Betänkande - A7-0461/2013Betänkande
A7-0461/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

18.1.2014 - (COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD)) - ***I

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Carlos Coelho


Förfarande : 2013/0106(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0461/2013
Ingivna texter :
A7-0461/2013
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0197),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0098/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: rekommendationer med avseende på de åtgärder och initiativ som ska vidtas[1], särskilt avseende bekämpning av människosmuggling och narkotikasmuggling,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för transport och turism (A7-0461/2014).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) När det gäller unionens yttre gränser syftar unionspolitiken till att säkerställa en effektiv övervakning i fråga om passage av de yttre gränserna, bland annat genom gränsövervakning. Syftet med gränsövervakningen är att förhindra obehörig gränspassage, att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och att gripa eller vidta andra åtgärder mot personer som har passerat gränsen på olagligt sätt. Gränsövervakningen bör vara effektiv när det gäller att hindra och avskräcka personer från att kringgå kontrollerna vid gränsövergångsställen. Därför är gränsövervakning inte begränsad till att upptäcka försök till olaglig gränspassage utan omfattar även åtgärder såsom bordning av fartyg som kan tänkas ta sig in i unionen utan att genomgå gränskontroll, arrangemang för att hantera t.ex. sök- och räddningssituationer som kan uppstå vid operativa insatser till havs och arrangemang som syftar till att insatserna ska slutföras framgångsrik.

(1) När det gäller unionens yttre gränser syftar unionspolitiken till att säkerställa en effektiv övervakning i fråga om passage av de yttre gränserna, bland annat genom gränsövervakning, där det bör vara en prioritering att rädda liv och skydda de grundläggande rättigheterna. Syftet med gränsövervakningen är att förhindra obehörig gränspassage, att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och att gripa eller vidta andra åtgärder mot personer som har passerat gränsen på olagligt sätt. Gränsövervakningen bör vara effektiv när det gäller att hindra och avskräcka personer från att kringgå kontrollerna vid gränsövergångsställen. Därför är gränsövervakning inte begränsad till att upptäcka försök till olaglig gränspassage utan omfattar även åtgärder såsom bordning av fartyg som kan tänkas ta sig in i unionen utan att genomgå gränskontroll, arrangemang för att hantera t.ex. sök- och räddningssituationer som kan uppstå vid operativa insatser till havs och arrangemang som syftar till att insatserna ska slutföras framgångsrik.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUFfördraget) fastställs det att den unionspolitik som avses i kapitel 2 om gränskontroll, asyl och invandring och dess genomförande ska styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, även i finansiellt avseende, mellan medlemsstaterna, och att varje gång det är nödvändigt ska de unionsakter som antas enligt det kapitlet innehålla lämpliga åtgärder för tillämpningen av denna princip.

Motivering

Det är viktigt att påminna om artikel 80 i EUF-fördraget och principen om solidaritet mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) Avsaknaden av ett EU-system för fördelning av bördan bidrar till överbelastningen i de medlemsstater som gränsar till Medelhavet.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid medlemsstaternas yttre gränser (nedan kallad byrån), som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 200413, ansvarar för samordningen av det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller förvaltning av de yttre gränserna, bland annat gränsövervakning. Byrån har också ansvaret för att bistå medlemsstaterna i situationer som kräver ökat tekniskt bistånd vid de yttre gränserna, mot bakgrund av att vissa situationer kan inbegripa humanitära krissituationer och sjöräddning. Det krävs särskilda bestämmelser för gränsövervakningsaktiviteter som genomförs av en medlemsstats sjögående och flygburna enheter vid en annan medlemsstats sjögränser eller på det fria havet inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av byrån, för att ytterligare stärka detta samarbete.

(2) Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid medlemsstaternas yttre gränser (nedan kallad byrån), som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 200413, ansvarar för samordningen av det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller förvaltning av de yttre gränserna, bland annat gränsövervakning. Byrån har också ansvaret för att bistå medlemsstaterna i situationer som kräver ökat tekniskt bistånd vid de yttre gränserna, mot bakgrund av att vissa situationer inbegriper humanitära krissituationer och sjöräddning. Det krävs särskilda bestämmelser för gränsövervakningsaktiviteter som genomförs av en medlemsstats sjögående och flygburna enheter vid en annan medlemsstats sjögränser eller på det fria havet inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av byrån, för att ytterligare stärka detta samarbete.

__________________

__________________

13 EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.

13 EUT L 349, 25.11.2004, s. 1.

Motivering

Sök- och räddningsinsatser bör vara en betydande del av gränsövervakningen. Kravet på ökad fokusering på sjöräddning följer av den gemensamma resolutionen 2013/2827(RSP).

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Samarbete med angränsande tredjeländer är avgörande för att förhindra obehörig gränspassage, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och mer effektivt arrangera sök- och räddningsinsatser i Medelhavet. I enlighet med förordning (EG) nr 2007/2004 och i den mån som det garanteras fullständig respekt för migranternas grundläggande rättigheter, får byrån samarbeta med behöriga myndigheter i tredjeländer, särskilt i fråga om riskanalys och utbildning. Vidare bör byrån främja det operativa samarbetet mellan medlemsstater och tredjeländer.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Inrättandet av det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) genom Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr [.../...] av den [...] kommer att stärka informationsutbytet och det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och med byrån. Detta gör att medlemsstaternas situationsmedvetenhet och reaktionsförmåga kommer att förbättras betydligt, även tack vare stöd från byrån, när det gäller att upptäcka och förhindra irreguljär migration, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och bidra till att skydda och rädda livet på migranter vid sina yttre gränser. När byrån samordnar gränsövervakningsinsatser bör den ge medlemsstaterna information om och analyser av dessa insatser.

(3) Inrättandet av det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) genom Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 1052/2013 av den 22 oktober 2013 kommer att stärka informationsutbytet och det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och med byrån. Detta gör att medlemsstaternas situationsmedvetenhet och reaktionsförmåga kommer att förbättras betydligt, även tack vare stöd från byrån, när det gäller att upptäcka och förhindra irreguljär migration, bekämpa gränsöverskridande brottslighet, medräknat människohandel, och bidra till att skydda och rädda livet på migranter vid sina yttre gränser. När byrån samordnar gränsövervakningsinsatser bör den ge medlemsstaterna information om och analyser av dessa insatser. Medlemsstaterna och byrån bör i Eurosur införa all relevant information som samlats in under dessa insatser.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Under gränsövervakningsinsatserna bör medlemsstaterna och byrån uppfylla sina skyldigheter enligt Förenta nationernas havsrättskonvention, den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss, internationella sjöräddningskonventionen, Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen, konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, Förenta nationernas konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt andra tillämpliga internationella instrument.

(4) Under gränsövervakningsinsatserna bör medlemsstaterna och byrån uppfylla sina skyldigheter, medräknat principen om non-refoulement, enligt Förenta nationernas havsrättskonvention, den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss, internationella sjöräddningskonventionen, Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen, konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, Förenta nationernas konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, FN:s konvention om barnets rättigheter samt andra tillämpliga internationella instrument.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)14 och unionsrättens allmänna principer ska alla åtgärder som vidtas under en övervakningsinsats stå i proportion till de syften som eftersträvas, vara icke-diskriminerande och fullt ut respektera mänsklig värdighet, grundläggande rättigheter och flyktingars och asylsökandes rättigheter, bland annat principen om non-refoulement. Medlemsstaterna och byrån är bundna av bestämmelserna i regelverket på asylområdet, särskilt rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus15, i fråga om asylansökningar som lämnas in på medlemsstaternas territorium, inbegripet vid gränsen eller i deras transitzoner.

(5) Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)14 och unionsrättens allmänna principer ska alla åtgärder som vidtas under en övervakningsinsats stå i proportion till de syften som eftersträvas, vara icke-diskriminerande och fullt ut respektera mänsklig värdighet, grundläggande rättigheter, flyktingars och asylsökandes rättigheter och principen om non-refoulement. Medlemsstaterna och byrån är bundna av bestämmelserna i regelverket på asylområdet, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EG 14a, i fråga om ansökningar om internationellt skydd som lämnas in på medlemsstaternas territorium, inbegripet vid gränsen eller i deras territorialhav eller transitzoner.

_________________

_________________

14 EUT L 105, 13.4.2006, s. 1.

14 EUT L 105, 13.4.2006, s. 1.

 

14aEuropaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 60).

15 EUT L 326, 13.12.2005, s. 13.

 

Motivering

Principen om non-refoulement omfattar inte enbart flyktingar och asylsökande, och de två frågorna bör hållas åtskilda. Det är också nödvändigt att uppdatera hänvisningen till förfarandedirektivet, eftersom det har antagits efter det att kommissionen lade fram sitt förslag.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5a) Denna förordning bör genomföras med fullständigt beaktande av principen om non-refoulement, enligt vilken ingen får utvisas, avlägsnas eller återsändas till eller tvingas till inresa i ett land där han eller hon löper verklig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling, eller allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter, eller där denna persons liv eller frihet skulle hotas på grund av hans eller hennes ras, religion, nationalitet, sexuella läggning, tillhörighet till en viss social grupp eller politisk tillhörighet, eller där han eller hon löper verklig risk för att utvisas, avlägsnas eller återsändas till ett annat land.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) En eventuell överenskommelse mellan en medlemsstat och ett tredjeland kan inte befria medlemsstaterna från sina internationella åtaganden enligt den internationella rätten eller unionsrätten när det gäller principen om non-refoulement.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) En eventuell överenskommelse mellan en medlemsstat och ett tredjeland befriar inte medlemsstaterna från dessa skyldigheter när de känner till eller borde känna till att systembrister vad beträffar asylförfarandet och mottagningsvillkoren i det tredjelandet utgör allvarliga och klarlagda skäl att anta att den asylsökande löper en verklig risk att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling, eller om de känner till eller borde känna till att detta tredjeland tillämpar praxis som strider mot principen om non-refoulement.

(6) En eventuell överenskommelse mellan en medlemsstat och ett tredjeland befriar inte medlemsstaterna från deras skyldigheter enligt internationell rätt eller EU-rätt, särskilt iakttagandet av principen om non-refoulement, när de känner till eller borde känna till att brister vad beträffar asylförfarandet och mottagningsvillkoren i det tredjelandet inte möjliggör en individuell, rättvis och effektiv bedömning, eller om de känner till eller borde känna till att detta tredjeland tillämpar praxis som strider mot principen om non-refoulement. Medlemsstaternas eller byråns enheter bör också rätta sig efter EU:s och den internationella rättens bestämmelser, när operativa insatser äger rum i tredjeländers territorialhav och dessa skulle tillämpa andra normer.

Motivering

Det ska undvikas att personer i behov av skydd utvisas till länder där det saknas lämpliga förfaranden för att ansöka om internationellt skydd.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) I linje med artikel 80 i EUFfördraget bör tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/201314b inte hindra medlemsstaterna från att, på frivillig basis, tillämpa ett system för omplacering av migranter och asylsökande.

 

_________________

 

14bEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 29.6.2013, s. 31).

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Under gränsövervakningsinsatser till sjöss kan en situation uppstå där det är nödvändigt att bistå personer som råkat i sjönöd. Enligt internationell rätt måste varje stat kräva att befälhavare på fartyg som för dess flagg, såvida detta inte innebär allvarlig fara för fartyget, dess besättning eller passagerare, bistår varje nödställd person som anträffas på havet, och så snabbt som möjligt vidtar åtgärder för att rädda personer som råkat i sjönöd. Detta bistånd ska ges oavsett de hjälpbehövande personernas nationalitet och status och oavsett under vilka omständigheter de hittas.

(7) Under gränsövervakningsinsatser till sjöss kan en situation uppstå där det är nödvändigt att bistå personer som råkat i sjönöd. Enligt internationell rätt måste varje stat kräva att befälhavare på fartyg som för dess flagg, såvida detta inte innebär allvarlig fara för fartyget, dess besättning eller passagerare, aktivt och utan dröjsmål bistår varje nödställd person som anträffas på havet, och så snabbt som möjligt vidtar åtgärder för att rädda personer som råkat i sjönöd. Detta bistånd ska ges oavsett de hjälpbehövande personernas nationalitet och status och oavsett under vilka omständigheter de hittas. Således bör inga åtgärder, inte heller straffrättsliga förfaranden och påföljder, vidtas som avskräcker befälhavare från att bistå personer som råkat i sjönöd.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Tydliga bestämmelser bör garantera att man snabbt och enkelt kan identifiera ansvarigt samordningscenter för räddningsinsatser vid upptäckt av personer som råkat i sjönöd. Om tvivel uppstår, t.ex. när ett fartyg befinner sig mellan olika sök- och räddningsregioner, bör det internationella samordningscentret utse ansvarigt samordningscenter för räddningsinsatser.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) Vid landsättning av personer som har blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats i en medlemsstat, ska byrån och dess medlemsstater visa fullständig respekt för principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning i enlighet med artikel 80 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Enligt förordning (EG) nr 2007/2004 ska gränsövervakningsinsatser som samordnas av byrån genomföras i enlighet med en operativ plan. När det gäller operativa insatser till havs bör den operativa planen därför innehålla särskild information om tillämpningen av relevant jurisdiktion och lagstiftning i det geografiska område där den gemensamma insatsen eller pilotprojektet äger rum, med hänvisningar till internationell rätt och unionsrätt om ingripande, sjöräddning och landsättning. I denna förordning regleras frågor i samband med ingripande, sjöräddning och landsättning inom ramen för gränsövervakningsinsatser som samordnas av byrån.

(9) Enligt förordning (EG) nr 2007/2004 ska gränsövervakningsinsatser som samordnas av byrån genomföras i enlighet med en operativ plan. När det gäller operativa insatser till havs bör den operativa planen därför innehålla särskild information om tillämpningen av relevant jurisdiktion och lagstiftning i det geografiska område där den gemensamma insatsen, pilotprojektet eller den snabba insatsen äger rum, med hänvisningar till internationell rätt och unionsrätt om ingripande, sjöräddning och landsättning. Den bör även innefatta bestämmelser och förfaranden som garanterar att personer som är i behov av internationellt skydd, offer för människohandel, ensamkommande minderåriga och andra utsatta personer identifieras under insatsen och får lämplig hjälp, bland annat tillgång till internationellt skydd. I denna förordning regleras frågor i samband med ingripande, sjöräddning och landsättning inom ramen för gränsövervakningsinsatser som samordnas av byrån i enlighet med internationell rätt och de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Detta beslut står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätt till liv, människans värdighet, förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling, rätt till frihet och säkerhet, principen om non-refoulement, icke-diskriminering, rätt till ett effektivt rättsmedel, rätt till asyl och barnets rättigheter.

(11) Denna förordning överensstämmer med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i artiklarna 2 och 6 i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt människans värdighet, rätt till liv, förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling, förbud mot människohandel, rätt till frihet och säkerhet, rätt till skydd av personuppgifter, rätt till asyl och skydd vid avvisning eller utvisning, principen om non-refoulement, icke-diskriminering, rätt till ett effektivt rättsmedel och barnets rättigheter. Medlemsstaterna och byrån bör tillämpa förordningen i enlighet med dessa rättigheter och principer. Förordningen överensstämmer även med de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna såsom de anges i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Denna förordning utesluter inte möjligheten att fastställa närmare bestämmelser om de gemensamma operativa insatserna till havs i de operativa planerna, med hänsyn tagen till de särskilda kraven och förutsättningarna i det sammanhang där medlemsstaterna är verksamma.

Motivering

Denna förordning utgör en rättslig referensram som bör göra det möjligt för medlemsstaterna att med viss flexibilitet fastställa närmare bestämmelser kring de operativa insatserna i de operativa planerna.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. deltagande medlemsstat: en medlemsstat som deltar i en operativ insats till havs genom att tillhandahålla resurser eller personal, men som inte är värdmedlemsstat,

4. deltagande medlemsstat: en medlemsstat som deltar i en operativ insats till havs genom att tillhandahålla teknisk utrustning eller gränskontrolltjänstemän och annan personal, men som inte är värdmedlemsstat,

Motivering

Terminologin bör anpassas till terminologin i Frontexförordningen. Man bör se till att genomförandet av skyldigheterna enligt internationell flyktingrätt och humanitär rätt är en del av den operativa planen.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. operativ plan: den operativa plan som avses i artiklarna 3a och 8e i förordning (EG) nr 2007/2004,

Motivering

Eftersom begreppet ”operativ plan” används i artikel 10 bör det klargöras vad det syftar på.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11. säker plats: en plats där räddningsinsatserna betraktas som avslutade och där de överlevandes liv och grundläggande rättigheter inte är hotade, där deras grundläggande mänskliga behov kan tillgodoses och varifrån transport till deras nästa destination eller slutdestination kan ordnas,

11. säker plats: en plats där räddningsinsatserna betraktas som avslutade och där de överlevandes liv och skyddet av deras grundläggande rättigheter inte är hotade, där deras grundläggande mänskliga behov kan tillgodoses och varifrån transport till de överlevandes nästa destination eller slutdestination kan ordnas, i enlighet med principen om non-refoulement,

Motivering

En tydlig definition av ”säker plats” är nödvändig, eftersom detta är en av de centrala frågorna i anslutning till sök- och räddningsskyldigheter enligt internationell rätt.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De åtgärder som vidtas under en operativ insats till havs ska genomföras på ett sätt som inte äventyrar säkerheten vare sig för personer som blir föremål för ingripande eller räddningsinsats eller för de enheter som deltar i insatsen.

De åtgärder som vidtas under en operativ insats till havs ska genomföras på ett sätt som under alla omständigheter garanterar säkerheten för personer som blir föremål för ingripande eller räddningsinsats och för de enheter som deltar i insatsen.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ingen person får landsättas eller på annat sätt överlämnas till myndigheterna i ett land, där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling, eller där han eller hon riskerar att utvisas, avlägsnas eller återsändas till ett annat land i strid med principen om non-refoulement.

1. Ingen person får landsättas, föras till eller på annat sätt överlämnas till myndigheterna eller tvingas till inresa i ett land, där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling eller allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter eller där hans eller hennes liv eller frihet skulle hotas på grund av hans eller hennes ras, religion, nationalitet, sexuella läggning, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åskådning eller där han eller hon riskerar att utvisas, avlägsnas eller återsändas till ett annat land i strid med principen om non-refoulement.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Innan de deltagande enheterna beslutar om landsättning i ett tredjeland ska de beakta den allmänna situationen i det tredjelandet, och de personer som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats får inte landsättas i det tredjelandet om värdmedlemsstaten eller de deltagande medlemsstaterna känner till eller borde känna till att detta tredjeland tillämpar sådana förfaranden som beskrivs i punkt 1.

2. Före och under en operativ insats till havs ska värdmedlemsstaten och de deltagande medlemsstaterna undersöka den allmänna situationen i angränsande tredjeländer och eventuella avtal och projekt i fråga om migration och asyl, som genomförts i enlighet med unionsrätten och med hjälp av EU-stöd. Personer som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats får inte landsättas i, föras till eller på annat sätt överlämnas till myndigheterna eller tvingas till inresa i ett tredjeland om värdmedlemsstaten, de deltagande enheterna eller byrån känner till eller borde känna till att detta tredjeland tillämpar sådana förfaranden som beskrivs i punkt 1. Dessa medlemsstater ska tillhandahålla de deltagande enheterna denna information. För detta ändamål ska de använda sig av information från en rad olika källor, särskilt andra medlemsstater, Europeiska utrikestjänsten, Europeiska stödkontoret för asylfrågor, byrån, FN:s flyktingkommissariat och andra relevanta internationella och icke-statliga organisationer.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Vid landsättning i ett tredjeland ska de deltagande enheterna identifiera de som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats och i den mån det är möjligt bedöma deras personliga omständigheter före landsättning. De ska också på lämpligt sätt informera de personer som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats om landsättningsorten och ge dem möjlighet att framföra varför de anser att landsättning på den föreslagna platsen skulle strida mot principen om non-refoulement.

3. Om man överväger landsättning i ett tredjeland eller i de fall som avses i artikel 6.1a led b och artikel 7.1a led b ska de deltagande enheterna, innan de fattar beslut, identifiera de som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats och bedöma deras personliga omständigheter, däribland deras hälsotillstånd och andra omständigheter som skulle kunna innebära att det rör sig om utsatta personer eller personer i behov av internationellt skydd. De ska också informera de personer som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats om landsättningsorten på ett språk som personerna förstår eller rimligen kan antas förstå, och de ska ge dem möjlighet att framföra varför de anser att landsättning på den föreslagna platsen skulle strida mot principen om non-refoulement. Ytterligare detaljer ska anges i den operativa planen.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De deltagande enheterna ska under hela den operativa insatsen till havs tillgodose de särskilda behoven hos barn, offer för människohandel, personer i behov av akut läkarvård, personer i behov av internationellt skydd och andra personer i särskilt utsatta situationer.

4. De deltagande enheterna ska under hela den operativa insatsen till havs tillgodose de särskilda behoven hos barn, offer för människohandel, personer i behov av akut läkarvård, funktionshindrade, personer i behov av internationellt skydd och andra personer i särskilt utsatta situationer. För detta ändamål ska de deltagande enheterna kunna anlita läkare, tolkar och andra relevanta sakkunniga.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Om det finns skäl att anta att landsättning av personer som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsatser till havs på den föreslagna platsen skulle strida mot principen om non-refoulement, ska de deltagande enheterna inte lämna ut personlig information om dessa personer till myndigheter i ursprungslandet eller till myndigheter i andra tredjeländer.

Motivering

Denna ändring syftar till att göra förordningen förenlig med de gemensamma sjöräddningsriktlinjerna från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), den internationella handelskammaren för sjöfart (ICS) och FN:s flyktingkommissariat.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. De deltagande enheterna ska behandla alla personer ombord på ett mänskligt sätt.

Motivering

Ändringarna gör förordningen förenlig med artikel 9 i tilläggsprotokollet mot människosmuggling.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. De gränskontrolltjänstemän som deltar i en operativ insats till havs ska ha utbildats med avseende på tillämpliga bestämmelser om grundläggande rättigheter, flyktingrätt och internationell lagstiftning för sökning och räddning.

5. Alla gränskontrolltjänstemän och annan personal från medlemsstaterna ska, innan de deltar i en operativ insats till havs, få utbildning i tillämplig unionsrätt och internationell rätt, inbegripet om grundläggande rättigheter, barnets rättigheter och tillgång till internationellt skydd och riktlinjer för att identifiera personer som söker skydd och visa dem till lämpliga inrättningar, och internationell lagstiftning för sökning och räddning. Varje deltagande enhet ska omfatta minst en person med medicinsk utbildning.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När de deltagande enheterna upptäcker ett fartyg som misstänks ta sig över eller ha för avsikt att ta sig över gränsen olagligt, ska de närma sig fartyget för att fastställa dess identitet och nationalitet samt, i avvaktan på vidare åtgärder, övervaka det på säkert avstånd. De deltagande enheterna ska omedelbart förmedla information om fartyget till det internationella samordningscentret.

1. När de deltagande enheterna upptäcker ett fartyg som misstänks ta sig över eller ha för avsikt att ta sig över gränsen olagligt, ska de närma sig fartyget för att fastställa dess identitet och nationalitet samt, i avvaktan på vidare åtgärder, övervaka det på säkert avstånd och med försiktighet. De deltagande enheterna ska omedelbart förmedla information om fartyget till det internationella samordningscentret, inbegripet information om de ombordvarande personernas situation, särskilt om det finns en överhängande risk för deras liv eller hälsa. Det ska vidarebefordra informationen till det nationella samordningscentret i värdmedlemsstaten.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om fartyget står i begrepp att segla, eller har seglat, in i territorialhavet eller den angränsande zonen tillhörande en medlemsstat som inte deltar i den operativa insatsen till havs, ska de deltagande enheterna förmedla information om fartyget till det internationella samordningscentret, som ska vidarebefordra informationen till det nationella samordningscentret i den berörda medlemsstaten.

2. Om fartyget står i begrepp att segla, eller har seglat, in i territorialhavet eller den angränsande zonen, om en sådan formellt har tillkännagetts, tillhörande en medlemsstat som inte deltar i den operativa insatsen till havs, ska de deltagande enheterna förmedla information om fartyget till det internationella samordningscentret, som ska vidarebefordra informationen till det nationella samordningscentret i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De deltagande enheterna ska förmedla information om alla fartyg som misstänks bedriva olaglig verksamhet till sjöss utanför insatsens räckvidd till det internationella samordningscentret, som ska vidarebefordra informationen till det nationella samordningscentret i den eller de berörda medlemsstaterna.

3. De deltagande enheterna ska förmedla information om alla fartyg som misstänks bedriva sådan olaglig verksamhet till sjöss som inte omfattas av insatsens räckvidd till det internationella samordningscentret, som ska vidarebefordra informationen till det nationella samordningscentret i den eller de berörda medlemsstaterna. I nödvändiga fall och för de syften som anges i denna förordning ska myndigheterna i de berörda medlemsstaterna och byrån tillämpa Eurosur-ramverket.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. På värdmedlemsstatens eller en deltagande medlemsstats territorialhav ska de deltagande enheterna vidta en eller flera av följande åtgärder om det på goda grunder kan misstänkas att ett fartyg medför personer ombord, som avser att kringgå kontrollerna vid gränsövergångsställena, eller bedriver smuggling av migranter sjövägen:

1. På värdmedlemsstatens eller en deltagande medlemsstats territorialhav ska de deltagande enheterna, efter godkännande från den medlemsstat till vilken territorialhavet hör, vidta en eller flera av följande åtgärder om det på goda grunder kan misstänkas att ett fartyg medför personer ombord, som avser att kringgå kontrollerna vid gränsövergångsställena, eller bedriver smuggling av migranter sjövägen:

a) Begära upplysningar och dokumentation om ägarskap, registrering och omständigheter som rör resan samt identitet, nationalitet och andra relevanta uppgifter rörande de personer som finns ombord.

a) Begära upplysningar och dokumentation om ägarskap, registrering och omständigheter som rör resan samt identitet, nationalitet och andra relevanta uppgifter rörande de personer som finns ombord, inklusive deras hälsotillstånd, för att bedöma om det finns personer med särskilda medicinska behov ombord.

b) Stoppa, borda och genomsöka fartyget och dess last samt visitera och förhöra personerna ombord.

b) Stoppa, borda och genomsöka fartyget och dess last samt visitera och förhöra personerna ombord.

c) Informera personerna ombord om att de inte har rätt att passera gränsen och om att de som styr fartyget kan bestraffas för att ha möjliggjort resan.

c) Informera personerna ombord om varför de inte har rätt att passera gränsen och om att de som styr fartyget kan bestraffas för att ha möjliggjort resan.

 

1a. Om man kan bekräfta en misstanke om att ett fartyg medför personer ombord, som avser att kringgå kontrollerna vid gränsövergångsställena, eller bedriver smuggling av migranter sjövägen, får den värdmedlemsstat eller den deltagande medlemsstat till vilken territorialhavet hör vidta en eller flera av följande åtgärder:

d) Beslagta fartyget och gripa personerna ombord.

a) Beslagta fartyget och gripa personerna ombord.

e) Beordra fartyget att ändra kurs så att det lämnar, eller styr mot en annan plats än territorialhavet eller den angränsande zonen samt eskortera fartyget eller segla i dess närhet till dess att det befinner sig på en sådan kurs.

(Berör inte den svenska versionen)

f) Föra fartyget eller personerna ombord till värdmedlemsstaten eller en annan medlemsstat som deltar i insatsen, eller till kustmedlemsstaten.

c) Föra fartyget eller personerna ombord till värdmedlemsstaten eller en annan medlemsstat som deltar i insatsen, eller till kustmedlemsstaten, i enlighet med den operativa planen.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. De åtgärder som beskrivs i punkt 1a led b får endast vidtas om den deltagande enheten

 

(i) har säkerställt att fartyget inte tvingas till inresa i tredjeland i strid mot artikel 4.1 och

 

(ii) vid behov har vidtagit de åtgärder som avses i artikel 4.3 och 4.4.

 

Artikel 6 i direktiv 2013/32/EU ska tillämpas.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om det på goda grunder kan misstänkas att ett fartyg som saknar nationalitet eller som kan likställas med ett fartyg som saknar nationalitet medför personer ombord, som avser att kringgå kontrollerna vid gränsövergångsställen, eller bedriver smuggling av migranter sjövägen, ska värdmedlemsstaten eller den deltagande medlemsstat i vars territorialhav det statslösa fartyget upptäcks ge tillstånd till och instruera den deltagande enheten att stoppa det och vidta någon av de åtgärder som anges i punkt 1.

3. Om det på goda grunder kan misstänkas att ett fartyg som saknar nationalitet medför personer ombord, som avser att kringgå kontrollerna vid gränsövergångsställen, eller bedriver smuggling av migranter sjövägen, ska värdmedlemsstaten eller den deltagande medlemsstat i vars territorialhav det statslösa fartyget upptäcks ge tillstånd till och instruera den deltagande enheten att stoppa det och vidta någon av de åtgärder som anges i punkt 1.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Medlemsstaterna och byrån ska följa bestämmelserna i unionens asyllagstiftning, och framför allt ska Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd gälla för ansökningar om internationellt skydd som lämnas inom medlemsstaternas territorier, inklusive vid gränsen, och inom deras territorialhav eller transiteringszoner.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. På det fria havet ska de deltagande enheterna efter tillstånd från flaggstaten i enlighet med tilläggsprotokollet mot människosmuggling vidta en eller flera av följande åtgärder om det på goda grunder kan misstänkas att ett fartyg bedriver smuggling av migranter sjövägen:

1. På det fria havet ska de deltagande enheterna efter tillstånd från flaggstaten i enlighet med tilläggsprotokollet mot människosmuggling vidta en eller flera av följande åtgärder om det på goda grunder kan misstänkas att ett fartyg bedriver smuggling av migranter sjövägen:

a) Begära upplysningar och dokumentation om ägarskap, registrering och omständigheter som rör resan samt identitet, nationalitet och andra relevanta uppgifter rörande de personer som finns ombord.

a) Begära upplysningar och dokumentation om ägarskap, registrering och omständigheter som rör resan samt identitet, nationalitet och andra relevanta uppgifter rörande de personer som finns ombord, inklusive deras hälsotillstånd, för att bedöma om det finns personer med särskilda medicinska behov ombord.

b) Stoppa, borda och genomsöka fartyget och dess last samt visitera och förhöra personerna ombord.

b) Stoppa, borda och genomsöka fartyget och dess last samt visitera och förhöra personerna ombord.

c) Informera personerna ombord om att de inte har rätt att passera gränsen och om att de som styr fartyget kan bestraffas för att ha möjliggjort resan.

c) Informera personerna ombord om varför de inte har rätt att passera gränsen och om att de som styr fartyget kan bestraffas för att ha möjliggjort resan.

 

1a. Om man kan bekräfta misstankar om att ett fartyg bedriver smuggling av migranter sjövägen, får den deltagande enheten efter tillstånd från flaggstaten i enlighet med tilläggsprotokollet mot människosmuggling vidta en eller flera av följande åtgärder:

d) Beslagta fartyget och gripa personerna ombord.

a) Beslagta fartyget och gripa personerna ombord.

e) Beordra fartyget att ändra kurs så att det lämnar, eller styr mot en annan plats än territorialhavet eller den angränsande zonen samt eskortera fartyget eller segla i dess närhet till dess att det befinner sig på en sådan kurs.

 

f) Föra fartyget eller personerna ombord till ett tredjeland eller på annat sätt överlämna fartyget eller personerna ombord till ett tredjelands myndigheter.

b) Föra fartyget eller personerna ombord till ett tredjeland eller på annat sätt överlämna fartyget eller personerna ombord till ett tredjelands myndigheter.

g) Föra fartyget eller personerna ombord till värdmedlemsstaten eller en annan medlemsstat som deltar i insatsen.

c) Föra fartyget eller personerna ombord till värdmedlemsstaten eller en annan medlemsstat som deltar i insatsen.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. De åtgärder som beskrivs i punkt 1a led b får endast vidtas om den deltagande enheten

 

(i) har säkerställt att fartyget inte tvingas till inresa i tredjeland i strid mot artikel 4.1 och

 

(ii) vid behov har utfört de aktiviteter som avses i artikel 4.3 och 4.4.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. Om det finns rimliga skäl att misstänka att ett fartyg används för människohandel och irreguljär migration ska offren erbjudas hjälp.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om ett fartyg för främmande flagg eller vägrar att visa flagg, men det på goda grunder kan misstänkas att fartyget i själva verket har samma nationalitet som en deltagande enhet, ska den deltagande enheten undersöka om fartyget har rätt till den flagg som det för. I detta syfte får den deltagande enheten närma sig det misstänkta fartyget. Om misstanke kvarstår efter det att dokumenten har granskats, ska den deltagande enheten företa ytterligare en undersökning ombord på fartyget, vilken måste utföras med största möjliga hänsyn. Den deltagande medlemsstat vars flagg fartyget synbarligen för ska underrättas via lämpliga kanaler.

4. Om ett fartyg för främmande flagg eller vägrar att visa flagg, men det på goda grunder kan misstänkas att fartyget i själva verket har samma nationalitet som en deltagande enhet, ska den deltagande enheten undersöka om fartyget har rätt till den flagg som det för. I detta syfte får den deltagande enheten närma sig det misstänkta fartyget. Om misstanke kvarstår efter det att dokumenten har granskats, ska den deltagande enheten företa ytterligare en undersökning ombord på fartyget, vilken ska ske så hänsynsfullt som möjligt. Den deltagande medlemsstat vars flagg fartyget synbarligen för ska underrättas via lämpliga kanaler.

Motivering

Språklig rättelse.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Om det på goda grunder kan misstänkas att ett fartyg som saknar nationalitet eller som kan likställas med ett fartyg som saknar nationalitet bedriver smuggling av migranter sjövägen, får den deltagande enheten borda och stoppa fartyget för att kontrollera dess statslöshet. Om misstankarna visar sig vara berättigade får ytterligare lämpliga åtgärder enligt punkt 1 vidtas i enlighet med nationell och internationell rätt.

8. Om det på goda grunder kan misstänkas att ett fartyg som saknar nationalitet bedriver smuggling av migranter sjövägen, får den deltagande enheten borda och genomsöka fartyget för att kontrollera dess statslöshet. Om misstankarna visar sig vara berättigade får ytterligare lämpliga åtgärder enligt punkt 1 vidtas i enlighet med nationell rätt, EU-rätt och internationell rätt.

Motivering

Eftersom ”fartyg som saknar nationalitet” definieras i artikel 2 borde begreppet användas genomgående i texten. Ordalydelsen bör anpassas till Palermoprotokollet (artikel 8.7), enligt vilket ett fartyg får bordas och genomsökas.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Den nationella tjänsteman som företräder värdmedlemsstaten eller en deltagande medlemsstat vid det internationella samordningscentret ska utses enligt nationell lagstiftning till den myndighet som har rätt att bevilja tillstånd för att undersöka om fartyget har rätt att föra den berörda medlemsstatens flagg eller att vidta någon av de åtgärder som anges i punkt 1.

10. Den nationella tjänsteman som företräder värdmedlemsstaten eller en deltagande medlemsstat vid det internationella samordningscentret ska ha ansvaret för att underlätta kommunikationerna med de relevanta myndigheterna i den berörda medlemsstaten för att begära tillstånd för att undersöka om fartyget har rätt att föra dess flagg eller att vidta någon av de åtgärder som anges i punkt 1.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I den zon som gränsar till territorialhav tillhörande en medlemsstat som är värdmedlemsstat eller en deltagande medlemsstat ska de åtgärder som föreskrivs i artikel 6.1 vidtas i enlighet med artikel 6.2.

1. I den formellt tillkännagivna zon som gränsar till territorialhav tillhörande en medlemsstat som är värdmedlemsstat eller en deltagande medlemsstat ska de åtgärder som föreskrivs i artikel 6.1 vidtas i enlighet med artikel 6.1b, artikel 6.2 och artikel 4.

Motivering

Enligt artikel 33 i FN:s havsrättskonvention måste en angränsande zon formellt tillkännages, vilket ger kuststaten rätt att kontrollera fartyg i transit i syfte att förhindra och bestraffa överträdelser av dess lagstiftning om tullar, skatter, invandring eller hälsoskydd.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Före en operativ insats till havs ska medlemsstaterna se till att deras deltagande enheter uppfyller skyldigheten att bistå varje fartyg eller person i sjönöd i enlighet med gällande bestämmelser i internationella konventioner om sök- och räddningsinsatser samt grundläggande rättigheter. Detta ska ske oberoende av en sådan persons nationalitet eller status eller de omständigheter under vilka personen påträffas.

1. Under en operativ insats till havs ska de deltagande enheterna bistå varje fartyg eller person i sjönöd. Detta ska ske oberoende av en sådan persons nationalitet eller status eller de omständigheter under vilka personen påträffas.

1. Under en operativ insats till havs ska de deltagande enheterna bistå varje fartyg eller person i sjönöd. Detta ska ske oberoende av en sådan persons nationalitet eller status eller de omständigheter under vilka personen påträffas.

2. När den deltagande enheten under en operativ insats till havs ställs inför en situation där ett fartyg eller en person ombord befinner sig i en situation av ovisshet, beredskap eller nödläge, ska den deltagande enheten snarast möjligt vidarebefordra all tillgänglig information till det samordningscenter för räddningsinsatser som är ansvarigt för den sjöräddningsregion där situationen uppstått.

2. När den deltagande enheten under en operativ insats till havs ställs inför en situation där ett fartyg eller en person ombord befinner sig i en situation av ovisshet, beredskap eller nödläge, ska den deltagande enheten snarast möjligt vidarebefordra all tillgänglig information till det samordningscenter för räddningsinsatser som är ansvarigt för den sjöräddningsregion där situationen uppstått.

 

3. För att bidra till att fastställa lämpliga operativa förfaranden ska de deltagande enheterna göra åtskillnad mellan följande nödsituationer:

3. Ett fartyg eller de ombordvarande personerna ska anses befinna sig i en situation som klassas som ovisshet

a) oviss situation:

a) om det råder tvivel om fartygets eller de ombordvarande personernas säkerhet, eller

i) När en person har rapporterats saknad eller ett fartyg är försenat, eller

b) om information om ett fartygs förflyttning eller position saknas.

ii) när en person eller ett fartyg inte har rapporterat om en förväntad position eller lämnat en säkerhetsrapport,

4. Ett fartyg eller de ombordvarande personerna ska anses befinna sig i en situation som klassas som beredskap

b) beredskapssituation:

a) när det finns farhågor beträffande fartygets eller de ombordvarande personernas säkerhet på grund av information om att det föreligger allvarliga problem, men inte i sådan omfattning att det är sannolikt att en nödsituation uppstår, eller

i) till följd av en oviss situation, när försök att etablera kontakt med en person eller ett fartyg har misslyckats och förfrågningar riktade till andra lämpliga källor varit resultatlösa, eller

b) när information om ett fartygs förflyttning eller position fortsatt saknas.

ii) när information mottagits som tyder på att fartygets framdrift har skadats, men inte i sådan omfattning att fartyget sannolikt befinner sig i en nödsituation,

5. Ett fartyg eller de ombordvarande personerna ska anses befinna sig i en situation som klassas som nödläge

c) nödsituation:

a) då tydlig information mottagits om att ett fartyg eller en ombordvarande person är i fara och behöver omedelbart bistånd,

i) när tydlig information mottagits om att en person eller ett fartyg är i fara och behöver omedelbart bistånd, eller

b) då försök att etablera kontakt med fartyget misslyckas och obesvarade förfrågningar tyder på att fartyget sannolikt befinner sig i sjönöd, eller

ii) till följd av en beredskapssituation, när ytterligare försök att etablera kontakt med en person eller ett fartyg har misslyckats och mer omfattande, resultatlösa förfrågningar tyder på att en nödsituation sannolikt förekommer, eller

c) då information mottagits som tyder på att fartygets framdrift har skadats i sådan omfattning att fartyget sannolikt befinner sig i en nödsituation.

iii) när information mottagits som tyder på att ett fartygs framdrift har skadats i sådan omfattning att fartyget sannolikt befinner sig i en nödsituation.

6. När de deltagande enheterna bedömer situationen för tillämpning av punkterna 3–5 ska de beakta alla relevanta aspekter, däribland följande:

4. När de deltagande enheterna bedömer situationen för tillämpning av punkt 3 ska de beakta alla relevanta aspekter och meddela sin bedömning till det ansvariga samordningscentret för räddningsinsatser, däribland särskilt följande:

a) Förekomst av en begäran om bistånd.

a) Förekomst av en begäran om bistånd.

b) Fartygets sjövärdighet och sannolikheten att fartyget inte kommer att nå sin slutdestination.

b) Fartygets sjövärdighet och sannolikheten att fartyget inte kommer att nå sin slutdestination.

c) Antalet passagerare i förhållande till fartygstyp och fartygets skick.

c) Antalet passagerare i förhållande till fartygstyp och fartygets skick (överlastning).

d) Förekomst av nödvändiga förnödenheter som bränsle, vatten och livsmedel för att kunna nå land.

d) Förekomst av nödvändiga förnödenheter (bränsle, vatten, livsmedel osv.) för att kunna nå land.

e) Förekomst av utbildad besättning och utbildad befälhavare på fartyget.

e) Förekomst av utbildad besättning och utbildad befälhavare på fartyget.

f) Förekomst av fungerande säkerhets-, navigations- och kommunikationsutrustning.

f) Förekomst av säkerhets-, navigations- och kommunikationsutrustning.

g) Förekomst av passagerare i akut behov av läkarvård.

g) Förekomst av passagerare i akut behov av läkarvård.

h) Förekomst av avlidna passagerare.

h) Förekomst av avlidna passagerare.

i) Förekomst av barn och gravida kvinnor.

i) Förekomst av barn och gravida kvinnor.

j) Väder- och sjöförhållandena, inklusive väder- och sjöväderprognoser.

j) Väder- och sjöförhållandena.

7. De deltagande enheterna ska omgående meddela sin bedömning av situationen till det ansvariga samordningscentret för räddningsinsatser. Medan de deltagande enheterna inväntar instruktioner från samordningscentret för räddningsinsatser ska de vidta alla åtgärder som krävs för att garantera de berörda personernas säkerhet.

5. Medan de deltagande enheterna inväntar instruktioner från samordningscentret för räddningsinsatser ska de vidta alla åtgärder som krävs för att garantera de berörda personernas säkerhet.

8. Förekomsten av en nödsituation ska inte uteslutande vara beroende eller avgöras av om det föreligger en konkret begäran om bistånd. Om ett fartyg antas befinna sig i nöd men personerna ombord vägrar låta sig bistås, ska den deltagande enheten informera samordningscentret för räddningsinsatser om detta och fortsätta att uppfylla aktsamhetskravet, varvid de ska övervaka fartyget på säkert avstånd och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att garantera de berörda personernas säkerhet och samtidigt undvika att vidta någon åtgärd som kan förvärra situationen eller öka risken för skada eller förlust av människoliv.

6. Förekomsten av en nödsituation ska inte uteslutande vara beroende eller avgöras av om det föreligger en konkret begäran om bistånd. Om ett fartyg antas befinna sig i nöd men personerna ombord vägrar låta sig bistås, ska den deltagande enheten informera samordningscentret för räddningsinsatser om detta och fortsätta att uppfylla aktsamhetskravet, varvid de ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att garantera de berörda personernas säkerhet och samtidigt undvika att vidta någon åtgärd som kan förvärra situationen eller öka risken för skada eller förlust av människoliv.

9. Om samordningscentret för räddningsinsatser i det tredjeland som är ansvarigt för sjöräddningsregionen inte svarar på underrättelsen från den deltagande enheten, ska denna kontakta samordningscentret för räddningsinsatser i värdmedlemsstaten, såvida inte ett annat samordningscenter har bättre möjligheter att samordna sök- och räddningsinsatsen.

7. Om samordningscentret för räddningsinsatser i det tredjeland som är ansvarigt för sök- och räddningsområdet inte svarar på underrättelsen från den deltagande enheten, ska denna kontakta samordningscentret för räddningsinsatser i värdmedlemsstaten.

10. De deltagande enheterna ska snarast möjligt underrätta det internationella samordningscentret om alla kontakter som tas med samordningscentret för räddningsinsatser och om de åtgärder som de vidtar.

8. Den deltagande enheten ska snarast möjligt underrätta det internationella samordningscentret om alla kontakter som tas med samordningscentret för räddningsinsatser och om de åtgärder som enheten vidtar.

11. Om fartyget inte kan eller inte längre kan anses befinna sig i en nödsituationen, eller om sök- och räddningsinsatsen har avslutats, ska den deltagande enheten, i samråd med det internationella samordningscentret, återuppta den operativa insatsen till havs.

9. Om fartyget inte kan eller inte längre kan anses befinna sig i en nödsituationen, eller om sök- och räddningsinsatsen har avslutats, ska den deltagande enheten, i samråd med det internationella samordningscentret, återuppta den operativa insatsen till havs.

Motivering

Punkt 3 i kompromissändringsförslaget är identisk med punkt 4.4 i bilagan till internationella sjöräddningskonventionen i dess ändrade lydelse från 1998. Punkterna 4, 5, 6, 7, 8 och 9 är identiska med punkterna 1.3, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5 and 1.6 i del II av rådets beslut 2010/252/EU, som antagits enhälligt i rådet.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Närmare föreskrifter för landsättning av de personer som blir föremål för ingripande eller räddningsinsats i en operativ insats till havs ska fastställas i den operativa planen. Föreskrifterna för landsättning får inte medföra att skyldigheter införs för de medlemsstater som inte deltar i den operativa insatsen till havs, såvida de inte uttryckligen ger tillstånd till att åtgärder vidtas i deras territorialhav eller deras angränsande zon i enlighet med artikel 6.4 eller artikel 8.2.

1. Närmare föreskrifter för landsättning av de personer som blir föremål för ingripande eller räddningsinsats i en operativ insats till havs ska fastställas i den operativa planen i enlighet med artikel 4. Föreskrifterna för landsättning får inte medföra att skyldigheter införs för de medlemsstater som inte deltar i den operativa insatsen till havs, såvida de inte uttryckligen ger tillstånd till att åtgärder vidtas i deras territorialhav eller deras angränsande zon i enlighet med artikel 6.4 eller artikel 8.2. I föreskrifterna för landsättning kan specificeras att landsättningen inte nödvändigtvis måste medföra ett exklusivt ansvar för den medlemsstat på vars territorium landsättning sker av de personer som räddats till havs.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid ingripande i territorialhavet eller den angränsande zonen enligt artikel 6.2 eller artikel 8.1 ska landsättning ske i värdmedlemsstaten eller i den deltagande medlemsstat i vars territorialvatten eller angränsande zon ingripandet äger rum.

Vid ingripande i territorialhavet eller den angränsande zonen enligt artikel 6.2 eller artikel 8.1 ska landsättning ske i värdmedlemsstaten eller i den deltagande medlemsstat i vars territorialhav eller angränsande zon ingripandet äger rum.

Motivering

Begreppet ”territorialhav” används genomgående i texten och borde användas även här.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid ingripande i territorialhavet eller den angränsande zonen enligt artikel 6.4 eller artikel 8.2 ska landsättning ske i den medlemsstat i vars territorialvatten eller angränsande zon ingripandet äger rum.

Vid ingripande i territorialhavet eller den angränsande zonen enligt artikel 6.4 eller artikel 8.2 ska landsättning ske i den medlemsstat i vars territorialhav eller angränsande zon ingripandet äger rum.

Motivering

Begreppet ”territorialhav” används genomgående i texten och borde användas även här.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2a. Före landsättning ska de personer som blivit föremål för ingripande eller en räddningsinsats till havs få tydlig information om var landsättningen kommer att ske, på ett språk som personerna förstår eller rimligen kan antas förstå. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt ensamkommande minderåriga.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller sök- och räddningssituationer enligt artikel 9 ska de deltagande enheterna samarbeta med det ansvariga samordningscentret för räddningsinsatser för att erbjuda de undsatta personerna en lämplig hamn eller säker plats och för att se till att landsättningen sker snabbt och effektivt.

När det gäller sök- och räddningssituationer enligt artikel 9 ska de deltagande enheterna, om inte annat följer av artikel 4, samarbeta med det ansvariga samordningscentret för räddningsinsatser för att erbjuda de undsatta personerna en lämplig hamn eller säker plats och för att se till att landsättningen sker snabbt och effektivt.

Motivering

Man bör betona att beslutet om landsättningsplats efter en sök- och räddningssituation också bör fattas med hänsyn till principen om non-refoulement.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. De deltagande enheterna ska informera det internationella samordningscentret om eventuell närvaro av sådana personer som avses i artikel 4.1, och det internationella samordningscentret ska vidarebefordra den informationen till de behöriga nationella myndigheterna. På grundval av denna information bör det anges i den operativa planen vilka uppföljningsåtgärder som får vidtas.

5. De deltagande enheterna ska informera det internationella samordningscentret om eventuell närvaro av sådana personer som avses i artikel 4, och det internationella samordningscentret ska vidarebefordra den informationen till de behöriga nationella myndigheterna. På grundval av denna information ska det anges i den operativa planen vilka uppföljningsåtgärder som får vidtas.

Motivering

Hänvisningen bör inte endast omfatta artikel 4.1, utan hela artikel 4, för att den även ska inbegripa punkt 4 (personer med särskilda behov).

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1. Varje medlemsstat ska kräva att en befälhavare på ett fartyg som för dess flagg så snabbt som möjligt vidtar åtgärder för att rädda personer som råkat i sjönöd och erbjuder dem all den hjälp som är möjlig, oavsett deras nationalitet eller ursprungsstat eller de omständigheter under vilka de påträffas, såvida detta inte innebär allvarlig fara för fartyget, dess besättning eller passagerare. Medlemsstaterna ska inte vidta några åtgärder, inte heller straffrättsliga förfaranden eller påföljder, mot befälhavare som har räddat personer som råkat i sjönöd och har fört dem till en hamn på deras territorium.

 

2. Byråns strategi för grundläggande rättigheter och den verksamhet som bedrivs av ombudet för grundläggande fri- och rättigheter och av det rådgivande forumet, i enlighet med artikel 26a i förordning (EG) nr 2007/2004, ska tillämpas på operativa insatser till havs enligt den här förordningen.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 10b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10b

 

Särskilda avdelningar

 

I enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 2004/2007 ska byrån utvärdera behovet av att inrätta särskilda avdelningar för frågor som rör övervakning av sjögränserna såsom operativa organ i de områden som utsätts för betydande migrationsströmmar, även irreguljära sådana, och särskilt i Medelhavet, för att förbättra samordningen mellan medlemsstaterna, garantera solidaritet och delat ansvar mellan länderna i fråga och samtidigt stärka byråns operativa kapacitet.

Motivering

Inrättandet av ett operativt organ i Medelhavsområdet är i linje med bestämmelserna i Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2013 om migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa, och överensstämmer med uppgifterna om utökad verksamhet för Frontex i Medelhavsområdet, enligt Europeiska rådets slutsatser av den 24–25 oktober 2013.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 10c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10c

 

Solidaritetsmekanismer

 

1. En medlemsstat som står inför en situation med ett allvarligt och exceptionellt tryck vid sin yttre gräns ska ha möjlighet att begära följande:

 

– Utplacering av europeiska gränskontrollenheter i enlighet med artikel 8a i förordning (EG) nr 2007/2004 för att bistå medlemsstaten med snabbt operativt stöd.

 

– Tekniskt och operativt bistånd från byrån i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 2004/2007 för samordning mellan medlemsstater och/eller avdelning av experter till stöd för de behöriga nationella myndigheterna.

 

– Katastrofbistånd i enlighet med artikel 14 i förordning XXXX [instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser] för att åtgärda akuta och särskilda behov i samband med en nödsituation.

 

2. En medlemsstat som står inför ett migrationstryck som ställer akuta krav på dess mottagningskapacitet och asylsystem ska ha möjlighet att begära följande:

 

– Utplacering av en asylstödgrupp av Europeiska stödkontoret för asylfrågor, i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010, för att tillhandahålla sakkunskap, särskilt när det gäller tolktjänster, information om ursprungsländer samt kännedom om handläggning och hantering av asylärenden.

 

– Katastrofbistånd i enlighet med artikel 22 i förordning XXXX [asyl- och migrationsfonden] för att åtgärda akuta och särskilda behov i samband med en nödsituation.

 

– En undersökning från kommissionens sida av medlemsstaternas möjligheter att ta emot asylsökande.

 

3. För korrekt tillämpning av denna artikel ska kommissionen ständigt övervaka de anläggningar som är avsedda för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna och, i sådana fall som avses i denna artikel, efter att ha undersökt hur många platser som är tillgängliga på sådana anläggningar, föreslå en rättvis omfördelning av de asylsökande mellan medlemsstaterna, i enlighet med artikel 80 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 10d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10d

 

Rapport

 

1. Byrån ska senast den ...* , och därefter vartannat år, lämna en rapport till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om genomförandet av denna förordning.

 

2. Rapporten ska innehålla en beskrivning av de förfaranden som byrån infört för att genomföra denna förordning under operativa insatser till havs och en bedömning av hur förordningen tillämpas i praktiken, medräknat incidenter som kan ha inträffat. Den ska ange detaljerade uppgifter om förenligheten med och inverkan på de grundläggande rättigheterna och innehålla en översikt över de skäl som personer som blivit föremål för inripande lagt fram enligt artikel 4.3 samt de åtgärder som därefter vidtagits.

 

__________________

 

* OJ: please insert date: two years after entry into force of this Regulation.

Motivering

I föredragandens viktiga komplettering (byråns rapport till parlamentet, rådet och kommissionen), bör man även beakta den kritiska punkten, dvs. invändningarna från de personer som blivit föremål för ingripande.

MOTIVERING

Bakgrund

Under det senaste årtiondet har Medelhavsområdet påverkats av internationell och regional geopolitisk och ekonomisk utveckling, vilket har lett till politisk instabilitet och ständigt ökande migrationsströmmar och asyltryck från Medelhavets södra kuster till dess norra kuster, särskilt till EU:s södra medlemsstater som befinner sig i unionens geografiska utkant, t.ex. Grekland, Italien, Spanien, Malta och Cypern.

EU:s södra medlemsstater konfronterades plötsligt med ett stort antal personer från Medelhavsområdet som försöker fly från konflikter eller förföljelse eller som bara vill förbättra sina ekonomiska möjligheter, och som sjövägen passerar internationella gränser i det fördolda. Antalet personer som passerat EU:s södra sjögränser i sjöodugliga båtar uppgick till ungefär 10 000 personer 2010. Antalet ökade till över 70 000 personer 2011, och sjönk därefter igen till 20 000 personer 2012. De flesta av dessa passager hade organiserats av smugglare.

Även om företeelsen inte är utbredd i hela EU, påverkar den unionen som helhet. Denna situation har utmynnat i bestämda krav på ökad solidaritet och hållbara åtgärder från EU:s sida till stöd för de länder som påverkas mest av irreguljär invandring sjövägen. Delat ansvar och solidaritet blev centrala faktorer för att garantera att de grundläggande rättigheterna för asylsökande och flyktingar respekteras helt och fullt i EU.

Kommissionens förslag förefaller välavvägt och har samma syfte som det ogiltigförklarade beslutet, nämligen att i en enda rättsakt införliva befintliga bestämmelser från EU‑lagstiftningen och folkrätten i syfte att komma till rätta med medlemsstaternas varierande folkrättsliga tolkningar och varierande metoder för att säkerställa effektiviteten i de operativa insatser till havs som samordnas av Frontex (nedan: byrån).

Förslaget syftar emellertid till mer än så: del II i det ogiltigförklarade beslutet – de icke-bindande riktlinjerna för sök- och räddningssituationer och för landsättning av personer som blir föremål för ingripande eller räddningsinsats – kommer nu att bli rättsligt bindande och direkt tillämpliga i medlemsstaterna. I riktlinjerna fastställs det regler för hur man ska hantera dessa situationer i alla operativa insatser till havs som samordnas av byrån. På så sätt syftar förslaget till att svara på kritiken mot byråns insatser i samband med att det framförts vissa betänkligheter avseende sök- och räddningssituationer.

Slutsatser

Rättsligt bindande instrument:

I mål C-355/10 bekräftade Europeiska unionens domstol bland annat att EU är behörigt att lagstifta på det område som omfattas av rådets beslut 2010/252. Det är också klart att förslagets räckvidd inte sträcker sig utöver det nuvarande beslutet 210/252, och att ytterligare bindande delar överensstämmer med domstolens rättspraxis.

Utvecklingen inom lagstiftning och rättspraxis när det gäller skyddet av de grundläggande rättigheterna:

I förslaget tar man hänsyn till utvecklingen inom lagstiftning och rättspraxis (till exempel ändringarna av förordning (EG) nr 2007/2004 och Europadomstolens dom i målet Hirsi Jamaa med flera mot Italien) när det gäller skyddet av de grundläggande rättigheterna och principen om non-refoulement vid operativa insatser till havs.

Behovet att skydda våra gränser och ha ett effektivt gränsövervakningssystem inverkar inte negativt på de grundläggande rättigheterna för migranter som anlöper Europas kuster. Rätten till liv och respekten för principen om non-refoulement är centrala grundläggande rättigheter, och EU och dess medlemsstater måste se till att de genomförs och respekteras fullt ut.

Det är viktigt att skapa ett tydligare rättsläge kring respekten för de grundläggande rättigheterna i samband med sjöbevakning och landsättning av personer som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats till havs, medräknat full respekt för principen om non-refoulement. I det avseendet har flera ändringsförslag lagts fram i syfte att stärka denna princip, skydda de mänskliga rättigheterna och betona att alla medlemsstater som deltar i dessa insatser är bundna av folkrätten och unionslagstiftningen, medräknat relevant rättspraxis, när det gäller staternas skyldigheter.

Stärkande av solidaritetsprincipen:

Med vederbörlig respekt för medlemsstaternas suveränitet på deras territorialhav är det främsta syftet med detta förslag att öka samarbetet mellan medlemsstaterna i anslutning till byråns samordnade insatser. Insatserna ska alltid godkännas av den berörda medlemsstaten när de genomförs på dess territorialhav.

Medlemsstaterna har det primära ansvaret för att se till att det finns lämpliga asylsystem och gränsförvaltningssystem, medan det i EUF-fördraget och Stockholmsprogrammet efterfrågas ökad solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan EU:s institutioner och mellan medlemsstaterna i samband med utarbetandet av det gemensamma europeiska asylsystemet och gradvis inrättande av ett integrerat system för förvaltning av de yttre gränserna. Redan i nuläget erbjuder EU:s rättsliga ram många olika verktyg och instrument för solidaritet och delat ansvar. Dessa kan bidra till att åtgärda de skyddsrelaterade luckorna och bristerna i medlemsstaternas asyl- och gränsförvaltningssystem samt förbättra det gemensamma europeiska asylsystemets allmänna kvalitet.

Det är upp till varje berörd medlemsstat att utnyttja de tillgängliga verktygen, medräknat de mänskliga, tekniska och finansiella resurserna. EU:s interna system för omplacering av personer som fått rättslig status efter landsättningen bör ännu vidareutvecklas. EU:s 2010 års projekt för omplacering från Malta (Eurema), som involverar tio medlemsstater, är ett utmärkt exempel på stärkt solidaritet.

YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (11.10.2013)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Föredragande: Norica Nicolai

KORTFATTAD MOTIVERING

Underutskottet för säkerhet och försvar anser att förslaget till förordning behöver endast vissa förbättringar, som är avsedda att understryka de specifika områden i byråns arbete som rör säkerhetsutmaningar eller som indirekt kan kopplas till dynamiken i EU:s förbindelser med tredjeländer. Kommunikationen inom EU, särskilt i förhållande till Europeiska utrikestjänsten, främjas när det gäller säkerhetsrelaterad information som byrån kan få kännedom om. Känsliga havsområden, där konflikter och säkerhetsutmaningar är aktuella, framhålls också, eftersom detta kan vara en stor källa till problem för övervakning av de yttre sjögränserna. Yttrandet syftar också till att främja rättigheterna för och skyddet av tredjelandsmedborgare som kan befinna sig i sjönöd under byråns insatser, samt säkra en skyddsnivå för de unionsmedborgare som har ett ansvar att erbjuda hjälp. Mot bakgrund av en planerad utvidgning av Schengenområdet framhålls slutligen att denna också bör vara en del av denna förordning, så att framtida blockeringar undviks.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1a) Man bör ägna särskild uppmärksamhet åt havsområden som utgör naturliga sjögränser för EU, men som på grund av sin geografiska placering innebär särskilda säkerhetsutmaningar och därför kräver strategiskt övergripande åtgärder. Detta är fallet med havsregionerna Svarta havet och Östersjön, vilka kan ge upphov till allvarlig oro för säkerheten inte bara på grund av brottslig verksamhet som olaglig passage och smuggling, utan också genom sin närhet till områden med låsta konflikter.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) Denna förordning påverkar inte de folkrättsliga skyldigheterna för alla civila och militära fartyg samt handelsfartyg som för en medlemsstats flagg att skydda personer i sjönöd.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid medlemsstaternas yttre gränser (nedan kallad byrån), som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004, ansvarar för samordningen av det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller förvaltning av de yttre gränserna, bland annat gränsövervakning. Byrån har också ansvaret för att bistå medlemsstaterna i situationer som kräver ökat tekniskt bistånd vid de yttre gränserna, mot bakgrund av att vissa situationer kan inbegripa humanitära krissituationer och sjöräddning. Det krävs särskilda bestämmelser för gränsövervakningsaktiviteter som genomförs av en medlemsstats sjögående och flygburna enheter vid en annan medlemsstats sjögränser eller på det fria havet inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av byrån, för att ytterligare stärka detta samarbete.

(2) Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid medlemsstaternas yttre gränser (nedan kallad byrån), som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004, ansvarar för samordningen av det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller förvaltning av de yttre gränserna, bland annat gränsövervakning. Byrån har också ansvaret för att bistå medlemsstaterna i situationer som kräver ökat tekniskt bistånd vid de yttre gränserna, mot bakgrund av att vissa situationer kan inbegripa humanitära krissituationer och sjöräddning. Det krävs särskilda bestämmelser för gränsövervakningsaktiviteter som genomförs av en medlemsstats sjögående och flygburna enheter vid en annan medlemsstats sjögränser eller på det fria havet inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av byrån, för att ytterligare stärka detta samarbete. I detta syfte bör byrån sträva efter att använda innovativa tillämpningar av befintlig teknik för att förbättra och förenkla informationsinsamling och informationsutbyte, särskilt för de havsområden som står inför störst tryck från obehörig passage och där det av geografiska och klimatmässiga skäl är svårare att på lämpligt sätt övervaka sådan trafik.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Under gränsövervakningsinsatser till sjöss kan en situation uppstå där det är nödvändigt att bistå personer som råkat i sjönöd. Enligt internationell rätt måste varje stat kräva att befälhavare på fartyg som för dess flagg, såvida detta inte innebär allvarlig fara för fartyget, dess besättning eller passagerare, bistår varje nödställd person som anträffas på havet, och så snabbt som möjligt vidtar åtgärder för att rädda personer som råkat i sjönöd. Detta bistånd ska ges oavsett de hjälpbehövande personernas nationalitet och status och oavsett under vilka omständigheter de hittas.

(7) Under gränsövervakningsinsatser till sjöss kan en situation uppstå där det är nödvändigt att bistå personer som råkat i sjönöd. Enligt internationell rätt måste varje stat kräva att befälhavare på fartyg som för dess flagg, såvida detta inte innebär allvarlig fara för fartyget, dess besättning eller passagerare, bistår varje nödställd person som anträffas på havet, och så snabbt som möjligt vidtar åtgärder för att rädda personer som råkat i sjönöd. Detta bistånd ska ges oavsett de hjälpbehövande personernas nationalitet och status och oavsett under vilka omständigheter de hittas. Således bör inga åtgärder, inte heller straffrättsliga förfaranden eller påföljder, vidtas som avskräcker befälhavare från att bistå personer som råkat i sjönöd.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Enligt förordning (EG) nr 2007/2004 ska gränsövervakningsinsatser som samordnas av byrån genomföras i enlighet med en operativ plan. När det gäller operativa insatser till havs bör den operativa planen därför innehålla särskild information om tillämpningen av relevant jurisdiktion och lagstiftning i det geografiska område där den gemensamma insatsen eller pilotprojektet äger rum, med hänvisningar till internationell rätt och unionsrätt om ingripande, sjöräddning och landsättning. I denna förordning regleras frågor i samband med ingripande, sjöräddning och landsättning inom ramen för gränsövervakningsinsatser som samordnas av byrån.

(9) Enligt förordning (EG) nr 2007/2004 ska gränsövervakningsinsatser som samordnas av byrån genomföras i enlighet med en operativ plan. När det gäller operativa insatser till havs bör den operativa planen därför innehålla särskild information om tillämpningen av relevant jurisdiktion och lagstiftning i det geografiska område där den gemensamma insatsen eller pilotprojektet äger rum, med hänvisningar till internationell rätt och unionsrätt om ingripande, sjöräddning och landsättning, inklusive bestämmelser och förfaranden som garanterar att personer som är i behov av internationellt skydd, däribland potentiella offer för människohandel, ensamkommande minderåriga och andra utsatta personer, identifieras under insatsen och får lämplig hjälp. I denna förordning regleras frågor i samband med ingripande, sjöräddning och landsättning inom ramen för gränsövervakningsinsatser som samordnas av byrån.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Detta beslut står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätt till liv, människans värdighet, förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling, rätt till frihet och säkerhet, principen om non-refoulement, icke-diskriminering, rätt till ett effektivt rättsmedel, rätt till asyl och barnets rättigheter.

(11) Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och de principer som erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt rätt till liv, människans värdighet, förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling, rätt till frihet och säkerhet, principen om non-refoulement, icke-diskriminering, rätt till ett effektivt rättsmedel och skydd av personuppgifter, rätt till asyl och barnets rättigheter.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) När det gäller de länder som är kandidatländer till Schengenområdet – det vill säga Bulgarien, Cypern och Rumänien – och som antingen är medlemmar och samarbetar med byrån eller redan har genomfört alla standarder för deltagande i Schengenområdets program och åtgärder, bör åtgärder för deras oundvikliga anslutning till Schengenområdet vidtas i byråns planering och budgetarbete, med hänsyn till den höga nivån på standarderna för regelverkets genomförande och till deras sjögränsområden, som är av särskilt problematisk karaktär med tanke på Europeiska unionens säkerhet.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11. säker plats: en plats där räddningsinsatserna betraktas som avslutade och där de överlevandes liv och grundläggande rättigheter inte är hotade, där deras grundläggande mänskliga behov kan tillgodoses och varifrån transport till deras nästa destination eller slutdestination kan ordnas,

11. säker plats: en plats där räddningsinsatserna betraktas som avslutade och där de överlevandes liv och grundläggande och mänskliga rättigheter kan garanteras, där deras grundläggande mänskliga behov kan tillgodoses och varifrån transport till deras nästa destination eller slutdestination kan ordnas,

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) operativ plan: definitionen framgår av artiklarna 3a och 8e i förordning (EG) nr 2007/2004.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 4 ‑ punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Innan de deltagande enheterna beslutar om landsättning i ett tredjeland ska de beakta den allmänna situationen i det tredjelandet, och de personer som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats får inte landsättas i det tredjelandet om värdmedlemsstaten eller de deltagande medlemsstaterna känner till eller borde känna till att detta tredjeland tillämpar sådana förfaranden som beskrivs i punkt 1.

2. Innan byrån, värdmedlemsstaten och övriga deltagande medlemsstater beslutar om landsättning i ett tredjeland ska de beakta den allmänna situationen i det tredjelandet, och de personer som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats får inte landsättas i det tredjelandet om de känner till att detta tredjeland tillämpar sådana förfaranden som beskrivs i punkt 1. I detta avseende ska en förteckning över tredjeländer antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Personer som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats och som av de deltagande enheterna bedöms sakna behov av internationellt skydd, eller som inte begär sådant skydd, kan sändas tillbaka till sitt ursprungsland eller till något annat land där de har sin vanliga hemvist eller är medborgare.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Vid landsättning i ett tredjeland ska de deltagande enheterna identifiera de som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats och i den mån det är möjligt bedöma deras personliga omständigheter före landsättning. De ska också på lämpligt sätt informera de personer som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats om landsättningsorten och ge dem möjlighet att framföra varför de anser att landsättning på den föreslagna platsen skulle strida mot principen om non-refoulement.

3. Vid landsättning i ett tredjeland ska de deltagande enheterna identifiera dem som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats och bedöma deras personliga omständigheter. De ska också på lämpligt sätt informera de personer som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats om landsättningsorten och ge dem möjlighet att framföra varför de anser att landsättning på den föreslagna platsen skulle strida mot principen om non-refoulement.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Denna information ska också förmedlas till enheten EU Intcen vid Europeiska utrikestjänsten, som ska fungera som central kontaktpunkt för information som utbyts mellan medlemsstaterna, Europeiska rådet och berörda tjänsteenheter, i överensstämmelse med varje särskilt behov av informationsutbyte.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Medlemsstaterna ska sträva efter att utöka samarbetet med EU:s byrå och att också använda Frontex resurser, huvudsakligen i havsområden av stor strategisk betydelse vilka står inför både ökad brottslig människohandel och säkerhets- och försvarsutmaningar.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. På värdmedlemsstatens eller en deltagande medlemsstats territorialhav ska de deltagande enheterna vidta en eller flera av följande åtgärder om det på goda grunder kan misstänkas att ett fartyg medför personer ombord, som avser att kringgå kontrollerna vid gränsövergångsställena, eller bedriver smuggling av migranter sjövägen:

1. På värdmedlemsstatens eller en deltagande medlemsstats territorialhav ska de deltagande enheterna vidta en eller flera av följande åtgärder om det på goda grunder kan misstänkas att ett fartyg medför personer ombord, som avser att kringgå kontrollerna vid gränsövergångsställena, eller bedriver olaglig smuggling av migranter sjövägen:

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Värdmedlemsstaten eller den deltagande medlemsstat på vars territorialhav ingripandet sker ska ge tillstånd till de åtgärder som avses i punkt 1 och instruera den deltagande enheten på lämpligt sätt via det internationella samordningscentret. Den deltagande enheten ska via det internationella samordningscentret informera värdmedlemsstaten, när fartygets befälhavare begär att en diplomatisk företrädare eller en konsulär tjänsteman i flaggstaten ska underrättas.

2. Den värdmedlemsstat på vars territorialhav ingripandet sker ska ge tillstånd till de åtgärder som avses i punkt 1 och instruera den deltagande enheten på lämpligt sätt via det internationella samordningscentret. Den deltagande enheten ska via det internationella samordningscentret informera värdmedlemsstaten, när fartygets befälhavare begär att en diplomatisk företrädare eller en konsulär tjänsteman i flaggstaten ska underrättas.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om det på goda grunder kan misstänkas att ett fartyg som saknar nationalitet eller som kan likställas med ett fartyg som saknar nationalitet medför personer ombord, som avser att kringgå kontrollerna vid gränsövergångsställen, eller bedriver smuggling av migranter sjövägen, ska värdmedlemsstaten eller den deltagande medlemsstat i vars territorialhav det statslösa fartyget upptäcks ge tillstånd till och instruera den deltagande enheten att stoppa det och vidta någon av de åtgärder som anges i punkt 1.

3. Om det på goda grunder kan misstänkas att ett fartyg som saknar nationalitet eller som kan likställas med ett fartyg som saknar nationalitet medför personer ombord, som avser att kringgå kontrollerna vid gränsövergångsställen, eller bedriver smuggling av migranter sjövägen, ska den värdmedlemsstat i vars territorialhav det statslösa fartyget upptäcks ge tillstånd till och instruera den deltagande enheten att stoppa det och vidta någon av de åtgärder som anges i punkt 1.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. På det fria havet ska de deltagande enheterna efter tillstånd från flaggstaten i enlighet med tilläggsprotokollet mot människosmuggling vidta en eller flera av följande åtgärder om det på goda grunder kan misstänkas att ett fartyg bedriver smuggling av migranter sjövägen:

1. På det fria havet ska de deltagande enheterna, och vid behov företrädare för det rådgivande forumet, efter tillstånd från flaggstaten i enlighet med tilläggsprotokollet mot människosmuggling vidta en eller flera av följande åtgärder om det på goda grunder kan misstänkas att ett fartyg bedriver smuggling av migranter sjövägen:

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. De deltagande enheterna ska omgående meddela sin bedömning av situationen till det ansvariga samordningscentret för räddningsinsatser. Medan de deltagande enheterna inväntar instruktioner från samordningscentret för räddningsinsatser ska de vidta alla åtgärder som krävs för att garantera de berörda personernas säkerhet.

7. De deltagande enheterna ska omgående meddela sin bedömning av situationen till det ansvariga samordningscentret för räddningsinsatser. Medan de deltagande enheterna inväntar instruktioner från samordningscentret för räddningsinsatser ska de vidta alla åtgärder som krävs för att garantera de berörda personernas säkerhet och respekten för deras mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

1. Varje medlemsstat ska kräva att en befälhavare på ett fartyg som för dess flagg så snabbt som möjligt vidtar åtgärder för att rädda personer som råkat i sjönöd och erbjuder dem all den hjälp som är möjlig, oavsett deras nationalitet eller ursprungsstat eller de omständigheter under vilka de påträffas, såvida detta inte innebär allvarlig fara för fartyget, dess besättning eller passagerare. Medlemsstaterna ska inte vidta några åtgärder, inte heller straffrättsliga förfaranden eller påföljder, mot befälhavare som har räddat personer som råkat i sjönöd och har fört dem till en hamn på deras territorium.

 

2. Byråns strategi för grundläggande rättigheter och den verksamhet som bedrivs av ombudet för grundläggande fri- och rättigheter och av det rådgivande forumet, i enlighet med artikel 26a i förordning (EG) nr 2007/2004, ska tillämpas på operativa insatser till havs enligt den här förordningen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

Referensnummer

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

18.4.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Norica Nicolai

30.5.2013

Behandling i utskott

18.9.2013

 

 

 

Antagande

10.10.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

8

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Bastiaan Belder, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Tarja Cronberg, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Jelko Kacin, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alojz Peterle, Tonino Picula, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Davor Ivo Stier, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Karim Zéribi

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Charalampos Angourakis, Andrew Duff, Hélène Flautre, Dominique Vlasto, Paweł Zalewski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Vojtěch Mynář, Andreas Pitsillides, Vilja Savisaar-Toomast

YTTRANDE från utskottet för transport och turism (18.9.2013)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser
(COM(2013)0197 – C7‑0098/2013 – 2013/0106(COD))

Föredragande: Nathalie Griesbeck

KORTFATTAD MOTIVERING

1. Inledning

Till följd av en rättslig åtgärd som vidtagits av Europaparlamentet avkunnade domstolen den 5 september 2012 en dom genom vilken den upphävde rådets beslut 2010/252/EU, som avsåg att fastställa kompletterande bestämmelser om övervakningen av gränserna inom ramen för kodexen för Schengengränserna. Europaparlamentet ansåg nämligen att rådets beslut överskred de genomförandebefogenheter som fastställdes i artikel 12.5 i denna kodex, genom att vissa viktiga delar hade ändrats eller lagts till.

Förslagets tillämpningsområde och innehåll liknar det upphävda beslutet. Dessutom återspeglar förslaget ändringarna av förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och även hur lagstiftningen om de grundläggande rättigheterna utvecklats.

Förslaget grundar sig på flera internationella rättsliga instrument, bland annat Förenta nationernas havsrättskonvention, sjöräddningskonventionen, konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss samt protokollet mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen, vilket kompletterar Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, även kallad Palermokonventionen.

2. Transportaspekten i förslaget

Genom kommissionens förslag utökas gränsövervakningsbegreppet till att omfatta möjligheten att stoppa ett fartyg om det finns allvarliga misstankar att fartyget medför personer som avser att kringgå kontrollerna vid gränsövergångsställen eller att fartyget smugglar migranter sjövägen. Tillämpningsområdet omfattar även sök- och räddningssituationer som uppstår vid övervakningsinsatser till havs.

3. Föredragandens iakttagelser

Föredraganden välkomnar förslaget till förordning om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna enligt vilket övervakningsbegreppet även omfattar sök- och räddningsinsatser, eftersom dessa två insatstyper har en tydlig koppling till varandra.

Vad gäller ingripanden till havs anser dock föredraganden att man bör fastställa sådana skyddsklausuler som fastställs genom Palermokonventionens bilaga III, framför allt vad gäller säkerheten för och behandlingen av ombordvarande personer och vad gäller säkerheten för fartyget och i förekommande fall dess last.

Vad gäller gränskontrolltjänstemännens utbildning anser föredraganden att den juridiska utbildningen bör kompletteras med en praktisk del för att garantera att personer i nöd kan få hjälp – den praktiska delen bör särskilt inriktas på humanitär hjälp och akut medicinsk vård.

För att utan dröjsmål kunna tillgodose de humanitära behoven bör de fartyg som används vid samordnade övervakningsinsatser utrustas med standardiserade förbandslådor och lådor för humanitär hjälp och de bör om möjligt även ha vårdpersonal ombord.

Med tanke på den risk som föreligger i samband med omlastning vid räddningsinsatser till havs uppmanar föredraganden kommissionen att inom ramen för ramprogrammet för forskning och innovation – Horisont 2020 – finansiera forskningsprojekt som syftar till att förbättra säkerheten i samband med sådana insatser, särskilt i situationer med hög sjö eller vad gäller konstruktionen av och utrustningen ombord på de fartyg som används vid övervakningen.

Föredraganden påminner också om att sjöbevakningen är kostsam och att det därför är viktigt att utöka samarbetet och informationsutbytet mellan de kontor som arbetar med sjöbevakning, i enlighet med vad kommissionen förordar inom ramen för sin integrerade havspolitik. Det är framför allt i detta syfte som föredraganden vill att man snarast inrättar en gemensam miljö för informationsutbyte (CISE) för övervakningen av EU:s sjöbevakningsområde samtidigt som man tar hänsyn till resultaten av pilotprojekten Marsuno och BlueMassMed. Föredraganden skulle vilja att byråns roll på detta område fastställdes i förordningen, som ett komplement till de regler som fastställs i förslaget till förordning om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur).

Samtidigt är föredraganden medveten om att den skyldighet som samtliga fartyg har att rädda personer i sjönöd i vissa fall strider mot bestämmelserna i direktiv 2002/90/EG, som definierar hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse. Privata fartyg riskerar nämligen rättsliga åtgärder om de räddar migranter. Detta händer förvisso inte ofta, men kan avskräcka sjökaptener från att rädda illegala migranter. Kommissionen uppmanas följaktligen att se över direktiv 2002/90/EG för att beakta dessa sjöräddningssituationer.

Slutligen välkomnar föredraganden initiativet[1] från Europeiska ombudsmannen Nikiforos Diamandouros, som i mars 2012 inledde en utredning om den europeiska gränsförvaltningsbyråns fullgörande av sina skyldigheter i fråga om de grundläggande rättigheterna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Under sök- och räddningsinsatser bör fartyg medföra åtminstone en minimal säkerhetsutrustning, och det bör ses till att personalen ombord får instruktioner, i syfte att garantera säkerheten för både personer som blivit föremål för ingripande och personalen ombord, i enlighet med direktiv 2012/35/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk, när det gäller säkerhetsregler och normer för passagerarfartyg (bilaga I, kapitel V, regel V/2 punkt 6).

Motivering

En tydlig nödberedskapsplan bör finnas och omfatta en tydlig ansvarsfördelning bland personalen.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Under gränsövervakningsinsatser till sjöss kan en situation uppstå där det är nödvändigt att bistå personer som råkat i sjönöd. Enligt internationell rätt måste varje stat kräva att befälhavare på fartyg som för dess flagg, såvida detta inte innebär allvarlig fara för fartyget, dess besättning eller passagerare, bistår varje nödställd person som anträffas på havet, och så snabbt som möjligt vidtar åtgärder för att rädda personer som råkat i sjönöd. Detta bistånd ska ges oavsett de hjälpbehövande personernas nationalitet och status och oavsett under vilka omständigheter de hittas.

(7) Under gränsövervakningsinsatser till sjöss kan en situation uppstå där det är nödvändigt att bistå personer som råkat i sjönöd. Enligt internationell rätt måste varje stat kräva att befälhavare på fartyg som för dess flagg, såvida detta inte innebär allvarlig fara för fartyget, dess besättning eller passagerare, bistår varje nödställd person som anträffas på havet, och så snabbt som möjligt vidtar åtgärder för att rädda personer som råkat i sjönöd. Detta bistånd bör ges oavsett de hjälpbehövande personernas nationalitet och status och oavsett under vilka omständigheter de hittas.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Denna skyldighet ska fullgöras av medlemsstaterna i enlighet med tillämpliga bestämmelser i internationella instrument där sök- och räddningssituationer regleras och i enlighet med kravet om skydd av de grundläggande rättigheterna. Denna förordning bör inte påverka det ansvar som åligger räddningsmyndigheter att, bland annat, se till att samordning och samarbete genomförs på ett sådant sätt att de personer som räddats kan föras till en hamn eller säker plats.

(8) Denna skyldighet bör fullgöras av medlemsstaterna i enlighet med tillämpliga bestämmelser i internationella instrument där sök- och räddningssituationer regleras och i enlighet med kravet om skydd av de grundläggande rättigheterna. Denna förordning påverkar inte det ansvar som åligger räddningsmyndigheter att, bland annat, se till att samordning och samarbete genomförs på ett sådant sätt att de personer som räddats kan föras till en hamn eller säker plats.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) I samband med ingripanden till havs måste man i första hand rädda och skydda ombordvarande personer, men skyddet för fartyget, och i förekommande fall lasten, måste också beaktas i enlighet med FN:s protokoll mot människosmuggling. Vid bordandet av fartyget bör även skyddet av den marina miljön beaktas, under förutsättning att detta inte innebär någon fara för de ombordvarande personerna.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) I sitt meddelande En integrerad havspolitik för Europeiska unionen åtog sig kommissionen att ”vidta åtgärder för ett mer driftskompatibelt övervakningssystem som för samman befintliga övervaknings- och spårningssystem som används för sjösäkerhet och sjöfartsskydd, skydd av havsmiljön, kontroll av fiske, kontroll av yttre gränser och andra insatser för att upprätthålla lag och ordning”. På så sätt bör övervakningsmyndigheternas insatser kunna förbättras samtidigt som kostnaderna minskas. För att underlätta övervaknings- och räddningsinsatserna till havs bör byrån därför underlätta inrättandet av en gemensam miljö för informationsutbyte (CISE) för övervakningen av EU:s sjöbevakningsområde. Så snart detta system för informationsutbyte är i drift bör byrån ges i uppgift att hantera de deltagande enheternas nyttjanderätt.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De åtgärder som vidtas under en operativ insats till havs ska genomföras på ett sätt som inte äventyrar säkerheten vare sig för personer som blir föremål för ingripande eller räddningsinsats eller för de enheter som deltar i insatsen.

