SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist

19.12.2013 - (11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD)) - ***II

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău


Menetlus : 2011/0196(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0471/2013
Esitatud tekstid :
A7-0471/2013
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist

(11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11532/4/2013 – C7‑0410/2013),

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 7. detsembri 2011. aasta arvamust[1],

–   võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 5. oktoobri 2011. aasta arvamust [2],

–   pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[3] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2011)0451) suhtes,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 72,

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0471/2013),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.  märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

4.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

5.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  • [1]  ELT C 43, 15.2.2012, lk 79.
  • [2]  ELT C 37, 10.2.2012, lk 6.
  • [3]  ELT C 349 E, 29.11.2013, lk 105.

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus määruse (EÜ) nr 561/2006 kohta

Selleks et tagada sõiduaega ja puhkeperioodi reguleerivate õigusaktide tõhus ja ühetaoline rakendamine, jälgib komisjon jätkuvalt tähelepanelikult nende õigusaktide rakendamist ja teeb vajadusel asjakohaseid algatusi.

SELETUSKIRI

Sõidumeerikut kasutatakse autovedudel sõidu- ja puhkeaja eeskirjade järgimise kontrollimiseks, et tagada liiklusohutus, juhtide inimväärsed töötingimused ja aus konkurents transpordiettevõtete vahel.

1985. aasta määrust asendava kavandatud määruse eesmärk on teha petmine raskemaks, jõustada paremini sotsiaalseid eeskirju ning vähendada halduskoormust uute tehnoloogiate täieliku ärakasutamise ja mitmete uute reguleerivate meetmete kasutuselevõtu abil.

Pärast seda, kui täiskogu võttis 3. juulil 2012 vastu Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha, algasid eesistujariigi Küprosega mitteametlikud läbirääkimised, mis jätkusid eesistujariigi Iirimaaga. Pärast eesistujariigi Iirimaaga peetud kolmepoolsete kohtumiste kolme vooru jõudsid Euroopa Parlamendi ja nõukogu läbirääkimismeeskonnad 14. mail 2013 ettepaneku suhtes kokkuleppele. Kokkuleppe tekst esitati 18. juunil 2013 transpordi- ja turismikomisjoni heakskiidu saamiseks hääletusele, kus ülekaalukas enamus selle heaks kiitis. Parlamendikomisjoni antud heakskiidu alusel teatas komisjoni esimees kirjas, mille ta saatis Coreperi esimehele, et ta soovitab täiskogul nõukogu seisukoht esimesel lugemisel muutmata kujul heaks kiita. Pärast õiguslikku ja keelelist kontrolli võttis nõukogu 15. novembril 2013 vastu kokkulepet kinnitava esimese lugemise seisukoha.

Et nõukogu esimese lugemise seisukoht on kooskõlas kolmepoolsetel kohtumistel saavutatud kokkuleppega, soovitab raportöör transpordi- ja turismikomisjonil see muutmata kujul heaks kiita.

Raportöör soovib rõhutada eelkõige järgmisi kompromissteksti punkte.

Nutisõidumeerik: Euroopa Parlament toetas nutisõidumeerikute kasutuselevõttu, kuna on seisukohal, et see aitab parandada õigusaktide jõustamist ning aitab vähendada seaduskuulekate veoettevõtjate sõidumeerikutega seotud halduskoormust nii keskpikas kui ka pikas perspektiivis. Läbirääkimiste käigus selgitati vajadust tagada, et nutisõidumeerik oleks tõhus ja taskukohane.

Nutisõidumeerik sisaldab kaht järgmist uut funktsiooni: kaugside kontrollimine ning asukoha andmete salvestamine. Lisaks andmekaitse ja eraelu puutumatusega seonduvate uute tagatiste lisamisele on kokkuleppes neid funktsioone üksikasjalikumalt arendatud.

 Kontrollimise eesmärgil toimiva kaugsidega seoses sisaldab tekst nüüd lõplikku kontrolliametnikele edastatavate elementide nimekirja. Selgeks on saanud, et kaugside ei tohi mingil juhul tuua kaasa automaatseid trahve ega karistusi sõidukijuhile või ettevõtjale.

 Liikmesriikidel on kohustus võimaldada oma kontrolliametnikele kaugsidet enne sätestatud tähtaega. Juba meie esimesel lugemisel oli selge, et Euroopa Parlamendi läbirääkimismeeskonnal oleks keeruline pidada nutisõidumeerikute kasutuselevõttu vastuvõetavaks, kui liikmesriigid ei võta kohustusi ega ole valmis varustama oma kontrolliametnikku vajalike kaugside seadmetega. Läbirääkimiste ajal oli meie eesmärk tagada, et kaugsidemehhanism põhineb lihtsustatud ning seega taskukohasel tehnoloogial, mis piirab liikmesriikide investeeringuid nii palju kui võimalik.

