privire la aceste operațiuni. Statele membre și agenția ar trebui să introducă în EUROSUR toate informațiile relevante colectate în timpul acestor operațiuni.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cursul operațiunilor de supraveghere a frontierelor, statele membre și agenția ar trebui să respecte obligațiile care le revin în temeiul Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, al Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, al Convenției internaționale privind căutarea și salvarea pe mare, al Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și al Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, al Convenției privind statutul refugiaților, al Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, al Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, al Convenției împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și al altor instrumente internaționale relevante.

(4) În cursul operațiunilor de supraveghere a frontierelor, statele membre și agenția ar trebui să respecte obligațiile inclusiv principiul nereturnării, care le revin în temeiul Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, al Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, al Convenției internaționale privind căutarea și salvarea pe mare, al Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și al Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, al Convenției privind statutul refugiaților, al Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, al Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, al Convenției împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, al Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului și al altor instrumente internaționale relevante.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)14 și cu principiile generale ale dreptului Uniunii, toate măsurile luate în cursul unei operațiuni de supraveghere ar trebui să fie proporționale cu obiectivele urmărite, să fie nediscriminatorii și să respecte pe deplin demnitatea umană, drepturile fundamentale și drepturile refugiaților și ale solicitanților de azil, inclusiv principiul nereturnării. În cazul cererilor de azil formulate pe teritoriul statelor membre, inclusiv la frontieră sau în zonele de tranzit, statele membre și agenția sunt obligate să respecte dispozițiile acquis-ului în materie de azil și în special Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a statutului de refugiat15.

(5) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)14 și cu principiile generale ale dreptului Uniunii, toate măsurile luate în cursul unei operațiuni de supraveghere ar trebui să fie proporționale cu obiectivele urmărite, să fie nediscriminatorii și să respecte pe deplin demnitatea umană, drepturile fundamentale, drepturile refugiaților și ale solicitanților de azil și principiul nereturnării. În cazul cererilor de protecție internațională formulate pe teritoriul statelor membre, inclusiv la frontieră, pe apele teritoriale sau în zonele de tranzit, statele membre și agenția sunt obligate să respecte dispozițiile acquis-ului în materie de azil și în special Directiva 2013/32/EU a Parlamentului European și a Consiliului.

_________________

_________________

14 JO L 105, 13.4.2006, p. 1.

14 JO L 105, 13.4.2006, p. 1.

 

14a Directiva 2013/32/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013, privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.06.13, p. 60).

15 JO L 326, 13.12.2005, p. 13.

 

Justificare

Principiul nereturnării nu se aplică numai pentru refugiați și solicitanții de azil, cele două chestiuni ar trebui separate. Este necesar, de asemenea, să se actualizeze trimiterea la Directiva privind procedurile, astfel cum a fost adoptată din momentul în care Comisia a făcut propunerea.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) Prezentul regulament trebuie aplicat cu respectarea deplină a principiului nereturnării potrivit căruia nimeni nu poate fi expulzat, strămutat, extrădat sau forțat să intre într-o țară în care există un risc real de a fi supus pedepsei cu moartea, torturii sau altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante sau în care persoanei respective i-ar fi pusă în pericol viața sau libertatea pe motive de rasă, religie, naționalitate, orientare sexuală, apartenență la un anumit grup social sau din cauza convingerilor politice;. sau în care există un risc serios de expulzare, îndepărtare sau extrădare într-o altă țară.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Existența unui eventual acord între un stat membru și o țară terță nu poate scuti statele membre de obligațiile internaționale în conformitate cu dreptul internațional și al Uniunii în temeiul principiului nereturnării.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Existența unui eventual acord între un stat membru și o țară terță nu poate scuti statele membre de aceste obligații atunci când acestea au sau ar trebui să aibă cunoștință de faptul că lipsurile sistemice pe care procedura de azil și condițiile de primire a solicitanților de azil le prezintă în țara terță respectivă constituie motive puternice să se creadă că solicitantul de azil s-ar confrunta cu un risc real de a fi supus unor tratamente inumane sau degradante sau atunci când au sau ar trebui să aibă cunoștință de faptul că țara terță în chestiune aplică practici care încalcă principiul nereturnării.

(6) Existența unui eventual acord între un stat membru și o țară terță nu poate scuti statele membre de obligațiile lor în temeiul dreptului internațional și al Uniunii, în special de respectarea principiului nereturnării, atunci când acestea au sau ar trebui să aibă cunoștință de faptul că lipsurile pe care procedura de azil și condițiile de primire a solicitanților de azil le prezintă în țara terță respectivă nu permit o procedură individuală, echitabilă și eficientă sau atunci când au sau ar trebui să aibă cunoștință de faptul că țara terță în chestiune aplică practici care încalcă principiul nereturnării. Unitățile statelor membre sau ale agenției ar trebui, de asemenea, să respecte și dispozițiile dreptului internațional și al Uniunii și atunci când operațiunile au loc în apele teritoriale ale țărilor terțe, iar acestea ar prevedea alte standarde.

Justificare

Trebuie evitată strămutarea persoanelor vulnerabile în țări în care nu există proceduri adecvate de a solicita protecție internațională.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) În spiritul articolului 80 din TFUE, aplicarea Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 14b nu ar trebui să împiedice statele membre să aplice, în mod voluntar, un sistem de relocare a migranților și solicitanților de azil.

 

_________________

 

14b Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO L 180, 29.6.2013, p. 31).

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În cursul unei operațiuni de supraveghere a frontierelor pe mare pot apărea situații în care este necesar să se acorde asistență unor persoane aflate în primejdie pe mare. În conformitate cu dreptul internațional, fiecare stat trebuie să ceară comandantului unei nave care îi poartă pavilionul să acorde asistență tuturor persoanelor aflate în pericol pe mare și să vină cât mai repede posibil în ajutorul persoanelor aflate în primejdie, în măsura în care căpitanul poate face acest lucru fără a expune nava, echipajul sau pasagerii unor riscuri grave. O astfel de asistență ar trebui să fie acordată indiferent de naționalitatea sau de statutul persoanelor cărora le este destinată și indiferent de circumstanțele în care aceste persoane sunt găsite.

(7) În cursul unei operațiuni de supraveghere a frontierelor pe mare pot apărea situații în care este necesar să se acorde asistență unor persoane aflate în primejdie pe mare. În conformitate cu dreptul internațional, fiecare stat trebuie să ceară comandantului unei nave care îi poartă pavilionul să acorde proactiv și fără întârziere asistență tuturor persoanelor aflate în pericol pe mare și să vină cât mai repede posibil în ajutorul persoanelor aflate în pericol, în măsura în care căpitanul poate face acest lucru fără a expune echipajul sau pasagerii unor riscuri grave. O astfel de asistență ar trebui să fie acordată indiferent de naționalitatea sau de statutul persoanelor cărora le este destinată și indiferent de circumstanțele în care aceste persoane sunt găsite. În consecință, nu ar trebui luate niciun fel de măsuri, inclusiv proceduri și sancțiuni penale, care să descurajeze comandanții de nave să acorde ajutor persoanelor aflate în pericol pe mare.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Ar trebui să existe norme clare care să garanteze faptul că, atunci când se depistează persoane aflate în pericol pe mare, centrul responsabil de coordonarea salvării este identificat cu ușurință și rapiditate. În caz de incertitudine, de exemplu atunci când o barcă plutește între diferite regiuni de căutare și salvare, centrul internațional de coordonare ar trebui să desemneze centrul responsabil de coordonarea salvării.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) La debarcarea într-un stat membru a persoanelor interceptate sau salvate, Agenția și statele sale membre ar trebui să respecte pe deplin principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii, în conformitate cu articolul 80 din TFUE.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, operațiunile de supraveghere a frontierelor coordonate de agenție sunt efectuate conform unui plan operațional. În cazul operațiunilor pe mare, planul operațional ar trebui, așadar, să conțină informații concrete cu privire la jurisdicția și legislația relevante care se aplică în zona geografică unde se desfășoară operațiunea comună sau proiectul-pilot, inclusiv trimiteri la dreptul internațional și la dispozițiile legislației Uniunii în materie de interceptare, salvare pe mare și debarcare. Prezentul regulament reglementează acțiunile de interceptare, salvare pe mare și debarcare realizate în contextul operațiunilor de supraveghere a frontierelor maritime coordonate de agenție.

(9) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, operațiunile de supraveghere a frontierelor coordonate de agenție sunt efectuate conform unui plan operațional. În cazul operațiunilor pe mare, planul operațional ar trebui, așadar, să conțină informații concrete cu privire la jurisdicția și legislația relevante care se aplică în zona geografică unde se desfășoară operațiunea comună sau proiectul-pilot sau intervenția rapidă, inclusiv trimiteri la dreptul internațional și la dispozițiile legislației Uniunii în materie de interceptare, salvare pe mare și debarcare. De asemenea, planul ar trebui să includă norme și proceduri care să asigure că persoanele cu nevoi de protecție internațională, victime ale traficului de ființe umane, minorii neînsoțiți și alte persoane vulnerabile sunt identificate în timpul operațiunii și beneficiază de asistență adecvată, inclusiv accesul la protecție internațională. Prezentul regulament reglementează acțiunile de interceptare, salvare pe mare și debarcare realizate în contextul operațiunilor de supraveghere a frontierelor maritime coordonate de agenție în conformitate cu dreptul internațional și cu drepturile fundamentale.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la viață, demnitatea umană, interzicerea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante, dreptul la libertate și securitate, principiul nereturnării, nediscriminarea, dreptul la o cale de atac eficientă, dreptul la azil și drepturile copilului.

(11) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute la articolele 2 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TEU) și de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la demnitate umană, dreptul la viață, interzicerea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante, interzicerea traficului de persoane, dreptul la libertate și securitate, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dreptul la azil și la protecție în caz de strămutare și expulzare, principiul nereturnării, nediscriminarea și drepturile copilului. Statele membre și agenția ar trebui să aplice prezentul regulament în conformitate cu acestor drepturi și principii. Prezentul regulament respectă, de asemenea, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, astfel cum sunt acestea prevăzute de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Prezentul regulament nu exclude posibilitatea de a defini detaliile operațiilor comune pe mare în planurile operaționale corespunzătoare, ținând cont de cerințele concrete și de caracteristicile specifice ale contextului în care statele membre intervin.

Justificare

Prezentul regulament creează un cadru legislativ de referință care ar trebui să le permită statelor membre să definească un nivel adecvat de flexibilitate și detaliile operațiilor în planurile operaționale.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. „stat membru participant” înseamnă un stat membru care participă la o operațiune pe mare prin punerea la dispoziție de echipamente sau de personal, dar care nu este un stat membru gazdă;

4. „stat membru participant” înseamnă un stat membru care participă la o operațiune pe mare prin punerea la dispoziție de echipamente tehnice sau polițiști de frontieră și alt tip de personal, dar care nu este un stat membru gazdă;

Justificare

Vocabularul folosit ar trebui aliniat cu cel din Regulamentul FRONTEX. Ar trebui să se asigure că punerea în aplicare a obligațiilor prevăzute de dreptul privind refugiații internaționali și dreptul umanitar face parte din planul operativ.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. „plan operativ” înseamnă planul operativ menționat la articolul 3a sau articolul 8e din Regulamentul (CE) nr 2007/2004;

Justificare

Deoarece termenul „planul operativ” este utilizat la articolul 10, trebuie clarificat la ce se referă.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11. „loc sigur” înseamnă un loc în care operațiunile de salvare sunt considerate finalizate și în care siguranța vieții supraviețuitorilor nu este amenințată, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale ale acestora, în care nevoile umane de bază ale supraviețuitorilor pot fi îndeplinite și din care se pot face demersuri pentru transportarea supraviețuitorilor la următoarea destinație sau la destinația finală;

11. „loc sigur” înseamnă un loc în care operațiunile de salvare sunt considerate finalizate și în care nici siguranța vieții supraviețuitorilor și nici protecția drepturilor omului nu sunt amenințate, în care nevoile umane de bază ale supraviețuitorilor pot fi îndeplinite și din care se pot face demersuri pentru transportarea supraviețuitorului la următoarea destinație sau la destinația finală, respectând principiul nereturnării;

Justificare

Este necesară o definiție clară a termenului „loc sigur”, deoarece aceasta este una dintre problemele centrale în obligațiile de căutare și salvare în conformitate cu dreptul internațional.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile adoptate în scopul unei operațiuni pe mare se efectuează astfel încât să nu pună în pericol siguranța persoanelor interceptate sau salvate și nici siguranța unităților participante.

Măsurile adoptate în scopul unei operațiuni pe mare se efectuează astfel încât să garanteze în toate situațiile siguranța persoanelor interceptate sau salvate și siguranța unităților participante, inclusiv o traversare și continuare sigură a călătoriei.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Nimeni nu este debarcat sau predat în alt mod autorităților într-o țară în care există un risc serios să fie supus pedepsei cu moartea, torturii sau altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante sau din care există un risc serios să fie expulzat, îndepărtat sau extrădat într-o altă țară, cu încălcarea principiului nereturnării.

(1) Nimeni nu este debarcat, condus spre sau predat în alt mod autorităților sau forțat să intre într-o țară în care există un risc serios să fie supus pedepsei cu moartea, torturii sau altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante sau oricăror încălcări grave ale drepturilor omului, sau în cazul în care viața sau libertatea sa ar fi amenințată pe motive de rasă, religie, naționalitate, orientare sexuală, apartenență la un anumit grup social sau opinie politică sau din care există un risc serios să fie expulzat, îndepărtat sau extrădat într-o altă țară, cu încălcarea principiului nereturnării.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Înainte de a decide debarcarea într-o țară terță, unitățile participante iau în considerare situația generală din țara terță respectivă, iar persoanele interceptate sau salvate nu sunt debarcate în țara terță respectivă atunci când statul membru gazdă sau statele membre participante au sau ar trebui să aibă cunoștință de faptul că țara terță respectivă aplică practicile menționate la alineatul (1).

(2) Înaintea și în timpul unei operațiuni pe mare, statul membru gazdă și statele membre participante examinează situația generală în țările terțe vecine și existența unor acorduri și proiecte în domeniul migrației și azilului, desfășurate în conformitate cu dreptul Uniunii și prin fonduri ale Uniunii. Persoanele interceptate sau salvate nu sunt nu sunt debarcate, conduse spre sau predate într-un alt mod autorităților, nu sunt forțate să intre într-o țară terță atunci când statul membru gazdă sau statele membre participante sau agenția au sau ar trebui să aibă cunoștință de faptul că țara terță respectivă aplică practicile menționate la alineatul (1). Statele membre ar trebui să transmită aceste informații unităților participante. În acest scop, ele utilizează informațiile primite din mai multe surse, inclusiv, mai ales de la alte state membre, Serviciul European de Acțiune Externă, Biroul European de Sprijin pentru Azil, agenție, Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați și de alte organizații neguvernamentale relevante.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul debarcării într-o țară terță, unitățile participante identifică persoanele interceptate sau salvate și evaluează situația personală a acestora pe cât posibil înainte de debarcare. De asemenea, unitățile participante trebuie să aducă în mod corespunzător la cunoștința persoanelor interceptate sau salvate locul de debarcare și să le dea posibilitatea de a-și exprima eventualele motive pentru care cred că debarcarea în locul propus ar reprezenta o încălcare a principiul nereturnării.

(3) Dacă se ia în discuție debarcarea într-o țară terță sau în cazurile prevăzute la litera (b) a articolului 6 alineatul (1a) și la litera (b) din articolul 7 alineatul (1a), unitățile participante identifică persoanele interceptate sau salvate și evaluează situația personală a acestora, inclusiv starea de sănătate și alte circumstanțe care le-ar putea face vulnerabile sau din cauza cărora ar putea avea nevoie de protecție internațională. De asemenea, unitățile participante aduc la cunoștința persoanelor interceptate sau salvate locul de debarcare într-o limbă pe care persoanele respective o înțeleg sau pe care se presupune că o înțeleg și le dau posibilitatea de a-și exprima eventualele motive pentru care cred că debarcarea în locul propus ar reprezenta o încălcare a principiului nereturnării. Mai multe detalii vor fi furnizate în planul operațional.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Unitățile participante se ocupă, pe tot parcursul operațiunii pe mare, de nevoile speciale ale copiilor, ale victimelor traficanților, ale persoanelor care necesită asistență medicală de urgență sau protecție internațională și ale altor persoane aflate într-o situație deosebit de vulnerabilă.

(4) Pe parcursul operațiunilor pe mare, unitățile participante se ocupă, pe tot parcursul operațiunii pe mare, de nevoile speciale ale copiilor, ale victimelor traficanților, ale persoanelor care necesită asistență medicală de urgență, persoanelor cu dizabilități sau protecție internațională și ale altor persoane aflate într-o situație deosebit de vulnerabilă. În acest scop, unitățile participante pot să se apeleze la medici, interpreți și alți specialiști relevanți.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În cazul în care există motive pentru a se crede că debarcarea persoanelor interceptate sau salvate pe mare, în locul propus, ar încălca principiul nereturnării, unitățile participante nu comunică autorităților țării de origine sau autorităților altor țări terțe informațiile cu caracter personal ale persoanelor respective.

Justificare

Scopul amendamentului este acela de a asigura conformitatea regulamentului cu orientările comune privind operațiunile de salvare pe mare adoptate de Organizația Maritimă Internațională, Camera Internațională de Navigație și UNHCR.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Unitățile participante tratează în mod uman toate persoanele aflate la bord.

Justificare

Scopul acestui amendament este acela de a alinia regulamentul la articolul 9 din Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Polițiștii de frontieră care participă la o operațiune pe mare sunt instruiți cu privire la dispozițiile relevante ale drepturilor fundamentale, ale dreptului refugiaților și ale cadrului juridic internațional în materie de căutare și salvare.

(5) Toți polițiștii de frontieră și alți angajați ai statelor membre primesc, înainte de participarea la o operațiune pe mare, instruire privind dreptul Uniunii și dreptul internațional aplicabil, inclusiv la drepturile fundamentale, drepturile copilului și la accesul la protecție internațională, la orientările privind identificarea persoanelor care solicită protecție și redirecționarea acestora către unitățile corespunzătoare, precum și la cadrul juridic internațional în materie de căutare și salvare. Fiecare unitate participantă trebuie să includă cel puțin o persoană cu pregătire medicală.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) După depistarea unei nave suspecte de trecerea sau de intenția de trecere a frontierei într-un mod neregulamentar, unitățile participante se apropie de aceasta pentru a-i constata identitatea și naționalitatea și, în așteptarea unor măsuri ulterioare, o observă de la o distanță prudentă. Unitățile participante comunică imediat informațiile despre navă centrului internațional de coordonare.

(1) După depistarea unei nave suspecte de trecerea sau de intenția de trecere a frontierei într-un mod neregulamentar, unitățile participante se apropie de aceasta pentru a-i constata identitatea și naționalitatea și, în așteptarea unor măsuri ulterioare, o observă de la o distanță luând toate măsurile de precauție necesare. Unitățile participante comunică imediat informațiile despre navă centrului internațional de coordonare, inclusiv informații cu privire la situația persoanelor aflate la bord, în special dacă viața sau sănătatea acestora se află într-un pericol iminent. Acesta transmite informațiile centrului național de coordonare al statului membru gazdă.

 

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dacă nava este pe punctul de a intra sau a intrat în marea teritorială sau în zona contiguă a unui stat membru care nu participă la operațiunea pe mare, unitățile participante comunică informații despre navă centrului internațional de coordonare, care transmite aceste informații mai departe centrului național de coordonare al statului membru în cauză.

(2) Dacă nava este pe punctul de a intra sau a intrat în marea teritorială sau, în cazul în care este desemnată în mod oficial, în zona contiguă a unui stat membru care nu participă la operațiunea pe mare, unitățile participante comunică informații despre navă centrului internațional de coordonare, care transmite aceste informații mai departe centrului național de coordonare al statului membru în cauză.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dacă există suspiciunea că o navă este folosită pentru activități ilegale pe mare în afara zonei acoperite de operațiunea pe mare, unitățile participante comunică informații despre nava respectivă centrului internațional de coordonare, care transmite aceste informații mai departe centrului național de coordonare al statului membru sau al statelor membre în cauză.

(3) Dacă există suspiciunea că o navă este folosită pentru activități ilegale pe mare, care sunt în afara zonei acoperite de operațiunea pe mare, unitățile participante comunică informații despre nava respectivă centrului internațional de coordonare, care transmite aceste informații mai departe centrului național de coordonare al statului membru sau al statelor membre în cauză. Atunci când este necesar și în scopurile prevăzute de prezentul regulament, autoritățile statelor membre implicate și agenția utilizează cadrul EUROSUR.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În marea teritorială a statului membru gazdă sau a unui stat membru participant, atunci când există o suspiciune întemeiată că o navă transportă persoane care intenționează să se sustragă verificărilor de la punctele de trecere a frontierei sau că este folosită pentru traficul de migranți pe mare, unitățile participante adoptă una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

(1) În marea teritorială a statului membru gazdă sau a unui stat membru participant, atunci când există o suspiciune întemeiată că o navă transportă persoane care intenționează să se sustragă verificărilor de la punctele de trecere a frontierei sau că este folosită pentru traficul de migranți pe mare, unitățile participante adoptă una sau mai multe dintre următoarele măsuri, sub rezerva autorizării de către statul membru căruia îi aparține marea teritorială:

(a) solicitarea de informații și documente referitoare la proprietarul navei, înmatriculare și elemente legate de călătorie, precum și la identitatea și naționalitatea persoanelor aflate la bord și alte date pertinente care le privesc;

(a) solicitarea de informații și documentație privind proprietarul navei, înregistrarea și elemente legate de călătorie, precum și privind identitatea, cetățenia și alte date relevante privind persoanele aflate la bord, inclusiv starea lor de sănătate, pentru a evalua dacă la bord se află persoane cu nevoi medicale speciale;

(b) oprirea navei și urcarea la bordul acesteia, percheziționarea navei, a încărcăturii și a persoanelor aflate la bord, precum și chestionarea persoanelor aflate la bord;

(b) oprirea navei și urcarea la bordul acesteia, percheziționarea navei, a încărcăturii și a persoanelor aflate la bord, precum și chestionarea persoanelor aflate la bord;

(c) aducerea la cunoștința persoanelor aflate la bord nu pot fi autorizate să treacă frontiera și că persoanelor care se află la comanda ambarcațiunii li se pot aplica sancțiuni pentru înlesnirea călătoriei;

(c) aducerea la cunoștința persoanelor aflate la bord a motivului pentru care nu pot fi autorizate să treacă frontiera și că persoanelor care se află la comanda navei li se pot aplica sancțiuni pentru înlesnirea călătoriei;

 

(1a) Dacă suspiciunile că o navă transportă persoane intenționează să se sustragă controalelor la punctele de trecere a frontierei sau este angajată în traficul de migranți pe mare dovedesc întemeiate, statul membru gazdă sau statul membru participant căruia îi aparține marea teritorială poate lua una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

(d) sechestrarea navei și arestarea persoanelor aflate la bord;

(a) sechestrarea navei și arestarea persoanelor aflate la bord;

(e) ordinul ca nava să își modifice ruta astfel încât fie să părăsească marea teritorială sau zona contiguă, fie să se îndrepte spre o destinație situată în afara mării teritoriale sau a zonei contigue, precum și escortarea navei sau navigarea în apropierea sa până când aceasta se înscrie pe noua ruta;

(b) Nu privește versiunea în limba română.

(f) conducerea navei sau a persoanelor aflate la bordul acesteia către statul membru gazdă, către un alt stat membru participant la operațiune sau către statul membru de coastă.

(c) conducerea navei sau a persoanelor aflate la bordul acesteia către statul membru gazdă, către un alt stat membru participant la operațiune sau către statul membru de coastă, în conformitate cu planul operativ.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Măsurile descrise la alineatul (1a) litera (b) pot fi adoptate numai dacă unitatea participantă:

 

(i) a constatat că nava nu este obligată să intre o țară terță, încălcând articolul 4 alineatul (1) și

 

(ii) a efectuat, dacă este cazul, măsurile prevăzute la articolul 4 alineatele (3) și (4).

 

Se aplică articolul 6 din Directiva 2013/32/UE.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când există o suspiciune întemeiată că o navă care nu are naționalitate sau care poate fi asimilată unei nave fără naționalitate transportă persoane care intenționează să se sustragă verificărilor de la punctele de trecere a frontierei sau este folosită pentru traficul de migranți pe mare, statul membru gazdă sau statul membru participant în a cărui mare teritorială este interceptată nava fără pavilion autorizează unitatea participantă și îi transmite instrucțiuni să oprească nava și să adopte oricare dintre măsurile prevăzute la alineatul (1).

(3) Atunci când există o suspiciune întemeiată că o navă fără pavilion transportă persoane care intenționează să se sustragă verificărilor de la punctele de trecere a frontierei sau este folosită pentru traficul de migranți pe mare, statul membru gazdă sau statul membru participant în a cărui mare teritorială este interceptată nava fără pavilion autorizează unitatea participantă și îi transmite instrucțiuni să oprească nava și să adopte oricare dintre măsurile prevăzute la alineatul (1).

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Statele membre și agenția sunt obligate să respecte dispozițiile acquis-ului în materie de azil și în special Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale, în ceea ce privește cererile de protecție internațională formulate pe teritoriul statelor membre, inclusiv la frontieră, în apele teritoriale sau în zonele de tranzit.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pe marea liberă, atunci când există o suspiciune întemeiată că o navă este folosită pentru traficul de migranți pe mare, unitățile participante adoptă, sub rezerva obținerii unei autorizații în acest sens din partea statului de pavilion, conform Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

(1) Pe marea liberă, atunci când există o suspiciune întemeiată că o navă este folosită pentru traficul de migranți pe mare, unitățile participante adoptă, sub rezerva obținerii unei autorizații în acest sens din partea statului de pavilion, conform Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

(a) solicitarea de informații și documente referitoare la proprietarul navei, înmatriculare și elemente legate de călătorie, precum și la identitatea și naționalitatea persoanelor aflate la bord și alte date pertinente care le privesc;

(a) solicitarea de informații și documente referitoare la proprietarul navei, înmatriculare și elemente legate de călătorie, precum și la identitatea, naționalitatea persoanelor aflate la bord și alte date pertinente care le privesc, inclusiv starea lor de sănătate, pentru a evalua dacă la bord se află persoane cu nevoi medicale speciale;

(b) oprirea navei și urcarea la bordul acesteia, percheziționarea navei, a încărcăturii și a persoanelor aflate la bord, precum și chestionarea persoanelor aflate la bord;

(b) oprirea navei și urcarea la bordul acesteia, percheziționarea navei, a încărcăturii și a persoanelor aflate la bord, precum și chestionarea persoanelor aflate la bord;

(c) aducerea la cunoștința persoanelor aflate la bord nu pot fi autorizate să treacă frontiera și că persoanelor care se află la comanda ambarcațiunii li se pot aplica sancțiuni pentru înlesnirea călătoriei;

(c) aducerea la cunoștința persoanelor aflate la bord a motivului pentru care nu pot fi autorizate să treacă frontiera și că persoanelor care se află la comanda navei li se pot aplica sancțiuni pentru înlesnirea călătoriei;

 

(1a) Dacă suspiciunile că o navă este folosită pentru traficul de migranți pe mare s-au dovedit întemeiate, unitatea participantă poate adopta, sub rezerva obținerii unei autorizații în acest sens din partea statului de pavilion, conform Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

(d) sechestrarea navei și arestarea persoanelor aflate la bord;

(a) sechestrarea navei și arestarea persoanelor aflate la bord;

(e) ordinul ca nava să își modifice ruta astfel încât fie să părăsească marea teritorială sau zona contiguă, fie să se îndrepte spre o destinație situată în afara mării teritoriale sau a zonei contigue, precum și escortarea navei sau navigarea în apropierea sa până când aceasta se înscrie pe noua ruta;

 

(f) conducerea navei sau a persoanele aflate la bord către o țară terță sau predarea navei și a persoanelor aflate la bord autorităților unei țări terțe;

(b) conducerea navei sau a persoanele aflate la bord către o țară terță sau predarea navei și a persoanelor aflate la bord autorităților unei țări terțe;

(g) conducerea navei și a persoanelor aflate la bord către statul membru gazdă sau către un alt stat membru care participă la operațiune.

(c) conducerea navei și a persoanelor aflate la bord către statul membru gazdă sau către un alt stat membru care participă la operațiune.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Măsurile descrise la alineatul (1a) litera (b) pot fi adoptate numai dacă unitatea participantă:

 

(i) a constatat că nava nu este obligată să intre o țară terță, încălcând articolul 4 alineatul (1) și

 

(ii) a efectuat, dacă este cazul, măsurile prevăzute la articolul 4 alineatele (3)și (4).

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c) Atunci când există motive întemeiate de a suspecta că o navă este implicată în trafic de persoane și în imigrație ilegală, se acordă asistență victimelor.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dacă există suspiciunea întemeiată că nava, deși poartă un pavilion străin sau refuză să își arboreze pavilionul, are de fapt aceeași naționalitate ca a unei unități participante, aceasta din urmă verifică dreptul navei de arborare a pavilionului. În acest scop, unitatea participantă poate să abordeze nava suspectată. Dacă suspiciunea persistă și după verificarea documentelor, unitatea participantă întreprinde o nouă verificare la bordul navei, care trebuie efectuată cu tot respectul posibil. Statul membru participant al cărui pavilion este arborat în aparență de navă este contactat prin intermediul canalelor de comunicație adecvate.

(4) Dacă există suspiciunea întemeiată că nava, deși poartă un pavilion străin sau refuză să își arboreze pavilionul, are de fapt aceeași naționalitate ca a unei unități participante, aceasta din urmă verifică dreptul navei de arborare a pavilionului. În acest scop, unitatea participantă poate să abordeze nava suspectată. Dacă suspiciunea persistă și după verificarea documentelor, unitatea participantă întreprinde o nouă verificare la bordul navei, care este efectuată cu toată atenția posibilă. Statul membru participant al cărui pavilion este arborat în aparență de navă este contactat prin intermediul canalelor de comunicație adecvate.

Justificare

Corectură lingvistică.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Dacă există suspiciunea întemeiată că o navă care nu are naționalitate sau care poate fi asimilată unei nave fără naționalitate este folosită pentru traficul de migranți pe mare, unitatea participantă poate urca la bordul navei și poate opri nava în scopul de a verifica lipsa de naționalitate a acesteia. Dacă se confirmă suspiciunea, pot fi luate măsuri adecvate suplimentare, astfel cum se prevede la alineatul (1), în conformitate cu dreptul intern și cu dreptul internațional.

(8) Dacă există suspiciunea întemeiată că o navă fără pavilion este folosită pentru traficul de migranți pe mare, unitatea participantă poate urca la bordul navei și poate verifica nava în scopul de a verifica lipsa de naționalitate a acesteia Dacă se confirmă suspiciunea, pot fi luate măsuri adecvate suplimentare, astfel cum se prevede la alineatul (1), în conformitate cu dreptul intern, dreptul Uniunii și cu dreptul internațional.

Justificare

Deoarece termenul „navă fără pavilion” este definit la articolul 2, ar trebui folosit pe parcursul întregului text. Formularea trebuie aliniată Protocolului de la Palermo - articolul 8 alineatul (7), care prevede că „nava poate fi abordată și verificată”.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Ofițerul național care reprezintă statul membru gazdă sau un stat membru participant în cadrul centrului internațional de coordonare este împuternicit, în temeiul legislației naționale, să autorizeze verificarea dreptului unei nave de a arbora pavilionul statului membru în chestiune sau întreprinderea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alineatul (1).

(10) Ofițerul național care reprezintă statul membru gazdă sau un stat membru participant în cadrul centrului internațional de coordonare este responsabil pentru facilitarea comunicării cu autoritățile relevante din statul membru în cauză, cu scopul de a autoriza verificarea dreptului unei nave de a-și arbora pavilionul sau întreprinderea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alineatul (1).

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În zona contiguă a mării teritoriale a unui stat membru, care este stat membru gazdă sau stat membru participant, se iau măsurile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

(1) În zona declarată oficial contiguă a mării teritoriale a unui stat membru, care este stat membru gazdă sau stat membru participant, se iau măsurile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) în conformitate cu articolul 6 alineatul (1b) și alineatul (2) și cu articolul 4.

Justificare

După cum prevede articolul 33 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, pentru a putea fi utilizată, zona contiguă trebuie să fie proclamată în mod oficial, în măsura în care permite statului de coastă drepturi de control asupra navelor în tranzit, vizând prevenirea sau reprimarea încălcării legilor sale vamale, fiscale, sanitare sau de imigrare.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Înaintea unei operațiuni pe mare, statele membre se asigură că unitățile participante respectă obligația de a acorda asistență oricărei nave sau persoane aflate în pericol pe mare, în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale convențiilor internaționale în materie de căutare și salvare și drepturi fundamentale. Asistența se acordă indiferent de naționalitatea sau de statutul unei astfel de persoane sau de circumstanțele în care este găsită persoana respectivă.

(1) În cursul unei operațiuni pe mare, unitățile participante acordă asistență oricărei nave sau persoane aflate în primejdie pe mare. Asistența se acordă indiferent de naționalitatea sau de statutul unei astfel de persoane sau de circumstanțele în care este găsită persoana respectivă.

(1) În cursul unei operațiuni pe mare, unitățile participante acordă asistență oricărei nave sau persoane aflate în primejdie pe mare. Asistența se acordă indiferent de naționalitatea sau de statutul unei astfel de persoane sau de circumstanțele în care este găsită persoana respectivă.

(2) Atunci când, în cursul unei operațiuni pe mare, intervine o situație de incertitudine, de alertă sau de primejdie în ceea ce privește o navă sau oricare dintre persoanele aflate la bordul acesteia, unitatea participantă transmite cât mai repede posibil toate informațiile disponibile centrului de coordonare a salvării responsabil pentru regiunea de căutare și salvare în care apare situația respectivă.

(2) Atunci când, în cursul unei operațiuni pe mare, intervine o situație de incertitudine, de alertă sau de primejdie în ceea ce privește o navă sau oricare dintre persoanele aflate la bordul acesteia, unitatea participantă transmite cât mai repede posibil toate informațiile disponibile centrului de coordonare a salvării responsabil pentru regiunea de căutare și salvare în care apare situația respectivă.

 

(3) Pentru a ajuta la determinarea a procedurilor de operare corespunzătoare, unitățile participante fac distincția între următoarele situații de urgență:

(3) Se consideră că o navă sau persoanele de la bordul acesteia se află într-o situație de incertitudine în special atunci când:

(a) situație de incertitudine:

(a) există îndoieli în ceea ce privește siguranța unei nave sau a persoanelor aflate la bord; sau

(i) dacă s-a raportat lipsa unei persoane sau dacă o navă este întârziată; dau

(b) lipsesc informații cu privire la deplasarea sau la poziția unei nave.

(ii) dacă o persoană sau o navă nu a ajuns la poziția așteptată sau nu a făcut un raport privind siguranța;

(4) Se consideră că o navă sau persoanele de la bordul acesteia se află într-o situație de alertă în special atunci când:

(b) situație de alertă:

(a) există temeri în ceea ce privește siguranța unei nave sau a persoanelor aflate la bord, pe baza unor informații că există dificultăți grave, dar nu într-o măsură care să facă probabilă apariția unei situații de primejdie pe mare; sau

(i) dacă, ca urmarea a unei situații de incertitudine, nu s-a reușit să se ia legătura cu persoana sau nava și nu s-au putut obține informații din alte surse; dau

(b) continuă să lipsească informații cu privire la deplasarea sau la poziția unei nave.

(ii) Dacă informațiile primite indică faptul că este afectată operabilitatea unei nave, dar nu în măsura în care nava ar putea fi în primejdie;

(5) Se consideră că o navă sau persoanele de la bordul acesteia se află într-o situație de primejdie pe mare în special atunci când:

(c) situație de primejdie:

(a) s-au primit informații clare că o navă sau o persoană aflată la bord este în pericol și are nevoie de asistență imediată; sau

(i) dacă s-au primit informații clare că o persoană sau o navă este în pericol și are nevoie de asistență imediată; sau

(b) încercările de stabilire a unui contact cu nava eșuează și cererile de informații nereușite indică probabilitatea că nava este în primejdie pe mare; sau

(ii) dacă, ca urmare a unei situații de alertă, mai multe încercări de stabilire a unui contact cu persoana sau cu nava sau mai multe cereri de informații nereușite indică probabilitatea că există o situație de pericol; sau

(c) s-au primit informații potrivit cărora operabilitatea navei a fost afectată într-o măsură care indică probabilitatea unei situații de primejdie pe mare.

(iii) dacă s-au primit informații potrivit cărora operabilitatea unei nave a fost afectată într-o măsură care indică probabilitatea unei situații de primejdie pe mare.

(6) Atunci când evaluează situația în sensul alineatelor (3)-(5), unitățile participante iau în considerare toate elementele relevante, printre care:

(4) Atunci când evaluează situația în sensul alineatului (3), unitățile participante iau în considerare toate elementele relevante și își comunică evaluarea centrului respectiv de coordonare a operațiunilor de salvare, printre care, mai ales:

(a) existența unei solicitări de asistență;

(a) existența unei solicitări de asistență;

(b) starea de navigabilitate a navei și probabilitatea ca nava să nu ajungă la destinația finală;

(b) starea de navigabilitate a navei și probabilitatea ca nava să nu ajungă la destinația finală;

(c) numărul de pasageri în raport cu tipul și starea navei;

(c) numărul de pasageri în raport cu tipul și starea navei (supraîncărcare);

(d) disponibilitatea rezervelor necesare, cum ar fi combustibilul, apa, alimentele, pentru ajungerea la un țărm;

(d) disponibilitatea rezervelor necesare (combustibil, apă, alimente etc.) pentru a ajunge la un țărm;

(e) prezența unui echipaj calificat și a unui comandant pe navă;

(e) prezența unui echipaj calificat și a unui comandant pe navă;

(f) disponibilitatea și capacitatea echipamentelor de siguranță, de navigație și de comunicații;

(f) disponibilitatea echipamentelor de siguranță, navigație și comunicații;

(g) prezența unor pasageri care necesită asistență medicală de urgență;

(g) prezența unor pasageri care necesită asistență medicală de urgență;

(h) prezența unor pasageri decedați;

(h) prezența unor pasageri decedați;

(i) prezența femeilor însărcinate sau a copiilor;

(i) prezența femeilor însărcinate sau a copiilor;

(j) condițiile meteo și starea mării, inclusiv prognoza meteo în general și pe mare.

(j) condițiile meteo și starea mării.

(7) Unitățile participante comunică fără întârziere centrului de coordonare a operațiunilor de salvare responsabil evaluarea situației pe care au efectuat-o. În așteptarea instrucțiunilor de la centrul de coordonare a operațiunilor de salvare, unitățile participante întreprind toate măsurile corespunzătoare pentru a garanta siguranța persoanelor în cauză.

(5) În așteptarea instrucțiunilor de la centrul de coordonare a operațiunilor de salvare, unitățile participante întreprind toate măsurile corespunzătoare pentru a garanta siguranța persoanelor în cauză.

(8) Existența unei situații de primejdie pe mare nu depinde și nu este determinată exclusiv de o solicitare efectivă de asistență. Dacă persoanele aflate la bordul unei nave refuză să primească asistență, deși nava respectivă se află, după toate aparențele, într-o situație de primejdie pe mare, unitatea participantă informează centrul de coordonare a operațiunilor de salvare și continuă să își îndeplinească obligația de diligență prin observarea navei de la o distanță prudentă și prin întreprinderea măsurilor necesare pentru siguranța persoanelor în cauză, evitând în același timp acțiunile prin care ar putea să agraveze situația sau să mărească probabilitatea de vătămare sau de pierdere a unor vieți omenești.

(6) Existența unei situații de primejdie pe mare nu depinde și nu este determinată exclusiv de o solicitare efectivă de asistență. În cazurile în care, deși nava este percepută ca fiind în stare de urgență, persoanele aflate la bordul unei nave refuză să primească asistență, unitatea participantă informează centrul de coordonare a operațiunilor de salvare și continuă să își îndeplinească obligația de diligență prin observarea navei de la o distanță prudentă și prin întreprinderea măsurilor necesare pentru siguranța persoanelor în cauză, evitând în același timp acțiunile prin care ar putea să agraveze situația sau să mărească probabilitatea de vătămare sau de pierdere a unor vieți omenești.

(9) Dacă centrul de coordonare a operațiunilor de salvare al țării terțe responsabile pentru regiunea de căutare și de salvare nu dă curs notificării trimise de unitatea participantă, aceasta din urmă contactează centrul de coordonare a operațiunilor de salvare al statului membru gazdă, cu excepția cazului în care alt centru de coordonare a operațiunilor de salvare este în măsură să își asume coordonarea operațiunii de căutare și de salvare.

(7) În cazurile în care centrul de coordonare a salvării al țării terțe responsabil pentru regiunea de căutare și salvare nu răspunde la notificarea transmisă de unitatea participantă, aceasta din urmă ar trebui să contacteze centrul de coordonare a salvării al statului membru gazdă.

(10) Unitățile participante informează centrul internațional de coordonare cât mai curând posibil cu privire la orice contact cu centrul de coordonare a operațiunilor de salvare și cu privire la măsurile ulterioare pe care le întreprind.

(8) Centrul internațional de coordonare este informat cât mai curând posibil cu privire la orice contact cu centrul de coordonare a operațiunilor de salvare și cu privire la măsurile ulterioare luate de unitatea participantă.

(11) Dacă se consideră că nava nu este sau nu mai este în primejdie pe mare sau dacă operațiunea de căutare și de salvare s-a încheiat, unitatea participantă reia operațiunea pe mare, după consultarea centrului internațional de coordonare.

(9) Dacă se consideră că nava nu este sau nu mai este în primejdie pe mare sau dacă operațiunea de căutare și de salvare s-a încheiat, unitatea participantă reia operațiunea pe mare, după consultarea centrului internațional de coordonare.

Justificare

Alineatul (3) din amendamentul de compromis este identic cu punctul 4.4 din anexa la Convenția internațională privind căutarea și salvarea cum a fost modificat în 1998. Alineatele (4), (5), (6), (7), (8) și (9) sunt identice cu, respectiv, punctele 1.3, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5 și 1.6 din partea II a Deciziei 2010/252/UE a Consiliului, adoptată în unanimitate în Consiliu

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Modalitățile prin care se realizează debarcarea persoanelor interceptate sau salvate în cadrul unei operațiuni pe mare sunt prevăzute în planul operațional. Aceste modalități de debarcare nu au ca efect impunerea unor obligații statelor membre care nu participă la operațiunea pe mare, cu excepția cazului în care acestea autorizează în mod expres întreprinderea unor măsuri în marea lor teritorială sau în zona lor contiguă, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) sau cu articolul 8 alineatul (2).

(1) Modalitățile prin care se realizează debarcarea persoanelor interceptate sau salvate în cadrul unei operațiuni pe mare sunt prevăzute în planul operațional, în conformitate cu articolul 4. Aceste modalități de debarcare nu au ca efect impunerea unor obligații statelor membre care nu participă la operațiunea pe mare, cu excepția cazului în care acestea autorizează în mod expres întreprinderea unor măsuri în marea lor teritorială sau în zona lor contiguă, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) sau cu articolul 8 alineatul (2). Modalitățile de debarcare pot prevedea faptul că debarcarea nu implică în mod necesar responsabilitatea exclusivă a statului membru pe al cărui teritoriu sunt debarcate persoanele salvate pe mare.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul unei interceptări în marea teritorială sau în zona contiguă, conform articolului 6 alineatul (2) sau articolului 8 alineatul (1), debarcarea are loc în statul membru gazdă sau în statul membru participant în a cărui mare teritorială sau zonă contiguă se realizează interceptarea.

Nu privește versiunea în limba română.

Justificare

Expresia „mare teritorială” este folosită în întregul text, și trebuie,așadar folosită mai sus.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul unei interceptări în marea teritorială sau în zona contiguă, conform articolului 6 alineatul (4) sau articolului 8 alineatul (2), debarcarea are loc în statul membru în a cărui mare teritorială sau zonă contiguă se realizează interceptarea.

Nu privește versiunea în limba română.

Justificare

Expresia „mare teritorială” este folosită în întregul text, și trebuie,așadar folosită mai sus.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2a) Înaintea debarcării, persoanele interceptate sau salvate în operațiunea pe mare trebuie să primească informații clare, într-o limbă pe care o înțeleg sau se presupune că o înțeleg, cu privire la locul debarcării. Se acordă o atenție deosebită minorilor neînsoțiți.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul unor situații de căutare și de salvare prevăzute la articolul 9, unitățile participante cooperează cu centrul de coordonare a operațiunilor de salvare responsabil pentru a pune la dispoziția persoanelor salvate un port adecvat sau un loc sigur și pentru a asigura debarcarea rapidă și eficientă a persoanelor salvate.

Sub rezerva aplicării articolului 4, în cazul unor situații de căutare și de salvare prevăzute la articolul 9, unitățile participante cooperează cu centrul de coordonare a operațiunilor de salvare responsabil pentru a pune la dispoziția persoanelor salvate un port adecvat sau un loc sigur și pentru a asigura debarcarea rapidă și eficientă a persoanelor salvate.

Justificare

Ar trebui subliniat că decizia privind locul de debarcare, după o situație de căutare și salvare trebuie să fie luată, de asemenea, ținând cont de principiul nereturnării.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Unitățile participante informează centrul internațional de coordonare cu privire la prezența oricărei persoane în sensul articolului 4 alineatul (1), iar centrul internațional de coordonare transmite mai departe informațiile respective autorităților naționale competente. Pe baza acestor informații, în planul operațional se stabilesc măsurile de monitorizare care pot fi luate.

(5) Unitățile participante informează centrul internațional de coordonare cu privire la prezența oricărei persoane în sensul articolului 4, iar centrul internațional de coordonare transmite mai departe informațiile respective autorităților naționale competente. Pe baza acestor informații, în planul operațional se stabilesc măsurile de monitorizare care pot fi luate.

Justificare

Ca referință ar trebui folosit nu doar alineatul (1) din articolul 4, ci întregul articol 4, astfel încât să acopere și alineatul (4) (persoane care necesită o atenție deosebită).

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1) Fiecare stat membru prevede obligația ca comandantul unei nave care arborează pavilionul său, să acționeze cât mai rapid posibil pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate pe mare și să le acorde tot sprijinul posibil, indiferent de naționalitatea sau statul de proveniență, sau de circumstanțele în care au fost găsite, cu condiția ca acest lucru să se facă fără a pune în pericol grav nava, echipajul sau pasagerii. Statele membre nu vor lua nicio măsură, inclusiv proceduri și sancțiuni penale, împotriva comandanților de nave care au salvat persoane aflate în pericol și le-au adus într-un port de pe teritoriul lor.

 

(2) Strategia Agenției pentru Drepturi Fundamentale și activitățile responsabilului pentru drepturile fundamentale și Forumul consultativ, astfel cum este prevăzut în articolul 26a din Regulamentul 2007/2004, se aplică operațiunilor pe mare, conform reglementărilor din prezentul regulament.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10b

 

Birouri specializate

 

În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 2004/2007, agenția evaluează necesitatea înființării unor birouri specializate în aspectele referitoare la supravegherea frontierelor maritime ca birouri operaționale în zonele cu fluxuri migratorii semnificative, inclusiv cele neregulamentare și în special în Mediterană, cu scopul de a îmbunătăți coordonarea dintre statele membre, de a garanta solidaritatea și repartizarea responsabilă a sarcinilor între respectivele state, consolidând capacitatea operațională a agenției.

Justificare

Crearea unui birou operațional în Mediterană este în concordanță cu previziunile din Rezoluția Parlamentului European din 23 octombrie 2013 referitoare la „fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa” și în conformitate cu indicațiile privind consolidarea activităților Frontex în Mediterană, exprimate în Concluziile Consiliului European din 24-25 octombrie 2013.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 10 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10c

 

Mecanisme de solidaritate

 

(1) Un stat membru care se confruntă cu o situație de presiune urgentă și excepțională la frontiera sa externă poate solicita:

 

- desfășurarea de echipe europene de polițiști de frontieră, în conformitate cu articolul 8a din Regulamentul (CE) nr 2007/2004 pentru a oferi asistență operațională rapidă statului membru;

 

- Agenției asistență tehnică și operațională, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr 2007/2004, pentru a obține asistență în materie de coordonare între statele membre și/sau desfășurarea de experți pentru a sprijini autoritățile naționale competente;

 

- asistență de urgență în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul XXXX [frontierele ISF] pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice în cazul unei situații de urgență.

 

(2) Un stat membru supus unor presiuni datorate migranților care are nevoi urgente în structurile sale de primire și în sistemele de azil poate solicita:

 

- Biroului European de Sprijin pentru Azil detașarea unei echipe de sprijin pentru azil, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului , care să ofere expertiză, în special în ceea ce privește serviciile de interpretariat, informații privind țările de origine și experiență în tratarea și gestionarea dosarelor de azil.

 

- asistență de urgență în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul XXX [Fondul pentru azil și migrație] pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice în cazul unei situații de urgență.

 

- Comisiei Europene să verifice disponibilitatea statelor membre de a primi solicitanții de azil.

 

(3) Comisia Europeană, în scopul aplicării corecte a prezentului articol, monitorizează constant structurile de primire a solicitanților de azil din statele membre și, în cazurile descrise la prezentul articol, propune, după verificarea disponibilității locurilor în astfel de structuri, o distribuire echitabilă a solicitanților de azil între statele membre, astfel cum prevede articolul 80 TFUE.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 10 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10d

 

 

Raport

 

(1) Agenția prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament până la … 2018 și, ulterior, o dată la doi ani.

 

(2) Raportul conține o descriere a procedurilor desfășurate de către Agenție pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, în timpul operațiunilor pe mare și o evaluare a aplicării practice a prezentului regulament, inclusiv orice incidente care ar fi avut loc. Acesta oferă informații detaliate privind respectarea și impactul asupra drepturilor fundamentale și cuprinde o privire de ansamblu asupra motivelor exprimate conform articolului 4 alineatul (3) de persoanele interceptate și asupra măsurilor luate ulterior.

 

__________________

 

* JO: a se introduce data: 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

Completarea importantă făcută de raportor (transmiterea rapoartelor agenției Parlamentului, Consiliului și Comisiei) ar trebui să aprofundeze și aspectul critic pe care îl reprezintă protestul persoanelor interceptate.

(1)

            Texte aprobate, P7_TA(2013)0444.


EXPUNERE DE MOTIVE

Cadrul general:

În ultimul deceniu, regiunea mediteraneană a fost afectată de o serie de evoluții geopolitice și economice internaționale și regionale, care au dus la o instabilitate politică și au contribuit la creșterea fluxurilor migratorii și la o presiune în materie de azil exercitată dinspre țărmurile sudice ale Mării Mediterane asupra țărmurilor nordice, în special asupra statelor membre ale UE din sud aflate la periferia geografică a UE, precum Grecia, Italia, Spania, Malta și Cipru.

Statele membre din sudul UE s-au confruntat brusc cu un număr mare de persoane din regiunea mediteraneană încercând să fugă din calea conflictelor, persecuțiilor sau pur și simplu pentru a-și face o viață mai bună, folosind rutele maritime pentru a trece clandestin frontierele internaționale. Numărul celor care traversează frontierele maritime sudice ale Europei, folosind nave nesigure s-a ridicat la aproximativ 10 000 de persoane în 2010, a crescut la peste 70 000 de în 2011, pentru a scădea din nou la aproximativ 20 000 în 2012, majoritatea acestor traversării fiind organizate de către contrabandiști.

Deși fenomenul nu este larg răspândit în UE, afectează însă Uniunea în ansamblu. Această situație a condus la solicitări prompte pentru o mai mare solidaritate și răspunsuri sustenabile din partea UE de a sprijini țările cele mai afectate de sosirile ilegale pe mare. Partajarea responsabilităților și solidaritatea au devenit factori indispensabili pentru a se asigura că drepturile fundamentale ale solicitanților de azil și ale refugiaților sunt respectate pe deplin în UE.

Propunerea Comisiei pare echilibrată și își propune același obiectiv ca și decizia anulată, să incorporeze într-un instrument juridic unic dispozițiile existente ale dreptului UE și ale dreptului internațional, urmărind să depășească interpretările diferite ale dreptului maritim internațional adoptat de statele membre și practicile lor divergente, pentru a asigura eficiența operațiunilor pe mare coordonate de Frontex.

Dar propunerea încearcă să meargă mai departe, dacă partea a II-a deciziei anulate (ce cuprinde orientări fără caracter obligatoriu pentru situațiile de căutare și salvare și pentru debarcarea persoanelor salvate sau interceptate) va deveni acum un instrument juridic obligatoriu și se va aplica direct în statele membre, creând norme privind modul de soluționare a acestor situații în toate operațiunile pe mare coordonate de Frontex. Se încearcă, astfel, să se răspundă criticilor formulate împotriva operațiunilor Frontex, în care au existat câteva semne de întrebare privind situațiile de căutare și salvare.

Concluzie

Instrument juridic obligatoriu

Hotărârea Curții Europene de Justiție în cauza C-355/10, printre altele, a confirmat faptul că UE are competența de a legifera în domeniul reglementat prin Decizia Consiliului 2010/252. De asemenea, este clar că domeniul de aplicare al propunerii nu depășește cadrul actualei Decizii 2010/252 și că elementele suplimentare obligatorii sunt în conformitate cu jurisprudența Curții Europene de Justiție.

Evoluții juridice și judiciare privind protecția drepturilor fundamentale:

Propunerea ia în considerare evoluțiile juridice și judiciare, cum ar fi modificarea Regulamentului CE nr 2007/2004 și Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Hirsi Jamaa și alții / Italia, în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale, precum și principiul nereturnării în operațiunile pe mare.

Necesitatea de a ne proteja frontierele și de a avea un sistem eficient de supraveghere a frontierelor nu este în detrimentul drepturilor fundamentale ale migranților care ajung pe țărmurile europene. Dreptul la viață și respectarea principiului nereturnării sunt drepturi fundamentale de bază și Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să asigure punerea în aplicare deplină și respectul acestor drepturi.

Din acest motiv, este esențial să se asigure în continuare claritate juridică în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale în contextul supravegherii maritime și al debarcării persoanelor interceptate sau salvate pe mare, inclusiv respectarea deplină a principiului nereturnării. În acest sens, au fost prezentate mai multe amendamente cu scopul de a consolida principiul nereturnării și protecția drepturilor omului, subliniind faptul că toate statele membre care participă la aceste operațiuni au obligații asumate prin acquis-ul internațional și al UE, inclusiv jurisprudența relevantă.

Consolidarea principiului solidarității:

Respectând suveranitatea apelor teritoriale ale statelor membre, propunerea de față are ca prim obiectiv realizarea unei mai mari cooperări între statele membre, în contextul operațiunilor coordonate de Frontex, întotdeauna sub rezerva autorizării de către statul membru în cauză pentru acțiunea ce va avea aloc pe marea lor teritorială.

În timp ce statelor membre le revine responsabilitatea primară de a asigura funcționarea unor sistemele de azil și sisteme de management al frontierelor adecvate, TFUE, precum și Programul de la Stockholm cer un nivel ridicat de solidaritate și de repartizare echitabilă a responsabilităților între instituțiile UE, precum și între statele membre în dezvoltarea sistemului european comun de azil și în instituirea treptată a unui sistem integrat de management al frontierelor externe. În prezent, cadrul juridic al UE oferă deja o varietate de mecanisme și instrumente vizând solidaritatea și responsabilitatea, care pot contribui la rezolvarea discrepanțelor existente la nivel de acordare a protecției și a deficiențelor din sistemele de azil ale statelor membre și sistemele de management al frontierelor și pot îmbunătăți calitatea de ansamblu a sistemului european comun de azil.

Este la latitudinea statului membru în cauză să activeze gama de instrumente de care dispune, inclusiv resursele umane, tehnice și financiare. Sistemul intra-UE de transfer al persoanelor care au obținut un statut juridic după debarcare are nevoie de o dezvoltare suplimentară. EUREMA 2010 - proiectul UE de transfer din Malta, la care participă 10 state membre ale UE, este un bun exemplu de consolidare a solidarității.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (11.10.2013)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Raportoare pentru aviz: Norica Nicolai

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Subcomisia pentru securitate și apărare consideră că regulamentul propus are nevoie doar de câteva îmbunătățiri, menite să sublinieze domeniile din activitatea Agenției care se referă la provocările de securitate sau care pot fi legate indirect de dinamica relațiilor UE cu țările terțe. Se promovează comunicarea intra-UE, în special cu SEAE, vizând informațiile referitoare la securitate ce pot fi obținute de către agenție. Este, de asemenea, subliniat faptul că zonele maritime sensibile în care există conflicte și provocări de securitate, pot constitui o sursă de probleme privind monitorizarea frontierelor maritime externe. Avizul vizează, de asemenea, promovarea drepturilor și a protecției acordată resortisanților țărilor terțe care pot fi în pericol în timpul operațiunilor agenției, precum și asigurarea unui nivel de protecție pentru cetățenii UE care au responsabilitatea de a ajuta. În final, este vizată extinderea spațiului Schengen, susținându-se că și această chestiune ar trebui să fie inclusă în regulament, pentru a se evita blocajele viitoare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) O atenție deosebită ar trebui acordată zonelor maritime care constituie frontierele maritime naturale ale EU, însă, din cauza localizării lor geografice, reprezintă provocări specifice în materie de securitate și impun, prin urmare, măsuri cuprinzătoare din punct de vedere strategic. Este cazul regiunilor maritime a Mării Negre, unde nu doar activitățile infracționale precum trecerea ilegală a frontierelor și traficul ilegal de migranți, dar și proximitatea zonelor de conflict înghețat pot ridica probleme grave de securitate.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Prezentul regulament nu aduce atingere obligațiilor de a proteja oamenii în pericol pe mare, în temeiul dreptului internațional pentru toate navele civile, militare și comerciale aflate sub pavilionul unui stat membru.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene („agenția”), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 este responsabilă pentru coordonarea cooperării operative între statele membre în domeniul gestionării frontierelor externe, inclusiv în ceea ce privește supravegherea frontierelor. Printre sarcinile agenției se numără și acordarea de asistență statelor membre în situații care necesită o asistență tehnică sporită la frontierele externe, ținând seama de faptul că anumite situații pot să constituie urgențe umanitare și să presupună desfășurarea unor acțiuni de salvare pe mare. Pentru a consolida și mai mult această cooperare sunt necesare norme specifice în ceea ce privește activitățile de supraveghere a frontierelor pe care le efectuează, în contextul cooperării operative coordonate de agenție, unitățile de intervenție maritimă și aeriană ale unui stat membru la frontiera maritimă a altor state membre sau în marea liberă.

(2) Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene („agenția”), instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 este responsabilă pentru coordonarea cooperării operative între statele membre în domeniul gestionării frontierelor externe, inclusiv în ceea ce privește supravegherea frontierelor. Printre sarcinile agenției se numără și acordarea de asistență statelor membre în situații care necesită o asistență tehnică sporită la frontierele externe, ținând seama de faptul că anumite situații pot să constituie urgențe umanitare și să presupună desfășurarea unor acțiuni de salvare pe mare. Pentru a consolida și mai mult această cooperare sunt necesare norme specifice în ceea ce privește activitățile de supraveghere a frontierelor pe care le efectuează, în contextul cooperării operative coordonate de agenție, unitățile de intervenție maritimă și aeriană ale unui stat membru la frontiera maritimă a altor state membre sau în marea liberă. În acest scop, agenția se străduiește să utilizeze aplicații inovatoare ale tehnologiilor existente, pentru a îmbunătăți și simplifica colectarea informațiilor, precum și schimbul de informații, în special pentru acele zone maritime care se confruntă cu cea mai mare presiune datorită trecerilor neautorizate, precum și care au mari dificultăți datorate condițiilor geografice și de climă, în monitorizarea adecvată a traficului.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În cursul unei operațiuni de supraveghere a frontierelor pe mare pot apărea situații în care este necesar să se acorde asistență unor persoane aflate în primejdie pe mare. În conformitate cu dreptul internațional, fiecare stat trebuie să ceară comandantului unei nave care îi poartă pavilionul să acorde asistență tuturor persoanelor aflate în pericol pe mare și să vină cât mai repede posibil în ajutorul persoanelor aflate în primejdie, în măsura în care căpitanul poate face acest lucru fără a expune nava, echipajul sau pasagerii unor riscuri grave. O astfel de asistență ar trebui să fie acordată indiferent de naționalitatea sau de statutul persoanelor cărora le este destinată și indiferent de circumstanțele în care aceste persoane sunt găsite.

(7) În cursul unei operațiuni de supraveghere a frontierelor pe mare pot apărea situații în care este necesar să se acorde asistență unor persoane aflate în primejdie pe mare. În conformitate cu dreptul internațional, fiecare stat trebuie să ceară comandantului unei nave care îi poartă pavilionul să acorde asistență tuturor persoanelor aflate în pericol pe mare și să vină cât mai repede posibil în ajutorul persoanelor aflate în primejdie, în măsura în care căpitanul poate face acest lucru fără a expune nava, echipajul sau pasagerii unor riscuri grave. O astfel de asistență ar trebui să fie acordată indiferent de naționalitatea sau de statutul persoanelor cărora le este destinată și indiferent de circumstanțele în care aceste persoane sunt găsite. În consecință, nu ar trebui luate niciun fel de măsuri, inclusiv proceduri și sancțiuni penale, care să descurajeze comandanții de nave să acorde ajutor oricărei persoane aflate în pericol pe mare.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, operațiunile de supraveghere a frontierelor coordonate de agenție sunt efectuate conform unui plan operațional. În cazul operațiunilor pe mare, planul operațional ar trebui, așadar, să conțină informații concrete cu privire la jurisdicția și legislația relevante care se aplică în zona geografică unde se desfășoară operațiunea comună sau proiectul-pilot, inclusiv trimiteri la dreptul internațional și la dispozițiile legislației Uniunii în materie de interceptare, salvare pe mare și debarcare. Prezentul regulament reglementează acțiunile de interceptare, salvare pe mare și debarcare realizate în contextul operațiunilor de supraveghere a frontierelor maritime coordonate de agenție.

(9) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, operațiunile de supraveghere a frontierelor coordonate de agenție sunt efectuate conform unui plan operațional. În cazul operațiunilor pe mare, planul operațional ar trebui, așadar, să conțină informații concrete cu privire la jurisdicția și legislația relevante care se aplică în zona geografică unde se desfășoară operațiunea comună sau proiectul-pilot, inclusiv trimiteri la dreptul internațional și la dispozițiile legislației Uniunii în materie de interceptare, salvare pe mare și debarcare, inclusiv reguli și proceduri care să garanteze că persoanele care au nevoie de protecție internațională, inclusiv potențialele victime ale traficului, minorii neînsoțiți și alte persoane vulnerabile, sunt identificate în timpul operațiunii și că li se oferă asistență adecvată. Prezentul regulament reglementează acțiunile de interceptare, salvare pe mare și debarcare realizate în contextul operațiunilor de supraveghere a frontierelor maritime coordonate de agenție.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la viață, demnitatea umană, interzicerea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante, dreptul la libertate și securitate, principiul nereturnării, nediscriminarea, dreptul la o cale de atac eficientă, dreptul la azil și drepturile copilului.

(11) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special dreptul la viață, demnitatea umană, interzicerea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante, dreptul la libertate și securitate, principiul nereturnării, nediscriminarea, dreptul la o cale de atac eficientă, protecția datelor cu caracter personal, dreptul la azil și drepturile copilului.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) În ceea ce privește țările care candidează la spațiul Schengen, și anume, Bulgaria, Cipru și România, și care sunt fie state membre și cooperează cu agenția, fie au implementat deja toate standardele pentru includerea în programele și acțiunile spațiului, ar trebui elaborate dispoziții privind aderarea inevitabilă a spațiului Schengen la planificarea și stabilirea bugetului agenției, ținând seama de nivelul ridicat al standardelor de punere în aplicare a aquis-ului și de zonele maritime de frontieră cu un caracter special problematic pentru securitatea Uniunii Europene.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11. „loc sigur” înseamnă un loc în care operațiunile de salvare sunt considerate finalizate și în care siguranța vieții supraviețuitorilor nu este amenințată, inclusiv în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale ale acestora, în care nevoile umane de bază ale supraviețuitorilor pot fi îndeplinite și din care se pot face demersuri pentru transportarea supraviețuitorilor la următoarea destinație sau la destinația finală;

11. „loc sigur” înseamnă un loc în care operațiunile de salvare sunt considerate finalizate și în care siguranța vieții supraviețuitorilor, inclusiv în ceea ce privește asigurarea protecției drepturilor fundamentale ale acestora și a drepturilor omului, în care nevoile umane de bază ale supraviețuitorilor pot fi îndeplinite și din care se pot face demersuri pentru transportarea supraviețuitorilor la următoarea destinație sau la destinația finală;

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

12a. „planul operațional” are sensul prevăzut la articolele 3a și 8e din Regulamentul (CE) 2007/2004).

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Înainte de a decide debarcarea într-o țară terță, unitățile participante iau în considerare situația generală din țara terță respectivă, iar persoanele interceptate sau salvate nu sunt debarcate în țara terță respectivă atunci când statul membru gazdă sau statele membre participante au sau ar trebui să aibă cunoștință de faptul că țara terță respectivă aplică practicile menționate la alineatul (1).

(2) Înainte de a decide debarcarea într-o țară terță, Agenția, statul membru gazdă și alți participanți iau în considerare situația generală din țara terță respectivă, iar persoanele interceptate sau salvate nu sunt debarcate în țara terță respectivă atunci când știu că țara terță respectivă aplică practicile menționate la alineatul (1). În acest sens, se adoptă o listă a țărilor terțe în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5 din Regulamentul 182/2011.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Persoanele interceptate sau salvate, despre care unitățile participante consideră că nu au nevoie de protecție internațională sau care nu solicită protecție, pot fi trimise în țara lor de origine sau în altă țară în care și-au stabilit reședința obișnuită sau a cărei cetățenie o au.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul debarcării într-o țară terță, unitățile participante identifică persoanele interceptate sau salvate și evaluează situația personală a acestora pe cât posibil înainte de debarcare. De asemenea, unitățile participante trebuie să aducă în mod corespunzător la cunoștința persoanelor interceptate sau salvate locul de debarcare și să le dea posibilitatea de ași exprima eventualele motive pentru care cred că debarcarea în locul propus ar reprezenta o încălcare a principiul nereturnării.

(3) În cazul debarcării într-o țară terță, unitățile participante identifică persoanele interceptate sau salvate și evaluează situația personală a acestora. De asemenea, unitățile participante trebuie să aducă în mod corespunzător la cunoștința persoanelor interceptate sau salvate locul de debarcare și să le dea posibilitatea de ași exprima eventualele motive pentru care cred că debarcarea în locul propus ar reprezenta o încălcare a principiul nereturnării.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Aceste informații vor fi transmise și serviciului IntCen din cadrul Serviciului de Acțiune Externă al UE, care acționează ca punct central de informare între statele membre, Consiliul European și serviciile competente, în funcție de nevoile specifice ale fiecăruia în materie de schimb de informații.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Statele membre depun eforturi pentru a consolida cooperarea cu Agenția UE folosind, de asemenea, mijloacele FRONTEX, în special în zonele maritime cu valoare strategică mare care se confruntă atât cu traficul infracțional, cât și cu provocări în materie de securitate și apărare.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În marea teritorială a statului membru gazdă sau a unui stat membru participant, atunci când există o suspiciune întemeiată că o navă transportă persoane care intenționează să se sustragă verificărilor de la punctele de trecere a frontierei sau că este folosită pentru traficul de migranți pe mare, unitățile participante adoptă una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

(1) În marea teritorială a statului membru gazdă sau a unui stat membru participant, atunci când există o suspiciune întemeiată că o navă transportă persoane care intenționează să se sustragă verificărilor de la punctele de trecere a frontierei sau că este folosită pentru traficul ilegal de migranți pe mare, unitățile participante adoptă una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statul membru gazdă sau statul membru participant pe a cărui mare teritorială are loc interceptarea aprobă măsurile menționate la alineatul (1) și transmite instrucțiuni adecvate unității participante, prin intermediul centrului internațional de coordonare. Unitatea participantă informează statul membru gazdă, prin intermediul centrului internațional de coordonare, atunci când comandantul navei solicită încunoștințarea unui agent diplomatic sau a unui funcționar consular al statului de pavilion.

(2) Statul membru gazdă în a cărui mare teritorială are loc interceptarea aprobă măsurile menționate la alineatul (1) și transmite instrucțiuni adecvate unității participante, prin intermediul centrului internațional de coordonare. Unitatea participantă informează statul membru gazdă, prin intermediul centrului internațional de coordonare, atunci când comandantul navei solicită încunoștințarea unui agent diplomatic sau a unui funcționar consular al statului de pavilion.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când există o suspiciune întemeiată că o navă care nu are naționalitate sau care poate fi asimilată unei nave fără naționalitate transportă persoane care intenționează să se sustragă verificărilor de la punctele de trecere a frontierei sau este folosită pentru traficul de migranți pe mare, statul membru gazdă sau statul membru participant în a cărui mare teritorială este interceptată nava fără pavilion autorizează unitatea participantă și îi transmite instrucțiuni să oprească nava și să adopte oricare dintre măsurile prevăzute la alineatul (1).

(3) Atunci când există o suspiciune întemeiată că o navă care nu are naționalitate sau care poate fi asimilată unei nave fără naționalitate transportă persoane care intenționează să se sustragă verificărilor de la punctele de trecere a frontierei sau este folosită pentru traficul de migranți pe mare, statul membru gazdă în a cărui mare teritorială este interceptată nava fără pavilion autorizează unitatea participantă și îi transmite instrucțiuni să oprească nava și să adopte oricare dintre măsurile prevăzute la alineatul (1).

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Pe marea liberă, atunci când există o suspiciune întemeiată că o navă este folosită pentru traficul de migranți pe mare, unitățile participante adoptă, sub rezerva obținerii unei autorizații în acest sens din partea statului de pavilion, conform Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

(1) Pe marea liberă, atunci când există o suspiciune întemeiată că o navă este folosită pentru traficul de migranți pe mare, unitățile participante și, după caz, reprezentanții forumului consultativ, adoptă, sub rezerva obținerii unei autorizații în acest sens din partea statului de pavilion, conform Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Unitățile participante comunică fără întârziere centrului de coordonare a operațiunilor de salvare responsabil evaluarea situației pe care au efectuat-o. În așteptarea instrucțiunilor de la centrul de coordonare a operațiunilor de salvare, unitățile participante întreprind toate măsurile corespunzătoare pentru a garanta siguranța persoanelor în cauză.

