AJÁNLÁS az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújítására vonatkozó tanácsi határozatra irányuló tervezetről

19.12.2013 - (13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE)) - ***

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Amalia Sartori
(egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 46. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2013/0282(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0473/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0473/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújítására vonatkozó tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújítására vonatkozó tanácsi határozattervezetre (13152/2013),

–   tekintettel az Európai Közösség és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött tudományos és műszaki együttműködési megállapodás megkötéséről szóló, 2000. november 16-i 2007/742/EK tanácsi határozatra,

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 186. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontja v. alpontjával összhangban a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7–0370/2013),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0473/2014),

1.  jóváhagyja a megállapodás megújítását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Orosz Föderáció kormányának és parlamentjének.

VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (12.12.2013)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

A vélemény előadója: Libor Rouček

RÖVID INDOKOLÁS

A tudomány és a technológia az Európai Unió és Oroszország közötti együttműködés egyik legdinamikusabb ágazata, amely az innováció és a gazdasági versenyképesség előmozdításának közös érdekén alapul. A kutatásra és a technológiára irányuló intenzív együttműködés – a közös projektek és egyéb együttműködési tevékenységek jelentős eredményeivel együtt – az EU és Oroszország közötti stratégiai partnerség alapvető eleme, amely hozzájárul a modernizációs partnerség célkitűzéseinek megvalósításához.

Az együttműködés jogi keretét a 2000-ben az EU és Oroszország között megkötött tudományos és technológiai megállapodás határozza meg, amelyet a 2009. március 30-i 2009/313/EK határozat öt évvel meghosszabbított.

A megállapodás további öt évvel történő meghosszabbítására irányuló határozatról szóló javaslat jelenlegi formájában lehetővé teszi, hogy az EU és Oroszország tovább erősítse a tudomány és a technológia terén fennálló kétoldalú kapcsolatait.

A tudományos és technológiai megállapodás megújítása az EU és Oroszország közötti vízumkönnyítési megállapodásról szóló tárgyalások összefüggésében is jelentőséggel bír. A vízumeljárás várható egyszerűsítése pozitív irányba mozdítaná el a tudomány és a kutatás terén meglévő mobilitást, és megkönnyítené a tudományos és technológiai megállapodás hatékony végrehajtását, ugyanakkor hozzájárulna az EU és Oroszország közötti erősebb politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok távolabbra tekintő céljának eléréséhez.

A tudományra és a technológiára irányuló együttműködés pozitív eredményei arról tanúskodnak, hogy az EU és Oroszország közötti partnerség kézzelfogható és kölcsönösen előnyös eredményekhez vezethet. Ezért a tudományos és technológiai megállapodás megújítása jelenlegi formájában az EU és Oroszország közötti új – a tervek szerint az eddigi partnerségi és együttműködési megállapodást felváltó – átfogó megállapodásra irányuló, folyamatban lévő tárgyalásokhoz is megadhatja a szükséges lendületet.

******

A Külügyi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg egyetértését.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

12.12.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

1

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Ivo Vajgl

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Andrea Cozzolino, Ivari Padar

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (28.11.2013)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről létrejött megállapodás megújítására vonatkozó tanácsi határozatra irányuló tervezetről
(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

A vélemény előadója: Rolandas Paksas

RÖVID INDOKOLÁS

A Tanács 2000. november 16-án[1] jóváhagyta az Európai Közösség és az Oroszországi Föderáció kormánya között létrejött tudományos és műszaki együttműködési megállapodás megkötését. A megállapodást a felek között a kutatás és a technológiai fejlesztés területén folytatandó együttműködés ösztönzése, fejlesztése és elősegítése céljából kötötték. A Tanács továbbá 2003-ban[2] és 2009-ben[3] a jelenlegi formában jóváhagyta a megállapodás további öt évre való megújítását.

A Bizottság a tanácsi határozatra irányuló, 2013. augusztus 14-én kelt javaslatában[4] újabb öt évre javasolja megújítani a megállapodást, olyan módon, hogy a megújítandó megállapodás tartalmilag megegyezik a 2014. február 20-án hatályát vesztő megállapodással. 2013. október 18-án a Tanács arra kéri a Parlamentet, hogy adja egyetértését a megállapodás megújításához[5].

A szóban forgó megújítás figyelembe veszi az Európai Unió és az Oroszországi Föderáció által felkért független szakértők ajánlásait. A felülvizsgálatot[6] az Európai Bizottság és az Orosz Oktatás- és Tudományügyi Minisztérium két-két szakértője végezte 2012 novembere és 2013 márciusa között. A szakértők leszögezik, hogy az EU és Oroszország közötti tudományos és technológiai együttműködést folytatni és fokozni kell, valamint javasolják, hogy a megállapodást egy újabb időszakra a szöveg módosítása nélkül hosszabbítsák meg. Ezenfelül a megállapodás hatályának meghosszabbítása az „2014 – az uniós és az orosz tudomány éve” hivatalos kezdetéhez kapcsolódik.

Az ötéves időszakra (2014–2019) tervezett kiadások teljes összege 0,55 millió euró. E kiadások elsősorban a megállapodás karbantartásának, valamint a két fél, az Unió és Oroszország hivatalnokai és szakértői munkaértekezleteinek, szemináriumainak és együttes üléseinek finanszírozására szolgálnak. Noha a Költségvetési Bizottság nem látja akadályát a megállapodás megújításának, kitart amellett, hogy a Bizottságnak gondosan nyomon kell követnie, hogy az összegeket a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel, azaz a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elveivel összhangban használják-e fel, és hogy a programban nem csak kutatási területen dolgozó tisztviselők, hanem tudósok és kutatók is tevékenyen részt vesznek-e.

******

A Költségvetési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy a megállapodás megújításához adja egyetértését.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

27.11.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, George Lyon, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Klute, Paul Rübig

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Juozas Imbrasas

  • [1]  A Tanács 2000. november 16-i 2000/742/EK határozata az Európai Közösség és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött tudományos és műszaki együttműködési megállapodás megkötéséről (HL L 299., 2000.11.28., 14. o.)
  • [2]  A Tanács 2003. november 18-i 2003/798/EK határozata (HL L 299., 2003.11.18., 20. o., magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 49. kötet, 42. o.).
  • [3]  A Tanács 2009. március 30-i 2009/313/EK határozata (HL L 92., 2009.4.4., 3. o.).
  • [4]  Tanácsi határozatra irányuló javaslat, 2013/0282(NLE)COM(2013)0583, 2013. augusztus 14-i, végleges változat.
  • [5]  A Tanács Parlamenthez intézett 2013. október 18-i kérése, amelyben kéri a megállapodás megújítására vonatkozó határozattervezet jóváhagyását, ref. 13152/2013 RECH 385 COEST 240.
  • [6]  Az Európai Unió és Oroszország közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás felülvizsgálata, 2013. április 8., ref. Ares(2013)2859814 – 2013.8.9.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

25.9.2013

Az elfogadás dátuma

16.12.2013