 Asukoha andmete salvestamisega seoses tuleb kontrollide paremaks teostamiseks näha ette rohkem punkte kui igapäevase tööaja algus- ja lõpp-punkt. Salvestamine muutub automaatseks pärast kolme tundi pidevat sõitmist. Kasutatav satelliitsignaal on tasuta.

 Nutisõidumeeriku rakendamise tähtpäev: komisjon oli soovitanud 48 kuud, lõpuks leppisid nõukogu ja Euroopa Parlament kokku, et nutisõidumeerikud peavad tulema turule 36 kuu jooksul.

 Intelligentsete transpordisüsteemide kasutamine: kokkulepitud tekstis ei tehta intelligentsete transpordisüsteemide liideste kasutamist kohustuslikuks, kuid nähakse ette, et 36 kuu möödumisel peaks iga intelligentse transpordisüsteemi rakendusega ühendatud nutisõidumeerik kasutama standardset liidest.

Nutisõidumeeriku nõuded on üksikasjalikumalt välja töötatud ning hõlmavad nüüd konkreetseid viiteid konkurentsile tootjate turul.

 Intellektuaalomandi õigused: ausa konkurentsi võimaldamiseks sõidumeerikuga seotud rakenduste arendamisel peaksid sõidumeerikutesse või sõidumeerikutest andmete edastamist hõlmavad intellektuaalomandi õigused ja patendid olema kõikidele kasutustasuta kättesaadavad (avatud standardite kasutamine).

 Välisseadmete kasutamine: nutisõidumeerikute funktsioone võib pakkuda välisseadmete kasutamise abil.

Määruse teksti on lisatud ka uued sätted, mis käsitlevad sõidumeeriku ülesandeid, salvestatavaid andmeid, hoiatusi ja teabe esitamist juhile.

Paremad tagatised seoses andmekaitse ja eraelu puutumatusega: tekstis nähakse ette uued tagatised, mis johtuvad Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukohas väljendatud muredest. Põhimõtteid, reguleerimisala ja nõudeid käsitlevasse I peatükki on lisatud konkreetne artikkel andmekaitse kohta.

Moderniseerimine: arvestades kolme eri liiki sõidumeeriku (analoog-, digitaalne ja uus nutisõidumeerik) kontrollimise keerukust ning pidades silmas õigusaktide reformimise eesmärke, nõudis Euroopa Parlamendi läbirääkimismeeskond, et teksti lisataks säte moderniseerimise kohta. Seega peaksid 15 aasta möödudes alates nutisõidumeeriku turuletulemisest kõik sõidukid olema varustatud sellise sõidumeerikuga.

Kontrolliametnikud: nende rolli on tugevdatud, eeskätt uue konkreetse artikli sätestamisega Ületamaks olemasolevaid probleeme seoses õigusaktide kohaldamise erinevusega, mis on tingitud kontrolliametnike läbitava koolituse eri tasemest ELis, kehtestab komisjon koolituse sisu, mis hõlmab sotsiaalõigusnormide ühtset tõlgendamist.

Ajutised kaardid: mitteresidentidest juhtide kontrolli parandatakse, lubades neil kasutada digitaalseid sõidumeerikuid.

Transpordiettevõtete vastutus: seda sätet on muudetud, et muuta tekst ettevõtjate kohustuste ja vastutuse osas selgemaks.

Ettepanekut ühendada juhiload juhikaartidega ei peetud praeguses etapis piisavalt küpseks ning see jäeti tekstist välja.

Määrus (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist: Euroopa Parlamendi läbirääkimismeeskonna peamine mure oli tagada, et õigusnormid kehtivad kutseliste juhtide suhtes. Kokkulepitud tekstis tehakse sõidumeerikute kasutamine mittekohustuslikuks alla 7,5 tonniste veokite puhul, mida kasutatakse selliste materjalide, seadmete või masinate veoks, mida juht vajab seoses oma tööga, ning mida kasutatakse ettevõtte asukohast 100 km raadiuses alati tingimusel, et sõiduki juhtimine ei ole juhi põhitegevus (mittekutselised juhid).

Määruse (EÜ) nr 561/2006 artikli 13 kohaste siseriiklike eranditega seoses on kokkulepitud tekstis järgitud komisjoni ettepanekut suurendada raadiust mõnel juhul praeguselt 50 km-lt 100 km-le.

Eespool nimetatut arvesse võttes soovitab raportöör transpordi- ja turismikomisjonil nõukogu esimese lugemise seisukoht muutmata kujul heaks kiita.

MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 (autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 muutmine

Viited

11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

3.7.2012                     T7-0271/2012

Komisjoni ettepanek

COM(2011)0451 - C7-0205/2011

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

21.11.2013

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

21.11.2013

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Silvia-Adriana Ţicău

30.8.2011

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

26.11.2013

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.12.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

36

4

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Markus Ferber, Zita Gurmai, Sabine Wils, Karim Zéribi

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Jacky Hénin, Ivo Strejček

Esitamise kuupäev

19.12.2013