SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 827/2004 zakazujące przywozu opastuna (Thunnus obesus) pochodzącego z Boliwii, Kambodży, Gwinei Równikowej, Gruzji i Sierra Leone oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1036/2001

20.12.2013 - (COM(2013)0185 – C7‑0091/2013 – 2013/0097(COD)) - ***I

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Raül Romeva i Rueda


Procedura : 2013/0097(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0475/2013
Teksty złożone :
A7-0475/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 827/2004 zakazujące przywozu opastuna (Thunnus obesus) pochodzącego z Boliwii, Kambodży, Gwinei Równikowej, Gruzji i Sierra Leone oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1036/2001

(COM(2013)0185 – C7‑0091/2013 – 2013/0097(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2013)0185),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0091/2013),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A7-0475/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Podczas 14. nadzwyczajnego posiedzenia w 2004 r. ICCAT przyjęła do wiadomości wysiłki poczynione przez Kambodżę, Gwineę Równikową i Sierra Leone w celu rozwiązania problematycznych kwestii i przyjęła zalecenia znoszące środki ograniczające handel nałożone na te trzy państwa.

(7) Podczas 14. nadzwyczajnego posiedzenia w 2004 r. ICCAT przyjęła do wiadomości wysiłki poczynione przez Kambodżę, Gwineę Równikową i Sierra Leone w celu rozwiązania problematycznych kwestii i przyjęła zalecenia znoszące środki ograniczające handel opastunem i produktami z niego nałożone na te trzy państwa.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 827/2004 zostało zmienione rozporządzeniem (WE) nr 919/2005 w celu utrzymania zakazu tego rodzaju przywozu jedynie z Boliwii i Gruzji i ponownego zezwolenia na przywóz z Kambodży, Gwinei Równikowej i Sierra Leone.

(8) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 827/2004 zostało zmienione rozporządzeniem (WE) nr 919/2005 w celu utrzymania zakazu przywozu opastuna i produktów z niego jedynie z Boliwii i Gruzji i ponownego zezwolenia na przywóz z Kambodży, Gwinei Równikowej i Sierra Leone.

__________________

__________________

6 Dz.U. L 156 z 18.6.2005, s. 1.

6 Dz.U. L 156 z 18.6.2005, s. 1.

UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczy uchylenia rozporządzenia 827/2004, które zakazywało przywozu produktów z opastuna z Boliwii, Kambodży, Gwinei Równikowej, Gruzji i Sierra Leone.

Rozporządzenie to powstało w latach 90. – czasach świetności, kiedy ICCAT stała na czele walki z połowami NNN, nawet zanim powszechnie określano je jako połowy NNN. W tym czasie ICCAT wprowadzała wykorzystanie innowacyjnych narzędzi i jako pierwsza wprowadziła zakaz przywozu z krajów, które podejrzewano o zezwalanie statkom noszącym ich banderę na nieprzestrzeganie międzynarodowych przepisów i norm. Była także pierwszą lub jedną z pierwszych organizacji ustalających czarne listy statków, które dokonywały nielegalnych połowów bądź połowów poza prawem.

Ten rozdział historii ICCAT zasługuje na pogłębioną analizę, ponieważ stanowi kluczową część międzynarodowej kampanii przeciwko połowom NNN, jednak wykracza to poza zakres tego zwykłego sprawozdania.

Początkowo ICCAT podejmowała działania przeciwko stronom niebędącym Umawiającymi się Stronami, przyjmując rezolucje, które doprowadziły do serii zakazów przywozu różnych produktów (z tuńczyka błękitnopłetwego, opastuna, włócznika). Następnie, w obliczu oskarżeń o stronniczość z uwagi na działania wyłącznie przeciwko stronom niebędącym Umawiającymi się Stronami, rozpoczęła ona również działania przeciwko Umawiającym się Stronom.

Jedną z niefortunnych lecz nieuniknionych konsekwencji nałożenia szeregu zakazów na przywóz w stosunku do poszczególnych krajów była zmiana bandery części statków. W konsekwencji ICCAT zaangażowała się w działania polegające na „pościgu za banderą”, ponieważ statki opuszczały jeden rejestr objęty zakazem i przechodziły do innego, pozostawiając ICCAT dociekania i zidentyfikowanie państwa udzielającego nowej bandery.

Inną konsekwencją był fakt, że strony niebędące Umawiającymi się Stronami stały się Umawiającymi się Stronami, ponieważ zgodnie z interpretacją prawną odnośnych rezolucji ICCAT (w tym przez ówczesną Wspólnotę Europejską) w momencie gdy niestosujace się do przepisów państwa bandery, stały się członkami uchylono wobec nich zakazy przywozu, pomimo braku jakichkolwiek dowodów, że nowe Umawiające się Strony zrobiły cokolwiek, by uregulować swoją działalność i braku skutecznego systemu MCSE. W niektórych przypadkach trzeba je było ponownie określić ich status, jako Umawiających się Stron, i poddać nowemu zakazowi. Jednak ostatecznie ICCAT uznała, że problemy zostały rozwiązane w wystarczającym stopniu, by uchylić zakazy i ograniczyć czarną listę, która w 2000 r. obejmowała 345 statków[1], do 29 w 2012 r.[2], co sprawiło, że wiele osób sądzi, że połowy NNN zostały prawie w zupełności wytępione w tym obszarze.

Rozporządzenie to stanowi jeden z ostatnich śladów tej części historii ICCAT.

Niemniej jednak, z uwagi na sytuację połowów tuńczyka i odnośnego handlu, zwłaszcza w przypadku wartościowych gatunków, jak tuńczyk błękitnopłetwy i opastun, obecna złożoność środków ICCAT mających na celu kontrolę połowów i handlu świadczy o tym, że połowy NNN nadal stanowią poważny problem w atlantyckich połowach tuńczyka i tuńczykopodobnych. Jest zbyt wcześnie, by opuścić gardę.

W tym kontekście ważne jest, by odnotować, że Kambodża została wstępnie zidentyfikowana przez Komisję w decyzji z dnia 15 listopada 2012 r. jako kraj niewspółpracujący na mocy rozporządzenia UE 1005/2008 w sprawie połowów NNN.

  • [1]  http://www.fao.org/docrep/005/y3274e/y3274e07.htm
  • [2]  http://www.iccat.int/en/IUU.asp

PROCEDURA

Tytuł

Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 827/2004 zakazującego przywozu opastuna (Thunnus obesus) pochodzącego z Boliwii, Kambodży, Gwinei Równikowej, Gruzji i Sierra Leone oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1036/2001

Odsyłacze

COM(2013)0185 – C7-0091/2013 – 2013/0097(COD)

Data przedstawienia w PE

8.4.2013

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

16.4.2013

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

16.4.2013

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

25.4.2013

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Raül Romeva i Rueda

6.5.2013

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

18.6.2013

4.11.2013

 

 

Data przyjęcia

17.12.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

14

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Andrzej Grzyb

Data złożenia

20.12.2013