ДОКЛАД относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики

19.12.2013 - (2013/2116(INI))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчик: Робер Рошфор


Процедура : 2013/2116(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0474/2013
Внесени текстове :
A7-0474/2013
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики

(2013/2116(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Директива 2005/29/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялните търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (Директива за нелоялни търговски практики)[1],

–   като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, озаглавен „Първи доклад за прилагането на Директивата относно нелоялните търговски практики” (COM(2013)0139),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно прилагането на Директивата относно нелоялните търговски практики (COM(2013)0138),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите)[2],

–   като взе предвид Директива 98/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите[3],

–   като взе предвид своята резолюция от 13 януари 2009°г. относно транспонирането, изпълнението и прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и на Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама[4],

–   като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2010 г. относно въздействието на рекламите върху поведението на потребителите[5] и последващия отговор на Комисията, приет на 30 март 2011 г.;

–   като взе предвид проучването, озаглавено „Транспониране и прилагане на Директивата относно нелоялните търговски практики (2005/29/ЕО) и Директивата относно заблуждаващата и сравнителната реклама (2006/114/ЕО)”, извършено по искане на комисията на ЕП по вътрешния пазар и защита на потребителите[6];

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A6-0474/2013),

A. като има предвид, че потреблението е един от основните двигатели на растежа в Европейския съюз и че следователно потребителите играят важна роля в европейската икономика;

Б.  като има предвид, че защитата на потребителите и техните права е една от основните ценности на ЕС;

В.  като има предвид, че Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики е основният правен инструмент на ЕС за регулиране на заблуждаващата реклама и другите нелоялни практики при сделките между предприятия и потребители;

Г.  като има предвид, че чрез така наречената клауза за „единния пазар” директивата цели да осигури високо равнище на защита на потребителите в рамките на Съюза и да увеличи доверието им в единния пазар, като същевременно гарантира на предприятията значителна правна сигурност, както и намаляване на пречките пред трансграничната търговия;

Д. като има предвид, че са налице съществени разлики в прилагането на Директива 2005/29/ЕО в различните държави членки;

Е.  като има предвид, че на 12 юни 2013 г. изтекоха временните дерогации, които позволяваха на държавите членки да продължат прилагането на по-ограничителни или по-строги национални разпоредби в сравнение със самата директива и да прилагат клаузите за минимална хармонизация, съдържащи се в други правни инструменти на Съюза;

Ж. като има предвид, че държавите членки, които желаят това, са свободни да разширят обхвата на прилагане на директивата, така че да включва и отношенията между предприятията, и че до момента само четири от тях са направили този избор;

З.  като има предвид, че Европейската комисия обяви, че скоро ще предложи преразглеждане на Директива 2006/114/ЕО относно заблуждаващата и сравнителната реклама, във връзка с отношенията между предприятията;

И. като има предвид, че развитието на цифровата икономика и всички нейни технологични приложения революционизираха начините на пазаруване и методите, чрез които предприятията рекламират и продават стоки и услуги;

Й. като има предвид, че правата, с които се ползват потребителите в Европа, все още не се познават в достатъчна степен от някои предприятия, по-специално по-малките сред тях, както и от много потребители;

К. като има предвид, че е необходимо да се засили ролята на сдруженията на потребителите и да им се предостави възможност да укрепят своя капацитет;

1.  поставя акцент върху ефективността на законодателната рамка, установена от директивата, както и нейното значение за вдъхване на по-голямо доверие сред потребителите и търговците по отношение на сделките на вътрешния пазар (по-специално по отношение на трансграничните сделки), за гарантиране на по-голяма правна сигурност за предприятията, както и за приноса за подобряване на защитата на потребителите в Съюза; припомня, че различията в прилагането на директивата създават риск да се намали ефективността ѝ;

2.  изразява съжаление за това, че въпреки разпоредбите на Директива 2006/114/ЕО за борбата срещу заблуждаващите рекламни практики в областта на отношенията между предприятията, някои от тези практики, като например „телефонните измами”, продължават да съществуват; отбелязва намерението на Комисията да предложи скоро промяна на Директива 2006/114/ЕО, съсредоточаваща се върху отношенията между предприятията, с цел воденето на по-добра борба срещу подобни практики; предлага в този контекст Комисията да обмисли предимствата на целеви черен списък на търговски практики, които следва да се считат за нелоялни при всички обстоятелства в областта на отношенията между предприятията за Директива 2006/114/ЕО, подобен на този, който вече съществува в Директива 2005/29/ЕО; не счита обаче, че е целесъобразно обхватът на Директива 2005/29/ЕО във връзка с отношенията между предприятията и потребителите да се разширява в непосредствено бъдеще, така че да включва и нелоялните търговски практики между предприятията;

3.  призовава Комисията да изясни съдържанието на Директива 2005/29/ЕО и Директива 2006/114/ЕО, за да гарантира по-високо равнище на защита на всички икономически субекти в рамките на Съюза, и по-специално на потребителите и МСП, срещу измамни или нелоялни практики и по този начин да укрепи доверието във вътрешния пазар;

4.  счита, че дерогациите, предвидени за секторите на недвижимите имоти и на финансовите услуги, са оправдани и че е целесъобразно те да бъдат запазени;

5.  счита, че на този етап разширяването на черния списък в приложение I не би било уместно; при все това призовава Комисията да изготви списък на практики, които националните органи са идентифицирали като нелоялни по смисъла на общите принципи на настоящата директива, с цел да се прецени дали подобно разширяване би било желателно в бъдеще;

6.  отбелязва, че при някои форми на взаимодействие между потребителите и предприятията, потребителите могат да станат жертви на нелоялни търговски практики, например при продажба на продукт на търговец; призовава Комисията да изследва проблеми от този тип и, ако е целесъобразно, да проучи целенасочени и практически мерки, които, наред с другото, могат да включват по-гъвкави тълкувания на разпоредбите на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики, и които могат да бъдат обяснени в насоките на Комисията относно прилагането на настоящата директива;

7.  припомня, че считано от 12 юни 2013 г., държавите членки вече не могат да прилагат действащите до тази дата разпоредби в съответствие с временните дерогации; следователно призовава всички държави членки да се съобразят с текста на директивата във възможно най-кратки срокове; същевременно призовава Комисията да извърши проучване относно това как държавите членки са транспонирали директивата, по-специално що се отнася до национални забрани, които не са включени в приложение I, и в срок от две години да представи на Парламента и Съвета нов изчерпателен доклад относно нейното прилагане, който да съдържа, в частност, анализ на обхвата за по-нататъшното хармонизиране и опростяване на законодателството на Общността, свързано със защитата на потребителите, както и предложения за необходимите мерки, които да се предприемат на общностно равнище, за обезпечаване на запазването на високо ниво на защита на потребителите;

8.  потвърждава отново значението и абсолютната необходимост от цялостното и еднакво прилагане и правилното изпълнение на директивата от страна на държавите членки, с цел да се отстрани правната и оперативна несигурност за предприятията, развиващи трансгранична дейност; отбелязва със загриженост, че през периода 2011–2012 г. Комисията трябваше да прибегне към системата за консултации „Пилот ЕС“ по отношение на няколко държави членки поради неправилно транспониране на директивата; призовава държавите членки да подкрепят прилагането на национално равнище с всички налични средства, по-специално с достатъчно ресурси; подчертава съществената роля на засилването на сътрудничеството между националните органи, отговорни за изпълнение на директивата, както и значението на изграждането на структуриран диалог между публичните правоприлагащи органи и другите заинтересовани страни, по-специално асоциациите на потребителите;

9.  отбелязва, че от края на срока за транспониране на директивата през 2007 г. досега съществуват множество случаи, при които държавите членки не изпълняват или не прилагат правилно ключови разпоредби, по-специално черния списък със забранени, заблуждаващи и агресивни търговски практики; поради това призовава Комисията да продължи да наблюдава внимателно прилагането на директивата и, по целесъобразност, да образува производства срещу държави членки, които нарушават, не изпълняват или не прилагат правилно директивата в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз; призовава по-специално Комисията спешно да разреши всички нерешени въпроси във връзка със започнатите през 2011 г. консултации – или чрез приключване на производствата за установяване на неизпълнение на задължения, или чрез сезиране на Съда на ЕС;

10. подкрепя намерението на Комисията за създаване на списък с показатели, с цел да се оцени ефективността на механизма за изпълнение на директивата от държавите членки;

11. приветства факта, че откакто директивата е транспонирана в държавите членки, трансграничните покупки са се увеличили; припомня обаче, че засиленото сътрудничество и координация между Комисията и националните органи е от съществено значение за насърчаване на сближаващите се практики в изпълнението, както и за осигуряване на бързо и ефективно реагиране; посочва, че следва да се обърне особено внимание на трансграничните покупки онлайн, особено когато уебсайтовете за сравняване на цените не разкриват ясно самоличността на търговеца, който поддържа съответния сайт;

