MIETINTÖ esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä

20.12.2013 - (09288/2010 – C7‑0185/2010 – 2010/0817(COD)) - ***I

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Nuno Melo


Menettely : 2010/0817(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0477/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0477/2013
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä

(09288/2010 – C7‑0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetun jäsenvaltioiden ryhmän aloitteen (09288/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 76 artiklan b alakohdan ja 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti säädösesitys on toimitettu Euroopan parlamentille (C7‑0185/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 ja 15 kohdan,

–   ottaa huomioon neuvoston edustajan 5. joulukuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 44 ja 55 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0477/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET[1]*

Jäsenvaltioiden ryhmän esitykseen

---------------------------------------------------------

Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Viron tasavallan,

Espanjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan,

Slovenian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon Belgian ▌ kuningaskunnan, ▌Bulgarian tasavallan, Viron tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta.

(2)      Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan mukaan oikeudellinen yhteistyö unionissa rikosoikeuden alalla perustuu tuomioistuinten tuomioiden ja oikeusviranomaisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen, jota Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 pidetyn Eurooppa-neuvoston jälkeen yleisesti pidetään rikosoikeudellisen yhteistyön kulmakivenä unionissa.

(3)      Omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehty neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS[2]käsitteli päätösten vastavuoroisen tunnustamisen välittömän täytäntöönpanon tarpeellisuutta todistusaineiston tuhoamisen, muuntamisen, liikuttamisen, siirtämisen tai luovuttamisen estämiseksi. Koska tämä väline koskee kuitenkin ainoastaan jäädyttämisvaihetta, jäädyttämispäätökseen on liitettävä erillinen pyyntö todistusaineiston siirtämisestä jäädyttämispäätöksen tehneeseen valtioon keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Tämän tuloksena on kaksivaiheinen menettely, mikä heikentää välineen tehokkuutta. Lisäksi tämä järjestelmä on olemassa perinteisten yhteistyövälineiden ohella, minkä vuoksi toimivaltaiset viranomaiset turvautuvat siihen käytännössä harvoin.

(4)      Neuvosto teki 18 päivänä joulukuuta 2008 puitepäätöksen 2008/978/YOS[3] eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden ▌, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten, jotta vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta voitaisiin soveltaa siltä osin. Eurooppalaista todisteiden luovuttamismääräystä voidaan kuitenkin käyttää vain jo olemassa oleviin todisteisiin, ja näin ollen se koskee todisteisiin liittyvää rikosoikeudellista yhteistyötä vain rajoitetussa määrin. Koska sen soveltamisala on rajoitettu, toimivaltaiset viranomaiset voivat vapaasti käyttää uutta järjestelmää tai keskinäisen oikeusavun menettelyjä, joita joka tapauksessa voidaan soveltaa eurooppalaisen todisteiden luovuttamismääräyksen soveltamisalaan kuulumattomiin todisteisiin.

(5)      Puitepäätösten 2003/577/YOS ja 2008/978/YOS tekemisen jälkeen on käynyt selväksi, että olemassa oleva järjestelmä todisteiden keräämiseksi on liian pirstoutunut ja ▌ monimutkainen. Uusi lähestymistapa on sen vuoksi tarpeen.

(6)      Eurooppa-neuvosto päätti 11 päivänä joulukuuta 2009 hyväksymässään Tukholman ohjelmassa, että olisi yhä jatkettava toimia, joilla pyritään luomaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen pohjautuva kattava järjestelmä todisteiden saamiseksi asioissa, joilla on rajatylittävä ulottuvuus. Eurooppa-neuvosto totesi, että alalla voimassa olevat välineet muodostavat hajanaisen järjestelmän ja että tarvitaan uusi lähestymistapa, joka perustuu vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen mutta jossa otetaan huomioon myös perinteisen keskinäistä oikeusapua koskevan järjestelmän joustavuus. Eurooppa-neuvosto vaati sen vuoksi kattavaa järjestelmää, jolla korvattaisiin kaikki alalla voimassa olevat välineet, eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä tehty puitepäätös mukaan luettuna, ja joka kattaisi mahdollisimman pitkälle kaikenlaiset todisteet ja sisältäisi määräajat täytäntöönpanolle sekä rajoittaisi mahdollisimman paljon kieltäytymisperusteita.

(7)      Tämä uusi lähestymistapa perustuu yhteen ainoaan välineeseen, eurooppalaiseen tutkintamääräykseen. Eurooppalainen tutkintamääräys on määrä antaa yhden tai useamman erityisen tutkintatoimen suorittamiseksi täytäntöönpanovaltiossa todisteiden keräämiseksi. Tähän sisältyy sellaisten todisteiden hankkiminen, jotka jo ovat täytäntöönpanoviranomaisen hallussa.

(8)      Eurooppalainen tutkintamääräys on soveltamisalaltaan horisontaalinen ja ▌ soveltuu sen vuoksi kaikkiin tutkintatoimiin, joiden tarkoituksena on todisteiden kerääminen. Yhteisen tutkintaryhmän perustaminen ja todisteiden kerääminen sellaisessa ryhmässä edellyttävät kuitenkin erityisiä sääntöjä, joita on parempi käsitellä erikseen ▌. Tämän tyyppisiin toimenpiteisiin olisikin edelleen sovellettava voimassa olevia välineitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin soveltamista.

(9)      Tätä direktiiviä ei sovelleta rajojen kummallakin puolella tapahtuvaan tarkkailuun, jota tarkoitetaan Schengenin sopimuksen soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen 40 artiklassa[4].

(10)    Eurooppalaisen tutkintamääräyksen olisi kohdistuttava suoritettavaan tutkintatoimeen. Määräyksen antanut viranomainen on paras arvioimaan kyseessä olevan tutkinnan yksityiskohtien tuntemuksensa perusteella, mitä toimenpidettä on käytettävä. Täytäntöönpanoviranomaisen olisi kuitenkin aina, kun mahdollista, käytettävä muunlaista toimenpidettä, jos pyydettyä toimenpidettä ei ole sen kansallisessa lainsäädännössä ▌tai toimenpide ei olisi käytettävissä vastaavanalaisessa kansallisessa tapauksessa. Käytettävissä olo viittaa tilanteisiin, joissa pyydetty toimenpide on täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä mutta lain mukaan käytettävissä vain tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kun toimenpide voidaan toteuttaa ainoastaan tietyn vakavuusasteen rikosten ollessa kyseessä tai sellaisia henkilöitä vastaan, joiden osalta on jo tietyntasoisia epäilyjä, taikka asianosaisen suostumuksella. Täytäntöönpanoviranomainen voi myös turvautua toisentyyppiseen tutkintatoimeen, kun se saa saman tuloksen kuin eurooppalaisen tutkintamääräyksen mukaisella toimenpiteellä sellaisin ▌keinoin, joilla puututaan vähemmän asianosaisen perusoikeuksiin.

(10 a)    Eurooppalainen tutkintamääräys olisi valittava, jos tutkintatoimen täytäntöönpano vaikuttaa käsillä olevaan asiaan nähden oikeasuhteiselta, riittävältä ja soveltuvalta. Määräyksen antaneen viranomaisen olisi siksi otettava selville, ovatko etsityt todisteet tarpeen ja oikeassa suhteessa menettelyn tarkoitukseen nähden, onko valittu toimenpide tarpeen ja oikeassa suhteessa todisteiden keräämiseen nähden ja olisiko jonkin toisen jäsenvaltion osallistuttava näiden todisteiden keräämiseen antamalla eurooppalainen tutkintamääräys. Sama arviointi olisi suoritettava vahvistusmenettelyssä, jos tässä direktiivissä vaaditaan eurooppalaisen tutkintamääräyksen vahvistamista. Eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta ei saisi kieltäytyä muilla kuin tässä direktiivissä esitetyillä perusteilla, joskin täytäntöönpanoviranomaisella on oikeus valita vähemmän yksityisyyteen puuttuva toimenpide kuin eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä mainittu, jos sen avulla voidaan päästä vastaaviin tuloksiin.

(10 b) Eurooppalaista tutkintamääräystä antaessaan määräyksen antaneen viranomaisen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 48 artiklassa vahvistettuja oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti. Oikeus, jonka mukaan epäiltyä tai syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on näytetty toteen, sekä oikeus puolustukseen rikosoikeudellisessa menettelyssä ovat tärkeimpiä Euroopan perusoikeuskirjassa tunnustettuja perusoikeuksia oikeuden alalla. Tällaisten oikeuksien rajoittamisen tämän direktiivin säännösten mukaisesti määrätyllä tutkintatoimenpiteellä tulisi noudattaa täysin Euroopan unionin perusoikeuskirjan 52 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia, jotka koskevat toimenpiteen välttämättömyyttä, oikeasuhteisuutta ja tavoitteita, erityisesti muiden henkilöiden oikeuksien suojelua.

(10 c)  Varmistaakseen eurooppalaisen tutkintamääräyksen toimittamisen täytäntöönpanovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle määräyksen antanut viranomainen voi käyttää kaikkia mahdollisia tai asiaankuuluvia toimituskeinoja mukaan lukien esimerkiksi Euroopan oikeudellisen verkoston suojattu televiestintäjärjestelmä, Eurojust tai muut oikeus- tai lainvalvontaviranomaisten käyttämät kanavat.

(10 d) Jäsenvaltioita rohkaistaan kielijärjestelyä koskevan ilmoituksen antamisen yhteydessä sisällyttämään siihen vähintään yksi Euroopan unionissa yleisesti käytetty kieli, joka ei ole mikään asianomaisen jäsenvaltion virallisista kielistä.

(10 e)  Tämä direktiivi olisi pantava täytäntöön ottaen huomioon oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä 20 päivänä lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/64/EU säännökset, tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/13/EU säännökset sekä oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin 22 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/48/EU säännökset.

(10 f)  Muita kuin pakkokeinoja voisivat olla esimerkiksi keinot, jotka eivät loukkaa kansallisen lainsäädännön mukaista oikeutta yksityisyyteen tai omaisuuteen.

(12 a) Ne bis in idem -periaate on Euroopan unionin oikeuden perusperiaate, joka tunnustetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja joka on käytössä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Täytäntöönpanoviranomaisella olisi siksi oltava oikeus kieltäytyä eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta, jos sen täytäntöönpano olisi mainitun periaatteen vastaista. Koska eurooppalaisen tutkintamääräyksen perustana oleva menettely on luonteeltaan alustava, sen täytäntöönpanosta ei saisi kieltäytyä, jos sen tarkoituksena on osoittaa mahdollinen ristiriita ne bis in idem -periaatteen kanssa tai jos määräyksen antanut viranomainen on vahvistanut, että eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanon tuloksena siirrettyjä todisteita ei käytetä syyte- tai rankaisutoimiin sellaista henkilöä vastaan, jonka asian käsittely on saatettu lopullisesti päätökseen toisessa jäsenvaltiossa samojen tosiseikkojen osalta.

(12 b) Tämä direktiivi, kuten muutkaan vastavuoroisen tunnustamisen välineet, ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaan ja Euroopan unionin peruskirjaan sisältyviä perusoikeuksia ja oikeusperiaatteita. Tekstiin on lisätty erityinen säännös tämän selventämiseksi.

(12 c)  Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen perustaminen unioniin perustuu keskinäiseen luottamukseen ja olettamaan siitä, että muut jäsenvaltiot noudattavat Euroopan unionin oikeutta ja erityisesti perusoikeuksia. Tuo olettama on kuitenkin kumottavissa. Näin ollen jos on olemassa painavia syitä olettaa, että eurooppalaiseen tutkintamääräykseen sisältyvän tutkintatoimen toteuttaminen johtaisi asianomaisen henkilön perusoikeuden loukkaamiseen ja siihen, että täytäntöönpanojäsenvaltio laiminlöisi Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettujen perusoikeuksien suojelua koskevan velvoitteensa, tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta olisi kieltäydyttävä.

(12 d) Eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä pitäisi voida kieltäytyä, jos sen tunnustaminen tai täytäntöönpano täytäntöönpanovaltiossa merkitsisi erioikeuksien tai koskemattomuuden loukkaamista kyseisessä valtiossa. Erioikeuksien tai koskemattomuuden käsitteestä ei ole Euroopan unionissa yhteistä määritelmää, joten näiden käsitteiden täsmällinen sisältö määräytyy kansallisen lainsäädännön mukaan. Näihin käsitteisiin voi sisältyä suojatoimia, joita sovelletaan terveydenhuolto- ja oikeusalan ammatteihin, mutta käsitteitä ei pitäisi tulkita tavalla, joka on ristiriidassa tiettyjen kieltäytymisperusteiden kumoamista koskevan velvoitteen kanssa, josta määrätään keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävästä, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti laadittavasta pöytäkirjasta 16 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston säädöksen 7 artiklassa. Tähän voi kuulua myös lehdistön vapautta ja ilmaisuvapautta muissa tiedotusvälineissä koskevia sääntöjä, joskaan niitä ei välttämättä pidetä erioikeuksina tai koskemattomuutena.

(13)    Ajalliset rajoitukset ovat tarpeen jäsenvaltioiden välisen nopean, tehokkaan ja johdonmukaisen rikosoikeudellisen yhteistyön varmistamiseksi. Tunnustamista tai täytäntöönpanoa koskeva päätös olisi tehtävä samoin kuin tutkintatoimen varsinainen suorittaminen olisi toteutettava yhtä ripeästi ja ensisijaisesti kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Olisi säädettävä määräajat päätöksenteon tai täytäntöönpanon varmistamiseksi kohtuullisessa ajassa tai menettelyä koskevien rajoitusten käsittelemiseksi määräyksen antaneessa valtiossa.

(13 a) Oikeussuojakeinojen eurooppalaista tutkintamääräystä vastaan tulisi olla vähintään samanlaiset kuin ne, jotka ovat käytettävissä kansallisessa tapauksessa asianomaista tutkintatoimea vastaan. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava kansallisten lainsäädäntöjensä mukaisesti, että tällaiset oikeussuojakeinot ovat käytettävissä, muun muassa tiedottamalla kaikille asianosaisille mahdollisuuksista hakea oikeussuojakeinoja. Tapauksissa, joissa asianosainen esittää eurooppalaista tutkintamääräystä koskevat huomautuksensa täytäntöönpanovaltiossa eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamisen aineellisten perusteiden osalta, on suositeltavaa, että tieto tällaisesta riitauttamisesta toimitetaan määräyksen antaneelle viranomaiselle ja että asianosaiselle ilmoitetaan tästä.

(13 b) Täytäntöönpanevan jäsenvaltion tulisi vastata yksin eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta alueellaan aiheutuvista kustannuksista. Tämä järjestely on vastavuoroisen tunnustamisen yleisperiaatteen mukainen. Eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta saattaa kuitenkin aiheutua poikkeuksellisen korkeita kustannuksia täytäntöönpanovaltiolle. Tällaisia poikkeuksellisen korkeita kustannuksia voi aiheutua esimerkiksi monitahoisista asiantuntijoiden lausunnoista tai laajasta poliisioperaatiosta taikka pitkäkestoisesta tarkkailutoiminnasta. Tämä ei saisi olla eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanon esteenä, ja määräyksen antaneen viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen olisi pyrittävä määrittelemään, millaisia kustannuksia tulee pitää poikkeuksellisen korkeina. Kustannuskysymyksestä voidaan neuvotella asianomaisten jäsenvaltioiden kesken, ja niille suositellaan tämän kysymyksen ratkaisemista jo neuvotteluvaiheessa. Viimeisenä keinona on, että määräyksen antanut viranomainen voi päättää peruuttaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen tai sitten pitää sen voimassa, jolloin määräyksen antaneen valtion olisi vastattava osasta kustannuksia, jotka täytäntöönpanovaltion arvion mukaan ovat poikkeuksellisen korkeat ja jotka arvioidaan ehdottoman välttämättömiksi menettelyn aikana. Esitetty järjestely ei ole uusi kieltäytymisperuste eikä sitä tule missään tapauksessa käyttää väärin eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanon lykkäämiseen tai estämiseen.

(14)    Eurooppalainen tutkintamääräys tarjoaa todisteiden hankkimiseen yhden ainoan järjestelmän. Tietynlaiset tutkintatoimet edellyttävät kuitenkin muitakin sääntöjä, ja ne olisi sisällytettävä eurooppalaiseen tutkintamääräykseen, kuten vapautensa menettäneen henkilön väliaikainen siirtäminen, kuuleminen video- tai puhelinkokouksen avulla, pankkitileihin tai pankkitapahtumiin liittyvien tietojen hankkiminen, valvottu läpilasku tai peitetutkinta. Todisteiden keräämistä reaaliajassa, jatkuvasti ja tiettynä ajanjaksona, edellyttävät tutkintatoimet sisältyvät eurooppalaiseen tutkintamääräykseen, mutta asianomaisten jäsenvaltioiden välillä tulisi tarvittaessa sopia käytännön järjestelyistä, jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden kansallisissa lainsäädännöissä vallitsevat erot.

(14 a) Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat tutkintatoimen suorittamista kaikissa rikosoikeudellisen menettelyn vaiheissa, myös oikeudenkäyntivaiheessa, tarvittaessa henkilön osallistuessa todisteiden keräämistä varten. Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan antaa esimerkiksi henkilön väliaikaiseksi siirtämiseksi määräyksen antaneeseen valtioon tai videokokouksen avulla tapahtuvaa kuulemista varten. Jos henkilö on määrä siirtää toiseen jäsenvaltioon syytetoimia varten, mikä käsittää myös henkilön tuomisen tuomioistuimeen oikeudenkäyntiä varten, olisi kuitenkin annettava eurooppalainen pidätysmääräys neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS mukaisesti.

(14 b) Jotta eurooppalaisten pidätysmääräysten käyttö syytetoimissa olisi oikeasuhteista [...], määräyksen antaneen viranomaisen olisi harkittava, onko eurooppalainen tutkintamääräys tehokas ja oikeasuhteinen keino rikosoikeudellisen menettelyn toteuttamiseksi. Määräyksen antaneiden viranomaisten olisi erityisesti harkittava, voisiko eurooppalaisen tutkintamääräyksen antaminen epäillyn tai syytetyn henkilön kuulemiseksi videoneuvottelua käyttäen olla mahdollinen toimiva vaihtoehto.

(14 c)  Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan antaa todisteiden saamiseksi rikosoikeudellisen menettelyn kohteena olevan henkilön pankissa tai muissa kuin pankkimuotoisissa rahoituslaitoksissa olevista millaisista tahansa tileistä. Tämä mahdollisuus on ymmärrettävä laajasti siten, että se koskee epäiltyjen ja syytettyjen lisäksi myös muita henkilöitä, joiden osalta toimivaltaiset viranomaiset pitävät tällaisia tietoja rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä tarpeellisina.

(14 d) Jos tässä direktiivissä viitataan rahoituslaitoksiin, kyseinen termi on tulkittava rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY 3 artiklan määritelmien mukaisesti.

(14 e)  Kun eurooppalainen tutkintamääräys annetaan tietojen saamiseksi yksilöidystä pankkitilistä, edellytetään, että tietoihin sisältyy ainakin tilin haltijan nimi ja osoite, yksityiskohtaiset tiedot tiliä koskevista valtakirjoista ja mahdolliset muut yksityiskohtaiset tiedot tai asiakirjat, jotka tilin haltija on toimittanut tiliä avattaessa ja jotka ovat edelleen pankin hallussa.

(14 f)  Telekuuntelusäännösten mukaisten yhteistyömahdollisuuksien ei tulisi rajoittua televiestinnän sisältöön, vaan ne voisivat kattaa myös tällaiseen televiestintään liittyvien liikenne- ja paikkatietojen keräämisen, jolloin toimivaltaiset viranomaiset voisivat antaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen vähemmän yksityisyyteen puuttuvien televiestintätietojen saamiseksi. Televiestintään liittyvien historiallisten liikenne- ja paikkatietojen saamiseksi annettu eurooppalainen tutkintamääräys olisi käsiteltävä eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanoon sovellettavan yleisen järjestelmän puitteissa, ja sitä voidaan täytäntöönpanovaltion kansallisesta lainsäädännöstä riippuen pitää pakkokeinona.

(14 g) Jos useampi jäsenvaltio pystyy antamaan tarvittavaa teknistä apua, eurooppalainen tutkintamääräys olisi lähetettävä vain yhdelle niistä ja etusijalle olisi asetettava valtio, jossa henkilö on. Jäsenvaltioille, joissa kohde sijaitsee ja joiden teknistä apua ei tarvita telekuuntelun suorittamiseen, olisi ilmoitettava siitä 27 d artiklan mukaisesti. Sen sijaan, jos teknisen avun saaminen ainoastaan yhdeltä jäsenvaltiolta ei riitä, eurooppalainen tutkintamääräys voidaan toimittaa useammalle kuin yhdelle täytäntöönpanovaltiolle.

(14 h) Telekuuntelua koskevan pyynnön sisältävän eurooppalaisen tutkintamääräyksen antavan viranomaisen olisi annettava täytäntöönpanevalle viranomaiselle riittävästi tietoja, kuten yksityiskohtaiset tiedot tutkinnan kohteena olevan rikollisen toiminnasta, jotta täytäntöönpaneva viranomainen pystyy arvioimaan, sallittaisiinko toimenpiteen täytäntöönpano vastaavanlaisessa kansallisessa tapauksessa.

(14 i)  Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon miten tärkeää on varmistaa, että yleisesti saatavilla olevia televiestintäverkkoja ja -palveluja operoiva, kyseisen jäsenvaltion alueella toimiva palvelujen tarjoaja voi antaa teknistä apua tämän välineen puitteissa tehtävän, lailliseen telekuunteluun liittyvän yhteistyön helpottamiseksi.

(14 j)  Tämä direktiivi koskee sen soveltamisalasta johtuen väliaikaisia toimenpiteitä vain todisteiden keräämisen kannalta. Tähän liittyen olisi korostettava, että eri väliaikaisia toimenpiteitä voidaan rikosoikeudellisen käsittelyn puitteissa soveltaa eri kohteisiin, rahoitusomaisuus mukaan lukien, ei ainoastaan todisteiden keräämistä vaan myös menetetyksi tuomitsemista varten. On tärkeää huomata, että väliaikaisten toimenpiteiden kahden tavoitteen välinen ero ei ole aina selvä ja että väliaikaisen toimenpiteen tavoite voi muuttua käsittelyn aikana. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää tulevan työn kannalta pitää yllä tältä osin sovellettavien eri välineiden välistä joustavaa keskinäistä vaikutussuhdetta. Lisäksi sen arvioiminen, käytetäänkö aineistoa todisteena ja koskeeko sitä näin ollen eurooppalainen tutkintamääräys, olisi samasta syystä jätettävä määräyksen antaneen viranomaisen tehtäväksi.

(15 a) Jos asiaankuuluvissa kansainvälisissä välineissä, kuten Euroopan neuvoston puitteissa tehdyissä yleissopimuksissa, viitataan keskinäiseen oikeusapuun, tätä direktiiviä sovelletaan sen antamiseen osallistuneiden jäsenvaltioiden välillä ensisijaisesti kyseisiin yleissopimuksiin nähden.

(15 b) Liitteessä X luetellut rikokset olisi tulkittava yhdenmukaisesti jo olemassa olevien vastavuoroista tunnustamista koskevien oikeudellisten välineiden nojalla tapahtuvan tulkinnan kanssa.

(15 c)  Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista perusteltuna.

(16)    Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on todisteiden hankkimista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen, vaan se voidaan toimenpiteen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(17)    Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti sen VI osastossa, kansainvälisessä oikeudessa ja kansainvälisissä sopimuksissa, joiden osapuolina unioni tai kaikki jäsenvaltiot ovat, mukaan lukien yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, sekä jäsenvaltioiden perustuslaeissa niiden soveltamisalalla tunnustettuja periaatteita. Tässä direktiivissä ei ole mitään sellaista, jonka voidaan katsoa estävän kieltäytymästä eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta, jos on syytä uskoa objektiivisten seikkojen perusteella, että tutkintamääräys on tehty jonkun henkilön asettamiseksi syytteeseen tai rankaisemiseksi hänen sukupuolensa, rotunsa tai etnisen alkuperänsä, uskontonsa, sukupuolisen suuntautumisensa, kansallisuutensa, kielensä tai poliittisten mielipiteidensä vuoksi tai että jokin kyseisistä syistä voi vahingoittaa hänen asemaansa.

(17 a) Luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on perusoikeus. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan mukaan jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan.

(17 b) Jäsenvaltioiden olisi tätä direktiiviä soveltaessaan säädettävä henkilötietojen käsittelyä koskevasta avoimesta politiikasta ja rekisteröidyn oikeudesta käyttää oikeussuojakeinoja henkilötietojensa suojaamiseksi.

(17 c)  Tämän direktiivin nojalla saatuja henkilötietoja olisi käsiteltävä tarvittaessa ja oikeassa suhteessa tarkoituksiin eli rikosten torjuntaan, tutkintaan, selvittämiseen tai syytteeseenpanoon tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoon ja puolustautumisoikeuden käyttöön nähden. Ainoastaan valtuutetut henkilöt saavat käsitellä henkilötietoja sisältäviä tietoa. Valtuutus voidaan saada todentamisprosessien kautta.

(18)    Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan N:o 21 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän direktiivin hyväksymiseen. Irlanti ei osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, se ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(19)    Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän direktiivin hyväksymiseen, se ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

EUROOPPALAINEN TUTKINTAMÄÄRÄYS

1 artikla

Eurooppalainen tutkintamääräys

ja velvollisuus panna se täytäntöön

1.        Eurooppalainen tutkintamääräys on jäsenvaltion, jäljempänä 'määräyksen antanut valtio', oikeusviranomaisen antama tai vahvistama oikeudellinen päätös, jonka tarkoituksena on yhden tai useamman erityisen tutkintatoimen suorittaminen toisessa jäsenvaltiossa, jäljempänä 'täytäntöönpanovaltio', todisteiden saamiseksi tämän direktiivin säännösten mukaisesti. Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan antaa myös täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten viranomaisten hallussa jo olevien todisteiden saamiseksi.

2.        Jäsenvaltioiden on pantava eurooppalainen tutkintamääräys täytäntöön vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen perusteella ja tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

2 a.     Epäilty tai syytetty henkilö (tai avustaja hänen puolestaan) voi pyytää eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamista sovellettavien puolustautumisoikeuksien puitteissa kansallisen rikosprosessilain mukaisesti.

3.        Tämä direktiivi ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklaan sisältyviä perusoikeuksia ja oikeusperiaatteita, mukaan luettuina sellaisten henkilöiden oikeus puolustukseen, joita vastaan on käynnistetty rikosoikeudellinen menettely, eikä velvoitteisiin, jotka koskevat tässä asiassa oikeusviranomaisia. ▌

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

aa)      'määräyksen antaneella valtiolla' jäsenvaltiota, jossa eurooppalainen tutkintamääräys on annettu;

ab)      'täytäntöönpanovaltiolla' eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanevaa jäsenvaltiota, jossa tutkintatoimi on määrä suorittaa;

a)        'määräyksen antaneella viranomaisella'

i)         kyseessä olevassa asiassa toimivaltaista tuomaria, tuomioistuinta, tutkintatuomaria tai yleistä syyttäjää; tai

ii)        jotakin muuta määräyksen antaneen valtion määrittelemää toimivaltaista viranomaista, joka kyseisessä tapauksessa toimii tutkintaviranomaisena rikosoikeudellisessa menettelyssä ja jolla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivalta ▌antaa todisteiden keräämistä koskeva määräys. Lisäksi määräyksen antaneen valtion tuomarin, tuomioistuimen, tutkintatuomarin tai yleisen syyttäjän on tutkittuaan, täyttääkö määräys eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamisedellytykset, erityisesti tämän direktiivin 5 a artiklan 1 kohdan mukaiset edellytykset, vahvistettava se, ennen kuin se toimitetaan täytäntöönpanovaltiolle. Jos oikeusviranomainen on vahvistanut eurooppalaisen tutkintamääräyksen, tämä viranomainen voidaan myös katsoa eurooppalaisen tutkintamääräyksen toimittamista varten määräyksen antaneeksi viranomaiseksi;

b)        'täytäntöönpanoviranomaisella' tarkoitetaan viranomaista, jolla on toimivalta tunnustaa ▌eurooppalainen tutkintamääräys ja varmistaa sen täytäntöönpano tämän direktiivin ja vastaavassa kansallisessa tapauksessa sovellettavien menettelyjen mukaisesti. Tällaiset menettelyt saattavat edellyttää täytäntöönpanovaltion tuomioistuimen lupaa, jos sen kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään.

3 artikla Eurooppalaisen tutkintamääräyksen soveltamisala

▌Eurooppalaista tutkintamääräystä sovelletaan kaikkiin tutkintatoimiin lukuun ottamatta ▌yhteisen tutkintaryhmän perustamista ja todisteiden keräämistä yhteisessä tutkintaryhmässä, jota tarkoitetaan keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen[5] , jäljempänä 'yleissopimus' 13 artiklassa ja yhteisistä tutkintaryhmistä 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2002/465/YOS[6], paitsi yleissopimuksen 13 artiklan 8 kohdan ja puitepäätöksen 1 artiklan 8 kohdan soveltamiseksi.

4 artikla

Menettelyt, joita varten eurooppalainen tutkintamääräys voidaan antaa

Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan antaa:

a)        sellaisen rikosoikeudellisen menettelyn osalta, jonka oikeusviranomainen on pannut tai joka oikeusviranomaisessa saatetaan panna vireille määräyksen antaneen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisen rikoksen johdosta;

b)        sellaisessa menettelyssä, jonka hallintoviranomainen on pannut vireille määräyksen antaneen valtion kansallisen lainsäädännön mukaan lainvastaisena tekona rangaistavan teon johdosta ja jonka osalta asiassa annettava päätös saattaa johtaa käsittelyyn erityisesti rikosasioissa toimivaltaisessa tuomioistuimessa;

c)        sellaisessa menettelyssä, jonka oikeusviranomainen on pannut vireille määräyksen antaneen valtion kansallisen lainsäädännön mukaan lainvastaisena tekona rangaistavan teon johdosta ja jonka osalta asiassa annettava päätös saattaa johtaa käsittelyyn erityisesti rikosasioissa toimivaltaisessa tuomioistuimessa; ja

d)        a, b ja c alakohdassa tarkoitetuissa, sellaisia rikoksia tai rikkomuksia koskevissa menettelyissä, joista oikeushenkilö voidaan asettaa vastuuseen tai sille voidaan määrätä rangaistus määräyksen antaneessa valtiossa.

5 artiklaEurooppalaisen tutkintamääräyksen sisältö ja muoto

1.        Määräyksen antaneen viranomaisen on täytettävä ja allekirjoitettava liitteessä A olevassa lomakkeessa esitetty eurooppalainen tutkintamääräys ja varmennettava sekä todistettava sen sisältämät tiedot oikeiksi.

Siinä on oltava erityisesti seuraavat tiedot:

a)        tiedot määräyksen antaneesta viranomaisesta ja tapauksen mukaan sen vahvistaneesta viranomaisesta;

aa)      eurooppalaisen tutkintamääräyksen tarkoitus ja syyt;

ab)      käytettävissä olevat asianomaista henkilöä tai asianomaisia henkilöitä koskevat tarvittavat tiedot;

ac)      tutkinnan tai menettelyn kohteena olevan rikoksen kuvaus ja siihen sovellettavat rikosoikeudelliset säännökset;

ad)      pyydetyn tutkintatoimen tai pyydettyjen tutkintatoimien ja hankittavan näytön kuvaus.

2.        Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava, mitä unionin toimielinten virallista kieltä tai virallisia kieliä voidaan asianomaisen jäsenvaltion virallisen kielen tai virallisten kielten lisäksi käyttää eurooppalaisen tutkintamääräyksen täyttämisessä tai kääntämisessä silloin, kun kyseinen valtio on täytäntöönpanovaltio.

2 a.     Liitteessä A olevassa lomakkeessa esitetyn eurooppalaisen tutkintamääräyksen antaneen valtion toimivaltaisen viranomaisen on käännettävä se täytäntöönpanovaltion viralliselle kielelle tai jollekin muulle täytäntöönpanovaltion 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittamalle kielelle.

5 a artikla Eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamis- ja toimittamisedellytykset

1.        Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan antaa vain, jos määräyksen antanut viranomainen on vakuuttunut, että seuraavat edellytykset on täytetty:

a)        eurooppalaisen tutkintamääräyksen antaminen on tarpeen ja oikeassa suhteessa 4 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen tarkoitukseen nähden ottaen huomioon epäillyn tai syytetyn oikeudet; ja

b)        eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä mainittu tutkintatoimi (mainitut tutkintatoimet) olisi voitu määrätä samoin edellytyksin vastaavassa kansallisessa tapauksessa.

2.        Määräyksen antanut viranomainen arvioi kussakin tapauksessa nämä edellytykset.

3.        Jos täytäntöönpanoviranomaisella on syytä uskoa, että 5 a artiklan 1 kohdan edellytyksiä ei ole täytetty, täytäntöönpanoviranomainen voi kuulla määräyksen antanutta viranomaista eurooppalaisen tutkintamääräyksen merkityksestä. Määräyksen antanut viranomainen voi tämän kuulemisen jälkeen päättää peruuttaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen.

II LUKU

MÄÄRÄYKSEN ANTANUTTA VALTIOTA KOSKEVAT MENETTELYT JA TAKEET

6 artikla

Eurooppalaisen tutkintamääräyksen toimittaminen

1.        Edellä 5 artiklan mukaisesti täytetty eurooppalainen tutkintamääräys toimitetaan määräyksen antaneelta viranomaiselta täytäntöönpanoviranomaiselle sellaisella tavalla, että asiasta on saatavissa kirjallinen todiste, jonka perusteella täytäntöönpanovaltio voi todeta määräyksen aitouden.

1 a.     Kaikki virallinen yhteydenpito tapahtuu jatkossa suoraan määräyksen antaneen viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen välillä.

2.        Kukin jäsenvaltio voi nimetä keskusviranomaisen tai, jos sen oikeusjärjestelmä sitä edellyttää, useamman kuin yhden keskusviranomaisen avustamaan ▌ toimivaltaisia viranomaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan b kohdan soveltamista. Jäsenvaltio voi antaa keskusviranomaisensa tai keskusviranomaistensa tehtäväksi eurooppalaisen tutkintamääräyksen hallinnollisen lähettämisen ja vastaanottamisen sekä kaiken muun siihen liittyvän virallisen kirjeenvaihdon, jos tämä on jäsenvaltion oikeusjärjestelmän rakenteen vuoksi tarpeen.

3.        Jos määräyksen antanut viranomainen haluaa, määräys voidaan toimittaa Euroopan oikeudellisen verkoston ▌televiestintäjärjestelmän välityksellä.

4.        Jos täytäntöönpanoviranomainen ei ole tiedossa, määräyksen antanut viranomainen tekee tarvittavat tiedustelut, muun muassa Euroopan oikeudellisen verkoston yhteyspisteiden avulla, hankkiakseen tiedot täytäntöönpanovaltiosta.

5.        Jos sillä täytäntöönpanovaltion viranomaisella, joka vastaanottaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen, ei ole toimivaltaa tunnustaa määräystä ja toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä sen täytäntöönpanemiseksi, se toimittaa viran puolesta eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanoviranomaiselle ja ilmoittaa tästä määräyksen antaneelle viranomaiselle.

6.        Kaikki eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanon edellyttämien asiakirjojen toimittamiseen tai aitouteen liittyvät ongelmat ratkaistaan määräyksen antaneen viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen välisillä suorilla yhteydenotoilla tai tarvittaessa jäsenvaltioiden keskusviranomaisten osallistumisella.

7 artikla

Aiempaan eurooppalaiseen tutkintamääräykseen liittyvä eurooppalainen tutkintamääräys

1.        Kun määräyksen antanut viranomainen antaa aiempaa eurooppalaista tutkintamääräystä täydentävän eurooppalaisen tutkintamääräyksen, sen on mainittava siitä eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä liitteessä A olevan lomakkeen mukaisesti.

2.        Kun määräyksen antanut viranomainen avustaa 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanossa täytäntöönpanovaltiossa, se voi, ▌ollessaan kyseisessä valtiossa, esittää aiemmin annettua tutkintamääräystä täydentävän eurooppalaisen tutkintamääräyksen suoraan täytäntöönpanoviranomaiselle, sanotun vaikuttamatta 28 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti annettuihin ilmoituksiin.

2 a.     Täydentävät eurooppalaiset tutkintamääräykset on todistettava oikeiksi 5 artiklan mukaisesti ja vahvistettava 5 a artiklan mukaisesti.

III LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTIOTA KOSKEVATMENETTELYT JA TAKEET

8 artikla

Tunnustaminen ja täytäntöönpano

1.          Täytäntöönpanoviranomaisen on tunnustettava tämän direktiivin säännösten mukaisesti toimitettu eurooppalainen tutkintamääräys edellyttämättä muita muodollisuuksia ja varmistettava sen täytäntöönpano samalla tavalla ja samoja sääntöjä noudattaen kuin jos täytäntöönpanovaltion viranomainen olisi määrännyt kyseisen tutkintatoimen, ellei se päätä vedota johonkin tässä direktiivissä säädettyyn ▌ tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta ▌kieltäytymisen perusteeseen tai johonkin tässä direktiivissä säädettyyn täytäntöönpanon ▌lykkäämisen perusteeseen.

2.        Täytäntöönpanoviranomaisen on noudatettava määräyksen antaneen viranomaisen erikseen osoittamia muodollisuuksia ja menettelyjä, jollei tästä direktiivistä muuta johdu ja edellyttäen, että sellaiset muodollisuudet ja menettelyt eivät ole täytäntöönpanovaltion oikeudellisten perusperiaatteiden vastaisia.

2 a.     Jos täytäntöönpanoviranomainen on vastaanottanut eurooppalaisen tutkintamääräyksen, jota ei ole antanut 2 artiklan alakohdassa määritelty määräyksen antanut viranomainen, täytäntöönpanoviranomaisen on palautettava eurooppalainen tutkintamääräys määräyksen antaneeseen valtioon.

3.        Määräyksen antanut viranomainen voi pyytää, että yksi tai useampi määräyksen antaneen valtion viranomainen auttaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanossa täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten viranomaisten tukemiseksi siinä määrin kuin määräyksen antaneen valtion nimetyt viranomaiset kykenisivät avustamaan eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä mainitun tutkintatoimen (mainittujen tutkintatoimien) suorittamisessa vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Täytäntöönpanoviranomaisen on suostuttava tähän pyyntöön edellyttäen, että sellainen avustaminen ei ole täytäntöönpanovaltion oikeudellisten perusperiaatteiden vastaista eikä vahingoita sen olennaisia kansallisia turvallisuusetuja.

3 a.     Täytäntöönpanovaltiossa läsnä olevia määräyksen antaneen valtion viranomaisia sitoo täytäntöönpanovaltion laki eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanon aikana. Heillä ei ole lainvalvontavaltuuksia täytäntöönpanovaltion alueella paitsi, jos tällaisten valtuuksien käyttö täytäntöönpanovaltion alueella on täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaista ja siinä määrin kuin siitä on sovittu määräyksen antaneen viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen kesken.

4.        Määräyksen antanut viranomainen ja täytäntöönpanoviranomainen voivat kuulla toisiaan asianmukaisin keinoin helpottaakseen tämän artiklan tehokasta soveltamista.

9 artikla

Muunlaiseen tutkintatoimeen turvautuminen

1.        Täytäntöönpanoviranomaisen on, mikäli mahdollista, käytettävä muuta kuin eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä määrättyä tutkintatoimea, kun

a)        eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä ilmoitettua tutkintatointa ei ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä; tai

b)        eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä ilmoitettu tutkintatoimenpide ei olisi käytettävissä vastaavanlaisessa kansallisessa tapauksessa.

1 a.     Rajoittamatta 10 artiklan soveltamista 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin tutkintatoimiin, joiden on täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti oltava aina käytettävissä:

a)        sellaisten tietojen tai todisteiden hankkiminen, jotka ovat jo täytäntöönpanoviranomaisen hallussa ja jotka täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaisesti olisi voitu hankkia rikosoikeudellisen menettelyn puitteissa tai eurooppalaisen tutkintamääräyksen tarkoituksiin;

b)        poliisi- tai oikeusviranomaisten pitämiin tietokantoihin sisältyvien ja rikosoikeudellisen menettelyn puitteissa suoraan täytäntöönpanoviranomaisen saatavilla olevien tietojen hankkiminen;

c)        todistajan, uhrin, epäillyn tai kolmannen osapuolen kuuleminen täytäntöönpanovaltion alueella;

d)        tutkintatoimi ilman pakkokeinoja sellaisena kuin se on määritelty täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä;

e)        sellaisten henkilöiden tunnistaminen, joilla on jonkin nimenomaisen puhelinnumeron tai IP-osoitteen liittymäsopimus.

1 b.     Täytäntöönpanoviranomainen voi myös turvautua muuhun kuin eurooppalaisen tutkintamääräyksen mukaiseen tutkintatoimeen, kun täytäntöönpanoviranomaisen valitsema tutkintatoimi johtaa vähemmän yksityisyyteen puuttuvin keinoin samaan tulokseen kuin eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä määrätty toimenpide.

2.        Kun täytäntöönpanoviranomainen päättää käyttää 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta, sen on ensin ilmoitettava asiasta määräyksen antaneelle viranomaiselle, joka voi päättää peruuttaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen tai täydentää sitä.

3.        Jos 1 kohdan mukaisesti eurooppalaisen tutkintamääräyksen mukaista tutkintatoimenpidettä ei ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä tai se ei olisi käytettävissä vastaavanlaisessa kansallisessa tapauksessa ja jos ei ole mitään muuta tutkintatoimenpidettä, joka olisi tulokseltaan sama kuin pyydetty toimenpide, täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava määräyksen antaneelle viranomaiselle, että ei ole ollut mahdollista antaa pyydettyä apua.

10 artikla

Tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet

1.        Rajoittamatta 1 artiklan 4 kohdan soveltamista, eurooppalaisen tutkintamääräyksen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä täytäntöönpanovaltiossa, jos

a)         täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan on ▌ olemassa koskemattomuus tai erioikeus, mikä tekee eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta mahdotonta, tai on olemassa rikosoikeudellisen vastuun määrittelyä ja rajoittamista koskevia sääntöjä, jotka liittyvät lehdistön vapauteen ja ilmaisuvapauteen muissa tiedotusvälineissä, mikä tekee eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta mahdotonta;

b)         ▌jos määräyksen täytäntöönpano jossakin erityistapauksessa vahingoittaisi olennaisia kansallisia turvallisuusetuja, vaarantaisi tietolähteen tai edellyttäisi erityisiin tiedustelutoimiin liittyvien, turvallisuusluokiteltujen tietojen käyttöä;

d)        eurooppalainen tutkintamääräys on annettu 4 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitetussa menettelyssä eikä toimenpide olisi täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan sallittu vastaavassa kansallisessa tapauksessa;

e)        eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpano olisi vastoin ne bis in idem ‑periaatetta.

f)         eurooppalainen tutkintamääräys liittyy rikokseen, joka epäillään tehdyksi määräyksen antaneen valtion alueen ulkopuolella ja kokonaan tai osittain täytäntöönpanovaltion alueella, ja teko, johon liittyen eurooppalainen tutkintamääräys annetaan, ei ole täytäntöönpanovaltiossa rikos;

g)        on olemassa painavia syitä olettaa, että eurooppalaiseen tutkintamääräykseen sisältyvän tutkintatoimen toteuttaminen olisi ristiriidassa täytäntöönpanovaltion SEU 6 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan velvoitteiden kanssa;

h)        teko, jonka johdosta eurooppalainen tutkintamääräys on annettu, ei ole täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan rikos, paitsi jos kyseessä on liitteessä X lueteltuihin rikosluokkiin kuuluva rikos, määräyksen antaneen viranomaisen eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä ilmoittaman mukaisesti, jos siitä määräyksen antaneessa jäsenvaltiossa voi seurata vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään kolme vuotta; tai

           (lisätään 32 rikosta käsittävä luettelo liitteeseen X)

i)         toimenpiteen käyttö on täytäntöönpanovaltion lainsäädännön mukaan rajoitettu rikosluetteloon tai -luokkaan taikka rikoksiin, jotka ovat rangaistavia tietyn kynnyksen mukaan, johon eurooppalaisen tutkintamääräyksen kohteena oleva rikos ei sisälly.

1 a.     Edellä 1 kohdan h ja i alakohtaa ei sovelleta 9 artiklan 1 a kohdassa lueteltuihin toimenpiteisiin.

1 b.     Kun rikos liittyy vero- tai tulliasioihin taikka valuutta-asioihin, tunnustamista tai täytäntöönpanoa ei voida vastustaa sillä perusteella, että täytäntöönpanovaltion lainsäädännössä ei säädetä vastaavasta verosta tai maksusta tai että siinä ei ole samanlaista vero-, tulli- tai valuuttasäännöstä kuin määräyksen antaneen valtion lainsäädännössä.

2.        Täytäntöönpanoviranomaisen on 1 kohdan a, b, e, f ja g alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, ennen kuin se päättää olla tunnustamatta tai panematta täytäntöön eurooppalaista tutkintamääräystä joko kokonaisuudessaan tai osittain, kuultava määräyksen antanutta viranomaista jollakin tarkoitukseen soveltuvalla tavalla ja tarvittaessa pyydettävä sitä toimittamaan tarvittavat tiedot viipymättä.

3.        Kun kyse on 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta ja jos täytäntöönpanovaltion viranomaisella on toimivalta pidättää erioikeus tai koskemattomuus, täytäntöönpanoviranomaisen on pyydettävä sitä käyttämään kyseistä toimivaltaa välittömästi. Jos erioikeuden tai koskemattomuuden pidättäminen kuuluu toisen valtion viranomaisen tai kansainvälisen järjestön toimivaltaan, tutkintamääräyksen antaneen viranomaisen on pyydettävä sitä käyttämään kyseistä toimivaltaa.

11 artikla

Tunnustamisessa tai täytäntöönpanossa noudatettavat määräajat

1.        Tunnustamista tai täytäntöönpanoa koskeva päätös on tehtävä ja tutkintatoimi on suoritettava yhtä ripeästi ja ensisijaisesti kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa ja joka tapauksessa tässä artiklassa säädetyissä määräajoissa.

2.        Kun määräyksen antanut viranomainen on eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä ilmoittanut, että menettelyyn liittyvien määräaikojen, rikoksen vakavuuden tai muiden erityisen pakottavien olosuhteiden johdosta tarvitaan tässä artiklassa säädettyä lyhyempi määräaika, tai jos määräyksen antanut viranomainen on eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä ilmoittanut, että tutkintatoimi on suoritettava tiettynä päivänä, täytäntöönpanoviranomaisen on otettava tämä vaatimus mahdollisimman pitkälti huomioon.

3.        Määräyksen tunnustamista tai täytäntöönpanoa koskeva päätös on tehtävä mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun toimivaltainen täytäntöönpanoviranomainen on vastaanottanut eurooppalaisen tutkintamääräyksen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan soveltamista.

4.        Jollei 14 artiklan mukaisia lykkäämisen perusteita ole tai jos eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä tarkoitetussa tutkintatoimessa mainittuja todisteita on jo täytäntöönpanovaltion hallussa, täytäntöönpanoviranomaisen on suoritettava tutkintatoimi viipymättä ja viimeistään 90 päivän kuluttua 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemisestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan soveltamista.

5.        Jos toimivaltainen täytäntöönpanoviranomainen ei pysty jossakin erityistapauksessa noudattamaan 3 kohdassa asetettua määräaikaa tai 2 kohdassa asetettua suorittamispäivää, sen on ilmoitettava siitä viipymättä määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle millä tahansa tavalla esittäen viivästyksen syyt ja arvion päätöksen tekemiseen tarvittavasta ajasta. Tällöin 3 kohdassa asetettua määräaikaa voidaan pidentää enintään 30 päivällä.

6.        Jos toimivaltainen täytäntöönpanoviranomainen ei pysty jossakin erityistapauksessa noudattamaan 4 kohdassa asetettua määräaikaa, sen on ilmoitettava siitä viipymättä määräyksen antaneen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle millä tahansa tavalla esittäen viivästyksen syyt, ja sen on kuultava määräyksen antanutta viranomaista toimenpiteen suorittamisen asianmukaisesta ajoituksesta.

12 artikla

Todisteiden siirtäminen

1.        Täytäntöönpanoviranomaisen on siirrettävä ilman aiheetonta viivytystä eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanon tuloksena saadut tai täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten viranomaisten hallussa jo olevat todisteet määräyksen antaneelle valtiolle. Mikäli eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä niin vaaditaan ja jos se täytäntöönpanovaltion kansallisen lainsäädännön nojalla on mahdollista, todisteet on välittömästi siirrettävä eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanoon 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti osallistuville määräyksen antaneen valtion toimivaltaisille viranomaisille.

1 a.     Todisteiden siirto voidaan keskeyttää siihen asti, kun oikeussuojakeinoa koskeva päätös on annettu, ellei eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä ole esitetty riittäviä syitä, joiden vuoksi välitön siirto on olennaisen tärkeää sen tutkinnan asianmukaisen toteuttamisen tai yksilöllisten oikeuksien suojelun kannalta. Todisteiden siirto keskeytetään kuitenkin, jos se aiheuttaisi vakavaa ja peruuttamatonta vahinkoa asianomaiselle henkilölle.

2.        Siirtäessään hankittuja todisteita täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava, vaatiiko se niiden palauttamista täytäntöönpanovaltioon heti, kun määräyksen antaneessa valtiossa ei enää tarvita niitä.

3.        Jos asianomaiset esineet, asiakirjat tai tiedot ovat jo jonkin toisen menettelyn kannalta olennaisia, täytäntöönpanoviranomainen voi nimenomaisesta pyynnöstä ja määräyksen antaneen viranomaisen kanssa neuvoteltuaan siirtää todisteet väliaikaisesti sillä edellytyksellä, että ne palautetaan täytäntöönpanovaltioon heti, kun niitä ei enää tarvita määräyksen antaneessa valtiossa, tai jonain toisena ajankohtana / jossain toisessa yhteydessä toimivaltaisten viranomaisten sopimuksen mukaan.

13 artikla

Oikeussuojakeinot

1.        Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeussuojakeinot, joita sovelletaan eurooppalaiseen tutkintamääräykseen sisältyviin tutkintatoimiin, vastaavat vastaavassa kansallisessa tapauksessa käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja.

2.        Eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamisen aineelliset perusteet on mahdollista riitauttaa vain nostamalla kanne määräyksen antaneessa valtiossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perusoikeuksien turvaamista täytäntöönpanovaltiossa.

3.        Jollei tämä haittaa 18 artiklan 1 kohdassa edellytettyä tutkinnan salassapidon varmistamista, määräyksen antaneen viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että kansallisen lainsäädännön mukaisista oikeussuojakeinojen hakemisen mahdollisuuksista tiedotetaan, kun näistä tulee sovellettavia, ja hyvissä ajoin, jotta niitä ehditään tosiasiallisesti käyttää.

4.        Jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeussuojakeinojen hakemista koskevat määräajat ovat samat kuin vastaavissa kansallisissa tapauksissa ja että niitä sovelletaan tavalla, joka takaa asianomaisille osapuolille mahdollisuuden tosiasiallisesti käyttää kyseisiä oikeussuojakeinoja.

5.        Määräyksen antaneen ja täytäntöönpanevan viranomaisen on ilmoitettava toisilleen eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamista tai tunnustamista taikka täytäntöönpanoa vastaan haetuista oikeussuojakeinoista.

6.        Muutoksenhaku oikeusteitse ei keskeytä tutkintatoimen toteuttamista, ellei siitä säädetä vastaavissa kansallisissa tapauksissa.

7.        Eurooppalaisen tutkintamääräyksen tunnustamisen tai täytäntöönpanon tuloksekas riitauttaminen otetaan huomioon määräyksen antaneessa valtiossa sen oman kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että arvioitaessa eurooppalaisella tutkintamääräyksellä hankittuja todisteita määräyksen antaneen jäsenvaltion rikosoikeudellisissa menettelyissä kunnioitetaan oikeutta puolustukseen ja oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisia sääntöjä.

14 artikla

Tunnustamisen tai täytäntöönpanon lykkäämisen perusteet

1.        Eurooppalaisen tutkintamääräyksen tunnustamista tai täytäntöönpanoa voidaan lykätä täytäntöönpanovaltiossa, jos

a)      määräyksen täytäntöönpano saattaisi haitata vireillä olevaa rikostutkintaa tai oikeudenkäyntiä, täytäntöönpanovaltion kohtuulliseksi katsomaan ajankohtaan saakka ▌;

b)     asianomaiset esineet, asiakirjat tai tiedot ovat jo käytössä muissa menettelyissä, kunnes niitä ei enää tarvita tähän tarkoitukseen;

2.        Kun perustetta lykkäämiselle ei enää ole, täytäntöönpanoviranomaisen on toteutettava viipymättä tarvittavat toimenpiteet eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanemiseksi ja ilmoitettava siitä määräyksen antaneen valtion viranomaiselle sellaisella tavalla, että asiasta on saatavissa kirjallinen todiste.

15 artikla

Ilmoittamisvelvollisuus

1.        Täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka vastaanottaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen, on viipymättä ja joka tapauksessa viikon kuluessa eurooppalaisen tutkintamääräyksen vastaanottamisesta ilmoitettava vastaanottamisesta täyttämällä ja lähettämällä liitteessä B oleva lomake. Jos keskusviranomainen on nimetty 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tämä velvoite koskee sekä keskusviranomaista että täytäntöönpanoviranomaista, joka vastaanottaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen keskusviranomaisen kautta. Edellä 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa velvoite koskee sekä toimivaltaista viranomaista, joka alun perin vastaanotti eurooppalaisen tutkintamääräyksen, että täytäntöönpanoviranomaista, jolle eurooppalainen tutkintamääräys lopulta toimitetaan.

2.        Rajoittamatta 9 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista täytäntöönpanoviranomaisen on ilmoitettava määräyksen antaneelle viranomaiselle:

a)      välittömästi millä tahansa tavalla,

i)      jos täytäntöönpanoviranomaisen on mahdotonta tehdä tunnustamista tai täytäntöönpanoa koskevaa päätöstä siitä syystä, että liitteessä esitetty lomake on epätäydellinen tai ilmeisen virheellinen;

ii)      jos täytäntöönpanosta vastaava viranomainen katsoo eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanon yhteydessä lisäselvityksiä tekemättä, että voi olla tarpeen toteuttaa tutkintatoimia, joita ei alun perin suunniteltu tai joita ei määräyksen antamisajankohtana voitu tarkemmin määritellä, jotta määräyksen antanut viranomainen voi toteuttaa lisätoimia kyseissä tapauksessa;

iii)     jos täytäntöönpanosta vastaava viranomainen toteaa, että se ei yksittäisessä tapauksessa voi noudattaa määräyksen antaneen viranomaisen 8 artiklan mukaisesti erikseen osoittamia muodollisuuksia ja menettelyjä.

Määräyksen antaneen viranomaisen pyynnöstä ilmoitus on vahvistettava viipymättä sellaisella tavalla, että asiasta on saatavissa kirjallinen todiste;

b)     viipymättä sellaisella tavalla, että asiasta on saatavissa kirjallinen todiste:

i)      9 tai 10 artiklan mukaisesti tehdystä päätöksestä ▌;

ii)      eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanon tai tunnustamisen lykkäämisestä, lykkäämisen syistä, ja jos mahdollista lykkäyksen oletetusta kestosta.

           16 artikla

           Virkamiesten rikosoikeudellinen vastuu

Määräyksen antaneen valtion virkamiesten ollessa tämän direktiivin soveltamisen puitteissa täytäntöönpanovaltion alueella kyseisiä virkamiehiä pidetään täytäntöönpanovaltion virkamiehinä heitä vastaan tehtyjen rikosten tai heidän tekemiensä rikosten osalta.

17 artikla

Virkamiesten siviilioikeudellinen vastuu

1.        Jäsenvaltion virkamiesten ollessa tämän direktiivin soveltamisen puitteissa toisen jäsenvaltion alueella on ensimmäinen jäsenvaltio sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella he toimivat, vastuussa vahingoista, jotka he toimintansa aikana mahdollisesti aiheuttavat.

2.        Jäsenvaltio, jonka alueella 1 kohdassa tarkoitettu vahinko aiheutui, vastaa tällaisen vahingon korvaamisesta niiden edellytysten mukaisesti, joita sovelletaan sen omien virkamiesten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

3.        Jäsenvaltion, jonka virkamiehet ovat aiheuttaneet vahinkoa kenelle tahansa henkilölle toisen jäsenvaltion alueella, on korvattava ▌ kokonaisuudessaan korvaukset, jotka jälkimmäinen on maksanut vahingonkärsijöille tai heidän oikeudenomistajilleen.

4.        Kukin jäsenvaltio pidättyy 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa pyytämästä kärsimiensä vahinkojen korvaamista toiselta jäsenvaltiolta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen oikeuksien käyttämistä kolmansiin osapuoliin nähden ja lukuun ottamatta 3 kohdan soveltamista.

18 artikla

Luottamuksellisuus

1.        Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että määräyksen antava viranomainen ja täytäntöönpanoviranomainen ottavat eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanossa asianmukaisesti huomioon tutkinnan salassapidon.

2.        Täytäntöönpanoviranomaisen on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti taattava eurooppalaisen tutkintamääräyksen tietojen ja sisällön salassapito, paitsi sikäli kuin se on tarpeen tutkintatoimen panemiseksi täytäntöön. Mikäli täytäntöönpanoviranomainen ei voi täyttää salassapitovaatimusta, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä määräyksen antaneelle viranomaiselle.

3.        Määräyksen antaneen viranomaisen on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti ja, ellei täytäntöönpanoviranomainen toisin ilmoita, pidettävä salassa kaikki täytäntöönpanoviranomaisen toimittamat todisteet ja tiedot, paitsi siltä osin kuin eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä kuvattu tutkinta tai kuvatut menettelyt edellyttävät niiden paljastamista.

4.        Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pankit eivät paljasta asianomaiselle pankin asiakkaalle tai muille kolmansille osapuolille, että tietoja on toimitettu määräyksen antaneelle valtiolle 23, 24 ja 25 artiklan mukaisesti tai että tutkintaa ollaan suorittamassa.

18 a artikla

Henkilötietojen suoja

Jäsenvaltioiden on tätä direktiiviä täytäntöön pannessaan varmistettava, että henkilötiedot suojataan ja että niitä saa käsitellä ainoastaan rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS säännösten ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Pääsy kyseisiin tietoihin on rajoitettava, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rekisteröidyn oikeuksia. Ainoastaan valtuutetuille henkilöille voidaan antaa oikeus tutustua näihin tietoihin.

18 b artikla

Kulut

1.        Täytäntöönpanovaltio vastaa kaikista täytäntöönpanovaltion alueella aiheutuneista ja eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanoon liittyvistä kustannuksista, ellei direktiivissä toisin säädetä.

2.        Jos täytäntöönpanoviranomainen katsoo, että eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanokustannuksista saattaa tulla poikkeuksellisen korkeat, se voi neuvotella määräyksen antaneen viranomaisen kanssa siitä, voitaisiinko kustannukset jakaa ja millä tavalla vai voitaisiinko eurooppalaista tutkintamääräystä muuttaa ja millä tavalla. Täytäntöönpanoviranomaisen on annettava määräyksen antaneelle viranomaiselle ennakolta yksityiskohtainen eritelmä poikkeuksellisen korkeana pidetystä kustannusten osasta.

3.        Poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa neuvottelut eivät johda sopimukseen, määräyksen antanut viranomainen voi päättää peruuttaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen osittain tai kokonaan taikka, mikäli se päättää pitää sen voimassa, vastata poikkeuksellisen korkeana pidetystä kustannusten osasta.

IV LUKUTIETTYJÄ TUTKINTATOIMIA

KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

19 artikla

Säilössä pidetyn henkilön väliaikainen siirtäminen

määräyksen antaneeseen valtioon tutkintatoimen suorittamista varten

1.        Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan antaa täytäntöönpanovaltiossa säilössä pidetyn henkilön väliaikaiseksi siirtämiseksi sellaisen tutkintatoimen suorittamiseksi todisteiden keräämistä varten, joka edellyttää kyseisen henkilön läsnäoloa määräyksen antaneen valtion alueella, edellyttäen, että henkilö palautetaan täytäntöönpanovaltion asettamassa määräajassa.

2.        Edellä 10 artiklassa tarkoitettujen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteiden lisäksi eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä myös, jos

a)      säilössä pidetty henkilö ei siihen suostu; tai

b)     siirtäminen on omiaan pidentämään hänen vapaudenmenetystään.

2 a.     Säilössä pidetyn henkilön lailliselle edustajalle on annettava mahdollisuus esittää lausuntonsa väliaikaisesta siirtämisestä, jos täytäntöönpanovaltio katsoo sen tarpeelliseksi henkilön iän taikka fyysisen tai henkisen tilan takia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan a alakohdan soveltamista.

3.        Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa säilössä pidetyn henkilön siirtäminen kolmannen jäsenvaltion alueen kautta on hyväksyttävä hakemuksesta, johon on liitetty kaikki tarvittavat asiakirjat.

4.        Henkilön väliaikaista siirtämistä koskevista käytännön järjestelyistä, mukaan lukien hänen säilöönottonsa olosuhteet määräyksen antaneessa valtiossa, sekä ajankohdista, joihin mennessä ▌ henkilö on siirrettävä täytäntöönpanovaltion alueelta ja palautettava sinne, on sovittava asianomaisten jäsenvaltioiden kesken varmistaen, että henkilön fyysinen tai henkinen tila sekä määräyksen antaneessa valtiossa vaadittu turvallisuuden taso otetaan huomioon.

5.        Siirrettyä henkilöä on edelleen pidettävä säilössä määräyksen antaneen valtion alueella ja soveltuvin osin sen jäsenvaltion alueella, jonka kautta kuljetusta vaaditaan, sellaisten tekojen tai tuomioiden perusteella, joiden vuoksi häntä on pidetty säilössä täytäntöönpanojäsenvaltiossa, ellei täytäntöönpanojäsenvaltio pyydä hänen vapauttamistaan.

6.        Aika, joka henkilöä pidetään säilössä määräyksen antaneen jäsenvaltion alueella, vähennetään asianomaiselle henkilölle täytäntöönpanojäsenvaltion alueella määrätystä tai määrättävästä vapaudenmenetysajasta.

7.        Siirrettyä henkilöä ei saa syyttää, pidättää tai pitää vangittuna tai muuten rajoittaa hänen henkilökohtaista vapauttaan määräyksen antaneessa valtiossa ennen hänen täytäntöönpanovaltion alueelta lähtöään tehtyjen tekojen tai annettujen tuomioiden perusteella, joita ei ole mainittu eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan soveltamista.

8.        Edellä 7 kohdassa tarkoitettu suoja lakkaa, kun siirretty henkilö, jolla on ollut 15 perättäistä päivää siitä päivästä, jolloin määräyksen antaneet viranomaiset eivät enää edellytä hänen läsnäoloaan, mahdollisuus lähteä, on kuitenkin jäänyt alueelle tai on palannut lähdettyään alueelta.

9.        Tämän artiklan soveltamisesta aiheutuneet kustannukset katetaan 18 b artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta henkilön siirrosta määräyksen antaneeseen jäsenvaltioon tai määräyksen antaneesta jäsenvaltiosta aiheutuneita kustannuksia, joista vastaa kyseinen valtio.

20 artikla

Säilössä pidetyn henkilön väliaikainen siirtäminen täytäntöönpanovaltioon tutkintatoimen suorittamista varten

1.        Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan antaa määräyksen antaneessa valtiossa säilössä pidetyn henkilön väliaikaiseksi siirtämiseksi sellaisen tutkintatoimen suorittamiseksi todisteiden keräämistä varten, joka edellyttää kyseisen henkilön läsnäoloa täytäntöönpanovaltion alueella.

5.        Tämän artiklan mukaiseen väliaikaiseen siirtämiseen sovelletaan tarvittavin muutoksin 19 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja 2 a–8 kohtaa.

6.        Tämän artiklan soveltamisesta aiheutuneet kustannukset katetaan 18 b artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta henkilön siirrosta täytäntöönpanovaltioon tai täytäntöönpanovaltiosta aiheutuneita kustannuksia, joista vastaa määräyksen antanut valtio.

21 artikla

Kuuleminen videokokouksen avulla tai muulla audiovisuaalisesti välitettävällä tavalla

1.          Jos määräyksen antaneen valtion toimivaltaisten viranomaisten on kuultava täytäntöönpanovaltion alueella olevaa henkilöä todistajana tai asiantuntijana, määräyksen antanut viranomainen voi ▌antaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen todistajan tai asiantuntijan kuulemiseksi 6–9 kohdan mukaisesti videokokouksen avulla tai muulla audiovisuaalisesti välitettävällä tavalla.

1 a.       Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan myös antaa epäillyn tai syytetyn henkilön kuulemista varten videokokouksen avulla tai muulla audiovisuaalisesti välitettävällä tavalla. Edellä 10 artiklassa tarkoitettujen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteiden lisäksi eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä myös, jos

a)     epäilty tai syytetty henkilö ei siihen suostu; tai

b)     tällaisen toimenpiteen täytäntöönpano yksittäisessä tapauksessa olisi vastoin täytäntöönpanovaltion lainsäädännön perusperiaatteita.

1 b.     Kuulemisen käytännön järjestelyistä on sovittava määräyksen antaneen viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen kesken. Tällaisista järjestelyistä sovittaessa täytäntöönpanoviranomaisen on

a)     annettava asianomaiselle todistajalle tai asiantuntijalle tiedoksi kuulemisen aika ja paikka;

b)     kutsuttava epäilty tai syytetty henkilö kuultavaksi oman lainsäädäntönsä mukaisesti ja ilmoitettava hänelle hänen määräyksen antaneen valtion lainsäädännön mukaisista oikeuksistaan sellaisena ajankohtana, että hän voi tehokkaasti käyttää puolustautumisoikeuksiaan;

c)      varmistettava kuultavan henkilöllisyys.

3.        Jos yksittäistapauksessa täytäntöönpanoviranomaisen käytettävissä ei ole teknisiä välineitä videokokousta varten, määräyksen antanut valtio voi keskinäisellä ▌sopimuksella antaa sellaiset sen käyttöön.

6.        Kuulemiseen videokokouksen avulla tai muulla audiovisuaalisesti välitettävällä tavalla sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)      täytäntöönpanovaltion toimivaltaisen viranomaisen on oltava läsnä kuulemisen aikana, tarvittaessa tulkin avustamana, ja sen on huolehdittava myös kuultavan henkilöllisyyden varmistamisesta sekä siitä, että noudatetaan ▌ täytäntöönpanovaltion lainsäädännön perusperiaatteita. Jos täytäntöönpanoviranomainen katsoo, että kuulemisessa rikotaan ▌täytäntöönpanovaltion lainsäädännön perusperiaatteita, sen on välittömästi toteutettava tarpeelliset toimet sen varmistamiseksi, että kuulemista jatketaan mainittujen periaatteiden mukaisesti;

b)     kuultavan henkilön suojelua koskevista toimenpiteistä sovitaan tarvittaessa määräyksen antaneen valtion ja täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten viranomaisten kesken;

c)      kuulemisen toimittaa suoraan määräyksen antaneen valtion toimivaltainen viranomainen oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tai se toimitetaan kyseisen viranomaisen johdolla;

d)     täytäntöönpanovaltio huolehtii määräyksen antaneen valtion tai kuultavan henkilön pyynnöstä siitä, että kuultavaa henkilöä avustaa tarvittaessa tulkki;

e)      epäillyille tai syytetyille henkilöille on ilmoitettava ennen kuulemista heille täytäntöönpanovaltion ja määräyksen antaneen valtion lainsäädännön nojalla mahdollisesti kuuluvista menettelyyn liittyvistä oikeuksistaan, myös oikeudesta olla todistamatta. Todistajat ja asiantuntijat voivat vaatia heille joko täytäntöönpanovaltion tai ▌määräyksen antaneen valtion lainsäädännön nojalla mahdollisesti kuuluvaa oikeutta olla todistamatta, ja heille on ilmoitettava tästä oikeudesta ennen kuulemista.

7.        Täytäntöönpanoviranomainen laatii kuulemisen päätteeksi pöytäkirjan, jossa ilmoitetaan kuulemisen aika ja paikka, kuullun henkilöllisyys, kaikkien muiden kuulemiseen ▌täytäntöönpanovaltiossa osallistuneiden henkilöllisyys ja asema, mahdollisesti vannotut valat sekä tekniset olosuhteet, joissa kuuleminen tapahtui, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisten henkilöiden suojelusta sovittujen toimenpiteiden soveltamista. Täytäntöönpanoviranomaisten on toimitettava asiakirja määräyksen antaneille viranomaisille.

9.        Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jos sen alueella tämän artiklan mukaisesti kuultavana oleva henkilö kieltäytyy todistamasta, kun hänellä on todistamisvelvollisuus, tai ei todista ▌totuuden mukaisesti, sen kansallista lainsäädäntöä sovelletaan samalla tavoin kuin jos kuuleminen tapahtuisi kansallisessa menettelyssä.

22 artiklaKuuleminen puhelinkokouksen avulla

1.        Jos jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kuultava ▌toisen jäsenvaltion alueella olevaa henkilöä todistajana tai asiantuntijana eikä kuultavan henkilön ole asianmukaista tai mahdollista olla henkilökohtaisesti läsnä sen alueella, ensiksi mainitun jäsenvaltion määräyksen antanut viranomainen voi tutkittuaan muut soveliaat keinot antaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen todistajan tai asiantuntijan kuulemiseksi 4 kohdan mukaisesti ▌ puhelinkokouksen avulla.

4.         ▌Jollei toisin sovita, 21 artiklan 1 b, 6, 7 ja 9 kohdan säännöksiä sovelletaan tarvittavin muutoksin.

23 artiklaPankkitilejä

ja muita rahoitustilejä koskevat tiedot

1.        Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan antaa sen määrittämiseksi, onko rikosoikeudellisen menettelyn kohteena olevalla luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä jossakin täytäntöönpanovaltion alueella sijaitsevassa pankissa yksi tai useampi millainen tahansa tili taikka yhtä tai useampaa sellaista tiliä koskeva määräysvalta, ja jos näin on, yksilöityjen tilien kaikkien yksityiskohtaisten tietojen toimittamiseksi.

2.        Kunkin jäsenvaltion on tässä artiklassa esitetyin edellytyksin toteutettava tarvittavat toimenpiteet voidakseen toimittaa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3.        1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on, jos tätä pyydetään eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä, ▌sisällyttävä myös tilit, joihin menettelyn kohteena olevalla henkilöllä on valtakirja.

4.        Tämän artiklan mukaista velvoitetta sovelletaan ainoastaan siltä osin kuin tiedot ovat tilinpitäjäpankin hallussa.

6.        Määräyksen antavan viranomaisen on eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä kerrottava, ▌miksi sen mielestä pyydetyillä tiedoilla todennäköisesti on olennaista arvoa rikosoikeudellisen menettelyn kannalta ja millä perusteella se olettaa, että ▌täytäntöönpanovaltion pankeissa on kyseinen tili, ja mahdollisuuksien mukaan, mistä pankeista voi olla kyse ▌. Sen on myös sisällytettävä eurooppalaiseen tutkintamääräykseen sellaiset käytettävissä olevat tiedot, jotka voivat helpottaa sen täytäntöönpanoa ▌.

7.        Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan myös antaa sen määrittämiseksi, onko rikosoikeudellisen menettelyn kohteena olevalla luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä jossakin täytäntöönpanovaltion alueella sijaitsevassa muussa kuin pankkimuotoisessa rahoituslaitoksessa yksi tai useampi tili. Edellä olevaa 3 ja 6 kohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin. Tällaisessa tapauksessa ja 10 artiklassa tarkoitettujen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteiden lisäksi eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta voi myös kieltäytyä, jos asianomaisen toimenpiteen täytäntöönpanoa ei sallittaisi vastaavassa kansallisessa tapauksessa.

24 artiklaPankkitoimia

ja muita rahoitustoimia koskevat tiedot

1.        Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan antaa tietojen saamiseksi yksilöidyistä pankkitileistä ja sellaisista pankkitapahtumista, jotka on suoritettu tiettynä ajanjaksona yhden tai useamman siinä yksilöidyn tilin kautta, mukaan lukien tiedot mahdollisista lähettäjä- tai vastaanottajatileistä.

2.        Kunkin jäsenvaltion on tässä artiklassa säädetyin edellytyksin toteutettava tarvittavat toimenpiteet voidakseen toimittaa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3.        Tämän artiklan mukaista velvoitetta sovelletaan ainoastaan siltä osin kuin tiedot ovat tilinpitäjäpankin hallussa.

4.        Määräyksen antaneen viranomaisen on ▌eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä ilmoitettava, miksi se pitää pyydettyjä tietoja merkityksellisinä rikosoikeudellisen menettelyn kannalta.

5.        Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan myös antaa 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen osalta, kun viitataan muiden rahoituslaitosten kuin pankkien toteuttamiin rahoitustoimiin. Edellä olevaa 3 ja 4 kohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin. Tällaisessa tapauksessa ja 10 artiklassa tarkoitettujen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteiden lisäksi eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta voi myös kieltäytyä, jos asianomaisen toimenpiteen täytäntöönpanoa ei sallittaisi vastaavassa kansallisessa tapauksessa.

25 artiklaPankkitapahtumien seuranta

26 artiklaValvotut läpilaskut

27 artikla

Tutkintatoimet, joihin liittyy todisteiden hankkimista reaaliaikaisesti, jatkuvasti ja tietyn ajanjakson ajan

1.        Kun eurooppalainen tutkintamääräys annetaan sellaisen toimenpiteen ▌ täytäntöön panemiseksi, johon liittyy todisteiden hankkimista reaaliaikaisesti, jatkuvasti ja tietyn ajanjakson ajan, kuten

a)     yhden tai useamman yksilöidyn tilin kautta suoritettujen pankki- tai muiden rahoitustapahtumien seuraaminen;

b)     valvottu läpilasku täytäntöönpanovaltion alueella;

           sen täytäntöönpanosta ▌voi kieltäytyä 10 artiklassa tarkoitettujen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteiden lisäksi, jos asianomaisen toimenpiteen täytäntöönpanoa ei sallittaisi vastaavassa kansallisessa tapauksessa.

1 a.     Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ja myös muissa tapauksissa tarvittavaa toimenpidettä koskevista käytännön järjestelyistä on sovittava asianomaisten jäsenvaltioiden kesken.

1 b.     Määräyksen antaneen viranomaisen on eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä ilmoitettava, miksi se pitää pyydettyjä tietoja merkityksellisinä rikosoikeudellisen menettelyn kannalta.

4.        Oikeus toimia sekä johtaa ja valvoa 1 kohdassa tarkoitetun eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanoon liittyviä operaatioita on täytäntöönpanovaltion toimivaltaisilla viranomaisilla.

27 a artiklaPeitetutkinta

1.        Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan antaa pyynnön esittämiseksi täytäntöönpanovaltiolle, jotta se avustaisi määräyksen antanutta valtiota peite- tai väärän henkilöllisyyden turvin toimivien virkamiesten suorittamassa rikostutkinnassa (peitetutkinta).

2.        Määräyksen antaneen viranomaisen on eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä kerrottava, miksi sen mielestä tällä erityistoimella todennäköisesti on olennaista arvoa rikosoikeudellisen menettelyn kannalta. Täytäntöönpanovaltion toimivaltaiset viranomaiset antavat omaa lainsäädäntöään ja menettelyjään noudattaen jokaisessa tapauksessa erikseen päätöksen tässä artiklassa vahvistetuin ehdoin annetun eurooppalaisen tutkintamääräyksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta.

3.        Edellä 1 kohdassa tarkoitetun eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta voi kieltäytyä 10 artiklassa tarkoitettujen tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteiden lisäksi, jos asianomaisen toimenpiteen täytäntöönpanoa ei sallittaisi vastaavassa kansallisessa tapauksessa tai jos ei ole päästy yhteisymmärrykseen peitetutkinnan järjestelyistä 4 kohdan mukaisesti.

4.        Peitetutkinta suoritetaan sen jäsenvaltion, jonka alueella peitetutkinta suoritetaan, kansallisen lainsäädännön ja menettelyjen mukaisesti. Oikeus toimia sekä johtaa ja valvoa 1 kohdassa tarkoitettuihin tutkintatoimiin liittyvää operaatiota on ainoastaan täytäntöönpanovaltion toimivaltaisilla viranomaisilla. Jäsenvaltiot sopivat lainsäädäntöään ja menettelyjään noudattaen keskenään peitetutkinnan kestosta, sen yksityiskohtaisista edellytyksistä ja asianomaisten virkamiesten oikeudellisesta asemasta peitetutkinnan aikana.

IV A LUKU

TELEKUUNTELU

27 b artikla

Televiestin kuuntelu

toisen jäsenvaltion teknisellä avustuksella

1.          Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan antaa siinä valtiossa tapahtuvaa telekuuntelua varten, jolta teknistä apua tarvitaan.

2.          Jos useampi kuin yksi valtio pystyy antamaan tarvittavaa täydellistä teknistä apua samaa telekuuntelua varten, eurooppalainen tutkintamääräys on lähetettävä vain yhdelle niistä, ja etusijalle on asetettava aina valtio, jossa kohde sijaitsee tai tulee sijaitsemaan.

3.          Edellä 1 kohdassa tarkoitetun eurooppalaisen tutkintamääräyksen on sisällettävä myös seuraavat tiedot:

a)     kuuntelun kohteen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot;

b)     kuuntelun toivottu kesto; ja

c)      riittävien teknisten tietojen, erityisesti kohteen tunnistetietojen, antaminen sen varmistamiseksi, että eurooppalainen tutkintamääräys voidaan panna täytäntöön.

3 a.       Määräyksen antaneen valtion on eurooppalaisessa tutkintamääräyksessä ilmoitettava, miksi se pitää pyydettyjä toimenpiteitä merkityksellisinä rikosoikeudellisen menettelyn kannalta.

4.        Edellä 1 kohdassa tarkoitetun eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta voi kieltäytyä 10 artiklassa tarkoitettujen kieltäytymisperusteiden lisäksi myös silloin, jos asianomaisen toimenpiteen täytäntöönpanoa ei sallittaisi vastaavanlaisessa kansallisessa tapauksessa. Täytäntöönpanovaltio voi asettaa suostumukselleen sellaisia ehtoja, joita sovellettaisiin vastaavanlaisessa kansallisessa tapauksessa.

5.        Edellä 1 kohdassa tarkoitettu eurooppalainen tutkintamääräys voidaan panna täytäntöön:

a)     välittämällä televiesti välittömästi määräyksen antaneelle valtiolle;

b)     kuuntelemalla, tallentamalla ja sen jälkeen välittämällä telekuuntelun tulos määräyksen antaneelle valtiolle.

Määräyksen antaneen viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen on kuultava toisiaan sopiakseen siitä, suoritetaanko kuuntelu 5 kohdan a vai b alakohdan mukaisesti.

6.        Antaessaan 1 kohdassa tarkoitetun eurooppalaisen tutkintamääräyksen tai kuuntelun aikana määräyksen antanut viranomainen voi myös, jos sillä on erityinen syy tehdä niin, pyytää tallenteen transkriptiota, dekoodausta tai salauksen purkamista täytäntöönpanoviranomaisen suostumuksella.

7.        Tämän artiklan soveltamisesta aiheutuneet kustannukset katetaan 18 b artiklan mukaisesti, lukuun ottamatta kuunnellun viestin transkriptiosta, dekoodauksesta ja salauksen poistamisesta aiheutuneita kustannuksia, joista vastaa määräyksen antanut valtio.

27 d artikla

Ilmoitus jäsenvaltiolle, jossa kohde sijaitsee ja jolta ei tarvita teknistä apua

1.        Jos jonkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ("kuuntelua suorittava jäsenvaltio") antaa telekuuntelumääräyksen tutkintaa varten ja määräyksessä tarkoitetun kohteen liittymää käytetään toisen jäsenvaltion ("ilmoituksen vastaanottanut jäsenvaltio") alueella, jonka teknistä apua ei tarvita kuuntelun suorittamiseen, kuuntelua suorittava jäsenvaltio ilmoittaa ilmoituksen vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle:

a)     ennen kuuntelua silloin, kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tietää jo kuuntelumääräystä annettaessa, että kohde on tai tulee olemaan ilmoituksen vastaanottaneen jäsenvaltion alueella;

b)     kuuntelun aikana tai kuuntelun toteuduttua, välittömästi sen jälkeen, kun viranomainen saa tietää, että kuuntelun kohde on tai on ollut kuuntelun aikana ilmoituksen vastaanottaneen jäsenvaltion alueella.

2.        Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä liitteessä C olevalla lomakkeella.

3.        Ilmoituksen vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi silloin, kun kuuntelu ei olisi sallittua vastaavanlaisessa kansallisessa tapauksessa, ilmoittaa viipymättä ja viimeistään 96 tuntia 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen kuuntelua suorittavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, että

a)     kuuntelua ei voida suorittaa tai se pitää lopettaa;

b)     tarvittaessa, että aineistoa, joka on saatu kuuntelussa aiemmin kuuntelun kohteen ollessa sen alueella, ei saa käyttää tai saa käyttää ainoastaan tietyin ehdoin, jotka sen on täsmennettävä. Ilmoituksen vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava kuuntelua suorittavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle syyt, joilla mainittuja ehtoja perustellaan.

4.        Edellä olevan 5 artiklan 2 kohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin 2 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen.

IV B LUKU

VÄLIAIKAISET TOIMENPITEET

27 e artikla

Väliaikaiset toimenpiteet

1.        Eurooppalainen tutkintamääräys voidaan antaa sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymiseksi, joilla voidaan väliaikaisesti estää todisteena mahdollisesti käytettävän aineiston tuhoamisen, muuntamisen, liikuttamisen, siirtämisen tai luovuttamisen estämiseksi väliaikaisesti.

2.        Täytäntöönpanoviranomainen antaa päätöksen ja ilmoittaa väliaikaista toimenpidettä koskevasta päätöksestä mahdollisimman pian ja aina kun mahdollista 24 tunnin kuluessa eurooppalaisen tutkintamääräyksen vastaanottamisesta.

3.        Kun 1 kohdassa tarkoitettua väliaikaista toimenpidettä pyydetään, määräyksen antaneen viranomaisen on ilmoitettava tutkintamääräyksessä, onko todistusaineisto siirrettävä määräyksen antaneeseen valtioon vai säilytetäänkö sitä täytäntöönpanovaltiossa. Täytäntöönpanoviranomainen tunnustaa ja panee täytäntöön tutkintamääräyksen ja todistusaineiston siirron direktiivissä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

4.        Jos 3 kohdan mukaisesti eurooppalaiseen tutkintamääräykseen on liitetty ohje, että todistusaineisto on säilytettävä täytäntöönpanovaltiossa, määräyksen antaneen viranomaisen on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetun väliaikaisen toimenpiteen poistamiselle asetettu määräaika tai määräyksen antaneelle valtiolle siirrettävää todistusaineistoa koskevan pyynnön arvioitu esittämisajankohta.

5.        Täytäntöönpanoviranomainen voi määräyksen antanutta viranomaista kuultuaan asettaa kansallisten lakiensa ja käytäntöjensä mukaisesti tapauksen kannalta tarkoituksenmukaisia ehtoja 1 kohdassa tarkoitetun väliaikaisen toimenpiteen voimassaoloajan rajoittamiseksi. Jos se aikoo asettamiensa ehtojen mukaisesti poistaa väliaikaisen toimenpiteen, sen on ilmoitettava siitä määräyksen antaneelle viranomaiselle, jolle on annettava mahdollisuus esittää huomautuksia. Määräyksen antaneen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava täytäntöönpanoviranomaiselle, että 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet on poistettu.

V LUKU LOPPUSÄÄNNÖKSET

28 artiklaIlmoitukset

1.        Kunkin jäsenvaltion on … [7]*mennessä ilmoitettava komissiolle seuraavaa:

a)    se yksi tai useampi viranomainen, joka kyseisen jäsenvaltion sisäisen oikeusjärjestyksen mukaisesti on toimivaltainen 2 artiklan a ja b alakohdan mukaan, kun tämä jäsenvaltio on määräyksen antanut valtio tai täytäntöönpanovaltio;

b)       eurooppalaista tutkintamääräystä varten hyväksytyt 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kielet;

c)       nimettyä keskusviranomaista tai nimettyjä keskusviranomaisia koskevat tiedot, jos jäsenvaltio haluaa käyttää 6 artiklan 2 kohdan mukaista mahdollisuutta. Nämä tiedot sitovat määräyksen antaneen jäsenvaltion viranomaisia;

e)       Jäsenvaltio voi myös toimittaa luettelon tarvittavista asiakirjoista, joita se saattaa 19 artiklan 3 kohdan nojalla edellyttää.

2.        Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista myöhemmistä muutoksista 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

3.        Komissio saattaa tämän artiklan soveltamisessa saadut tiedot kaikkien jäsenvaltioiden ▌sekä Euroopan oikeudellisen verkoston saataville. Euroopan oikeudellinen verkosto saattaa tiedot saataville Euroopan oikeudellisesta verkostosta 16 päivänä joulukuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/976/YOS 9 artiklassa tarkoitetulle verkkosivustolle.

29 artiklaSuhde muihin sopimuksiin ja järjestelyihin

1.        Tällä direktiivillä korvataan …[8]* alkaen tällä direktiivillä sidottujen jäsenvaltioiden välisissä suhteissa sovellettavien seuraavien yleissopimusten vastaavat määräykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden soveltamista jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden välillä ja niiden väliaikaista soveltamista 30 artiklan mukaisesti:

▌       20 päivänä huhtikuuta 1959 tehty keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva eurooppalainen yleissopimus sekä sen 17 päivänä maaliskuuta 1978 ja 8 päivänä marraskuuta 2001 tehdyt kaksi lisäpöytäkirjaa samoin kuin mainitun yleissopimuksen 26 artiklan nojalla tehdyt kahdenväliset sopimukset;

▌       14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehty yleissopimus;

▌       29 päivänä toukokuuta 2000 tehty yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä ja sen 16 päivänä lokakuuta 2001 tehty pöytäkirja.

2.        Korvataan puitepäätös 2008/978/YOS kaikkien tämän direktiivinhyväksymiseen osallistuvien jäsenvaltioiden osalta. Korvataan puitepäätöksen 2003/577/YOS todisteiden jäädyttämistä koskevat säännökset kaikkien tämän direktiivin hyväksymiseen osallistuvien jäsenvaltioiden osalta.

3.        Tämän direktiivin lisäksi jäsenvaltiot voivat tehdä muidenjäsenvaltioiden kanssa kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä tai jatkaa muiden jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen kahden- tai monenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamista … jälkeen ainoastaan siltä osin kuin niiden avulla on mahdollista vahvistaa edelleen tämän direktiivin tavoitteita ja myötävaikuttaa todisteiden keräämismenettelyjen yksinkertaistamiseen tai helpottamiseen edelleen ja edellyttäen, että tässä direktiivissä vahvistettuja takeita noudatetaan.

[9]5.        Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle … mennessä niistä 3 kohdassa tarkoitetuista voimassa olevista sopimuksista ja järjestelyistä, joiden soveltamista ne haluavat jatkaa. ▌Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdassa tarkoitetun uuden sopimuksen tai järjestelyn allekirjoittamisesta.

[10]

30 artiklaSiirtymäjärjestelyt

1.        Ennen … [11]*vastaanotettuihin keskinäistä apua koskeviin pyyntöihin sovelletaan edelleen keskinäistä apua rikosasioissa koskevia nykyisiä välineitä. Myös puitepäätöksen 2003/577/YOS nojalla tehtyihin todisteiden jäädyttämispäätöksiin, jotka on vastaanotettu ennen ..., sovelletaan kyseistä välinettä.

2.        Eurooppalaiseen tutkintamääräykseen sovelletaan 7 artiklan 1 kohtaa tarvittavin muutoksin puitepäätöksen 2003/577/YOS nojalla tehdyn jäädyttämispäätöksen jälkeen.

31 artiklaSaattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.        Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen ▌edellyttämät toimenpiteet … päivään …kuuta …. mennessä[12]*.

1 a.     Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.        Jäsenvaltioiden on toimitettava … päivään …kuuta …[13]* mennessä ▌komissiolle kirjallisina ne säännökset, joilla niille tästä direktiivistä aiheutuvat velvoitteet saatetaan osaksi niiden kansallista lainsäädäntöä.

32 artikla Soveltamista koskeva kertomus

Komissio esittää viimeistään viisi vuotta tämän direktiivin voimaantulon jälkeen Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä laadullisiin että määrällisiin tietoihin perustuvan kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta mukaan lukien erityisesti arvio sen vaikutuksista rikosoikeudelliseen yhteistyöhön ja yksilöiden suojeluun sekä telekuuntelua koskevien säännösten täytäntöönpanoon teknisen kehityksen perusteella. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi.

33 artikla Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

34 artiklaOsoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

Tehty ….

    Euroopan parlamentin puolesta                              Neuvoston puolesta

    Puheenjohtaja                                                          Puheenjohtaja

___________________

LIITE A

EUROOPPALAINEN TUTKINTAMÄÄRÄYS

Tämä eurooppalainen tutkintamääräys, jäljempänä 'tutkintamääräys', on toimivaltaisen ▌viranomaisen antama. Määräyksen antava viranomainen varmentaa, että tutkintamääräyksen antaminen on tarpeen ja oikeassa suhteessa siinä yksilöidyn menettelyn tarkoitukseen nähden ottaen huomioon epäillyn tai syytetyn henkilön oikeudet ja että pyydetyt tutkintatoimet olisi voitu määrätä samoin edellytyksin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Pyydän suorittamaan jäljempänä mainitun tutkintatoimen tai jäljempänä mainitut tutkintatoimet ottaen asianmukaisesti huomioon tutkinnan salassapidon ja toimittamaan tutkintamääräyksen täytäntöönpanon tuloksena saadut todisteet.

A-jakso

Tutkintamääräyksen antanut valtio:.........................................................................................................................................

Täytäntöönpanovaltio: ....................................................................................................................................

B-jakso: Kiireellisyys

Ilmoittakaa, onko asia kiireellinen jostakin jäljempänä mainitusta syystä:

o Todisteita salattu tai tuhottu

o Lähestyvä oikeudenkäyntipäivä

o Muu syy

Pyydetään täsmentämään jäljempänä:

Tutkintamääräyksen täytäntöönpanon määräajat on vahvistettu direktiivissä. Jos lyhyempi tai tietty määräaika on kuitenkin tarpeen, ilmoittakaa määräaika ja perustelut:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C-jakso: Suoritettava(t) tutkintatoimi (-toimet)

1.        Kuvatkaa tarvittava oikeusapu- tai tutkintatoimi JA ilmoittakaa, onko kyseessä jokin jäljempänä mainituista tutkintatoimista (täytetään tarvittaessa):

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

o       Sellaisten todisteiden hankkiminen, jotka jo ovat täytäntöönpanoviranomaisen hallussa.

o       Poliisi- tai oikeusviranomaisten hallussa oleviin tietokantoihin sisältyvien tietojen hankkiminen

o       Kuuleminen

         todistajana

         asiantuntijana

         epäiltynä tai syytettynä henkilönä

         uhrina

         kolmantena osapuolena

o       Sellaisten henkilöiden tunnistaminen, joilla on tiettyyn puhelinnumeroon liittyvä liittymäsopimus tai IP-osoite

o       Säilössä pidetyn henkilön väliaikainen siirtäminen määräyksen antaneeseen valtioon

o       Säilössä pidetyn henkilön väliaikainen siirtäminen täytäntöönpanovaltioon

o       Kuuleminen videokokouksen avulla tai muulla audiovisuaalisesti välitettävällä tavalla

         todistajana

         asiantuntijana

         epäiltynä tai syytettynä henkilönä

oKuuleminen puhelinkokouksen avulla

         todistajana

         asiantuntijana

oTiedot pankkitileistä ja muista rahoitustileistä

o       Tiedot pankkitoimista ja muista rahoitustoimista

o       Tutkintatoimet, joihin liittyy todisteiden keräämistä reaaliaikaisesti, jatkuvasti ja tietyn ajanjakson ajan

         Pankki- tai muiden rahoitustoimien seuraaminen

         Valvotut läpilaskut

         Muut

o       Peitetutkinta

o       Telekuuntelu

o       Toimenpide, jolla tai toimenpiteet, joilla väliaikaisesti estetään todisteena mahdollisesti käytettävän aineiston tuhoaminen, muuntaminen, liikuttaminen, siirtäminen tai luovuttaminen

D-jakso: Suhde aiempaan tutkintamääräykseen

Ilmoittakaa tarvittaessa, täydentääkö tutkintamääräys aiempaa tutkintamääräystä. Antakaa tiedot, jotka ovat merkityksellisiä aiemman tutkintamääräyksen yksilöimiseksi (tutkintamääräyksen antamispäivä; viranomainen, jolle se on toimitettu; ja, jos saatavilla, tutkintamääräyksen lähettämispäivä ja tutkintamääräyksen antaneen viranomaisen ja täytäntöönpanoviranomaisen antamat viitenumerot).

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ilmoittakaa tarvittaessa lisäksi, onko tutkintamääräys jo osoitettu samassa tapauksessa jollekin toiselle jäsenvaltiolle.

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

E-jakso: Asianosaisen henkilöllisyys

 

1.        Antakaa kaikki tiedossanne olevat tiedot tutkintatoimen kohteena olevasta i) luonnollisesta henkilöstä (luonnollisista henkilöistä) tai ii) oikeushenkilöstä (oikeushenkilöistä) (jos asia koskee yhtä useampaa henkilöä, antakaa tiedot heistä jokaisesta):

 

i)         Luonnollinen henkilö tai luonnolliset henkilöt

Nimi:......................................................................................................................................................

Etunimi (-nimet):..................................................................................................................................

Muu mahdollinen nimi (muut mahdolliset nimet)..............................................................................

Mahdolliset peitenimet:........................................................................................................................

Sukupuoli:.............................................................................................................................................

Kansalaisuus:........................................................................................................................................

Henkilötunnus tai sosiaaliturvatunnus:.............................................................................................

Henkilöllisyysasiakirjan (-kirjojen) tyyppi ja numero (henkilötodistus, passi) (jos saatavilla): ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Syntymäaika:.........................................................................................................................................

Syntymäpaikka:.....................................................................................................................................

Asuinpaikka ja/tai tunnettu osoite tai, jos osoite ei ole tiedossa, viimeisin tunnettu osoite:………………....................................................

................................................................................................................................................................

Henkilön ymmärtämä kieli tai ymmärtämät kielet:

................................................................................................................................................................

 

ii)       Oikeushenkilö tai oikeushenkilöt

Nimi:......................................................................................................................................................

Oikeushenkilön muoto:........................................................................................................................

Mahdollinen lyhytnimi, yleensä käytetty nimi tai kauppanimi: .......................................................

................................................................................................................................................................

Sääntömääräinen kotipaikka:..............................................................................................................

Rekisterinumero:...................................................................................................................................

Oikeushenkilön osoite: ........................................................................................................................

Oikeushenkilön edustajan nimi:………………………………………………………….….…….

 

Asianomaisen henkilön tämänhetkinen asema menettelyssä:

   epäilty tai syytetty henkilö

   uhri

   todistaja

   asiantuntija

   kolmas osapuoli

   muu (täsmennettävä):……………..………………………………………………………………

 

2. Jos osoite on eri kuin edellä, ilmoittakaa tutkintatoimen suorituspaikka: ……………………………………………………………………………………................................

………………………………………………………………………………………………………….

3. Muut mahdolliset tiedot, joista on apua tutkintamääräyksen täytäntöönpanossa

……………………………………………………………………………………................................

…………………………………………………………………………………....................................

F-jakso: Sen menettelyn tyyppi, jota varten tutkintamääräys annettiin

         a)        sellaisen rikosoikeudellisen menettelyn osalta, jonka oikeusviranomainen on pannut tai joka oikeusviranomaisessa saatetaan panna vireille määräyksen antaneen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisen rikoksen johdosta;

         b)        menettely, jonka hallintoviranomainen on pannut vireille määräyksen antaneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan lainvastaisena tekona rangaistavan teon johdosta ja jonka osalta asiassa annettava päätös saattaa johtaa käsittelyyn erityisesti rikosasioissa toimivaltaisessa tuomioistuimessa;

         c)        menettely, jonka hallintoviranomainen on pannut vireille määräyksen antaneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan lainvastaisena tekona rangaistavan teon johdosta ja jonka osalta asiassa annettava päätös saattaa johtaa käsittelyyn erityisesti rikosasioissa toimivaltaisessa tuomioistuimessa;

         d)        a, b ja c alakohdassa tarkoitetuissa, sellaisia rikoksia tai rikkomuksia koskevissa menettelyissä, joista oikeushenkilö voidaan asettaa vastuuseen tai sille voidaan määrätä rangaistus määräyksen antaneessa valtiossa.

G-jakso: Perusteet tutkintamääräyksen antamiselle

1.        Tiivistelmä tosiseikoista

Esittäkää syyt, minkä vuoksi tutkintamääräys on annettu (muun muassa yhteenveto taustalla olevista tosiseikoista, kuvaus rangaistavaksi määritellyistä tai tutkittavana olevista teoista, tutkintavaihe, mahdolliset riskitekijät ja kaikki muut merkitykselliset tiedot).

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2.        Sen rikoksen tai niiden rikosten luonne ja oikeudellinen luokittelu, jonka tai joiden johdosta tutkintamääräys annetaan, sekä sovellettava säännös/tunnus:

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3.        Seuraako pidätysmääräyksen perusteena olevasta rangaistavasta teosta tukintamääräyksen antaneen valtion lainsäädännön mukaisesti enimmillään vähintään kolmen vuoden pituinen, vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide ja sisältyykö se jäljempänä olevaan rangaistavien tekojen luetteloon? (merkitkää rasti asianomaiseen kohtaan)

 

□ – rikollisjärjestöön osallistuminen,

□ – terrorismi,

□ – ihmiskauppa,

□ – lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,

□ – huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,

□ – aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa,

□ – lahjonta,

□ – petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos,

□ – rikoksen tuottaman hyödyn pesu,

□ – rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,

□ – tietoverkkorikollisuus,

□ – ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja kasvilajikkeiden laiton kauppa,

□ – laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen,

□ – tahallinen henkirikos, vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen,,

□ – ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,

□ – ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen,

□ – rasismi ja muukalaisviha,

□ – järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö,

□ – kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa,

□ – petollinen menettely,

□ – ryöstöntapainen kiristys ja kiristys,

□ – tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen,

□ – hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä,

□ – maksuvälineväärennökset,

□ – hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa,

□ – ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa,

□ – varastettujen ajoneuvojen kauppa,

□ – raiskaus,

□ – murhapoltto,

□ – Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset,

□ – ilma-aluksen tai aluksen kaappaus,

□ – sabotaasi.

H-jakso: Tiettyjä toimenpiteitä koskevat lisämääräykset

Täyttäkää pyydetyn tutkintatoimen (tai pyydettyjen tutkintatoimien) kannalta merkitykselliset jaksot:

H1-jakso: Säilössä pidetyn henkilön siirtäminen

 

1)        Jos tutkintatarkoituksessa on pyydetty säilössä pidetyn henkilön väliaikaista siirtämistä tutkintamääräykseen antaneeseen valtioon, ilmoittakaa, onko henkilö suostunut tähän toimenpiteeseen:

o kyllä o ei opyydetään henkilön suostumus.

 

2)        Jos tutkintatarkoituksessa on pyydetty säilössä pidetyn henkilön väliaikaista siirtämistä tutkintamääräykseen antaneeseen valtioon, ilmoittakaa, onko henkilö suostunut tähän toimenpiteeseen:

o kylläo ei

H2-jakso Video- tai puhelinkokous tai muu audiovisuaalisesti välitettävä tapa

1)        Jos on pyydetty kuulemista video- tai puhelinkokouksen avulla tai muulla audiovisuaalisesti välitettävällä tavalla:

 

ilmoittakaa kuulustelun suorittavan viranomaisen nimi (yhteistiedot/kieli): …………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..…………

Perusteet tämän toimenpiteen pyytämiselle:…………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………...

 a)        Kuuleminen videokokouksen avulla tai muulla audiovisuaalisesti välitettävällä tavalla:

     Epäilty tai syytetty henkilö on antanut suostumuksensa.

 

 b)        Kuuleminen puhelinkokouksen avulla:

 

H3-jakso Väliaikaiset toimenpiteet

Jos pyydetään toimenpidettä, jolla väliaikaisesti estetään todisteena mahdollisesti käytettävän aineiston tuhoaminen, muuntaminen, liikuttaminen, siirtäminen tai luovuttaminen, ilmoittakaa,

         siirretäänkö aineisto tutkintamääräyksen antaneelle valtiolle

         jääkö aineisto täytäntöönpanovaltioon; ilmoittakaa arvioitu ajankohta seuraavalle:

väliaikaisen toimenpiteen poistaminen:…………………………………………….

aineistoa koskevan myöhemmän pyynnön esittäminen………………..……….

 

H4-jakso Pankkitiedot

 

1)        Jos pyydetään tietoja henkilön hallussa tai määräysvallassa olevista pankkitileistä tai muista rahoitustileistä, ilmoittakaa niistä jokaisesta, miksi mielestänne tällä toimenpiteellä on olennaista merkitystä rikosoikeudellisen menettelyn kannalta ja millä perusteella oletatte, että kyseinen tili on täytäntöönpanovaltion pankeissa:

 

 Tiedot tileistä, jotka ovat henkilön hallussa tai joihin hänellä on valtakirja.

 

 Tiedot muista rahoitustileistä, jotka ovat henkilön hallussa tai joihin hänellä on valtakirja.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

2)        Jos pyydetään tietoja pankki- tai muista rahoitustapahtumista, ilmoittakaa niiden jokaisen osalta, miksi toimenpiteellä on mielestänne olennaista merkitystä rikosoikeudellisen menettelyn kannalta:

 

 

         Tiedot pankkitapahtumista

         Tiedot muista rahoitustapahtumista

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Ilmoita asiaan liittyvä ajanjakso ja siihen liittyvät tilit

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Entinen H5-jakso on nyt siirretty H6-jaksoon)

H5-jakso: Tutkintatoimet, joihin liittyy todisteiden keräämistä reaaliaikaisesti, jatkuvasti ja tietyn ajanjakson ajan

 

Jos pyydetään tällaista tutkintatointa, ilmoittakaa, miksi pyydetyillä tiedoilla on mielestänne olennaista merkitystä rikosoikeudellisen menettelyn kannalta.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Entinen H6-jakso on nyt siirretty H7-jaksoon)

H6-jakso: Peitetutkinta

 

Jos pyydetään peitetutkintaa, ilmoittakaa, miksi toimella on mielestänne olennaista merkitystä rikosoikeudellisen menettelyn kannalta.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Entinen H7-jakso on nyt siirretty H5-jaksoon)

H7-jakso Telekuuntelu

 

1)        Jos telekuuntelua pyydetään, ilmoittakaa, miksi toimella on mielestänne olennaista merkitystä rikosoikeudellisen menettelyn kannalta.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2)        Antakaa seuraavat tiedot:

a)        kuuntelun kohteen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot:

...............................................................................................................................................................

b)        kuuntelun toivottu kesto:

...............................................................................................................................................................

c)        tekniset tiedot (erityisesti kohteen tunnistetiedot, kuten matkapuhelin, kiinteä puhelin, sähköpostiosoite, internet-yhteys) tutkintamääräyksen täytäntöönpanon varmistamiseksi:

...............................................................................................................................................................

3)        Mielestänne paras täytäntöönpanomenetelmä

o       Välitön välittäminen

o       Tallentaminen ja sen jälkeen tapahtuva välittäminen

 

Edellyttääkö kuuntelun tuloksena saatu materiaali transkriptiota, dekoodausta tai salauksen purkamista*:

...............................................................................................................................................................

*  Mahdollisesta transkriptiosta, dekoodauksesta ja salauksen poistamisesta aiheutuneista kustannuksista vastaa määräyksen antanut valtio.

 

I-jakso: Täytäntöönpanon edellyttämät muodollisuudet ja menettelyt

 

1.        Rastitetaan ja täydennetään tarvittaessa

o       Täytäntöönpanoviranomaista pyydetään noudattamaan seuraavia muodollisuuksia ja

menettelyjä:........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

2.        Rastitetaan ja täydennetään tarvittaessa

o       Yhden tai useamman määräyksen antaneen valtion viranomaisen edellytetään avustavan kyseisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanossa ja toimivan täytäntöönpanovaltion toimivaltaisten viranomaisten tukena.

 

 

Virkamiesten yhteystiedot:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Kielet, joita voidaan käyttää yhteydenpidossa:..................................................................................

J-jakso: Oikeussuojakeinot

 

1.        Onko tutkintamääräyksen antamista vastaan jo käytetty oikeussuojakeinoa ja, jos on, antakaa lisätietoja (oikeussuojakeinon kuvaus sekä tarvittavat toimenpiteet ja määräajat:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

2.        Määräyksen antaneen valtion viranomainen, joka voi antaa lisätietoja oikeussuojakeinojen käyttämiseen liittyvistä menettelyistä määräyksen antaneessa valtiossa sekä siitä, onko saatavilla oikeusapua sekä tulkkaus- ja käännöspalveluja:

Nimi: ....................................................................................................................................................

Yhteyshenkilö (tarvittaessa): ..............................................................................................................

Osoite: ................................................................................................................................................

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero) ...............................................................................................

Faksi: (maannumero) (suuntanumero) ...............................................................................................

Sähköpostiosoite: ..................................................................................................................................................

 

K-jakso: Tutkintamääräyksen antanutta viranomaista koskevat tiedot

Rastitaan määräyksen antaneen oikeusviranomaisen tyyppi:

 

           oikeusviranomainen

           * muu määräyksen antaneen valtion lainsäädännössä määritelty toimivaltainen viranomainen

 *L-jakso on myös täytettävä

Viranomaisen nimi:

................................................................................................................................................................