(7) Unitățile participante comunică fără întârziere centrului de coordonare a operațiunilor de salvare responsabil evaluarea situației pe care au efectuat-o. În așteptarea instrucțiunilor de la centrul de coordonare a operațiunilor de salvare, unitățile participante întreprind toate măsurile corespunzătoare pentru a garanta siguranța și respectarea drepturilor omului pentru persoanele în cauză.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1) Fiecare stat membru prevede obligația ca comandantul unei nave care arborează pavilionul său, să acționeze cât mai rapid posibil pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate pe mare și să le acorde tot sprijinul posibil, indiferent de naționalitatea sau statul de proveniență, sau de circumstanțele în care au fost găsite, cu condiția ca acest lucru să se facă fără a pune în pericol grav nava, echipajul sau pasagerii. Statele membre nu vor lua nicio măsură, inclusiv proceduri și sancțiuni penale, împotriva comandanților de nave care au salvat persoane aflate în pericol și le-au adus într-un port de pe teritoriul lor.

 

(2) Strategia Agenției pentru Drepturi Fundamentale și activitățile responsabilului pentru drepturile fundamentale și Forumul consultativ, astfel cum este prevăzut în articolul 26a din Regulamentul 2007/2004, se aplică operațiunilor pe mare, conform reglementărilor din prezentul regulament.

PROCEDURĂ

Titlu

Supravegherea frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

Referințe

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

18.4.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Norica Nicolai

30.5.2013

Examinare în comisie

18.9.2013

 

 

 

Data adoptării

10.10.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

8

5

Membri titulari prezenți la votul final

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi

Membri supleanți prezenți la votul final

Charalampos Angourakis, Andrew Duff, Hélène Flautre, Dominique Vlasto, Paweł Zalewski

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Vojtěch Mynář, Andreas Pitsillides, Vilja Savisaar-Toomast


AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (18.9.2013)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Raportoare pentru aviz: Nathalie Griesbeck

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Introducere

În urma unei acțiuni în justiție introduse de Parlamentul European, Curtea de Justiție a anulat, prin hotărârea sa din 5 septembrie 2012, Decizia Consiliului nr. 2010/252/UE care stabilește dispoziții suplimentare referitoare la supravegherea frontierelor în conformitate cu Codul frontierelor Schengen. Parlamentul European a considerat, astfel, că decizia Consiliului depășește competențele de executare conferite în temeiul articolului 12 alineatul (5) din Codul frontierelor Schengen; au fost modificate sau adăugate elemente esențiale.

Domeniul de aplicare și conținutul prezentei propuneri sunt similare cu cele ale deciziei anulate. De asemenea, prezenta propunere reflectă atât modificările aduse Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, cât și evoluția legislației în materie de drepturi fundamentale.

Propunerea se bazează pe o serie de instrumente juridice internaționale, și anume Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, Convenția privind căutarea și salvarea pe mare, Convenția pentru ocrotirea vieții omenești pe mare și Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, cunoscută drept Convenția de la Palermo.

2. Aspectele legate de transport ale propunerii

Propunerea Comisiei extinde conceptul de supraveghere a frontierelor pentru a include posibilitatea de a intercepta o navă despre care există suspiciuni întemeiate că transportă persoane care intenționează să se sustragă verificărilor de la punctele de trecere a frontierei sau că este folosită pentru traficul de migranți pe mare. Domeniul de aplicare al propunerii include, de asemenea, activități de cercetare sau de salvare în cursul unei operațiuni de supraveghere pe mare.

3. Observațiile raportoarei

Raportoarea salută propunerea de regulament de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe care presupune integrarea conceptelor de supraveghere a operațiunilor de căutare și de salvare, cele două fiind evident interconectate.

Cu toate acestea, în ceea ce privește interceptarea pe mare, raportoarea consideră că ar trebui prevăzute clauze de protecție, precum cele stabilite la anexa III la Convenția de la Palermo, și anume clauze ce vizează securitatea și tratamentul persoanelor la bord, precum și securitatea navei sau, după caz, a încărcăturii sale.

În cazul formării polițiștilor de frontieră, raportoarea consideră că ar trebui avute în vedere aspectele practice legate de acordarea de asistență persoanelor aflate în dificultate, în special în ceea ce privește ajutorul umanitar și asistența medicală de urgență, formare care ar trebui să vină în completarea formării juridice.

Pentru a răspunde cu promptitudine nevoilor umanitare, navele implicate în acțiunile coordonate de supraveghere ar trebui să dispună de un set standardizat de produse și echipamente medicale și umanitare și ar trebui, dacă este posibil, să aibă personal medical la bordul navei.

Dat fiind pericolul cu care se confruntă operațiunile de salvare pe mare în momentul transbordării, raportoarea invită Comisia să aibă în vedere finanțarea proiectelor de cercetare din cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont 2020” cu scopul de a crește nivelul de siguranță a acestor operațiuni, îndeosebi în situația în care marea este agitată, sau de a îmbunătăți structura și echipamentul navelor implicate în misiuni de supraveghere.

Raportoarea reamintește, de asemenea, că supravegherea maritimă implică costuri importante, fiind, prin urmare, necesar să se intensifice colaborarea și schimbul de informații între agențiile implicate în activitățile de supraveghere maritimă, astfel cum prevede Comisia în cadrul politicii maritime integrate. În lumina acestor aspecte, raportoarea dorește implementarea rapidă a mediului comun de realizare a schimbului de informații în vederea supravegherii domeniului maritim al UE (CISE), ținând seama de rezultatele proiectelor pilot MARSUNO și BlueMassMed. Raportoarea dorește ca rolul agenției în acest domeniu să fie definit în Regulamentul de completare a dispozițiilor prevăzute în propunerea de regulament privind instituirea Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR).

Pe de altă parte, raportoarea este conștientă de faptul că obligația ca toate navele să ofere ajutor persoanelor aflate în pericol pe mare poate aduce atingere dispozițiilor Directivei 2002/90/CE de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate. Într-adevăr, navele private ar putea să se teamă de o acțiune în justiție în cazul în care acordă ajutor migranților. Deși sunt rare, aceste cazuri ar putea descuraja căpitanii de la acordarea de ajutor migranților ilegali. Prin urmare, raportoarea solicită Comisiei să revizuiască Directiva 2002/90/CE pentru a ține seama de situațiile de salvare pe mare în cauză.

În sfârșit, raportoarea dorește să salute inițiativa(1) Ombudsmanului European, P. Nikiforos Diamandouros, care, în martie 2012, a inițiat o anchetă privind punerea în practică de către Agenția Europeană pentru Gestionarea Frontierelor a obligațiilor sale în materie de drepturi fundamentale.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Pe durata operațiunilor de căutare și salvare, navele ar trebui să transporte cel puțin echipamentul minim de siguranță și să asigure instruirea personalului de la bord pentru a garanta siguranța atât a persoanelor interceptate, cât și a personalului de la bord, astfel cum se prevede în Directiva 2012/35/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și în normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (anexa I capitolul V regulamentul V/2 secțiunea 6).

Justificare

Planul de urgență ar trebui să fie clar și să includă o împărțire clară a responsabilităților personalului.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În cursul unei operațiuni de supraveghere a frontierelor pe mare pot apărea situații în care este necesar să se acorde asistență unor persoane aflate în primejdie pe mare. În conformitate cu dreptul internațional, fiecare stat trebuie să ceară comandantului unei nave care îi poartă pavilionul să acorde asistență tuturor persoanelor aflate în pericol pe mare și să vină cât mai repede posibil în ajutorul persoanelor aflate în primejdie, în măsura în care căpitanul poate face acest lucru fără a expune nava, echipajul sau pasagerii unor riscuri grave. O astfel de asistență ar trebui să fie acordată indiferent de naționalitatea sau de statutul persoanelor cărora le este destinată și indiferent de circumstanțele în care aceste persoane sunt găsite.

(7) În cursul unei operațiuni de supraveghere a frontierelor pe mare pot apărea situații în care este necesar să se acorde asistență unor persoane aflate în primejdie pe mare. În conformitate cu dreptul internațional, fiecare stat trebuie să ceară comandantului unei nave care îi poartă pavilionul să acorde asistență tuturor persoanelor aflate în pericol pe mare și să vină cât mai repede posibil în ajutorul persoanelor aflate în primejdie, în măsura în care căpitanul poate face acest lucru fără a expune nava, echipajul sau pasagerii unor riscuri grave. O astfel de asistență va trebui să fie acordată indiferent de naționalitatea sau de statutul persoanelor cărora le este destinată și indiferent de circumstanțele în care aceste persoane sunt găsite.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Această obligație ar trebui îndeplinită de statele membre în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale instrumentelor internaționale care reglementează situațiile de căutare și de salvare și în conformitate cu cerințele referitoare la protecția drepturilor fundamentale. Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere responsabilităților autorităților de căutare și de salvare, printre care se numără și responsabilitatea de a se asigura că acțiunile de coordonare și de cooperare sunt realizate astfel încât persoanele salvate să poată fi aduse într-un port sau într-un loc sigur.

(8) Această obligație va trebui îndeplinită de statele membre în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale instrumentelor internaționale care reglementează situațiile de căutare și de salvare și în conformitate cu cerințele referitoare la protecția drepturilor fundamentale. Prezentul regulament nu aduce atingere responsabilităților autorităților de căutare și de salvare, printre care se numără și responsabilitatea de a se asigura că acțiunile de coordonare și de cooperare sunt realizate astfel încât persoanele salvate să poată fi aduse într-un port sau într-un loc sigur.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) În cadrul operațiunilor de interceptare pe mare, când trebuie să se acorde prioritate acordării de ajutor și protecției persoanelor aflate la bord, ar trebui să se aibă în vedere și protecția navei sau, după caz, a încărcăturii, astfel cum prevede Protocolul ONU împotriva traficului ilegal de migranți. La inspectarea navelor, ar trebui să se aibă în vedere protecția mediului, astfel încât să nu existe aspecte legate de mediu care reprezintă un pericol pentru persoanele aflate la bord.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) În Comunicarea sa privind „o politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană”, Comisia Europeană s-a angajat să ia „măsuri pentru o mai bună interoperabilitate a sistemului de supraveghere, care să reunească sistemele existente de monitorizare și reperare utilizate pentru siguranța și securitatea maritimă, pentru protecția mediului marin, controlul activităților de pescuit, controlul frontierelor externe și alte activități de aplicare a legii”. Astfel, operațiunile executate de autoritățile de supraveghere ar trebui gestionate mai eficient, cu costuri mai reduse. În acest context, pentru a facilita operațiunile de supraveghere și de salvare pe mare, Agenția ar trebui să faciliteze implementarea mediului comun de realizare a schimbului de informații în vederea supravegherii domeniului maritim al UE (CISE). În momentul în care sistemul de schimb de informații devine operațional, Agenția ar trebui să fie însărcinată cu gestionarea drepturilor de acces ale unităților participante.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile adoptate în scopul unei operațiuni pe mare se efectuează astfel încât să nu pună în pericol siguranța persoanelor interceptate sau salvate și nici siguranța unităților participante.

Măsurile adoptate în scopul unei operațiuni pe mare sunt în deplină concordanță cu dispozițiile din legislația UE referitoare la echipamente, precum și la formarea personalului de la bordul navei în vederea garantării siguranței persoanelor interceptate sau salvate și a unităților participante.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Unitățile participante ar trebui să aibă la bordul navelor implicate în operațiunile de supraveghere un set standardizat de produse și echipamente medicale și umanitare – conținând în special apă, hrană și pături, în cantități suficiente – cu scopul de a putea răspunde cât mai repede posibil nevoilor urgente, ținând seama de faptul că multe nave interceptate nici nu vor fi într-o stare bună de navigabilitate și nici nu vor arbora un pavilion. Ar trebui încurajată prezența personalului medical în unitățile de supraveghere.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Nimeni nu este debarcat sau predat în alt mod autorităților într-o țară în care există un risc serios să fie supus pedepsei cu moartea, torturii sau altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante sau din care există un risc serios să fie expulzat, îndepărtat sau extrădat într-o altă țară, cu încălcarea principiului nereturnării.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Reia definiția de la articolul 19 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 26.9.2000.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Înainte de a decide debarcarea într-o țară terță, unitățile participante iau în considerare situația generală din țara terță respectivă, iar persoanele interceptate sau salvate nu sunt debarcate în țara terță respectivă atunci când statul membru gazdă sau statele membre participante au sau ar trebui să aibă cunoștință de faptul că țara terță respectivă aplică practicile menționate la alineatul (1).

(2) Înainte de a decide debarcarea într-o țară terță, unitățile participante iau în considerare situația generală din țara terță respectivă și posibila existență a unor acorduri bilaterale privind migrația între țara respectivă și unul sau mai multe state membre, în conformitate cu dreptul internațional. După această analiză, persoanele interceptate sau salvate nu sunt debarcate în țara terță respectivă atunci când statul membru gazdă sau statele membre participante au sau ar trebui să aibă cunoștință de faptul că țara terță respectivă aplică practicile menționate la alineatul (1).

Justificare

Potrivit dreptului internațional existent, este important să se introducă acest parametru pentru a conferi un sens acordurilor bilaterale și, astfel, să se autonomizeze mai multe țări terțe.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Polițiștii de frontieră care participă la o operațiune pe mare sunt instruiți cu privire la dispozițiile relevante ale drepturilor fundamentale, ale dreptului refugiaților și ale cadrului juridic internațional în materie de căutare și salvare.

(5) Polițiștii de frontieră care participă la o operațiune pe mare sunt instruiți cu privire la dispozițiile relevante ale drepturilor fundamentale, ale dreptului refugiaților și ale cadrului juridic internațional în materie de căutare și salvare și participă la o formare practică specializată legată de acordarea rapidă de asistență persoanelor aflate în dificultate, în special în ceea ce privește ajutorul umanitar și asistența medicală de urgență.

Justificare

În cazul în care statele diferențiază activitatea desfășurată de paza de coastă și de paza la frontiere, aceștia din urmă nu au formarea tipică specializată în domeniul îngrijirilor medicale de urgență și al ajutorului umanitar. Atunci când se confruntă cu situații umanitare, adesea grave, este important să se acorde asistență umanitară și îngrijiri medicale cât mai repede posibil, chiar și înainte de sosirea echipelor de salvare.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) După depistarea unei nave suspecte de trecerea sau de intenția de trecere a frontierei într-un mod neregulamentar, unitățile participante se apropie de aceasta pentru a-i constata identitatea și naționalitatea și, în așteptarea unor măsuri ulterioare, o observă de la o distanță prudentă. Unitățile participante comunică imediat informațiile despre navă centrului internațional de coordonare.

(1) După depistarea unei nave suspectate de trecerea sau de intenția de trecere a frontierei într-un mod neregulamentar, unitățile participante se apropie de aceasta pentru a-i constata identitatea și naționalitatea și, în așteptarea unor măsuri ulterioare, o observă de la o distanță prudentă în condiții de siguranță. Unitățile participante comunică imediat informațiile despre navă centrului internațional de coordonare.

Justificare

Depistarea nu trebuie să pună în pericol participanții la operațiunea maritimă, trebuie să țină cont inclusiv de condițiile și previziunile meteorologice și maritime.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dacă nava este pe punctul de a intra sau a intrat în marea teritorială sau în zona contiguă a unui stat membru care nu participă la operațiunea pe mare, unitățile participante comunică informații despre navă centrului internațional de coordonare, care transmite aceste informații mai departe centrului național de coordonare al statului membru în cauză.

(2) Dacă nava este pe punctul de a intra sau a intrat în marea teritorială sau, în cazul în care este proclamată oficial, în zona contiguă a unui stat membru care nu participă la operațiunea pe mare, unitățile participante comunică informații despre navă centrului internațional de coordonare, care transmite aceste informații mai departe centrului național de coordonare al statului membru în cauză.

Justificare

După cum prevede articolul 33 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, pentru a putea fi utilizată, zona contiguă trebuie să fie proclamată oficial, în măsura în care permite statului de coastă drepturi de control asupra navelor în tranzit, vizând prevenirea sau reprimarea încălcării legilor sale vamale, fiscale, sanitare sau de imigrare.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Agenția facilitează implementarea interoperabilității mediului comun în vederea schimbului de informații pentru domeniul maritim al UE (CISE). Odată ce CISE este implementat, Agenția este însărcinată cu gestionarea drepturilor de acces ale unităților participante pentru a facilita operațiunile de supraveghere și de salvare pe mare, asigurând, în același timp, confidențialitatea și securitatea în ceea ce privește schimbul de date.

Justificare

În cadrul politicii sale maritime integrate, Comisia a prezentat în 2010 un proiect de foaie de parcurs privind crearea mediului comun de realizare a schimbului de informații în vederea supravegherii domeniului maritim al UE (COM(2010)0584), reamintind valoarea adăugată pe care o prezintă integrarea supravegherii maritime. Este, într-adevăr, foarte important atât din punctul de vedere al eficacității, cât și al raportului costuri-beneficii să se asigure schimbul și interoperabilitatea datelor.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) solicitarea de informații și documente referitoare la proprietarul navei, înmatriculare și elemente legate de călătorie, precum și la identitatea și naționalitatea persoanelor aflate la bord și alte date pertinente care le privesc;

(a) solicitarea de informații și documente referitoare la proprietarul navei, înmatriculare, proveniență, punctul de plecare și elemente ulterioare legate de călătorie, precum și la identitatea, naționalitatea și alte date pertinente care privesc persoanele aflate la bord;

Justificare

Controale complete și mai aprofundate în vederea verificării rutelor utilizate cel mai mult pentru traficul migranților.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) ordinul ca nava să își modifice ruta astfel încât fie să părăsească marea teritorială sau zona contiguă, fie să se îndrepte spre o destinație situată în afara mării teritoriale sau a zonei contigue, precum și escortarea navei sau navigarea în apropierea sa până când aceasta se înscrie pe noua ruta;

(e) ordinul ca nava să își modifice ruta astfel încât fie să părăsească marea teritorială sau, în cazul în care a fost proclamată oficial, zona contiguă, fie să se îndrepte spre o destinație situată în afara mării teritoriale sau a zonei contigue, precum și escortarea navei sau navigarea în apropierea sa până când aceasta se înscrie pe noua rută;

Justificare

După cum prevede articolul 33 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, pentru a putea fi utilizată, zona contiguă trebuie să fie proclamată oficial, în măsura în care permite statului de coastă drepturi de control asupra navelor în tranzit, vizând prevenirea sau reprimarea încălcării legilor sale vamale, fiscale, sanitare sau de imigrare.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În zona contiguă a mării teritoriale a unui stat membru, care este stat membru gazdă sau stat membru participant, se iau măsurile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

(1) În zona contiguă, în cazul în care a fost proclamată oficial, a mării teritoriale a unui stat membru, care este stat membru gazdă sau stat membru participant, se iau măsurile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

Justificare

După cum prevede articolul 33 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, pentru a putea fi utilizată, zona contiguă trebuie să fie proclamată oficial, în măsura în care permite statului de coastă drepturi de control asupra navelor în tranzit, vizând prevenirea sau reprimarea încălcării legilor sale vamale, fiscale, sanitare sau de imigrare.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Unitățile participante ar trebui să aibă la bordul navelor implicate în operațiunile de supraveghere un set standardizat de produse și echipamente medicale și umanitare, în special apă, hrană și pături, în cantități suficiente, cu scopul de a putea răspunde cât mai repede posibil nevoilor urgente. Ar trebui încurajată prezența personalului medical în unitățile de supraveghere.

Justificare

Navele angajate în operațiunile de supraveghere a frontierelor maritime externe sunt echipate în mod diferit cu echipamente destinate să asigure ajutorul medical sau umanitar de urgență. Diversitatea echipamentului ține în general de diferențele dintre normele și standardele impuse de fiecare stat membru al Uniunii.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Dispozițiile prezentului articol se aplică exclusiv pe durata desfășurării operațiunilor coordonate de Agenție și nu aduc atingere responsabilităților statelor membre rezultate din Convenția internațională privind căutarea și salvarea pe mare.

Justificare

Normele privind căutarea și salvarea pe mare nu constituie o competență a UE, prin urmare ar trebui notat faptul că articolul 9 prevede norme pentru contextul specific al unor operațiuni de supraveghere a frontierei maritime coordonate de Agenție, ca urmare a caracteristicilor lor particulare.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Clauze de protecție

 

(1) Atunci când unitățile participante iau măsuri împotriva unei nave în temeiul articolelor 6, 7, 8 și 10, acestea trebuie:

 

(a) să asigure securitatea și tratamentul uman al persoanelor aflate la bord, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

 

(b) să se asigure în mod corespunzător că nu compromit securitatea navei sau, după caz, a încărcăturii sale;

 

(c) să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că orice inspecție a navei este rezonabilă din punctul de vedere al mediului.

 

(2) În cazul în care luarea de măsuri în temeiul articolelor 6, 7, 8 și 10 nu este justificată, vasul este despăgubit pentru orice eventuale daune sau pierderi, cu condiția să nu fi comis nicio faptă care să justifice luarea măsurilor în cauză.

Justificare

În propunerea sa de regulament, Comisia face referire la Protocolul împotriva traficului ilegal de migranți, protocol adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transfrontaliere organizate. Comisia omite însă dispozițiile referitoare la clauzele de protecție. Ar fi de dorit includerea în regulament a dispozițiilor referitoare la securitate și tratamentul persoanelor aflate la bord, precum și la securitatea navei.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Raportarea

 

Comisia monitorizează și examinează punerea în aplicare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European și Consiliului, pentru prima dată până la 31 decembrie 2016 și, ulterior, o dată la doi ani, un raport general privind eficiența măsurilor adoptate în scopul prevenirii trecerii neautorizate a frontierei și a combaterii criminalității transfrontaliere.

 

Raportul va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

 

– modul în care s-a realizat schimbul de informații și cooperarea operativă între statele membre și Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR);

 

– modul în care statele membre și Agenția au respectat obligațiile care le revin în temeiul Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, al Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, al Convenției internaționale privind căutarea și salvarea pe mare, al Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și al Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare, al Convenției privind statutul refugiaților, al Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, al Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, al Convenției împotriva torturii și a altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și al altor instrumente internaționale relevante;

 

– măsurile ce ar trebui întreprinse pe viitor pentru creșterea siguranței pe mare si pentru creșterea securității frontierelor externe.

PROCEDURĂ

Titlu

Supravegherea frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

Referințe

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

TRAN

18.4.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Nathalie Griesbeck

3.6.2013

Examinare în comisie

9.7.2013

16.9.2013

 

 

Data adoptării

17.9.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Magdi Cristiano Allam, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Nathalie Griesbeck, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

(1)

Ancheta din proprie inițiativă OI/5/2012/BEH-MHZ.


PROCEDURĂ

Titlu

Supravegherea frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

Referinţe

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Data prezentării la PE

12.4.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunţului în plen

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

AFET

18.4.2013

DEVE

18.4.2013

TRAN

18.4.2013

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

DEVE

22.4.2013

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Carlos Coelho

29.5.2013

 

 

 

Examinare în comisie

6.6.2013

5.9.2013

17.10.2013

9.12.2013

Data adoptării

9.12.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

8

10

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Michael Cashman, Mariya Gabriel, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Janusz Wojciechowski

Membri supleanţi [articolul 187 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Georgios Koumoutsakos, Olle Schmidt

Data depunerii

8.1.2014

Aviz juridic - Politica de confidențialitate