MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Boliviasta, Georgiasta, Kambodžasta, Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin isosilmätonnikalan (Thunnus obesus) tuonnin kieltämisestä ja asetuksen (EY) N:o 1036/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 827/2004 kumoamisesta

20.12.2013 - (COM(2013)0185 – C7‑0091/2013 – 2013/0097(COD)) - ***I

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Raül Romeva i Rueda


Menettely : 2013/0097(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0475/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0475/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Boliviasta, Georgiasta, Kambodžasta, Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin isosilmätonnikalan (Thunnus obesus) tuonnin kieltämisestä ja asetuksen (EY) N:o 1036/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 827/2004 kumoamisesta

(COM(2013)0185 – C7‑0091/2013 – 2013/0097(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0185),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0091/2013),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A7-0475/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Vuonna 2004 pidetyssä ICCAT:n 14. erityiskokouksessa tunnustettiin Kambodžan, Päiväntasaajan Guinean ja Sierra Leonen pyrkimykset vastata ICCAT:n huolenaiheisiin ja annettiin suositukset kaupankäyntiä rajoittavien toimenpiteiden poistamiseksi näiden kolmen maan osalta.

(7) Vuonna 2004 pidetyssä ICCAT:n 14. erityiskokouksessa tunnustettiin Kambodžan, Päiväntasaajan Guinean ja Sierra Leonen pyrkimykset vastata ICCAT:n huolenaiheisiin ja annettiin suositukset Atlantin isosilmätonnikalan ja siitä valmistettujen tuotteiden kauppaa rajoittavien toimenpiteiden poistamiseksi näiden kolmen maan osalta.

 

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 827/2004 muutettiin asetuksella (EY) N:o 919/2005 siten, että tuonti on enää kiellettyä ainoastaan Boliviasta ja Georgiasta, mutta tuonti Kambodžasta, Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta on jälleen sallittua.

(8) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 827/2004 muutettiin asetuksella (EY) N:o 919/2005 siten, että Atlantin isosilmätonnikalan ja siitä valmistettujen tuotteiden tuonti on enää kiellettyä ainoastaan Boliviasta ja Georgiasta, mutta tuonti Kambodžasta, Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta on jälleen sallittua.

__________________

__________________

6 EUVL L 156, 18.6.2005, s. 1.

6 EUVL L 156, 18.6.2005, s. 1.

PERUSTELUT

Komission ehdotus koskee Boliviasta, Georgiasta, Kambodžasta, Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin isosilmätonnikalan tuonnin kieltämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 827/2004 kumoamista.

Asetus juontaa 1990-luvulle Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission ICCATin suuruuden päiviin, jolloin se taisteli eturivissä laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta (LIS-kalastus) vastaan. Tuolloin ICCAT oli uranuurtaja innovatiivisten välineiden käytössä. Se oli ensimmäinen, joka kielsi tuonnin maista, joiden epäiltiin sallivan, että niiden lipun alla purjehtivat alukset jättävät kansainväliset säännöt ja normit huomiotta. Se oli myös ensimmäinen tai ainakin niiden ensimmäisten joukossa, jotka laativat mustia listoja aluksista, joiden oli havaittu kalastavan laittomasti.

Tämä ajanjakso ICCATin historiassa ansaitsee kunnon analyysin, sillä se on keskeinen osa LIS-kalastuksen vastaista kansainvälistä kampanjaa. Se ei kuitenkaan kuulu tämän mietinnön alaan.

Aluksi ICCAT ryhtyi toimiin sopimukseen kuulumattomia osapuolia vastaan ja hyväksyi päätöslauselmia, jotka johtivat monien tuotteiden (tonnikalan, isosilmätonnikalan ja miekkakalan) merkittäviin tuontikieltoihin. Kun ICCATia sitten syytettiin puolueellisuudesta sen toimiessa vain sopimukseen kuulumattomia osapuolia vastaan, se ryhtyi toimiin myös sopimuspuolia vastaan.

Yksi valitettava mutta väistämätön seuraus merkittävien tuontikieltojen asettamisesta yksittäisille maille oli se, että osa aluksista vaihtoi lippuvaltiota. Tällöin ICCAT alkoi ”jahdata lippuja”, sillä kun alukset siirtyivät kielletystä rekisteristä toiseen, ICCATin oli kamppailtava löytääkseen ja sen jälkeen identifioidakseen vastaanottavan lippuvaltion.

Toinen seuraus oli, että sopimukseen kuulumattomista osapuolista tuli sopimuspuolia, koska asiaan liittyvien ICCAT-päätöslauselmien oikeudellinen tulkinta (johon myös tuolloinen Euroopan yhteisö yhtyi) oli se, että kun sääntöjä noudattamattomista lippuvaltioista tuli jäseniä, tuontikiellot poistettiin, vaikka uusi sopimuspuoli ei olisi mitenkään osoittanut tehneensä jotain toimintansa korjaamiseksi. Myös tehokas seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja täytäntöönpanojärjestelmä (MCSE) puuttui. Joissakin tapauksissa lippuvaltiot oli tunnustettava uudelleen sopimuspuoliksi, ja niille asetettiin uusi tuontikielto. Lopulta ICCAT kuitenkin katsoi, että ongelmiin oli puututtu riittävästi kieltojen poistamiseksi. Vuonna 2000 345 alusta[1] sisältänyt musta lista kutistui 29 alukseen vuonna 2012[2], jolloin monet uskoivat, että LIS-kalastus oli lähes kitketty alueelta.

Tämä asetus on ICCATin kyseisen ajanjakson viimeisiä jäänteitä.

Kun otetaan huomioon tonnikalan pyynnin ja kaupan merkitys varsinkin tonnikalan ja isosilmätonnikalan kaltaisten arvokkaiden lajien kohdalla, kalastusta ja kauppaa valvomaan pyrkivien ICCATin toimenpiteiden tämänhetkinen mutkikkuus osoittaa, että LIS-kalastus on edelleen huomioonotettava seikka Atlantilla harjoitettavassa tonnikalan ja sen kaltaisten lajien kalastuksessa. On liian aikaista herpaantua.

Tässä yhteydessä on tärkeää panna merkille, että EU:n LIS-asetuksen (EY) N:o 1005/2008 nojalla komissio määritteli ennalta 15. marraskuuta 2012 tekemässään päätöksessä Kambodžan yhteistyöhön osallistumattomaksi maaksi.

  • [1]  http://www.fao.org/docrep/005/y3274e/y3274e07.htm.
  • [2]  http://www.iccat.int/en/IUU.asp.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Boliviasta, Georgiasta, Kambodžasta, Päiväntasaajan Guineasta ja Sierra Leonesta peräisin olevan Atlantin isosilmätonnikalan (Thunnus obesus) tuonnin kieltämisestä ja asetuksen (EY) N:o 1036/2001 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 827/2004 kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2013)0185 – C7-0091/2013 – 2013/0097(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

8.4.2013

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

16.4.2013

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

16.4.2013

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

25.4.2013

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Raül Romeva i Rueda

6.5.2013

 

 

 

Valiokuntakäsittely

18.6.2013

4.11.2013

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.12.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

14

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Andrzej Grzyb

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

20.12.2013