ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο οδηγίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας σε ποινικές υποθέσεις

20.12.2013 - (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - ***I

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Nuno Melo


Διαδικασία : 2010/0817(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0477/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0477/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας σε ποινικές υποθέσεις

(09288/2010 – C7‑0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία ομάδας κρατών μελών που υπεβλήθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (09288/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 76 στοιχείο β) και το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των οποίων του υπεβλήθη το σχέδιο πράξης (C7-0185/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφοι 3 και 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 5ης Δεκεμβρίου 2013, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 44 και 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0477/2014),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ[1]*

στο σχέδιο ομάδας κρατών μελών

---------------------------------------------------------

Πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και του Βασιλείου της Σουηδίας

για μια οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας σε ποινικές υποθέσεις

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και του Βασιλείου της Σουηδίας,

Αφού διαβίβασε το σχέδιο νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο της τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

(2)      Σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ένωση θεμελιώνεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών, αρχή η οποία συνηθέστατα χαρακτηρίζεται, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999 και εξής, ως ακρογωνιαίος λίθος της δικαστικής συνεργασίας επί ποινικών υποθέσεων εντός της Ένωσης.

(3)      Η απόφαση-πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση[2] ανταποκρίθηκε στην ανάγκη άμεσης αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων που αποσκοπούν στο να προλαμβάνεται η καταστροφή, η παραποίηση, η μετατόπιση, η μεταφορά ή η διάθεση αποδεικτικών στοιχείων. Εντούτοις, επειδή η νομική αυτή πράξη περιορίζεται στη φάση της δέσμευσης, η απόφαση δέσμευσης πρέπει να συνοδεύεται από χωριστό αίτημα για τη διαβίβαση των αποδεικτικών στοιχείων στο κράτος έκδοσης σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για την αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις. Αυτό οδηγεί σε διαδικασία δύο σταδίων, η οποία αποβαίνει σε βάρος της αποδοτικότητας. Επιπλέον, αυτό το καθεστώς συνυπάρχει με τα παραδοσιακά μέσα συνεργασίας και επομένως σπάνια χρησιμοποιείται στην πράξη από τις αρμόδιες αρχές.

(4)      Η απόφαση-πλαίσιο 2008/978/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων προς λήψη αντικειμένων, εγγράφων και δεδομένων για χρήση σε ποινικές διαδικασίες[3] εκδόθηκε προς εφαρμογή εν προκειμένω της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Εντούτοις, το ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων ισχύει μόνο για τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν ήδη και, ως εκ τούτου, καλύπτει περιορισμένο φάσμα της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία. Λόγω του περιορισμένου πεδίου του, οι αρμόδιες αρχές είναι ελεύθερες να χρησιμοποιούν το νέο καθεστώς ή τις διαδικασίες αμοιβαίας νομικής συνδρομής που εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να ισχύουν όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού εντάλματος συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων.

(5)      Αφότου εκδόθηκαν οι αποφάσεις-πλαίσια 2003/577/ΔΕΥ και 2008/978/ΔΕΥ έχει καταστεί σαφές ότι το υπάρχον πλαίσιο για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων είναι υπερβολικά κατακερματισμένο και ▌περίπλοκο. Απαιτείται συνεπώς νέα προσέγγιση.

(6)      Βάσει του προγράμματος της Στοκχόλμης, το οποίο εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα πρέπει να δοθεί συνέχεια στη θέσπιση συνολικού συστήματος για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση, βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι τα υπάρχοντα μέσα σε αυτόν τον τομέα συνιστούν ένα κατακερματισμένο καθεστώς και ότι απαιτείται νέα προσέγγιση, που θα βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, αλλά θα λαμβάνει επίσης υπόψη την ευελιξία του παραδοσιακού συστήματος της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε συνεπώς ένα συνεκτικό σύστημα που θα αντικαταστήσει όλα τα υπάρχοντα μέσα στο συγκεκριμένο τομέα, περιλαμβανομένης της απόφασης-πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων, το οποίο θα καλύπτει κατά το δυνατόν όλα τα είδη αποδεικτικών στοιχείων και θα ορίζει προθεσμίες εκτέλεσης, θα περιορίζει δε όσο το δυνατόν περισσότερο τους λόγους άρνησης.

(7)  Η νέα αυτή προσέγγιση βασίζεται σε ένα και μοναδικό μέσο, το οποίο ονομάζεται Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ). Η έκδοση μιας ΕΕΕ αποσκοπεί στην εκτέλεση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων στο κράτος εκτέλεσης με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται ήδη στην κατοχή της αρχής εκτέλεσης.

(8)      Η ΕΕΕ έχει οριζόντιο πεδίο εφαρμογής και επομένως εφαρμόζεται σε ▌όλα τα ερευνητικά μέτρα που στοχεύουν στη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Ωστόσο, η σύσταση κοινής ομάδας έρευνας και η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιό της απαιτούν συγκεκριμένους κανόνες που θα αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής επεξεργασίας ▌. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα υπάρχοντα μέσα θα πρέπει ως εκ τούτου να συνεχίσουν να ισχύουν για αυτό το είδος μέτρου.

(9)      Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις διασυνοριακές παρατηρήσεις όπως αναφέρονται στο άρθρο 40 της σύμβασης της 19ης Ιουνίου 1990 για την εφαρμογή της συμφωνίας Σένγκεν[4].

(10)    Η ΕΕΕ θα πρέπει να επικεντρώνεται στο ερευνητικό μέτρο που πρέπει να εκτελεστεί. Η αρχή έκδοσης είναι η πλέον αρμόδια να αποφασίζει, βάσει των στοιχείων που διαθέτει όσον αφορά τις λεπτομέρειες της σχετικής έρευνας, ποιο μέτρο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο η αρχή εκτέλεσης οφείλει, κατά το δυνατόν, να χρησιμοποιεί άλλου είδους μέτρο αν το ζητούμενο μέτρο δεν υφίσταται ▌στο εθνικό της δίκαιο ή αν δεν θα ήταν διαθέσιμο σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Η διαθεσιμότητα αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου το ζητούμενο μέτρο υφίσταται στο δίκαιο του κράτους εκτέλεσης αλλά είναι νομίμως διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες καταστάσεις, για παράδειγμα όταν το μέτρο μπορεί να εκτελεστεί για αδικήματα ενός συγκεκριμένου επιπέδου σοβαρότητας· κατά προσώπων για τα οποία υπάρχει ήδη ένας ορισμένος βαθμός υποψίας· ή με τη συναίνεση του εν λόγω προσώπου. Η αρχή εκτέλεσης μπορεί επίσης να προσφύγει σε άλλο είδος ερευνητικού μέτρου όταν το μέτρο αυτό θα επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα με το μέτρο που προβλέπει η ΕΕΕ κατά τρόπο ▌που συνεπάγεται μικρότερη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του εν λόγω προσώπου.

(10α)  Η ΕΕΕ θα πρέπει να επιλέγεται όταν η εκτέλεση ενός ερευνητικού μέτρου δείχνει αναλογική, ενδεδειγμένη και εφαρμόσιμη σε μια συγκεκριμένη υπόθεση. Η αρχή έκδοσης θα πρέπει συνεπώς να επαληθεύσει εάν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία είναι αναγκαία και αναλογικά για τους σκοπούς της διαδικασίας, εάν το επιλεγόμενο μέτρο είναι αναγκαίο και αναλογικό για τη συλλογή αυτών των στοιχείων και κατά πόσον, μέσω της έκδοσης ΕΕΕ, κάποιο άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να μετάσχει στη συλλογή αυτών των στοιχείων. Η ίδια εκτίμηση θα πρέπει να πραγματοποιείται στη διαδικασία επικύρωσης, όταν δυνάμει της παρούσας οδηγίας απαιτείται η επικύρωση μιας ΕΕΕ. Η εκτέλεση της ΕΕΕ δεν θα πρέπει να απορρίπτεται για άλλους λόγους πέραν όσων αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, η αρχή εκτέλεσης όμως δικαιούται να επιλέξει ένα λιγότερο οχληρό μέτρο από εκείνο που αναφέρεται στην ΕΕΕ εφόσον με αυτό επιτυγχάνεται ισοδύναμο αποτέλεσμα.

(10β)  Όταν εκδίδει ΕΕΕ, η αρχή έκδοσης οφείλει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εξασφάλιση του πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων που ορίζονται στο άρθρο 48 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαίωμα του υπόπτου ή κατηγορουμένου να τεκμαίρεται ότι είναι αθώος μέχρι αποδείξεως της ενοχής του καθώς και το δικαίωμα της υπεράσπισης σε ποινική διαδικασία αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον τομέα της δικαιοσύνης. Οποιοσδήποτε περιορισμός των δικαιωμάτων αυτών από ερευνητικό μέτρο που διατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 52 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό, τι αφορά την αναγκαιότητα, την αναλογικότητα και τους στόχους που θα πρέπει να επιδιώκει, ιδίως την προστασία των δικαιωμάτων των άλλων.

(10γ)   Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαβίβαση της ΕΕΕ στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, η αρχή έκδοσης μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε δυνατό/σχετικό μέσο διαβίβασης, συμπεριλαμβανομένου για παράδειγμα του ασφαλούς συστήματος τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, της Eurojust ή άλλους διαύλους που χρησιμοποιούν οι δικαστικές αρχές ή οι αρχές επιβολής του νόμου.

(10δ)  Όταν προβαίνουν σε δήλωση για το γλωσσικό καθεστώς, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία ευρέως διαδεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, πέραν της ή των επίσημων γλωσσών τους.

(10ε)   Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της οδηγίας 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης κατά την ποινική διαδικασία, της οδηγίας 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία και της οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας.

(10στ) Τα μη καταναγκαστικά μέτρα θα μπορούσαν, λ.χ., να είναι μέτρα που δεν παραβιάζουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ή το δικαίωμα ιδιοκτησίας, ανάλογα με το εθνικό δίκαιο.

(12α)  Η αρχή ne bis in idem είναι θεμελιώδης αρχή δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναγνωρίζεται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτύσσεται με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αρνείται την εκτέλεση μιας ΕΕΕ εάν η εκτέλεσή της θα αντέβαινε στην αρχή αυτήν. Λόγω του προκαταρκτικού χαρακτήρα των διαδικασιών στις οποίες βασίζεται μια ΕΕΕ, η εκτέλεσή της δεν θα πρέπει να μπορεί να απορριφθεί όταν σκοπός της είναι να βεβαιώσει πιθανή σύγκρουση με την αρχή ne bis in idem ή όταν η αρχή έκδοσης έχει παράσχει διαβεβαίωση ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που διαβιβάστηκαν συνεπεία της εκτέλεσης της ΕΕΕ δεν θα χρησιμοποιηθούν για την άσκηση δίωξης κατά προσώπου ή την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπο το οποίο έχει δικαστεί τελεσιδίκως σε άλλο κράτος μέλος για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

(12β)  Όπως συμβαίνει και με άλλες νομικές πράξεις στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης, με την παρούσα οδηγία δεν μεταβάλλεται η υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να είναι σαφές το στοιχείο αυτό, έχει εισαχθεί ειδική διάταξη στο κείμενο.

(12γ)   Η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ένωση βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και σε τεκμήριο συμμόρφωσης των άλλων κρατών μελών με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ωστόσο το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό. Συνεπώς, εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να θεωρηθεί ότι η εκτέλεση ερευνητικού μέτρου που περιέχεται στην ΕΕΕ θα είχε ως αποτέλεσμα την παραβίαση θεμελιώδους δικαιώματος του ενδιαφερομένου και ότι το κράτος μέλος εκτέλεσης θα παρέβαινε τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκτέλεση της ΕΕΕ θα πρέπει να απορρίπτεται.

(12δ)  Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άρνησης μιας ΕΕΕ, όταν η αναγνώριση ή η εκτέλεσή της στο κράτος εκτέλεσης θα συνεπαγόταν παραβίαση προνομίου ή ασυλίας στο κράτος αυτό. Δεν υφίσταται κοινός ορισμός της ασυλίας ή του προνομίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου ο ακριβής ορισμός αυτών των εννοιών επαφίεται στο εθνικό δίκαιο, αυτός μπορεί δε να περιλαμβάνει μέτρα προστασίας που ισχύουν για τα ιατρικά και νομικά επαγγέλματα, δεν θα πρέπει όμως να ερμηνεύονται κατά τρόπον ο οποίος αντίκειται στην υποχρέωση κατάργησης ορισμένων λόγων άρνησης στο άρθρο 7 της πράξης του Συμβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 2001, για κατάρτιση, σύμφωνα με το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του πρωτοκόλλου της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί επίσης να αφορά, παρόλο που δεν θεωρούνται απαραιτήτως προνόμια ή ασυλίες, κανόνες σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα μέσα.

(13)    Η επιβολή χρονικών περιορισμών είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλισθεί η ταχεία, αποτελεσματική και συνεπής συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε ποινικές υποθέσεις. Η απόφαση σχετικά με την αναγνώριση ή την εκτέλεση, καθώς και η ίδια η εκτέλεση του ερευνητικού μέτρου, θα πρέπει να διεξάγονται με την ταχύτητα και την προτεραιότητα που θα δινόταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Θα πρέπει να προβλέπονται προθεσμίες που θα εξασφαλίζουν την έκδοση απόφασης ή την εκτέλεση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή την τήρηση των διαδικαστικών περιορισμών στο κράτος έκδοσης.

(13α)  Τα ένδικα μέσα που διατίθενται κατά μιας ΕΕΕ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που διατίθενται σε εγχώρια υπόθεση κατά του εκάστοτε ερευνητικού μέτρου. Σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα εφαρμογής των εν λόγω ένδικων μέσων, μεταξύ άλλων ενημερώνοντας εγκαίρως κάθε ενδιαφερόμενο μέρος σχετικά με τις δυνατότητες και τους τρόπους αναζήτησης των ένδικων μέσων. Σε περιπτώσεις που ενδιαφερόμενο μέρος υποβάλλει αντιρρήσεις σχετικά με ΕΕΕ στο κράτος εκτέλεσης οι οποίες αφορούν τους ουσιαστικούς λόγους έκδοσης της ΕΕΕ, είναι σκόπιμο οι πληροφορίες σχετικά με την αμφισβήτηση να διαβιβάζονται στην αρχή έκδοσης και το ενδιαφερόμενο μέρος να ενημερώνεται δεόντως.

(13β)  Τα έξοδα που πραγματοποιούνται στο έδαφος του κράτους μέλους εκτέλεσης για την εκτέλεση μιας ΕΕΕ θα πρέπει να βαρύνουν αποκλειστικά το εν λόγω κράτος μέλος. Η ρύθμιση αυτή συνάδει προς τη γενική αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Εντούτοις, η εκτέλεση μιας ΕΕΕ ενδέχεται να επιβαρύνει με εξαιρετικά υψηλά έξοδα το κράτος εκτέλεσης. Εξαιρετικά υψηλά έξοδα μπορεί να προκύπτουν, για παράδειγμα, από περίπλοκες γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων ή από μακράς διάρκειας αστυνομικές επιχειρήσεις ή δραστηριότητες παρακολούθησης. Το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την εκτέλεση της ΕΕΕ και οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης θα πρέπει να επιδιώκουν να προσδιορίσουν τα έξοδα που πρέπει να θεωρηθούν ως εξαιρετικά υψηλά. Το ζήτημα των εξόδων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και καλό είναι να επιλύεται στη φάση των διαβουλεύσεων. Ως ύστατη λύση, η αρχή έκδοσης μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει την ΕΕΕ ή να τη διατηρήσει, το δε μέρος των εξόδων που κρίνεται εξαιρετικά υψηλό από το κράτος εκτέλεσης αλλά απολύτως απαραίτητο στο πλαίσιο της διαδικασίας θα πρέπει να καλύπτεται από το κράτος έκδοσης. Ο προτεινόμενος μηχανισμός δεν αποτελεί πρόσθετο λόγο άρνησης και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρησή του κατά τρόπον ώστε να καθυστερεί ή να εμποδίζεται η εκτέλεση της ΕΕΕ.

(14)    Η ΕΕΕ προβλέπει ενιαίο καθεστώς για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Πρόσθετοι κανόνες είναι εντούτοις απαραίτητοι για ορισμένα είδη ερευνητικών μέτρων που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ΕΕΕ, όπως η προσωρινή μεταγωγή κρατουμένων, η εξέταση μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής διάσκεψης, η λήψη πληροφοριών σχετικών με τραπεζικούς λογαριασμούς ή τραπεζικές συναλλαγές, οι ελεγχόμενες παραδόσεις ή οι μυστικές έρευνες. Η ΕΕΕ περιλαμβάνει ερευνητικά μέτρα που συνεπάγονται συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, συνεχώς και κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής περιόδου, αλλά, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα πρέπει να συμφωνούνται πρακτικές ρυθμίσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές ανάμεσα στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών.

(14α)  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση ενός ερευνητικού μέτρου σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, περιλαμβανομένης της δίκης, εφόσον είναι αναγκαίο με συμμετοχή του προσώπου, προς το σκοπό της συλλογής αποδείξεων. Μπορεί λόγου χάριν να εκδοθεί ΕΕΕ για την προσωρινή μεταγωγή του προσώπου στο κράτος έκδοσης ή για τη διενέργεια εξέτασης με εικονοτηλεδιάσκεψη. Ωστόσο, όταν το πρόσωπο πρόκειται να μεταχθεί σε άλλο κράτος μέλος για τους σκοπούς της ποινικής δίωξης, μεταξύ δε άλλων να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου για τη διεξαγωγή της δίκης, θα πρέπει να εκδίδεται ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(14β)  Για λόγους αναλογικής χρήσης των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης [...], οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να εκτιμούν αν η ΕΕΕ θα αποτελούσε αποτελεσματικό και ανάλογο μέσο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Οι αρχές έκδοσης θα πρέπει να εκτιμούν ιδίως κατά πόσον η έκδοση ΕΕΕ για την εξέταση υπόπτου ή κατηγορουμένου με εικονοτηλεδιάσκεψη θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως αποτελεσματική εναλλακτική λύση.

(14γ)   Μπορεί να εκδοθεί ΕΕΕ προς απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τους λογαριασμούς, οποιασδήποτε φύσεως, που διατηρεί σε τράπεζα ή σε μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το πρόσωπο κατά του οποίου ασκείται η ποινική διαδικασία. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να νοείται με την ευρεία έννοια ως καλύπτουσα όχι μόνο υπόπτους ή κατηγορουμένους αλλά και κάθε άλλο πρόσωπο ως προς το οποίο οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται απαραίτητες από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

(14δ)  Όπου στο κείμενο της παρούσας οδηγίας γίνεται μνεία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ο όρος αυτός θα πρέπει να γίνεται αντιληπτός βάσει των σχετικών ορισμών που περιέχονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

(14ε)   Όταν εκδίδεται ΕΕΕ για τη απόκτηση των «στοιχείων» συγκεκριμένου λογαριασμού, ως «στοιχεία» νοούνται τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του κατόχου του λογαριασμού, τα στοιχεία τυχόν πληρεξουσίων για το λογαριασμό και τυχόν άλλα στοιχεία ή έγγραφα που προσκομίστηκαν από τον κάτοχο του λογαριασμού όταν ανοίχθηκε ο λογαριασμός και κρατούνται ακόμη από την τράπεζα.

(14στ) Οι δυνατότητες συνεργασίας βάσει των διατάξεων περί παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών δεν θα πρέπει να περιορίζονται στο περιεχόμενο τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, αλλά μπορούν επίσης να καλύπτουν δεδομένα κίνησης και θέσης ως προς αυτές τις τηλεπικοινωνίες επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να εκδίδουν ΕΕΕ προς το σκοπό της απόκτησης λιγότερο αδιάκριτων δεδομένων για τις τηλεπικοινωνίες. Μια ΕΕΕ που εκδίδεται για την απόκτηση ιστορικών δεδομένων κίνησης και θέσης που αφορούν τηλεπικοινωνίες θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το γενικό καθεστώς που αφορά την εκτέλεση της ΕΕΕ και μπορεί να θεωρείται, ανάλογα με το εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, ως καταναγκαστικό μέτρο.

(14ζ)   Όταν διάφορα κράτη μέλη είναι σε θέση να παράσχουν την απαραίτητη τεχνική βοήθεια, η ΕΕΕ θα πρέπει να αποστέλλεται μόνο σε ένα εξ αυτών, προτιμάται δε πάντοτε το κράτος στο οποίο βρίσκεται ο παρακολουθούμενος. Το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο παρακολουθούμενος και από το οποίο δεν απαιτείται τεχνική βοήθεια για τη διενέργεια της παρακολούθησης θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά βάσει του άρθρου 27δ. Αντιστρόφως, σε περίπτωση που η τεχνική βοήθεια δεν μπορεί να παρασχεθεί μόνον από ένα κράτος μέλος, η ΕΕΕ μπορεί να διαβιβαστεί σε περισσότερα από ένα κράτη εκτέλεσης.

(14η)  Η αρχή έκδοσης θα πρέπει να παρέχει στην αρχή εκτέλεσης επαρκείς πληροφορίες στο πλαίσιο ΕΕΕ που περιέχει αίτηση για παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών, όπως λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη διερευνούμενη αξιόποινη συμπεριφορά, προκειμένου να μπορέσει η αρχή έκδοσης να αξιολογήσει αν το μέτρο θα μπορούσε να επιτραπεί σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση.

(14θ)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν απαραιτήτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η τεχνική βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί από πάροχο δημοσίως διαθέσιμων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία που προβλέπεται από την παρούσα πράξη σε συνάρτηση με τη νόμιμη παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών.

(14ι)   Η παρούσα οδηγία αφορά, βάσει του πεδίου εφαρμογής της, προσωρινά μέτρα μόνο προς το σκοπό της συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων. Ας υπογραμμιστεί στο σημείο αυτό ότι οποιοδήποτε στοιχείο, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να υπαχθεί σε διάφορα προσωρινά μέτρα κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, όχι μόνο με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων αλλά και με σκοπό τη δήμευση. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η διάκριση μεταξύ των δύο στόχων που επιδιώκονται με τα προσωρινά μέτρα δεν είναι πάντα προφανής και ότι ο στόχος του προσωρινού μέτρου ενδέχεται να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Για το λόγο αυτόν είναι σημαντικό να διατηρηθεί στις μελλοντικές εργασίες μια ομαλή σχέση μεταξύ των διαφόρων πράξεων που θα ισχύσουν σε αυτό πεδίο. Ακόμη, για τον ίδιο λόγο, η εκτίμηση του κατά πόσον ένα στοιχείο πρέπει να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό στοιχείο, άρα ως αντικείμενο μιας ΕΕΕ, θα πρέπει να ανατίθεται στην αρχή έκδοσης.

(15α)  Όταν γίνεται αναφορά στην αμοιβαία συνδρομή σε συναφείς διεθνείς πράξεις, όπως συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, εννοείται ότι η παρούσα οδηγία υπερισχύει των εν λόγω συμβάσεων ανάμεσα στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην έκδοσή της.

(15β)  Οι αξιόποινες πράξεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ θα πρέπει να ερμηνεύονται σε συνάφεια με την ερμηνεία που τους έχει αποδοθεί κατ' εφαρμογή των ήδη ισχυουσών νομικών πράξεων περί αμοιβαίας αναγνώρισης.

(15γ)   Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συνοδεύουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα που επεξηγούν τη σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας οδηγίας και τα αντίστοιχα μέρη των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης κρίνει ότι είναι αιτιολογημένη η διαβίβαση των εγγράφων αυτών.

(16)    Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων που εκδίδονται για την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων, δεν μπορεί να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από τα κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

(17)    Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ε) Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε τον Τίτλο VI, από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη η Ένωση ή όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και από τα συντάγματα των κρατών μελών στο αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής τους. Κανένα στοιχείο της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι απαγορεύει την άρνηση εκτέλεσης ΕΕΕ όταν υπάρχουν λόγοι, βάσει αντικειμενικών στοιχείων, οι οποίοι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ΕΕΕ εκδόθηκε με σκοπό τη δίωξη ή την τιμωρία προσώπου λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας, γλώσσας ή πολιτικών πεποιθήσεων ή ότι το πρόσωπο ενδέχεται να περιέλθει σε δυσμενή θέση για οποιονδήποτε από τους λόγους αυτούς.

(17α)  Η προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

(17β)  Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν για διαφανείς πολιτικές όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των δικαιωμάτων του ενδιαφερόμενου προσώπου σχετικά με ένδικα μέσα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

(17γ)   Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας όταν αυτό είναι απαραίτητο και αναλογικό για σκοπούς συμβατούς με την πρόληψη, τη διερεύνηση, τη διαπίστωση και τη δίωξη αξιόποινων πράξεων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και την άσκηση του δικαιώματος της υπεράσπισης. Μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πράγμα που μπορεί να επιτευχθεί με διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας.

(18)    Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την επιθυμία του να συμμετάσχει στην έκδοση της παρούσας οδηγίας. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(19)    Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 1

Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας

και η υποχρέωση εκτέλεσής της

1.        Η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας (ΕΕΕ) είναι δικαστική απόφαση την οποία εκδίδει ή επικυρώνει δικαστική αρχή κράτους μέλους (εφεξής «κράτους έκδοσης») με σκοπό την εκτέλεση ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων σε άλλο κράτος μέλος (εφεξής «κράτος εκτέλεσης») για την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Η ΕΕΕ μπορεί επίσης να εκδίδεται για την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται ήδη στην κατοχή των αρμόδιων αρχών του κράτους εκτέλεσης.

2.        Τα κράτη μέλη εκτελούν όλες τις ΕΕΕ με βάση την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2α.      Την έκδοση ΕΕΕ μπορεί να ζητήσει ύποπτος ή κατηγορούμενος (ή δικηγόρος εξ ονόματός του) στο πλαίσιο των εφαρμοστέων δικαιωμάτων υπεράσπισης σύμφωνα με την εθνική ποινική διαδικασία.

3.        Η παρούσα οδηγία δεν μεταβάλλει την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ▌νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων υπεράσπισης των προσώπων τα οποία υπόκεινται σε ποινικές διαδικασίες, και δεν θίγει τις τυχόν υποχρεώσεις που βαρύνουν τις δικαστικές αρχές ως προς το θέμα αυτό. ▌

Άρθρο 2Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

αα)     «κράτος έκδοσης»: το κράτος μέλος στο οποίο εκδίδεται η ΕΕΕ,

αβ)      «κράτος εκτέλεσης»: το κράτος μέλος στο οποίο εκτελείται η ΕΕΕ και στο οποίο πρέπει να εκτελεστεί το ερευνητικό μέτρο·

α)        «αρχή έκδοσης» :

i)         δικαστής, δικαστήριο, ανακριτής ή εισαγγελέας με αρμοδιότητα στη συγκεκριμένη υπόθεση, ή

ii)        κάθε άλλη αρμόδια αρχή όπως ορίζεται από το κράτος έκδοσης η οποία ενεργεί εν προκειμένω ως ανακριτική αρχή σε ποινικές διαδικασίες με αρμοδιότητα ▌να διατάσσει τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, προτού διαβιβαστεί στην αρχή εκτέλεσης, η ΕΕΕ επικυρώνεται, αφού εξεταστεί η συμμόρφωσή της με τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας για την έκδοση ΕΕΕ, ιδίως τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5α παράγραφος 1, από δικαστή, δικαστήριο, ανακριτή ή εισαγγελέα στο κράτος έκδοσης. Σε περίπτωση που η ΕΕΕ έχει επικυρωθεί από δικαστική αρχή, η αρχή αυτή μπορεί επίσης να θεωρηθεί αρχή έκδοσης για τους σκοπούς της διαβίβασης της ΕΕΕ·

β)        «αρχή εκτέλεσης»: αρχή με αρμοδιότητα να αναγνωρίζει ▌μια ΕΕΕ και να εξασφαλίζει την εκτέλεσή της σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και τις ισχύουσες διαδικασίες σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Οι εν λόγω διαδικασίες μπορεί να απαιτούν έγκριση δικαστηρίου στο κράτος εκτέλεσης όταν αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής της ΕΕΕ

▌Η ΕΕΕ καλύπτει κάθε ερευνητικό μέτρο, εκτός από τη ▌σύσταση κοινής ομάδας έρευνας και τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο κοινής ομάδας έρευνας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης[5] (εφεξής «σύμβασης») και στην απόφαση-πλαίσιο 2002/465/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τις κοινές ομάδες έρευνας[6], πλην των περιπτώσεων εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 8 της σύμβασης και του άρθρου 1 παράγραφος 8 της απόφασης-πλαισίου, αντιστοίχως.

Άρθρο 4

Είδη διαδικασιών για τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ΕΕΕ

Η ΕΕΕ μπορεί να εκδοθεί:

α)        σε σχέση με ποινική διαδικασία που κινείται από δικαστική αρχή ή μπορεί να κινηθεί ενώπιόν της για ποινικό αδίκημα βάσει του εθνικού δικαίου του κράτους έκδοσης·

β)        σε διαδικασία που κινούν διοικητικές αρχές σε σχέση με πράξεις που τιμωρούνται βάσει του εθνικού δικαίου του κράτους έκδοσης ως παραβάσεις των κανόνων δικαίου και εφόσον η απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία ειδικότερα σε ποινικές υποθέσεις·

γ)        σε διαδικασία που κινούν δικαστικές αρχές σε σχέση με πράξεις που τιμωρούνται βάσει του εθνικού δικαίου του κράτους έκδοσης ως παραβάσεις των κανόνων δικαίου και εφόσον η απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία ειδικότερα σε ποινικές υποθέσεις· και

δ)        σε συνάρτηση με τις διαδικασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) οι οποίες αφορούν αδικήματα ή παραβάσεις που μπορούν να στοιχειοθετήσουν την ευθύνη ή να επισύρουν την τιμωρία νομικού προσώπου στο κράτος έκδοσης.

Άρθρο 5

Περιεχόμενο και μορφή της ΕΕΕ

1.        Η ΕΕΕ, όπως παρουσιάζεται στο έντυπο του Παραρτήματος Α, συμπληρώνεται και υπογράφεται από την αρχή έκδοσης, η οποία πιστοποιεί την ακρίβεια και βεβαιώνει την ορθότητα του περιεχομένου της.

Περιλαμβάνει ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)        στοιχεία σχετικά με την αρχή έκδοσης και, κατά περίπτωση, την αρχή επικύρωσης·

αα)     το αντικείμενο και τους λόγους της ΕΕΕ·

αβ)      τις απαραίτητες διαθέσιμες πληροφορίες για το ή τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα·

αγ)      περιγραφή της αξιόποινης πράξης που αποτελεί αντικείμενο έρευνας ή διαδικασίας, και των ισχυουσών διατάξεων του ποινικού δικαίου·

αδ)      περιγραφή του ή των ερευνητικών μέτρων που ζητούνται και των αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να συγκεντρωθούν.

2.        Κάθε κράτος μέλος αναφέρει ποια ή ποιες από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, επιπλέον της επίσημης γλώσσας ή των επίσημων γλωσσών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση ή τη μετάφραση της ΕΕΕ όταν το εν λόγω κράτος είναι το κράτος εκτέλεσης.

2α.      Η ΕΕΕ όπως παρουσιάζεται στο έντυπο του Παραρτήματος Α μεταφράζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους εκτέλεσης ή σε όποια άλλη γλώσσα υποδείξει το κράτος εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2.

Άρθρο 5αΠροϋποθέσεις έκδοσης και διαβίβασης ΕΕΕ

1.        Μια ΕΕΕ μπορεί να εκδίδεται μόνον όταν η αρχή έκδοσης κρίνει ότι πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α)        η έκδοση της ΕΕΕ είναι απαραίτητη και αναλογική για τους σκοπούς της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 4, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων του υπόπτου ή κατηγορουμένου· και

β)        το ή τα ερευνητικά μέτρα που προβλέπονται στην ΕΕΕ θα μπορούσαν να είχαν διαταχθεί υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση.

2.        Οι προϋποθέσεις αυτές αξιολογούνται σε κάθε υπόθεση από την αρχή έκδοσης.

3.        Όταν μια αρχή εκτέλεσης έχει λόγους να πιστεύει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5α παράγραφος 1, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να συμβουλευθεί την αρχή έκδοσης σχετικά με τη σημασία της εκτέλεσης της ΕΕΕ. Μετά τη διαβούλευση αυτή η αρχή έκδοσης δύναται να αποφασίσει να ανακαλέσει την ΕΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Άρθρο 6

Διαβίβαση της ΕΕΕ

1.        Η ΕΕΕ, συμπληρωμένη σύμφωνα με το άρθρο 5, διαβιβάζεται από την αρχή έκδοσης στην αρχή εκτέλεσης με οποιοδήποτε μέσο δυνάμενο να τεκμηριωθεί εγγράφως κατά τρόπον ώστε το κράτος εκτέλεσης να μπορεί να πιστοποιήσει τη γνησιότητα.

1α.      Κάθε περαιτέρω επίσημη επικοινωνία γίνεται απευθείας μεταξύ της αρχής έκδοσης και της αρχής εκτέλεσης.

2.        Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 στοιχείο β), κάθε κράτος μέλος δύναται να ορίσει μια κεντρική αρχή ή, εάν προβλέπεται από το νομικό του σύστημα, περισσότερες από μία κεντρικές αρχές που θα επικουρούν τις ▌αρμόδιες αρχές. Ένα κράτος μέλος δύναται, εάν αυτό επιτάσσει η οργάνωση του εσωτερικού του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, να αναθέσει στην ή στις κεντρικές αρχές του τη διοικητική διαβίβαση και παραλαβή της ΕΕΕ καθώς και κάθε σχετική επίσημη αλληλογραφία.

3.        Εφόσον το επιθυμεί η αρχή έκδοσης, η διαβίβαση μπορεί να πραγματοποιείται μέσω του ▌συστήματος τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου.

4.        Εάν η αρχή εκτέλεσης είναι άγνωστη, η αρχή έκδοσης προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες αναζητήσεις, μεταξύ άλλων και μέσω των σημείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, για να λάβει πληροφορίες από το κράτος εκτέλεσης.

5.        Εάν η αρχή στο κράτος εκτέλεσης που παραλαμβάνει την ΕΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα να την αναγνωρίσει και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή της, διαβιβάζει αυτεπαγγέλτως την ΕΕΕ στην αρχή εκτέλεσης και ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης.

6.        Τυχόν προβλήματα όσον αφορά τη διαβίβαση ή τη διαπίστωση της γνησιότητας οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την εκτέλεση της ΕΕΕ επιλύονται με απευθείας επαφές μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών έκδοσης και εκτέλεσης ή, όπου κρίνεται σκόπιμο, μέσω των κεντρικών αρχών των κρατών μελών.

Άρθρο 7

ΕΕΕ σχετιζόμενη με προγενέστερη ΕΕΕ

1.        Εάν η αρχή έκδοσης εκδώσει EΕΕ που συμπληρώνει προγενέστερη ΕΕΕ, επισημαίνει το γεγονός αυτό στην ΕΕΕ σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος Α.

2.        Η αρχή έκδοσης, όταν συντρέχει στην εκτέλεση της ΕΕΕ στο κράτος εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, ▌μπορεί, με την επιφύλαξη των κοινοποιήσεων που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 στοιχείο γ), να απευθύνει την ΕΕΕ που συμπληρώνει την προγενέστερη ΕΕΕ απευθείας στην αρχή εκτέλεσης, κατά το διάστημα κατά το οποίο είναι παρούσα σε αυτό το κράτος.

2α.      Τυχόν συμπληρωματική ΕΕΕ πρέπει να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 και να επικυρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIIΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Άρθρο 8

Αναγνώριση και εκτέλεση

1.          Η αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει τις ΕΕΕ που έχουν διαβιβαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση, και διασφαλίζει την εκτέλεσή τους κατά τον ίδιο τρόπο και υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που θα ίσχυαν εάν το συγκεκριμένο ερευνητικό μέτρο είχε διαταχθεί από αρχή του κράτους εκτέλεσης, εκτός εάν η αρχή αυτή αποφασίσει να επικαλεστεί έναν από τους λόγους μη ▌‑αναγνώρισης ή μη ▌‑εκτέλεσης ▌ή έναν από τους λόγους αναβολής που προβλέπει η παρούσα οδηγία.

2.        Η αρχή εκτέλεσης τηρεί τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες που έχει ορίσει ρητώς η αρχή έκδοσης, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στην παρούσα οδηγία και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω διατυπώσεις και διαδικασίες δεν είναι αντίθετες προς τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου του κράτους εκτέλεσης.

2α.      Όταν ΕΕΕ παραλαμβάνεται από αρχή εκτέλεσης και δεν έχει εκδοθεί από αρχή έκδοσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 στοιχείο α), η αρχή εκτέλεσης επιστρέφει την ΕΕΕ στο κράτος έκδοσης.

3.        Η αρχή έκδοσης μπορεί να ζητήσει από μία ή περισσότερες αρχές του κράτους έκδοσης να βοηθήσουν κατά την εκτέλεση της ΕΕΕ προς υποστήριξη των αρμόδιων αρχών του κράτους εκτέλεσης στο βαθμό που οι οριζόμενες αρχές του κράτους έκδοσης θα μπορούσαν να βοηθήσουν κατά την εκτέλεση του ή των ερευνητικών μέτρων που αναφέρονται στην ΕΕΕ σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Η αρχή εκτέλεσης συμμορφώνεται με αυτό το αίτημα εφόσον η συνδρομή αυτή δεν αντιτίθεται στις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου του κράτους εκτέλεσης ούτε βλάπτει τα ουσιώδη συμφέροντά εθνικής ασφάλειας του κράτους αυτού.

3α.      Οι αρχές του κράτους έκδοσης που είναι παρούσες στο κράτος εκτέλεσης δεσμεύονται από το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης κατά την εκτέλεση της ΕΕΕ. Δεν διαθέτουν εξουσίες επιβολής του νόμου στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης, εκτός εάν η άσκηση των εξουσιών αυτών στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης είναι σύμφωνη με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης και στο βαθμό που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των αρχών έκδοσης και εκτέλεσης.

4.        Οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης μπορούν να συνεννοούνται με οποιοδήποτε μέσο κρίνουν πρόσφορο προκειμένου να διευκολύνουν την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9

Προσφυγή σε άλλου είδους ερευνητικό μέτρο

1.        Η αρχή εκτέλεσης προσφεύγει, όπου αυτό είναι δυνατόν, σε ερευνητικό μέτρο διαφορετικό από εκείνο που προβλέπεται στην ΕΕΕ εφόσον:

α)        το ερευνητικό μέτρο που αναφέρεται στην ΕΕΕ δεν υφίσταται στο δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, ή

β)        το ερευνητικό μέτρο που αναφέρεται στην ΕΕΕ δεν θα ήταν διαθέσιμο σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση.

1α.      Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τα ακόλουθα ερευνητικά μέτρα, τα οποία πρέπει πάντοτε να είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του δικαίου του κράτους εκτέλεσης:

α)        απόκτηση πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται ήδη στην κατοχή της αρχής εκτέλεσης και, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες ή τα αποδεικτικά στοιχεία θα μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας ή για τους σκοπούς της ΕΕΕ·

β)        απόκτηση πληροφοριών που περιέχονται σε βάσεις δεδομένων τις οποίες τηρούν αστυνομικές ή δικαστικές αρχές και στις οποίες έχει άμεση πρόσβαση η αρχή εκτέλεσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας·

γ)        εξέταση μάρτυρα, θύματος, υπόπτου ή τρίτου στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης·

δ)        οποιοδήποτε μη καταναγκαστικό ερευνητικό μέτρο κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του κράτους εκτέλεσης·

ε)        αναγνώριση προσώπων που έχουν συνδρομή σε έναν συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση IP.

1β.      Η αρχή εκτέλεσης μπορεί επίσης να προσφεύγει σε ερευνητικό μέτρο διαφορετικό από αυτό που προβλέπεται στην ΕΕΕ όταν το ερευνητικό μέτρο που επιλέγει η αρχή εκτέλεσης θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το μέτρο που προβλέπεται στην ΕΕΕ με λιγότερο οχληρό τρόπο.

2.        Όταν η αρχή εκτέλεσης αποφασίζει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 1α, ενημερώνει πρώτα την αρχή έκδοσης, η οποία μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει ή να συμπληρώσει την ΕΕΕ.

3.        Όταν, σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ερευνητικό μέτρο που προβλέπεται στην ΕΕΕ δεν υφίσταται στο δίκαιο του κράτους εκτέλεσης ή δεν θα ήταν διαθέσιμο σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση, και όταν δεν υπάρχει άλλο ερευνητικό μέτρο που θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που ζητείται, η αρχή εκτέλεσης πρέπει να ενημερώσει την αρχή έκδοσης ότι δεν κατέστη δυνατό να παράσχει τη συνδρομή που ζητήθηκε.

Άρθρο 10

Λόγοι μη αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης

1.        Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 4, η αναγνώριση ή η εκτέλεση μιας ΕΕΕ μπορεί να απορριφθεί στο κράτος εκτέλεσης όταν:

α)         ▌υπάρχει ασυλία ή προνόμιο σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της ΕΕΕ ή υπάρχουν κανόνες περί ορισμού και περιορισμού της ποινικής ευθύνης σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα μέσα ενημέρωσης οι οποίοι καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση της ΕΕΕ·

β)         ▌σε συγκεκριμένη υπόθεση, η εκτέλεσή της θα έβλαπτε ουσιώδη συμφέροντα εθνικής ασφάλειας, θα έθετε σε κίνδυνο την πηγή των πληροφοριών ή θα απαιτούσε τη χρήση διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικών με συγκεκριμένες δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών ασφαλείας·

δ)         ▌η ΕΕΕ έχει εκδοθεί στο πλαίσιο διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχεία β) και γ) και το μέτρο δεν θα επιτρεπόταν από το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση·

ε)        η εκτέλεση της ΕΕΕ αντίκειται στην αρχή ne bis in idem·

στ)      η ΕΕΕ αφορά ποινικό αδίκημα για το οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι διαπράχθηκε εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης και εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης, και η συμπεριφορά για την οποία εκδόθηκε η ΕΕΕ δεν συνιστά αδίκημα στο κράτος εκτέλεσης·

ζ)        υπάρχουν σοβαροί λόγοι να θεωρηθεί ότι η εκτέλεση του ερευνητικού μέτρου που περιέχεται στην ΕΕΕ θα ήταν ασύμβατη με τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 ΣΕΕ και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

η)        η συμπεριφορά για την οποία έχει εκδοθεί η ΕΕΕ δεν συνιστά αδίκημα κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, εκτός αν αφορά αδίκημα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Παραρτήματος Χ, όπως αναφέρεται από την αρχή έκδοσης στην ΕΕΕ, εφόσον τιμωρείται στο κράτος έκδοσης με στερητική της ελευθερίας ποινή ή μέτρο στέρησης της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών· ή

           (Να εισαχθεί ο κατάλογος των 32 αδικημάτων στο Παράρτημα Χ)

θ)        η χρήση του μέτρου περιορίζεται, βάσει του δικαίου του κράτους εκτέλεσης, σε κατάλογο ή σε κατηγορία αδικημάτων ή σε αδικήματα που τιμωρούνται με ένα συγκεκριμένο κατώτατο όριο, που δεν περιλαμβάνει το αδίκημα το οποίο αφορά η ΕΕΕ.

1α.      Η παράγραφος 1 στοιχεία η) και θ) δεν ισχύει για τα μέτρα που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1α.

1β.      Όσον αφορά τα αδικήματα στο φορολογικό, τελωνειακό ή τραπεζικό τομέα, η αναγνώριση ή η εκτέλεση δεν μπορεί να απορριφθεί με τη δικαιολογία ότι η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης δεν επιβάλλει το ίδιο είδος φόρου ή δασμού ή δεν περιλαμβάνει το ίδιο είδος ρύθμισης με το δίκαιο του κράτους έκδοσης όσον αφορά φορολογικά, τελωνειακά ή τραπεζικά ζητήματα.

2.        Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β), ε), στ) και ζ), προτού αποφασίσει να μην αναγνωρίσει ή να μην εκτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, μια ΕΕΕ, η αρχή εκτέλεσης συμβουλεύεται την αρχή έκδοσης με κάθε πρόσφορο μέσο και, εάν χρειάζεται, ζητεί από αυτήν να της παράσχει αμελλητί κάθε απαραίτητη πληροφορία.

3.        Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) και εφόσον η εξουσία άρσης του προνομίου ή της ασυλίας ανήκει στην αρμοδιότητα μιας αρχής του κράτους μέλους εκτέλεσης, η αρχή εκτέλεσης ζητεί από αυτήν να ασκήσει την εν λόγω εξουσία αμελλητί. Εφόσον η εξουσία άρσης του προνομίου ή της ασυλίας ανήκει στην αρμοδιότητα μιας αρχής άλλου κράτους ή διεθνούς οργανισμού, εναπόκειται στην αρχή έκδοσης να της ζητήσει να ασκήσει την εξουσία αυτή.

Άρθρο 11

Προθεσμίες για την αναγνώριση ή την εκτέλεση

1.        Η έκδοση της απόφασης σχετικά με την αναγνώριση ή την εκτέλεση και η εκτέλεση του ερευνητικού μέτρου πραγματοποιούνται με την ταχύτητα και την προτεραιότητα που θα δινόταν για παρόμοια εγχώρια υπόθεση και, εν πάση περιπτώσει, εντός των προθεσμιών που ορίζει το παρόν άρθρο.

2.        Εάν η αρχή έκδοσης αναφέρει στην ΕΕΕ ότι λόγω δικονομικών προθεσμιών, λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος ή λόγω άλλων ιδιαίτερα επειγουσών περιστάσεων, απαιτείται συντομότερη προθεσμία από αυτήν που ορίζει το παρόν άρθρο, ή εάν η αρχή έκδοσης έχει δηλώσει στην ΕΕΕ ότι το ερευνητικό μέτρο πρέπει να εκτελεστεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία, η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη αυτό το αίτημα.

3.        Η απόφαση για την αναγνώριση ή την εκτέλεση εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, το αργότερο 30 ημέρες μετά την παραλαβή της ΕΕΕ από την αρμόδια αρχή εκτέλεσης.

4.        Εάν δεν συντρέχουν λόγοι αναβολής δυνάμει του άρθρου 14 ή εάν βρίσκονται ήδη στην κατοχή του κράτους εκτέλεσης αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο ερευνητικό μέτρο που προβλέπει η ΕΕΕ, η αρχή εκτέλεσης εκτελεί αμελλητί το ερευνητικό μέτρο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, το αργότερο 90 ημέρες μετά τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

5.        Όταν σε μια συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι πρακτικά εφικτό για την αρμόδια αρχή εκτέλεσης να τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 3 ή τη συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 2, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης και τον χρόνο που εκτιμά ότι θα χρειαστεί για την έκδοση της απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία της παραγράφου 3 μπορεί να παραταθεί κατά 30 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

6.        Όταν σε μια συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι πρακτικά εφικτό για την αρμόδια αρχή εκτέλεσης να τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 4, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης, και διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης του μέτρου.

Άρθρο 12

Διαβίβαση αποδεικτικών στοιχείων

1.        Ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης της ΕΕ η αρχή εκτέλεσης διαβιβάζει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο κράτος έκδοσης τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσε ή που βρίσκονται ήδη στην κατοχή των αρμόδιων αρχών του κράτους εκτέλεσης. Εφόσον ζητείται στην ΕΕΕ και ει δυνατόν βάσει εθνικού νόμου του κράτους εκτέλεσης, τα αποδεικτικά στοιχεία διαβιβάζονται απευθείας στις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης που συντρέχουν στην εκτέλεση της ΕΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3.

1α.      Η διαβίβαση των αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να ανασταλεί όσο εκκρεμεί η απόφαση σχετικά με ένδικο μέσο, εκτός εάν στην ΕΕΕ αιτιολογείται επαρκώς ότι η άμεση διαβίβαση είναι ουσιώδους σημασίας για την ορθή διεξαγωγή της έρευνας ή τη διαφύλαξη των ατομικών δικαιωμάτων. Ωστόσο η διαβίβαση αποδεικτικών στοιχείων αναστέλλεται σε περίπτωση που θα προκαλούσε σοβαρή και μη αναστρέψιμη ζημία στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

2.        Όταν διαβιβάζει τα συγκεντρωθέντα αποδεικτικά στοιχεία, η αρχή εκτέλεσης επισημαίνει εάν επιθυμεί να επιστραφούν στο κράτος εκτέλεσης μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα στο κράτος έκδοσης.

3.        Όταν τα σχετικά αντικείμενα, έγγραφα ή δεδομένα είναι ήδη χρήσιμα για άλλη διαδικασία, η αρχή εκτέλεσης, κατόπιν ρητής αιτήσεως και έπειτα από διαβουλεύσεις με την αρχή έκδοσης, μπορεί να διαβιβάσει προσωρινά τα αποδεικτικά στοιχεία υπό τον όρο ότι θα επιστραφούν στο κράτος εκτέλεσης μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα στο κράτος έκδοσης ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή/ευκαιρία που θα συμφωνηθεί μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 13

Ένδικα μέσα

1.        Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τα ερευνητικά μέτρα που περιέχονται στην ΕΕΕ είναι διαθέσιμα ένδικα μέσα ισοδύναμα με αυτά που προβλέπονται σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση.

2.        Οι ουσιαστικοί λόγοι για την έκδοση της ΕΕΕ μπορούν να προσβληθούν μόνο με ένδικο μέσο ενώπιον του κράτους έκδοσης, με την επιφύλαξη των διασφαλίσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο κράτος εκτέλεσης.

3.        Εφόσον δεν υπονομεύεται η ανάγκη διασφάλισης της εμπιστευτικότητας μιας έρευνας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 1, οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες άσκησης των ένδικων μέσων βάσει του εθνικού δικαίου όταν προσήκει η εφαρμογή τους και σε χρόνο κατάλληλο ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική τους άσκηση.

4.        Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα χρονικά όρια για την άσκηση ένδικου μέσου είναι όμοια με αυτά που προβλέπονται σε παρόμοιες εγχώριες υποθέσεις και εφαρμόζονται με τρόπο που εγγυάται τη δυνατότητα αποτελεσματικής άσκησης των εν λόγω ένδικων μέσων από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

5.        Οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης ενημερώνουν η μία την άλλη σχετικά με τα ένδικα μέσα που ασκούνται κατά της έκδοσης ή της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης μιας ΕΕΕ.

6.        Νομική αμφισβήτηση δεν αναστέλλει την εκτέλεση του ερευνητικού μέτρου εκτός αν αυτό προβλέπεται σε παρόμοιες εγχώριες υποθέσεις.

7.        Επιτυχής αμφισβήτηση της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης μιας ΕΕΕ λαμβάνεται υπόψη από το κράτος έκδοσης σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο. Με την επιφύλαξη των εθνικών δικονομικών κανόνων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε ποινικές διαδικασίες στο κράτος έκδοσης, κατά την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν δυνάμει μιας ΕΕΕ, γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα της υπεράσπισης και του δίκαιου χαρακτήρα της διαδικασίας.

Άρθρο 14

Λόγοι αναβολής της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης

1.        Η αναγνώριση ή η εκτέλεση της ΕΕΕ μπορεί να αναβληθεί στο κράτος εκτέλεσης εφόσον:

α)        η εκτέλεσή της μπορεί να παραβλάψει μια διεξαγόμενη ποινική έρευνα ή δίωξη, για όσο χρονικό διάστημα κρίνει αναγκαίο το κράτος εκτέλεσης· ▌

β)        τα σχετικά αντικείμενα, έγγραφα ή δεδομένα χρησιμοποιούνται ήδη στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας, μέχρις ότου αυτά να μην είναι πλέον απαραίτητα προς τούτο.

2.        Μόλις εκλείψει ο λόγος αναβολής, η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει αμελλητί τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της ΕΕΕ και ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο που μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως.

Άρθρο 15

Υποχρέωση ενημέρωσης

1.        Η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης που παραλαμβάνει την ΕΕΕ γνωστοποιεί την παραλαβή, χωρίς καθυστέρηση και εν πάση περιπτώσει εντός εβδομάδος από την παραλαβή της ΕΕΕ, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το έντυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα Β. Στις περιπτώσεις που έχει οριστεί κεντρική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, η υποχρέωση αυτή ισχύει και για την κεντρική αρχή και για την αρχή εκτέλεσης που παραλαμβάνει την ΕΕΕ μέσω της κεντρικής αρχής. Στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 5, η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για την αρμόδια αρχή που παρέλαβε αρχικά την ΕΕΕ όσο και για την αρχή εκτέλεσης στην οποία διαβιβάστηκε τελικά η ΕΕΕ.

2.        Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9, η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει την αρχή έκδοσης:

α)        πάραυτα με οποιοδήποτε μέσο:

i)         εάν είναι αδύνατον για την αρχή εκτέλεσης να λάβει απόφαση σχετικά με την αναγνώριση ή την εκτέλεση διότι το έντυπο που περιέχεται στο Παράρτημα είναι ελλιπές ή προδήλως εσφαλμένο,

ii)        εάν στην πορεία εκτέλεσης της ΕΕΕ η αρχή εκτέλεσης κρίνει, χωρίς περαιτέρω έρευνες, ότι ενδέχεται να χρειασθεί η διενέργεια ερευνητικών μέτρων τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά ή δεν είχαν μπορέσει να προσδιοριστούν κατά την έκδοση της ΕΕΕ, προκειμένου να δώσει στην αρχή έκδοσης τη δυνατότητα να αναλάβει περαιτέρω δράση στη συγκεκριμένη υπόθεση,

iii)       εάν η αρχή εκτέλεσης διαπιστώσει ότι, στη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν μπορεί να τηρήσει τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες που έχει ορίσει ρητώς η αρχή έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 8.

Κατόπιν αιτήσεως της αρχής έκδοσης, οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται χωρίς καθυστέρηση με κάθε μέσο που μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως·

β)        χωρίς καθυστέρηση με κάθε μέσο που μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως:

i)         για οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 ή 10▌·

ii)        για την αναβολή της εκτέλεσης ή της αναγνώρισης της ΕΕΕ, τους λόγους της αναβολής και, ει δυνατόν, την αναμενόμενη διάρκεια της αναβολής.

Άρθρο 16

Ποινική ευθύνη υπαλλήλων

Οι υπάλληλοι του κράτους έκδοσης, που είναι παρόντες στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, θεωρούνται υπάλληλοι του κράτους εκτέλεσης όσον αφορά αδικήματα που διαπράττονται εις βάρος τους ή από τους ίδιους.

Άρθρο 17

Αστική ευθύνη υπαλλήλων

1.        Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, υπάλληλοι ενός κράτους μέλους είναι παρόντες στο έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους, το πρώτο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσουν κατά τη διάρκεια των εκεί δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου δρουν.

2.        Το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου προκλήθηκε η ζημία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 επανορθώνει τη ζημία αυτή υπό τους όρους που ισχύουν για τις ζημίες τις οποίες προκαλούν οι δικοί του υπάλληλοι.

3.        Το κράτος μέλος του οποίου υπάλληλοι προξένησαν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο έδαφος άλλου κράτους μέλους επιστρέφει ▌το σύνολο των ποσών που κατέβαλε το άλλο κράτος μέλος στους παθόντες ή σε άλλους δικαιούχους.

4.        Με την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων του έναντι τρίτων και κατ' εξαίρεση από την παράγραφο 3, κάθε κράτος μέλος παραιτείται, στην περίπτωση της παραγράφου 1, από τη δυνατότητα να ζητήσει από άλλο κράτος μέλος αποζημίωση για ζημίες που υπέστη.

Άρθρο 18

Εμπιστευτικότητα

1.        Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης λαμβάνουν δεόντως υπόψη, κατά την εκτέλεση μιας ΕΕΕ, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της έρευνας.

2.        Η αρχή εκτέλεσης, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο, εγγυάται την εμπιστευτικότητα των πραγματικών περιστατικών και της ουσίας της ΕΕΕ, εκτός των αναγκαίων για την εκτέλεση του ερευνητικού μέτρου. Εάν η αρχή εκτέλεσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην απαίτηση περί εμπιστευτικότητας, ενημερώνει πάραυτα την αρχή έκδοσης.

3.        Η αρχή έκδοσης κρατεί εμπιστευτικά τα αποδεικτικά στοιχεία και τις πληροφορίες που της έχει παράσχει η αρχή εκτέλεσης, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη υπόδειξη από την αρχή εκτέλεσης, εκτός από εκείνα των οποίων η κοινοποίηση είναι αναγκαία για τις έρευνες ή τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ΕΕΕ.

4.        Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες δεν αποκαλύπτουν στον ενδιαφερόμενο πελάτη τους ή σε άλλα τρίτα πρόσωπα ότι έχουν διαβιβασθεί πληροφορίες στο κράτος έκδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 23, 24 και 25 ή ότι μια έρευνα βρίσκεται υπό εξέλιξη.

Άρθρο 18α

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται μόνο βάσει των διατάξεων της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, καθώς και τις αρχές της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του προσώπου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και του συμπληρωματικού της πρωτοκόλλου.

Η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά περιορίζεται, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του ενδιαφερόμενου προσώπου. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.

Άρθρο 18β

Έξοδα

1.        Εάν στην οδηγία δεν προβλέπεται άλλως, όλα τα έξοδα που προκύπτουν στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης και σχετίζονται με την εκτέλεση ΕΕΕ βαρύνουν το κράτος εκτέλεσης.

2.        Όταν η αρχή εκτέλεσης θεωρεί ότι τα έξοδα για την εκτέλεση της ΕΕΕ μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά υψηλά, μπορεί να προχωρήσει σε διαβούλευση με την αρχή έκδοσης σχετικά με το αν και πώς μπορούν να κατανεμηθούν τα έξοδα ή να τροποποιηθεί η ΕΕΕ. Η αρχή έκδοσης έχει ενημερωθεί προηγουμένως από την αρχή εκτέλεσης σχετικά με τις λεπτομέρειες του μέρους των εξόδων που θεωρείται εξαιρετικά υψηλό.

3.        Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν οι διαβουλεύσεις δεν μπορέσουν να οδηγήσουν σε συμφωνία, η αρχή έκδοσης μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει εν όλω ή εν μέρει την ΕΕΕ ή, εφόσον αποφασίσει να διατηρήσει την ΕΕΕ, θα επιβαρυνθεί με το μέρος των εξόδων που θεωρείται εξαιρετικά υψηλό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IVΕΙΔΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 19

Προσωρινή μεταγωγή κρατουμένων στο κράτος έκδοσης

με σκοπό την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου

1.        Είναι δυνατή η έκδοση ΕΕΕ για την προσωρινή μεταγωγή προσώπου που κρατείται στο κράτος εκτέλεσης με σκοπό την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου με το οποίο επιδιώκεται η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την οποία απαιτείται η παρουσία του στο έδαφος του κράτους έκδοσης, υπό τον όρο ότι η επιστροφή του θα πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας που ορίζει το κράτος εκτέλεσης.

2.        Εκτός από τους λόγους άρνησης της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης του άρθρου 10, είναι επίσης δυνατή η άρνηση εκτέλεσης της ΕΕΕ εάν:

α)     ο κρατούμενος δεν συναινεί· ή

β)     η μεταγωγή ενδέχεται να παρατείνει την κράτησή του.

2α.      Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 στοιχείο α), όταν το κράτος εκτέλεσης το θεωρεί αναγκαίο λόγω της ηλικίας ή της σωματικής ή διανοητικής κατάστασης του προσώπου, δίνεται η ευκαιρία στον νομικό εκπρόσωπο του κρατουμένου να διατυπώσει τη γνώμη του σχετικά με την προσωρινή μεταγωγή.

3.        Σε περίπτωση που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1, χορηγείται άδεια διέλευσης του κρατουμένου μέσω τρίτου κράτους μέλους, κατόπιν αιτήσεως συνοδευομένης από όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

4.        Οι πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με την προσωρινή μεταγωγή του κρατουμένου, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερών συνθηκών κράτησής του στο κράτος έκδοσης, και οι ημερομηνίεςμεταγωγής του και επιστροφής του στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης συμφωνούνται μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, λαμβανομένων υπόψη της σωματικής και διανοητικής κατάστασης του προσώπου, καθώς και του επιπέδου ασφάλειας που απαιτείται στο κράτος έκδοσης.

5.        Ο κρατούμενος παραμένει υπό κράτηση στο έδαφος του κράτους έκδοσης και, ενδεχομένως, στο έδαφος του κράτους μέλους μέσω του οποίου ζητείται η διέλευση, για τις πράξεις ή τις καταδικαστικές αποφάσεις για τις οποίες κρατείτο στο κράτος εκτέλεσης, εκτός εάν το κράτος μέλος εκτέλεσης ζητήσει την απελευθέρωσή του.

6.        Η περίοδος κράτησης στο έδαφος του κράτους μέλους έκδοσης αφαιρείται από την περίοδο κράτησης η οποία έχει ή πρόκειται να επιβληθεί στον εν λόγω κρατούμενο στο έδαφος του κράτους μέλους εκτέλεσης.

7.        Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, πρόσωπο το οποίο τελεί υπό μεταγωγή δεν διώκεται, κρατείται ούτε υπόκειται σε οποιονδήποτε άλλο περιορισμό της προσωπικής του ελευθερίας στο κράτος έκδοσης για πράξεις ή καταδίκες προγενέστερες της αναχώρησής του από το έδαφος του κράτους εκτέλεσης οι οποίες δεν προβλέπονται στην ΕΕΕ.

8.        Η ασυλία που προβλέπεται στην παράγραφο 7 για το υπό μεταγωγή πρόσωπο αίρεται εφόσον, μετά την πάροδο δεκαπέντε διαδοχικών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η παρουσία του δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη από τις αρχές έκδοσης, εκείνο, μολονότι είχε την ευκαιρία να αναχωρήσει, παρέμεινε στο έδαφος ή αναχώρησε μεν αλλά στη συνέχεια επέστρεψε.

9.        Το κόστος που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 18β, εκτός από τα έξοδα μεταγωγής του προσώπου προς και από το κράτος έκδοσης τα οποία επιβαρύνουν το εν λόγω κράτος.

Άρθρο 20

Προσωρινή μεταγωγή κρατουμένων στο κράτος εκτέλεσης

με σκοπό την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου

1.        Είναι δυνατή η έκδοση ΕΕΕ για την προσωρινή μεταγωγή προσώπου που κρατείται στο κράτος έκδοσης με σκοπό την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου με το οποίο επιδιώκεται η συλλογή αποδείξεων για την οποία απαιτείται η παρουσία του στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης.

5.        Η παράγραφος 2 στοιχείο α) και οι παράγραφοι έως 8 του άρθρου 19 ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για την προσωρινή μεταγωγή δυνάμει του παρόντος άρθρου.

6.        Τα έξοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 18β, εκτός από τα έξοδα μεταγωγής του προσώπου προς και από το κράτος έκδοσης τα οποία βαρύνουν το εν λόγω κράτος.

Άρθρο 21

Εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη ή άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση

1.          Εάν πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης πρέπει να εξεταστεί ως μάρτυρας ή πραγματογνώμονας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους έκδοσης, η αρχή έκδοσης μπορεί ▌να εκδώσει ΕΕΕ για την εξέταση του μάρτυρα ή του πραγματογνώμονα με εικονοτηλεδιάσκεψη ή άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 6 έως 9.

1α.        Εκδίδεται επίσης ΕΕΕ για την εξέταση υπόπτου ή κατηγορουμένου με εικονοτηλεδιάσκεψη ή με άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση. Εκτός από τους λόγους άρνησης της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης του άρθρου 10, είναι επίσης δυνατή η άρνηση εκτέλεσης της ΕΕΕ εάν:

α)     δεν συναινεί ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος, ή

β)     η εκτέλεση του μέτρου αυτού σε συγκεκριμένη υπόθεση αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου του κράτους εκτέλεσης.

1β.      Οι πρακτικές ρυθμίσεις σχετικά με την εξέταση συμφωνούνται μεταξύ της αρχής έκδοσης και της αρχής εκτέλεσης. Μόλις συμφωνηθούν οι ρυθμίσεις αυτές, η αρχή εκτέλεσης αναλαμβάνει:

α)        να ενημερώσει τον μάρτυρα ή τον πραγματογνώμονα σχετικά με την ώρα και τον τόπο της εξέτασης ή

β)        να κλητεύσει τον ύποπτο ή τον κατηγορούμενο να εμφανιστεί για την εξέταση σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία της και να τον ενημερώσει σχετικά με τα δικαιώματά του δυνάμει του δικαίου του κράτους έκδοσης, εγκαίρως ώστε να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει αποτελεσματικά τα δικαιώματα υπεράσπισης που διαθέτει,

γ)        να διασφαλίσει την εξακρίβωση της ταυτότητας του προς εξέταση προσώπου.

3.        Αν στις περιστάσεις μιας συγκεκριμένης υπόθεσης η αρχή εκτέλεσης δεν έχει πρόσβαση στα τεχνικά μέσα για τη διεξαγωγή εικονοτηλεδιάσκεψης, τα μέσα αυτά είναι δυνατόν να τεθούν στη διάθεσή της από το κράτος ▌έκδοσης με αμοιβαία συμφωνία.

6.        Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για την εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη ή με άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση:

α)        κατά την εξέταση παρίσταται, επικουρούμενη από διερμηνέα, αν αυτό απαιτείται, αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης, η οποία και είναι υπεύθυνη για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προς εξέταση προσώπου, καθώς και για την τήρηση των θεμελιωδών αρχών του δικαίου του κράτους ▌εκτέλεσης. Εάν η αρχή εκτέλεσης κρίνει ότι, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, παραβιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές του δικαίου του κράτους ▌εκτέλεσης, λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχιση της εξέτασης σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αρχές,

β)        μέτρα για την προστασία του προς εξέταση προσώπου θα συμφωνούνται, εφόσον απαιτείται, μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους έκδοσης και του κράτους εκτέλεσης,

γ)        η εξέταση διενεργείται απευθείας από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης ή υπό την καθοδήγησή της και σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο αυτού του κράτους,

δ)        κατόπιν αιτήματος του κράτους έκδοσης ή του προς εξέταση προσώπου, το κράτος εκτέλεσης μεριμνά ώστε το προς εξέταση πρόσωπο να επικουρείται από διερμηνέα, εφόσον απαιτείται,

ε)        οι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι ενημερώνονται πριν από την εξέταση σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να μην καταθέσουν, που τους αναγνωρίζονται βάσει των δικαίων του κράτους εκτέλεσης και έκδοσης. Μάρτυρες και πραγματογνώμονες δικαιούνται να επικαλεστούν το δικαίωμα να μην καταθέσουν που ενδεχομένως τους αναγνωρίζει είτε το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης είτε το δίκαιο του κράτους ▌έκδοσης και ενημερώνονται σχετικά με αυτό το δικαίωμα πριν από την εξέταση.

7.        Με την επιφύλαξη μέτρων που έχουν ενδεχομένως συμφωνηθεί για την προστασία των προσώπων, η αρχή εκτέλεσης συντάσσει πρακτικά στο τέλος της εξέτασης στα οποία καταχωρίζονται η ημερομηνία και ο τόπος της εξέτασης, η ταυτότητα του εξετασθέντος, η ταυτότητα και η ιδιότητα κάθε άλλου προσώπου στο κράτος ▌εκτέλεσης που συμμετείχε στην εξέταση, οποιαδήποτε ορκωμοσία και οι τεχνικές συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εξέταση. Το έγγραφο διαβιβάζεται από την αρχή εκτέλεσης στην αρχή έκδοσης.

9.        Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι, όποτε εξετάζεται το πρόσωπο στο έδαφός του σύμφωνα με το παρόν άρθρο και αρνείται να καταθέσει όπως υποχρεούται, ή δεν καταθέτει ▌ την αλήθεια, εφαρμόζεται το εθνικό του δίκαιο, ως αν η εξέταση να διενεργείτο στο πλαίσιο εθνικής διαδικασίας.

Άρθρο 22

Εξέταση με τηλεφωνική διάσκεψη

1.        Εάν πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στο έδαφος ενός κράτους μέλους ▌πρέπει να εξεταστεί ως μάρτυρας ή πραγματογνώμονας από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, η αρχή έκδοσης του δεύτερου κράτους μέλους μπορεί, εφόσον δεν είναι σκόπιμο ή δυνατόν για το προς εξέταση πρόσωπο να εμφανιστεί στο έδαφος του πρώτου κράτους μέλους αυτοπροσώπως και αφού εξετάσει άλλα κατάλληλα μέσα, να εκδώσει ΕΕΕ για την εξέταση του μάρτυρα ή του πραγματογνώμονα με τηλεφωνική διάσκεψη ▌όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, .

4.         ▌Εκτός αντίθετης συμφωνίας, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφοι 1β, 6, 7 και 9.

Άρθρο 23

Πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς και άλλους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς

1.        Είναι δυνατή η έκδοση ΕΕΕ προκειμένου να καθοριστεί εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της ποινικής διαδικασίας διατηρεί ή ελέγχει έναν ή περισσότερους λογαριασμούς, οποιασδήποτε φύσης, σε τράπεζα ευρισκόμενη στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης, και, εάν ναι, να παρασχεθούν όλα τα στοιχεία των εντοπισμένων λογαριασμών.

2.        Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, τα μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.        Στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνονται επίσης λογαριασμοί για τους οποίους το πρόσωπο το οποίο αφορά η διαδικασία ενεργεί ως πληρεξούσιος, εφόσον αυτό ζητείται στην ΕΕΕ ▌.

4.        Η υποχρέωση που θεσπίζεται με το παρόν άρθρο ισχύει μόνο στο βαθμό που οι πληροφορίες βρίσκονται στην κατοχή της τράπεζας που τηρεί το λογαριασμό.

6.        Η αρχή έκδοσης αναφέρει στην ΕΕΕ ▌γιατί θεωρεί ότι οι ζητούμενες πληροφορίες είναι πιθανόν να έχουν ουσιαστική σημασία για το σκοπό της ποινικής διαδικασίας και για ποιους λόγους τεκμαίρει ότι ο λογαριασμός ανήκει σε τράπεζες του κράτους ▌εκτέλεσης και, κατά το δυνατόν, ποιες ενδέχεται να είναι οι τράπεζες αυτές ▌. Επίσης περιλαμβάνει στην ΕΕΕ οποιαδήποτε διαθέσιμη πληροφορία η οποία δύναται να διευκολύνει την εκτέλεσή της ▌.

7.        Είναι δυνατή επίσης η έκδοση ΕΕΕ προκειμένου να καθοριστεί εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της ποινικής διαδικασίας διατηρεί έναν ή περισσότερους λογαριασμούς, σε μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ευρισκόμενο στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης. Ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών οι παράγραφοι 3 έως 6. Σε αυτή την περίπτωση και εκτός από τους λόγους άρνησης της αναγνώρισης ή εκτέλεσης που αναφέρονται στο άρθρο 10, χωρεί επίσης άρνηση της εκτέλεσης της ΕΕΕ αν η εκτέλεση του μέτρου δεν θα επιτρεπόταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση.

Άρθρο 24

Πληροφορίες σχετικά με τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές

1.        Είναι δυνατή η έκδοση ΕΕΕ προκειμένου να ληφθούν τα στοιχεία συγκεκριμένων τραπεζικών λογαριασμών και τραπεζικών πράξεων που διενεργήθηκαν σε συγκεκριμένη περίοδο μέσω ενός ή περισσότερων λογαριασμών που προσδιορίζονται στην ΕΕΕ, περιλαμβανομένων των στοιχείων οποιουδήποτε εμβάλλοντος ή πιστούμενου λογαριασμού.

2.        Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, τα μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.        Η υποχρέωση που θεσπίζεται με το παρόν άρθρο ισχύει μόνο στο βαθμό που οι πληροφορίες βρίσκονται στην κατοχή της τράπεζας που τηρεί το λογαριασμό.

4.        Η αρχή έκδοσης ▌αναφέρει στην ΕΕΕ τον λόγο για τον οποίο θεωρεί ότι οι ζητούμενες πληροφορίες έχουν σημασία για την ποινική διαδικασία.

5.        Είναι επίσης δυνατή η έκδοση ΕΕΕ για πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τις τραπεζικές πράξεις που διενεργούνται από μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών οι παράγραφοι 3 έως 4. Σε αυτή την περίπτωση και εκτός από τους λόγους άρνησης της αναγνώρισης ή εκτέλεσης που αναφέρονται στο άρθρο 10, χωρεί επίσης άρνηση της εκτέλεσης της ΕΕΕ αν η εκτέλεση του μέτρου δεν θα επιτρεπόταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση.

Άρθρο 25Παρακολούθηση τραπεζικών συναλλαγών

Άρθρο 26Ελεγχόμενες παραδόσεις

Άρθρο 27

Ερευνητικά μέτρα που συνεπάγονται τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, συνεχώς και για ορισμένο χρονικό διάστημα

1.        Όταν εκδίδεται ΕΕΕ με σκοπό την εκτέλεση μέτρου ▌που συνεπάγεται τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, συνεχώς και για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως:

α)        παρακολούθηση τραπεζικών ή άλλων χρηματοοικονομικών συναλλαγών που διενεργούνται μέσω ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων λογαριασμών·

β)        ελεγχόμενη παράδοση στο έδαφος του κράτους εκτέλεσης,

           η εκτέλεσή της μπορεί ▌να απορριφθεί, εκτός από τους λόγους άρνησης της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης που προβλέπονται στο άρθρο 10, αν η εκτέλεση του σχετικού μέτρου δεν θα επιτρεπόταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση.

.      Οι πρακτικές ρυθμίσεις για το μέτρο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και όπου αλλού είναι αναγκαίες, συμφωνούνται μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

1β.      Η αρχή έκδοσης αναφέρει στην ΕΕΕ τον λόγο για τον οποίο θεωρεί ότι οι ζητούμενες πληροφορίες έχουν σημασία για την ποινική διαδικασία.

4.        Το δικαίωμα διενέργειας, καθοδήγησης και ελέγχου επιχειρήσεων σχετικών με την εκτέλεση ΕΕΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 έχουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους εκτέλεσης.

Άρθρο 27αΜυστικές έρευνες

1.        Είναι δυνατή η έκδοση ΕΕΕ προκειμένου να κληθεί το κράτος εκτέλεσης να βοηθήσει το κράτος έκδοσης κατά τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας από αξιωματικούς υπό μυστική ιδιότητα ή πλασματική ταυτότητα (μυστικές έρευνες).

2.        Η αρχή έκδοσης αναφέρει στην ΕΕΕ το λόγο για τον οποίο θεωρεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο ενδέχεται να έχει σημασία για την ποινική διαδικασία. Η απόφαση για την αναγνώριση και την εκτέλεση ΕΕΕ εκδοθείσας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου εκδίδεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές του κράτους εκτέλεσης, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των εθνικών του νομοθετικών διατάξεων και διαδικασιών.

3.        Η εκτέλεση της ΕΕΕ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να μη γίνει δεκτή, εκτός από τους λόγους άρνησης της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης του άρθρου 10, αν η εκτέλεση του σχετικού μέτρου δεν θα επιτρεπόταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση ή εφόσον δεν μπόρεσε να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις μυστικές έρευνες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 4.

4.        Οι μυστικές έρευνες διεξάγονται κατά το εθνικό δίκαιο και τις διαδικασίες του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου λαμβάνουν χώρα. Το δικαίωμα διενέργειας, καθοδήγησης και ελέγχου επιχειρήσεων σχετικών με το ερευνητικό μέτρο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 έχουν αποκλειστικά οι αρμόδιες αρχές του κράτους εκτέλεσης. Η διάρκεια της μυστικής έρευνας, οι λεπτομερείς προϋποθέσεις και το νομικό καθεστώς των συμμετεχόντων αξιωματικών κατά τη διάρκεια των μυστικών ερευνών συμφωνούνται μεταξύ των κρατών μελών, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των εθνικών τους νομοθετικών διατάξεων και διαδικασιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV (Α)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 27β

Παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών

με την τεχνική βοήθεια άλλου κράτους μέλους

1.        Μπορεί να εκδοθεί ΕΕΕ για την παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών στο κράτος το οποίο πρέπει να παράσχει την τεχνική βοήθεια.

2.        Όταν περισσότερα του ενός κράτη μέλη είναι σε θέση να παράσχουν την πλήρη τεχνική βοήθεια που απαιτείται για την ίδια παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών, η ΕΕΕ αποστέλλεται μόνο σε ένα εξ αυτών, προτιμάται δε πάντα το κράτος στο οποίο βρίσκεται ο παρακολουθούμενος.

3.        Η ΕΕΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

α)        πληροφορίες για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που αφορά η παρακολούθηση·

β)        την επιθυμητή διάρκεια της παρακολούθησης, και

γ)        την παροχή επαρκών τεχνικών δεδομένων, ιδίως του αναγνωριστικού στοιχείου του στόχου, προκειμένου να μπορέσει να εκτελεσθεί η ΕΕΕ.

3α.      Η αρχή έκδοσης αναφέρει στην ΕΕΕ το λόγο για τον οποίο θεωρεί ότι τα ζητούμενα μέτρα έχουν σημασία για την ποινική διαδικασία.

4.        Εκτός από τους λόγους άρνησης της αναγνώρισης ή εκτέλεσης που αναφέρονται στο άρθρο 10, χωρεί επίσης άρνηση της εκτέλεσης ΕΕΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αν το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα επιτρεπόταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση. Το κράτος μέλος εκτέλεσης μπορεί να εξαρτήσει τη συγκατάθεσή του από τυχόν όρους, οι οποίοι θα έπρεπε να τηρούνται σε παρόμοια εγχώρια υπόθεσή του.

5.        Η ΕΕΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δύναται να εκτελείται:

α)        με την άμεση διαβίβαση τηλεπικοινωνιών στο κράτος έκδοσης, ή

β)        με την παρακολούθηση, καταγραφή και εν συνεχεία διαβίβαση του προϊόντος της παρακολούθησης τηλεπικοινωνιών στο κράτος έκδοσης.

Η αρχή έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης διαβουλεύονται μεταξύ τους με σκοπό να συμφωνήσουν αν η παρακολούθηση θα διεξάγεται σύμφωνα με το στοιχείο α) ή το στοιχείο β) της παραγράφου 5.

6.        Κατά την έκδοση ΕΕΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ή κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, η αρχή έκδοσης μπορεί, όταν έχει συγκεκριμένο λόγο προς τούτο, να ζητεί επίσης μεταγραφή, αποκωδικοποίηση ή αποκρυπτογράφηση της καταγραφής εφόσον συμφωνεί η αρχή εκτέλεσης.

7.        Τα έξοδα που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου κατανέμονται σύμφωνα με το άρθρο 18β, εκτός από τα έξοδα μεταγραφής, αποκωδικοποίησης και αποκρυπτογράφησης των τηλεπικοινωνιών τα οποία βαρύνουν το κράτος έκδοσης.

Άρθρο 27δ

Κοινοποίηση προς το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο παρακολουθούμενος
και από το οποίο δεν απαιτείται παροχή τεχνικής βοήθειας

1.        Σε περίπτωση που για την εκτέλεση ερευνητικού μέτρου, παρέχεται άδεια από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους (του κράτους μέλους παρακολούθησης) για την παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών και η διεύθυνση επικοινωνίας του προσώπου που προσδιορίζεται στην εντολή παρακολούθησης χρησιμοποιείται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους (του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση) από το οποίο δεν απαιτείται τεχνική βοήθεια για τη διενέργεια της παρακολούθησης, το κράτος μέλος παρακολούθησης ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση σχετικά με την παρακολούθηση:

α)      πριν από την παρακολούθηση σε περίπτωση κατά την οποία η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους γνωρίζει, όταν διατάσσει την παρακολούθηση, ότι το πρόσωπο βρίσκεται ή θα βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση·

β)       κατά ή μετά τη διενέργεια της παρακολούθησης, αμέσως μόλις λάβει γνώση ότι το πρόσωπο που παρακολουθείται βρίσκεται ή βρισκόταν, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση.

2.        Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 γίνεται με το έντυπο που προβλέπεται στο Παράρτημα Γ.

3.        Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η παρακολούθηση δεν θα επιτρεπόταν σε παρόμοια εγχώρια υπόθεση, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση μπορεί να ενημερώνει, αμελλητί και το αργότερο εντός 96 ωρών από την παραλαβή της κοινοποίησης της παραγράφου 1, την αρμόδια αρχή του κράτους παρακολούθησης ότι:

α)      η παρακολούθηση δεν μπορεί να διεξαχθεί ή πρέπει να τερματιστεί, και

β)       εφόσον είναι αναγκαίο, τυχόν υλικό που προέκυψε ήδη από την παρακολούθηση του προσώπου ενώ ήταν ακόμη στο έδαφός του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό όρους που το ίδιο θα καθορίσει. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους παρακολούθησης για τους λόγους που δικαιολογούν τους όρους αυτούς.

4.        Το άρθρο 5 παράγραφος 2 ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, για την κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV(B)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 27ε

Προσωρινά μέτρα

1.        Μια ΕΕΕ μπορεί να εκδοθεί προκειμένου να ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο με σκοπό την προσωρινή πρόληψη της καταστροφής, μετατροπής, μετακίνησης, μεταφοράς ή διάθεσης ενός στοιχείου το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως απόδειξη.

2.        Η αρχή εκτέλεσης αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφασή της περί των προσωρινών μέτρων το συντομότερο δυνατόν και, εφόσον είναι εφικτό, εντός 24 ωρών από την παραλαβή της ΕΕΕ.

3.        Σε περίπτωση που ζητείται το προσωρινό μέτρο που προβλέπεται στην παράγραφο 1, η αρχή έκδοσης αναφέρει στην ΕΕΕ αν τα αποδεικτικά στοιχεία θα μεταβιβασθούν στο κράτος έκδοσης ή αν θα παραμείνουν στο κράτος εκτέλεσης . Η αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει και εκτελεί αυτήν την ΕΕΕ και μεταβιβάζει τα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην οδηγία.

4.        Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την παράγραφο 3, η ΕΕΕ συνοδεύεται από εντολή να παραμείνουν στο κράτος εκτέλεσης τα αποδεικτικά στοιχεία, η αρχή έκδοσης καθορίζει την ημερομηνία άρσης του προσωρινού μέτρου που προβλέπεται στην παράγραφο 1, ή την προβλεπόμενη ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη μεταφορά των αποδεικτικών στοιχείων στο κράτος έκδοσης.

5.        Έπειτα από διαβούλευση με την αρχή έκδοσης, η αρχή εκτέλεσης μπορεί, σύμφωνα με τις εθνικές της νομοθετικές διατάξεις και πρακτικές, να ορίσει κατάλληλες προϋποθέσεις ανάλογα με τις περιστάσεις της υπόθεσης, για να μειωθεί το διάστημα για το οποίο θα διατηρηθεί το προσωρινό μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Αν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτές, εξετάζει την άρση του προσωρινού μέτρου, ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. Η αρχή έκδοσης κοινοποιεί αμέσως στην αρχή εκτέλεσης την άρση των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Κοινοποιήσεις

1.        Έως .. [7]* κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

α)       την αρχή ή τις αρχές που, σύμφωνα με την εσωτερική έννομη τάξη του, είναι αρμόδιες βάσει του άρθρου 2 στοιχεία α) και β) όταν το εν λόγω κράτος μέλος είναι το κράτος έκδοσης ή το κράτος εκτέλεσης,

β)       τις γλώσσες που είναι αποδεκτές για την ΕΕΕ, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 2,

γ)       τις πληροφορίες σχετικά με την ή τις κεντρικές αρχές που ορίζει το κράτος μέλος εάν επιθυμεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 6 παράγραφος 2. Οι πληροφορίες αυτές είναι δεσμευτικές για τις αρχές του κράτους έκδοσης,

ε)       τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να παρέχουν τον κατάλογο των εγγράφων που απαιτούν δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 3.

2.        Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε τροποποίηση των πληροφοριών της παραγράφου 1.

3.        Η Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου σε όλα τα κράτη μέλη ▌και στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (ΕΔΔ). Το ΕΔΔ κοινοποιεί τις πληροφορίες στον ιστότοπο που προβλέπεται στο άρθρο 9 της απόφασης 2008/976/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο.

Άρθρο 29

Σχέσεις με άλλες συμφωνίες και ρυθμίσεις

1.        Χωρίς να θίγεται η εφαρμογή τους μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων κρατών και η προσωρινή τους εφαρμογή δυνάμει του άρθρου 30, η παρούσα οδηγία αντικαθιστά, από τις …,[8]* τις αντίστοιχες διατάξεις των ακόλουθων συμβάσεων που εφαρμόζονται στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών που δεσμεύονται από την παρούσα οδηγία:

▌       Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων της 20ής Απριλίου 1959 και τα δύο πρόσθετα πρωτόκολλα της 17ης Μαρτίου 1978 και της 8ης Νοεμβρίου 2001 καθώς και διμερείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί δυνάμει του άρθρου 26 της εν λόγω Σύμβασης,

▌       Σύμβαση της 19ης Ιουνίου 1990 για την εφαρμογή της συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985,

▌       Σύμβαση της 29ης Μαΐου 2000 για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και το πρωτόκολλο της 16ης Οκτωβρίου 2001.

2.        Η απόφαση πλαίσιο 2008/978/ΔΕΥ αντικαθίσταται για όλα τα κράτη μέλη που συμμετείχαν στην έκδοση της παρούσας οδηγίας. Οι διατάξεις της απόφασης-πλαισίου 2003/577/ΔΕΥ αντικαθίστανται για όλα τα κράτη μέλη που συμμετείχαν στην έκδοση της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη δέσμευση αποδεικτικών στοιχείων.

3.        Εκτός από την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να συνάπτουν ή να συνεχίσουν να εφαρμόζουν ▌τις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις με άλλα κράτη μέλη ύστερα από τις … μόνο στο μέτρο που αυτές καθιστούν δυνατή την περαιτέρω ενίσχυση των στόχων της παρούσας οδηγίας και συμβάλλουν στην απλούστευση ή στην περαιτέρω διευκόλυνση των διαδικασιών συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων και εφόσον τηρούν το επίπεδο των διασφαλίσεων που προβλέπεται με την παρούσα οδηγία.

[9]5.        Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τις … τις ισχύουσες συμφωνίες και ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 που επιθυμούν να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή εντός τριών μηνών την υπογραφή ▌οποιασδήποτε νέας συμφωνίας ή ρύθμισης που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

[10]

Άρθρο 30Μεταβατικές ρυθμίσεις

1.        Οι αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής που παραλαμβάνονται πριν από τις [11]* συνεχίζουν να διέπονται από υφιστάμενες πράξεις περί αμοιβαίας συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις για τη δέσμευση αποδεικτικών στοιχείων δυνάμει της απόφασης-πλαισίου 2003/577/ΔΕΥ που παραλαμβάνονται πριν από τις * διέπονται επίσης από την εν λόγω πράξη.

2.        Το άρθρο 7 παράγραφος 1 ισχύει τηρουμένων των αναλογιών για την ΕΕΕ ύστερα από απόφαση δέσμευσης που λαμβάνεται δυνάμει της απόφασης-πλαισίου 2003/577/ΔΕΥ.

Άρθρο 31

Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία

1.        Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με ▌την παρούσα οδηγία έως τις …[12]*.

1α.      Όταν τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ανωτέρω μέτρα, αυτά περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.        Έως τις …[13]*, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην ▌Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων με τις οποίες μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 32

Έκθεση περί εφαρμογής

Το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση περί εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, βάσει ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένα της αξιολόγησης των επιπτώσεών της στη συνεργασία επί ποινικών υποθέσεων και στην προστασία των προσώπων, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων περί παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών υπό το πρίσμα των τεχνικών εξελίξεων. Εάν απαιτείται, η έκθεση αυτή συνοδεύεται από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 33

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 34Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Έγινε στ …,

    Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                                Για το Συμβούλιο

    Ο Πρόεδρος                                                              Ο Πρόεδρος

___________________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΕΕ)

Η παρούσα ΕΕΕ εκδόθηκε από αρμόδια ▌αρχή. Η αρχή έκδοσης βεβαιώνει ότι η έκδοση της παρούσας ΕΕΕ είναι απαραίτητη και αναλογική για τους σκοπούς της διαδικασίας που προσδιορίζεται σε αυτήν, λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων του υπόπτου ή κατηγορουμένου, και ότι τα ζητούμενα ερευνητικά μέτρα θα μπορούσαν να είχαν διαταχθεί υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε παρόμοια εθνική υπόθεση. Ζητώ να εκτελεσθούν το ερευνητικό μέτρο ή μέτρα που παρατίθενται στη συνέχεια, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της εμπιστευτικότητας της έρευνας, και να διαβιβασθούν τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προκύψουν από την εκτέλεση της ΕΕΕ.

Ενότητα Α

Κράτος

έκδοσης:.........................................................................................................................................

Κράτος εκτέλεσης: ....................................................................................................................................

Ενότητα Β: Επί του επείγοντος

Να αναφερθεί εάν υπάρχει θέμα επείγοντος λόγω

o απόκρυψης ή καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων

o προσεχούς διεξαγωγής δίκης

oοποιασδήποτε άλλης αιτίας

Προσδιορίστε παρακάτω:

Οι προθεσμίες για την εκτέλεση της ΕΕΕ ορίζονται στην οδηγία. Ωστόσο, εάν απαιτείται μικρότερη ή ειδική προθεσμία, να αναφερθεί η ημερομηνία και να εξηγηθούν οι λόγοι:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ενότητα Γ: Ερευνητικό μέτρο ή μέτρα προς εκτέλεση

1.        Να περιγραφούν το ζητούμενο μέτρο ή μέτρα συνδρομής / ερευνητικό μέτρο ή μέτρα […] ΚΑΙ να αναφερθεί, κατά περίπτωση, εάν είναι ένα από τα κατωτέρω ερευνητικά μέτρα:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

o Λήψη πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται ήδη στην κατοχή της αρχής εκτέλεσης

o Λήψη αποδεικτικών στοιχείων που περιέχονται σε βάσεις δεδομένων τις οποίες τηρούν αστυνομικές ή δικαστικές αρχές

o Εξέταση

         μάρτυρα

         πραγματογνώμονα

         υπόπτου ή κατηγορουμένου

         θύματος

         τρίτου

o Αναγνώριση προσώπων που έχουν συνδρομή σε συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση IP

o Προσωρινή μεταγωγή κρατουμένου στο κράτος έκδοσης

o Προσωρινή μεταγωγή κρατουμένου στο κράτος εκτέλεσης

o Εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη ή με άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση

         μάρτυρα

         πραγματογνώμονα

         υπόπτου ή κατηγορουμένου

o Εξέταση με τηλεφωνική διάσκεψη

         μάρτυρα

         πραγματογνώμονα

o Πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς και άλλους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς

o Πληροφορίες σχετικά με τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές

o Ερευνητικό μέτρο που συνεπάγεται τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, συνεχώς και για ορισμένο χρονικό διάστημα

         Παρακολούθηση τραπεζικών ή άλλων χρηματοοικονομικών συναλλαγών

         Ελεγχόμενες παραδόσεις

         Άλλα

o Μυστικές έρευνες

o Παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών

o Προσωρινό μέτρο ή μέτρα για να εμποδισθεί η καταστροφή, μετατροπή, μετατόπιση, μεταφορά ή διάθεση αντικειμένου που μπορεί να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό στοιχείο.

Ενότητα Δ: Σχέση με τυχόν προγενέστερη ΕΕΕ

Κατά περίπτωση, να αναφερθεί εάν η παρούσα ΕΕΕ συμπληρώνει προγενέστερη ΕΕΕ. Να δοθούν πληροφορίες για τον εντοπισμό της προγενέστερης ΕΕΕ (ημερομηνία έκδοσης της ΕΕΕ, αρχή στην οποία είχε διαβιβασθεί και, εάν υπάρχει, ημερομηνία διαβίβασης της ΕΕΕ, και αριθμοί μητρώου που έλαβε από την αρχή έκδοσης και την αρχή εκτέλεσης).

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Εάν έχει σημασία, να αναφερθεί επίσης κατά πόσον έχει διαβιβασθεί ΕΕΕ σε άλλο κράτος μέλος στην ίδια υπόθεση.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Ενότητα E: Ταυτότητα του προσώπου που αφορά το μέτρο

 

1.        Να αναφερθούν όλες οι γνωστές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του (i) φυσικού ή ii) νομικού προσώπου ή προσώπων που αφορά το ερευνητικό μέτρο (εάν πρόκειται για περισσότερα από ένα πρόσωπα, να δοθούν πληροφορίες για κάθε πρόσωπο):

 

i)           Στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή προσώπων

Επώνυμο:...............................................................................................................................................

Όνομα ή ονόματα:.................................................................................................................................

Άλλο σχετικό όνομα ή ονόματα, κατά περίπτωση:.............................................................................

Ψευδώνυμα, εάν υπάρχουν:..................................................................................................................

Φύλο:......................................................................................................................................................

Εθνικότητα:...........................................................................................................................................

Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης…………………………………………………………….

Τύπος και αριθμός του εγγράφου ή των εγγράφων ταυτότητας (δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου), εφόσον υπάρχουν: ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία γέννησης:.........................................................................................................................

Τόπος γέννησης:....................................................................................................................................

Κατοικία ή/και γνωστή διεύθυνση (εάν η διεύθυνση είναι άγνωστη, να αναφερθεί η τελευταία γνωστή διεύθυνση):………………

................................................................................................................................................................

Γλώσσα ή γλώσσες που κατανοεί το πρόσωπο:

................................................................................................................................................................

 

ii)       Στην περίπτωση νομικού προσώπου ή προσώπων

Ονομασία/ονοματεπώνυμο:..................................................................................................................

Μορφή νομικού προσώπου:..................................................................................................................

Συντομευμένη επωνυμία, συνήθως χρησιμοποιούμενη επωνυμία ή εμπορική επωνυμία, κατά περίπτωση:………………………………

................................................................................................................................................................

Καταχωρισμένη έδρα:..........................................................................................................................

Αριθμός καταχώρισης:.........................................................................................................................

Διεύθυνση του νομικού προσώπου:.....................................................................................................

Ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου του νομικού προσώπου………………………………………………………….….

 

Να περιγραφεί η παρούσα θέση του συγκεκριμένου προσώπου στη διαδικασία:

   Ύποπτος ή κατηγορούμενος

   Θύμα

   Μάρτυς

   Πραγματογνώμονας

   Τρίτος

   Άλλη (να προσδιορισθεί):……………..………………………………………………………………

 

2. Εάν διαφέρει από την προαναφερόμενη διεύθυνση, να αναφερθεί ο τόπος στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί το ερευνητικό μέτρο: ……………………………………………………………………………………................................

………………………………………………………………………………………………………….

3. Να παρασχεθούν άλλες πληροφορίες που θα διευκολύνουν την εκτέλεση του ΕΕΕ, εφόσον υπάρχουν:

……………………………………………………………………………………................................

…………………………………………………………………………………....................................

Ενότητα ΣΤ: Είδος διαδικασίας για την οποία εκδόθηκε το ΕΕΕ:

         α)        ποινική διαδικασία που κινείται από δικαστική αρχή ή μπορεί να αχθεί ενώπιόν της για ποινικό αδίκημα βάσει του εθνικού δικαίου του κράτους έκδοσης, ή

         β)        διαδικασία που κινείται από διοικητικές αρχές σε σχέση με πράξεις αξιόποινες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης καθότι αποτελούν παραβάσεις των κανόνων δικαίου, όταν η απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία ιδίως για ποινικές υποθέσεις, ή

         γ)        διαδικασία που κινείται από δικαστικές αρχές σε σχέση με πράξεις αξιόποινες βάσει του εθνικού δικαίου του κράτους έκδοσης καθότι αποτελούν παραβάσεις των κανόνων δικαίου, όταν η απόφαση μπορεί να οδηγήσει σε διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία ιδίως για ποινικές υποθέσεις.

         δ)        σε συνάρτηση με τις διαδικασίες που αναφέρονται στα σημεία α), β) και γ) και οι οποίες αφορούν αδικήματα ή παραβάσεις που μπορούν να στοιχειοθετήσουν την ευθύνη ή να επισύρουν την τιμωρία νομικού προσώπου στο κράτος έκδοσης.

Ενότητα Ζ: Λόγοι έκδοσης της ΕΕΕ

1.        Συνοπτική έκθεση των περιστατικών

Να διευκρινισθεί γιατί εκδόθηκε η ΕΕΕ, με σύνοψη των περιστατικών στα οποία βασίσθηκε, περιγραφή των αξιόποινων πράξεων για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή διενεργείται έρευνα, το στάδιο στο οποίο έχει φθάσει η έρευνα, τους λόγους ενδεχόμενων παραγόντων κινδύνου και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2.        Φύση και νομικός χαρακτηρισμός της ή των αξιόποινων πράξεων για τις οποίες εκδόθηκε η ΕΕΕ και εφαρμοστέα νομική διάταξη/εφαρμοστέος κώδικας νομοθεσίας:

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3.        Τιμωρείται η αξιόποινη πράξη για την οποία εκδόθηκε η ΕΕΕ στο κράτος έκδοσης με στερητική της ελευθερίας ποινή ή μέτρο στέρησης της ελευθερίας μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, όπως ορίζεται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης; Περιλαμβάνεται στον κατάλογο αξιόποινων πράξεων που παρατίθεται στη συνέχεια; (να επιλεγεί το αντίστοιχο τετράγωνο)

 

□ - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

□ - τρομοκρατία,

□ - εμπορία ανθρώπων,

□ - σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,

□ - παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

□ - παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,

□ - διαφθορά,

□ καταδολίευση, συμπεριλαμβανομένης της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την έννοια της σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

□ - νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος,

□ - παραχάραξη, περιλαμβανομένης της κιβδηλείας του ευρώ,

□ - εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο,

□ - εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του παρανόμου εμπορίου απειλουμένων ζωικών ειδών και του παρανόμου εμπορίου απειλουμένων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,

□ - παροχή βοήθειας για παράνομη είσοδο και διαμονή,

□ - ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαριά σωματική βλάβη,

□ - παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών,

□ - απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και ομηρία,

□ - ρατσισμός και ξενοφοβία,

□ - οργανωμένες ή ένοπλες κλοπές,

□ - παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,

□ - υπεξαίρεση,

□ - αθέμιτη προστασία έναντι παρανόμου οφέλους και εκβίαση,

□ - παραποίηση και πειρατεία προϊόντων,

□ - πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και εμπορία τους,

□ - παραχάραξη μέσων πληρωμής,

□ - λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,

□ - λαθρεμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών,

□ - εμπορία κλεμμένων οχημάτων,

□ - βιασμός,

□ - εμπρησμός,

□ - εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

□ - αεροπειρατεία και πειρατεία,

□ - δολιοφθορά.

Ενότητα Η: Πρόσθετες απαιτήσεις για ορισμένα μέτρα

Να συμπληρωθούν οι υποενότητες που αφορούν το ζητούμενο ή τα ζητούμενα ερευνητικά μέτρα:

Υποενότητα Η1: Μεταγωγή κρατουμένου

 

(1)       Εφόσον ζητείται προσωρινή μεταγωγή κρατουμένου στο κράτος έκδοσης για τη διενέργεια έρευνας, να αναφερθεί κατά πόσον το πρόσωπο έχει συναινέσει στο μέτρο αυτό:

o Ναι o Όχι o Ζητώ να επιδιωχθεί η συναίνεση του προσώπου

 

(2)       Εφόσον ζητείται προσωρινή μεταγωγή κρατουμένου στο κράτος εκτέλεσης για τη διενέργεια έρευνας, να αναφερθεί κατά πόσον το πρόσωπο έχει συναινέσει στο μέτρο αυτό:

o Ναι o Όχι

Υποενότητα Η2: Εικονοτηλεδιάσκεψη ή τηλεφωνική διάσκεψη ή άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση

(1)         Εφόσον ζητείται εξέταση μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης ή τηλεφωνικής διάσκεψης ή άλλου είδους οπτικοακουστικής μετάδοσης:

 

Να αναφερθεί η ονομασία της αρχής που θα διενεργήσει την εξέταση (στοιχεία επικοινωνίας/γλώσσα):……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Να αναφερθούν οι λόγοι για τους οποίους ζητείται το σχετικό μέτρο:……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

 α)        Εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη ή με άλλου είδους οπτικοακουστική μετάδοση:

     Ο ύποπτος ή κατηγορούμενος έχει δώσει τη συναίνεσή του

 

 β)        Εξέταση με τηλεφωνική διάσκεψη

 

Υποενότητα Η3: Προσωρινά μέτρα

Εάν ζητείται προσωρινό μέτρο για να εμποδισθεί η καταστροφή, μετατροπή, μετατόπιση, μεταφορά ή διάθεση αντικειμένου που μπορεί να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό στοιχείο, να αναφερθεί κατά πόσον:

         το αντικείμενο θα μεταφερθεί στο κράτος έκδοσης

         το αντικείμενο θα παραμείνει στο κράτος εκτέλεσης· να αναφερθεί η κατ' εκτίμηση ημερομηνία:

άρσης του προσωρινού μέτρου:………………………………………….

υποβολής μεταγενέστερης αίτησης για το αντικείμενο

………………..……….

Υποενότητα Η4: Τραπεζικές πληροφορίες

 

(1)       Εάν ζητούνται πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς ή άλλους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που κατέχει ή ελέγχει το συγκεκριμένο πρόσωπο, να αναφερθεί, για καθένα από αυτούς, γιατί θεωρείται ότι το μέτρο έχει σημασία για την ποινική διαδικασία και για ποιο λόγο τεκμαίρεται ότι τράπεζες στο

κράτος εκτέλεσης τηρούν το λογαριασμό:

 

 Πληροφορίες σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς που κατέχει το πρόσωπο ή για τους οποίους το πρόσωπο αυτό ενεργεί ως πληρεξούσιος.

 

 Πληροφορίες σχετικά με άλλους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που κατέχει το πρόσωπο ή για τους οποίους το πρόσωπο αυτό ενεργεί ως πληρεξούσιος

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

(2)       Εάν ζητούνται πληροφορίες σχετικά με τραπεζικές συναλλαγές ή άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές, να

αναφερθεί, για καθεμία από αυτές, γιατί θεωρείται ότι το μέτρο έχει σημασία για την ποινική

διαδικασία:

 

         Πληροφορίες σχετικά με τραπεζικές συναλλαγές

         Πληροφορίες σχετικά με άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Να αναφερθούν το σχετικό χρονικό διάστημα και οι σχετικοί λογαριασμοί

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Η πρώην υποενότητα Η5 έχει μεταφερθεί στην υποενότητα Η6)

Υποενότητα Η5: Ερευνητικά μέτρα που συνεπάγονται τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, συνεχώς και για ορισμένο χρονικό διάστημα

 

Εάν ζητείται ερευνητικό μέτρο του τύπου αυτού, να αναφερθεί γιατί θεωρείται ότι οι ζητούμενες πληροφορίες έχουν σημασία για την ποινική διαδικασία

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Η πρώην υποενότητα Η6 έχει μεταφερθεί στην υποενότητα Η7)

Υποενότητα Η6: Μυστικές έρευνες

 

Εάν ζητείται μυστική έρευνα, να αναφερθεί γιατί θεωρείται ότι το μέτρο είναι πιθανόν να έχει σημασία για την ποινική διαδικασία

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Η πρώην υποενότητα Η7 έχει μεταφερθεί στην υποενότητα Η8)

Υποενότητα Η7: Παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών

 

(1)       Εάν ζητείται παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών, να αναφερθεί γιατί θεωρείται ότι

το μέτρο έχει σημασία για την ποινική διαδικασία

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(2)       Να παρασχεθούν οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)        πληροφορίες για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που αφορά η παρούσα παρακολούθηση:

................................................................................................................................................................

β)        επιθυμητή διάρκεια της παρακολούθησης:

................................................................................................................................................................

γ)        τεχνικά δεδομένα (ιδίως αναγνωριστικό στοιχείο του στόχου - λ.χ. κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύνδεση Διαδικτύου), ώστε να είναι βέβαιο ότι μπορεί να εκτελεσθεί η ΕΕΕ:

................................................................................................................................................................

(3)       Να αναφερθούν προτιμήσεις όσον αφορά τη μέθοδο εκτέλεσης

o Άμεση διαβίβαση

o Καταγραφή και εν συνεχεία διαβίβαση

 

Να αναφερθεί κατά πόσον ζητείται επίσης μεταγραφή, αποκωδικοποίηση ή αποκρυπτογράφηση του υλικού που προκύπτει από την παρακολούθηση*:

................................................................................................................................................................

*  Σημειωτέον ότι το κόστος της ενδεχόμενης μεταγραφής, αποκωδικοποίησης ή αποκρυπτογράφησης βαρύνει το κράτος έκδοσης.

 

Ενότητα Θ: Διατυπώσεις και διαδικασίες που ζητούνται για την εκτέλεση

 

1.        Να επιλεγεί το τετραγωνίδιο και να συμπληρωθεί, εάν συντρέχει περίπτωση

o       Ζητείται από την αρχή εκτέλεσης να τηρήσει τις ακόλουθες διατυπώσεις και

διαδικασίες(…):......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

2.        Να επιλεγεί το τετραγωνίδιο και να συμπληρωθεί, εάν συντρέχει περίπτωση

o       Ζητείται η παρουσία ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων του κράτους έκδοσης στην εκτέλεση της

ΕΕΕ, προς στήριξη των αρμόδιων αρχών του κράτους εκτέλεσης.

 

Στοιχεία επαφής των υπαλλήλων:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία:..................................................................................

Ενότητα Ι: Ένδικα μέσα

 

1.        Να αναφερθεί κατά πόσον έχει ασκηθεί ήδη ένδικο μέσο κατά της έκδοσης ΕΕΕ και, εάν ναι, να δοθούν περαιτέρω στοιχεία (περιγραφή του ένδικου μέσου, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων ενεργειών και των προθεσμιών):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

2.        Αρχή του κράτους έκδοσης που μπορεί να χορηγήσει συμπληρωματικές πληροφορίες για τις διαδικασίες άσκησης ενδίκων μέσων στο κράτος έκδοσης και ως προς το κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα νομικής συνδρομής και υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης:

Ονομασία: ....................................................................................................................................................

Αρμόδιο πρόσωπο (εάν υπάρχει): ..............................................................................................................

Διεύθυνση: ................................................................................................................................................

Αριθ. τηλεφ.: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/ πόλης)

...............................................................................................

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/ πόλης)

...............................................................................................

Διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου: ..................................................................................................................................................

 

Ενότητα Κ: Στοιχεία της αρχής που εξέδωσε την ΕΕΕ

Να επιλεγεί το είδος της αρχής που εξέδωσε την ΕΕΕ:

 

         δικαστική αρχή

         *οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του κράτους εκτέλεσης·

 *να συμπληρωθεί επίσης η ενότητα (Λ)

 

Ονομασία αρχής:

................................................................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου / ονομασία σημείου επαφής:

................................................................................................................................................................

Φάκελος

αριθ.:.................................................................................................................................................

Διεύθυνση: ................................................................................................................................................

Αριθ. τηλεφ.: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/ πόλης)………………………………………………………………

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/ πόλης)………………………………………...…………………….

Διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου.....................................................................................................................................................

Γλώσσες στις οποίες είναι δυνατή η επικοινωνία με την αρχή έκδοσης:

................................................................................................................................................................

 

Εάν διαφέρουν από τα ανωτέρω, στοιχεία επαφής του προσώπου ή των προσώπων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες ή η εφαρμογή πρακτικών ρυθμίσεων για τη μεταφορά των αποδεικτικών στοιχείων:

 

Ονοματεπώνυμο / Τίτλος / Οργανισμός:.............................................................................................

Διεύθυνση:.............................................................................................................................................

Διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου / Αριθ. τηλεφώνου επαφής:..........................................................

Υπογραφή της αρχής έκδοσης ή/και του εκπροσώπου της που πιστοποιεί ότι το περιεχόμενο της

ΕΕΕ είναι ακριβές και ορθό:

Ονομασία/ονοματεπώνυμο:

Αξίωμα (τίτλος/βαθμός):

Ημερομηνία: 

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει):

Ενότητα Λ: Στοιχεία της δικαστικής αρχής που επικύρωσε την ΕΕΕ

 

Να αναφερθεί ο τύπος της δικαστικής αρχής που επικύρωσε την παρούσα ΕΕΕ:

                    α) δικαστής ή δικαστήριο

                    β) ανακριτής

                    γ) εισαγγελέας

Επίσημη ονομασία της αρχής επικύρωσης:

................................................................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου της:

................................................................................................................................................................

Αξίωμα (τίτλος/ βαθμός):

................................................................................................................................................................

Αριθ. φακέλου:…………………….…………………………………………………………………………..

Διεύθυνση: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Αριθ. τηλεφ.: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/ πόλης)

...............................................................................................

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/ πόλης)...............................................................................................

Διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου:....................................................................................................................................................

Γλώσσες στις οποίες είναι δυνατή η επικοινωνία με την αρχή επικύρωσης:

................................................................................................................................................................

 

Να αναφερθεί εάν το κύριο σημείο επαφής για την αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να είναι:

□ η αρχή έκδοσης

□ η αρχή επικύρωσης

 

Υπογραφή και στοιχεία της αρχής επικύρωσης

Ονομασία/ονοματεπώνυμο:

Αξίωμα (τίτλος/βαθμός):

Ημερομηνία:

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει):

_______________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΕΕ

Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται από την αρχή του κράτους εκτέλεσης που παρέλαβε την ΕΕΕ που αναφέρεται στη συνέχεια.

(A)      Η ΕΕΕ

▌Αρχή που εξέδωσε την ΕΕΕ:

...............................................................................................................................................................

Αριθμός φακέλου:

...............................................................................................................................................................

Ημερομηνία έκδοσης:

...............................................................................................................................................................

Ημερομηνία παραλαβής:

...............................................................................................................................................................

(B)      ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΕΕ ([14])

Επίσημη ονομασία της αρμόδιας αρχής:

...............................................................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου της:

...............................................................................................................................................................

Αξίωμα (τίτλος/ βαθμός):

...............................................................................................................................................................

Διεύθυνση:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Αριθ. τηλεφ.: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης)

...............................................................................................................................................................

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης)

...............................................................................................................................................................

Διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου:

...............................................................................................................................................................

Αριθμός φακέλου:

...............................................................................................................................................................

Γλώσσες στις οποίες είναι δυνατή η επικοινωνία με την αρχή:

...............................................................................................................................................................

(Γ)      (ΕΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΛΟΓΟΣ) ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (Β)

Επίσημη ονομασία της αρχής:

...............................................................................................................................................................

Ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου της:

...............................................................................................................................................................

Αξίωμα (τίτλος/ βαθμός):

...............................................................................................................................................................

Διεύθυνση:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Αριθ. τηλεφ.: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης)

...............................................................................................................................................................

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης)

...............................................................................................................................................................

Διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου:

...............................................................................................................................................................

Ημερομηνία διαβίβασης:

...............................................................................................................................................................

Αριθμός φακέλου:

...............................................................................................................................................................

Γλώσσα ή γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία:.............................................

 

(Δ)      ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ:

 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

(E)      ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Υπογραφή:

Ημερομηνία:.........................................................................................................................................

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει):

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Κοινοποίηση

Το παρόν έντυπο χρησιμοποιείται προκειμένου να ενημερωθεί ένα κράτος μέλος για παρακολούθηση τηλεπικοινωνιών που θα διεξαχθεί ή έχει διεξαχθεί ήδη στο έδαφός του χωρίς την τεχνική του συνδρομή. Με την παρούσα ενημερώνω ………...........................…….(κράτος μέλος προς το οποίο γίνεται η κοινοποίηση) για την παρακολούθηση.

(A) [15]    Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Επίσημη ονομασία της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που διενεργεί την παρακολούθηση:

................................................................................................................................................................

Όνομα του εκπροσώπου της:

................................................................................................................................................................

Αξίωμα (τίτλος/βαθμός):

................................................................................................................................................................

Διεύθυνση:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Αριθ. τηλεφ.: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης)

................................................................................................................................................................

Αριθ. φαξ: (κωδικός χώρας) (κωδικός περιοχής/πόλης)

................................................................................................................................................................

Διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου:

................................................................................................................................................................

Αριθμός φακέλου

................................................................................................................................................................

Ημερομηνία έκδοσης:

................................................................................................................................................................

Γλώσσες στις οποίες είναι δυνατή η επικοινωνία με την αρχή:

................................................................................................................................................................

(B)      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

(I)       Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των πραγμάτων: Η παρούσα κοινοποίηση πραγματοποιείται (να γίνει επιλογή)

 

 πριν από την παρακολούθηση

 κατά την παρακολούθηση

 μετά την παρακολούθηση

 

(II)      (Προβλεπόμενη) διάρκεια της παρακολούθησης (όπως έχει γνωστοποιηθεί στην αρχή έκδοσης):

……………………………………, με έναρξη από…………………………………………...

 

(III)    Στόχος της παρακολούθησης: (αριθ. τηλεφώνου, αριθ. ΙΡ ή διεύθυνση ηλεκτρ. ταχυδρομείου)

…………………………………………………………………………………………….………..

 

(IV)    Ταυτότητα των σχετικών προσώπων

Να αναφερθούν όλες οι πληροφορίες, εφόσον είναι γνωστές, σχετικά με την ταυτότητα του (i) φυσικού ή (ii) νομικού προσώπου ή προσώπων κατά των οποίων έχει κινηθεί ή ενδέχεται να κινηθεί διαδικασία:

 

i)           Στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή προσώπων

Επώνυμο:.........................................................................................................................

Όνομα ή ονόματα:...........................................................................................................

Άλλο σχετικό όνομα ή ονόματα, κατά περίπτωση:.......................................................

Ψευδώνυμα, εάν υπάρχουν:............................................................................................

Φύλο:................................................................................................................................

Εθνικότητα:.....................................................................................................................

Αριθμός ταυτότητας ή κοινωνικής ασφάλισης……………………………………………

Ημερομηνία γέννησης:...................................................................................................

Τόπος γέννησης:..............................................................................................................

Κατοικία ή/και γνωστή διεύθυνση (εάν η διεύθυνση είναι άγνωστη, να αναφερθεί η τελευταία γνωστή διεύθυνση):

..........................................................................................................................................

Γλώσσα ή γλώσσες που κατανοεί το πρόσωπο:

..........................................................................................................................................

ii)  Στην περίπτωση νομικού προσώπου ή προσώπων

Ονομασία/ονοματεπώνυμο:............................................................................................

Μορφή νομικού προσώπου:............................................................................................

Συντομευμένη επωνυμία, συνήθως χρησιμοποιούμενη επωνυμία ή εμπορική επωνυμία, κατά περίπτωση:

..........................................................................................................................................

Καταχωρισμένη έδρα:....................................................................................................

Αριθμός καταχώρισης:...................................................................................................

Διεύθυνση του νομικού προσώπου

…………………………………………………………..…

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επαφής του εκπροσώπου του νομικού προσώπου:………….……

(V)      πληροφορίες σχετικά με το σκοπό της παρούσας παρακολούθησης:

Να αναφερθούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων περιγραφή της υπόθεσης, νομικός χαρακτηρισμός της ή των αξιόποινων πράξεων και εφαρμοστέα νομική διάταξη/εφαρμοστέος κώδικας νομοθεσίας, ώστε να μπορεί η αρχή προς την οποία γίνεται η κοινοποίηση να εκτιμήσει τα εξής:

 κατά πόσον θα επιτρεπόταν η παρακολούθηση σε ανάλογη εθνική υπόθεση, και

κατά πόσον το υλικό που θα αποκτηθεί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου·

 όταν η παρακολούθηση έχει διενεργηθεί ήδη, κατά πόσον το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου

 

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

Σημειωτέον ότι οποιαδήποτε ένσταση κατά της παρακολούθησης ή της χρήσης του υλικού που έχει αποκτηθεί ήδη πρέπει να υποβληθεί εντός 96 ωρών από την παραλαβή της παρούσας κοινοποίησης.

 

(Δ)      ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Υπογραφή:

Ημερομηνία:.........................................................................................................................................

Επίσημη σφραγίδα (εάν υπάρχει):

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ (σε σχέση με το άρθρο 10)

-   συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

-   τρομοκρατία,

-   εμπορία ανθρώπων,

-   σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,

-   παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

-   παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,

-   διαφθορά,

-   καταδολίευση, συμπεριλαμβανομένης της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την έννοια της σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

-   νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος,

-   παραχάραξη, περιλαμβανομένης της κιβδηλείας του ευρώ,

-   εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο,

-   εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου του λαθρεμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και του λαθρεμπορίου απειλούμενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,

-   παροχή βοήθειας για την παράνομη είσοδο και διαμονή,

-   ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαριά σωματική βλάβη,

-   παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών,

-   απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε ομηρία,

-   ρατσισμός και ξενοφοβία,

-   οργανωμένη ή ένοπλη ληστεία,

-   παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,

-   υπεξαίρεση,

-   «προστασία» έναντι χρημάτων και εκβίαση,

-   παράνομη απομίμηση και πειρατεία προϊόντων,

-   πλαστογραφία και διακίνηση διοικητικών εγγράφων,

-   πλαστογραφία μέσων πληρωμής,

-   παράνομη διακίνηση ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,

-   λαθρεμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών,

-   εμπορία κλεμμένων οχημάτων,

-   βιασμός,

-   εμπρησμός,

-   εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

-   αεροπειρατεία και πειρατεία,

-   δολιοφθορά.

________________

 • [1] * Τροπολογίες: το νέο ή το τροποποιημένο κείμενο σημειώνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες· οι διαγραφές υποδηλώνονται με το σύμβολο ▌.
 • [2]           ΕΕ L 196, 2.8.2003, σ. 45.
 • [3]           ΕΕ L 350, 30.12.2008, σ. 72.
 • [4]           ΕΕ L 239, 22.9.2000, σ. 19.
 • [5]           ΕΕ C 197, 12.7.2000, σ. 3.
 • [6]           ΕΕ L 162, 20.6.2002, σ. 1.
 • [7] *          ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία: Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
 • [8] *          ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία: Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
 • [9] *          ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία: Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
 • [10] *          ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία: Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
 • [11] *          ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία: Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
 • [12] *          ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία: Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
 • [13] *          ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία: Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
 • [14]           Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται από κάθε αρχή που έχει παραλάβει την ΕΕΕ. Η παρούσα υποχρέωση επιβάλλεται στην αρχή που είναι αρμόδια για την αναγνώριση και την εκτέλεση της ΕΕΕ και, εάν συντρέχει λόγος, στην κεντρική αρχή ή στην αρχή η οποία διαβίβασε την ΕΕΕ στην αρμόδια αρχή.
 • [15]           Η αρχή που αναφέρεται εν προκειμένω είναι εκείνη στην οποία θα πρέπει να απευθυνθεί το κράτος έκδοσης για περαιτέρω αλληλογραφία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Λόγω του απρόσφορου χαρακτήρα της κλασικής δικαστικής συνεργασίας σε σχέση με τη σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα, η έγκριση της παρούσας οδηγίας αποτελεί αναμφίβολα ένα θετικό βήμα προόδου, που είναι προφανές ότι μπορεί να συμβάλει στην οικοδόμηση του ευρωπαϊκού ποινικού χώρου. Αποκρυσταλλώνει την ένταση μεταξύ της προόδου όσον αφορά τη μεταβίβαση της κυριαρχίας στο όνομα της ασφάλειας, και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η πρόκληση σε επίπεδο οικοδόμησης του ευρωπαϊκού ποινικού χώρου είναι, ως εκ τούτου, να υλοποιηθεί σε πλαίσιο σεβασμού και διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ρητή αναφορά στο προοίμιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο χώρο «ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» λόγω του ιδιαίτερα ευαίσθητου χαρακτήρα του όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες κάθε άλλο παρά στερείται σημασίας. Είναι περιττό να υπενθυμίσουμε ότι η διασφάλισή του πρέπει να είναι «πραγματική» και όχι «τυπική». Η προσεκτικά μελετημένη δημιουργία του ευρωπαϊκού ποινικού χώρου προϋποθέτει, συνεπώς, δικαστικό έλεγχο του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση.

Είναι πλέον εμφανής η σημασία που δίνεται στον ευρωπαϊκό ποινικό χώρο ως προτεραιότητας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με μια προοδευτική αποστασιοποίηση από τους κλασικούς μηχανισμούς συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού προώθησε την αστυνομική και δικαστική συνεργασία ως αντισταθμιστικό μέτρο για την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων, τώρα θα προχωρήσει πέρα από αυτή τη διακρατική συνεργασία, προς όφελος της σταδιακής οικοδόμησης ενός ομοιογενούς ποινικού χώρου.

Θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος με βάση τους ακόλουθους άξονες: αμοιβαία αναγνώριση, συντονισμός των ερευνών και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις ποινικές διαδικασίες, κατ’ εφαρμογή των μέτρων που ορίζει η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο άρθρο 82. Επιβεβαιώνεται εκ νέου η συμπληρωματική σχέση μεταξύ αμοιβαίας αναγνώρισης και εναρμόνισης, ενώ τονίζεται ότι η αμοιβαία αναγνώριση δεν επιτυγχάνεται χωρίς εναρμόνιση.

Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε ότι ένας από τους στόχους που επιδιώκονται με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι ακριβώς να προωθηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, χωρίς να παύσει να κατοχυρώνεται η ασφάλειά των λαών της Ευρώπης, με τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας σε ποινικές υποθέσεις

Έγγραφα αναφοράς

09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

7.9.2010

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Nuno Melo

27.9.2010

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.11.2010

16.3.2011

12.1.2012

28.2.2012

 

26.3.2012

8.5.2012

5.12.2013

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.12.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Ioan Enciu, Frank Engel, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra, Γεώργιος Παπανικολάου, Светослав Христов Малинов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Evelyne Gebhardt, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski, Мария Габриел

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

María Irigoyen Pérez

Ημερομηνία κατάθεσης

20.12.2013