ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 827/2004 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εισαγωγής τόνου μεγαλόφθαλμου του Ατλαντικού (Τhunnus obesus), καταγωγής Βολιβίας, Καμπότζης, Ισημερινής Γουινέας, Γεωργίας και Σιέρα Λεόνε και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1036/2001
(COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD))
Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda

20.12.2013


Διαδικασία : 2013/0097(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0475/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0475/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: