RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse

19.12.2013 - (13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE)) - ***

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportoare: Amalia Sartori
(Procedura simplificată – articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2013/0282(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0473/2013
Texte depuse :
A7-0473/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse

(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse (13152/2013),

–   având în vedere Decizia Consiliului 2000/742/CE din 16 noiembrie 2000 privind încheierea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse,

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 186 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0370/2013),

–   având în vedere articolul 81, articolul 90 alineatul (7) și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru afaceri externe, precum și cel al Comisiei pentru bugete (A7-0473/2013),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Federației Ruse.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (12.12.2013)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse

(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

Raportor pentru aviz: Libor Rouček

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Domeniul științei si al tehnologiei este unul dintre cele mai dinamice sectoare de cooperare dintre Uniunea Europeană și Rusia, și are la bază interese comune în promovarea inovării și a competitivității economice. Colaborarea intensă în domeniul cercetării și al tehnologiei, precum și un bilanț solid de proiecte comune și alte activități de cooperare reprezintă un element esențial al parteneriatului strategic UE-Rusia și contribuie la realizarea obiectivelor Parteneriatului pentru modernizare.

Cadrul juridic al cooperării dintre UE și Rusia este prevăzut în acordul S&T, încheiat în 2000 și reînnoit pentru o perioadă de cinci ani prin Decizia 2009/313/CE din 30 martie 2009.

Propunerea de decizie de reînnoire a acordului pentru o perioadă suplimentară de cinci ani, în forma sa actuală, va permite UE și Rusiei să intensifice și mai mult relațiile bilaterale în domeniul științei și tehnologiei.

Reînnoirea acordului S&T este, de asemenea, semnificativă în contextul negocierilor în curs privind un acord de facilitare a eliberării vizelor între UE și Rusia. Simplificarea procedurilor de acordare a vizelor în viitor ar influența în mod pozitiv mobilitatea în domeniul cercetării și științei și ar facilita punerea eficientă în aplicare a acordului S&T, contribuind, de asemenea, la obiectivul mai general de consolidare a legăturilor politice, economice și culturale dintre UE și Rusia.

Bilanțul pozitiv al cooperării în domeniul științei și tehnologiei dovedește potențialul parteneriatului UE-Rusia de a obține rezultate tangibile și reciproc avantajoase. Pin urmare, reînnoirea acordului S&T în forma sa actuală ar putea constitui, de asemenea, un impuls dat negocierilor în curs cu privire la un nou acord cuprinzător UE- Rusia, prevăzut să înlocuiască acordul existent de parteneriat și cooperare.

******

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

12.12.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

1

6

Membri titulari prezenți la votul final

Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

Membri supleanți prezenți la votul final

Ivo Vajgl

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Andrea Cozzolino, Ivari Padar

AVIZ al Comisiei pentru bugete (28.11.2013)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse

(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

Raportor: Rolandas Paksas

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 16 noiembrie 2000[1], Consiliul a aprobat încheierea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse. Acordul a fost încheiat pentru a încuraja, dezvolta și facilita cooperarea între părți în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice. În plus, Consiliul a aprobat reînnoirile acordului în forma sa actuală pentru o perioadă suplimentară de cinci ani în 2003[2] și 2009[3].

În propunerea sa de decizie a Consiliului[4] din 14 august 2013, Comisia propune reînnoirea acordului pentru o perioadă suplimentară de cinci ani, conținutul acordului reînnoit fiind identic cu cel al acordului care expiră la 20 februarie 2014. La 18 octombrie 2013, Consiliul solicită Parlamentului să își dea aprobarea pentru reînnoirea acordului[5].

Actuala reînnoire ține cont de recomandările prezentate de experți independenți din Uniunea Europeană și Federația Rusă. Revizuirea[6] a fost efectuată de către doi experți din partea Comisiei Europene și doi experți din partea Ministerului rus al Educației și Științei în perioada noiembrie 2012 - martie 2013. Experții susțin că cooperarea în domeniul științei și al tehnologiei dintre UE și Rusia ar trebui continuată și intensificată în viitor și recomandă prelungirea acordului pentru următoarea perioadă fără a se aduce nicio modificare textului acestuia. În plus, prelungirea acordului este legată de lansarea oficială a „Anului științei 2014 UE-Rusia”.

Cheltuielile totale planificate pentru perioada de cinci ani (2014-2019) se ridică la 0,550 milioane EUR. Aceste cheltuieli sunt menite în principal să acopere costurile legate de acord și de organizarea de ateliere, seminarii și reuniuni comune ale funcționarilor și experților ambelor părți în Europa și Rusia. Deși Comisia pentru bugete nu vede niciun impediment în reînnoirea acordului, ar dori să solicite insistent Comisiei să monitorizeze atent cheltuirea fondurilor, și anume în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare, adică principiile economiei, eficienței și eficacității și să vegheze ca la program să participe în mod activ adevărați oameni de știință și cercetători, și nu doar administratori responsabili cu cercetarea.

******

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să propună Parlamentului să își dea aprobarea pentru reînnoirea acordului.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

27.11.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, George Lyon, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Klute, Paul Rübig

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Juozas Imbrasas

  • [1]  Decizia Consiliului 2000/742/CE din 16 noiembrie 2000 privind încheierea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse (JO L 299, 28.11.2000, p. 14)
  • [2]  Decizia 2003/798/CE a Consiliului din 18 noiembrie 2003 (JO L 299, 18.11.2003, p. 20).
  • [3]  Decizia 2009/313/CE a Consiliului din 30 martie 2009 (JO L 92, 4.4.2009, p. 3).
  • [4]  Propunere de decizie a Consiliului ref. 2013/0282 (NLE) – COM(2013)0583 final din 14 august 2013.
  • [5]  Solicitarea Consiliului din 18 octombrie 2013 adresată Parlamentului de aprobare a unui proiect de decizie privind reînnoirea acordului, ref. 13152/2013 RECH 385 COEST 240.
  • [6]  Revizuirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Uniunea Europeană și Rusia din 8 aprilie 2013, ref. Ares(2013)2859814 – 09/08/2013.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Procedură simplificată - data deciziei

25.9.2013

Data adoptării

16.12.2013