12. потвърждава важността на засиленото сътрудничеството между националните органи, отговарящи за прилагането на директивата, с цел да бъде постигнато пълно прилагане и правилно изпълнение от страна на държавите членки; в тази връзка насърчава Комисията да извърши задълбочен преглед на приложното поле, ефективността и механизмите на функциониране на Регламента за сътрудничество в областта на защита на потребителите (Регламента за СОЗП), тъй като тя се ангажира да направи това до края на 2014 г.; в тази връзка приветства започнатото неотдавна от Комисията обществено допитване относно преразглеждането на този регламент, както и факта, че допитването е на разположение на всички езици на ЕС; призовава всички заинтересовани страни да вземат участие в посоченото допитване;

13. подчертава полезността на операциите „метла”, провеждани в рамките на Регламента за СОЗП, и призовава Комисията да развие и подсили тези операции и да разшири техния обхват; настоятелно призовава Комисията да обобщи събраните данни и списъка с действия, предприети от Комисията и от държавите членки в резултат на тези операции, както и да публикува своите констатации, като същевременно вземе предвид необходимостта да се гарантира поверителността на определена чувствителна информация, която се използва в рамките на съдебно производство на национално равнище; призовава Комисията да докладва своите констатации на Парламента и освен това да предложи, ако са необходими, допълнителни мерки, за да се подобри функционирането на вътрешния пазар;

14 изразява съгласие, че следва да се положат допълнителни усилия за подобряване на прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики по отношение на уязвимите потребители;

15. изразява загриженост във връзка със свързаните с това конфликти на интереси, както и с подвеждащия начин, по който някои търговци използват инструментите за отзиви от потребители и уебсайтовете за сравнение на цени; приветства решението на Комисията да проучи това, как би могла да се повиши яснотата за потребителите на информацията, предлагана от такива платформи;

16. призовава Комисията и държавите членки да гарантират правилното прилагане на Директивата за нелоялните търговски практики, особено по отношение на подвеждащата „скрита“ реклама по интернет под формата на коментари, публикувани в социалните мрежи, форуми или блогове, които изглежда, че произлизат от самите потребители, докато в действителност са съобщения с търговски или рекламен характер, които пряко или косвено са създадени или финансирани от икономически оператори; настоява, че тези практики оказват разрушително влияние върху доверието на потребителите и правилата за конкуренция; призовава държавите членки да предприемат подходящи мерки за по-нататъшно предотвратяване на развитието на тези практики, включително чрез информационни кампании, насочени към предупреждаване на потребителите на тези „скрити“ форми на реклама, или чрез поощряване на създаването на наблюдатели/модератори на форумите, които да са специално обучени и да предупреждават за опасностите от „скритата“ реклама;

17. счита, че предвид бързото разпространение на онлайн рекламирането е необходимо да се разработи подходящ метод за мониторинг на защитата на уязвимите групи лица, по-специално децата, и достъпа до тях от страна на рекламодатели;

18. изразява съжаление за това, че въпреки настоящата европейска законодателна рамка за цените в сектора на въздушния транспорт и операцията „метла”, проведена през 2007 г. съгласно Регламента за СОЗП и насочена към интернет страниците за продажба на самолетни билети, потребителите продължават да са жертва на множество измамни практики в този сектор, като например изключване на неизбежните разходи като допълнителните такси за кредитните и дебитните карти при резервация онлайн; отбелязва със загриженост нарастващия брой жалби във връзка с потребители на сайтове за закупуване на билети онлайн, станали жертва на така нареченото „проследяване на IP адреси“ – практика, която цели да запамети колко пъти отделният потребител се е свързал със съответния сайт от същия IP адрес и след това изкуствено да завиши цените в зависимост от интереса, показан чрез други сходни търсения; призовава Комисията да разследва честотата на използване на тази практика, която създава нелоялна конкуренция и представлява неправомерно използване на личните данни на потребителите, и ако е целесъобразно, да предложи подходящо законодателство за защита на интересите на потребителите;

