Postopek : 2013/0282(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0473/2013

Predložena besedila :

A7-0473/2013

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2014 - 10.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0020

PRIPOROČILO     ***
PDF 165kWORD 79k
19.12.2013
PE 522.999v02-00 A7-0473/2013

o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije

(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalka: Amalia Sartori

(Poenostavljeni postopek – člen 46(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 MNENJE Odbora za proračun
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije

(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije (13152/2013),

–   ob upoštevanju sklepa Sveta 2000/742/ES z dne 16. novembra 2000 o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije,

–   ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členom 186 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7–0370/2013),

–   ob upoštevanju členov 81, 90(7) in 46(1) Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora za proračun (A7-0473/2013),

1.  odobri podaljšanje sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in vladi Ruske federacije.


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (12.12.2013)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije

(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

Pripravljavec mnenja: Libor Rouček

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Znanost in tehnologija sta eni izmed bolj dinamičnih področij sodelovanja med Evropsko unijo in Rusijo, ki temelji na skupnih interesih pri spodbujanju inovacij in gospodarske konkurenčnosti. Intenzivno sodelovanje na področju raziskav in tehnologije, ki že vključuje številne vzajemne projekte in druge skupne dejavnosti, je bistven element strateškega partnerstva med EU in Rusijo in prispeva k uresničevanju ciljev partnerstva za modernizacijo.

Pravni okvir za sodelovanje je določen v sporazumu o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med EU in Rusijo, ki je bil sklenjen leta 2000 in za pet let podaljšan s Sklepom 2009/313/ES z dne 30. marca 2009.

Predlog sklepa o podaljšanju sporazuma za nadaljnjih pet let v sedanji obliki bo EU in Rusiji omogočil, da še bolj okrepita dvostranske odnose na področju znanosti in tehnologije.

Podaljšanje sporazuma je pomembno tudi za potekajoča pogajanja o sporazumu o poenostavitvi vizumskih postopkov med EU in Rusijo. To bi pozitivno vplivalo na mobilnost na področju raziskav in znanosti, omogočilo učinkovitejše izvajanje sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji in prispevalo k širšim prizadevanjem za močnejše politične, gospodarske in kulturne vezi med EU in Rusijo.

Dosežki dosedanjega sodelovanja na področju znanosti in tehnologije pričajo, da lahko partnerstvo med EU in Rusijo privede do konkretnih rezultatov, ki bodo koristili obema stranema. Zato bi podaljšanje sporazuma v njegovi sedanji obliki lahko dalo zagon potekajočim pogajanjem o novem celovitem sporazumu med EU in Rusijo, ki naj bi nadomestil obstoječi sporazum o partnerstvu in sodelovanju.

******

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da Parlamentu priporoči, naj da svojo odobritev.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

12.12.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

1

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marieta Gianaku (Marietta Giannakou), Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Marusja Ljubčeva (Marusya Lyubcheva), Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Sofokles Sofokleus (Sophocles Sophocleous), Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ivo Vajgl

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Cozzolino, Ivari Padar


MNENJE Odbora za proračun (28.11.2013)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije

(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

Poročevalec: Rolandas Paksas

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Svet je 16. novembra 2000(1) odobril sklenitev Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije. Namen sklenitve sporazuma je bilo spodbujanje, razvoj in omogočanje sodelovanja med stranema na področju raziskav in razvoja tehnologije. Poleg tega je Svet leta 2003(2) in leta 2009(3) odobril podaljšanje sporazuma v njegovi sedanji obliki za nadaljnjih pet let.

V svojem predlogu sklepa Sveta(4) z dne 14. avgusta 2013 Komisija predlaga podaljšanje sporazuma za nadaljnjih pet let, pri čemer naj bi bila vsebina enaka vsebini sporazuma, ki poteče 20. februarja 2014. Svet je 18. oktobra 2013 pozval Parlament, naj podaljšanje sporazuma odobri(5).

Pri sedanjem podaljšanju so upoštevana priporočila neodvisnih izvedencev Evropske unije in Ruske federacije. Pregled(6) sta med novembrom 2012 in marcem 2013 opravila dva izvedenca Evropske komisije in dva ruskega ministrstva za izobrazbo in znanost. Po njihovem mnenju bi bilo treba znanstveno sodelovanje med EU in Rusijo nadaljevati in nadalje poglobiti, zato priporočajo podaljšanje sporazuma za naslednje obdobje brez spremembe besedila. Hkrati je podaljšanje sporazuma povezano z uradnim začetkom „leta znanosti EU-Rusija 2014“.

Načrtovani skupni izdatki za obdobje petih let (2014–2019) znašajo 0,550 milijona EUR. Namenjeni so predvsem za financiranje izvajanja sporazuma ter delavnic, seminarjev in skupnih srečanj uradnikov in strokovnjakov z obeh strani v Evropi in Rusiji. Čeprav Odbor za proračun ne vidi nobene ovire za podaljšanje sporazuma, poziva Komisijo, naj natančno nadzoruje, da bodo sredstva porabljena v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, natančneje z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, ter da bodo pri programu aktivno sodelovali dejanski znanstveniki in raziskovalci, ne zgolj raziskovalni administratorji.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, naj priporoči Parlamentu, da podaljšanje sporazuma odobri.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

27.11.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivajlo Kalfin (Ivailo Kalfin), Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, George Lyon, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Klute, Paul Rübig

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Juozas Imbrasas

(1)

Sklep Sveta 2000/742/ES z dne 16. novembra 2000 o sklenitvi Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije (UL L 299, 28.11.2000, str. 14).

(2)

Sklep Sveta 2003/798/ES z dne 18. novembra 2003 (UL L 299, 18.11.2003, str. 20).

(3)

Sklep Sveta 2009/313/ES z dne 30. marca 2009 (UL L 92, 4.4.2009, str. 3).

(4)

Predlog sklepa Sveta 2013/0282 (NLE) – COM(2013)0583, 14. avgust 2013.

(5)

Prošnja Sveta z dne 18. oktobra 2013 Parlamentu, naj odobri osnutek sklepa o podaljšanju sporazuma, ref. 13152/2013 RECH 385 COEST 240.

(6)

Pregled sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Rusijo z dne 8. aprila 2013, ref. Ares(2013)2859814 – 9. 8. 2013.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

25.9.2013

Datum sprejetja

16.12.2013

 

 

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov