AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

  19.12.2013 - (11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD)) - ***II

  Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
  Előadó: Silvia-Adriana Ţicău


  Eljárás : 2011/0196(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0471/2013
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0471/2013
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

  (11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (11532/4/2013 – C7‑0410/2013),

  –   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. december 7-i véleményére[1],

  –   tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2011. október 5-i véleményére[2],

  –   a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

  –   tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2011)0451) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[3],

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

  –   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0471/2013),

  1.  jóváhagyja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját;

  2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

  3.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

  4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

  5.  utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

  6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]  HL C 43., 2012.2.15., 79. o.
  • [2]  HL C 37., 2012.2.10., 6. o.
  • [3]  HL C 349 E., 2013.11.29. 105. o.

  MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

  A Bizottság nyilatkozata az 561/2006/EK rendeletről

  A vezetési időkről és a pihenőidőkről szóló jogszabályok tényleges és egységes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság továbbra is szigorúan ellenőrzi e jogszabályok végrehajtását, és szükség esetén megteszi a megfelelő kezdeményezéseket.

  INDOKOLÁS

  A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekkel ellenőrizhető a vezetési időre és a pihenőidőszakokra vonatkozó szabályok betartása, ez pedig hozzájárul a közúti közlekedés biztonságához, továbbá a gépjárművezetők megfelelő munkakörülményeinek, valamint a szállító cégek közötti tisztességes versenynek a biztosításához.

  A jelenleg hatályos, 1985-ös rendeletet felváltó rendeletjavaslat célja, hogy az új technológiák teljes körű kiaknázása és több új szabályozási intézkedés bevezetése révén nehezebbé tegye a csalások elkövetését, javítsa a szociális jogszabályok érvényesítését, valamint csökkentse az adminisztratív terheket.

  A Parlament első olvasatbeli álláspontjának a 2012. július 3-i plenáris ülésen való elfogadását követően informális tárgyalások kezdődtek a ciprusi elnökséggel, amelyek az ír elnökséggel is folytatódtak. Az ír elnökséggel folytatott háromoldalú egyeztetés három fordulóját követően a Parlament és a Tanács tárgyalócsoportjai 2013. május 14-én megállapodásra jutottak a kérdésben. A megállapodás szövegét 2013. június 18-án bocsátották szavazásra a TRAN bizottságban, amely azt jelentős többséggel jóváhagyta. A bizottság jóváhagyása alapján a bizottság elnöke levélben kérte fel a Coreper elnökét, hogy a plenáris ülésen javasolja módosítás nélküli elfogadásra a Tanács első olvasatbeli álláspontját. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács elfogadta első olvasatbeli álláspontját, 2013. november 15-én megerősítve a megállapodást.

  Mivel a Tanács első olvasatbeli álláspontja megegyezik a háromoldalú egyeztetés során elért megállapodással, az előadó ajánlja a bizottság számára annak további módosítások nélküli elfogadását.

  Az előadó különösen a kompromisszum következő pontjait kívánja kiemelni:

  Okos menetíró készülék: A Parlament támogatta az okos menetíró készülék bevezetését, mivel meggyőződése, hogy az hozzájárul a jogszabályok végrehajtásának javításához, és a segítségével közép- és hosszú távon csökkenthető lesz a jogkövető szállító társaságok menetíró készülékkel kapcsolatos kötelezettségeivel járó adminisztratív terhek szintje. A tárgyalások során egyértelművé tették, hogy gondoskodni kell arról, hogy az okos menetíró készülék hatékony és egyben megfizethető legyen.

  Az okos menetíró készülék két új funkcióval fog rendelkezni: az ellenőrzési célokat szolgáló távoli kommunikációval, valamint a helymeghatározó adatok rögzítésével. Az adatvédelemmel és a magánélet védelmével kapcsolatos új garanciák beépítése mellett a megállapodás tovább részletezte az említett funkciókat.

   Az ellenőrzési célokat szolgáló távoli kommunikáció tekintetében: A szöveg most tartalmazza az ellenőrzést végző tisztviselőknek továbbítandó elemek kimerítő jegyzékét. Egyértelművé vált, hogy a távoli kommunikáció semmilyen esetben sem vezethet a gépjárművezetőre vagy a vállalkozásra automatikusan kiszabott pénzbírsághoz vagy egyéb szankcióhoz.

   A tagállamok kötelesek a megállapított határidő előtt biztosítani az ellenőrzésért felelős tisztviselőik számára a távoli kommunikációhoz szükséges eszközöket. Már első olvasatbeli álláspontunkban is egyértelmű volt, hogy a Parlament tárgyalócsoportja számára nehezen tűnik elfogadhatónak az okos menetíró készülék bevezetése, ha a tagállamok nem vállalnak kötelezettséget, illetve nem hajlandók arra, hogy biztosítsák az ellenőrzést végző tisztviselőik számára a távoli kommunikációhoz szükséges eszközöket. A tárgyalások során annak biztosítására törekedtünk, hogy a távoli kommunikációs mechanizmus olyan egyszerűsített és ezért megfizethető technológián alapuljon, amely a lehető legalacsonyabb befektetést kívánja meg a tagállamok részéről.

   A helymeghatározó adatok rögzítésével kapcsolatban az ellenőrzések végrehajtásának javítása érdekében a napi munkaidő kezdete és vége mellett a munkaidő alatt érintett több helyszín rögzítését is bevezették. Az adatrögzítésre három óra megszakítás nélküli vezetést követően automatikusan sor kerül. Az erre szolgáló műholdas jel díjmentesen használható.

   Az okos menetíró készülék bevezetésének határideje: a Bizottság 48 hónapos határidőt javasolt, a Tanács és a Parlament végül az okos menetíró készülék 36 hónapon belüli piaci bevezetésében egyezett meg.

   Intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása: A megállapodás szerinti szöveg nem teszi kötelezővé az intelligens közlekedési rendszerek interfészeinek használatát, azonban előírja, hogy 36 hónapot követően az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazásaihoz kapcsolódó okos menetíró készülékeknek szabványosított interfészt kell használniuk.

  Tovább részletezték a menetíró készülékkel kapcsolatos követelményeket, így a szöveg most külön utal a gyártók piaci versenyére.

   Szellemitulajdon-jogok: A menetíró készülékhez kapcsolódó alkalmazások fejlesztése terén lehetővé kell tenni a tisztességes versenyt, és e célból jogdíjmentesen elérhetővé kell tenni mindenki számára azokat a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, illetve azokat a szabadalmakat, amelyek a menetíró készülékbe való adatbevitellel vagy a menetíró készülékben rögzített adatok továbbításával kapcsolatosak (nyílt szabványok alkalmazása).

   Külső eszközök alkalmazása: Az okos menetíró készülékek funkciói külső eszközök alkalmazásával is biztosíthatók.

  A rendelet szövegébe a menetíró készülék funkcióiról, a rögzítendő adatokról, a figyelmeztetésekről és az információk gépjárművezető számára való megjelenítéséről szóló új rendelkezések is bekerültek.

  Az adatvédelemmel és a magánélet védelmével kapcsolatos fokozott garanciák: A Parlament által az első olvasatbeli álláspontjában kifejezett aggodalmak nyomán a szöveg új garanciákat vezet be. Az „Alapelvek, alkalmazási kör és követelmények” című I. fejezetbe az adatvédelemmel foglalkozó külön cikk került.

  Utólagos felszerelés: A három különböző menetíró készülék (az analóg, a digitális és az új okos menetíró készülék) ellenőrzésének nehézségére tekintettel, valamint a szabályozási reform célkitűzéseit szem előtt tartva a Parlament tárgyalócsoportja kitartott amellett, hogy a szövegbe az utólagos felszerelésre vonatkozó rendelkezést is fel kell venni. Ezért az okos menetíró készülék piaci bevezetésétől számított 15 év elteltével valamennyi járművet fel kell szerelni ilyen menetíró készülékkel.

  Ellenőrzést végző tisztviselők: E tisztviselők szerepét – különösen a rájuk vonatkozó külön cikk felvételével – megerősítették. A jogszabály alkalmazásában mutatkozó eltérésekkel kapcsolatos – és az Unióban az ellenőrzést végző tisztviselők jelentősen eltérő szintű képzéseiből fakadó – jelenlegi problémák áthidalása érdekében a Bizottság megállapítja e képzés tartalmát, amely magában foglalja majd a szociális jogszabályok közös értelmezését is.

  Ideiglenes kártyák: A külföldi illetőségű gépjárművezetők ellenőrzése javulni fog azáltal, hogy lehetővé teszik számukra a digitális menetíró készülékek alkalmazását.

  A szállító társaságok felelőssége: E rendelkezés módosítására a szövegnek a társaságok kötelezettségeivel és felelősségével kapcsolatos egyértelműsítése érdekében került sor.

  A vezetői engedély és a járművezetői kártyák összeolvasztására irányuló javaslatot e szakaszban még nem tartották kellően kidolgozottnak, ezért azt törölték a szövegből.

  A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK rendelet: A Parlament tárgyalócsoportja számára a legfontosabb szempont annak biztosítása volt, hogy a jogszabály a „hivatásos gépjárművezetőkre” vonatkozzon. A megállapodás szerinti szöveg nem teszi kötelezővé a menetíró készülékek alkalmazását a 7,5 tonnánál könnyebb azon járművek esetében, amelyeket olyan anyagok, felszerelések vagy gépek szállítására használnak, amelyekre a járművezetőnek munkája során szüksége van, illetve amelyeket kizárólag a vállalkozás telephelyétől számított 100 km-es sugarú körben használnak, azzal a feltétellel, hogy a jármű vezetése nem a járművezető fő tevékenysége (nem hivatásos gépjárművezetők).

  Az 561/2006/EK rendelet 13. cikke szerinti nemzeti kivételekkel kapcsolatban a megállapodás szerinti szöveg a Bizottság javaslatát követi, így a jelenlegi 50 km-es sugarú kört bizonyos esetekben 100 km-esre növeli.

  A fentiekre tekintettel az előadó ajánlja a bizottság számára a Tanács első olvasatbeli álláspontjának további módosítások nélküli elfogadását.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosítása

  Hivatkozások

  11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD)

  Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

  3.7.2012                     T7-0271/2012

  A Bizottság javaslata

  COM(2011)0451 - C7-0205/2011

  Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

  21.11.2013

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  TRAN

  21.11.2013

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Silvia-Adriana Ţicău

  30.8.2011

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  26.11.2013

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  17.12.2013

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  36

  4

  2

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Markus Ferber, Zita Gurmai, Sabine Wils, Karim Zéribi

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Jacky Hénin, Ivo Strejček

  Benyújtás dátuma

  19.12.2013