IZVJEŠĆE o nacrtu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima

20.12.2013 - (09288/2010 – C7‑0185/2010 – 2010/0817(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Nuno Melo


Postupak : 2010/0817(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0477/2013
Podneseni tekstovi :
A7-0477/2013
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima

(09288/2010 – C7‑0185/2010 – 2010/0817(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir inicijativu skupine država članica podnesenu Europskom parlamentu i Vijeću (09288/2010),

–   uzimajući u obzir članak 76. točku b i članak 81. stavak 1. točku a Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0185/2010),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavke 3. i 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 5. prosinca 2013. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir članke 44. i 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A7‑0477/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA[1]*

na nacrt skupine država članica

---------------------------------------------------------

Inicijativa Kraljevine Belgije, Republike Bugarske,

Republike Estonije, Kraljevine Španjolske, Republike Austrije,

Republike Slovenije i Kraljevine Švedske

za Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća

od

o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 82. stavak 1. točku (a),

uzimajući u obzir inicijativu Kraljevine ▌Belgije, ▌Republike Bugarske, Republike Estonije, Kraljevine Španjolske, Republike Austrije, Republike Slovenije i Kraljevine Švedske,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)      Europska unija postavila si je cilj održavanja i razvijanja područja slobode, sigurnosti i pravde.

(2)      U skladu s člankom 82. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, pravosudna suradnja u kaznenim stvarima u Uniji temelji se na načelu uzajamnog priznavanja presuda i sudskih odluka koje se, od Europskog vijeća u Tampereu od 15. i 16. listopada 1999., obično naziva temeljem pravosudne suradnje u kaznenim stvarima u Uniji.

(3)      U Okvirnoj odluci Vijeća 2003/577/PUP od 22. srpnja 2003. o izvršenju naloga za zamrzavanje imovine i osiguranje dokaza [2] u Europskoj uniji, rješava se pitanje nužnosti hitnog uzajamnog priznavanja naloga kako bi se spriječilo uništavanje, mijenjanje, prebacivanje, prenošenje ili uništavanje dokaza. Međutim, budući da je taj instrument ograničen na fazu zamrzavanja, nalog za zamrzavanje treba biti popraćen zasebnim zahtjevom za prenošenje dokaza državi izdavateljici u skladu s pravilima primjenjivima na uzajamnu pomoć u kaznenim stvarima. To dovodi do postupka u dva koraka koji šteti učinkovitosti. Nadalje, osim tog postupka postoje i tradicionalni instrumenti suradnje zbog čega nadležna tijela taj postupak rijetko primjenjuju u praksi.

(4)      Okvirna odluka Vijeća 2008/978/PUP od 18. prosinca 2008. o Europskom dokaznom nalogu u svrhu pribavljanja ▌predmeta, dokumenata i podataka za korištenje u kaznenim postupcima [3] donesena je radi primjene načela uzajamnog priznavanja u tu svrhu. Međutim, Europski dokazni nalog primjenjuje se samo na već postojeće dokaze te stoga obuhvaća samo dio spektra pravosudne suradnje u kaznenim stvarima s obzirom na dokaze. Zbog njegova ograničenog područja primjene nadležna tijela mogu se služiti novim sustavom ili postupcima uzajamne pravne pomoći koji se u svakom slučaju primjenjuju na dokaze izvan područja primjene Europskog dokaznog naloga.

(5)      Nakon donošenja okvirnih odluka 2003/577/PUP i 2008/978/PUP postalo je jasno da je postojeći okvir za prikupljanje dokaza previše rascjepkan i ▌ kompliciran. Stoga je potreban novi pristup.

(6)      U Štokholmskom programu donesenom 11. prosinca 2009. Europsko vijeće odlučilo je da su potrebna daljnja nastojanja u smislu uspostave sveobuhvatnog sustava za pribavljanje dokaza u prekograničnim predmetima, na temelju načela uzajamnog priznavanja. Europsko vijeće naglasilo je da je sustav postojećih instrumenata u ovom području rascjepkan i da je potreban novi pristup koji će se temeljiti na načelu uzajamnog priznavanja, ali koji će ujedno uzimati u obzir fleksibilnost tradicionalnog sustava uzajamne pravne pomoći. Europsko je vijeće, stoga, pozvalo na uspostavu sveobuhvatnog sustava kojim će se zamijeniti svi postojeći instrumenti u ovom području, uključujući Okvirnu odluku o Europskom dokaznom nalogu, kojim će se, koliko je god moguće, obuhvatiti sve vrste dokaza te rokovi za izvršenje i u najvećoj mogućoj mjeri ograničavati razlozi za odbijanje.

(7)      Taj novi pristup temelji se na jedinstvenom instrumentu pod nazivom Europski istražni nalog (EIN). EIN se treba izdavati u svrhu provođenja jedne ili više posebnih istražnih mjera u državi izvršiteljici radi prikupljanja dokaza. To uključuje pribavljanje dokaza koji su već u posjedu tijela izvršitelja.

(8)      Područje primjene EIN-a je horizontalno i stoga vrijedi za ▌sve istražne mjere usmjerene na prikupljanje dokaza. Međutim, osnivanje zajedničkog istražnog tima i prikupljanje dokaza unutar tog tima zahtijevaju posebna pravila s kojima je bolje postupati odvojeno▌. Ne dovodeći u pitanje primjenu ove Direktive, na ovu vrstu mjere trebali bi se, stoga, nastaviti primjenjivati postojeći instrumenti.

(9)      Ova Direktiva se ne primjenjuje na prekogranična promatranja iz članka 40. Konvencije o provedbi Šengenskog sporazuma [4] od 19. lipnja 1990.

(10)    EIN bi se trebao usmjeriti na istražnu mjeru koju treba provesti. Najprimjerenije je da o mjeri koju treba koristiti odluči tijelo izdavatelj na temelju podataka kojima raspolaže o dotičnoj istrazi. Međutim, tijelu izvršitelju trebalo bi osigurati mogućnost korištenja, kad god je to moguće, druge vrste mjere ako zatražena mjera ne postoji ▌u okviru nacionalnog prava ili ne bi bila dostupna u sličnom domaćem predmetu. Dostupnost se odnosi na okolnosti kad tražena mjera postoji prema pravu države izvršiteljice, ali je zakonito dostupna samo u određenim situacijama, primjerice, kada se mjera može izreći samo za kaznena djela određenog stupnja ozbiljnosti, protiv osoba za koje već postoji određena razina sumnje ili uz suglasnost dotične osobe. Tijelo izvršitelj također može primijeniti drugu vrstu istražne mjere ako će ona postići isti učinak kao mjera predviđena EIN-om uz manje zadiranje u temeljna prava dotične osobe.

(10a)  EIN bi trebalo izabrati ako se provođenje istražne mjere čini proporcionalnim, primjerenim i primjenjivim na konkretan slučaj. Tijelo izdavatelj trebalo bi, stoga, utvrditi jesu li traženi dokazi nužni i proporcionalni svrsi postupka, je li izabrana mjera nužna i proporcionalna za pribavljanje tih dokaza i treba li, putem izdavanja EIN-a, druga država članica biti uključena u pribavljanje tih dokaza. Istu procjenu treba provesti u postupku potvrđivanja, ako se potvrđivanje EIN-a traži u skladu s ovom Direktivom. Izvršenje EIN-a ne bi trebalo odbiti osim na temelju razloga navedenih u ovoj Direktivi, iako tijelo izvršitelj ima pravo odlučiti se za mjeru koja je manje drastična nego mjera navedena u EIN-u ako je njome moguće postići slične učinke.

(10b)  Prilikom izdavanja EIN-a, tijelo izdavatelj trebalo bi obratiti posebnu pozornost na osiguranje punog poštovanje prava iz članka 48. Povelje o temeljnim pravima Europske unije. Prava osumnjičene ili optužene osobe da je se smatra nedužnom dok joj se ne dokaže krivnja, kao i prava na obranu u kaznenom postupku, temeljna su prava priznata u Povelji o temeljnim pravima Europske unije u području pravosuđa. Svako ograničavanje tih prava putem istražne mjere određene u skladu s odredbama ove Direktive trebalo bi biti u potpunosti usklađeno sa zahtjevima utvrđenima u članku 52. Povelje o temeljnim pravima Europske unije s obzirom na nužnost, proporcionalnost i ciljeve koje bi trebalo provoditi, osobito u zaštiti prava drugih.

