Betänkande - A7-0473/2013Betänkande
A7-0473/2013

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering

19.12.2013 - (13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE)) - ***

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Amalia Sartori
(Förenklat förfarande – artikel 46.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2013/0282(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0473/2013
Ingivna texter :
A7-0473/2013
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering

(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering (13152/2013),

–   med beaktande av rådets beslut 2000/742/EG av den 16 november 2000 om ingåendet av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering,

–   med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 och artikel 218.6 a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0370/2013),

–   med beaktande av artiklarna 81, 90.7 och 46.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor samt budgetutskottet (A7‑0473/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet förnyas.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Ryska federationen.

YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (12.12.2013)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

over förslaget till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering
(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

Föredragande: Libor Rouček

KORTFATTAD MOTIVERING

Vetenskapligt och tekniskt samarbete är ett av de mest dynamiska samarbetsområdena mellan EU och Ryssland, och det bygger på ett gemensamt intresse att främja innovation och ekonomisk konkurrenskraft. Intensivt samarbete inom forskning och teknik, däribland många gemensamma projekt och övrigt samarbete är en mycket viktig del av det strategiska partnerskapet mellan EU och Ryssland, och bidrar till partnerskapets mål när det gäller modernisering.

Den rättsliga ramen för samarbetet fastställs i det avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete som EU och Ryssland ingick 2000 och som förlängdes med fem år genom beslut 2009/313/EG av den 30 mars 2009.

Beslutet att förlänga avtalet på nytt med ytterligare fem år, i dess nuvarande form, kommer att göra det möjligt för EU och Ryssland att ytterligare intensifiera bilaterala förbindelser inom vetenskap och teknik.

En förlängning av avtalet är också betydelsefullt med tanke på de pågående förhandlingarna om avtalet om förenklade viseringsförfaranden mellan EU och Ryssland. Framtida förenklade viseringsförfaranden skulle inverka positivt på rörligheten inom området forskning och vetenskap och underlätta ett effektivt genomförande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, och samtidigt bidra till det bredare målet om politiska, ekonomiska och kulturella band mellan EU och Ryssland.

De positiva resultaten av vetenskapligt och tekniskt samarbete vittnar om att partnerskapet mellan EU och Ryssland kan ge påtagliga och ömsesidigt fördelaktiga resultat. En förlängning av det vetenskapliga och tekniska samarbetet i sin nuvarande form kan också ge en mycket välbehövlig skjuts åt de pågående förhandlingarna om ett nytt omfattande avtal mellan EU och Ryssland som ska ersätta det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet.

******

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt godkännande.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

12.12.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

1

6

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Hiltrud Breyer, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Paweł Robert Kowal, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Marusya Lyubcheva, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Werner Schulz, Sophocles Sophocleous, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden, Nikola Vuljanić, Sir Graham Watson, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ivo Vajgl

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Andrea Cozzolino, Ivari Padar

YTTRANDE från budgetutskottet (28.11.2013)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering
(13152/2013 – C7‑0370/2013 – 2013/0282(NLE))

Föredragande: Rolandas Paksas

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 16 november 2000[1] godkände rådet ingåendet av ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering. Avtalet ingicks för att uppmuntra, utveckla och underlätta samarbetet mellan parterna på området forskning och teknisk utveckling. Dessutom godkände rådet förlängningar av avtalet för ytterligare femårsperioder 2003[2] och 2009[3] i dess nuvarande form.

I sitt förslag till rådets beslut[4], av den 14 augusti 2013, föreslår kommissionen att avtalet ska förlängas för en ytterligare femårsperiod och att innehållet i det förlängda avtalet ska vara oförändrat i förhållande till det avtal som löper ut den 20 februari 2014. Den 18 oktober 2013 begärde rådet att parlamentet skulle godkänna förlängningen av avtalet[5].

Den aktuella förlängningen beaktar rekommendationer från oberoende experter från Europeiska unionen och Ryska federationen. Översynen[6] genomfördes mellan november 2012 och mars 2013 av två experter från kommissionen och två experter från det ryska utbildnings- och vetenskapsministeriet. Enligt experterna bör det vetenskapliga och tekniska samarbetet mellan EU och Ryssland fortgå och förstärkas, och de rekommenderar att avtalet förlängs en period till utan några ändringar av texten. Dessutom är förlängningen av avtalet kopplad till det officiella inledandet av ”vetenskapsåret EU/Ryssland 2014”.

Den planerade totala budgeten för femårsperioden (2014–2019) uppgår till 550 000 euro. Denna budget är huvudsakligen avsedd att finansiera genomförandet av avtalet samt workshopar, seminarier och gemensamma sammanträden med tjänstemän och experter från bägge parter i Europa och Ryssland. Budgetutskottet ser inga hinder för förlängningen av avtalet, men vill insistera på att kommissionen måste kontrollera noggrant att de anslagna medlen används i enlighet med principerna för sund ekonomisk förvaltning, det vill säga principer om ekonomi, effektivitet och verkningsfullhet, och på att faktiska vetenskapsmän och forskare, och inte bara forskningsadministratörer, bör medverka aktivt i programmet.

******

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt godkännande.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

27.11.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, George Lyon, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Oleg Valjalo, Angelika Werthmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Klute, Paul Rübig

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Juozas Imbrasas

  • [1]  Rådets beslut 2000/742/EG av den 16 november 2000 om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering.
  • [2]  Rådets beslut 2003/798/EG av den 18 november 2003 (EUT L 299, 18.11.2003, s. 20).
  • [3]  Rådets beslut 2009/313/EG av den 30 mars 2009 (EUT L 92, 4.4.2009, s. 3).
  • [4]  Förslag till rådets beslut, ref. 2013/0282 (NLE) – COM(2013)0583, av den 14 augusti 2013.
  • [5]  Rådets begäran av den 18 oktober 2013 om Europaparlamentets godkännande av ett förslag till beslut om förlängning av avtalet, ref. 13152/2013 RECH 385 COEST 240.
  • [6]  Översyn av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryssland av den 8 april 2013, ref. Ares(2013)2859814 – 09/08/2013.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Förenklat förfarande - beslut

25.9.2013

Antagande

16.12.2013