19. смята, че налаганите при неспазване на директивата санкции не следва да бъдат по-малки от печалбата, която се реализира чрез използването на практики, считани за нелоялни или измамни; припомня на държавите членки, че директивата предвижда, че санкциите трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи; призовава Комисията да събира и анализира данните за санкциите, налагани от държавите членки, както и относно ефикасността на правоприлагащите режими, по-конкретно по отношение на сложността и продължителността на изпълнителното производство; призовава Комисията да предостави на Европейския парламент резултатите от тези анализи;

20. приветства усилията на Европейската комисия да подпомага държавите членки в транспонирането и прилагането на директивата;

21. приветства базата данни относно националното законодателство и съдебната практика във връзка с нелоялните търговски практики, разработена от Комисията и признава, че базата данни е полезен инструмент за допълване на информацията, с която разполагат потребителите; изразява съжаление, че базата е достъпна единствено на английски език; призовава Комисията постепенно да увеличи броя на езиците, на които е достъпна базата данни и да разработи нейната популярност, по-конкретно сред икономическите оператори; призовава Комисията да помисли също така за допълнителни инструменти за повишаване на осведомеността на МСП по отношение на нелоялните търговски практики;

22. подчертава значението на съставения от Комисията документ с насоки, който придружава прилагането на директивата; приветства намерението на Комисията да пристъпи към преразглеждане на документа до 2014 г.; насърчава Комисията да прозрачен начин, като провежда широки консултации със заинтересованите страни по време на целия процес; призовава Комисията да продължи редовно да актуализира и изяснява този документ в бъдеще; призовава държавите членки доколкото е възможно да вземат предвид това ръководство и да обменят най-добри практики по прилагането му; призовава Комисията да представи оценка на проблемите с тълкуването и прилагането, често срещани от националните органи и заинтересованите страни, при прилагането на разпоредбите на директивата, за да оцени кои аспекти от документа с насоки се нуждаят от подобрение;

23. подчертава, че принципът на максимална хармонизация, определен от директивата, предполага, че националното законодателство не може да предвижда по-строги условия от тези, предвидени в директивата; подчертава, че съгласно тълкуването на този принцип от Съда на ЕС, обвързаните продажби и други търговски промоции, които Съдът разглежда като нелоялни търговски практики и които не са включени в „черния списък“ на приложение I, могат да бъдат забранявани единствено индивидуално за всеки отделен случай; подчертава, че от съображения за правна сигурност, както и за да се гарантира високо равнище на защита на потребителите, Комисията следва да уточни, в рамките на преразглеждането на документа с насоки, в кои конкретни случаи обвързаните продажби и другите търговски промоции следва да се считат за незаконни; призовава също Комисията да анализира необходимостта от ново законодателно предложение, посветено на търговските промоции;

24. подчертава, че използването на неверни твърдения за екологосъобразност е нелоялна практика, която има тенденция да се развива; насърчава Комисията да задълбочи раздела от документа с насоки, който е посветен на тази тема, с цел да се внесе яснота за икономическите оператори относно прилагането на директивата; наред с това приканва Комисията да проучи инициативите, които би могла да предприеме с цел по-добра защита на потребителите от тези практики;

25. призовава Комисията и държавите членки да информират по-добре предприятията относно правата на потребителите, за да се насърчи тяхното по-стриктно спазване от икономическите оператори;

26. припомня, че много потребители се колебаят да претендират за обезщетение, когато похарчената сума им се струва не много висока; подчертава необходимостта от допълнително информиране на потребителите относно подкрепата, която могат да им предоставят едновременно сдруженията на потребителите и мрежата на европейските центрове на потребителите; подчертава значението на организациите на потребителите за повишаване на осведомеността относно съществуващите нелоялни търговски практики като превантивни мерки и тяхната роля в подпомагането на жертвите на нелоялни практики, като по този начин дават възможност на потребителите да отстояват правата си по правилен начин; призовава за координирани действия между потребителските организации на национално и европейско равнище, както и с националните органи и Комисията;

27. подчертава важността потребителите да се ползват с ефикасни и бързи възможности за правна защита на достъпни цени; призовава във връзка с това държавите членки да приложат изцяло директивата относно алтернативните способи за разрешаване на спорове и онлайн извънсъдебното решаване на спорове;

28. изтъква значението за потребителите на механизмите за предявяване на колективен иск и приветства публикуваната неотдавна от Комисията препоръка C(2013)3539 и съобщението й COM(2013)401; изразява съгласие, че една хоризонтална рамка за колективна правна защита би избегнала риска от некоординирани разделени по сектори инициативи на ЕС; призовава държавите членки да следват препоръките на Комисията за установяване на хоризонтални общи принципи, чието прилагане в държавите членки би послужило да се прецени дали са необходими по-нататъшни мерки, включително законодателна инициатива, най-вече при трансграничните случаи; припомня, че нито един от различните подходи в областта на колективната правна защита не трябва да предоставя икономически стимули за злоупотреби с колективни искове и че всички тези подходи трябва да включват подходящи гаранции за избягване на неоснователни искове;

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
  • [2]  ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.
  • [3]  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 51.
  • [4]  Приети текстове, P6_TA(2009)0008.
  • [5]  Приети текстове, P7_TA(2010)0484.
  • [6]  IP/A/IMCO/NT/2008-16.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Директива 2005/29/ЕО има за цел да защити потребителите от нелоялни търговски практики на предприятията спрямо тях и да засили доверието на потребителите в извършваните на вътрешния пазар сделки, като същевременно гарантира по-голяма правна сигурност за предприятията.

Ако докладчикът е на мнение, че разпоредбите на действащата директива са удовлетворителни и не счита за нужно към момента да се пристъпи към задълбочено преразглеждане на текста, той счита, че е от основно значение държавите членки изцяло да изпълняват и да прилагат правилно директивата.

Заслужава да бъде поставен въпросът за целесъобразността на разширяването на обхвата на директивата към сектора B2B, по-конкретно с оглед уреждането на проблема с „телефонните измами“. Европейската комисия счете в доклад COM(2013)139, че това не е най-добрата възможност и докладчикът е съгласен:

– Директива 2006/114/ЕО вече включва в обхвата си възможността за борба с посочените практики и Комисията, която обяви намерението си да предложи в близко бъдеще преразглеждане на текста по същия повод може да внесе уточненията, които счете за необходими с цел укрепване на действащата уредба. По този повод Парламентът няма да пропусне да изиграе своята роля на съзаконодател.

– Освен това държавите членки, които желаят това, могат вече да прилагат Директива 2005/29/ЕО спрямо отношенията между предприятия. До момента, само четири държави членки са направили това.

– Освен това, разширяването на обхвата на директивата от отношенията между предприятия и потребители към отношенията между предприятия ще навреди на яснотата на действащата уредба, която ясно разграничава B2B и B2C.

– Накрая, разширяване на Директива 2005/29/ЕО спрямо B2B ще принуди органите, натоварени с нейното прилагане, да разглеждат и случаи на B2B (освен случаите на B2C), което на практика може да им създаде проблеми.

Поради всички тези причини докладчикът, както и Комисията, не считат на този етап за целесъобразно разширяването на обхвата на Директива 2005/29/ЕО спрямо B2B.

Все още съществуват проблеми по отношение с необходимостта от подобряване на прилагането на директивата. Комисията трябва да наблюдава внимателно прилагането на директивата и да не се колебае да образува производства срещу държави членки, които нарушават, не изпълняват или не прилагат правилно директивата в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз.

Докладчикът подчертава също необходимостта от укрепване на сътрудничеството между националните органи в рамките на мрежата СОВЗ. Идеята на Комисията за организиране на обучения за посочените органи и съответните страни в съдебната система е добра. Тези курсове следва да се насочени най-вече към по-добро опознаване на начина, по който функционират системите в другите държави членки.

Докладчикът припомня значението на операциите „метла“ и иска укрепването им. Освен това, изглежда желателно събраните при тези операции данни, както и предприетите в следствие на операциите действия, да бъдат оповестявани.

Все пак, дори и при правилно и пълно прилагане на директивата от държавите членки, цялостното й спазване от страна на предприятията би било ефективно единствено чрез засилване на превенцията и явната перспектива на предстояща санкция в случай на нарушение. Докладчикът счита, че при никакви обстоятелства не следва да е възможно да се извлече печалба от нелоялна практика: санкциите винаги трябва да надвишават извлечените от такива практики печалби. Би могъл да е полезен диалог между националните органи и между тях и Европейската комисия относно санкциите, наложени на предприятия, осъдени по обвинение в нелоялни търговски практики.

Ако не ни се струва, че самият текст на директивата следва да се изменя на този етап, биха били уместни някои уточнения, и докладчикът приветства намерението на Европейската комисия да работи през следващите месеци върху актуализиране на документа с насоки, който придружава директивата.

