SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie

18.12.2013 - (COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD)) - ***I

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Carlos Coelho


Postup : 2013/0106(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0461/2013
Predkladané texty :
A7-0461/2013
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie

(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0197),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. d) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0098/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré sa majú vykonať[1], najmä vzhľadom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a „obchodníkom so smrťou“,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0461/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Cieľom politiky Únie v oblasti vonkajších hraníc Únie je zabezpečiť účinné monitorovanie prekračovania vonkajších hraníc, a to aj prostredníctvom hraničného dozoru. Cieľom hraničného dozoru je zabrániť nelegálnemu prekračovaniu hraníc, čeliť cezhraničnej kriminalite a zadržiavať osoby, ktoré prekračujú hranicu nelegálne, alebo prijímať proti týmto osobám iné opatrenia. Hraničný dozor by mal účinne zabraňovať osobám v tom, aby sa vyhýbali kontrolám na hraničných priechodoch, a odrádzať ich od takéhoto konania. Na tento účel sa hraničný dozor neobmedzuje len na odhaľovanie pokusov o nelegálne prekročenie vonkajších hraníc, ale zahŕňa rovnako aj opatrenia ako zaistenie lodí podozrivých zo snahy o vstup do Únie bez toho, aby sa podrobili hraničnej kontrole, ďalej opatrenia určené na riešenie situácií, ako sú pátracie a záchranné akcie, ktoré môže byť potrebné realizovať počas operácie hraničného dozoru na mori, alebo opatrenia na zaistenie úspechu takýchto operácií.

(1) Cieľom politiky Únie v oblasti vonkajších hraníc Únie je zabezpečiť účinné monitorovanie prekračovania vonkajších hraníc, a to aj prostredníctvom hraničného dozoru, v rámci ktorého by mala byť prioritou záchrana životov a ochrana základných práv. Cieľom hraničného dozoru je zabrániť nelegálnemu prekračovaniu hraníc, čeliť cezhraničnej kriminalite a zadržiavať osoby, ktoré prekračujú hranicu nelegálne, alebo prijímať proti týmto osobám iné opatrenia. Hraničný dozor by mal účinne zabraňovať osobám v tom, aby sa vyhýbali kontrolám na hraničných priechodoch, a odrádzať ich od takéhoto konania. Na tento účel sa hraničný dozor neobmedzuje len na odhaľovanie pokusov o nelegálne prekročenie vonkajších hraníc, ale zahŕňa rovnako aj opatrenia ako zaistenie lodí podozrivých zo snahy o vstup do Únie bez toho, aby sa podrobili hraničnej kontrole, ďalej opatrenia určené na riešenie situácií, ako sú pátracie a záchranné akcie, ktoré môže byť potrebné realizovať počas operácie hraničného dozoru na mori, alebo opatrenia na zaistenie úspechu takýchto operácií.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V článku 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa stanovuje, že politiky Únie uvedené v kapitole 2 o hraničných kontrolách, azyle a prisťahovalectve a ich vykonávanie sa má spravovať zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane finančných dôsledkov, a že vždy, keď je to potrebné, právne akty Únie prijaté podľa uvedenej kapitoly majú obsahovať vhodné opatrenia na uplatnenie tejto zásady.

Odôvodnenie

Je dôležité pripomenúť článok 80 ZFEÚ a zásadu solidarity medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) Skutočnosť, že neexistuje systém rozdelenia záťaže v rámci Únie, prispieva k nadmernej záťaži členských štátov susediacich so Stredozemným morom.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (ďalej len „agentúra“) založená nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 200413 je zodpovedná za koordináciu operačnej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti riadenia vonkajších hraníc, a to aj pokiaľ ide o hraničný dozor. Agentúra má takisto za úlohu pomáhať členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú pomoc na vonkajších hraniciach, pričom medzi tieto situácie môžu patriť aj prípady humanitárnej núdze a záchranné akcie na mori. Pokiaľ ide o činnosti hraničného dozoru, ktoré vykonávajú námorné a letecké jednotky jedného členského štátu na morských hraniciach iného členského štátu alebo na šírom mori v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej agentúrou, je potrebné zaviesť osobitné pravidlá na ďalšie posilnenie takejto spolupráce.

(2) Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (ďalej len „agentúra“) založená nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 200413 je zodpovedná za koordináciu operačnej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti riadenia vonkajších hraníc, a to aj pokiaľ ide o hraničný dozor. Agentúra má takisto za úlohu pomáhať členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú pomoc na vonkajších hraniciach, pričom medzi tieto situácie patria aj prípady humanitárnej núdze a záchranné akcie na mori. Pokiaľ ide o činnosti hraničného dozoru, ktoré vykonávajú námorné a letecké jednotky jedného členského štátu na morských hraniciach iného členského štátu alebo na šírom mori v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej agentúrou, je potrebné zaviesť osobitné pravidlá na ďalšie posilnenie takejto spolupráce.

__________________

__________________

13 Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

13 Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1.

Odôvodnenie

Pátracie a záchranné akcie by mali tvoriť podstatnú súčasť hraničného dozoru. Požiadavka výraznejšieho zamerania na záchranné akcie na mori vyplýva aj zo spoločného uznesenia 2013/2827(RSP).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Spolupráca so susediacimi tretími krajinami má kľúčový význam z hľadiska bránenia nelegálnemu prekračovaniu hraníc, riešenia cezhraničnej kriminality a účinnejšieho vykonávania pátracích a záchranných akcií. V súlade s nariadením (ES) č. 2007/2004 a ak je zaistené plnohodnotné dodržiavanie základných práv migrantov, agentúra môže spolupracovať s príslušnými orgánmi tretích krajín, najmä pokiaľ ide o analýzu rizika a odbornú prípravu, a mala by zjednodušiť operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími krajinami.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Vytvorenie Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. […/…] z […] by malo posilniť výmenu informácií a operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a s agentúrou. Tým sa zaistí značné zlepšenie prehľadu o situácii a reakčnej schopnosti členských štátov, a to aj s podporou agentúry, na účely odhaľovania nelegálnej migrácie a predchádzania tejto migrácii, na účely boja proti cezhraničnej trestnej činnosti a prispievania k ochrane a záchrane životov migrantov na ich vonkajších hraniciach. Agentúra by pri koordinácii operácií hraničného dozoru mala členským štátom poskytovať informácie a analýzy týkajúce sa týchto operácií.

(3) Vytvorenie Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 z 22. októbra 2013 by malo posilniť výmenu informácií a operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi a s agentúrou. Tým sa zaistí značné zlepšenie prehľadu o situácii a reakčnej schopnosti členských štátov, a to aj s podporou agentúry, na účely odhaľovania nelegálnej migrácie a predchádzania tejto migrácii, na účely boja proti cezhraničnej trestnej činnosti vrátane obchodovania s ľuďmi a prispievania k ochrane a záchrane životov migrantov na ich vonkajších hraniciach. Agentúra by pri koordinácii operácií hraničného dozoru mala členským štátom poskytovať informácie a analýzy týkajúce sa týchto operácií. Členské štáty a agentúra by mali systému EUROSUR poskytnúť všetky relevantné informácie zhromaždené počas týchto operácií.

Pozmeňujúci návrh   7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Počas operácií hraničného dozoru by si členské štáty a agentúra mali plniť svoje povinnosti vyplývajúce z Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori, Medzinárodného dohovoru o pátraní a záchrane na mori, Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, Dohovoru o právnom postavení utečencov, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a iných príslušných medzinárodných nástrojov.

(4) Počas operácií hraničného dozoru by si členské štáty a agentúra mali plniť svoje povinnosti, a to vrátane zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia, vyplývajúce z Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori, Medzinárodného dohovoru o pátraní a záchrane na mori, Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, Dohovoru o právnom postavení utečencov, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovoru OSN o právach dieťaťa a iných príslušných medzinárodných nástrojov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)14, a so všeobecnými zásadami práva Únie by akékoľvek opatrenie prijaté v priebehu operácie hraničného dozoru malo byť primerané sledovaným cieľom, nediskriminačné a pri jeho vykonávaní by sa mala plne rešpektovať ľudská dôstojnosť, základné práva a práva utečencov a žiadateľov o azyl a dodržiavať zásada zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Pokiaľ ide o žiadosti o azyl podané na území vrátane hraníc alebo tranzitných zón členských štátov, členské štáty a agentúra sú viazané ustanoveniami acquis v oblasti azylu, predovšetkým ustanoveniami smernice Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca15.

(5) V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)14, a so všeobecnými zásadami práva Únie by akékoľvek opatrenie prijaté v priebehu operácie hraničného dozoru malo byť primerané sledovaným cieľom, nediskriminačné a pri jeho vykonávaní by sa mala plne rešpektovať ľudská dôstojnosť, základné práva, práva utečencov a žiadateľov o azyl a zásada zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Pokiaľ ide o žiadosti o medzinárodnú ochranu podané na území vrátane hraníc, teritoriálnych vôd alebo tranzitných zón členských štátov, členské štáty a agentúra sú viazané ustanoveniami acquis v oblasti azylu, predovšetkým ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ14a.

_________________

_________________

14 Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

14 Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

 

14a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s.60).

15 Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2005, s. 13.

 

Odôvodnenie

Zásada zákazu vrátenia alebo vyhostenia sa nevzťahuje len na utečencov a žiadateľov o azyl, preto by oba aspekty mali byť oddelené. Je nevyhnutné aktualizovať aj odkaz na smernicu o konaniach, keďže bola prijatá po tom, ako Komisia predložila svoj návrh.

Pozmeňujúci návrh   9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5a) Toto nariadenie by sa malo uplatňovať v plnom súlade so zásadou zákazu vrátenia alebo vyhostenia, podľa ktorej nikto nesmie byť vyhostený, odsunutý alebo vydaný či inak nútený k vstupu do štátu, ak existuje závažné riziko, že mu hrozí trest smrti, mučenie alebo iné neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie či závažné porušovanie jeho ľudských práv, alebo ak by jeho život alebo sloboda boli ohrozené z rasových dôvodov, náboženských dôvodov, z dôvodu štátnej príslušnosti, z dôvodu sexuálnej orientácie, z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo z dôvodu zastávania určitého politického názoru; alebo ak existuje závažné riziko, že z neho bude vyhostený, odsunutý alebo vydaný do iného štátu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b) Možná existencia dohody medzi členským štátom a treťou krajinou nemôže členský štát zbavovať jeho medzinárodných záväzkov v rámci medzinárodného práva a práva Únie týkajúcich sa zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Možná existencia dojednania medzi členským štátom a treťou krajinou nemôže členské štáty oslobodiť od týchto povinností, ak majú alebo by mali mať vedomosť o tom, že systémové chyby vyskytujúce sa v azylovom konaní a podmienkach prijímania žiadateľov o azyl v takejto tretej krajine predstavujú závažné dôvody pre domnienku, že žiadatelia o azyl by tu čelili reálnemu riziku, že budú vystavení neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, alebo majú či by mali mať vedomosť o tom, že táto tretia krajina používa postupy, ktoré sú v rozpore so zásadou zákazu vrátenia alebo vyhostenia.

(6) Možná existencia dojednania medzi členským štátom a treťou krajinou nemôže členské štáty oslobodiť od ich povinností podľa medzinárodného práva a práva Únie, predovšetkým dodržiavania zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia, ak majú alebo by mali mať vedomosť o tom, že chyby vyskytujúce sa v azylovom konaní a podmienkach prijímania žiadateľov o azyl v takejto tretej krajine neumožňujú individuálne, spravodlivé a efektívne konanie, alebo majú či by mali mať vedomosť o tom, že táto tretia krajina používa postupy, ktoré sú v rozpore so zásadou zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Jednotky členských štátov alebo agentúry by sa mali riadiť ustanoveniami práva Únie a medzinárodného práva aj vtedy, keď sa operácie uskutočňujú v pobrežných vodách tretích krajín, ktoré uplatňujú iné predpisy.

Odôvodnenie

Treba zabrániť odsunu zraniteľných osôb do krajín, kde neexistujú primerané konania v súvislosti so žiadosťou o medzinárodnú ochranu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) V duchu článku 80 ZFEÚ by uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/201314b nemalo členským štátom brániť v tom, aby dobrovoľne uplatňovali systém presídľovania migrantov a žiadateľov o azyl.

 

_________________

 

14bNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013 , ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Počas operácie hraničného dozoru na mori môže nastať situácia, keď bude nutné poskytnúť pomoc osobám v tiesni. V súlade s medzinárodným právom musí každý štát od kapitána plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou vyžadovať, aby poskytol pomoc každej osobe nájdenej na mori, ktorá je v ohrození života, a aby sa s čo najväčšou rýchlosťou vydal zachrániť osoby v tiesni, pokiaľ tak môže urobiť bez vážneho ohrozenia plavidla, posádky alebo pasažierov. Takáto pomoc by sa mala poskytnúť bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo status osôb, ktorým má byť poskytnutá, alebo na okolnosti nájdenia týchto osôb.

(7) Počas operácie hraničného dozoru na mori môže nastať situácia, keď bude nutné poskytnúť pomoc osobám v núdzi. V súlade s medzinárodným právom musí každý štát od veliteľa plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou vyžadovať, aby aktívne a bezodkladne poskytol pomoc každej osobe nájdenej na mori, ktorá je v ohrození života, a aby sa s čo najväčšou rýchlosťou vydal zachrániť osoby v núdzi, pokiaľ tak môže urobiť bez vážneho ohrozenia plavidla, posádky alebo pasažierov. Takáto pomoc by sa mala poskytnúť bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo status osôb, ktorým má byť poskytnutá, alebo na okolnosti nájdenia týchto osôb. Takisto platí, že by sa nemali prijímať žiadne opatrenia, trestné konania a sankcie nevynímajúc, ktoré by odrádzali veliteľov lodí od poskytnutia pomoci osobám v núdzi na mori.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Jasné pravidlá by mali zaistiť, aby sa v prípade zistenia osôb v núdzi na mori ľahko a rýchlo určilo príslušné záchranné koordinačné centrum. V prípade pochybností, napr. keď čln pláva medzi rôznymi oblasťami pátrania a záchrany, by príslušné záchranné koordinačné centrum malo byť vymenované medzinárodným koordinačným centrom.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b) Pri vyloďovaní zaistených alebo zachránených osôb v členskom štáte by agentúra a jej členské štáty mali v plnej miere rešpektovať zásadu solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti v súlade s článkom 80 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Podľa nariadenia (ES) č. 2007/2004 sa operácie hraničného dozoru koordinované agentúrou vykonávajú v súlade s operačným plánom. Pokiaľ ide o operácie na mori, operačný plán by mal zahŕňať osobitné informácie o uplatňovaní príslušnej jurisdikcie a právnych predpisov v geografickej oblasti, kde sa vykonávajú spoločné operácie alebo realizujú pilotné projekty, vrátane odkazov na medzinárodné právo a právo Únie týkajúce sa zaistenia, záchrany na mori a vylodenia. V tomto nariadení sa upravujú otázky zaistenia, záchrany na mori a vylodenia v kontexte operácií hraničného dozoru na mori koordinovaných agentúrou.

(9) Podľa nariadenia (ES) č. 2007/2004 sa operácie hraničného dozoru koordinované agentúrou vykonávajú v súlade s operačným plánom. Pokiaľ ide o operácie na mori, operačný plán by mal zahŕňať osobitné informácie o uplatňovaní príslušnej jurisdikcie a právnych predpisov v geografickej oblasti, kde sa vykonávajú spoločné operácie, pilotné projekty alebo rýchle zásahy, vrátane odkazov na medzinárodné právo a právo Únie týkajúce sa zaistenia, záchrany na mori a vylodenia. Taktiež by mal obsahovať pravidlá a postupy na zaistenie toho, aby sa počas operácie identifikovali osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, obete obchodovania s ľuďmi, maloletí bez sprievodu a iné zraniteľné osoby, a aby sa im poskytovala primeraná pomoc vrátane prístupu k medzinárodnej ochrane. V tomto nariadení sa upravujú otázky zaistenia, záchrany na mori a vylodenia v kontexte operácií hraničného dozoru na mori koordinovaných agentúrou v súlade s medzinárodným právom a základnými právami.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané Chartou základných práv Európskej únie, a to najmä právo na život, ľudskú dôstojnosť, zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, právo na slobodu a bezpečnosť, zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia, zákaz diskriminácie, právo na účinný prostriedok nápravy, právo na azyl a práva dieťaťa.

(11) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a zásady uznávané v článkoch 2 a 6 Zmluvy o Európskej únii a v Charte základných práv Európskej únie, a to najmä právo na ľudskú dôstojnosť, právo na život, zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, zákaz obchodovania s ľuďmi, právo na slobodu a bezpečnosť, právo na ochranu osobných údajov, právo na azyl a ochranu v prípade odsunutia alebo vyhostenia, zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia, zákaz diskriminácie, právo na účinný prostriedok nápravy a práva dieťaťa. Členské štáty a agentúra by mali uplatňovať toto nariadenie v súlade s týmito právami a zásadami. Toto nariadenie rešpektuje aj ľudské práva a základné slobody stanovené v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Toto nariadenie nevylučuje možnosť podrobne definovať prvky spoločných operácií na mori v príslušných operačných plánoch s prihliadnutím na konkrétne požiadavky a špecifické charakteristiky kontextu účasti členských štátov.

Odôvodnenie

Toto nariadenie vytvára referenčný právny rámec, ktorý by mal umožniť členským štátom, aby s náležitou mierou flexibility stanovili podrobnosti operácií v rámci operačných plánov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. „zúčastnený členský štát“ je členský štát, ktorý sa zúčastňuje na operácii na mori tak, že poskytuje materiál alebo ľudské zdroje, nie je však hostiteľským členským štátom;

4. „zúčastnený členský štát“ je členský štát, ktorý sa zúčastňuje na operácii na mori tak, že poskytuje technické vybavenie alebo pohraničnú stráž a iný personál, nie je však hostiteľským členským štátom;

Odôvodnenie

Použitý slovník by sa mal zosúladiť so slovníkom nariadenia o agentúre Frontex. Malo by sa zabezpečiť, aby bolo vykonávanie povinností podľa medzinárodného utečeneckého a humanitárneho práva súčasťou operačného plánu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a. „operačný plán“ je operačný plán uvedený v článku 3a alebo v článku 8e nariadenia (ES) č. 2007/2004;

Odôvodnenie

Keďže pojem „operačný plán“ sa používa v článku 10, malo by sa objasniť, na čo odkazuje.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11. „bezpečné miesto“ je miesto, na ktorom sa záchranné operácie pokladajú za ukončené, kde nie je viac ohrozená bezpečnosť ani životy zachránených osôb ani ochrana ich základných práv, kde je možné uspokojiť ich základné ľudské potreby a je možné zorganizovať ich prepravu na ďalšie alebo konečné miesto určenia;

11. „bezpečné miesto“ je miesto, na ktorom sa záchranné operácie pokladajú za ukončené, kde nie je viac ohrozená bezpečnosť života zachránených osôb ani ochrana ich základných práv, kde je možné uspokojiť ich základné ľudské potreby a je možné zorganizovať ich prepravu na ďalšie alebo konečné miesto určenia, a to v súlade so zásadou zákazu vrátenia alebo vyhostenia;

Odôvodnenie

Zrozumiteľná definícia pojmu „bezpečné miesto“ je nevyhnutná, keďže ide o jeden z hlavných aspektov záchranných a pátracích povinností podľa medzinárodného práva.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenia prijaté na účel operácie na mori sa vykonávajú tak, aby sa neohrozila bezpečnosť zaistených alebo zachránených osôb ani bezpečnosť zúčastnených jednotiek.

Opatrenia prijaté na účel operácie na mori sa vykonávajú tak, aby sa v každom prípade zaistila bezpečnosť zaistených alebo zachránených osôb a bezpečnosť zúčastnených jednotiek.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Žiadna osoba nie je vylodená ani inak odovzdaná orgánom štátu, ak existuje závažné riziko, že takejto osobe hrozí trest smrti, mučenie alebo inak neľudské či ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, alebo ak existuje závažné riziko, že z neho bude vyhostená, odsunutá alebo vydaná do iného štátu v rozpore so zásadou zákazu vrátenia alebo vyhostenia.

1. Žiadna osoba nie je vylodená, odvedená ani inak odovzdaná orgánom štátu ani prinútená vstúpiť do štátu, ak existuje závažné riziko, že takejto osobe hrozí trest smrti, mučenie alebo inak neľudské či ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie či akékoľvek závažné porušovanie jej ľudských práv, alebo ak by jej život alebo sloboda boli ohrozené z rasových dôvodov, náboženských dôvodov, z dôvodu štátnej príslušnosti, z dôvodu sexuálnej orientácie, z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo z dôvodu zastávania určitého politického názoru, alebo ak existuje závažné riziko, že z neho bude vyhostená, odsunutá alebo vydaná do iného štátu v rozpore so zásadou zákazu vrátenia alebo vyhostenia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Pred prijatím rozhodnutia o vylodení v tretej krajine zúčastnené jednotky zohľadnia všeobecnú situáciu v tejto tretej krajine a zaistené alebo zachránené osoby nebudú v tejto tretej krajine vylodené, ak hostiteľský členský štát alebo zúčastnené členské štáty majú alebo by mali mať vedomosť o tom, že táto tretia krajina používa praktiky, ktoré sú uvedené v odseku 1.

2. Pred operáciou na mori a počas nej posúdi hostiteľský členský štát a zúčastnené členské štáty všeobecnú situáciu v susediacich tretích krajinách a existenciu dohôd a projektov v oblasti migrácie a azylu, uskutočňovaných v súlade s právom Únie a prostredníctvom fondov Únie. Zaistené alebo zachránené osoby nebudú v tejto tretej krajine vylodené, ani do nej odvedené či inak odovzdané jej orgánom, ani prinútené vstúpiť do nej, ak hostiteľský členský štát, zúčastnené členské štáty alebo agentúra majú alebo by mali mať vedomosť o tom, že táto tretia krajina používa praktiky, ktoré sú uvedené v odseku 1. Tieto členské štáty by mali zúčastneným jednotkám dané informácie poskytnúť. Na tento účel použijú informácie poskytnuté množstvom zdrojov, medzi ktoré patria najmä iné členské štáty, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Európsky podporný úrad pre azyl, agentúra, vysoký komisár OSN pre utečencov a ďalšie relevantné medzinárodné a mimovládne organizácie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V prípade vylodenia v tretej krajine zúčastnené jednotky pred vylodením v najväčšom možnom rozsahu zistia totožnosť zaistených alebo zachránených osôb a posúdia ich osobnú situáciu. Zaistené alebo zachránené osoby primeraným spôsobom informujú o mieste vylodenia a dajú im možnosť vyjadriť dôvody, pre ktoré sa domnievajú, že vylodenie v navrhovanom mieste by predstavovalo porušenie zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia.

3. Ak sa zvažuje vylodenie v tretej krajine alebo ak nastanú prípady uvedené v článku 6 ods. 1a písm. b) a článku 7 ods. 1a písm. b), zúčastnené jednotky pred prijatím rozhodnutia zistia totožnosť zaistených alebo zachránených osôb a posúdia ich osobnú situáciu vrátane zdravotného stavu a iných okolností, pre ktoré môžu byť zraniteľné alebo podliehať potrebe medzinárodnej ochrany. Zaistené alebo zachránené osoby informujú o mieste vylodenia v jazyku, ktorému tieto osoby rozumejú, alebo o ktorom možno rozumne predpokladať, že mu rozumejú, a dajú im možnosť vyjadriť dôvody, pre ktoré sa domnievajú, že vylodenie v navrhovanom mieste by predstavovalo porušenie zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia. Ďalšie podrobnosti sa uvedú v operačnom pláne.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Zúčastnené jednotky pri všetkých operáciách na mori riešia osobitné potreby detí, obetí obchodovania s ľuďmi, osôb vyžadujúcich bezodkladnú lekársku pomoc, osôb vyžadujúcich medzinárodnú ochranu, ako aj ďalších osôb v mimoriadne zraniteľnom postavení.

4. Zúčastnené jednotky pri všetkých operáciách na mori riešia osobitné potreby detí, obetí obchodovania s ľuďmi, osôb vyžadujúcich bezodkladnú lekársku pomoc, osôb so zdravotným postihnutím, osôb vyžadujúcich medzinárodnú ochranu, ako aj ďalších osôb v mimoriadne zraniteľnom postavení. Na tento účel majú zúčastnené jednotky možnosť využiť služby lekárov, tlmočníkov a ďalších príslušných odborníkov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Ak existujú dôvody domnievať sa, že vylodenie osôb, ktoré boli zaistené alebo zachránené na mori, na navrhovanom mieste by porušovalo zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia, zúčastnené jednotky si nevymieňajú osobné informácie o týchto osobách s orgánmi krajiny pôvodu ani s orgánmi iných tretích krajín.

Odôvodnenie

Zámerom pozmeňujúceho návrhu je zosúladenie nariadenia so spoločnými usmerneniami v oblasti záchrany na mori, ktoré vydali Medzinárodná námorná organizácia, Medzinárodná komora lodnej dopravy a UNHCR.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b. Zúčastnené jednotky zaobchádzajú so všetkými osobami na palube humánne.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zosúlaďuje nariadenie s článkom 9 Protokolu proti pašovaniu migrantov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Pohraničná stráž zúčastňujúca sa na operácii na mori je vyškolená, pokiaľ ide o príslušné ustanovenia v oblasti ľudských práv, utečeneckého práva a medzinárodného právneho režimu pre pátranie a záchranu.

5. Všetci príslušníci pohraničnej stráže a iný personál členských štátov pred svojim zapojením do operácie na mori absolvujú odbornú prípravu zameranú na príslušné právo Únie a medzinárodné právo vrátane problematiky základných práv, práv dieťaťa a prístupu k medzinárodnej ochrane a usmernení zameraných na určenie osôb hľadajúcich ochranu a ich presmerovanie na príslušné štruktúry, a na medzinárodný právny režim pre pátranie a záchranu. Každá zúčastnená jednotka musí zahŕňať minimálne jednu osobu s lekárskym vzdelaním.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Po odhalení lode podozrivej z toho, že prekročila alebo mala v úmysle nelegálne prekročiť hranicu, sa zúčastnené jednotky k tejto lodi priblížia, aby zistili jej totožnosť a štátnu príslušnosť, a až do prijatia ďalších opatrení ju z primeranej vzdialenosti sledujú. Zúčastnené jednotky bezodkladne oznámia informácie o lodi medzinárodnému koordinačnému centru.

1. Po odhalení lode podozrivej z toho, že prekročila alebo mala v úmysle nelegálne prekročiť hranicu, sa zúčastnené jednotky k tejto lodi priblížia, aby zistili jej totožnosť a štátnu príslušnosť, a až do prijatia ďalších opatrení ju z primeranej vzdialenosti sledujú a prijmú všetky náležité preventívne opatrenia. Zúčastnené jednotky bezodkladne oznámia informácie o lodi vrátane informácií o situácii osôb na palube, a najmä to, či sú bezprostredne ohrozené ich životy alebo zdravie, medzinárodnému koordinačnému centru. Medzinárodné koordinačné centrum postupuje informácie vnútroštátnemu koordinačnému centru hostiteľského členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa loď chystá vplávať alebo ak vplávala do pobrežných vôd alebo priľahlej zóny členského štátu, ktorý sa na operácii na mori nezúčastňuje, zúčastnené jednotky oznámia informácie o lodi medzinárodnému koordinačnému centru, ktoré ich postúpi národnému koordinačnému centru dotknutého členského štátu.

2. Ak sa loď chystá vplávať alebo ak vplávala do pobrežných vôd alebo priľahlej zóny (ak bola formálne vyhlásená) členského štátu, ktorý sa na operácii na mori nezúčastňuje, zúčastnené jednotky oznámia informácie o lodi medzinárodnému koordinačnému centru, ktoré ich postúpi národnému koordinačnému centru dotknutého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Zúčastnené jednotky oznámia informácie o akýchkoľvek lodiach podozrivých z toho, že sú zapojené do nelegálnych činností na mori, ktoré nepatria do rámca operácie na mori, medzinárodnému koordinačnému centru, ktoré ich postúpi národnému koordinačnému centru dotknutého členského štátu alebo členských štátov.

3. Zúčastnené jednotky oznámia informácie o akýchkoľvek lodiach podozrivých z toho, že sú zapojené do nelegálnych činností na mori, ktoré nepatria do rámca operácie na mori, medzinárodnému koordinačnému centru, ktoré ich postúpi národnému koordinačnému centru dotknutého členského štátu alebo členských štátov. V prípade potreby a na účely uvedené v tomto nariadení orgány príslušných členských štátov a agentúra využívajú rámec EUROSUR.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak existuje dôvodné podozrenie, že loď prepravuje osoby so zámerom obísť kontroly na hraničných priechodoch alebo že je zapojená do pašovania migrantov po mori, prijmú zúčastnené jednotky v pobrežných vodách hostiteľského členského štátu alebo zúčastneného členského štátu jedno z týchto opatrení:

1. Ak existuje dôvodné podozrenie, že loď prepravuje osoby so zámerom obísť kontroly na hraničných priechodoch alebo že sa podieľa na prevádzaní migrantov po mori, prijmú zúčastnené jednotky v pobrežných vodách hostiteľského členského štátu alebo zúčastneného členského štátu, s výhradou povolenia členského štátu, v ktorého pobrežných vodách sa nachádzajú, jedno alebo viacero z týchto opatrení:

(a) požadovanie informácií a dokladov týkajúcich sa vlastníctva, registrácie a informácií o plavbe, totožnosti, štátnej príslušnosti a iných relevantných údajov o osobách na palube;

(a) požadovanie informácií a dokladov týkajúcich sa vlastníctva, registrácie a informácií o plavbe, totožnosti, štátnej príslušnosti a iných relevantných údajov o osobách na palube vrátane ich zdravotného stavu, a to s cieľom posúdiť, či sú na palube osoby s osobitnými zdravotnými potrebami;

(b) zastavenie lode, vstup na palubu a prehľadanie lode, jej nákladu a osôb na palube a vypočutie osôb na palube;

(b) zastavenie lode, vstup na palubu a prehľadanie lode, jej nákladu a osôb na palube a vypočutie osôb na palube;

(c) informovanie osôb na palube, že im nemôže byť povolené prekročiť hranicu,osôb riadiacich plavidlo, že v dôsledku umožnenia plavby môžu čeliť sankciám;

(c) informovanie osôb na palube o tom, prečo im nemôže byť povolené prekročiť hranicu a že osoby riadiace plavidlo môžu v dôsledku umožnenia plavby čeliť sankciám;

 

1a. Ak sa preukáže odôvodnenosť podozrenia, že loď prepravuje osoby so zámerom obísť kontroly na hraničných priechodoch alebo že sa podieľa na prevádzaní migrantov po mori, hostiteľský členský štát alebo zúčastnený členský štát, ktorému pobrežné vody patria, môže prijať jedno alebo viacero z týchto opatrení:

(d) zadržanie lode a osôb na palube;

(a) zadržanie lode a osôb na palube;

(e) nariadenie lodi zmeniť kurz a opustiť pobrežné vody alebo priľahlú zónu alebo zamieriť do iného cieľa, ako sú pobrežné vody alebo priľahlá zóna, vrátane eskortovania plavidla alebo plavenia sa po jeho boku, až kým loď nenaberie uvedený kurz;

(b) nariadenie lodi zmeniť kurz a opustiť pobrežné vody alebo priľahlú zónu alebo zamieriť do iného cieľa, ako sú pobrežné vody alebo priľahlá zóna, vrátane eskortovania lode alebo plavenia sa po jej boku, až kým nenaberie uvedený kurz;

(f) dopravenie lode alebo osôb na palube do hostiteľského členského štátu alebo do iného členského štátu, ktorý sa na operácii zúčastňuje.

(c) dopravenie lode alebo osôb na palube do hostiteľského členského štátu alebo do iného členského štátu, ktorý sa na operácii zúčastňuje, alebo do pobrežného členského štátu, v súlade s operačným plánom.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Opatrenia uvedené v odseku 1a písm. b) možno prijať len vtedy, ak zúčastnená jednotka:

 

(i) sa uistila, že loď nie je nútená vstúpiť do tretej krajiny v rozpore s článkom 4 ods. 1

 

(ii) a ak je to relevantné, vykonala opatrenia uvedené v článku 4 ods. 3 a 4.

 

Uplatňuje sa článok 6 smernice 2013/32/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak existuje dôvodné podozrenie, že loď bez štátnej príslušnosti alebo loď, ktorú možno pokladať za loď bez štátnej príslušnosti, prepravuje osoby so zámerom obísť kontroly na hraničných priechodoch alebo je zapojená do pašovania migrantov po mori, hostiteľský členský štát alebo zúčastnený členský štát, v ktorého pobrežných vodách bola loď bez štátnej príslušnosti zaistená, dá povolenie alebo pokyn zúčastnenej jednotke, aby loď zastavila a prijala akékoľvek z opatrení stanovených v odseku 1.

3. Ak existuje dôvodné podozrenie, že loď bez štátnej príslušnosti prepravuje osoby so zámerom obísť kontroly na hraničných priechodoch alebo sa podieľa na prevádzaní migrantov po mori, hostiteľský členský štát alebo zúčastnený členský štát, v ktorého pobrežných vodách bola loď bez štátnej príslušnosti zaistená, dá povolenie alebo pokyn zúčastnenej jednotke, aby loď zastavila a prijala akékoľvek z opatrení stanovených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Členské štáty a agentúra sú viazané ustanoveniami azylového acquis, najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany, pokiaľ ide o žiadosti o medzinárodnú ochranu podané na území (vrátane hraníc), v pobrežných vodách alebo v tranzitných zónach členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak existuje dôvodné podozrenie, že loď je zapojená do pašovania migrantov po mori, prijmú zúčastnené jednotky na šírom mori s výhradou povolenia štátu vlajky lode v súlade s protokolom proti pašovaniu migrantov jedno alebo viacero z týchto opatrení:

1. Ak existuje dôvodné podozrenie, že loď sa podieľa na prevádzaní migrantov po mori, prijmú zúčastnené jednotky na šírom mori s výhradou povolenia vlajkového štátu v súlade s protokolom proti pašovaniu migrantov jedno alebo viacero z týchto opatrení:

(a) požadovanie informácií a dokladov týkajúcich sa vlastníctva, registrácie a informácií o plavbe, totožnosti, štátnej príslušnosti a iných relevantných údajov o osobách na palube;

(a) požadovanie informácií a dokladov týkajúcich sa vlastníctva, registrácie a informácií o plavbe, totožnosti, štátnej príslušnosti a iných relevantných údajov o osobách na palube vrátane ich zdravotného stavu, a to s cieľom posúdiť, či sú na palube osoby s osobitnými zdravotnými potrebami;

(b) zastavenie lode, vstup na palubu a prehľadanie lode, jej nákladu a osôb na palube a vypočutie osôb na palube;

(b) zastavenie lode, vstup na palubu a prehľadanie lode, jej nákladu a osôb na palube a vypočutie osôb na palube;

(c) informovanie osôb na palube, im nemôže byť povolené prekročiť hranicu, a osôb riadiacich plavidlo, že v dôsledku umožnenia plavby môžu čeliť sankciám;

(c) informovanie osôb na palube, prečo im nemôže byť povolené prekročiť hranicu a že osoby riadiace plavidlo môžu v dôsledku umožnenia plavby čeliť sankciám;

 

1a. Ak sa preukáže odôvodnenosť podozrenia, že loď sa podieľa na prevádzaní migrantov po mori, môžu zúčastnené jednotky s výhradou povolenia vlajkového štátu v súlade s protokolom proti pašovaniu migrantov prijať jedno alebo viacero z týchto opatrení:

(d) zadržanie lode a osôb na palube;

(a) zadržanie lode a osôb na palube;

(e) nariadenie lodi zmeniť kurz a opustiť pobrežné vody alebo priľahlú zónu alebo zamieriť do iného cieľa, ako sú pobrežné vody alebo priľahlá zóna, vrátane eskortovania plavidla alebo plavenia sa po jeho boku, až kým loď nenaberie uvedený kurz;

 

(f) dopravenie lode alebo osôb na palube do tretej krajiny alebo odovzdanie lode alebo osôb na palube orgánom tretej krajiny iným spôsobom;

(b) dopravenie lode alebo osôb na palube do tretej krajiny alebo odovzdanie lode alebo osôb na palube orgánom tretej krajiny iným spôsobom;

(g) dopravenie lode alebo osôb na palube do hostiteľského členského štátu alebo do iného členského štátu, ktorý sa na operácii zúčastňuje.

(c) dopravenie lode alebo osôb na palube do hostiteľského členského štátu alebo do iného členského štátu, ktorý sa na operácii zúčastňuje.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Opatrenia uvedené v odseku 1a písm. b) možno prijať len vtedy, ak sa zúčastnená jednotka:

 

(i) presvedčila, že loď nie je nútená vstúpiť do tretej krajiny v rozpore s článkom 4 ods. 1

 

(ii) a ak je to relevantné, vykonala činnosti uvedené v článku 4 ods. 3 a 4.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c. Ak existujú primerané dôvody pre podozrenie, že loď je zapojená do obchodovania s ľuďmi a nelegálnej imigrácie, obetiam sa poskytne pomoc.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Ak v prípade lode plávajúcej pod cudzou vlajkou alebo lode odmietajúcej ukázať vlajku existuje dôvodné podozrenie, že loď má v skutočnosti rovnakú štátnu príslušnosť ako zúčastnená jednotka, zúčastnená jednotka overí právo lode plávať pod touto vlajkou. Na tento účel sa môže priblížiť k podozrivej lodi. Ak po kontrole dokumentov podozrenie pretrváva, zúčastnená jednotka vykoná ďalšiu kontrolu na palube lode, pričom postupuje s najväčšou možnou ohľaduplnosťou. So zúčastneným členským štátom, pod ktorého vlajkou sa loď údajne plaví, sa primeranými komunikačnými kanálmi nadviaže kontakt.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. Ak existuje dôvodné podozrenie, že loď bez štátnej príslušnosti alebo loď, ktorú možno pokladať za loď bez štátnej príslušnosti, je zapojená do pašovania migrantov po mori, zúčastnená jednotka môže vstúpiť na palubu lode a loď zastaviť s cieľom overiť, či ide o loď bez štátnej príslušnosti. Ak sa podozrenia potvrdia, možno prijať ďalšie opatrenia stanovené v odseku 1 v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodným právom.

8. Ak existuje dôvodné podozrenie, že loď bez štátnej príslušnosti sa podieľa na prevádzaní migrantov po mori, zúčastnená jednotka môže vstúpiť na palubu lode a loď prehľadať s cieľom overiť, či ide o loď bez štátnej príslušnosti. Ak sa podozrenia potvrdia, možno prijať ďalšie opatrenia stanovené v odseku 1 v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj právom Únie a medzinárodným právom.

Odôvodnenie

Keďže pojem „loď bez štátnej príslušnosti“ je definovaný v článku 2, mal by sa používať v celom texte. Toto znenie by sa malo zosúladiť so znením Palermského protokolu (článok 8 ods. 7), v ktorom sa stanovuje, že na loď možno „vstúpiť a možno ju prehľadať“.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10. Zástupca hostiteľského členského štátu alebo zúčastneného členského štátu v medzinárodnom koordinačnom centre je poverený podľa vnútroštátnych právnych predpisov udeľovať povolenia na overovanie práva lode plaviť sa pod vlajkou dotknutého členského štátu alebo prijímanie akýchkoľvek opatrení stanovených v odseku 1.

10. Zástupca hostiteľského členského štátu alebo zúčastneného členského štátu v medzinárodnom koordinačnom centre je zodpovedný za uľahčovanie komunikácie s príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu v rámci snahy o získanie povolenia na overovanie práva lode plaviť sa pod jeho vlajkou alebo prijímanie akýchkoľvek opatrení stanovených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V zóne priľahlej k pobrežným vodám členského štátu, ktorý je hostiteľským členským štátom alebo zúčastneným členským štátom, sa prijmú opatrenia stanovené v článku 6 ods. 1 v súlade s článkom 6 ods. 2.

