AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad tot vernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie

  19.12.2013 - (13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE)) - ***

  Commissie industrie, onderzoek en energie
  Rapporteur: Amalia Sartori
  (Vereenvoudigde procedure – Artikel 46, lid 1 van het Reglement)
  PR_NLE-CN_art90app

  Procedure : 2013/0282(NLE)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A7-0473/2013
  Ingediende teksten :
  A7-0473/2013
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het ontwerp van besluit van de Raad tot vernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie

  (13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

  (Raadpleging)

  Het Europees Parlement,

  –   gezien het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de vernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie (13152/2013),

  –   gezien Besluit nr. 2000/742/EG van de Raad van 16 november 2000 betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie,

  –   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 186 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7‑0370/2013),

  –   gezien artikel 81, artikel 90, lid 7, en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

  –   gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken en de Begrotingscommissie (A7-0473/2013),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan de vernieuwing van de overeenkomst;

  2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering van de Russische Federatie.

  ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN (12.12.2013)

  aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

  inzake het ontwerp van besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))Rapporteur voor advies: Libor Rouček

  BEKNOPTE MOTIVERING

  Wetenschap en technologie is een van de meest dynamische sectoren in de samenwerking tussen de Europese Unie en Rusland, gebaseerd op een gedeeld belang bij het bevorderen van innovatie en economisch concurrentievermogen. Intensieve samenwerking op het gebied van onderzoek en technologie, met een stevige traditie van gezamenlijke projecten en andere samenwerkingsactiviteiten, is een vitaal onderdeel van het strategisch partnerschap EU‑Rusland en draagt bij tot de doelstellingen van het Partnerschap voor modernisering.

  Het wettelijk kader voor deze samenwerking is de W&T-overeenkomst tussen de EU en Rusland, die in 2000 werd gesloten en bij Besluit 2009/313/EG van 30 maart 2009 met vijf jaar werd verlengd.

  Het voorgestelde besluit waarbij de overeenkomst in haar huidige vorm opnieuw voor vijf jaar wordt verlengd zal de EU en Rusland in staat stellen hun bilaterale betrekkingen op het gebied van wetenschap en technologie verder te intensiveren.

  De verlenging van de W&T-overeenkomst is ook van belang in de context van de lopende onderhandelingen over een visumversoepelingsovereenkomst tussen de EU en Rusland. De geplande vereenvoudiging van de visumprocedures zou de mobiliteit op het gebied van onderzoek en wetenschap ten goede komen en aldus een doeltreffende tenuitvoerlegging van de W&T-overeenkomst bevorderen, alsook bijdragen tot de bredere doelstelling om de politieke, economische en culturele banden tussen de EU en Rusland aan te halen.

  De gedegen resultaten van de samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie tonen aan dat het partnerschap tussen de EU en Rusland tot tastbare en wederzijds voordelige resultaten kan leiden. De verlening van de W&T-overeenkomst in haar huidige vorm kan ook een dringend noodzakelijke impuls geven aan de lopende onderhandelingen over een nieuwe brede overeenkomst tussen de EU en Rusland die de bestaande partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst moet vervangen.

  ******

  De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie het Parlement voor te stellen zijn goedkeuring te geven.

  UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

  Datum goedkeuring

  12.12.2013

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  34

  1

  6

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

  Ivo Vajgl

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

  Andrea Cozzolino, Ivari Padar

  ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE (28.11.2013)

  aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

  inzake het ontwerp van besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))Rapporteur voor advies: Rolandas Paksas

  BEKNOPTE MOTIVERING

  Op 16 november 2000[1] heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan de sluiting van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie. De overeenkomst is gesloten om de samenwerking tussen de partijen op het gebied van onderzoek en de ontwikkeling van technologie aan te moedigen, te ontwikkelen en te faciliteren. Vervolgens heeft de Raad in 2003[2] en in 2009[3] zijn goedkeuring gehecht aan de verlenging van de overeenkomst in haar bestaande vorm voor vijf jaar.

  In haar voorstel voor een besluit van de Raad van 14 augustus 2013[4] stelt de Commissie voor de overeenkomst te verlengen voor nog eens vijf jaar, met een inhoud die identiek is aan die van de overeenkomst die afloopt op 20 februari 2014. Op 18 oktober 2013 heeft de Raad het Parlement verzocht om met de verlenging van de overeenkomst in te stemmen[5].

  In deze verlenging wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van onafhankelijke deskundigen van de Europese Unie en de Russische Federatie. De evaluatie[6] is uitgevoerd door twee deskundigen van de Commissie en twee deskundigen van het Russische ministerie van Onderwijs en Wetenschap, tussen november 2012 en maart 2013. De deskundigen zijn van mening dat de samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de EU en Rusland moet worden voortgezet en geïntensiveerd en zij bevelen aan de overeenkomst te verlengen voor een nieuwe periode zonder wijzigingen in de tekst. Daarnaast is de verlenging van de overeenkomst gekoppeld aan de officiële start van het Jaar van de wetenschap van de EU en Rusland 2014.

  De totale geplande uitgaven voor de periode van vijf jaar (2014-2019) bedragen 0,550 miljoen EUR. De uitgaven zijn vooral bedoeld voor de financiering van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van workshops, seminars en gezamenlijke vergaderingen van functionarissen en deskundigen van beide partijen in Europa en Rusland. Hoewel de Begrotingscommissie geen belemmeringen voor de verlenging van de overeenkomst ziet, wil zij erop aandringen dat de Commissie er nauwgezet op toeziet dat bij de besteding van de middelen de principes van degelijk financieel beheer, met name de principes van zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit, worden geëerbiedigd en dat echte wetenschappers en onderzoekers actief aan het programma deelnemen, en niet alleen onderzoeksadministrateurs.

  ******

  De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie om voor te stellen dat het Parlement zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst hecht.

  • [1]  Besluit 2000/742/EG van de Raad van 16 november 2000 betreffende de sluiting van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie (PB L 299 van 28.11.2000, blz. 14).
  • [2]  Beschikking 2003/798/EG van de Raad van 18 november 2003 (PB L 299 van 18.11.2003, blz. 20).
  • [3]  Beschikking 2009/313/EG van de Raad van 30 maart 2009 (PB L 92 van 4.4.2009, blz. 3).
  • [4]  Voorstel voor een besluit van de Raad, 2013/0282 (NLE) – COM(2013)0583 final van 14 augustus 2013.
  • [5]  Verzoek van de Raad aan het Parlement van 18 oktober 2013 om zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerpbesluit tot verlenging van de overeenkomst, 13152/2013, RECH 385, COEST 240.
  • [6]  Review of the S&T Cooperation Agreement between the European Union and Russia, 8 april 2013, Ares(2013)2859814 – 9.8.2013.

  UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

  Datum goedkeuring

  27.11.2013

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  27

  1

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, George Lyon, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

  Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Klute, Paul Rübig

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

  Juozas Imbrasas

  UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

  Vereenvoudigde procedure - datum besluit

  25.9.2013

  Datum goedkeuring

  16.12.2013