PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom

19.12.2013 - (11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD)) - ***II

Odbor za promet in turizem
Poročevalka: Silvia-Adriana Ţicău


Postopek : 2011/0196(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0471/2013
Predložena besedila :
A7-0471/2013
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom

(11532/4/2013 – C7‑0410/2013 – 2011/0196(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (11532/4/2013 – C7‑0410/2013),

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 7. decembra 2011[1],

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 5. oktobra 2011[2],

–   po posvetovanju z Odborom regij,

–   ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi[3] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0451),

–   ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 72 Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A7-0471/2013)

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  upošteva izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

5.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  • [1]  UL C 43, 15.2.2012, str. 79.
  • [2]  UL C 37, 10.2.2012, str. 6.
  • [3]  UL C 349 E, 29.11.2013, str. 105.

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije o Uredbi (ES) št. 561/2006

Da bi zagotovila učinkovito in enotno izvajanje zakonodaje o času vožnje in času počitka, bo Komisija še naprej pozorno spremljala izvajanje te zakonodaje in po potrebi dala ustrezne pobude.

OBRAZLOŽITEV

Tahograf se uporablja v cestnem prometu za nadzor skladnosti s pravili o času vožnje in času počitka za zagotovitev varnosti v cestnem prometu, dostojnih delovnih pogojev za voznike in poštene konkurence med prevoznimi podjetji.

Cilj predlagane uredbe, ki bo nadomestila uredbo iz leta 1985, je otežiti goljufije, dosledneje izvajati socialne predpise in zmanjšati upravno obremenitev s celovito uporabo novih tehnologij in z uvedbo nekaterih novih regulativnih ukrepov.

Po sprejetju stališča Parlamenta iz prve obravnave na plenarnem zasedanju 3. julija 2012 so se začela neformalna pogajanja s ciprskim predsedstvom in se nadaljevala z irskim predsedstvom. Po treh krogih tristranskih pogovorov z irskim predsedstvom sta pogajalski skupini Parlamenta in Sveta 14. maja 2013 dosegli dogovor o zadevi. Besedilo dogovora je bilo 18. junija 2013 predloženo odboru TRAN v glasovanje in je bilo z veliko večino potrjeno. Na podlagi potrditve odbora je njegov predsednik v pismu predsedniku Coreperja navedel, da bo na plenarnemu zasedanju predlagal, naj se stališče Sveta odobri v prvi obravnavi brez predlogov sprememb. Po pregledu pravnikov lingvistov je Svet 15. novembra 2013 sprejel svoje stališče v prvi obravnavi, s čimer je potrdil dogovor.

Poročevalka odboru predlaga, naj sprejme stališče Sveta iz prve obravnave brez dodatnih predlogov sprememb, saj je v skladu z dogovorom, doseženim v tristranskih pogovorih.

Poudariti želi zlasti naslednje dele kompromisa:

Pametni tahografi: Parlament je podprl uvedbo pametnih tahografov, saj meni, da bodo pomagali izboljšati izvajanje zakonodaje ter srednje- in dolgoročno zmanjšati upravno obremenitev, ki jo imajo glede tahografov prevozna podjetja, ki upoštevajo pravila. Med pogajanji je bilo jasno izraženo, da je treba zagotoviti, da bodo pametni tahografi učinkoviti, a cenovno dostopni.

Pametni tahografi bodo imeli dve novi funkciji: komunikacijo na daljavo za namene nadzora in zapisovanje podatkov o lokaciji. Poleg uvedbe novih jamstev v zvezi z varstvom podatkov in zasebnosti so v dogovoru podrobneje izoblikovane še te funkcije:

 Glede komunikacije na daljavo za namene nadzora: besedilo zdaj vsebuje izčrpen seznam elementov, ki jih je treba posredovati inšpektorjem. Jasno je izraženo, da komunikacija na daljavo za namene nadzora ne more v nobenem primeru samodejno pomeniti globe ali kazni za voznika ali podjetje.

 Države članice so obvezane, da inšpektorjem pred določenim rokom priskrbijo opremo za komunikacijo na daljavo. Že v prvi obravnavi je bilo jasno, da bo pogajalska skupina Parlamenta težko sprejela uvedbo pametnih tahografov, če države članice ne bodo pripravljene opremiti inšpektorjev s potrebnimi napravami za komunikacijo na daljavo. Med pogajanji smo si prizadevali zagotoviti, da bi mehanizem za komunikacijo na daljavo temeljil na poenostavljeni in posledično cenovno dostopni tehnologiji, ki v največji možni meri omejuje naložbe držav članic.

 Glede zapisovanja podatkov o lokaciji so poleg začetka in konca delovnega dne uvedene dodatne točke za boljše izvajanje nadzora. Zapisovanje se opravi samodejno po treh urah neprekinjene vožnje. Uporaba satelitskega signala bo brezplačna.

 Rok za uvedbo pametnih tahografov: Komisija je predlagala 48 mesecev, Svet in Parlament pa sta za uvedbo pametnih tahografov na trg skupaj določila 36-mesečni rok.

 Uporaba inteligentnega prometnega sistema: dogovorjeno besedilo ne določa obvezne uporabe inteligentnega prometnega sistema, predvideva pa, da morajo po 36 mesecih vsi tahografi, povezani z aplikacijami inteligentnega prometnega sistema, uporabljati standardizirani vmesnik.

Zahteve glede tahografov so zdaj podrobneje izoblikovane in posebej obravnavajo tudi konkurenco med proizvajalci:

 Pravice intelektualne lastnine: da bi se omogočila poštena konkurenca pri razvoju aplikacij, povezanih s tahografom, bi morale biti pravice intelektualne lastnine ali patenti, povezani s prenosom podatkov na tahograf ali z njega, brezplačno na voljo vsem (uporaba odprtih standardov).

 Uporaba zunanjih naprav: funkcije pametnih tahografov se lahko zagotovijo z uporabo zunanjih naprav.

V besedilo uredbe so vključene tudi nove določbe o funkcijah tahografov, podatkih, ki se zapisujejo, opozorilih in prikazovanju informacij voznikom.

Izboljšana jamstva glede varstva podatkov in zasebnosti: zaradi zaskrbljenosti, ki jo je Parlament izrazil v stališču iz prve obravnave, so v besedilo uvedena nova jamstva. V poglavje I, ki obravnava načela in področje uporabe, je bil vključen poseben člen o varstvu podatkov.

Naknadno opremljanje: glede na kompleksnost nadzora nad tremi različnimi vrstami tahografov (analognimi, digitalnimi in novimi pametnimi) ter cilje zakonodajne reforme je pogajalska skupina Parlamenta vztrajala, da se v besedilo vključi določba o naknadnem opremljanju. Zato bi morala biti 15 let po uvedbi pametnih tahografov na trg vsa vozila opremljena z njimi.

Inšpektorji: njihova vloga je okrepljena, zlasti z uvedbo novega posebnega člena. Da bi Komisija odpravila obstoječe težave zaradi razhajanj v uporabi zakonodaje, ki so posledica zelo različnih usposabljanj za inšpektorje v EU, bo določila vsebino teh usposabljanj, ki bo vključevala tudi enotno razlago socialne zakonodaje.

Začasne kartice: nadzor nad nerezidenčnimi vozniki bo boljši, ker bodo lahko uporabljali digitalne tahografe.

Odgovornost prevoznih podjetij: ta določba je bila spremenjena, da je besedilo v zvezi z obveznostmi in odgovornostjo podjetij jasnejše.

Predlog, da se vozniška dovoljenja združijo z vozniškimi karticami, na tej točki še ni dovolj zrel in je bil zato črtan iz besedila.

Uredba (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom: pogajalska skupina Parlamenta je predvsem želela zagotoviti, da zakonodaja velja za poklicne voznike. V dogovorjenem besedilu tahografi niso obvezni za vozila, lažja od 7,5 t, ki se uporabljajo za prevoz materiala, opreme ali strojev za voznikovo uporabo pri njegovem delu znotraj območja s polmerom 100 km od sedeža podjetja, in le, če vožnja z vozilom ni voznikova glavna dejavnost (neprofesionalni vozniki).

V zvezi z izjemami iz člena 13 Uredbe (ES) št. 561/2006 dogovorjeno besedilo upošteva predlog Komisije, da se v nekaterih primerih polmer območja s sedanjih 50 razširi na 100 km.

Glede na navedeno poročevalka odboru predlaga, naj sprejme stališče Sveta iz prve obravnave brez dodatnih predlogov sprememb.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006

Referenčni dokumenti

11532/4/2013 – C7-0410/2013 – 2011/0196(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

3.7.2012                     T7-0271/2012

Predlog Komisije

COM(2011)0451 - C7-0205/2011

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

21.11.2013

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

21.11.2013

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Silvia-Adriana Ţicău

30.8.2011

 

 

 

Obravnava v odboru

26.11.2013

 

 

 

Datum sprejetja

17.12.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

4

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Markus Ferber, Zita Gurmai, Sabine Wils, Karim Zéribi

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jacky Hénin, Ivo Strejček

Datum predložitve

19.12.2013