(10c)   S ciljem osiguranja prosljeđivanja EIN-a nadležnom tijelu države izvršiteljice, tijelo izdavatelj može iskoristiti svako moguće ili relevantno sredstvo prosljeđivanja, uključujući primjerice siguran telekomunikacijski sustav Europske pravosudne mreže Eurojusta ili drugih kanala koje koriste sudska tijela ili tijela za provedbu zakona.

(10d)  Prilikom donošenja izjave o režimu jezika, države članice se potiče da, osim svog službenog jezika/svojih službenih jezika, uključe barem još jedan jezik koji se obično koristi u Europskoj uniji.

(10e)   Ovu bi Direktivu trebalo provesti uzimajući u obzir odredbe Direktive 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima i Direktivu 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informacije u kaznenim postupcima, kao i Direktivu 2013/48/EU Europskog parlamenta i vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenim postupcima i u postupcima europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavijest treće osobe o oduzimanju slobode i komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima tijekom trajanja oduzimanja slobode.

(10f)   Neprisilne mjere mogle bi, na primjer, biti takve mjere kojima se ne krše prava na privatnost ili imovinska prava, ovisno o nacionalnom pravu.

(12a)  Načelo ne bis in idem temeljno je načelo prava u Europskoj uniji, priznato u Povelji o temeljnim pravima Europske unije i razvijeno u sudskoj praksi Suda Europske unije. Stoga bi tijelo izvršitelj trebalo imati pravo odbiti izvršenje EIN-a ako bi njegovo izvršenje bilo protivno takvom načelu. S obzirom na preliminarnu prirodu postupaka na kojem počiva EIN, njegovo izvršavanje ne bi trebalo biti predmetom odbijanja kada je cilj utvrditi mogući sukob s načelom ne bis in idem ili kada je tijelo izdavatelj pružilo jamstva da se prenijeti dokazi, koji su rezultat izvršenja EIN-a, neće koristiti za kazneni progon ili sankcioniranje osobe čiji slučaj je konačno riješen u drugoj državi članici na osnovu istih činjenica.

(12b)  Kao i kod drugih uzajamnih instrumenata priznavanja, ova Direktiva ne proizvodi učinak izmjene obveze poštovanja temeljnih ljudskih prava i temeljnih pravnih načela sadržanih u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji i Povelji Europske unije o temeljnim pravima. Kako bi se ovo pojasnilo, u tekst je umetnuta posebna odredba.

(12c)   Stvaranje područja slobode, sigurnosti i pravde unutar Unije temelji se na uzajamnom povjerenju i pretpostavkom sukladnosti drugih država članica s pravom Europske unije i, posebno, s temeljnim pravima. Međutim, ta je pretpostavku oboriva. Posljedično, ako postoje utemeljeni razlozi za uvjerenje da bi izvršenje neke istražne mjere sadržane u EIN-u prouzročilo kršenje temeljenog prava dotične osobe te da bi država članica izvršiteljica zanemarila svoje obveze vezane uz zaštitu temeljnih prava priznatih u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, izvršenje EIN-a bi trebalo odbiti.

(12d)  EIN bi trebalo biti moguće odbiti ako bi njegovo priznavanje ili izvršenje u državi izvršiteljici uključivalo kršenje imuniteta ilipovlastice u toj državi. Ne postoji jedinstvena definicija što predstavlja imunitet ili povlastice u Europskoj uniji i precizno definiranje tih pojmova ostavljeno je, stoga, nacionalnom pravu koje može uključiti zaštite koji se primjenjuju na zdravstvenu i pravnu struku, ali ih ne bi trebalo tumačiti na način koji bi bio u suprotnosti s obvezom da se ukinu određene osnove za odbijanje iz članka 7. Akta Vijeća od 16. listopada 2001. koji utvrđuje, u skladu s člankom 34. Ugovora o Europskoj uniji, Protokol Konvencije o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije. Iako se ne smatraju nužno povlasticom ili imunitetom, ovo može uključivati i pravila koja se odnose na slobodu tiska i slobodu izražavanja u drugim medijima.

(13)    Da bi se osigurala brza, učinkovita i dosljedna suradnja između država članica u kaznenim stvarima, potrebna su vremenska ograničenja. Odluka o priznavanju ili izvršavanju te stvarno izvršavanje istražne mjere trebali bi se provesti jednako brzo i trebalo bi im dati jednaku prednost kao i kod sličnih nacionalnih slučajeva. . Trebali bi se odrediti rokovi radi osiguranja donošenja odluke ili izvršavanja u razumnom roku ili radi ispunjavanja proceduralnih zahtjeva u državi izdavateljici.

(13a)  Dostupnost pravnih sredstava protiv EIN-a trebala bi biti barem jednaka onima koji su dostupni u domaćem slučaju protiv istražne mjere. U skladu s nacionalnim zakonodavstvom, države članice trebale bi osigurati primjenjivost tih pravnih sredstava, uključujući i pravovremenim obavješćivanja svih zainteresiranih stranaka o mogućnostima i načinima za traženje pravnih sredstava. U slučajevima u kojima zainteresirana stranka uloži prigovore na EIN u državi izvršiteljici u pogledu materijalnih razloga za izdavanje EIN-a, preporuča se informaciju o takvom pobijanju proslijediti tijelu izdavatelju, a zainteresiranu stranku obavijestiti o tome.

(13b)  Troškove nastale na području države članice koja izvršava EIN, trebala bi snositi isključivo ta država članica. Ovaj dogovor u skladu je s općim načelom uzajamnog priznavanja. Međutim, prilikom izvršenja EIN-a mogu nastati iznimno visoki troškovi za državu izvršiteljicu. Takvi iznimno visoki troškovi mogu, primjerice, biti složena vještačenja ili velike policijske operacije ili aktivnosti nadzora tijekom dugog vremenskom razdoblja. To ne bi trebalo spriječiti izvršenje EIN-a, a tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj trebali bi nastojati utvrditi koji troškovi će se smatrati iznimno visokim. Pitanje troškova može postati predmet savjetovanja između država članica i preporuča se riješiti taj problem tijekom faze savjetovanja. Kao krajnja mogućnost, tijelo izdavatelj može odlučiti da EIN povuče ili zadrži, a dio troškova koje je država izvršiteljica procijenila iznimno visokim i apsolutno neophodnima u tijeku postupka, trebalo bi podmiriti država izdvateljica. Dani mehanizam ne predstavlja dodatni razlog za odbijanje i nikako ga ne bi trebalo zloupotrebljavati na način da se odgodi ili spriječi izvršenje EIN-a.

(14)    EIN osigurava jedinstven sustav za pribavljanje dokaza. Međutim, potrebna su dodatna pravila za neke vrste istražnih mjera koje bi trebalo uključiti u EIN, kao što su privremeni premještaj osoba kojima je oduzeta sloboda, saslušanje putem videokonferencijske veze ili telefonske konferencijske veze, pribavljanje informacija o bankovnim računima ili transakcijama, kontrolirane isporuke ili tajne istrage. Istražne mjere koje podrazumijevaju prikupljanje dokaza u stvarnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja obuhvaćene su EIN-om kad god su potrebni praktični dogovori između dotičnih država članica kako bi se uzele u obzir razlike koje postoje u nacionalnim zakonima država članica.

(14a)   Ova Direktiva postavlja pravila o provedbi istražnih mjera u svim fazama kaznenog postupka, uključujući i fazu suđenja, a ako je potrebno i uz sudjelovanje dotične osobe s ciljem prikupljanja dokaza. Na primjer, EIN se može izdati za privremeni premještaj u državu izdavateljicu ili za obavljanje saslušanja putem video konferencije. Međutim, ako osobu treba premjestiti u drugu državu članicu u svrhu kaznenog progona, uključujući izvođenje te osobe pred sud radi suđenja, trebalo bi izdati europski uhidbeni nalog u skladu s Okvirnom odlukom Vijeća 2002/584/PUP.

(14b)  S ciljem proporcionalne primjene europskog uhidbenog naloga […], tijela izdavatelji trebala bi razmotriti je li EIN djelotvorno i proporcionalno sredstvo izvršenja kaznenih postupaka. Tijela izdavatelji trebala bi posebno razmotriti može li izdavanje EIN-a za saslušanje osumnjičenih ili optuženih osoba putem videokonferencije poslužiti kao djelotvorna zamjena.

(14c)   EIN se može izdati da bi se pribavili dokazi o računima osobe koja podliježe kaznenom postupku bilo kakve naravi, iz bilo koje banke odnosno bilo koje nebankarske financijske institucije. Ovu mogućnost treba shvatiti široko, jer ona obuhvaća ne samo osumnjičene ili optužene osobe, već i bilo koje druge osobe za koje nadležna tijela, u tijeku kaznenog postupka, smatraju takve informacije neophodnima.

(14d)  Kod upućivanja na financijske institucije u ovoj Direktivi ovaj bi se naziv trebao tumačiti prema važećim definicijama iz članka 3. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma.

(14e)   Ako se izda EIN za dobivanje „pojedinosti“ o određenom računu, „pojedinosti“ podrazumijevaju barem ime i adresu vlasnika računa, detalje o svim punomoćima po računu i sve druge detalje, odnosno dokumente koje je vlasnik računa podnio kada je račun otvoren i koji se i dalje čuvaju u banci.

(14f)   Mogućnosti za suradnju u skladu s odredbama o presretanju telekomunikacija ne bi trebale biti ograničene na sadržaj telekomunikacija, već također mogu obuhvatiti zbir podataka o prometu i lokaciji povezanih s takvim telekomunikacijama, čime se omogućava nadležnim tijelima da izdaju EIN kako bi podatke o telekomunikacijama dobile na manje nametljiv način. EIN koji je izdan radi dobivanja prošlih podataka o prometu i lokaciji koji se odnose na telekomunikacije trebalo bi rješavati u okviru općeg režima u vezi s izvršenjem EIN-a i, ovisno o nacionalnom pravu države izvršiteljice, može se smatrati prisilnom mjerom.

(14g)  Ako je nekoliko država članica u mogućnosti pružiti potrebnu tehničku pomoć, EIN bi trebalo poslati samo jednoj od njih, a prednost bi trebalo dati državi u kojoj se osoba nalazi. Prema članku 27.d, države članice u kojima se subjekt nalazi i od kojih nije potrebna bilo kakva tehnička pomoć za obavljanje presretanja trebalo bi o tome obavijestiti. Isto tako, ako se tehnička pomoć ne može dobiti samo od jedne države članice, EIN se može poslati na više država izvršiteljica.

(14h)  U EIN-u koji sadrži zahtjev za presretanje telekomunikacija, tijelo izdavatelj trebalo bi osigurati tijelu izvršitelju dovoljno informacija poput pojedinosti o kaznenom ponašanju pod istragom, kako bi se omogućilo tijelo izvršitelju da može ocijeniti bi li takva mjera bila odobrena u sličnom nacionalnom slučaju.

(14i)   Države članice trebale bi uzeti u obzir važnost da se tehnička pomoć može osigurati putem davatelja usluga koji radi s javno dostupnim telekomunikacijskim mrežama i uslugama na području dotične države članice kako bi se olakšala suradnja na temelju ovog instrumenta u odnosu na zakonito presretanje telekomunikacija.

(14j)   Ova se direktiva, zbog svog područja primjene, bavi privremenim mjerama samo s ciljem prikupljanja dokaza. U tom smislu, trebalo bi naglasiti da bilo koji predmet, uključujući i financijsku imovinu, može biti predmet raznih privremenih mjera u tijeku kaznenog postupka, ne samo s ciljem prikupljanja dokaza, nego i s ciljem oduzimanja. Važno je prepoznati da razlika između dvaju ciljeva privremenih mjera nije uvijek očita i da se cilj privremene mjere može promijeniti u tijeku postupka. Zato je presudno za buduće radove da se održava skladan odnos između različitih instrumenata koji se primjenjuju u ovom području. Nadalje, iz istog razloga, procjenu o tome hoće li se predmet koristiti kao dokaz i hoće li stoga biti predmet EIN-a trebalo bi ostaviti tijelu izdavatelju.

(15a)  Ako u odgovarajućim međunarodnim instrumentima postoji upućivanje na uzajamnu pomoć kao u konvencijama sklopljenim u okviru Vijeća Europe, podrazumijeva se da Direktiva ima prednost u primjeni među državama članicama koje sudjeluju u njezinu donošenju nad tim konvencijama.