1. Vo formálne vyhlásenej zóne priľahlej k pobrežným vodám členského štátu, ktorý je hostiteľským členským štátom alebo zúčastneným členským štátom, sa prijmú opatrenia stanovené v článku 6 ods. 1 v súlade s článkom 6 ods. 1b a ods. 2 a článkom 4.

Odôvodnenie

Podľa článku 33 Dohovoru OSN o morskom práve je potrebné, aby bola priľahlá zóna formálne vyhlásená, čo dáva pobrežnému štátu právo monitorovať plavidlá s cieľom zabrániť porušovaniu jeho colných, fiškálnych, prisťahovaleckých alebo zdravotných zákonov a iných právnych predpisov alebo trestať prípady takéhoto porušovania.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1. Členské štáty pred operáciou na mori zabezpečia, aby ich zúčastnené jednotky dodržiavali povinnosť poskytovať pomoc akejkoľvek lodi alebo osobe v núdzi na mori, a to v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami medzinárodných dohovorov, ktorými sa riadia pátranie a záchrana, a základnými právami. Urobia tak bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo status takejto osoby, alebo na okolnosti, za ktorých sa táto osoba nájde.

1. Zúčastnené jednotky poskytnú počas operácie na mori pomoc akejkoľvek lodi alebo osobe v tiesni na mori. Urobia tak bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo status takejto osoby, alebo na okolnosti, za ktorých sa táto osoba nájde.

1. Zúčastnené jednotky poskytnú počas operácie na mori pomoc akejkoľvek lodi alebo osobe v núdzi na mori. Urobia tak bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo status takejto osoby, alebo na okolnosti, za ktorých sa táto osoba nájde.

2. V prípade, že počas operácie na mori dôjde v súvislosti s bezpečnosťou lode alebo akejkoľvek osoby na palube k neistej či znepokojivej situácii alebo tiesni, zúčastnená jednotka by mala čo najskôr postúpiť všetky dostupné informácie záchrannému koordinačnému centru zodpovednému za oblasť pátrania a záchrany, v ktorej takáto situácia nastala.

2. V prípade, že počas operácie na mori nastane v súvislosti s loďou alebo akoukoľvek osobou na palube stav neistoty, pohotovosti alebo núdze, zúčastnená jednotka by mala čo najskôr postúpiť všetky dostupné informácie záchrannému koordinačnému centru zodpovednému za oblasť pátrania a záchrany, v ktorej takýto stav nastal.

 

3. S cieľom pomôcť určiť vhodné operačné postupy zúčastnené jednotky rozlišujú medzi týmito núdzovými situáciami:

3. Loď alebo osoby na palube sa pokladajú za loď či osoby nachádzajúce sa v neistej situácii, najmä ak:

(a) stav neistoty:

(a) existujú pochybnosti v súvislosti s bezpečnosťou lode alebo osôb na palube alebo

(i) ak osoba alebo plavidlo boli vyhlásené za nezvestné; alebo

(b) informácie o pohybe či polohe lode chýbajú.

(ii) ak osoba alebo loď nenahlásili podľa očakávania svoju pozíciu alebo nepodali správu o bezpečnosti;

4. Loď alebo osoby na palube sa pokladajú za loď či osoby nachádzajúce sa v znepokojivej situácii, najmä ak:

(b) stav pohotovosti:

(a) existujú pochybnosti, pokiaľ ide o bezpečnosť lode alebo osôb na palube, pretože sú k dispozícii informácie, že sa vyskytli závažné ťažkosti, avšak nie je pravdepodobné, že by vyústili do tiesne, alebo

(i) ak v nadväznosti na stav neistoty zlyhali pokusy o nadviazanie kontaktu s osobou alebo plavidlom a zisťovanie u ostatných vhodných zdrojov bolo neúspešné, alebo

(b) informácie o pohybe či polohe lode naďalej chýbajú.

(ii) boli získané informácie, ktoré naznačujú, že prevádzkyschopnosť plavidla bola ovplyvnená, avšak nie do tej miery, že je pravdepodobné, že sa plavidlo nachádza v stave núdze;

5. Loď alebo osoby na palube sa pokladajú za loď či osoby nachádzajúce sa v tiesni, najmä ak:

(c) stav núdze:

(a) boli získané spoľahlivé informácie, že loď alebo osoby na palube sa nachádzajú v nebezpečenstve a je potrebné poskytnúť okamžitú pomoc alebo

(i) ak boli získané spoľahlivé informácie, že osoba alebo loď sa nachádzajú v nebezpečenstve a je potrebné poskytnúť okamžitú pomoc or

(b) sa nepodarilo nadviazať kontakt s loďou a neúspešné zisťovania naznačujú, že je pravdepodobné, že sa loď nachádza v tiesni alebo

(ii) ak v nadväznosti na stav pohotovosti zlyhali ďalšie pokusy o nadviazanie kontaktu s osobou alebo plavidlom a širšie neúspešné zisťovanie naznačuje, že sa plavidlo pravdepodobné nachádza v stave núdze; alebo

(c) boli získané informácie, ktoré naznačujú, že prevádzkyschopnosť lode bola ovplyvnená do tej miery, že je pravdepodobné, že sa loď nachádza v tiesňovej situácii.

(iii) ak boli získané informácie, ktoré naznačujú, že prevádzkyschopnosť lode bola ovplyvnená do tej miery, že je pravdepodobné, že sa loď nachádza v stave núdze.

6. Zúčastnené jednotky pri posudzovaní situácie na účely odsekov 3 až 5 zohľadnia všetky relevantné prvky vrátane:

4. Zúčastnené jednotky pri posudzovaní situácie na účely odseku 3 zohľadnia všetky relevantné aspekty a informujú zodpovedné záchranné koordinačné centrum o vyhodnotení situácie, najmä pokiaľ ide o:

(a) existencie žiadosti o pomoc;

(a) existenciu žiadosti o pomoc;

(b) spôsobilosti lode na námornú plavbu a pravdepodobnosti, že loď nedopláva na svoje konečné miesto učenia;

(b) spôsobilosť lode na námornú plavbu a pravdepodobnosť, že loď nedopláva na svoje konečné miesto učenia;

(c) počtu pasažierov vo vzťahu k typu a stavu lode;

(c) počet pasažierov vzhľadom na typ a stav lode (preťaženie);

(d) dostupnosti zásob, ako sú pohonné látky, voda, potraviny, potrebných na dosiahnutie pobrežia;

(d) dostupnosť zásob (pohonných látok, vody, potravín atď.) potrebných na doplávanie k pobrežiu;

(e) prítomnosti kvalifikovanej posádky a velenia lode;

(e) prítomnosť kvalifikovanej posádky a velenia lode;

(f) dostupnosti a spôsobilosti bezpečnostného, navigačného a komunikačného vybavenia;

(f) dostupnosť bezpečnostného, navigačného a komunikačného vybavenia;

(g) prítomnosti pasažierov vyžadujúcich bezodkladnú lekársku pomoc;

(g) prítomnosť pasažierov vyžadujúcich bezodkladnú lekársku pomoc;

(h) prítomnosti mŕtvych pasažierov;

(h) prítomnosť mŕtvych pasažierov;

(i) prítomnosti tehotných žien alebo detí;

(i) prítomnosť tehotných žien alebo detí;

(j) poveternostných podmienok a podmienok na mori vrátane predpovede počasia a predpovede počasia na mori.

(j) poveternostné podmienky a podmienky na mori.

7. Zúčastnené jednotky bezodkladne oznámia svoje posúdenie situácie príslušnému záchrannému koordinačnému centru. Počas čakania na pokyny od záchranného koordinačného centra prijmú zúčastnené jednotky všetky primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti dotknutých osôb.

5. Počas čakania na pokyny od záchranného koordinačného centra prijmú zúčastnené jednotky všetky primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti dotknutých osôb.

8. Existencia tiesňovej situácie nezávisí výlučne od skutočnej žiadosti o pomoc ani ňou nie je podmienená. Ak osoby na palube lode odmietnu prijať pomoc napriek tomu, že ich loď sa považuje za loď v tiesňovej situácii, zúčastnená jednotka informuje záchranné koordinačné centrum a pokračuje v plnení svojej povinnosti starostlivosti tak, že loď sleduje z primeranej vzdialenosti a prijme akéhokoľvek opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti dotknutých osôb, vyhýbajúc sa pritom akýmkoľvek opatreniam, ktoré by mohli situáciu zhoršiť alebo ktoré by mohli zvýšiť riziko zranenia alebo strát na životoch.

6. Určenie, či nastal stav núdze, nezávisí výlučne od skutočnosti, či sa o pomoc skutočne požiadalo. Ak osoby na palube lode odmietnu prijať pomoc napriek tomu, že ich loď sa považuje za loď v stave núdze, zúčastnená jednotka by mala informovať záchranné koordinačné centrum a pokračovať vo vykonávaní svojej povinnosti starostlivosti, pričom by mala prijať všetky opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti dotknutých osôb, vyhýbajúc sa akýmkoľvek opatreniam, ktoré by mohli situáciu zhoršiť alebo ktoré by mohli zvýšiť riziko zranenia alebo strát na životoch.

9. Ak záchranné koordinačné centrum tretej krajiny zodpovedné za oblasť pátrania a záchrany nereaguje na hlásenie zúčastnenej jednotky, zúčastnená jednotka by mala nadviazať kontakt so záchranným koordinačným centrom hostiteľského členského štátu, pokiaľ niektoré iné záchranné koordinačné centrum nie je vhodnejšie pre potreby koordinácie pátracej a záchrannej operácie.

7. Ak záchranné koordinačné centrum tretej krajiny zodpovedné za oblasť pátrania a záchrany nereaguje na hlásenie zúčastnenej jednotky, zúčastnená jednotka nadviaže kontakt so záchranným koordinačným centrom hostiteľského členského štátu.

10. Zúčastnené jednotky čo najskôr informujú medzinárodné koordinačné centrum o každom kontakte so záchranným koordinačným centrom a o priebehu realizácie opatrení prijatých zúčastnenými jednotkami.

8. Medzinárodné koordinačné centrum je čo najskôr informované o každom kontakte so záchranným koordinačným centrom a o priebehu opatrení prijatých zúčastnenou jednotkou.

11. Ak situáciu, v ktorej sa loď nachádza, nie je možné alebo už nie je možné považovať za tiesňovú, alebo ak sa pátracia a záchranná operácia ukončila, zúčastnená jednotka by mala po konzultácii s medzinárodným koordinačným centrom pokračovať vo vykonávaní operácie na mori.

9. Ak stav, v ktorom sa loď nachádza, nemožno alebo už viac nemožno považovať za stav núdze, alebo ak sa pátracia a záchranná operácia skončila, zúčastnená jednotka by mala po konzultácii s medzinárodným koordinačným centrom pokračovať vo vykonávaní operácie na mori.

Odôvodnenie

Odsek 3 kompromisného pozmeňujúceho návrhu sa zhoduje s bodom 4.4 prílohy k Medzinárodnému dohovoru o pátraní a záchrane na mori v znení zmien z roku 1998. Odseky 4, 5, 6, 7, 8 a 9 sa zhodujú s časťou II bodmi 1.3, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5 a 1.6 rozhodnutia Rady 2010/252/EÚ, ktoré jednomyseľne prijala Rada.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Postupy vyloďovania osôb zaistených alebo zachránených v rámci operácie na mori sú stanovené v operačnom pláne. Tieto postupy vyloďovania by nemali mať za následok uloženie povinností členským štátom, ktoré sa na operácii na mori nezúčastňujú, pokiaľ výslovne nepovolia prijatie opatrení v ich pobrežných vodách alebo priľahlej zóne v súlade s článkom 6 ods. 4 alebo článkom 8 ods. 2.

1. Postupy vyloďovania osôb zaistených alebo zachránených v rámci operácie na mori sú stanovené v operačnom pláne v súlade s článkom 4. Tieto postupy vyloďovania by nemali mať za následok uloženie povinností členským štátom, ktoré sa na operácii na mori nezúčastňujú, pokiaľ výslovne nepovolia prijatie opatrení v ich pobrežných vodách alebo priľahlej zóne v súlade s článkom 6 ods. 4 alebo článkom 8 ods. 2. V postupoch vyloďovania sa môže uvádzať, že vyloďovanie nutne neznamená výhradnú zodpovednosť štátu, na územie ktorého sa osoby zachránené na mori vyloďujú.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade zaistenia v pobrežných vodách alebo v priľahlej zóne, ako je stanovené v článku 6 ods. 2 alebo článku 8 ods. 1, sa vylodenie realizuje v hostiteľskom členskom štáte alebo v zúčastnenom členskom štáte, v ktorého pobrežných vodách alebo priľahlej zóne sa vykonáva zaistenie.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade zaistenia v pobrežných vodách alebo v priľahlej zóne, ako je stanovené v článku 6 ods. 4 alebo článku 8 ods. 2, sa vylodenie realizuje v hostiteľskom členskom štáte, v ktorého pobrežných vodách alebo priľahlej zóne sa vykonáva zaistenie.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a. Osobám zaisteným alebo zachráneným pri operácii na mori sa pred vylodením poskytnú zrozumiteľné informácie o tom, kde dôjde k vylodeniu, a to v jazyku, ktorému rozumejú alebo o ktorom možno rozumne predpokladať, že mu rozumejú. Osobitná pozornosť sa venuje maloletým bez sprievodu.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade pátracích a záchranných situácií, ako sú stanovené v článku 9, zúčastnené jednotky spolupracujú s príslušným záchranným koordinačným centrom s cieľom poskytnúť vhodný prístav či bezpečné miesto pre zachránené osoby a zabezpečiť ich urýchlené efektívne vylodenie.

