ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 827/2004 на Съвета за забрана на вноса на атлантически едроок тон (Thunnus obesus) с произход от Боливия, Камбоджа, Грузия, Екваториална Гвинея и Сиера Леонe и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1036/2001

20.12.2013 - (COM(2013)0185 – C7‑0091/2013 – 2013/0097(COD)) - ***I

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Раул Ромева и Руеда
PR_COD_1amapp


Процедура : 2013/0097(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0475/2013
Внесени текстове :
A7-0475/2013
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 827/2004 на Съвета за забрана на вноса на атлантически едроок тон (Thunnus obesus) с произход от Боливия, Камбоджа, Грузия, Екваториална Гвинея и Сиера Леонe и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1036/2001

(COM(2013)0185 – C7‑0091/2013 – 2013/0097(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM)(2013)0185),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7 0091/2013),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0475/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) На 14-ото си специално заседание през 2004 г. ICCAT призна усилията, положени от Камбоджа, Екваториална Гвинея и Сиера Леоне за отстраняване на посочените от нея проблеми, и прие препоръки за отмяна на мерките за ограничаване на търговията спрямо тези три държави.

(7) На 14-ото си специално заседание през 2004 г. ICCAT призна усилията, положени от Камбоджа, Екваториална Гвинея и Сиера Леоне за отстраняване на посочените от нея проблеми, и прие препоръки за отмяна на мерките за ограничаване на търговията с атлантически едроок тон (Thunnus obesus) и получените от него продукти спрямо тези три държави.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) В резултат на това Регламент (ЕО) № 827/2004 бе изменен с Регламент (ЕО) № 919/2005, така че предвидената в него забрана на посочения внос остана в сила само за Боливия и Грузия, докато вносът от Камбоджа, Екваториална Гвинея и Сиера Леоне бе разрешен отново.

(8) В резултат на това Регламент (ЕО) № 827/2004 бе изменен с Регламент (ЕО) № 919/2005, така че предвидената в него забрана на внос на атлантически едроок тон (Thunnus obesus) и получените от него продукти остана в сила само за Боливия и Грузия, докато вносът от Камбоджа, Екваториална Гвинея и Сиера Леоне бе разрешен отново.

__________________

__________________

6 ОВ L 156, 18.6.2005 г., стр. 1.

6 ОВ L 156, 18.6.2005 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията се отнася до отмяната на Регламент 827/2004, който забранява вноса на продукти от атлантически едроок тон от Боливия, Камбоджа, Екваториална Гвинея, Грузия и Сиера Леоне.

Началото на този регламент е през 90-те години на ХХ век, в славните дни, когато ICCAT е била в челните редици на борбата срещу ННН риболов, дори преди да се нарича най-общо ННН риболов. По това време ICCAT е пионер в използването на иновативни инструменти и е първият орган, който налага забрани за внос от държави, за които има съмнения, че разрешават на плавателни съдове, плаващи под техен флаг, да не спазват международните правила и стандарти. Това е също така първият орган или един от първите, които съставят черни списъци на корабите, които са били наблюдавани да извършват незаконен или извънзаконен риболов.

Тази глава от историята на ICCAT заслужава сериозен анализ, тъй като представлява критична част от международната кампания срещу ННН риболов, но това е извън обхвата на настоящия обикновен доклад.

Първоначално ICCAT е предприела действия срещу държави, които не са страна по конвенцията, като е приела резолюции, довели до редица забрани за внос на различни продукти (червен тон, едроок тон, риба меч). Тогава, изправена пред обвинения в пристрастност и действия единствено срещу държави, които не са страна по конвенцията, ICCAT започва да предприема действия и срещу договарящите се страни.

Едно злополучно, но неизбежно последствие от налагането на поредица от забрани за внос срещу отделни държави, е смяната на флага на част от корабите. По този начин ICCAT започва игра, която наподобява „преследване на флага“, тъй като корабите излизат от регистър, който подлежи на забрана, и влизат в друг, като ICCAT трябва да търси и да открива приемащата държава на флага.

Друга последица е, че държавите, които не са страна по конвенцията, стават договарящи се страни, тъй като правното тълкуване на съответните резолюции на ICCAT (включително и от тогавашната Европейска общност) е че, когато държавите на флага, които не спазват задълженията си, станат членове, забраните за внос се отменят, без да е необходимо да се докаже по какъвто и да е начин, че новите договарящи се страни са направили нищо, за да коригират дейността си и при липса на ефективен съвместен механизъм за наблюдение и преглед. В някои случаи се наложи те да бъдат повторно идентифицирани като договарящи се страни и да бъдат подложени на нова забрана. Въпреки това, в края на краищата, ICCAT счете, че проблемите са преодолени в достатъчна степен, за да бъдат премахнати забраните, а черният списък, който през 2000 г. съдържаше 345 кораба[1] , се сви до 29 кораба през 2012 г.[2], което кара много хора да вярват, че ННН риболов е почти премахнат в областта.

Настоящият регламент представлява една от последните следи от тази част от историята на ICCAT.

Независимо от това, при сегашния вид на улов и търговия с риба тон, особено при ценните видове като червен тон и едроок тон, настоящата сложност на мерките на ICCAT, с които се прави опит за контрол на риболова и търговията, свидетелства за факта, че ННН риболов е все още важен фактор в риболова на риба тон и тоноподобни в Атлантическия океан. Все още е твърде рано да намаляваме бдителността си.

В този контекст е важно да се отбележи, че Камбоджа е предварително определена от Комисията в решението й от 15 ноември 2012 г., съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 (регламент за ННН риболов), като несътрудничеща страна.

  • [1]  http://www.fao.org/docrep/005/y3274e/y3274e07.htm
  • [2]  http://www.iccat.int/en/IUU.asp

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Отмяна на Регламент (ЕО) № 827/2004 за забрана на вноса на атлантически едроок тон (Thunnus obesus) с произход от Боливия, Камбоджа, Грузия, Екваториална Гвинея и Сиера Леонe и отмяна на Регламент (ЕО) № 1036/2001

Позовавания

COM(2013)0185 – C7-0091/2013 – 2013/0097(COD)

Дата на представяне на ЕП

8.4.2013

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

16.4.2013

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

16.4.2013

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

25.4.2013

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Раул Ромева и Руеда

6.5.2013

 

 

 

Разглеждане в комисия

18.6.2013

4.11.2013

 

 

Дата на приемане

17.12.2013

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

14

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Анджей Гжиб

Дата на внасяне

20.12.2013