ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας

19.12.2013 - (13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE)) - ***

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγήτρια: Amalia Sartori
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 46, παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Διαδικασία : 2013/0282(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0473/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0473/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας

(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (13152/2013),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2000/742/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α) v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7‑0370/2013),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81, το άρθρο 90 παράγραφος 7 και το άρθρο 46 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0473/2013),

1.  εγκρίνει την ανανέωση της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (12.12.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας
(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Libor Rouček

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο χώρος της επιστήμης και τεχνολογίας αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους τομείς συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία και βασίζεται σε κοινά συμφέροντα για την προώθηση της καινοτομίας και της οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Η εντατική συνεργασία στην έρευνα και την τεχνολογία, περιλαμβανομένου ενός ικανοποιητικού ιστορικού κοινών σχεδίων και λοιπών δραστηριοτήτων συνεργασίας, συνιστά ουσιώδες στοιχείο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ρωσίας και συμβάλλει στους στόχους της εταιρικής σχέσης για τον εκσυγχρονισμό.

Το νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία καθορίζεται στη συμφωνία Ε&Τ ΕΕ-Ρωσίας, η οποία συνήφθη το 2000 και ανανεώθηκε για πέντε έτη με την απόφαση αριθ. 2009/313/ΕΚ της 30ής Μαρτίου 2009.

Η προτεινόμενη απόφαση που αφορά τη νέα ανανέωση της συμφωνίας στη σημερινή της μορφή για πέντε ακόμη έτη θα επιτρέψει στην ΕΕ και τη Ρωσία να εντατικοποιήσουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις στο πεδίο της επιστήμης και τεχνολογίας.

Η ανανέωση της συμφωνίας Ε&Τ είναι εξάλλου σημαντική στο πλαίσιο των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Η μελλοντική απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων θα επηρεάσει θετικά την κινητικότητα στον χώρο της έρευνας και της επιστήμης, και θα διευκολύνει την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας Ε&Τ και, παράλληλα, θα συμβάλει στον ευρύτερο στόχο της καθιέρωσης ισχυρότερων πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών δεσμών μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας.

Τα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας στο πεδίο της επιστήμης και τεχνολογίας καταδεικνύουν το δυναμικό που διαθέτει η εταιρική σχέση ΕΕ-Ρωσίας να παρέχει χειροπιαστά και αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα. Συνεπώς, η ανανέωση της συμφωνίας Ε&Τ στη σημερινή της μορφή θα μπορούσε επίσης να δώσει την απαιτούμενη ώθηση στις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις για μία νέα γενική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας, η οποία προβλέπεται να αντικαταστήσει τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που ισχύει σήμερα.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.12.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

1

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala, Μαριέττα Γιαννάκου, Ελένη Θεοχάρους, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Маруся Любчева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ivo Vajgl

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Cozzolino, Ivari Padar

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (28.11.2013)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας
(13152/2013 – C7-0370/2013 – 2013/0282(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Rolandas Paksas

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 16 Νοεμβρίου 2000[1] το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. Η συμφωνία αυτή συνήφθη για να ενθαρρύνει, αναπτύξει και διευκολύνει τη συνεργασία ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη στον τομέα ανάπτυξης της έρευνας και της τεχνολογίας. Επί πλέον, το Συμβούλιο ενέκρινε τις ανανεώσεις της συμφωνίας για μια πρόσθετη πενταετή περίοδο το 2003[2] και 2009[3] υπό τη σημερινή μορφή της.

Στην πρότασή της για απόφαση του Συμβουλίου[4], με ημερομηνία 14 Αυγούστου 2013, η Επιτροπή προτείνει την ανανέωση της συμφωνίας για μια πρόσθετη πενταετή περίοδο όπου το περιεχόμενο της ανανεωθείσας συμφωνίας θα είναι ακριβώς το ίδιο με το περιεχόμενο της συμφωνίας που λήγει στις 20 Φεβρουαρίου 2014. Στις 18 Οκτωβρίου 2013 το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να δώσει τη συγκατάθεσή του στην ανανέωση της συμφωνίας[5].

Η σημερινή ανανέωση λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην επανεξέταση[6] προέβησαν δυο εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δυο εμπειρογνώμονες από το Ρωσικό Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών μεταξύ Νοεμβρίου 2012 και Μαρτίου 2013. Οι εμπειρογνώμονες δηλώνουν πως η συνεργασία Ε&Τ μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας πρέπει να συνεχισθεί και να εντατικοποιηθεί περαιτέρω, συνιστούν δε την παράταση της συμφωνίας για την επόμενη περίοδο χωρίς καμία αλλαγή στο κείμενό της. Επί πλέον, η παράταση της συμφωνίας συνδέεται με την επίσημη έναρξη του «Έτους Επιστημών ΕΕ-Ρωσίας 2014».

Οι συνολικές προγραμματισθείσες δαπάνες για την πενταετία (2014-2019) ανέρχονται σε 0,550 εκατομμύρια EUR. Οι δαπάνες αυτές πρόκειται να χρηματοδοτήσουν κατά κύριο λόγο την εξυπηρέτηση της συμφωνίας καθώς και εργαστήρια, σεμινάρια και κοινές συνεδριάσεις των υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων και των δυο πλευρών στην Ευρώπη και Ρωσία. Μολονότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν βλέπει κάποιο εμπόδιο στην ανανέωση της συμφωνίας, θα ήθελε να επιμείνει στο να παρακολουθεί προσεκτικά η Επιτροπή το ότι τα κεφάλαια δαπανώνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και συγκεκριμένα τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν ενεργά πραγματικοί επιστήμονες και ερευνητές και όχι απλώς υπάλληλοι του τομέα της έρευνας.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ζητήσει από το Κοινοβούλιο να δώσει τη συγκατάθεσή του στην ανανέωση της ανωτέρω συμφωνίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.11.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, George Lyon, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann, Ивайло Калфин

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Klute, Paul Rübig

Αναπληρωτές (άρθρο 187 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Juozas Imbrasas

  • [1]  Απόφαση του Συμβουλίου 2000/742/EΚ, της 16ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (ΕΕ L 299, 28.11.2000, σ. 14)
  • [2]  Απόφαση 2003/798/ΕΚ του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2003 (ΕΕ L 299, 18.11.2003, σ. 20).
  • [3]  Απόφαση 2009/313/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 2009 (ΕΕ L 92, 4.4.2009, σ. 3)
  • [4]  Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου αριθ. διαδικασίας 2013/0282 (NLE) – COM(2013)0583 τελικό της 14ης Αυγούστου 2013
  • [5]  Αίτημα του Συμβουλίου με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2013 προς το Κοινοβούλιο για να εγκρίνει σχέδιο απόφασης σχετικά με την ανανέωση της συμφωνίας αριθ. 13152/2013 RECH 385 COEST 240.
  • [6]  Επανεξέταση της συμφωνίας Ε&Τ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας της 8ης Απριλίου 2013, αριθ. Ares(2013)2859814 – 09/08/2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

25.9.2013

Ημερομηνία έγκρισης

16.12.2013