S výhradou uplatnenia článku 4 v prípade pátracích a záchranných situácií, ako sú stanovené v článku 9, zúčastnené jednotky spolupracujú s príslušným záchranným koordinačným centrom s cieľom poskytnúť vhodný prístav či bezpečné miesto pre zachránené osoby a zabezpečiť ich urýchlené efektívne vylodenie.

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že po pátracej a záchrannej akcii by sa malo prijať rozhodnutie o mieste vylodenia, a to aj so zreteľom na zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Zúčastnené jednotky informujú medzinárodné koordinačné centrum o prítomnosti akýchkoľvek osôb v zmysle článku 4 ods. 1 a medzinárodné koordinačné centrum tieto informácie postúpi príslušným vnútroštátnym orgánom. Na základe týchto informácií by sa v operačnom pláne malo určiť, aké nadväzujúce opatrenia možno prijať.

5. Zúčastnené jednotky informujú medzinárodné koordinačné centrum o prítomnosti akýchkoľvek osôb v zmysle článku 4 a medzinárodné koordinačné centrum tieto informácie postúpi príslušným vnútroštátnym orgánom. Na základe týchto informácií sa v operačnom pláne určí, aké nadväzujúce opatrenia možno prijať.

Odôvodnenie

Nemalo by sa odkazovať iba na článok 4 ods. 1, ale na celý článok 4, s cieľom zahrnúť aj odsek 4 (osoby vyžadujúce osobitnú pozornosť).

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1. Každý členský štát vyžaduje od veliteľa lode plaviacej sa pod jeho vlajkou, aby čo najrýchlejšie prišiel na pomoc osobám, ktoré sa ocitli v stave núdze na mori, a aby im poskytol všetku možnú pomoc bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo status, alebo na okolnosti nájdenia týchto osôb, pokiaľ tak môže urobiť bez vážneho ohrozenia lode, posádky alebo pasažierov. Členské štáty neprijmú žiadne opatrenia, trestné konania a sankcie nevynímajúc, proti veliteľom lodí, ktorí zachránili osoby v stave núdze a priviezli ich do prístavu na svojom území.

 

2. Stratégia agentúry v oblasti základných práv a činnosti úradníka pre základné práva a poradného fóra, ustanovené v článku 26a nariadenia (ES) č. 2007/2004, sa vzťahujú na operácie na mori upravené týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 10 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10b

 

Špecializované pobočky

 

V súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 2004/2007 agentúra vyhodnotí potrebu vytvorenia pobočiek špecializovaných na aspekty, ktoré sa týkajú dohľadu nad námornými hranicami, ako operačných úradov v oblastiach s významnými migračnými tokmi vrátane nezákonnej migrácie, a to najmä v oblasti Stredozemia, s cieľom zlepšiť koordináciu medzi členskými štátmi, zabezpečiť solidaritu a spoločné znášanie zodpovednosti medzi členskými štátmi, a tak posilniť prevádzkovú kapacitu agentúry.

Odôvodnenie

Vytvorenie operačných úradov v oblasti Stredozemia je v súlade s ustanoveniami uznesenia Európskeho parlamentu z 23. októbra 2013 o migračných tokov v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy a je v súlade s pokynmi na posilnenie činnosti agentúry Frontex v oblasti Stredozemia, vyjadrenými v záveroch zo zasadnutia Európskej rady z 24. – 25. októbra 2013.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 10 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10c

 

Mechanizmy solidarity

 

1. Členský štát, ktorý čelí naliehavému a výnimočného tlaku na vonkajších hraniciach, má možnosť požiadať:

 

— o nasadenie tímov európskej pohraničnej stráže v súlade s článkom 8a nariadenia (ES) č. 2007/2004 s cieľom poskytnúť členskému štátu rýchlu operačnú pomoc;

 

— agentúru o technickú a operačnú pomoc v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 2007/2004 s cieľom získať pomoc pri záležitostiach koordinovania medzi členskými štátmi a/alebo o vyslanie odborníkov na podporu príslušných vnútroštátnych orgánov;

 

— o naliehavú pomoc podľa článku 14 nariadenia XXXX [Fond pre vnútornú bezpečnosť hraníc] s cieľom riešiť naliehavé a osobitné potreby v prípade núdzovej situácie.

 

2. Členský štát, ktorý čelí silným migračným tlakom, ktoré kladú naliehavé požiadavky na prijímacie zariadenia a azylové systémy, má možnosť požiadať:

 

— Európsky podporný úrad pre azyl o nasadenie podporného azylového tímu v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010, ktorý poskytne odborné znalosti, najmä pokiaľ ide o tlmočnícke služby, informácie o krajinách pôvodu a znalosti postupov vybavovania a správy žiadostí o azyl;

 

— o núdzovú pomoc v súlade s článkom 22 nariadenia XXX [Fond pre azyl a migráciu] s cieľom čeliť naliehavým a osobitným potrebám v prípade núdzovej situácie;

 

— Európsku komisiu o overenie pripravenosti členských štátov prijať žiadateľov o azyl;

 

3. Európska komisia na účely správneho vykonávania tohto článku priebežne monitoruje zariadenia používané na prijímanie žiadateľov o azyl v členských štátoch a v prípadoch uvedených v tomto článku po overení skutočného počtu miest, ktoré sú dostupné v týchto zariadeniach, navrhne rovnomerné prerozdelenie žiadateľov o azyl medzi členskými štátmi, ako je stanovené v článku 80 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 10 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10d

 

Správa

 

1. Agentúra predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o vykonávaní tohto nariadenia do ...* a následne každé dva roky.

 

2. Táto správa obsahuje opis postupov, ktoré agentúra zaviedla na vykonávanie tohto nariadenia počas operácií na mori, a posúdenie praktického uplatňovania tohto nariadenia vrátane akýchkoľvek prípadných incidentov. Uvádzajú sa v nej podrobné informácie o dodržiavaní základných práv a o vplyve na ne a obsahuje prehľad dôvodov, ktoré uviedli zaistené osoby podľa článku 4 ods. 3, ako aj následne prijatých opatrení.

 

__________________

 

* Ú. v.: vložiť dátum: dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

 

Odôvodnenie

V dôležitom spravodajcovom doplnení (správy agentúry Parlamentu, Rade a Komisii) by sa mal spomenúť aj kritický bod, konkrétne nároky zaistených osôb.

  • [1]              Prijaté texty, P7_TA (2013)0444.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext:

V poslednom desaťročí bola oblasť Stredozemia ovplyvnená rozmanitým medzinárodným a regionálnym geopolitickým a hospodárskym vývojom, čo viedlo k politickej nestabilite a prispelo k zvýšeniu migračných tokov a azylových tlakov z južných pobreží Stredozemného mora na jeho severné pobrežia, najmä do južných členských štátov EÚ nachádzajúcich sa na geografickom okraji EÚ, ako sú Grécko, Taliansko, Španielsko, Malta alebo Cyprus.

Južné členské štáty EÚ tak zrazu čelili vysokému počtu osôb pochádzajúcich z oblasti Stredozemia, ktoré sa snažili utiecť pred konfliktom, prenasledovaním alebo si jednoducho zlepšiť svoje hospodárske príležitosti, pričom nezákonne prekračovali medzinárodné hranice námornými cestami. Počet osôb, ktoré prekročili južné morské hranice Európy pomocou lodí, ktoré neboli schopné plavby, bol v roku 2010 približne 10 000, v roku 2011 sa zvýšil na viac ako 70 000 a v roku 2012 znovu poklesol na približne 20 000 osôb, pričom väčšinu týchto prechodov zorganizovali pašeráci.

Hoci tento jav nie je rozšírený v celej EÚ, ovplyvňuje EÚ ako celok. Táto situácia podnietila výzvy na väčšiu solidaritu a udržateľné reakcie zo strany EÚ na podporu krajín najviac postihnutých nelegálnym prisťahovalectvom cez more. Spoločná zodpovednosť a solidarita sa stali nenahraditeľnými činiteľmi pri zaisťovaní plného rešpektovania základných práv žiadateľov o azyl a utečencov v EÚ.

Zdá sa, že návrh Komisie je dobre vyvážený a sleduje ten istý cieľ ako zrušené rozhodnutie, teda zahrnúť do jediného právneho nástroja existujúce ustanovenia práva EÚ a medzinárodného práva s cieľom preklenúť rôzne výklady medzinárodného práva prijaté členskými štátmi a ich odlišné postupy, aby sa zabezpečila právna istota a efektívne vykonávanie operácií na mori koordinovaných agentúrou Frontex.

Usiluje sa však zájsť ešte ďalej, keďže časť II zrušeného rozhodnutia – nezáväzné usmernenia pre pátracie a záchranné situácie a pre vylodenie zachránených alebo zaistených osôb – sa teraz stane právne záväzným nástrojom priamo uplatniteľným v členských štátoch, v ktorom budú stanovené pravidlá, ako riešiť tieto situácie pri všetkých operáciách na mori koordinovaných agentúrou Frontex. Týmto spôsobom návrh predstavuje snahu reagovať na kritiku operácií agentúry Frontex, v rámci ktorej bolo vznesených niekoľko otázok týkajúcich sa pátracích a záchranných situácií.

Závery

Právne záväzný nástroj:

V rozhodnutí Európskeho súdneho dvora vo veci C-355/10 sa okrem iného potvrdilo, že EÚ je oprávnená prijímať právne predpisy v oblasti pôsobnosti rozhodnutia Rady 2010/252. Takisto je zrejmé, že rozsah pôsobnosti tohto návrhu neprekračuje rámec súčasného rozhodnutia 2010/252 a že ďalšie povinné prvky sú v súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora.

Vývoj situácie v legislatívnej oblasti a v judikatúre v oblasti ochrany základných práv:

V návrhu sa zohľadňuje vývoj situácie v legislatívnej oblasti a v judikatúre, ako napríklad zmena nariadenia ES č. 2007/2004 a rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Hirsi Jamaa a i./Taliansko v oblasti ochrany základných práv, ako aj zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia pri operáciách na mori.

Potreba chrániť naše hranice a zaviesť účinný systém kontroly hraníc nie je v rozpore so základnými právami prisťahovalcov prichádzajúcich na európske pobrežia. Právo na život a dodržiavanie zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia sú hlavnými základnými právami a Európska únia a jej členské štáty musia zabezpečiť ich plné vykonávanie a dodržiavanie.

Zásadný význam má zabezpečenie väčšej právnej istoty v oblasti dodržiavania základných práv v súvislosti s námorným dohľadom a v oblasti vylodenia osôb zaistených alebo zachránených na mori vrátane plného dodržiavania zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia. V tejto súvislosti bolo predložených niekoľko pozmeňujúcich návrhov zameraných na posilnenie zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia a na ochranu ľudských práv s dôrazom na skutočnosť, že všetky členské štáty, ktoré sa na týchto operáciách zúčastňujú, sú, pokiaľ ide o ich povinnosti, viazané medzinárodným acquis a acquis EÚ vrátane príslušnej judikatúry.

Posilnenie zásady solidarity:

So zreteľom na suverenitu členských štátov týkajúcu sa ich pobrežných vôd je hlavným cieľom tohto návrhu dosiahnuť väčšiu mieru spolupráce medzi členskými štátmi v kontexte operácií koordinovaných agentúrou Frontex, na ktoré je zakaždým potrebné povolenie príslušného členského štátu, pokiaľ ide o operáciu v jeho pobrežných vodách.

Zatiaľ čo hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie zavedenia primeraných azylových systémov a systémov riadenia hraníc nesú štáty, v ZFEÚ, ako aj v Štokholmskom programe sa požaduje vyššia miera solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi inštitúcie EÚ a členské štáty pri rozvoji spoločného európskeho azylového systému a postupné zavedenie integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc. Právny rámec EÚ už v súčasnosti ponúka množstvo nástrojov v oblasti solidarity a spoločnej zodpovednosti, ktoré môžu pomáhať pri riešení nedostatkov v oblasti ochrany v azylových systémoch a systémoch riadenia hraníc členských štátov a zvýšiť celkovú kvalitu spoločného európskeho azylového systému.

Úlohou príslušného členského štátu je aktivovať túto škálu nástrojov, ktoré má k dispozícii, vrátane ľudských, technických a finančných zdrojov. Systém presídľovania osôb v rámci EÚ, ktoré po vylodení získali právne postavenie, sa musí ďalej rozvíjať. Dobrým príkladom zlepšenia solidarity je projekt EÚ EUREMA z roku 2010 na relokáciu utečencov z Malty, do ktorého je zapojených 10 členských štátov EÚ.

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (11.10.2013)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v súvislosti s operačnou spoluprácou koordinovanou Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Norica Nicolai

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu sa domnieva, že v navrhovanom nariadení treba urobiť len určité vylepšenia, ktoré majú zdôrazniť tie osobitné oblasti v rámci práce agentúry, ktoré sa týkajú výziev v oblasti bezpečnosti alebo ktoré môžu nepriamo súvisieť s dynamikou vzťahov EÚ s tretími krajinami. Podporuje sa komunikácia v rámci EÚ, najmä vo vzťahu k ESVČ, o informáciách týkajúcich sa bezpečnosti, ktoré môže agentúra získať. Zdôrazňuje sa tiež skutočnosť, že citlivé námorné oblasti, v ktorých existujú výzvy súvisiace s konfliktami a bezpečnosťou, predstavujú problém, čo môže byť hlavným zdrojom ťažkostí pre dozor nad vonkajšími morskými hranicami. V stanovisku sa tiež vyjadruje snaha podporiť práva a ochranu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa počas operácií agentúry môžu ocitnúť v tiesni, a zabezpečiť určitú úroveň ochrany pre tých štátnych príslušníkov EÚ, ktorí sú zodpovední za poskytovanie pomoci. Napokon sa poukazuje na skutočnosť, že sa plánuje rozšírenie schengenského priestoru, čo by tiež malo byť súčasťou tohto nariadenia, aby sa v budúcnosti predišlo blokádam.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1a) Osobitná pozornosť by sa mala venovať morským oblastiam, ktoré tvoria prírodné námorné hranice EÚ, avšak vzhľadom na svoju zemepisnú polohu predstavujú osobitné bezpečnostné výzvy, a preto si vyžadujú strategicky komplexné opatrenia. Ide o prípad čiernomorskej a baltskej námornej oblasti, kde môže vážne bezpečnostné obavy vyvolávať nielen trestná činnosť, ako je nelegálne prekračovanie hraníc a pašovanie či prevádzačstvo, ale aj blízkosť oblastí zmrazených konfliktov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) Týmto nariadením nie je dotknutá povinnosť všetkých civilných, vojenských a obchodných plavidiel plaviacich sa pod vlajkou niektorého členského štátu podľa medzinárodného práva chrániť osoby, ktoré sa na mori ocitli v tiesni.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (ďalej len „agentúra“) založená nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 je zodpovedná za koordináciu operačnej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti riadenia vonkajších hraníc, a to aj pokiaľ ide o hraničný dozor. Agentúra má takisto za úlohu pomáhať členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú pomoc na vonkajších hraniciach, pričom medzi tieto situácie môžu patriť aj prípady humanitárnej núdze a záchranné akcie na mori. Pokiaľ ide o činnosti hraničného dozoru, ktoré vykonávajú námorné a letecké jednotky jedného členského štátu na morských hraniciach iného členského štátu alebo na šírom mori v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej agentúrou, je potrebné zaviesť osobitné pravidlá na ďalšie posilnenie takejto spolupráce.

(2) Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (ďalej len „agentúra“) založená nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 je zodpovedná za koordináciu operačnej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti riadenia vonkajších hraníc, a to aj pokiaľ ide o hraničný dozor. Agentúra má takisto za úlohu pomáhať členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú pomoc na vonkajších hraniciach, pričom medzi tieto situácie môžu patriť aj prípady humanitárnej núdze a záchranné akcie na mori. Pokiaľ ide o činnosti hraničného dozoru, ktoré vykonávajú námorné a letecké jednotky jedného členského štátu na morských hraniciach iného členského štátu alebo na šírom mori v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej agentúrou, je potrebné zaviesť osobitné pravidlá na ďalšie posilnenie takejto spolupráce. Na tento účel sa agentúra snaží používať inovatívne aplikácie existujúcich technológií s cieľom zlepšiť a zjednodušiť zhromažďovanie, ako aj výmenu informácií, a to najmä pre tie námorné oblasti, ktoré čelia najväčšiemu tlaku nelegálneho prekračovania hraníc a pre ktoré je z geografických a klimatických dôvodov náročnejšie primerane monitorovať takýto pohyb.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Počas operácie hraničného dozoru na mori môže nastať situácia, keď bude nutné poskytnúť pomoc osobám v tiesni. V súlade s medzinárodným právom musí každý štát od kapitána plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou vyžadovať, aby poskytol pomoc každej osobe nájdenej na mori, ktorá je v ohrození života, a aby sa s čo najväčšou rýchlosťou vydal zachrániť osoby v tiesni, pokiaľ tak môže urobiť bez vážneho ohrozenia plavidla, posádky alebo pasažierov. Takáto pomoc by sa mala poskytnúť bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo status osôb, ktorým má byť poskytnutá, alebo na okolnosti nájdenia týchto osôb.

(7) Počas operácie hraničného dozoru na mori môže nastať situácia, keď bude nutné poskytnúť pomoc osobám v tiesni. V súlade s medzinárodným právom musí každý štát od kapitána plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou vyžadovať, aby poskytol pomoc každej osobe nájdenej na mori, ktorá je v ohrození života, a aby sa s čo najväčšou rýchlosťou vydal zachrániť osoby v tiesni, pokiaľ tak môže urobiť bez vážneho ohrozenia plavidla, posádky alebo pasažierov. Takáto pomoc by sa mala poskytnúť bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo status osôb, ktorým má byť poskytnutá, alebo na okolnosti nájdenia týchto osôb; takisto platí, že by sa nemali prijímať žiadne opatrenia, trestné konania a sankcie nevynímajúc, ktoré by odrádzali kapitánov lodí od poskytnutia pomoci akejkoľvek osobe v tiesni na mori.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Podľa nariadenia (ES) č. 2007/2004 sa operácie hraničného dozoru koordinované agentúrou vykonávajú v súlade s operačným plánom. Pokiaľ ide o operácie na mori, operačný plán by mal zahŕňať osobitné informácie o uplatňovaní príslušnej jurisdikcie a právnych predpisov v geografickej oblasti, kde sa vykonávajú spoločné operácie alebo realizujú pilotné projekty, vrátane odkazov na medzinárodné právo a právo Únie týkajúce sa zaistenia, záchrany na mori a vylodenia. V tomto nariadení sa upravujú otázky zaistenia, záchrany na mori a vylodenia v kontexte operácií hraničného dozoru na mori koordinovaných agentúrou.

(9) Podľa nariadenia (ES) č. 2007/2004 sa operácie hraničného dozoru koordinované agentúrou vykonávajú v súlade s operačným plánom. Pokiaľ ide o operácie na mori, operačný plán by mal zahŕňať osobitné informácie o uplatňovaní príslušnej jurisdikcie a právnych predpisov v geografickej oblasti, kde sa vykonávajú spoločné operácie alebo realizujú pilotné projekty, vrátane odkazov na medzinárodné právo a právo Únie týkajúce sa zaistenia, záchrany na mori a vylodenia, vrátane pravidiel a postupov, ktoré zabezpečia, aby osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, vrátane potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, maloletých bez sprievodu a iných zraniteľných osôb boli počas operácie rozpoznané a poskytla sa im náležitá pomoc. V tomto nariadení sa upravujú otázky zaistenia, záchrany na mori a vylodenia v kontexte operácií hraničného dozoru na mori koordinovaných agentúrou.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané Chartou základných práv Európskej únie, a to najmä právo na život, ľudskú dôstojnosť, zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, právo na slobodu a bezpečnosť, zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia, zákaz diskriminácie, právo na účinný prostriedok nápravy, právo na azyl a práva dieťaťa.

(11) Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané Chartou základných práv Európskej únie, a to najmä právo na život, ľudskú dôstojnosť, zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, právo na slobodu a bezpečnosť, zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia, zásadu nediskriminácie, právo na účinný prostriedok nápravy a ochranu osobných údajov, právo na azyl a práva dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) Pokiaľ ide o krajiny, ktoré kandidujú na pripojenie k schengenskému priestoru, teda Bulharsko, Cyprus a Rumunsko, a ktoré sú buď členmi agentúry, alebo s ňou spolupracujú, alebo ktoré už zaviedli všetky normy potrebné na začlenenie do programov a opatrení v rámci tohto priestoru, mali by sa prijať ustanovenia týkajúce sa ich nevyhnutného pripojenia k schengenskému priestoru a zapojenia do plánovania a rozpočtu agentúry, pričom by sa mala zohľadniť vysoká úroveň noriem týkajúcich sa vykonávania acquis a ich susedné námorné oblasti, ktoré sú z hľadiska bezpečnosti Európskej únie mimoriadne problematické.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11. „bezpečné miesto“ je miesto, na ktorom sa záchranné operácie pokladajú za ukončené, kde nie je viac ohrozená bezpečnosť ani životy zachránených osôb ani ochrana ich základných práv, kde je možné uspokojiť ich základné ľudské potreby a je možné zorganizovať ich prepravu na ďalšie alebo konečné miesto určenia;

11. „bezpečné miesto“ je miesto, na ktorom sa záchranné operácie pokladajú za ukončené, kde je zaistená bezpečnosť a život zachránených osôb, a to aj pokiaľ ide o ochranu ich základných a ľudských práv, kde je možné uspokojiť ich základné ľudské potreby a zorganizovať ich prepravu na ďalšie alebo konečné miesto určenia;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) „operačný plán“ znamená plán v zmysle článkov 3a a 8e nariadenia (ES) č. 2007/2004.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Pred prijatím rozhodnutia o vylodení v tretej krajine zúčastnené jednotky zohľadnia všeobecnú situáciu v tejto tretej krajine a zaistené alebo zachránené osoby nebudú v tejto tretej krajine vylodené, ak hostiteľský členský štát alebo zúčastnené členské štáty majú alebo by mali mať vedomosť o tom, že táto tretia krajina používa praktiky, ktoré sú uvedené v odseku 1.

2. Pred prijatím rozhodnutia o vylodení v tretej krajine agentúra, hostiteľský členský štát a iné zúčastnené členské štáty zohľadnia všeobecnú situáciu v tejto tretej krajine a zaistené alebo zachránené osoby nebudú v tejto tretej krajine vylodené, ak vedia o tom, že táto tretia krajina používa praktiky, ktoré sú uvedené v odseku 1. V tejto súvislosti sa prijme zoznam tretích krajín v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 5 nariadenia č. 182/2011.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Zaistené alebo zachránené osoby, o ktorých sa zúčastnené jednotky domnievajú, že nepotrebujú medzinárodnú ochranu, alebo ktoré o ňu nežiadajú, môžu byť navrátené späť do svojej krajiny pôvodu alebo do ktorejkoľvek inej krajiny, v ktorej majú svoj obvyklý pobyt alebo ktorej sú štátnymi príslušníkmi.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V prípade vylodenia v tretej krajine zúčastnené jednotky pred vylodením v najväčšom možnom rozsahu zistia totožnosť zaistených alebo zachránených osôb a posúdia ich osobnú situáciu. Zaistené alebo zachránené osoby primeraným spôsobom informujú o mieste vylodenia a dajú im možnosť vyjadriť dôvody, pre ktoré sa domnievajú, že vylodenie v navrhovanom mieste by predstavovalo porušenie zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia.

3. V prípade vylodenia v tretej krajine zúčastnené jednotky zistia totožnosť zaistených alebo zachránených osôb a posúdia ich osobnú situáciu. Zaistené alebo zachránené osoby primeraným spôsobom informujú o mieste vylodenia a dajú im možnosť vyjadriť dôvody, pre ktoré sa domnievajú, že vylodenie v navrhovanom mieste by predstavovalo porušenie zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Tieto informácie sa postúpia aj centru INTCEN Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorý bude pôsobiť ako ústredné informačné miesto pre členské štáty, Európsku radu a príslušné služby podľa jednotlivých konkrétnych potrieb súvisiacich s výmenou informácií.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Členské štáty sa usilujú posilniť spoluprácu s agentúrou EÚ aj s využitím prostriedkov agentúry FRONTEX, a to najmä vo vysoko strategických námorných oblastiach, ktoré čelia zvýšenej miere nezákonného obchodovania aj výzvam v oblasti bezpečnosti a obrany.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak existuje dôvodné podozrenie, že loď prepravuje osoby so zámerom obísť kontroly na hraničných priechodoch alebo že je zapojená do pašovania migrantov po mori, prijmú zúčastnené jednotky v pobrežných vodách hostiteľského členského štátu alebo zúčastneného členského štátu jedno z týchto opatrení:

1. Ak existuje dôvodné podozrenie, že loď prepravuje osoby so zámerom obísť kontroly na hraničných priechodoch alebo že je zapojená do ilegálneho prevádzačstva migrantov po mori, prijmú zúčastnené jednotky v pobrežných vodách hostiteľského členského štátu alebo zúčastneného členského štátu jedno z týchto opatrení:

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 schváli hostiteľský členský štát alebo zúčastnený členský štát, v ktorého pobrežných vodách sa realizuje zaistenie, a zároveň dá náležite pokyn zúčastnenej jednotke prostredníctvom medzinárodného koordinačného centra. Ak kapitán lode požaduje upovedomenie diplomatického zástupcu alebo konzulárneho úradníka štátu vlajky lode, zúčastnená jednotka informuje o tejto skutočnosti prostredníctvom medzinárodného koordinačného centra hostiteľský členský štát.

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 schváli hostiteľský členský štát, v ktorého pobrežných vodách sa realizuje zaistenie, a zároveň dá náležite pokyn zúčastnenej jednotke prostredníctvom medzinárodného koordinačného centra. Ak kapitán lode požaduje upovedomenie diplomatického zástupcu alebo konzulárneho úradníka štátu vlajky lode, zúčastnená jednotka informuje o tejto skutočnosti prostredníctvom medzinárodného koordinačného centra hostiteľský členský štát.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak existuje dôvodné podozrenie, že loď bez štátnej príslušnosti alebo loď, ktorú možno pokladať za loď bez štátnej príslušnosti, prepravuje osoby so zámerom obísť kontroly na hraničných priechodoch alebo je zapojená do pašovania migrantov po mori, hostiteľský členský štát alebo zúčastnený členský štát, v ktorého pobrežných vodách bola loď bez štátnej príslušnosti zaistená, dá povolenie alebo pokyn zúčastnenej jednotke, aby loď zastavila a prijala akékoľvek z opatrení stanovených v odseku 1.

3. Ak existuje dôvodné podozrenie, že loď bez štátnej príslušnosti alebo loď, ktorú možno pokladať za loď bez štátnej príslušnosti, prepravuje osoby so zámerom obísť kontroly na hraničných priechodoch alebo je zapojená do prevádzačstva migrantov po mori, hostiteľský členský štát, v ktorého pobrežných vodách bola loď bez štátnej príslušnosti zaistená, dá povolenie alebo pokyn zúčastnenej jednotke, aby loď zastavila a prijala akékoľvek z opatrení stanovených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak existuje dôvodné podozrenie, že loď je zapojená do pašovania migrantov po mori, prijmú zúčastnené jednotky na šírom mori s výhradou povolenia štátu vlajky lode v súlade s protokolom proti pašovaniu migrantov jedno alebo viacero z týchto opatrení:

1. Ak existuje dôvodné podozrenie, že loď je zapojená do pašovania migrantov po mori, prijmú zúčastnené jednotky a prípadne zástupcovia poradného fóra na šírom mori s výhradou povolenia štátu vlajky lode v súlade s protokolom proti pašovaniu migrantov jedno alebo viacero z týchto opatrení:

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Zúčastnené jednotky bezodkladne oznámia svoje posúdenie situácie príslušnému záchrannému koordinačnému centru. Počas čakania na pokyny od záchranného koordinačného centra prijmú zúčastnené jednotky všetky primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti dotknutých osôb.

7. Zúčastnené jednotky bezodkladne oznámia svoje posúdenie situácie príslušnému záchrannému koordinačnému centru. Počas čakania na pokyny od záchranného koordinačného centra prijmú zúčastnené jednotky všetky primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti a rešpektovania ľudských práv dotknutých osôb.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1. Každý členský štát vyžaduje od kapitána lode plaviacej sa pod jeho vlajkou, aby čo najrýchlejšie prišiel na pomoc osobám, ktoré sa ocitli v tiesni na mori, a aby im poskytol všetku možnú pomoc bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo status, alebo na okolnosti nájdenia týchto osôb, pokiaľ tak môže urobiť bez vážneho ohrozenia lode, posádky alebo pasažierov. Členské štáty neprijmú žiadne opatrenia, trestné konania a sankcie nevynímajúc, proti kapitánom lodí, ktorí zachránili osoby v tiesni a priviezli ich do prístavu na svojom území.

 

2. Stratégia agentúry v oblasti základných práv a činnosti úradníka pre základné práva a poradného fóra, ako sa ustanovujú v článku 26a nariadenia (ES) č. 2007/2004, sa vzťahujú na operácie na mori, ako sa upravujú v tomto nariadení.

POSTUP

Názov

Dozor nad vonkajšími morskými hranicami v súvislosti s operačnou spoluprácou koordinovanou Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov

Referenčné čísla

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

AFET

18.4.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

               dátum vymenovania

Norica Nicolai

30.5.2013

Prerokovanie vo výbore

18.9.2013

 

 

 

Dátum prijatia

10.10.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

8

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charalampos Angourakis, Andrew Duff, Hélène Flautre, Dominique Vlasto, Paweł Zalewski

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Vojtěch Mynář, Andreas Pitsillides, Vilja Savisaar-Toomast

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (18.9.2013)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v súvislosti s operačnou spoluprácou koordinovanou Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Nathalie Griesbeck

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Úvod

Na základe súdneho konania, ktoré inicioval Európsky parlament, Súdny dvor rozsudkom z 5. septembra 2012 zrušil rozhodnutie Rady 2010/252/EÚ, ktoré malo stanoviť ďalšie ustanovenia týkajúce sa hraničného dozoru v rámci Kódexu schengenských hraníc. Európsky parlament sa totiž domnieval, že rozhodnutie Rady prekračuje výkonné právomoci stanovené v článku 12 ods. 5 tohto kódexu, pretože boli zmenené alebo doplnené podstatné prvky.

Rozsah pôsobnosti a obsah návrhu sú podobné zrušenému rozhodnutiu. Okrem toho návrh odráža zmeny v nariadení (ES) č 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie a vývoj právnych predpisov v oblasti základných práv.

Návrh vychádza z niekoľkých medzinárodných právnych nástrojov, najmä z Dohovoru OSN o morskom práve, Dohovoru o pátraní a záchrane na mori, Dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori a Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, ktorý dopĺňa Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu, tzv. Palermský dohovor.

2. Dopravný rozmer návrhu

Návrh Komisie rozširuje pojem hraničného dozoru začlenením možnosti zadržať loď, ak existuje závažné podozrenie, že preváža osoby, ktoré majú v úmysle vyhnúť sa kontrolám na hraničných priechodoch, alebo je zapojená do pašovania migrantov po mori. Do rozsahu pôsobnosti sú zahrnuté aj pátracie a záchranné akcie v priebehu operácie dozoru na mori.

3. Pripomienky spravodajkyne

Spravodajkyňa víta návrh nariadenia, v ktorom sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami a ktorý začleňuje do pojmu dozoru pátracie a záchranné operácie. Oba tieto druhy operácií sú jasne prepojené.

Pokiaľ však ide o zadržanie na mori, spravodajkyňa sa domnieva, že by bolo potrebné vypracovať ustanovenia o ochrane, ako boli stanovené v prílohe III k Palermskému dohovoru, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť osôb na palube a starostlivosť o ne, ako aj o bezpečnosť plavidla alebo prípadne jeho nákladu.

Pokiaľ ide o vzdelávanie príslušníkov pohraničnej stráže, spravodajkyňa sa domnieva, že právnické vzdelávanie by malo byť doplnené praktickou časťou s cieľom zabezpečiť pomoc osobám v tiesni, najmä pokiaľ ide o humanitárnu pomoc a bezodkladnú zdravotnú starostlivosť.

S cieľom zabezpečiť okamžitú reakciu na humanitárne potreby by plavidlá zapojené do koordinovaných akcií dozoru mali mať na palube k dispozícii štandardizované lekárske a humanitárne balíčky, a ak je to možné, na palube by mal byť lekársky personál.

Vzhľadom na nebezpečenstvo, ktoré pri záchranných operáciách na mori predstavuje prekládka, spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby v rámcovom programe pre výskum a inovácie „Horizont 2020“ zvážila financovanie výskumných projektov s cieľom zlepšiť bezpečnosť takýchto operácií, najmä v situáciách na rozbúrenom mori, alebo pokiaľ ide o konštrukciu a vybavenie plavidiel, ktoré vykonávajú dozorné misie.

Spravodajkyňa tiež pripomína, že námorný dozor predstavuje značné náklady a že je preto dôležité zvyšovať spoluprácu a výmenu informácií medzi agentúrami, ktoré sú do námorného dozoru zapojené, ako to navrhuje Komisia v rámci svojej integrovanej námornej politiky. Najmä z tohto hľadiska si spravodajkyňa praje urýchlené vytvorenie spoločného prostredia na výmenu informácií pre dohľad nad námornou oblasťou EÚ (CISE), pričom sa zohľadnia výsledky pilotných projektov MARSUNO a BlueMassMed. Želá si, aby bola v nariadení stanovená úloha agentúry v tejto oblasti ako doplnenie ustanovení uvedených v návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR).

Spravodajkyňa si je však vedomá, že povinnosť všetkých plavidiel poskytnúť pomoc osobám, ktoré sa na mori ocitnú v núdzi, je niekedy v rozpore s ustanoveniami smernice 2002/90/ES, v ktorej sa definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska. Súkromné plavidlá by sa totiž mohli obávať súdneho konania za to, že poskytli pomoc migrantom. Hoci sú tieto prípady zriedkavé, mohli by kapitánov lodí odradiť od pomoci nelegálnym migrantom. Spravodajkyňa preto vyzýva Komisiu, aby preskúmala smernicu 2002/90/ES a podala správu o týchto situáciách záchrany na mori.

Na záver spravodajkyňa víta iniciatívu[1] európskeho ombudsmana P. Nikiforosa Diamandourosa, ktorý v marci 2012 inicioval prieskum týkajúci sa praktického plnenia povinností Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie v oblasti základných práv.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.Počas pátracích a záchranných operácií by mali plavidlá prevážať aspoň minimálne bezpečnostné vybavenie a mala by sa zabezpečiť príprava personálu na palube s cieľom zaručiť bezpečnosť zaistených osôb, ako aj personálu na palube, ako sa ustanovuje v smernici 2012/35/EÚ o minimálnej úrovni prípravy námorníkov v oblasti pravidiel a noriem bezpečnosti pre osobné lode (príloha I kapitola V predpis V/2 odsek 6).

Odôvodnenie

Je potrebné vymedziť núdzový plán, ktorým sa presne stanovuje rozdelenie povinností personálu.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Počas operácie hraničného dozoru na mori môže nastať situácia, keď bude nutné poskytnúť pomoc osobám v tiesni. V súlade s medzinárodným právom musí každý štát od kapitána plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou vyžadovať, aby poskytol pomoc každej osobe nájdenej na mori, ktorá je v ohrození života, a aby sa s čo najväčšou rýchlosťou vydal zachrániť osoby v tiesni, pokiaľ tak môže urobiť bez vážneho ohrozenia plavidla, posádky alebo pasažierov. Takáto pomoc by sa mala poskytnúť bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo status osôb, ktorým má byť poskytnutá, alebo na okolnosti nájdenia týchto osôb.

(7) Počas operácie hraničného dozoru na mori môže nastať situácia, keď bude nutné poskytnúť pomoc osobám v tiesni. V súlade s medzinárodným právom musí každý členský štát od kapitána plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou vyžadovať, aby poskytol pomoc každej osobe nájdenej na mori, ktorá je v ohrození života, a aby sa s čo najväčšou rýchlosťou vydal zachrániť osoby v tiesni, pokiaľ tak môže urobiť bez vážneho ohrozenia plavidla, posádky alebo pasažierov. Takúto pomoc bude treba poskytnúť bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo status osôb, ktorým má byť poskytnutá, alebo na okolnosti nájdenia týchto osôb.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Túto povinnosť by mali plniť členské štáty v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami medzinárodných nástrojov, ktoré upravujú pátracie a záchranné situácie, a v súlade s požiadavkami na dodržiavanie základných práv. Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na povinnosti pátracích a záchranných orgánov, vrátane zodpovednosti za zabezpečenie koordinácie a spolupráce tak, aby zachránené osoby mohli byť dopravené do prístavu alebo na bezpečné miesto.

(8) Túto povinnosť budú členské štáty plniť v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami medzinárodných nástrojov, ktoré upravujú pátracie a záchranné situácie, a v súlade s požiadavkami na dodržiavanie základných práv. Toto nariadenie nemá vplyv na povinnosti pátracích a záchranných orgánov vrátane zodpovednosti za zabezpečenie koordinácie a spolupráce tak, aby zachránené osoby mohli byť dopravené do prístavu alebo na bezpečné miesto.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a. Pri operáciách zadržania na mori je potrebné prednostne zabezpečiť pomoc osobám na palube a ich ochranu, a ako stanovuje protokol OSN proti pašovaniu migrantov, mala by sa zohľadniť aj ochrana plavidla alebo prípadne nákladu. Pri zadržaní plavidla by sa mala zohľadniť ochrana morského prostredia, pokiaľ takéto zohľadnenie nepredstavuje nebezpečenstvo pre osoby na palube.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.V oznámení „Integrovaná námorná politika Európskej únie” sa Komisia zaviazala, že „prijme kroky na užšie prepojenie systému dozoru existujúcich monitorovacích a lokalizačných systémov používaných na námornú bezpečnosť a ochranu, na ochranu morského životného prostredia, na kontrolu rybného hospodárstva a vonkajších hraníc a na ďalšie činnosti na uplatňovanie práva“. Týmto spôsobom by sa mali lepšie riadiť operácie, ktoré vykonávajú orgány dozoru na hraniciach a mali by sa tak znížiť náklady. S cieľom uľahčiť operácie súvisiace s ochranou hraníc a záchranou na mori by v tejto súvislosti mala agentúra uľahčiť vytvorenie spoločného prostredia na výmenu informácií pre dohľad nad námornou oblasťou EÚ (CISE). Hneď ako bude tento systém výmeny fungovať, agentúra by mala byť poverená správou práv na prístup pre zúčastnené jednotky.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Opatrenia prijaté na účel operácie na mori sa vykonávajú tak, aby sa neohrozila bezpečnosť zaistených alebo zachránených osôb ani bezpečnosť zúčastnených jednotiek.

