Betänkande - A7-0475/2013Betänkande
A7-0475/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 827/2004 om förbud mot import av atlantisk storögd tonfisk (Thunnus obesus) med ursprung i Bolivia, Ekvatorialguinea, Georgien, Kambodja och Sierra Leone och om upphävande av förordning (EG) nr 1036/2001

20.12.2013 - (COM(2013)0185 – C7‑0091/2013 – 2013/0097(COD)) - ***I

Fiskeriutskottet
Föredragande: Raül Romeva i Rueda


Förfarande : 2013/0097(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0475/2013
Ingivna texter :
A7-0475/2013
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 827/2004 om förbud mot import av atlantisk storögd tonfisk (Thunnus obesus) med ursprung i Bolivia, Ekvatorialguinea, Georgien, Kambodja och Sierra Leone och om upphävande av förordning (EG) nr 1036/2001

(COM(2013)0185 – C7‑0091/2013 – 2013/0097(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0185),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0091/2013),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7-0475/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Vid sitt 14:e särskilda möte 2004 välkomnade Iccat de åtgärder som Ekvatorialguinea, Kambodja och Sierra Leone vidtagit för att åtgärda problemen samtidigt som den antog rekommendationer om hävande av handelsbegränsande åtgärder mot dessa tre länder.

(7) Vid sitt 14:e särskilda möte 2004 välkomnade Iccat de åtgärder som Ekvatorialguinea, Kambodja och Sierra Leone vidtagit för att åtgärda problemen samtidigt som den antog rekommendationer om hävande av handelsbegränsande åtgärder mot dessa tre länder gällande atlantisk storögd tonfisk och produkter av denna art.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Därför har förordning (EG) nr 827/2004 ändrats genom förordning (EG) nr 919/2005, så att den endast förbjuder sådan import från Bolivia och Georgien, medan import från Kambodja, Ekvatorialguinea och Sierra Leone på nytt är tillåten.

(8) Därför har förordning (EG) nr 827/2004 ändrats genom förordning (EG) nr 919/2005, så att den endast förbjuder import av atlantisk storögd tonfisk och produkter av denna art från Bolivia och Georgien, medan import från Kambodja, Ekvatorialguinea och Sierra Leone på nytt är tillåten.

__________________

__________________

6 EUT L 156, 18.6.2005, s. 1.

6 EUT L 156, 18.6.2005, s. 1.

MOTIVERING

Kommissionens förslag rör upphävandet av förordning (EG) nr 827/2004 som förbjuder import av produkter av atlantisk storögd tonfisk från Bolivia, Ekvatorialguinea, Georgien, Kambodja och Sierra Leone.

Förordningen härstammar från 1990-talet, från de glansdagar då Iccat gick i spetsen för kampen mot IUU-fisket, från en tid då det ännu inte var vanligt att tala om IUU-fiske. Vid den här tidpunkten bedrev Iccat ett banbrytande arbete med att ta fram innovativa redskap och var den första organisationen som införde förbud mot import från länder som man misstänkte att lät de fartyg som förde deras flagg att bryta mot internationella regler och normer. Iccat var också den första organisationen eller en av de första organisationerna som upprättade svartlistor över fartyg som bedrivit illegalt fiske.

Detta kapitel i Iccats historia förtjänar en grundlig analys, eftersom det är en mycket viktig del av den internationella kampanjen mot IUU-fiske, men den analysen kan inte ingå i detta enkla betänkande.

I början vidtog Iccat åtgärder mot icke-fördragsslutande parter och antog resolutioner som ledde till en rad importförbud mot ett flertal produkter (blåfenad tonfisk, atlantisk storögd tonfisk och svärdfisk). Efter att organisationen hade anklagats för att vara partisk och endast vidta åtgärder mot icke-fördragsslutande parter började den att också vidta åtgärder mot fördragsslutande parter.

En olycklig, men oundviklig, följd av importförbuden mot enskilda länder var att en del av fartygen flaggades om. Iccat drogs då in i en flaggjakt där fartyg lämnade ett register som förbjudits för ett annat, och det blev Iccats uppgift att snabbt leta rätt på och identifiera den mottagande flaggstaten.

En annan följd var att de icke-fördragsslutande parterna blev fördragsslutande parter. Den rättsliga tolkningen av Iccats resolutioner (som den dåvarande europeiska gemenskapen också omfattade) gick ut på att förbudet upphävdes då flaggstater som inte uppfyllde sina skyldigheter blev medlemmar, utan att de nya fördragsslutande parterna behövde lämna några som helst bevis på att de hade vidtagit åtgärder för att rena sitt rykte. Ett effektivt system för övervakning, kontroll, inspektion och verkställighet (MCSE-system) saknades också. I vissa fall måste de på nytt identifieras som fördragsslutande parter och beläggas med nya förbud. Till slut ansåg Iccat dock att problemen hade lösts åtminstone så mycket att förbuden kunde upphävas. År 2000 bestod den svarta listan av 345 fartyg[1] men endast av 29 fartyg 2012[2], vilket fick många att tro att IUU-fisket nästan hade försvunnit från området.

Den här förordningen är ett av de sista spåren av det kapitlet i Iccats historia.

Mot bakgrund av det aktuella läget för handeln med tonfisk och tonfiske, framför allt fisket efter värdefulla arter såsom blåfenad tonfisk och atlantisk storögd tonfisk, pekar dock Iccats nuvarande komplexa åtgärder i syfte att kontrollera fisket och handeln på att IUU-fisket fortfarande är en viktig fråga i fisket efter tonfisk och tonfiskliknande arter i Atlanten. Det är alltså ännu inte dags att sänka garden.

Mot bakgrund av detta är det viktigt att notera att kommissionen i sitt beslut av den 15 november 2012 fastställde att Kambodja var en icke-samarbetande stat i enlighet med EU:s IUU-förordning, nr 1005/2008.

  • [1]  http://www.fao.org/docrep/005/y3274e/y3274e07.htm
  • [2]  http://www.iccat.int/en/IUU.asp

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Upphävande av rådets förordning (EG) nr 827/2004 om förbud mot import av atlantisk storögd tonfisk (Thunnus obesus) med ursprung i Bolivia, Ekvatorialguinea, Georgien, Kambodja och Sierra Leone och om upphävande av förordning (EG) nr 1036/2001

Referensnummer

COM(2013)0185 – C7-0091/2013 – 2013/0097(COD)

Framläggande för parlamentet

8.4.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

Tillkännagivande i kammaren

PECH

16.4.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

Tillkännagivande i kammaren

ENVI

16.4.2013

 

 

 

Inget yttrande avges

Beslut

ENVI

25.4.2013

 

 

 

Föredragande

Utnämning

Raül Romeva i Rueda

6.5.2013

 

 

 

Behandling i utskott

18.6.2013

4.11.2013

 

 

Antagande

17.12.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds, Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Jens Nilsson, Antolín Sánchez Presedo

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 187.2)

Andrzej Grzyb

Ingivande

20.12.2013