AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

  19.12.2013 - (11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD)) - ***II

  Commissie vervoer en toerisme
  Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău


  Procedure : 2011/0196(COD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A7-0471/2013
  Ingediende teksten :
  A7-0471/2013
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer

  (11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD))

  (Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

  Het Europees Parlement,

  –   gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (11532/4/2013 – C7‑0410/2013),

  –   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 7 december 2011[1],

  –   gezien het standpunt van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming van 5 oktober 2011[2],

  –   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[3] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0451),

  –   gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

  –   gezien artikel 72 van zijn Reglement,

  –   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A7‑0471/2013),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

  2.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

  3.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

  4.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

  5.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

  6.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  • [1]  PB C 43 van 15.2.2012, blz. 79.
  • [2]  PB C 37 van 10.2.2012, blz. 6.
  • [3]  PB C 349 E van 29.11.2013, blz. 105.

  BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

  Verklaring van de Commissie inzake Verordening (EG) nr. 561/2006

  Teneinde een doeltreffende en uniforme tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake rij- en rusttijden te waarborgen zal de Commissie de tenuitvoerlegging van die wetgeving nauwlettend blijven volgen en zo nodig passende initiatieven nemen.

  TOELICHTING

  De tachograaf wordt in het wegvervoer gebruikt om de naleving van de rij- en rusttijdregels te controleren in het belang van de verkeersveiligheid, goede arbeidsomstandigheden voor de chauffeurs en eerlijke mededinging tussen vervoersondernemingen.

  Het doel van de voorgestelde verordening, die de huidige tachograafverordening van 1985 zal vervangen, is om fraude moeilijker te maken, voorschriften van sociale aard beter te handhaven en de administratieve lasten te verlichten door nieuwe technologieën ten volle te benutten en een aantal nieuwe regulerende maatregelen in te voeren.

  Na de formulering van het standpunt van het Parlement in eerste lezing door de plenaire vergadering op 3 juli 2012 zijn informele onderhandelingen met het Cypriotische voorzitterschap gestart, die zijn voortgezet met het Ierse voorzitterschap. Na drie ronden in de trialoog met het Ierse voorzitterschap bereikten de onderhandelingsteams van het Parlement en de Raad op 14 mei 2013 overeenstemming over het dossier. De tekst van de overeenkomst is op 18 juni 2013 ter goedkeuring aan de Commissie vervoer en toerisme voorgelegd en werd met een overgrote meerderheid aangenomen. Op basis van de goedkeuring door de commissie beval de voorzitter van de commissie in zijn brief aan de voorzitter van het Coreper de plenaire vergadering aan om zonder wijzigingen in te stemmen met het standpunt van de Raad in eerste lezing. Na een juridisch-linguïstische verificatie hechtte de Raad op 15 november 2013 goedkeuring aan zijn standpunt in eerste lezing en bekrachtigde hij de overeenkomst.

  Aangezien het standpunt van de Raad in eerste lezing overeenkomt met de in de trialogen bereikte overeenkomst, beveelt de rapporteur de commissie aan om hier zonder verdere wijzigingen mee in te stemmen.

  De rapporteur wenst in het bijzonder de aandacht te vestigen op de onderstaande elementen van het compromis:

  De slimme tachograaf: het Parlement steunde de invoering van de slimme tachograaf omdat het van mening is dat dit zal helpen om de handhaving van de wetgeving te verbeteren en een middel is om de administratieve lasten in verband met de tachograafverplichtingen voor de vervoersondernemingen die aan de voorschriften voldoen op middellange en lange termijn te verminderen. Tijdens de onderhandelingen werd duidelijk dat ervoor moet worden gezorgd dat de slimme tachograaf efficiënt, maar ook betaalbaar is.

  De slimme tachograaf zal twee nieuwe functionaliteiten omvatten: de communicatie op afstand voor controledoeleinden en de registratie van locatiegegevens. Behalve dat nieuwe waarborgen ten aanzien van de gegevensbescherming en de privacy zijn opgenomen, zijn deze functionaliteiten in de overeenkomst verder ontwikkeld:

  § Met betrekking tot de communicatie op afstand voor controledoeleinden bevat de tekst nu een uitputtende lijst van elementen die moeten worden doorgegeven aan controleambtenaren. Het is duidelijk gemaakt dat de communicatie op afstand voor controledoeleinden in geen enkel geval kan leiden tot automatische boetes of sancties voor de bestuurder of de onderneming;

  § De lidstaten zijn verplicht om hun controlerende ambtenaren vóór een vastgestelde tijdslimiet te voorzien van uitrusting voor de communicatie op afstand. In onze eerste lezing was reeds duidelijk dat het voor het onderhandelingsteam van het Parlement moeilijk zou zijn om akkoord te gaan met de invoering van de slimme tachograaf indien de lidstaten zich er niet toe zouden verbinden en bereid zouden zijn om hun controleambtenaren uit te rusten met de benodigde apparatuur voor communicatie op afstand. Tijdens de onderhandelingen is ons doel geweest om ervoor te zorgen dat het mechanisme voor de communicatie op afstand is gebaseerd op een vereenvoudigde, en derhalve betaalbare, technologie die de benodigde investeringen door de lidstaten zo veel mogelijk beperkt;

  § Met betrekking tot de registratie van locatiegegevens zijn, om de controle te versterken, meer punten ingevoerd dan alleen het begin en einde van de dagelijkse werktijd. De registratie zal automatisch plaatsvinden na drie uur ononderbroken rijtijd. Het te gebruiken satellietsignaal zal kosteloos zijn;

  § Tijdslimiet voor de invoering van de slimme tachograaf: de Commissie heeft 48 maanden voorgesteld, maar de Raad en het Parlement zijn een termijn van 36 maanden overeengekomen om de slimme tachograaf in het verkeer te brengen;

  § Gebruik van intelligente vervoerssystemen (ITS): de overeengekomen tekst maakt het gebruik van ITS-interfaces niet verplicht, maar voorziet erin dat elke slimme tachograaf die is verbonden met een ITS-applicatie na 36 maanden gebruik moet maken van een gestandaardiseerde interface.

  De eisen aan de tachograaf zijn nader gespecificeerd en omvatten nu specifieke verwijzingen naar concurrentie in de markt van fabrikanten.

  § Intellectuele-eigendomsrechten: er moet eerlijke concurrentie mogelijk zijn in de ontwikkeling van toepassingen voor de tachograaf en daarom moeten intellectuele-eigendomsrechten of octrooien die verband houden met de overdracht van gegevens in of uit de tachograaf voor iedereen beschikbaar zijn zonder dat er royalty's voor hoeven te worden betaald (gebruik van open standaarden);

  § Gebruik van externe apparaten: er kan worden voorzien in de functionaliteiten van de slimme tachografen door het gebruik van externe apparaten.

  Ook zijn nieuwe bepalingen inzake de functies van de tachograaf, de te registeren gegevens, waarschuwingen en de weergave van informatie voor de bestuurder in de tekst van de verordening opgenomen.

  Verbeterde waarborgen ten aanzien van de gegevensverwerking en de privacy: De tekst voert nieuwe waarborgen in nadat het Parlement in zijn standpunt in eerste lezing zijn zorgen hierover had geuit. In hoofdstuk I is een specifiek artikel over gegevensbescherming toegevoegd dat betrekking heeft op "Beginselen, toepassingsgebied en eisen".

  Installatie op bestaande vrachtwagens: Gezien de complexiteit van het controleren van drie verschillende typen tachografen (analoge, digitale en de nieuwe slimme tachografen) en gelet op de doelstellingen van de herziening van de wetgeving, heeft het onderhandelingsteam van het Parlement aangedrongen op de opneming in de tekst van een bepaling inzake installatie op bestaande vrachtwagens. Het resultaat is dat alle voertuigen vijftien jaar nadat de slimme tachograaf in het verkeer is gebracht moeten zijn voorzien van een dergelijke tachograaf.

  Controleambtenaren: De rol van de controleambtenaren is versterkt, met name door de invoering van een nieuw, specifiek artikel. Om de bestaande problemen met de verschillende manieren waarop de wetgeving wordt toegepast, die het gevolg zijn van de zeer uiteenlopende opleidingsniveaus van de controleambtenaren in de EU, te boven te komen, zal de Commissie de inhoud van deze opleiding vaststellen, die een gemeenschappelijke interpretatie van de sociale wetgeving zal omvatten.

  Tijdelijke kaarten: De controle van buitenlandse bestuurders zal worden verbeterd door deze bestuurders toe te staan digitale tachografen te gebruiken.

  Verantwoordelijkheid van vervoersondernemingen: Deze bepaling is gewijzigd om de tekst duidelijker te maken wat betreft de verlichtingen en aansprakelijkheden van de ondernemingen.

  Het voorstel om de rijbewijzen en de bestuurderskaarten te integreren werd in dit stadium als onvoldoende rijp beoordeeld en is geschrapt uit de tekst.

  Verordening 561/2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer: De belangrijkste zorg van het onderhandelingsteam van het Parlement was om ervoor te zorgen dat de wetgeving van toepassing is op "beroepsbestuurders". De overeengekomen tekst maakt het gebruik van tachografen niet verplicht voor vrachtwagens lichter dan 7,5 t die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, uitrusting of machines die de bestuurder nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep en die enkel in een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van de onderneming worden gebruikt en alleen op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is (niet-beroepsbestuurders).

  Wat betreft de nationale uitzonderingen van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 561/2006, volgt de overeengekomen tekst het voorstel van de Commissie om deze straal in enkele gevallen van de huidige 50 km te vergroten tot 100 km.

  Gezien het bovenstaande, beveelt de rapporteur de commissie aan om zonder verdere wijzigingen in te stemmen met het standpunt van de Raad in eerste lezing.

  PROCEDURE

  Titel

  Voorstel voor een Verordening (EEG) nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006

  Document- en procedurenummers

  11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD)

  Datum eerste lezing EP – P-nummer

  3.7.2012                     T7-0271/2012

  Voorstel van de Commissie

  COM(2011)0451 - C7-0205/2011

  Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

  21.11.2013

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  TRAN

  21.11.2013

   

   

   

  Rapporteur(s)

         Datum benoeming

  Silvia-Adriana Ţicău

  30.8.2011

   

   

   

  Behandeling in de commissie

  26.11.2013

   

   

   

  Datum goedkeuring

  17.12.2013

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  36

  4

  2

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

  Markus Ferber, Zita Gurmai, Sabine Wils, Karim Zéribi

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

  Jacky Hénin, Ivo Strejček

  Datum indiening

  19.12.2013