Opatrenia prijaté na účel operácie na mori sú úplne v súlade s európskymi právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na výbavu, ako aj na odbornú prípravu personálu na palube plavidiel s cieľom zaručiť bezpečnosť zaistených alebo zachránených osôb ani bezpečnosť zúčastnených jednotiek.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Zúčastnené jednotky by mali mať na palube lodí používaných na operácie hraničného dozoru k dispozícii štandardizované lekárske a humanitárne balíčky obsahujúce najmä vodu, potraviny a prikrývky v dostatočnom množstve, aby mohli čo najrýchlejšie reagovať v núdzových situáciách, pričom sa zohľadní skutočnosť, že mnoho zaistených lodí nie je schopných plavby na mori ani sa neplavia pod vlajkou; v jednotkách hraničného dozoru by sa mala podporovať prítomnosť zdravotníckeho personálu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Žiadna osoba nie je vylodená ani inak odovzdaná orgánom štátu, ak existuje závažné riziko, že takejto osobe hrozí trest smrti, mučenie alebo inak neľudské či ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, alebo ak existuje závažné riziko, že z neho bude vyhostená, odsunutá alebo vydaná do iného štátu v rozpore so zásadou zákazu vrátenia alebo vyhostenia.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Pred prijatím rozhodnutia o vylodení v tretej krajine zúčastnené jednotky zohľadnia všeobecnú situáciu v tejto tretej krajine a zaistené alebo zachránené osoby nebudú v tejto tretej krajine vylodené, ak hostiteľský členský štát alebo zúčastnené členské štáty majú alebo by mali mať vedomosť o tom, že táto tretia krajina používa praktiky, ktoré sú uvedené v odseku 1.

2. Pred prijatím rozhodnutia o vylodení v tretej krajine zúčastnené jednotky zohľadnia všeobecnú situáciu v tejto tretej krajine a možnú existenciu dvojstranných dohôd o migrácii medzi touto krajinou a jedným alebo viacerými členskými štátmi, a to v súlade s medzinárodným právom; po tejto analýze zaistené alebo zachránené osoby nebudú v tejto tretej krajine vylodené, ak hostiteľský členský štát alebo zúčastnené členské štáty majú alebo by mali mať vedomosť o tom, že táto tretia krajina používa praktiky, ktoré sú uvedené v odseku 1.

Odôvodnenie

Podľa platného medzinárodného práva je dôležité zaviesť tento parameter s cieľom dať dvojstranným dohodám zmysel, a tak viac posilniť pozíciu tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Pohraničná stráž zúčastňujúca sa na operácii na mori je vyškolená, pokiaľ ide o príslušné ustanovenia v oblasti ľudských práv, utečeneckého práva a medzinárodného právneho režimu pre pátranie a záchranu.

5. Pohraničná stráž zúčastňujúca sa na operácii na mori je vyškolená, pokiaľ ide o príslušné ustanovenia v oblasti základných práv, utečeneckého práva a medzinárodného právneho režimu pre pátranie a záchranu, a je tiež špeciálne vyškolená na to, aby mohla urýchlene zabezpečiť pomoc osobám v núdzi, najmä pokiaľ ide o humanitárnu pomoc a bezodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Odôvodnenie

V prípade, keď sú odlíšené funkcie pobrežných hliadok a pohraničnej stráže, pohraničná stráž väčšinou neprešla typickým špecializovaným školením, pokiaľ ide o bezodkladnú zdravotnú starostlivosť a humanitárnu pomoc. V často zúfalých humanitárnych situáciách je dôležité, aby bolo možné čo najrýchlejšie, ešte pred príchodom záchranných tímov, zabezpečiť humanitárnu a zdravotnú starostlivosť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Po odhalení lode podozrivej z toho, že prekročila alebo mala v úmysle nelegálne prekročiť hranicu, sa zúčastnené jednotky k tejto lodi priblížia, aby zistili jej totožnosť a štátnu príslušnosť, a až do prijatia ďalších opatrení ju z primeranej vzdialenosti sledujú. Zúčastnené jednotky bezodkladne oznámia informácie o lodi medzinárodnému koordinačnému centru.

1. Po odhalení lode podozrivej z toho, že prekročila alebo mala v úmysle nelegálne prekročiť hranicu, sa zúčastnené jednotky k tejto lodi priblížia, aby zistili jej totožnosť a štátnu príslušnosť, a až do prijatia ďalších opatrení ju sledujú z primeranej vzdialenosti a za bezpečných podmienok. Zúčastnené jednotky bezodkladne oznámia informácie o lodi medzinárodnému koordinačnému centru.

Odôvodnenie

Operácia odhalenia nesmie vystaviť účastníkov námornej operácie ohrozeniu. Potrebné je takisto zohľadniť meteorologické a námorné podmienky a predpovede.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa loď chystá vplávať alebo ak vplávala do pobrežných vôd alebo priľahlej zóny členského štátu, ktorý sa na operácii na mori nezúčastňuje, zúčastnené jednotky oznámia informácie o lodi medzinárodnému koordinačnému centru, ktoré ich postúpi národnému koordinačnému centru dotknutého členského štátu.

2. Ak sa loď chystá vplávať alebo ak vplávala do pobrežných vôd alebo formálne vyhlásenej priľahlej zóny členského štátu, ktorý sa na operácii na mori nezúčastňuje, zúčastnené jednotky oznámia všetky informácie o lodi medzinárodnému koordinačnému centru, ktoré ich postúpi národnému koordinačnému centru dotknutého členského štátu.

Odôvodnenie

Podľa článku 33 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve je nevyhnutné, aby bola priľahlá zóna formálne vyhlásená, čím pobrežný štát získa právo monitorovať prechádzajúce plavidlá s cieľom predchádzať porušovaniu právnych predpisov v oblasti ciel, daní, ochrany zdravia alebo prisťahovalectva alebo sankcionovať porušenia týchto predpisov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Agentúra uľahčuje vytvorenie a interoperabilitu spoločného prostredia na výmenu informácií pre dohľad nad námornou oblasťou EÚ (CISE). Po uvedení CISE do prevádzky je úlohou agentúry spravovať práva na prístup pre zúčastnené jednotky s cieľom uľahčiť operácie súvisiace s dozorom a záchranou na mori a zároveň dbať na dôverný charakter a bezpečnosť výmeny údajov.

Odôvodnenie

Komisia v rámci svojej integrovanej námornej politiky predložila v roku 2010 návrh plánu na vytvorenie spoločného prostredia na výmenu informácií pre dohľad nad námornou oblasťou EÚ [COM (2010) 584], v ktorom pripomenula, akú pridanú hodnotu predstavuje integrácia námorného dohľadu. Zabezpečenie výmeny a interoperability údajov má totiž veľký význam z hľadiska efektívnosti, ako aj pomeru nákladov ku prínosom.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) požadovanie informácií a dokladov týkajúcich sa vlastníctva, registrácie a informácií o plavbe, totožnosti, štátnej príslušnosti a iných relevantných údajov o osobách na palube;

a) požadovanie informácií a dokladov týkajúcich sa vlastníctva, registrácie, pôvodu a miesta vyplávania a ďalších informácií o plavbe, totožnosti, štátnej príslušnosti a iných relevantných údajov o osobách na palube;

Odôvodnenie

Cieľom týchto komplexných a podrobnejších kontrol je objasniť hlavné trasy využívané obchodníkmi s migrantmi.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) nariadenie lodi zmeniť kurz a opustiť pobrežné vody alebo priľahlú zónu alebo zamieriť do iného cieľa, ako sú pobrežné vody alebo priľahlá zóna, vrátane eskortovania plavidla alebo plavenia sa po jeho boku, až kým loď nenaberie uvedený kurz;

e) nariadenie lodi zmeniť kurz a opustiť pobrežné vody alebo priľahlú zónu, ktorá bola formálne vyhlásená, alebo zamieriť do iného cieľa, ako sú pobrežné vody alebo priľahlá zóna, vrátane eskortovania plavidla alebo plavenia sa po jeho boku, až kým loď nenaberie uvedený kurz;

Odôvodnenie

Podľa článku 33 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve je nevyhnutné, aby bola priľahlá zóna formálne vyhlásená, čím pobrežný štát získa právo monitorovať plaviace sa plavidlá s cieľom predchádzať porušovaniu právnych predpisov v oblasti ciel, daní, ochrany zdravia alebo prisťahovalectva alebo sankcionovať porušenia týchto predpisov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V zóne priľahlej k pobrežným vodám členského štátu, ktorý je hostiteľským členským štátom alebo zúčastneným členským štátom, sa prijmú opatrenia stanovené v článku 6 ods. 1 v súlade s článkom 6 ods. 2.

1. Vo formálne vyhlásenej zóne priľahlej k pobrežným vodám členského štátu, ktorý je hostiteľským členským štátom alebo zúčastneným členským štátom, sa prijmú opatrenia stanovené v článku 6 ods. 1 v súlade s článkom 6 ods. 2.

Odôvodnenie

Podľa článku 33 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve je nevyhnutné, aby bola priľahlá zóna formálne vyhlásená, čím pobrežný štát získa právo monitorovať plaviace sa plavidlá s cieľom predchádzať porušovaniu právnych predpisov v oblasti ciel, daní, ochrany zdravia alebo prisťahovalectva alebo sankcionovať porušenia týchto predpisov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 10a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a. Zúčastnené jednotky by mali mať na palube lodí používaných na operácie hraničného dozoru k dispozícii štandardizované lekárske a humanitárne balíčky obsahujúce najmä vodu, potraviny a prikrývky v dostatočnom množstve, aby mohli čo najrýchlejšie reagovať na naliehavé potreby; v jednotkách hraničného dozoru by sa mala podporovať prítomnosť zdravotníckeho personálu.

Odôvodnenie

Plavidlá zapojené do dozoru nad vonkajšími morskými hranicami sú rôzne vybavené materiálom, ktorý má slúžiť na zabezpečenie bezodkladnej zdravotníckej a humanitárnej pomoci. Rôzne vybavenie zvyčajne súvisí s rôznymi pravidlami a normami podľa jednotlivých členských štátov Únie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 11a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a. Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú výlučne počas operácií koordinovaných agentúrou a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov, ktoré vyplývajú z Medzinárodného dohovoru o pátracích a záchranných akciách na mori.

Odôvodnenie

Pátracie a záchranné akcie na mori nepatria do oblasti právomoci EÚ, preto treba poznamenať, že v článku 9 sa ustanovujú pravidlá pre konkrétne situácie operácií dozoru nad morskými hranicami koordinovaných agentúrou podľa ich jednotlivých typických znakov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 10a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Ustanovenia o ochrane

 

1. Ak zúčastnené jednotky prijmú voči plavidlu opatrenia v súlade s článkami 6, 7, 8 a 10, musia:

 

a) dohliadať na bezpečnosť a humánne zaobchádzanie s osobami na palube v súlade s Chartou základných práv Európskej únie;

 

b) riadne zohľadniť nevyhnutnosť neohroziť bezpečnosť plavidla a prípadne jeho nákladu;

 

c) v závislosti od prostriedkov dohliadať na to, aby akýkoľvek postup voči plavidlu bol primeraný z ekologického hľadiska.

 

2. Ak sa dôvody opatrení prijatých v súlade s článkami 6, 7, 8 a 10 ukážu ako neopodstatnené, je plavidlo odškodnené za akúkoľvek prípadnú stratu či škodu pod podmienkou, že nevykonalo žiadny čin, ktorý by odôvodnil prijaté opatrenia.

Odôvodnenie

Vo svojom návrhu nariadenia sa Komisia odvoláva na protokol proti pašovaniu migrantov, ktorý dopĺňa Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Komisia však nezačlenila ustanovenia súvisiace s ustanoveniami o ochrane. Zdá sa, že je vhodné zahrnúť do nariadenia ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti osôb na palube a zaobchádzania s nimi, ako aj bezpečnosti plavidla.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 11a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Podávanie správ

 

Komisia monitoruje a hodnotí uplatňovanie tohto nariadenia a Európskemu parlamentu a Rade po prvýkrát 31. decembra 2016 a potom každé dva roky predloží súhrnnú správu o účinnosti opatrení prijatých na predchádzanie nelegálnemu cezhraničnému pohybu a na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti.

 

Táto správa bude obsahovať aspoň informácie o:

 

– uskutočňovaní výmeny informácií a operačnej spolupráce medzi členskými štátmi a Európskym systémom hraničného dozoru (Eurosur);

 

– plnení povinností, ktoré členským štátom a agentúre vyplývajú z Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori, Medzinárodného dohovoru o pátraní a záchrane na mori, Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, Dohovoru o právnom postavení utečencov, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a iných príslušných medzinárodných nástrojov;

 

– opatreniach, ktoré sa prijmú v budúcnosti na zvýšenie bezpečnosti na mori a na vonkajších hraniciach.

POSTUP

Názov

Dozor nad vonkajšími morskými hranicami v súvislosti s operačnou spoluprácou koordinovanou Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie

Referenčné čísla

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

18.4.2013

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

dátum vymenovania

Nathalie Griesbeck

3.6.2013

Prerokovanie vo výbore

9.7.2013

 

 

 

Dátum prijatia

17.9.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdi Cristiano Allam, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Nathalie Griesbeck, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

  • [1]  Prieskum z vlastnej iniciatívy OI/5/2012/BEH-MHZ.

POSTUP ()

Názov

Dozor nad vonkajšími morskými hranicami v súvislosti s operačnou spoluprácou koordinovanou Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov

Referenčné čísla

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Dátum predloženia v EP

12.4.2013

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

AFET

18.4.2013

DEVE

18.4.2013

TRAN

18.4.2013

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

DEVE

22.4.2013

 

 

 

Spravodajca

dátum vymenovania

Carlos Coelho

29.5.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.6.2013

5.9.2013

17.10.2013

9.12.2013

Dátum prijatia

9.12.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

36

8

10

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Cashman, Mariya Gabriel, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Janusz Wojciechowski

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georgios Koumoutsakos, Olle Schmidt

Dátum predloženia

8.1.2014