Edustajan tai yhteyspisteen nimi:

................................................................................................................................................................

Asiakirjan nro:..................................................................................................................................................

Osoite: ................................................................................................................................................

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero)………………………………………………………………...................

 

Faksi: (maannumero) (suuntanumero)………………………………………...…………………….....................

 

Sähköpostiosoite:....................................................................................................................................................

Kieli tai kielet, jolla tai joilla voidaan asioida määräyksen antaneen viranomaisen kanssa:

................................................................................................................................................................

 

Jos eri kuin yllä mainittu, ilmoitettava sen yhteyshenkilön tai niiden henkilöiden yhteystiedot, johon tai joihin voi olla yhteydessä, jos tarvitaan lisätietoja tai on tehtävä käytännön järjestelyjä todisteiden siirtämistä varten:

 

Nimi / Virkanimike / Organisaatio.....................................................................................................

Osoite:...................................................................................................................................................

Sähköpostiosoite/Yhteyshenkilön puhelinnro:...................................................................................

Määräyksen antaneen viranomaisen ja/tai sen edustajan allekirjoitus, jolla varmennetaan

tutkintamääräyksen sisällön tarkkuus ja oikeellisuus:

Nimi:

Tehtävä (virkanimike tai -asema):

Päivämäärä:  

Virallinen leima (jos käytössä):

L-jakso: Tiedot tutkintamääräyksen pätevyyden varmentaneesta oikeusviranomaisesta

 

Kyseisen tutkintamääräyksen pätevyyden varmentaneen oikeusviranomaisen tyyppi:

                    a) tuomari tai tuomioistuin

                    b) tutkintatuomari

                    c) virallinen syyttäjä

Varmentaneen viranomaisen virallinen nimi:

................................................................................................................................................................

Sen edustajan nimi:

................................................................................................................................................................

Tehtävä (virkanimike tai -asema):

................................................................................................................................................................

Asiakirjan nro:…………………….…………………………………………………………………………..

Osoite: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero) ...............................................................................................

Faksi: (maannumero) (suuntanumero)

Sähköpostisoite:....................................................................................................................................................

Kieli tai kielet, jolla tai joilla voidaan asioida varmentavan viranomaisen kanssa:

................................................................................................................................................................

 

Täytäntöönpanoviranomaisen pääasiallinen yhteyspiste:

□ tutkintamääräyksen antanut viranomainen

□ määräyksen oikeellisuuden varmentanut viranomainen

 

Varmentavan viranomaisen allekirjoitus ja sitä koskevat tiedot

Nimi:

Tehtävä (virkanimike tai -asema):

Päivämäärä:

Virallinen leima (jos käytössä):

_______________

LIITE B

EUROOPPALAISEN TUTKINTAMÄÄRÄYKSEN VASTAANOTTOVAHVISTUS

Tämän lomakkeen täyttää jäljempänä tarkoitetun tutkintamääräyksen vastaanottanut täytäntöönpanovaltion viranomainen.

A)       KYSEINEN TUTKINTAMÄÄRÄYS

Tutkintamääräyksen antanut oikeusviranomainen:

...............................................................................................................................................................

Asiakirjan viitetiedot:

...............................................................................................................................................................

Antopäivämäärä:

...............................................................................................................................................................

Vastaanottopäivä:

...............................................................................................................................................................

B)       TUTKINTAMÄÄRÄYKSEN VASTAANOTTANUT VIRANOMAINEN([14])

Toimivaltaisen viranomaisen virallinen nimi:

...............................................................................................................................................................

Sen edustajan nimi:

...............................................................................................................................................................

Tehtävä (virkanimike tai -asema):

...............................................................................................................................................................

Osoite:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero)

...............................................................................................................................................................

Faksi: (maannumero) (suuntanumero)

...............................................................................................................................................................

Sähköpostiosoite:

...............................................................................................................................................................

Asiakirjan viitetiedot:

...............................................................................................................................................................

Kieli tai kielet, jolla tai joilla viranomaisen kanssa voidaan asioida:

...............................................................................................................................................................

C)       (TAPAUKSEN MUKAAN) TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN, JOLLE B-KOHDASSA MAINITTU VIRANOMAINEN TOIMITTAA TUTKINTAMÄÄRÄYKSEN

Viranomaisen virallinen nimi:

...............................................................................................................................................................

Sen edustajan nimi:

...............................................................................................................................................................

Tehtävä (virkanimike tai -asema):

...............................................................................................................................................................

Osoite:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero)

...............................................................................................................................................................

Faksi: (maannumero) (suuntanumero)

...............................................................................................................................................................

Sähköpostiosoite:

...............................................................................................................................................................

Lähetyspäivämäärä:

...............................................................................................................................................................

Asiakirjan viitetiedot:

...............................................................................................................................................................

Kieli tai kielet, jota tai joita voidaan käyttää yhteydenpidossa:........................................................................................................................  

 

D)       MUUT TIEDOT, JOILLA SAATTAA OLLA MERKITYSTÄ MÄÄRÄYKSEN ANTAVAN VIRAOMAISEN KANNALTA

 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

E)       ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄMÄÄRÄ

Allekirjoitus:

Päivämäärä:..........................................................................................................................................

Virallinen leima (jos käytössä):

 

 

 

LIITE C

Ilmoitus

Tätä lomaketta käytetään, kun jollekin jäsenvaltiolle halutaan ilmoittaa telekuuntelusta, jota tullaan suorittamaan tai on suoritettu sen alueella ilman sen teknistä avustusta. Ilmoitan ………...........................…….(ilmoituksen vastaanottanut jäsenvaltio) telekuuntelusta.

A) [15]     TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Kuuntelun suorittavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen nimi:

................................................................................................................................................................

Sen edustajan nimi:

................................................................................................................................................................

Tehtävä (virkanimike tai -asema):

................................................................................................................................................................

Osoite:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Puhelin: (maannumero) (suuntanumero)

................................................................................................................................................................

Faksi: (maannumero) (suuntanumero)

................................................................................................................................................................

Sähköpostiosoite:

................................................................................................................................................................

Asiakirjan viitetiedot:

................................................................................................................................................................

Antopäivämäärä:

................................................................................................................................................................

Kieli tai kielet, jolla tai joilla viranomaisen kanssa voidaan asioida:

................................................................................................................................................................

B)       KUUNTELUA KOSKEVAT TIEDOT

I)        Tiedot asian käsittelyvaiheesta: Tämä ilmoitus annetaan (merkitään rasti asianomaiseen ruutuun)

 

 □ ennen kuuntelua

 □ kuuntelun aikana

 □ kuuntelun jälkeen

 

II)       Kuuntelun (ennakoitu) kesto (määräyksen antaneen viranomaisen tietojen perusteella):

……………………………………, alkaen …………………………………………...

 

III)     Kuuntelun kohde: (puhelinnro, IP-numero tai sähköpostiosoite)

…………………………………………………………………………………………….………..

 

IV)     Asianosaisten henkilöllisyys

Antakaa kaikki tiedossa olevat tiedot i) siitä luonnollisesta henkilöstä tai niistä luonnollisista henkilöistä tai (ii) oikeushenkilöstä tai oikeushenkilöistä, jota tai joita vastaan ollaan ryhtymässä/voidaan ryhtyä menettelyyn:

 

i)         Luonnollinen henkilö tai luonnolliset henkilöt

Nimi:..................................................................................................................................

Etunimi (-nimet):...............................................................................................................

Muu mahdollinen nimi (muut mahdolliset nimet)..........................................................

Mahdolliset peitenimet:.....................................................................................................

Sukupuoli:.........................................................................................................................

Kansalaisuus:....................................................................................................................

Henkilö- tai sosiaaliturvatunnus: ...................................................................................

Syntymäaika:.....................................................................................................................

Syntymäpaikka:.................................................................................................................

Asuinpaikka ja/tai tunnettu osoite tai, jos osoite ei ole tiedossa, viimeisin tunnettu osoite:  

............................................................................................................................................

Henkilön ymmärtämä kieli tai ymmärtämät kielet:

............................................................................................................................................

ii)   Oikeushenkilö tai oikeushenkilöt

Nimi:..................................................................................................................................

Oikeushenkilön muoto:.....................................................................................................

Mahdollinen lyhytnimi, yleensä käytetty nimi tai kauppanimi:

............................................................................................................................................

Sääntömääräinen kotipaikka:..........................................................................................

Rekisterinumero:...............................................................................................................

Oikeushenkilön osoite: ....................................................................................................

Oikeushenkilön edustajan nimi ja yhteystiedot...............................................................

V)       Tiedot kuuntelun tarkoituksesta:

Kaikki tarvittavat tiedot, kuten tapauksen kuvaus, rikoksen tai rikosten oikeudellinen luokittelu sekä sovellettava säännös/tunnus, jotta ilmoituksen vastaanottanut viranomainen voi arvioida seuraavaa:

   olisiko kuuntelu sallittua vastaavassa kansallisessa tapauksessa ja

voidaanko saatua aineistoa käyttää oikeudellisissa menettelyissä,

   kun telekuuntelu on jo suoritettu, voidaanko kyseistä materiaalia käyttää oikeudellisissa menettelyissä.

 

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

Huomatkaa, että kuuntelua tai kuuntelun tuloksena jo saadun aineiston käyttöä koskeva vastalause on esitettävä viimeistään 96 tuntia asiaa koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

 

D)       ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄMÄÄRÄ

Allekirjoitus:

Päivämäärä:..........................................................................................................................................

Virallinen leima (jos käytössä):

 

LIITE XX (koskee 10 artiklaa)

-   rikollisjärjestöön osallistuminen,

-   terrorismi,

-   ihmiskauppa,

-   lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia,

-   huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laiton kauppa,

-   aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa,

-   lahjonta,

-   petos, mukaan lukien Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä yleissopimuksessa tarkoitettu Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuva petos,

-   rikoksen tuottaman hyödyn pesu,

-   rahan, mukaan lukien euron, väärentäminen,

-   tietoverkkorikollisuus,

-   ympäristörikollisuus, mukaan lukien uhanalaisten eläinlajien laiton kauppa ja uhanalaisten kasvilajien ja -lajikkeiden laiton kauppa,

-   laittomassa maahantulossa ja maassa oleskelussa avustaminen,

-   tahallinen henkirikos, vakava pahoinpitely ja vakavan ruumiinvamman aiheuttaminen,

-   ihmisen elinten ja kudosten laiton kauppa,

-   ihmisryöstö, vapaudenriisto ja panttivangiksi ottaminen,

-   rasismi ja muukalaisviha,

-  järjestäytynyt varkausrikollisuus tai aseellinen ryöstö,

-   kulttuuriomaisuuden, mukaan lukien antiikki- ja taide-esineiden, laiton kauppa,

-   petollinen menettely,

-   ryöstöntapainen kiristys ja kiristys,

-   tuotteiden laiton väärentäminen ja jäljentäminen,

-   hallinnollisten asiakirjojen väärentäminen ja kaupankäynti väärennöksillä,

-   maksuvälineväärennykset,

-   hormonivalmisteiden ja muiden kasvua edistävien aineiden laiton kauppa,

-   ydin- ja radioaktiivisten aineiden laiton kauppa,

-   varastettujen ajoneuvojen kauppa,

-   raiskaus,

-   murhapoltto,

-   Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomiovaltaan kuuluvat rikokset,

-   ilma-aluksen tai aluksen kaappaus,

-   sabotaasi.

________________

 • [1] * Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
 • [2]  EUVL L 196, 2.8.2003, s. 45.
 • [3]  EUVL L 350, 30.12.2008, s. 72.
 • [4]  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19.
 • [5]  EYVL C 197, 12.7.2000, s. 3.
 • [6]  EYVL L 162, 20.6.2002, s. 1.
 • [7] *Virallinen lehti lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
 • [8] *Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
 • [9] *Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
 • [10] *Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
 • [11] *Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
 • [12] * Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
 • [13] *Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.
 • [14] Tämän osion täyttää jokainen tutkintamääräyksen vastaanottanut viranomainen. Tämä velvollisuus koskee viranomaista, joka on toimivaltainen tunnustamaan ja panemaan täytäntöön tutkintamääräyksen, sekä tapauksen mukaan keskusviranomaista tai viranomaista, joka on toimittanut tutkintamääräyksen toimivaltaiselle viranomaiselle.
 • [15] Tässä tarkoitettu viranomainen on se, johon on oltava yhteydessä myöhemmässä kirjeenvaihdossa määräyksen antaneen valtion kanssa.

PERUSTELUT

Perinteinen oikeudellinen yhteistyö ei sovi yhteen Euroopan nykytilanteen kanssa. Siksi tämän direktiivin antaminen merkitsee epäilemättä myönteistä edistysaskelta, joka tukee selvästi eurooppalaisen rikosoikeudellisen alueen rakentamista. Se selkeyttää itsemääräämisoikeuden siirron etenemiseen liittyviä jännitteitä turvallisuuden ja perusoikeuksien suojelun välillä.

Eurooppalaisen rikosoikeudellisen alueen rakentamiselle asetettu haaste on tietenkin se, että sen puitteissa pystytään kunnioittamaan perusoikeuksia ja turvaamaan ne. On kuvaavaa, että perusoikeuskirjan johdanto-osassa viitataan nimenomaisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen sen erityisen herkän perusoikeuksiin ja -vapauksiin liittyvän luonteen vuoksi. Eikä ole tarpeen muistuttaa, että sen takeiden on oltava todellisia eikä muodollisia. Eurooppalaisen rikosoikeudellisen alueen harkittu ja mietitty luominen merkitsee sitä, että unionissa varmistetaan perusoikeuksien kunnioittamisen oikeudellinen valvonta.

Eurooppalaisen rikosoikeudellisen alueen merkitys Euroopan rakentamisen painopistealueena on tällä hetkellä selvä, ja siihen liittyy perinteisten yhteistyömekanismien asteittainen vapauttaminen. Edistettyään poliisi- ja oikeusalan yhteistyötä sisärajojen poistamisen korvaavana toimenpiteenä Euroopan unioni siirtyy nyt tätä valtioiden välistä yhteistyötä pidemmälle kohti yhdenmukaisen rikosoikeudellisen alueen asteittaista rakentamista.

Edistyksen on tapahduttava seuraavilla aloilla: vastavuoroinen tunnustaminen, tutkimusten koordinointi ja perusoikeuksien suojeleminen rikosoikeudellisissa menettelyissä panemalla täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklassa määritellyt toimet. Vastavuoroisen tunnustamisen ja yhdenmukaistamisen välinen täydentävä suhde vahvistetaan korostaen, että vastavuoroinen tunnustaminen ei ole toteutettavissa ilman yhdenmukaistamista.

Ei liene tarpeen muistuttaa, että Euroopan integraatioprosessin tavoitteista yksi on ollut juuri henkilöiden vapaan liikkuvuuden edistäminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen perustamisen avulla kansalaisten turvallisuuden varmistamista unohtamatta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Rikosoikeuden alan eurooppalainen tutkintamääräys

Viiteasiakirjat

09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

7.9.2010

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Nuno Melo

27.9.2010

 

 

 

Valiokuntakäsittely

30.11.2010

16.3.2011

12.1.2012

28.2.2012

 

26.3.2012

8.5.2012

5.12.2013

 

Hyväksytty (pvä)

5.12.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Ioan Enciu, Frank Engel, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Evelyne Gebhardt, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

María Irigoyen Pérez

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

20.12.2013