POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 827/2004 o prepovedi uvoza atlantskega veleokega tuna (Thunnus obesus) s poreklom iz Bolivije, Kambodže, Ekvatorialne Gvineje, Gruzije in Sierre Leone in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1036/2001

20.12.2013 - (COM(2013)0185 – C7‑0091/2013 – 2013/0097(COD)) - ***I

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Raül Romeva i Rueda


Postopek : 2013/0097(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0475/2013
Predložena besedila :
A7-0475/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 827/2004 o prepovedi uvoza atlantskega veleokega tuna (Thunnus obesus) s poreklom iz Bolivije, Kambodže, Ekvatorialne Gvineje, Gruzije in Sierre Leone in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1036/2001

(COM(2013)0185 – C7‑0091/2013 – 2013/0097(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0185),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0091/2013),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A7-0475/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) ICCAT je na 14. izrednem zasedanju leta 2004 potrdila, da si Kambodža, Ekvatorialna Gvineja in Sierra Leone prizadevajo odpraviti njene pomisleke, in sprejela priporočila za ukinitev ukrepov omejevanja trgovine za te tri države.

(7) ICCAT je na 14. izrednem zasedanju leta 2004 potrdila, da si Kambodža, Ekvatorialna Gvineja in Sierra Leone prizadevajo odpraviti njene pomisleke, in sprejela priporočila za ukinitev ukrepov omejevanja trgovine za te tri države v zvezi z atlantskim veleokim tunom in njegovimi proizvodi.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Uredba (ES) št. 827/2004 je bila zato spremenjena z Uredbo (ES) št. 919/2005, tako da še naprej prepoveduje tak uvoz le iz Bolivije in Gruzije, uvoz iz Kambodže, Ekvatorialne Gvineje in Sierre Leone pa je spet dovoljen.

(8) Uredba (ES) št. 827/2004 je bila zato spremenjena z Uredbo (ES) št. 919/2005, tako da še naprej prepoveduje uvoz atlantskega veleokega tuna in njegovih proizvodov le iz Bolivije in Gruzije, uvoz iz Kambodže, Ekvatorialne Gvineje in Sierre Leone pa je spet dovoljen.

__________________

__________________

6 UL L 156, 18.6.2005, str. 1.

6 UL L 156, 18.6.2005, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije se nanaša na razveljavitev Uredbe št. 827/2004, ki je prepovedovala uvoz proizvodov iz veleokega tuna s poreklom iz Bolivije, Kambodže, Ekvatorialne Gvineje, Gruzije in Sierre Leone.

Uredba izvira iz 90-ih let 20. stoletja, zlatih časov, ko je bila Mednarodna komisija za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) v prvih bojnih vrstah proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, še preden se je ta sploh tako imenoval. Takrat je komisija ICCAT prva uvajala uporabo inovativnih orodij in je prva prepovedala uvoz iz držav, za katere se je sumilo, da plovilom pod svojo zastavo omogočajo nespoštovanje mednarodnih pravil in norm. Ravno tako je bila prva ali vsaj med prvimi, ki so pripravili črne sezname plovil, opaženih pri nezakonitem ribolovu ali ribolovu zunaj zakona.

To poglavje zgodovine komisije ICCAT si zasluži poglobljeno analizo, saj predstavlja odločilen del mednarodne kampanje proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, kar pa presega okvir tega preprostega poročila.

Sprva je komisija ICCAT ukrepala proti nepogodbenicam Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in sprejemala resolucije, zaradi katerih je bil prepovedan uvoz številnih proizvodov (iz modroplavutega tuna, veleokega tuna, mečarice). Spričo obtožb zaradi pristranskosti, ker je ukrepala zgolj proti nepogodbenicam, je začela ukrepati tudi proti pogodbenicam.

Neugodna, a neizogibna posledica uvedbe številnih prepovedi uvoza iz posameznih držav je bilo tudi spreminjanje države zastave za nekatera plovila. Komisija ICCAT se je tako zapletla v igro, zelo podobno „lovu na zastavo“, saj so plovila register, za katerega je veljala prepoved, zamenjala za drugega, komisija ICCAT pa je le s težavo iskala in ugotavljala novo državo zastave.

Druga posledica je bila, da so nepogodbenice postale pogodbenice, saj je bila pravna razlaga ustreznih resolucij ICCAT tedaj taka (tudi s strani tedanje Evropske skupnosti), da so bile prepovedi uvoza razveljavljene, ko so države zastave, ki niso spoštovale določil, postale pogodbenice; pri tem jim ni bilo treba dokazati, da so kakorkoli izboljšale svoje ravnanje, učinkovitega sistema spremljanja, preverjanja, nadzora in izvrševanja pa ni bilo. V nekaterih primerih jih je bilo treba ponovno opredeliti kot pogodbenice in zanje uvesti novo prepoved. Nazadnje je komisija ICCAT menila, da so se problemi ustrezno rešili in je razveljavila prepovedi, črni seznam, na katerem je bilo leta 2000 345 plovil[1], pa se je do leta 2012[2] skrčil na 29 plovil, zaradi česar so številni prepričani, da je nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov na tem področju skoraj izkoreninjen.

Ta uredba predstavlja zadnji košček v tem poglavju zgodovine komisije ICCAT.

Že sama narava ribolova tuna in trgovine z njim, zlasti pri dragocenih vrstah, kot sta modroplavuti in veleoki tun, ter trenutna kompleksnost ukrepov, s katerimi skuša komisija ICCAT nadzorovati ribolov in trgovino, kažeta, da je nezakoniti, neprijavljeni in nereguliran ribolov še vedno pomembno vprašanje v ribištvih tuna in podobnih vrst v Atlantiku. Prezgodaj je še, da bi pozabili na opreznost.

Pri tem je pomembno opozoriti, da je Komisija Kambodžo v svojem sklepu z dne 15. novembra 2012 v skladu z uredbo Evropske unije št. 1005/2008 o preprečevanju nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova že označila kot nesodelujočo državo.

  • [1]  http://www.fao.org/docrep/005/y3274e/y3274e07.htm
  • [2]  http://www.iccat.int/en/IUU.asp

POSTOPEK

Naslov

Razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št. 827/2004 o prepovedi uvoza atlantskega veleokega tuna (Thunnus obesus) s poreklom iz Bolivije, Kambodže, Ekvatorialne Gvineje, Gruzije in Sierre Leone in razveljavitev Uredbe (ES) št. 1036/2001

Referenčni dokumenti

COM(2013)0185 – C7-0091/2013 – 2013/0097(COD)

Datum predložitve EP

8.4.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

16.4.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

16.4.2013

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

25.4.2013

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Raül Romeva i Rueda

6.5.2013

 

 

 

Obravnava v odboru

18.6.2013

4.11.2013

 

 

Datum sprejetja

17.12.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Andrzej Grzyb

Datum predložitve

20.12.2013