NÁVRH ODPORÚČANIA DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

  19.12.2013 - (11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD)) - ***II

  Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  Spravodajkyňa: Silvia-Adriana Ţicău


  Postup : 2011/0196(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0471/2013
  Predkladané texty :
  A7-0471/2013
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy

  (11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD))

  (Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11532/4/2013 – C7-0410/2013),

  –   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 7. decembra 2011[1],

  –   so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov   z 5. októbra 2011[2],

  –   po porade s Výborom regiónov,

  –   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[3] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0451),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0471/2013),

  1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

  2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

  3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

  4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

  5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

  6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 79.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 37, 10.2.2012, s. 6.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 349 E, 29.11.2013, s. 105.

  PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

  Vyhlásenie Komisie k nariadeniu (ES) č. 561/2006

  S cieľom zabezpečiť účinné a jednotné vykonávanie právnych predpisov pre čas jazdy a čas odpočinku bude Komisia naďalej dôkladne monitorovať uplatňovanie týchto právnych predpisov a v prípade potreby prijme príslušné iniciatívy.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Tachografy sa v cestnej doprave používajú na monitorovanie dodržiavania pravidiel pre čas jazdy a čas odpočinku s cieľom zaistiť bezpečnosť cestnej premávky, dôstojné pracovné podmienky vodičov a spravodlivú hospodársku súťaž medzi dopravnými podnikmi.

  Cieľom navrhovaného nariadenia, ktorým sa nahrádza súčasné nariadenie z roku 1985, je sťažiť podvodné konanie, lepšie presadzovať sociálne pravidlá a znížiť administratívnu záťaž pomocou plného využívania nových technológií a zavedenia niekoľkých nových regulačných opatrení.

  Po prijatí pozície Parlamentu v pléne v prvom čítaní 3. júla 2012 sa začali neformálne rokovania s cyperským predsedníctvom a pokračovali s írskym predsedníctvom. Po troch kolách trialógov s írskym predsedníctvom dospeli 14. mája 2013 rokovacie skupiny Parlamentu a Rady k vzájomnej dohode. Znenie dohody bolo Výboru pre dopravu a cestovný ruch predložené na hlasovanie o schválení 18. júna 2013, keď ho schválila prevažná väčšina. Predseda výboru sa na základe súhlasu výboru zaviazal vo svojom liste predsedovi Výboru stálych predstaviteľov vlád členských štátov odporučiť plénu schválenie pozície Rady v prvom čítaní bezo zmeny. Po právnom a lingvistickom overení textu Rada prijala pozíciu v prvom čítaní, ktorou 15. novembra 2013 dohodu potvrdila.

  Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou dosiahnutou v trialógoch, spravodajkyňa odporúča výboru jej prijatie bez ďalších zmien.

  Spravodajkyňa by chcela poukázať najmä na tieto body kompromisu:

  Inteligentné tachografy: Parlament podporil zavedenie inteligentných tachografov, pretože sa domnieva, že to pomôže zlepšiť presadzovanie právnych predpisov a bude prostriedkom na zníženie administratívnej záťaže spojenej so záväzkami vyhovujúcich dopravných spoločností v súvislosti s tachografmi v strednodobom a dlhodobom horizonte. Počas rokovaní sa objasnilo, že je potrebné zabezpečiť, aby boli inteligentné tachografy účinné, ale za primerané náklady.

  Inteligentné tachografy budú obsahovať dve nové funkcie: diaľkovú komunikáciu na kontrolné účely a zaznamenávanie údajov o polohe. Okrem doplnenia nových záruk v súvislosti s ochranou údajov a ochranou súkromia sa v dohode tieto funkcie definovali bližšie:

   V súvislosti s diaľkovou komunikáciou na kontrolné účely: súčasný text obsahuje podrobný zoznam prvkov, ktoré sa majú poskytnúť kontrolórom. Ujasnilo sa, že v nijakom prípade nesmie diaľková komunikácia viesť k automatickým pokutám alebo sankciám pre vodiča alebo podnik.

   Členské štáty sú povinné vybaviť do stanoveného termínu svojich kontrolórov na účely diaľkovej komunikácie. Už v našom prvom čítaní bolo zrejmé, že pre rokovaciu skupinu Parlamentu by bolo komplikované prijať zavedenie inteligentných tachografov, ak by na strane členských štátov neexistovala povinnosť a ochota vybaviť svojich kontrolórov potrebným zariadením na diaľkovú komunikáciu. Počas rokovaní bolo naším cieľom zaistiť, aby sa mechanizmus diaľkovej komunikácie zakladal na zjednodušenej technológii, ktorá je v dôsledku toho dostupná za prijateľné náklady a v najväčšej možnej miere obmedzí investície členských štátov.

   V súvislosti so zaznamenávaním údajov o polohe sa na účely lepšieho presadzovania kontrol zaviedlo viac bodov než len začiatok a koniec dennej pracovnej doby. Zaznamenávanie sa uskutočňuje automaticky po troch hodinách nepretržitej jazdy. Satelitný systém, ktorý sa bude používať, bude bezplatný.

   Konečná lehota na zavedenie inteligentných tachografov: Komisia navrhla 48 mesiacov a Rada a Parlament sa napokon dohodli, že lehota na uvedenie inteligentných tachografov na trh bude 36 mesiacov.

   Využitie inteligentného dopravného systému: Podľa dohodnutého znenia nie je používanie rozhrania inteligentného dopravného systému povinné, stanovuje sa však, že po 36 mesiacoch by mali všetky inteligentné tachografy prepojené s aplikáciou inteligentného dopravného systému používať štandardizované rozhranie.

  Vytvorili sa ďalšie podrobné požiadavky na tachografy, pričom teraz zahŕňajú osobitné odkazy vo vzťahu k hospodárskej súťaži na trhu výrobcov:

   Práva duševného vlastníctva: S cieľom umožniť spravodlivú súťaž v súvislosti s vývojom aplikácií týkajúcich sa tachografov by práva alebo patenty v oblasti duševného vlastníctva týkajúce sa prenosu údajov do tachografov alebo z nich mali byť dostupné pre všetkých bez toho, aby sa za ne vyberali licenčné poplatky (používanie otvorených noriem).

   Využitie externých zariadení: Funkcie inteligentných tachografov možno zaistiť využívaním externých zariadení.

  Do textu nariadenia sa zahrnuli aj nové ustanovenia o funkciách tachografov, o údajoch, ktoré sa majú zaznamenávať, o výstrahách a zverejňovaní informácií vodičovi.

  Zlepšené záruky v súvislosti s ochranou údajov a ochranou súkromia: V texte sa uvádzajú nové záruky na základe pochybností, ktoré Parlament vyjadril vo svojej pozícii v prvom čítaní. Do kapitoly I, ktorá sa zaoberá zásadami, rozsahom pôsobnosti a požiadavkami, bol vložený osobitný článok o ochrane údajov.

  Dodatočná montáž: Vzhľadom na zložitosť kontroly troch rozličných typov tachografov (analogické, digitálne a nové inteligentné tachografy) a s ohľadom na ciele reformy právnych predpisov trvala rokovacia skupina Parlamentu na tom, aby sa do textu začlenilo ustanovenie o dodatočnej montáži. Do 15 rokov po uvedení inteligentných tachografov na trh by teda mali byť vybavené takýmto tachografom všetky vozidlá.

  Kontrolóri: Posilnila sa ich úloha, predovšetkým zavedením osobitného nového článku. S cieľom prekonať existujúce problémy týkajúce sa nejednotného uplatňovania právnych predpisov v dôsledku výrazne odlišných úrovní odbornej prípravy kontrolných úradníkov v EÚ Komisia stanoví obsah tejto prípravy, ktorý bude zahŕňať jednotný výklad právnych predpisov v sociálnej oblasti.

  Dočasné záznamy: Kontrola vodičov, ktorí nie sú občania príslušného členského štátu, sa zlepší tým, že sa im umožní používanie digitálnych tachografov.

  Zodpovednosť dopravných spoločností: Účelom zmeny tohto ustanovenia je objasnenie textu v súvislosti s povinnosťami a zodpovednosťou spoločností.

  Návrh na zlúčenie vodičských preukazov a kariet vodiča sa v tomto štádiu vyhodnotil ako nedostatočne rozvinutý a z textu sa vypustil.

  Nariadenie č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy: Hlavným bodom rokovacej skupiny Parlamentu bolo zaistiť uplatňovanie právnych predpisov na „profesionálnych vodičov“. Podľa dohodnutého znenia používanie tachografov nie je povinné pre nákladné vozidlá nepresahujúce 7,5 tony využívané na prepravu materiálu, zariadení alebo strojov, ktoré vodič používa počas svojej práce a ktoré sa používajú iba v okruhu 100 kilometrov od základne podniku, vždy pod podmienkou, že vedenie vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť vodiča (nie je profesionálny vodič).

  V súvislosti s vnútroštátnymi výnimkami podľa článku 13 nariadenia č. 561/2013 sa v dohodnutom znení uplatňuje návrh Komisie zvýšiť v niektorých prípadoch okruh zo súčasných 50 na 100 kilometrov.

  Spravodajkyňa s ohľadom na uvedené informácie odporúča výboru schváliť pozíciu Rady v prvom čítaní bez ďalšej zmeny.

  POSTUP

  Názov

  Zmena a doplnenie nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006

  Referenčné čísla

  11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD)

  Dátum prvého čítania EP– Číslo P

  3.7.2012                     T7-0271/2012

  Text predložený Komisiou

  COM(2011)0451 - C7-0205/2011

  Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

  21.11.2013

  Gestorský výbor

  dátum oznámenia na schôdzi

  TRAN

  21.11.2013

   

   

   

  Spravodajkyňa

  dátum vymenovania

  Silvia-Adriana Ţicău

  30.8.2011

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  26.11.2013

   

   

   

  Dátum prijatia

  17.12.2013

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania:

  +:

  –:

  0:

  36

  4

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Markus Ferber, Zita Gurmai, Sabine Wils, Karim Zéribi

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jacky Hénin, Ivo Strejček

  Dátum predloženia

  19.12.2013