BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 827/2004 om forbud mod import af storøjet tun (Thunnus obesus) med oprindelse i Bolivia, Cambodja, Georgien, Ækvatorialguinea og Sierra Leone og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1036/2001

20.12.2013 - (COM(2013)0185 – C7‑0091/2013 – 2013/0097(COD)) - ***I

Fiskeriudvalget
Ordfører: Raül Romeva i Rueda


Procedure : 2013/0097(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0475/2013
Indgivne tekster :
A7-0475/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 827/2004 om forbud mod import af storøjet tun (Thunnus obesus) med oprindelse i Bolivia, Cambodja, Georgien, Ækvatorialguinea og Sierra Leone og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1036/2001

(COM(2013)0185 – C7‑0091/2013 – 2013/0097(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0185),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0091/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7-0475/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) På sit 14. særlige møde i 2004 anerkendte ICCAT de bestræbelser, som Cambodja, Ækvatorialguinea og Sierra Leone havde gjort sig for at løse de problemer, som ICCAT havde påpeget, og vedtog henstillinger om ophævelse af handelsrestriktionerne over for disse tre lande.

(7) På sit 14. særlige møde i 2004 anerkendte ICCAT de bestræbelser, som Cambodja, Ækvatorialguinea og Sierra Leone havde gjort sig for at løse de problemer, som ICCAT havde påpeget, og vedtog henstillinger om ophævelse af handelsrestriktionerne over for disse tre lande for så vidt angik storøjet tun og produkter heraf.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Forordning (EF) nr. 827/2004 blev derfor ændret ved forordning (EF) nr. 919/20056, således at det fortsat er forbudt at importere storøjet tun fra Bolivia og Georgien, mens det igen er tilladt at importere fra Cambodja, Ækvatorialguinea og Sierra Leone.

 

(8) Forordning (EF) nr. 827/2004 blev derfor ændret ved forordning (EF) nr. 919/20056, således at det fortsat er forbudt at importere storøjet tun og produkter heraf fra Bolivia og Georgien, mens det igen er tilladt at importere fra Cambodja, Ækvatorialguinea og Sierra Leone.

__________________

__________________

6 EUT L 156 af 18.6.2005, s. 1.

6 EUT L 156 af 18.6.2005, s. 1.

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag vedrører ophævelse af forordning (EF) nr. 827/2004, som forbød import af produkter fremstillet af storøjet tun fra Bolivia, Cambodja, Georgien, Ækvatorialguinea og Sierra Leone.

Ovennævnte forordning har sin oprindelse i 1990’erne, i den glansperiode, hvor ICCAT førte an i bekæmpelsen af IUU-fiskeri, selv inden denne form for fiskeri i almindelig omtale kom til at hedde IUU-fiskeri. På daværende tidspunkt var ICCAT banebryderen bag anvendelsen af innovative fangstredskaber og den første til at indføre forbud mod import fra lande, der mistænktes for at lade fartøjer, der sejlede under deres flag, tilsidesætte internationale regler og normer. ICCAT var også den første eller i det mindste blandt de første, der opstillede sorte lister over fartøjer, som man havde observeret fiskede illegalt eller uden for loven.

Dette kapitel af ICCAT's historie fortjener at blive gjort til genstand for en seriøs analyse, da det udgør et kritisk led i den internationale kampagne mod IUU-fiskeri, men en sådan analyse ligger uden for denne simple betænknings rammer.

I begyndelsen traf ICCAT foranstaltninger mod ikkekontraherende parter, idet den vedtog resolutioner, der førte til indførelse af en række forbud mod import af forskellige produkter (almindelig tun, storøjet tun, sværdfisk). Derefter begyndte den – efter at være blevet beskyldt for forudindtagethed og for kun at træffe foranstaltninger mod ikkekontraherende parter – også at træffe foranstaltninger mod kontraherende parter.

Én uheldig, men uundgåelig, følge af indførelsen af en række forbud mod import fra bestemte lande var omflagningen af fartøjer. ICCAT indlod sig følgelig på en leg, der lignende en jagt på flag, eftersom fartøjer ville forlade et register, der var underkastet et forbud, til fordel for et andet, således at ICCAT var tvunget til at skynde sig at finde, og derefter identificere, modtagerflagstaten.

En anden følge var, at ikkekontraherende parter blev kontraherende parter, for den juridiske fortolkning af de relevante ICCAT-resolutioner (herunder det daværende Europæiske Fællesskabs fortolkning) medførte, at importforbuddene ophævedes, efterhånden som flagstater, der havde tilsidesat reglerne, blev medlemmer – uden nogen som helst påvisning af, at de nye kontraherende parter havde gjort noget for at begynde at handle på ansvarlig vis og i mangel af overvågning i form af et effektivt MCSE-system. I nogle tilfælde måtte de atter identificeres som kontraherende parter og underkastes et nyt forbud. Dog fandt ICCAT i sidste ende, at problemerne var blevet løst godt nok til, at forbuddene kunne ophæves, og sortlisten, hvorpå der i 2000 var opført 345 fartøjer[1], skrumpede ind til kun at omfatte 29 fartøjer i 2012[2], hvilket får mange til at tro, at IUU-fiskeri er næsten udryddet i området.

Denne forordning er et af de sidste rudimenter af den del af ICCAT's historie.

Ikke desto mindre – eftersom tunfiskeri og handel med tun er, hvad det er, navnlig for så vidt angår værdifulde arter som almindelig tun og storøjet tun – vidner den nuværende komplekse karakter af ICCAT-foranstaltninger, hvormed formålet er at forsøge at begrænse fiskeri efter og handel med tun, om, at det stadig er vigtigt at tage IUU-fiskeri med i overvejelserne, når det gælder fiskeri efter tun og tunlignende arter i Atlanterhavet. Det er for tidligt at sænke paraderne.

I den forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, at Cambodja i Kommissionens afgørelse af 15. november 2012 identificeredes som et land, der kan betragtes som et ikkesamarbejdende land i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 om IUU-fiskeri.

  • [1]  http://www.fao.org/docrep/005/y3274e/y3274e07.htm.
  • [2]  http://www.iccat.int/en/IUU.asp.

PROCEDURE

Titel

Ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 827/2004 om forbud mod import af storøjet tun (Thunnus obesus) med oprindelse i Bolivia, Cambodja, Georgien, Ækvatorialguinea og Sierra Leone og ophævelse af forordning (EF) nr. 1036/2001

Referencer

COM(2013)0185 – C7-0091/2013 – 2013/0097(COD)

Dato for høring af EP

8.4.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

16.4.2013

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

16.4.2013

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

25.4.2013

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Raül Romeva i Rueda

6.5.2013

 

 

 

Behandling i udvalg

18.6.2013

4.11.2013

 

 

Dato for vedtagelse

17.12.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Andrzej Grzyb

Dato for indgivelse

20.12.2013