Именно посочената актуализация ще бъде повод да се внесат уточнения относно информацията, която продавачът е длъжен да предостави на потребителя преди подписване на договор по отношение на гаранциите, както и относно практиките, допустими в областта на рекламата на цените за въздушен транспорт – два важни сектора от гледна точка на защитата на потребителите.

Полезността на базата данни относно нелоялните търговски практики е широко призната и докладчикът изразява удовлетворение от волята на ЕК да я развива. Все пак, фактът, че базата е достъпна единствено на английски език, поставя проблеми пред някои малки, средни и микро предприятия. В това отношение би било полезно, най-вече за малките и микро предприятията, тази база данни да бъде достъпна на различни езици на ЕС.

Накрая, от съществено значение е да се гарантират на потребителите ефикасни, бързи средства за правна защита на достъпни цени. В това отношение държавите членки трябва да приложат изцяло директивата относно алтернативните способи за разрешаване на спорове и онлайн извънсъдебното разрешаване на спорове;

Докладчикът припомня, че много потребители се колебаят да претендират за обезщетение, когато похарчената сума им се струва не много висока. За да могат потребителите изцяло да отстояват правата си, трябва да се подкрепи въвеждането на уеднаквен на равнището на съюза механизъм за колективен иск в областта защитата на потребителите, който да бъде приложим при трансгранични дела и да се основава на принципа на предварителното съгласие („opt-in“).

Накрая, докладчикът подчертава необходимостта от допълнително информиране на потребителите относно подкрепата, която могат да им предоставят едновременно сдруженията на потребителите и мрежата на европейските центрове на потребителите, за да получат обезщетение.

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (27.11.2013)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно прилагането на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики
(2013/2116(INI))

Докладчик по становище: Рафаеле Балдасаре

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съжаление във връзка със закъснението на Комисията по отношение на представянето на доклада за прилагането на директивата;

2.  посочва, че директивата трябва да бъде надлежно приложена, за да се премахне правната и оперативната несигурност за дружествата, извършващи трансгранична дейност;

3.  отбелязва със загриженост това, че през 2011 и 2012 г. Комисията трябваше да използва системата за консултации „EU Pilot“, тъй като редица държави членки не бяха транспонирали правилно директивата;

4.  призовава Комисията спешно да разреши всички нерешени въпроси във връзка със започнатите през 2011 г. консултации – или чрез прекратяване на производствата за установяване на неизпълнение на задължения, или чрез сезиране на Съда на ЕС;

5.  посочва, че в някои държави членки все още са в сила закони, които налагат по-ограничителни мерки в сравнение с предвидените в Директива 2005/29/ЕО, с което се излага на риск целта на директивата за единна хармонизация;

6.  счита, че предвид бързото разпространение на онлайн рекламирането е необходимо да се разработи подходящ метод за мониторинг на защитата на уязвимите групи лица, по-специално децата, и достъпа до тях от страна на рекламодатели;

7.  изразява загриженост във връзка със свързаните с това конфликти на интереси, както и със заблуждаващия начин, по който някои търговци използват инструментите за отзиви от потребители и уебсайтовете за сравнение на цени; приветства решението на Комисията да проучи това, как би могла да се повиши яснотата за потребителите на информацията, предлагана от такива платформи;

8.  отбелязва със загриженост нарастващия брой жалби във връзка с потребители на сайтове за закупуване на билети онлайн, станали жертва на така нареченото „проследяване на IP адреси“ – практика, която цели да запамети колко пъти отделният потребител се е свързал със съответния сайт от същия IP адрес и след това изкуствено да завиши цените в зависимост от интереса, показан чрез други сходни търсения; призовава Комисията да разследва честотата на използване на тази практика, която създава нелоялна конкуренция и представлява неправомерно използване на личните данни на потребителите, и ако е целесъобразно, да предложи подходящо законодателство за защита на интересите на потребителите;

9.  приветства факта, че Комисията създаде база данни относно националното законодателство и съдебна практика във връзка с нелоялните търговски практики, и признава, че базата данни е полезен инструмент за допълване на информацията, с която разполагат потребителите;

10. призовава Комисията да проведе открити консултации с участието на всички заинтересовани страни с оглед на актуализацията на насоките за прилагането на директивата.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.11.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eduard-Raul Hellvig, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Axel Voss

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Olle Schmidt, Jutta Steinruck, Marc Tarabella, Kerstin Westphal