Menetlus : 2013/0392(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0470/2013

Esitatud tekstid :

A7-0470/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 26/02/2014 - 7.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0137

RAPORT     *
PDF 135kWORD 188k
19.12.2013
PE 524.615v02-00 A7-0470/2013

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

(COM(2013)0803 – C7-0417/2013 – 2013/0392(NLE))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Pervenche Berès

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 46 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta

(COM(2013)0803 – C7-0417/2013 – 2013/0392(NLE))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0803),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 148 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0417/2013),

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1,

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0470/2013),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

11.9.2013

Vastuvõtmise kuupäev

17.12.2013

 

 

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika