ΕΚΘΕΣΗ
  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 827/2004 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εισαγωγής τόνου μεγαλόφθαλμου του Ατλαντικού (Τhunnus obesus), καταγωγής Βολιβίας, Καμπότζης, Ισημερινής Γουινέας, Γεωργίας και Σιέρα Λεόνε και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1036/2001
  (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD))
  Επιτροπή Αλιείας
  Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda

  20.12.2013


  Διαδικασία : 2013/0097(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0475/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0475/2013
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: