Procedūra : 2011/0196(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0471/2013

Pateikti tekstai :

A7-0471/2013

Debatai :

PV 14/01/2014 - 15
CRE 14/01/2014 - 15

Balsavimas :

PV 15/01/2014 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0023

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 182kWORD 91k
19.12.2013
PE 523.061v03-00 A7-0471/2013

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo

(11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Silvia-Adriana Ţicău

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo

(11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11532/4/2013 – C7‑0410/2013),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 7 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 5 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę(2),

–   pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–   atsižvelgdamas į savo poziciją(3) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0451) per pirmąjį svarstymą,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A7-0471/2013),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

4.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

5.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

6.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 43, 2012 2 15, p. 79.

(2)

OL C 37, 2012 2 10, p. 6.

(3)

OL C 349 E, 2013 11 29, p. 105.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas dėl Reglamento (EB) Nr. 561/2006

Siekdama užtikrinti veiksmingą ir vienodą teisės aktų dėl važiavimo laiko ir poilsio laiko įgyvendinimą, Komisija ir toliau atidžiai stebės šių teisės aktų įgyvendinimą ir prireikus imsis atitinkamų iniciatyvų.


AIŠKINAMOJI DALIS

Tachografai kelių transporto srityje naudojami stebėti, ar laikomasi vairavimo ir poilsio laiko taisyklių, siekiant užtikrinti kelių eismo saugą, deramas vairuotojų darbo sąlygas ir sąžiningą transporto įmonių konkurenciją.

Siūlomo reglamento, kuriuo bus pakeistas dabartinis 1985 m. priimtas reglamentas, tikslas – pasiekti, kad sukčiauti būtų sudėtingiau, būtų geriau įgyvendinamos socialinės taisyklės ir sumažėtų administracinė našta, visiškai išnaudojant naujas technologijas ir nustatant tam tikras naujas reguliavimo priemones.

2012 m. liepos 3 d. plenariniame posėdyje Europos Parlamentui patvirtinus poziciją per pirmąjį svarstymą, buvo pradėtos neoficialios derybos su Tarybai pirmininkaujančiu Kipru ir pratęstos su Tarybai pirmininkaujančia Airija. Užbaigus trijų etapų trišalį dialogą su Tarybai pirmininkaujančia Airija, 2013 m. gegužės 14 d. Europos Parlamentas ir Tarybos derybinės grupės pasiekė sutarimą dėl dokumento. Susitarimo tekstas 2013 m. birželio 18 d. buvo pateiktas balsavimui Transporto ir turizmo komitete ir patvirtintas didžiąja balsų dauguma. Atsižvelgdamas į komiteto pritarimą, komiteto pirmininkas savo laiške Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) pirmininkui įsipareigojo per plenarinį posėdį rekomenduoti, kad Tarybos pozicijai be pakeitimų būtų pritarta per pirmąjį svarstymą. Po teisininkų lingvistų patikros 2013 m. lapkričio 15 d. Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą ir patvirtino susitarimą.

Kadangi Tarybos pozicija per pirmąjį svarstymą atitinka susitarimą, pasiektą per trišalius susitikimus, pranešėja siūlo komitetui jai pritarti be papildomų pakeitimų.

Pranešėja ypač norėtų pabrėžti toliau nurodytus kompromiso aspektus.

Išmanusis tachografas: Europos Parlamentas pritaria išmaniojo tachografo įdiegimui, nes mano, kad jis padės pagerinti teisės aktų įgyvendinimą ir vidutinės trukmės bei ilgalaikiu laikotarpiu padės sumažinti administracinę naštą, susijusią su prievolėmis, tenkančiomis tachografą naudojančioms transporto įmonėms. Per derybas buvo aiškiai nurodyta, jog būtina užtikrinti, kad tachografas būtų efektyvus, bet kartu ir prieinamas.

Išmanusis tachografas turės dvi naujas funkcijas: nuotolinio ryšio funkciją, skirtą kontroliuoti, ir buvimo vietos duomenų įrašymo funkciją. Susitarime numatytos ne tik naujos garantijos, susijusios su duomenų apsauga ir privatumu, bet ir išsamiau detalizuotos šios funkcijos:

 dėl nuotolinio ryšio, naudojamo kontrolės tikslais: dabar tekste pateikiamas išsamus kontrolės pareigūnams perduodamų duomenų sąrašas. Paaiškinta, kad dėl nuotolinio kontrolės ryšio vairuotojui arba įmonei negali būti automatiškai taikomos baudos;

 valstybėms narėms tenka pareiga iki nustatyto termino savo kontrolės pareigūnams užtikrinti nuotolinį ryšį. Jau per pirmąjį svarstymą tapo aišku, kad Europos Parlamento derybinei grupei bus sunku sutikti su išmaniojo tachografo įdiegimu, jeigu valstybės narės nebus pasiryžusios ir nenorės savo kontrolės pareigūnams parūpinti būtino nuotolinio ryšio įrenginio. Per derybas siekėme užtikrinti, kad nuotolinio ryšio mechanizmas būtų grindžiamas supaprastinta, taigi ir prieinama technologija, kuria būtų kuo labiau sumažintos valstybių narių investicijos;

 kalbant apie buvimo vietos duomenų įrašymą, siekiant geriau įgyvendinti kontrolę, buvo nustatyta daugiau punktų nei vien kasdienio darbo laiko pradžios ir pabaigos punktai. Įrašymas vyksta automatiškai, po trijų nepertraukiamo važiavimo valandų. Naudotinas palydovinis signalas nieko nekainuos;

 išmaniojo tachografo įdiegimo terminas: Komisija pasiūlė 48 mėnesius, galiausiai Taryba ir Europos Parlamentas susitarė dėl 38 mėnesių termino išmaniajam tachografui pateikti rinkai;

