ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej

19.12.2013 - (13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE)) - *

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawczyni: Amalia Sartori
(Procedura uproszczona – art. 46 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2013/0282(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0473/2013
Teksty złożone :
A7-0473/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej

(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (13152/2013),

–   uwzględniając decyzję Rady 2000/742/WE z dnia 16 listopada 2000 r. dotyczącą zawarcia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej,

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 186 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7‑0370/2013),

–   uwzględniając art. 81, art. 90 ust. 7 i art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetowej (A7-0473/2013),

1.  wyraża zgodę na odnowienie Umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Federacji Rosyjskiej.

OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (12.12.2013)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

na temat wniosku w sprawie decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej
(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Libor Rouček

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Nauka i technologia to dziedziny najdynamiczniejszej współpracy między Unią Europejską a Rosją, której podstawą są wspólne interesy w zakresie promowania innowacji i konkurencyjności gospodarczej. Intensywna współpraca w dziedzinie badań naukowych i technologii, w tym również wspólne projekty i inne rodzaje działań opartych na współpracy, to istotny element strategicznego partnerstwa między UE a Rosją, przyczyniający się do realizacji celów partnerstwa na rzecz modernizacji.

Ramy prawne tej współpracy określono w umowie o współpracy naukowej i technologicznej między UE a Rosją, zawartej w 2000 r. i przedłużonej o pięć lat na mocy decyzji 2009/313/WE z dnia 30 marca 2009 r.

Proponowana decyzja w sprawie ponownego przedłużenia umowy w jej obecnym kształcie na kolejne pięć lat umożliwi UE i Rosji dalsze zacieśnianie stosunków dwustronnych w dziedzinie nauki i technologii.

Przedłużenie umowy o współpracy naukowej i technologicznej ma również doniosłe znaczenie w kontekście negocjacji w sprawie umowy o ułatwieniach wizowych prowadzonych przez UE i Rosję. Ewentualne uproszczenie procedur wydawania wiz pozytywnie wpłynęłoby na mobilność w dziedzinie badań naukowych, ułatwiło skuteczne wdrażanie umowy o współpracy naukowej i technologicznej oraz przyczyniło się do realizacji szerszego celu, jakim jest umacnianie powiązań politycznych, gospodarczych i kulturalnych między UE a Rosją.

Pozytywne dotychczasowe wyniki współpracy w dziedzinie nauki i technologii świadczą o potencjale partnerstwa między UE a Rosją, które jest w stanie przynosić konkretne rezultaty z korzyścią dla obydwu stron. W związku z tym przedłużenie umowy o współpracy naukowej i technologicznej w jej obecnym kształcie mogłoby również stanowić tak bardzo potrzebny impuls w toczących się negocjacjach w sprawie nowej kompleksowej umowy między UE a Rosją, która ma zastąpić obowiązującą umowę o partnerstwie i współpracy.

******

Komisja Spraw Zagranicznych zaleca Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, zaproponowanie wyrażenia zgody przez Parlament.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

12.12.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

1

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ivo Vajgl

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Andrea Cozzolino, Ivari Padar

OPINIA Komisji Budżetowej (28.11.2013)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej
(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

Sprawozdawca: Rolandas Paksas

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2000 r.[1] Rada zatwierdziła zawarcie Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej. Umowa zawarta została w celu wspierania, rozwijania i ułatwiania współpracy pomiędzy umawiającymi się stronami w dziedzinie badań i rozwoju technologii. Ponadto Rada zatwierdziła odnowienie Umowy w jej obecnej formie na kolejny okres pięciu lat w 2003[2] i 2009 r[3].

We wniosku dotyczącym decyzji Rady[4] z dnia 14 sierpnia 2013 r. Komisja zaproponowała odnowienie Umowy na okres kolejnych pięciu lat, a treść odnowionej umowy jest identyczna z treścią Umowy, która wygasa w dniu 20 lutego 2014 r. W dniu 18 października 2013 r. Rada zwróciła się do Parlamentu o wyrażenie zgody na odnowienie Umowy[5].

Obecne odnowienie Umowy uwzględnia zalecenia wydane przez niezależnych ekspertów z Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Przegląd[6] został dokonany przez dwóch ekspertów z Komisji Europejskiej oraz dwóch ekspertów z rosyjskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki pomiędzy listopadem 2012 r. i marcem 2013 r. Eksperci twierdzą, że należy kontynuować i jeszcze bardziej zintensyfikować współpracę naukową i technologiczną pomiędzy UE i Rosją, a także zalecają przedłużenie umowy na kolejny okres bez jakichkolwiek zmian w jej tekście. Ponadto przedłużenie Umowy związane jest z oficjalnym rozpoczęciem „Roku Nauki 2014 UE-Rosja”.

Całkowite planowane wydatki na okres pięciu lat (2014-2019) wynoszą 0,550 mln EUR. Wydatki te przeznaczone są głównie na finansowanie obsługi Umowy, a także warsztatów, seminariów i wspólnych posiedzeń urzędników i ekspertów obu stron w Europie i Rosji. Mimo iż Komisja Budżetowa nie dostrzega żadnej przeszkody do odnowienia Umowy, nalega, aby Komisja dokładnie monitorowała zgodność wydawania środków finansowych z zasadami należytego zarządzania finansowego, mianowicie zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności, a także by w programie aktywnie uczestniczyli prawdziwi naukowcy i badacze, a nie tylko administratorzy badań.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na odnowienie Umowy.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

27.11.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, George Lyon, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Klute, Paul Rübig

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Juozas Imbrasas

  • [1]  Decyzja Rady 2000/742/WE z dnia 16 listopada 2000 r. dotycząca zawarcia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej (Dz.U. L 299 z 28.11.2000, s. 14).
  • [2]  Decyzja Rady 2003/798/WE z dnia 18 listopada 2003 r. (Dz.U. L 299 z 18.11.2003, s. 20).
  • [3]  Decyzja Rady 2009/313/WE z dnia 30 marca 2009 r. (Dz.U. L 92 z 4.4.2009, s. 3).
  • [4]  Wniosek dotyczący decyzji Rady ref. 2013/0282 (NLE) − COM(2013)0583 final z dnia 14 sierpnia 2013 r.
  • [5]  Wniosek Rady z dnia 18 października 2013 r. skierowany do Parlamentu o zatwierdzenie projektu decyzji dotyczącej przedłużenia Umowy, ref. 13152/2013 RECH 385 COEST 240.
  • [6]  Przegląd Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską i Rosją z dnia 8 kwietnia 2013 r., ref. Ares(2013)2859814 – 09/08/2013.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Procedura uproszczona - data decyzji

25.9.2013

Data przyjęcia

16.12.2013