RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere

19.12.2013 - (11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD)) - ***II

Comisia pentru transport și turism
Raportoare: Silvia-Adriana Țicău


Procedură : 2011/0196(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0471/2013

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere

(11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11532/4/2013 – C7-0410/2013),

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 7 decembrie 2011[1],

–   având în vedere avizul Autorității europene pentru protecția datelor din 5 octombrie 2011[2],

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere poziția sa în primă lectură[3] referitoare la propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0451),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A7-0471/2013),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  • [1]  JO C 43, 15.2.2012, p. 79.
  • [2]  JO C 37, 10.2.2012, p. 6.
  • [3]  JO C 349 E, 29.11.2013, p. 105.

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei privind Regulamentul (CE) nr. 561/2006

Pentru a asigura punerea în aplicare efectivă și uniformă a legislației privind perioadele de conducere și perioadele de repaus, Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a respectivei legislații și, dacă este cazul, va lua inițiativele corespunzătoare.

EXPUNERE DE MOTIVE

Tahograful este folosit în transportul rutier pentru monitorizarea respectării normelor privind timpul de conducere și perioadele de repaus, în vederea asigurării siguranței rutiere, a condițiilor de lucru decente pentru conducătorii auto și a concurenței echitabile între întreprinderile de transport.

Scopul regulamentului propus, care îl va înlocui pe cel actual datând din anul 1985, este reducerea posibilităților de a comite o fraudă, aplicarea mai eficientă a normelor sociale și reducerea sarcinii administrative prin valorificarea deplină a noilor tehnologii și introducerea unei serii de noi măsuri de reglementare.

În urma adoptării în plen a poziției Parlamentului în primă lectură la 3 iulie 2012, au început negocierile neoficiale cu președinția Ciprului, acestea fiind continuate apoi cu președinția irlandeză. După trei runde de trilog cu președinția irlandeză, echipele de negociere ale Parlamentului și ale Consiliului au ajuns la un acord privind acest dosar la data de 14 mai 2013. Textul acordului a fost prezentat comisiei TRAN pentru un vot de aprobare la 18 iunie 2013 și a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare. Pe baza aprobării comisiei, președintele acesteia a solicitat într-o scrisoare președintelui Coreper să recomande plenului aprobarea poziției Consiliului în primă lectură fără modificare. În urma verificării juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură confirmând acordul la 15 noiembrie 2013.

Având în vedere că prima poziție a Consiliului este în conformitate cu acordul atins în triloguri, raportoarea recomandă comisiei să o accepte fără modificări ulterioare.

Raportoarea ar dori să sublinieze în special următoarele puncte ale compromisului:

Tahograful inteligent: Parlamentul a sprijinit introducerea tahografului inteligent, deoarece consideră că acesta va contribui la îmbunătățirea punerii în aplicare a legislației și va fi un mijloc de reducere, pe termen mediu și lung, a nivelului sarcinii administrative legate de obligațiile privind tahografele pentru societățile de transport care respectă legea. În timpul negocierilor a fost precizat faptul că trebuie să se asigure că tahograful inteligent este eficient, însă la un preț accesibil.

Tahograful inteligent va include două noi funcții: comunicarea de la distanță, utilizată pentru a efectua controale, și înregistrarea datelor de localizare. Pe lângă introducerea de noi garanții legate de protecția datelor și confidențialitate, acordul a elaborat mai pe larg aceste funcții:

 În ceea ce privește comunicarea la distanță pentru efectuarea de controale: textul conține o listă exhaustivă a elementelor care trebuie transmise ofițerilor de control. S-a precizat faptul că în niciun caz comunicarea la distanță nu poate duce la amenzi sau sancțiuni automate pentru conducătorul auto sau întreprindere.

 Există obligația ca statele membre să își doteze ofițerii de control cu echipamente de comunicare la distanță înaintea unui termen stabilit. Deja de la prima lectură, a fost clar faptul că echipa de negociere a Parlamentului va întâmpina dificultăți în a accepta introducerea tahografului inteligent în cazul în care statele membre nu erau hotărâte și dispuse să își doteze ofițerii de control cu echipamentele de comunicare la distanță necesare. În timpul negocierilor am urmărit să ne asigurăm de faptul că mecanismul de comunicare la distanță este bazat pe o tehnologie simplificată, și deci accesibilă, care limitează investițiile statelor membre cât se poate de mult.

 În ceea ce privește înregistrarea datelor de localizare, au fost introduse mai multe puncte decât începutul și sfârșitul perioadei zilnice de muncă, pentru o mai bună aplicare a controalelor. Înregistrarea se realizează automat după trei ore de condus continuu. Semnalul prin satelit care urmează să fie utilizat va fi gratuit.

 Termenul pentru introducerea tahografului inteligent: Comisia a propus 48 de luni, iar în final Consiliul și Parlamentul au convenit un termen de 36 de luni pentru introducerea pe piață a tahografului inteligent.

 Utilizarea informaticii: textul convenit nu impune utilizarea obligatorie a interfețelor informatice, însă prevede ca după o perioadă de 36 de luni, toate tahografele conectate la o aplicație informatică să utilizeze o interfață standardizată.

Cerințele privind tahografele au fost elaborate mai pe larg și includ acum referiri specifice la concurența de pe piața producătorilor:

 Drepturi de proprietate intelectuală: pentru a permite concurența echitabilă în dezvoltarea aplicațiilor legate de tahograf, drepturile de proprietate intelectuală sau brevetele legate de transmiterea datelor în sau din tahograf ar trebui să fie disponibile tuturor cu scutire de redevențe (utilizarea standardelor deschise).

 Utilizarea echipamentelor externe: funcțiile tahografelor inteligente pot fi asigurate prin utilizarea echipamentelor externe.

De asemenea, în textul regulamentului au fost incluse noi dispoziții privind funcțiile tahografelor, datele care urmează să fie înregistrate, avertismentele și afișarea informațiilor destinate conducătorului auto.

Garanții îmbunătățite în ceea ce privește protecția datelor și confidențialitatea: textul introduce noi garanții ca urmare a preocupărilor exprimate de Parlament în poziția sa în prima lectură. Un articol specific privind protecția datelor a fost introdus la capitolul I, referitor la principii, domeniu de aplicare și cerințe.

Modernizarea: având în vedere complexitatea controlării a trei tipuri diferite de tahografe (analogic, digital și noul tahograf inteligent) și ținând seama de obiectivele reformării legislației, echipa de negociere a Parlamentului a insistat asupra includerii în text a unei dispoziții referitoare la modernizare. Prin urmare, la 15 ani după introducerea tahografului inteligent pe piață, toate vehiculele ar trebui să fie dotate cu un astfel de tahograf.

Ofițerii de control: rolul acestora a fost consolidat, în special prin introducerea unui nou articol specific. Pentru a depăși problemele existente legate de disparitățile la aplicarea legislației din cauza nivelurilor diferite ale cursurilor de formare urmate de ofițerii de control în UE, Comisia va stabili conținutul acestor cursuri de formare, incluzând și o interpretare comună a legislației sociale.

Cardurile temporare: controlarea conducătorilor auto nerezidenți va fi îmbunătățită acordându-le acestora permisiunea de a utiliza tahografe digitale.

Responsabilitatea companiilor de transport: această dispoziție a fost modificată pentru ca textul să fie mai clar în ceea ce privește obligațiile și răspunderea companiilor.

S-a considerat că propunerea privind fuzionarea permiselor de conducere cu cardurile conducătorilor auto nu a atins un grad de maturitate suficient până în momentul de față, astfel că aceasta a fost eliminată din text.

Regulamentul 561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere: principala preocupare a echipei de negociere a Parlamentului a fost aceea de a se asigura că legislația se aplică „conducătorilor auto profesioniști”. Textul convenit nu impune obligativitatea utilizării tahografelor pentru vehiculele mai mici de 7,5 t utilizate pentru transportul de materiale, echipamente sau mașini utilizate de conducătorul auto în exercitarea profesiei sale și care sunt utilizate numai pe o rază de 100 km de la sediul întreprinderii și cu condiția ca principala activitate a conducătorului auto să nu fie cea de conducere a vehiculului (conducători auto care nu sunt profesioniști).

În ceea ce privește derogările naționale menționate la articolul 13 din Regulamentul 561/2006, textul convenit urmează propunerea Comisiei de a crește raza de la valoarea actuală de 50 km la 100 km în unele cazuri.

Având în vedere cele de mai sus, raportoarea îi recomandă comisiei să accepte poziția Consiliului la prima lectură fără alte modificări.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și modificarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006

Referințe

11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD)

Data primei lecturi a PE

3.7.2012 T7-0271/2012

Propunerea Comisiei

COM(2011)0451 - C7-0205/2011

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

21.11.2013

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

TRAN

21.11.2013

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Silvia-Adriana Țicău

30.8.2011

 

 

 

Examinare în comisie

26.11.2013

 

 

 

Data adoptării

17.12.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Markus Ferber, Zita Gurmai, Sabine Wils, Karim Zéribi

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jacky Hénin, Ivo Strejček

Data depunerii

19.12.2013