 ITS naudojimas: suderintame tekste privalomas ITS sąsajų naudojimas nenumatytas, tačiau numatyta, kad praėjus 36 mėnesiams visiems prie ITS taikomosios programos prijungtiems išmaniesiems tachografams turėtų būti naudojama standartizuota sąsaja.

Tachografui taikomi reikalavimai išdėstyti išsamiau, dabar pateikiant konkrečias nuorodas į konkurenciją gamintojų rinkoje:

 intelektinės nuosavybės teisės: siekiant sudaryti sąžiningos konkurencijos sąlygas kuriant taikomąsias programas, susijusias su tachografais, visiems turėtų būti sudaryta galimybė nemokamai naudotis intelektinės nuosavybės teisėmis arba patentais, susijusiais su duomenų perdavimu į tachografą ar iš jo (atvirų standartų taikymas);

 išorės įrenginių naudojimas: išmaniųjų tachografų funkcijas galima užtikrinti naudojant išorinius įrenginius.

Į reglamento tekstą taip pat įtrauktos naujos nuostatos dėl tachografo funkcijų, įrašytinų duomenų, įspėjimų ir informacijos rodymo vairuotojui.

Didesnės duomenų apsaugos ir privatumo garantijos. Europos Parlamentui per pirmąjį svarstymą savo pozicijoje išreiškus nuogąstavimus, į tekstą įtrauktos naujos garantijos. Specialus straipsnis dėl duomenų apsaugos buvo įtrauktas į I skyrių „Principai, taikymo sritis ir reikalavimai“.

Modifikavimas: atsižvelgiant į tai, kad yra sudėtinga kontroliuoti trijų skirtingų rūšių tachografus (analoginį, skaitmeninį ir naująjį išmanųjį tachografą) ir turint omenyje teisės aktų reformos tikslus, Europos Parlamento derybinė grupė primygtinai reikalavo į tekstą įtraukti nuostatą dėl modifikavimo. Todėl praėjus 15 metų nuo išmaniojo tachografo pateikimo rinkai jis turėtų būti įdiegtas visose transporto priemonėse.

Kontrolės pareigūnai: jų vaidmuo sustiprintas, ypač įtraukus naują specialų straipsnį. Siekdama panaikinti esamas problemas, susijusias su teisės aktų taikymo skirtumais, kuriuos lemia labai skirtingas kontrolės pareigūnų mokymo lygis ES, Komisija nustatys šio mokymo turinį, kuris apims bendrą socialinių teisės aktų aiškinimą.

Laikinosios kortelės: bus pagerinta vairuotojų, kurie nėra šalies gyventojai, kontrolė, leidžiant jiems naudoti skaitmeninius tachografus.

Transporto įmonių atsakomybė: ši nuostata iš dalies pakeista, kad būtų aiškesnis tekstas, susijęs su įmonių prievolėmis ir atsakomybe.

Pasiūlymas sujungti vairuotojo pažymėjimus ir vairuotojų korteles buvo įvertintas kaip pateiktas per anksti, todėl iš teksto išbrauktas.

Reglamentas Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo: didžiausią rūpestį Europos Parlamento derybinei grupei kėlė siekis užtikrinti, kad teisės aktai būtų taikomi „profesionaliems vairuotojams“. Pagal suderintą tekstą tachografų neprivaloma naudoti mažiau nei 7,5 t sveriantiems sunkvežimiams, vežantiems medžiagas, įrangą ar mašinas, kurias vairuotojas naudoja savo darbe, ne toliau kaip 100 km spinduliu nuo įmonės buvimo vietos, visada su sąlyga, kad transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla (neprofesionalūs vairuotojai).

Kalbant apie nacionalines Reglamento Nr. 561/2006 13 straipsnio išimtis, suderintame tekste vadovautasi Komisijos pasiūlymu kai kuriais atvejais padidinti spindulį nuo esamų 50 km iki 100 km.

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, pranešėja rekomenduoja komitetui pritarti Tarybos pozicijai per pirmąjį svarstymą be jokių papildomų pakeitimų.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir Reglamento (EB) Nr. 561/2006 dalinis pakeitimas

Nuorodos

11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

3.7.2012                     T7-0271/2012

Komisijos pasiulymas

COM(2011)0451 - C7-0205/2011

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

21.11.2013

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

21.11.2013

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Silvia-Adriana Ţicău

30.8.2011

 

 

 

Svarstymas komitete

26.11.2013

 

 

 

Priėmimo data

17.12.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

4

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Markus Ferber, Zita Gurmai, Sabine Wils, Karim Zéribi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Jacky Hénin, Ivo Strejček

Pateikimo data

19.12.2013

Teisinė informacija - Privatumo politika