DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

  19. 12. 2013 - (11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD)) - ***II

  Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  Zpravodajka: Silvia-Adriana Ţicău


  Postup : 2011/0196(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A7-0471/2013
  Předložené texty :
  A7-0471/2013
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

  o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

  (11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD))

  (Řádný legislativní postup: druhé čtení)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11532/4/2013 – C7‑0410/2013),

  –   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 7. prosince 2011[1],

  –   s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 5. října 2011[2],

  –   po konzultaci s Výborem regionů,

  –   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení[3] k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (COM (2011)0451),

  –   s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –   s ohledem na článek 72 jednacího řádu,

  –   s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A7-0471/2013),

  1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

  2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

  3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

  4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

  5.  pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

  6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  • [1]  Úř. věst. C 43, 15.2.2012, s. 79.
  • [2]  Úř. věst. C 37, 10.2.2012, s. 6.
  • [3]  Úř. věst. C 349 E, 29.11.2013, s. 105.

  PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

  Prohlášení Komise o nařízení (ES) č. 561/2006

  V zájmu zajištění jednotného a účinného uplatňování právních předpisů týkajících se dob řízení a dob odpočinku bude Komise nadále pozorně sledovat jejich provádění a ve vhodných případech podá náležité podněty.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Tachograf se používá v silniční dopravě ke kontrole dodržování předpisů týkajících se doby řízení a doby odpočinku s cílem zajistit bezpečnost silničního provozu, důstojné pracovní podmínky pro řidiče a spravedlivou hospodářskou soutěž mezi dopravními společnostmi.

  Navrhované nařízení, které nahradí stávající nařízení z roku 1985, má prostřednictvím plného využití nových technologií a zavedení řady nových regulačních opatření ztížit podvody, přispět k lepšímu prosazování předpisů v sociální oblasti a snížit administrativní zátěž.

  Poté, co byl dne 3. července 2012 v plénu přijat postoj Parlamentu v prvním čtení, byla zahájena neformální jednání s kyperským předsednictvím, která pokračovala s irským předsednictvím. Vyjednávací týmy irského předsednictví, Parlamentu a Rady dosáhly dohody dne 14. května 2013 po třech kolech třístranných jednání. Znění této dohody bylo předloženo dne 18. června 2013 výboru TRAN k hlasování a bylo převážnou většinou jeho členů přijato. Na základě přijetí dohody ve výboru se jeho předseda ve svém dopise, který zaslal předsedovi Výboru stálých zástupců, zavázal doporučit plénu přijetí postoje Rady v prvním čtení bez pozměňovacích návrhů. Po provedení právně-jazykové revize textu přijala Rada svůj postoj v prvním čtení, a potvrdila tak dohodu ze dne 15. listopadu 2013.

  Vzhledem k tomu, že postoj Rady v prvním čtení je v souladu s dohodou, jež byla uzavřena při třístranných jednáních, zpravodajka výboru doporučuje, aby text přijal bez dalších pozměňovacích návrhů.

  Zpravodajka by chtěla zdůraznit zejména tyto body kompromisního návrhu:

  Inteligentní tachografy: Parlament podpořil zavedení inteligentních tachografů, neboť je přesvědčen, že právní předpisy budou více dodržovány a že prostřednictvím těchto tachografů bude ze střednědobého a dlouhodobého hlediska snížena administrativní zátěž společností v silniční dopravě související s povinnostmi spojenými s tachografy. Během jednání bylo jasně poukázáno na to, že je třeba, aby byly inteligentní tachografy účinné, avšak cenově dostupné.

  Inteligentní tachografy budou obsahovat dvě nové funkce: dálkovou komunikaci pro účely kontroly a záznam lokalizačních údajů. Kromě doplnění nových záruk v souvislosti s ochranou údajů a soukromí dohoda tyto funkce rozpracovala podrobněji:

   Co se týče dálkové komunikace pro účely kontroly: text nyní obsahuje vyčerpávající seznam prvků, které mají být odesílány kontrolním pracovníkům. Bylo vyjasněno, že dálková komunikace pro účely kontroly v žádném případě nepovede k automatickým pokutám či sankcím pro řidiče nebo podnik.

   Členské státy jsou povinny do stanovené lhůty zajistit svým kontrolním pracovníkům vybavení pro dálkovou komunikaci. Již při prvním čtení bylo zřejmé, že pro vyjednávací tým Parlamentu bude obtížné přijmout zavedení inteligentních tachografů, pokud členské státy nebudou odhodlány a ochotny vybavit své kontrolní pracovníky nezbytnými zařízeními pro dálkovou komunikaci. Během jednání bylo naším cílem zajistit, aby byl mechanismus dálkové komunikace založen na zjednodušené, a tím pádem i cenově dostupné technologii, která v největší možné míře omezí investice členských států.

   V souvislosti se zaznamenáváním lokalizačních údajů byly za účelem lepšího prosazování kontrol zavedeny vedle začátku a konce denní pracovní doby i další body. Záznam bude prováděn automaticky po třech hodinách nepřetržité jízdy. Používaný satelitní signál nebude zpoplatněn.

   Lhůta pro zavedení inteligentních tachografů: Komise navrhovala 48 měsíců, nakonec se Rada a Parlament dohodly na 36 měsících pro uvedení inteligentních tachografů na trh.

   Používání systému inteligentních tachografů: podle dohodnutého znění není používání rozhraní ITS (inteligentních dopravních systémů) povinné, předpokládá se však, že po 36 měsících by měl každý inteligentní tachograf připojený k aplikaci ITS používat standardizované rozhraní.

  Požadavky na tachografy byly rozpracovány podrobněji, takže nyní obsahují konkrétní odkazy na hospodářskou soutěž na trhu výrobců:

   práva duševního vlastnictví: s cílem umožnit spravedlivou hospodářskou soutěž při vývoji aplikací souvisejících s tachografy by měla být všem bezplatně přístupná práva duševního vlastnictví či patenty týkající se přenosu údajů z tachografu či do něj (používání otevřených standardů);

   používání externích zařízení: funkce inteligentních tachografů mohou být zajištěny používáním externích zařízení.

  Do textu nařízení byla rovněž začleněna nová ustanovení o funkcích tachografu, údajích, jež mají být zaznamenávány, varováních a zobrazování informací řidiči.

  Lepší záruky ve vztahu k ochraně údajů a soukromí: text zavádí nové záruky v návaznosti na obavy vyjádřené Parlamentem v jeho postoji v prvním čtení. Do kapitoly I, která se týká zásad, působnosti a požadavků, byl zařazen zvláštní článek o ochraně údajů.

  Dodatečné vybavování: Vzhledem ke složitosti kontroly tří různých typů tachografů (analogových, digitálních a nových inteligentních tachografů) a s ohledem na cíle reformy právního předpisu trval Parlament na tom, aby bylo do textu začleněno ustanovení o zpětném dovybavování. Po 15 letech od uvedení inteligentních tachografů na trh by proto těmito tachografy měla být vybavena všechna vozidla.

  Kontrolní pracovníci: Jejich úloha byla posílena, zejména zavedením nového zvláštního článku. Za účelem překonání stávajících problémů spočívajících v nesourodém používání právních předpisů kvůli velmi rozdílné úrovni odborné přípravy kontrolních pracovníků v EU stanoví Komise obsah této odborné přípravy, jenž bude zahrnovat společný výklad předpisů v sociální oblasti.

  Dočasné karty: Kontrola řidičů nerezidentů se zlepší tím, že jim bude umožněno používat digitální tachografy.

  Odpovědnost dopravních společností: toto ustanovení bylo změněno tak, aby byl text jasnější ve vztahu k povinnostem a odpovědnosti podniků.

  Návrh sloučit řidičský průkaz s kartou řidiče nebyl v této fázi považován za dostatečně propracovaný, a proto byl z textu vypuštěn.

  Nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy: vyjednávací tým Parlamentu měl zájem především na tom, aby se zajistilo, že se právní předpis bude vztahovat na „profesionální řidiče“. Podle dohodnutého znění je používání tachografů nepovinné pro vozidla nebo kombinace vozidel o hmotnosti nižší než 7,5 t k přepravě materiálu, zařízení nebo strojů, které řidič potřebuje při výkonu svého povolání, používaná pouze na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost (neprofesionální řidiči).

  Ve vztahu k vnitrostátním výjimkám podle článku 13 nařízení (ES) č. 561/2006 dohodnuté znění odpovídá návrhu Komise zvětšit okruh v některých případech ze stávajících 50 km na 100 km.

  S ohledem na výše uvedené zpravodajka výboru doporučuje, aby postoj Rady přijal v prvním čtení bez dalších pozměňovacích návrhů.

  POSTUP

  Název

  Změna nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a změna nařízení (ES) č. 561/2006

  Referenční údaje

  11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD)

  Datum prvního čtení EP – P číslo

  3.7.2012 T7-0271/2012

  Návrh Komise

  COM(2011)0451 - C7-0205/2011

  Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

  21.11.2013

  Věcně příslušný výbor

  Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  21.11.2013

   

   

   

  Zpravodaj(ové)

  Datum jmenování

  Silvia-Adriana Ţicău

  30.8.2011

   

   

   

  Projednání ve výboru

  26.11.2013

   

   

   

  Datum přijetí

  17.12.2013

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  36

  4

  2

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

  Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

  Markus Ferber, Zita Gurmai, Sabine Wils, Karim Zéribi

  Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

  Jacky Hénin, Ivo Strejček

  Datum předložení

  19.12.2013