(15b)  Kaznena djela navedena u Prilogu X. trebalo bi tumačiti u skladu s tumačenjem već postojećih pravnih instrumenata o uzajamnom priznavanju.

(15c)   U skladu sa Zajedničkom političkom deklaracijom država članica i Komisije o obrazloženjima od 28. rujna 2011., u opravdanim slučajevima države članice pridružuju se obavještavanju o svojim mjerama za prijenos s pomoću jednoga ili više dokumenata, kojima se objašnjava odnos između dijelova direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prijenos. U pogledu ove Direktive, zakonodavac smatra da je prosljeđivanje tih dokumenata opravdano.

(16)    Budući da cilj ove Direktive, odnosno uzajamno priznavanje odluka donesenih radi pribavljanja dokaza, države članice ne mogu postići u dovoljnoj mjeri te se on zbog opsega i učinka može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je određeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, određenom u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(17)    Ova Direktiva poštuje temeljna prava i načela koja priznaje članak 6. Ugovora o Europskoj uniji i Povelja Europske unije o temeljnim pravima, osobito glava VI., prema međunarodnom zakonu i međunarodnim sporazumima čije stranke su Unija ili sve države članice, uključujući i Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te ustave država članica u njihovim područjima primjene. Ništa se u ovoj Direktivi ne smije tumačiti tako da zabranjuje odbijanje izvršenja EIN-a ako postoji opravdana sumnja, na temelju objektivnih elemenata, da je EIN izdan u svrhu progona ili kažnjavanja osobe na temelju spola, rase, etničkog podrijetla, vjere, spolne orijentacije, državljanstva, jezika ili političkih uvjerenja ili da iz bilo kojeg od navedenih razloga osoba može biti u lošijem položaju.

(17a)  Zaštita fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka temeljno je pravo. Članak 8. stavak 1. Povelje Europske Unije o temeljnim pravima i članak 16. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije propisuju da svatko ima pravo na zaštitu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju.

(17b)  Države članice trebale bi, u primjeni ove Direktive, osigurati transparentne politike s obzirom na obradu osobnih podataka, a za ostvarivanje prava nositelja podataka pravna sredstva za zaštitu njihovih osobnih podataka.

(17c)   Osobni podaci dobiveni u okviru ove Direktive trebali bi biti obrađeni kada je to potrebno i proporcionalno potrebama koje su kompatibilne s prevencijom, istragom, otkrivanjem i procesuiranjem kaznenih djela ili provođenja kaznenih sankcija i ostvarivanjem prava na obranu. Samo ovlaštene osobe trebale bi imati pristup informacijama koje sadrže osobne podatke, a to se može postići kroz postupke provjere autentičnosti.

(18)    U skladu s člankom 3. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u pogledu područja slobode, sigurnosti i pravde priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Ujedinjena Kraljevina izrazila je svoju želju da sudjeluje u donošenju ove Direktive. Ne dovodeći u pitanje članak 4. tog Protokola, Irska ne sudjeluje u donošenju ove Direktive, za nju Direktiva nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(19)    U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Direktive te za nju Direktiva nije obvezujući niti se na nju primjenjuje,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

EUROPSKI ISTRAŽNI NALOG

Članak 1.

Europski istražni nalog

i obveza njegova izvršenja

1.        Europski istražni nalog (EIN) sudska je odluka koju izdaje ili potvrđuje sudsko tijelo države članice (države izdavateljice) radi izvršavanja jedne ili nekoliko posebnih istražnih mjera u drugoj državi članici (državi izvršiteljici) radi pribavljanja dokaza u skladu s odredbama ove Direktive. EIN se također može izdati za pribavljanje dokaza koji su već u posjedu nadležnih tijela države izvršiteljice.

2.        Države članice izvršavaju svaki EIN na temelju načela uzajamnog priznavanja i u skladu s odredbama ove Direktive.

2.a      Izdavanje EIN-a može zatražiti osumnjičena ili optužena osoba (ili odvjetnik u njegovo ime), u okviru važećih prava obrane u skladu s nacionalnim kaznenim postupkom.

