ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация

19.12.2013 - (13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE)) - ***

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Амалия Сартори
(Опростена процедура – член 46, параграф 1 от Правилника за дейността)

Процедура : 2013/0282(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0473/2013
Внесени текстове :
A7-0473/2013
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация

(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация (13152/2013),

–   като взе предвид Решение 2000/742/ЕО на Съвета от 16 ноември 2000 г. относно сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация,

–   като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 186 и член 218, параграф 6, алинея 2, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0370/2013),

–   като взе предвид член 81, член 90, параграф 7 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по външни работи и на комисията по бюджети (A7-0473/2013),

1.  дава своето одобрение за подновяване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Руската федерация.

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (12.12.2013)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно проекторешението на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация
(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

Докладчик по становище: Либор Роучек

КРАТКА ОБОСНОВКА

Науката и технологиите са едни от най-динамично развиващите се сектори на сътрудничество между Европейския съюз и Русия и това се основава на общи интереси в сферата на насърчаването на иновациите и икономическата конкурентоспособност. Близкото сътрудничество в областта на изследователската дейност и технологиите, подкрепено със солиден опит в съвместни проекти и други общи дейности, е ключов елемент от стратегическото партньорство между ЕС и Русия и допринася за постигането на целите на партньорството за модернизация.

Правната рамка за сътрудничество е установена със Споразумението за научно и техническо сътрудничество между ЕС и Русия, сключено през 2000 г. и подновено за срок от пет години с Решение 2009/313/ЕО от 30 март 2009 г.

Предложеното решение за удължаване на споразумението за още пет години в настоящия му вид ще позволи на ЕС и Русия да задълбочат още повече двустранните отношения в сферата на науката и технологиите.

Подновяването на Споразумението за научно и техническо сътрудничество е също така от голяма важност в контекста на продължаващите преговори за споразумение за визови облекчения между ЕС и Русия. Евентуалното опростяване на визовите процедури би се отразило положително на мобилността в сферата на изследователската дейност и науката и би способствало за ефективното прилагане на Споразумението за научно и техническо сътрудничество, като в същото време би допринесло за постигането на по-общата цел за по-здрави политически, икономически и културни връзки между ЕС и Русия.

Положителните резултати от сътрудничеството в областта на науката и технологиите са доказателство за потенциала на партньорството между ЕС и Русия за осигуряване на осезаеми и взаимно изгодни резултати. Ето защо подновяването на Споразумението за научно и техническо сътрудничество в настоящия му вид би могло да осигури така необходимия тласък на продължаващите преговори за ново, изчерпателно споразумение между ЕС и Русия, което се очаква да замени съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество.

******

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да предложи на Парламента да даде своето одобрение.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

1

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ivo Vajgl

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Ivari Padar

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (28.11.2013)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация
(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

Докладчик по становище: Роландас Паксас

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 16 ноември 2000 г.[1] Съветът одобри сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация. Споразумението беше сключено с цел да насърчава, развива и улеснява сътрудничеството между страните в областта на науката и технологичното развитие. Освен това Съветът одобри подновяването на споразумението за допълнителен период от пет години през 2003[2] и 2009 г.[3] в сегашния му вид.

В своето предложение за Решение на Съвета[4] от 14 август 2013 г. Комисията предлага подновяване на споразумението за допълнителен период от пет години, като съдържанието на подновеното споразумение ще бъде идентично на съдържанието на споразумението, чийто срок изтича на 20 февруари 2014 г. На 18 октомври 2013 г. Съветът поиска от Европейския парламент да даде одобрението си за подновяването на споразумението[5].

Настоящото подновяване взема предвид препоръките, отправени от независими експерти от Европейския съюз и Руската федерация. Прегледът[6] беше извършен от двама експерти от Европейската комисия и двама експерти от руското Министерство на образованието и науката между ноември 2012 г. и март 2013 г. Експертите твърдят, че научното и технологичното сътрудничество между ЕС и Русия следва да продължи и да стане още по-интензивно, и препоръчват споразумението да бъде продължено за следващия период без никакви промени по съдържанието му. Освен това продължаването на споразумението е обвързано с официалното стартиране на „2014 г. – година на науката на ЕС–Русия“.

Общите планирани разходи за петгодишния период (2014–2019 г.) възлизат на 0,550 милиона евро. Тези разходи са предназначени главно за финансиране на прилагането на споразумението, както и за работни срещи, семинари и съвместни заседания на длъжностни лица и експерти от двете страни в Европа и Русия. Въпреки че комисията по бюджети не вижда каквито и да било пречки за подновяването на споразумението, тя би желала да изиска настоятелно от Комисията да следи внимателно средствата да се изразходват в съответствие с принципите на доброто финансово управление, и по-конкретно принципите на икономичност, ефикасност и ефективност, и в програмата да участват активно истински учени и изследователи, а не само администратори в областта на изследванията.

******

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да предложи на Парламента да даде одобрението си за подновяването на споразумението.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.11.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, George Lyon, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Klute, Paul Rübig

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Juozas Imbrasas

  • [1]  Решение 2000/742/EC на Съвета от 16 ноември 2000 г. относно сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация (ОВ L 299, 28.11.2000 г., стр. 14)
  • [2]  Решение 2003/798/ЕО на Съвета от 18 ноември 2003 г. (ОВ L 299, 18.11.2003 г., стр. 20)
  • [3]  Решение 2009/313/ЕО на Съвета от 30 март 2009 г. (ОВ L 92, 4.4.2009 г., стр. 3)
  • [4]  Предложение за Решение на Съвета, реф. 2013/0282 (NLE) – COM(2013)0583 окончателен от 14 август 2013 г.
  • [5]  Искане на Съвета от 18 октомври 2013 г. до Парламента за одобрение на проект за решение относно подновяването на споразумението, реф. 13152/2013 RECH 385 COEST 240.
  • [6]  Преглед на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Русия от 8 април 2013 г., реф. Ares(2013)2859814 – 09/08/2013 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Опростена процедура - Дата на решението

25.9.2013

Дата на приемане

16.12.2013