De åtgärder som vidtas under en operativ insats till havs ska fullt ut överensstämma med den unionslagstiftning som är tillämplig på utrustningen och utbildningen för personalen ombord på ett fartyg, i syfte att garantera säkerheten för personer som blir föremål för ingripande eller räddningsinsats och för de enheter som deltar i insatsen.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Fartyg som de deltagande enheterna använder för gränsövervakning bör medföra standardiserad medicinsk och humanitär utrustning – som innehåller tillräckliga mängder vatten, livsmedel och filtar – som kan användas för att snabbt reagera i nödsituationer, med tanke på att många bordade fartyg inte kommer att vare sig vara sjödugliga eller föra flagg. Man bör uppmuntra till att låta sjukvårdspersonal ingå i gränsövervakningsenheterna.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ingen person får landsättas eller på annat sätt överlämnas till myndigheterna i ett land, där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling, eller där han eller hon riskerar att utvisas, avlägsnas eller återsändas till ett annat land i strid med principen om non-refoulement.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Innan de deltagande enheterna beslutar om landsättning i ett tredjeland ska de beakta den allmänna situationen i det tredjelandet, och de personer som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats får inte landsättas i det tredjelandet om värdmedlemsstaten eller de deltagande medlemsstaterna känner till eller borde känna till att detta tredjeland tillämpar sådana förfaranden som beskrivs i punkt 1.

2. Innan de deltagande enheterna beslutar om landsättning i ett tredjeland ska de beakta den allmänna situationen i det tredjelandet och eventuella bilaterala migrationsavtal mellan detta land och en eller flera medlemsstater, i enlighet med internationell rätt. Efter denna analys får de personer som blivit föremål för ingripande eller räddningsinsats inte landsättas i det tredjelandet om värdmedlemsstaten eller de deltagande medlemsstaterna känner till eller borde känna till att detta tredjeland tillämpar sådana förfaranden som beskrivs i punkt 1.

Motivering

I enlighet med befintlig internationell rätt är det viktigt att införa denna parameter för att ge mening åt de bilaterala avtalen och därmed ge fler tredjeländer medinflytande.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. De gränskontrolltjänstemän som deltar i en operativ insats till havs ska ha utbildats med avseende på tillämpliga bestämmelser om grundläggande rättigheter, flyktingrätt och internationell lagstiftning för sökning och räddning.

5. De gränskontrolltjänstemän som deltar i en operativ insats till havs ska ha utbildats med avseende på tillämpliga bestämmelser om grundläggande rättigheter, flyktingrätt och internationell lagstiftning för sökning och räddning, och ska även ha fått en praktisk specialutbildning för att omgående kunna hjälpa personer i nöd, särskilt genom humanitär hjälp och akut medicinsk vård.

Motivering

I de fall då kustbevakningen och gränskontrollen är åtskilda har gränskontrolltjänstemännen vanligtvis inte fått någon typisk specialutbildning med inriktning på akut medicinsk vård och humanitär hjälp. I samband med ofta hopplösa humanitära situationer är det viktigt att humanitär och medicinsk hjälp kan ges snarast möjligt, det vill säga redan innan räddningspersonal anländer.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När de deltagande enheterna upptäcker ett fartyg som misstänks ta sig över eller ha för avsikt att ta sig över gränsen olagligt, ska de närma sig fartyget för att fastställa dess identitet och nationalitet samt, i avvaktan på vidare åtgärder, övervaka det på säkert avstånd. De deltagande enheterna ska omedelbart förmedla information om fartyget till det internationella samordningscentret.

1. När de deltagande enheterna upptäcker ett fartyg som misstänks ta sig över eller ha för avsikt att ta sig över gränsen olagligt, ska de närma sig fartyget för att fastställa dess identitet och nationalitet samt, i avvaktan på vidare åtgärder, övervaka det på säkert avstånd och under säkra förhållanden. De deltagande enheterna ska omedelbart förmedla information om fartyget till det internationella samordningscentret.

Motivering

De som deltar i operativa insatser till havs får inte utsättas för risker. Även sjö- och väderleksförhållandena måste beaktas

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om fartyget står i begrepp att segla, eller har seglat, in i territorialhavet eller den angränsande zonen tillhörande en medlemsstat som inte deltar i den operativa insatsen till havs, ska de deltagande enheterna förmedla information om fartyget till det internationella samordningscentret, som ska vidarebefordra informationen till det nationella samordningscentret i den berörda medlemsstaten.

2. Om fartyget står i begrepp att segla, eller har seglat, in i territorialhavet eller den angränsande zonen, om en sådan formellt har tillkännagetts, tillhörande en medlemsstat som inte deltar i den operativa insatsen till havs, ska de deltagande enheterna förmedla information om fartyget till det internationella samordningscentret, som ska vidarebefordra informationen till det nationella samordningscentret i den berörda medlemsstaten.

Motivering

Enligt artikel 33 i FN:s havsrättskonvention måste en angränsande zon formellt tillkännages, vilket ger kuststaten rätt att kontrollera fartyg i transit i syfte att förhindra och bestraffa överträdelser av dess lagstiftning om tullar, skatter, invandring eller hälsoskydd.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Byrån ska underlätta inrättandet av och driftskompatibiliteten för den gemensamma miljön för informationsutbyte (CISE) för övervakningen av EU:s sjöbevakningsområde. Så snart CISE är i drift ska byrån hantera de deltagande enheternas nyttjanderätt för att underlätta övervaknings- och räddningsinsatser till havs och samtidigt värna sekretessen och säkerheten kring informationsutbytet.

Motivering

Inom ramen för sin integrerade havspolitik lade kommissionen 2010 fram ett förslag till färdplan för inrättandet av en gemensam miljö för informationsutbyte för övervakningen av EU:s sjöbevakningsområde (COM(2010)0584), där man påminde om det mervärde som en integrerad övervakning till sjöss innebär. För såväl verkningskraften som kostnadseffektiviteten är det nämligen mycket viktigt att man ser till att information utbyts och är driftskompatibel.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Begära upplysningar och dokumentation om ägarskap, registrering och omständigheter som rör resan samt identitet, nationalitet och andra relevanta uppgifter rörande de personer som finns ombord.

a) Begära upplysningar och dokumentation om ägarskap, registrering, härkomst, avreseort och andra omständigheter som rör resan samt identitet, nationalitet och andra relevanta uppgifter rörande de personer som finns ombord.

Motivering

Omfattande och mer detaljerade kontroller för att identifiera de viktigaste rutter för olaglig migration som används av människosmugglare.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Beordra fartyget att ändra kurs så att det lämnar, eller styr mot en annan plats än territorialhavet eller den angränsande zonen samt eskortera fartyget eller segla i dess närhet till dess att det befinner sig på en sådan kurs.

e) Beordra fartyget att ändra kurs så att det lämnar, eller styr mot en annan plats än territorialhavet eller den angränsande zonen, om en sådan formellt har tillkännagetts, samt eskortera fartyget eller segla i dess närhet till dess att det befinner sig på en sådan kurs.

Motivering

Enligt artikel 33 i FN:s havsrättskonvention måste en angränsande zon formellt tillkännages, vilket ger kuststaten rätt att kontrollera fartyg i transit i syfte att förhindra och bestraffa överträdelser av dess lagstiftning om tullar, skatter, invandring eller hälsoskydd.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I den zon som gränsar till territorialhav tillhörande en medlemsstat som är värdmedlemsstat eller en deltagande medlemsstat ska de åtgärder som föreskrivs i artikel 6.1 vidtas i enlighet med artikel 6.2.

1. I den formellt tillkännagivna zon som gränsar till territorialhav tillhörande en medlemsstat som är värdmedlemsstat eller en deltagande medlemsstat ska de åtgärder som föreskrivs i artikel 6.1 vidtas i enlighet med artikel 6.2.

Motivering

Enligt artikel 33 i FN:s havsrättskonvention måste en angränsande zon formellt tillkännages, vilket ger kuststaten rätt att kontrollera fartyg i transit i syfte att förhindra och bestraffa överträdelser av dess lagstiftning om tullar, skatter, invandring eller hälsoskydd.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a. Ombord på de fartyg som används vid gränsövervakningsinsatserna ska de deltagande enheterna ha standardiserade förbandslådor och lådor för humanitär hjälp – vilka bland annat ska innehålla tillräckliga mängder vatten, livsmedel och filtar – för att snarast kunna möta de akuta behoven. Man bör uppmuntra till att låta sjukvårdspersonal ingå i gränsövervakningsenheterna.

Motivering

De fartyg som används vid övervakningen av de yttre sjögränserna är i olika grad utrustade med det som behövs för att kunna ge akut medicinsk och humanitär hjälp. Att de har olika utrustningar beror vanligtvis på att de olika EU-medlemsstaterna har olika regler och standarder.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a. Bestämmelserna i denna artikel ska uteslutande tillämpas under insatser som samordnas av byrån och får inte påverka medlemsstaternas ansvar enligt internationella sjöräddningskonventionen.

Motivering

Sjöräddningsbestämmelser hör inte till EU:s befogenheter. Man bör därför ange att artikel 9 innehåller bestämmelser för det specifika sammanhang som utgörs av gränsövervakningsinsatser till sjöss som samordnas av byrån, med tanke på deras särart.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Skyddsklausuler

 

1. När de deltagande enheterna vidtar åtgärder mot ett fartyg i enlighet med artiklarna 6, 7, 8 och 10 måste de

 

a) sörja för de ombordvarande personernas säkerhet och se till att de behandlas humant, i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

 

b) ta vederbörlig hänsyn till att säkerheten för fartyget, och i förekommande fall dess last, inte får äventyras,

 

c) i möjligaste mån se till att varje åtgärd som vidtas i fråga om fartyget är miljövänlig.

 

2. Om skälen till de åtgärder som vidtas i enlighet med artiklarna 6, 7, 8 och 10 visar sig vara ogrundade ska fartyget få ersättning för varje uppkommen förlust eller skada, under förutsättning att det inte finns några skäl för de vidtagna åtgärderna.

Motivering

I sitt förslag till förordning hänvisar kommissionen till protokollet mot människosmuggling, vilket kompletterar Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Kommissionen nämner emellertid inte bestämmelserna om skyddsklausulerna. Det verkar meningsfullt att i förordningen införa bestämmelserna om säkerheten för och behandlingen av de ombordvarande personerna samt säkerheten för fartyget.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Rapportering

 

Kommissionen ska övervaka och granska tillämpningen av denna förordning och, första gången senast den 31 december 2016 och därefter vartannat år, för Europaparlamentet och rådet lägga fram en övergripande rapport om effektiviteten hos de åtgärder som antagits för att förhindra olaglig gränspassage och bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

 

Rapporten ska omfatta åtminstone följande:

 

– Genomförandet av informationsutbyte och praktiskt samarbete mellan medlemsstaterna och det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur).

 

– Medlemsstaternas och byråns efterlevnad, under insatserna, av sina skyldigheter enligt FN:s havsrättskonvention, internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss, internationella sjöräddningskonventionen, FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och dess tilläggsprotokoll mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen, konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt andra tillämpliga internationella instrument.

 

– Framtida åtgärder som bör vidtas för att förbättra sjösäkerheten och öka säkerheten vid de yttre gränserna.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

Referensnummer

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

18.4.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Nathalie Griesbeck

3.6.2013

Behandling i utskott

9.7.2013

16.9.2013

 

 

Antagande

17.9.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdi Cristiano Allam, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Nathalie Griesbeck, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van Orden

  • [1]  Utredning på eget initiativ, OI/5/2012/BEH-MHZ.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

Referensnummer

COM(2013)0197 – C7-0098/2013 – 2013/0106(COD)

Framläggande för parlamentet

12.4.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

18.4.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

18.4.2013

DEVE

18.4.2013

TRAN

18.4.2013

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

22.4.2013

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Carlos Coelho

29.5.2013

 

 

 

Behandling i utskott

6.6.2013

5.9.2013

17.10.2013

9.12.2013

Antagande

9.12.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

8

10

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Mario Borghezio, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michael Cashman, Mariya Gabriel, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Hubert Pirker, Marco Scurria, Salvador Sedó i Alabart, Joanna Senyszyn, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Georgios Koumoutsakos, Olle Schmidt

Ingivande

18.12.2013