RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 827/2004 al Consiliului de interzicere a importurilor de ton obez de Atlantic (Thunnus obesus) originar din Bolivia, Cambodgia, Georgia, Guineea Ecuatorială și Sierra Leone și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1036/2001

20.12.2013 - (COM(2013)0185 – C7‑0091/2013 – 2013/0097(COD)) - ***I

Comisia pentru pescuit
Raportor : Raül Romeva i Rueda


Procedură : 2013/0097(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0475/2013
Texte depuse :
A7-0475/2013
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 827/2004 al Consiliului de interzicere a importurilor de ton obez de Atlantic (Thunnus obesus) originar din Bolivia, Cambodgia, Georgia, Guineea Ecuatorială și Sierra Leone și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1036/2001

(COM(2013)0185 – C7‑0091/2013 – 2013/0097(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0185),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0091/2013),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0475/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) La cea de a 14-a reuniune specială a ICCAT care a avut loc în 2004, aceasta a recunoscut eforturile făcute de Cambodgia, Guineea Ecuatorială și Sierra Leone pentru a răspunde la preocupările exprimate și a adoptat recomandări privind ridicarea măsurilor de restricționare a schimburilor comerciale împotriva acestor trei țări.

(7) La cea de a 14-a reuniune specială a ICCAT care a avut loc în 2004, aceasta a recunoscut eforturile făcute de Cambodgia, Guineea Ecuatorială și Sierra Leone pentru a răspunde preocupărilor exprimate și a adoptat recomandări privind ridicarea măsurilor de restricționare a schimburilor comerciale împotriva acestor trei țări în legătură cu tonul obez de Atlantic și cu produsele din ton obez de Atlantic.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În consecință, Regulamentul (CE) nr. 827/2004 a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 919/2005, astfel încât acesta continuă să interzică numai importurile de acest tip din Bolivia și din Georgia, în timp ce importurile din Cambodgia, Guineea Ecuatorială și Sierra Leone sunt permise din nou.

(8) În consecință, Regulamentul (CE) nr. 827/2004 a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 919/2005, astfel încât acesta continuă să interzică importurile de ton obez de Atlantic și de produse din ton obez de Atlantic numai din Bolivia și din Georgia, în timp ce importurile din Cambodgia, Guineea Ecuatorială și Sierra Leone sunt permise din nou.

__________________

__________________

6 JO L 156, 18.6.2005, p. 1.

6 JO L 156, 18.6.2005, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei vizează abrogarea Regulamentului 827/2004, care interzice importul produselor din ton obez din Bolivia, Cambodgia, Guineea Ecuatorială, Georgia și Sierra Leone.

Regulamentul datează din anii '90, când Comisia Internațională pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) juca un rol primordial în cadrul eforturilor de combatere a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), chiar înainte ca acesta să fie numit astfel. La vremea respectivă, pentru prima dată, ICCAT utiliza instrumente inovatoare și impunea interzicerea importurilor din țările suspectate că le permiteau navelor care le arborau pavilionul să nu țină seama de dispozițiile și normele internaționale. ICCAT s-a aflat, de asemenea, printre primele entități, dacă nu chiar prima, care au elaborat o listă neagră a navelor care au fost observate pescuind ilegal sau extrajudiciar.

Acest capitol al istoriei ICCAT merită să facă obiectul unei analize aprofundate, întrucât reprezintă o componentă esențială a campaniei internaționale împotriva pescuitului INN care depășește, însă, domeniul de interes al acestui simplu raport.

Inițial, ICCAT a luat măsuri împotriva părților necontractante, adoptând rezoluții care au dus la interzicerea importurilor mai multor produse (tonul roșu, tonul obez, peștele-spadă). Confruntată ulterior cu acuzații de favorizare a părților contractante, întrucât măsurile vizau doar părțile necontractante, a început să ia măsuri și la adresa celor dintâi.

O consecință nefericită, dar inevitabilă, a interzicerii importurilor din anumite țări a fost schimbarea statului de pavilion de către nave. ICCAT s-a văzut prinsă într-un joc de „identificare a statului de pavilion” - pe măsură ce navele renunțau la un stat de pavilion care făcea obiectul unei interdicții pentru a se înregistra în alt stat, lui ICCAT nu îi rămânea decât să depună eforturi să găsească și să identifice noul stat de pavilion.

O altă consecință a fost că părțile necontractante au devenit părți contractante, întrucât interpretarea juridică a rezoluțiilor relevante ale ICCAT (inclusiv de către, la vremea respectivă, Comunitatea Europeană) era că atunci când statele care le încălcau deveneau membre, interzicerea importurilor era suspendată, fără nicio dovadă că noile părți contractante luaseră măsuri să reglementeze situația și fără a se fi implementat un sistem eficient MCSE. În unele cazuri, a fost nevoie ca statele respective să fie reidentificate ca părți contractante pentru a putea face obiectul unei noi interdicții. Cu toate acestea, în cele din urmă, ICCAT a considerat că problemele au fost soluționate în suficientă măsură încât să suspende interdicțiile și lista neagră, care, în anul 2000, cuprindea 345 de nave[1], iar în 2012 ajunsese să cuprindă 29 de nave[2], creând impresia că pescuitul INN a fost eradicat aproape în totalitate în zona respectivă.

Prezentul regulament reprezintă unul dintre ultimele vestigii legate de acea perioadă din istoria ICCAT.

Cu toate acestea, având în vedere situația privind pescuitul de ton și comerțul cu acesta, îndeosebi în cazul speciilor valoroase, cum ar fi tonul roșu și tonul obez, caracterul complex din prezent al măsurilor ICCAT ce vizează monitorizarea pescuitului și comerțului este o dovadă a faptului că pescuitul INN reprezintă în continuare un aspect important al pescuitului de ton și de specii similare în Oceanul Atlantic. Este prea devreme să coborâm garda.

În acest context, este important să se ia act de faptul că, în Decizia sa din 15 noiembrie 2012, în temeiul Regulamentului UE 1005/2008 privind INN, Comisia a identificat Cambodgia drept un stat necooperant.

  • [1]  http://www.fao.org/docrep/005/y3274e/y3274e07.htm
  • [2]  http://www.iccat.int/en/IUU.asp

PROCEDURĂ

Titlu

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 827/2004 de interzicere a importurilor de ton obez de Atlantic (Thunnus obesus) originar din Bolivia, Cambodgia, Georgia, Guineea Ecuatorială și Sierra Leone și a Regulamentului (CE) nr. 1036/2001

Referințe

COM(2013)0185 – C7-0091/2013 – 2013/0097(COD)

Data prezentării la PE

8.4.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

PECH

16.4.2013

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

ENVI

16.4.2013

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

25.4.2013

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Raül Romeva i Rueda

6.5.2013

 

 

 

Examinare în comisie

18.6.2013

4.11.2013

 

 

Data adoptării

17.12.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Andrzej Grzyb

Data depunerii

20.12.2013