3.        Ova Direktiva ne utječe na obvezu poštovanja temeljnih prava i ▌pravnih načela sadržanih u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji, uključujući pravo na obranu osoba koje podliježu kaznenom postupku i sve obveze pravosudnih tijela u tom smislu ostaju nepromijenjene. ▌

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive:

(aa)     „država izdavateljica” znači država članica u kojoj izdan EIN;

(ab)     „država izvršiteljica” znači država članica koja izvršava EIN i u kojoj će se provesti istražne mjere;

(a)       tijelo izdavatelj znači:

i.         sudac, sud, istražni sudac ili javni tužitelj u dotičnom predmetu; ili

ii.         bilo koje drugo nadležno tijelo, kako je određeno u državi izdavateljici, koje ima u određenom slučaju nadležnost ▌ istražnog tijela u kaznenim postupcima i koje u skladu s nacionalnim pravom može u dotičnom predmetu naložiti prikupljanje dokaza. Osim toga, prije prosljeđivanja tijelu izvršitelju, EIN se potvrđuje nakon što sudac, sud, istražni sudac ili državni odvjetnik države izdavateljice pregleda njegovu sukladnosti uvjetima za izdavanje EIN-a, a posebno uvjetima iz članka 5.a stavka 1., na temelju ove Direktive. Ako je EIN potvrdilo sudsko tijelo, to tijelo se također može smatrati tijelom izdavateljem za potrebe prosljeđivanja EIN-a;

(b)       tijelo izvršitelj znači tijelo koje je nadležno za priznavanje ▌EIN-a i osiguranje njegova izvršavanja u skladu s ovom Direktivom i postupcima koji se primjenjuju u nekom sličnom domaćem slučaju. Takvi postupci mogu zahtijevati sudsko odobrenje za izvršenje u državi izvršiteljici ako je tako predviđeno njezinim nacionalnim pravom.

Članak 3.Područje primjene

EIN-a

▌EIN obuhvaća sve istražne mjere s izuzetkom ▌uspostave zajedničkog istražnog tima i prikupljanja dokaza u takvom timu kao što je predviđeno u članku 13. Konvencije o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama Europske unije [5] (u daljnjem tekstu „Konvencija“) i u Okvirnoj odluci Vijeća 2002/465/PUP od 13. lipnja 2002. o zajedničkim istražnim timovima [6], osim za potrebe primjene članka 13. stavka 8. Konvencije, odnosno članka 1. stavka 8. Okvirne odluke.

Članak 4.

Vrste postupaka za koje se može izdati EIN

EIN se može izdati:

a)        u odnosu na kazneni postupak koji pokreće pravosudno tijelo ili koji se može pokrenuti pred tim tijelom za kazneno djelo prema nacionalnom pravu države izdavateljice;

b)        u postupku koji pokreću upravna tijela za djela koja su kažnjiva prema nacionalnom pravu države izdavateljice jer predstavljaju kršenje zakona i kad odluka može dovesti do postupka pred sudom koji ima nadležnost posebno u kaznenim stvarima;

c)        u postupku koji pokreću pravosudna tijela za djela koja su kažnjiva prema nacionalnom pravu države izdavateljice jer predstavljaju kršenje zakona i kad odluka može dovesti do postupka pred sudom koji ima nadležnost posebno u kaznenim stvarima, i

d)        u vezi s postupcima iz točaka (a), (b) i (c) koji se odnose na kaznena djela ili prekršaje za koje se pravnu osobu može pozvati na odgovornost ili je se može kazniti u državi izdavateljici.

Članak 5.

Sadržaj i oblik EIN-a

1.        EIN naveden u obrascu predviđenom u Prilogu A tijelo izdavatelj ispunjava, potpisuje te ovjerava točnost njegova sadržaja.

Nalog posebno sadržava sljedeće podatke:

(a)       podatke o tijelu izdavatelju i, ako je potrebno, o tijelu ovjerovitelju;

(aa)     objekt i razloge za EIN;

(ab)     potrebne informacije dostupne za dotičnu osobu/dotične osobe;

(ac)     opis kaznenog djela, što je predmet istrage ili sudskog postupka i važeće odredbe kaznenog zakona;

(ad)     opis zatražene istražne radnje/zatraženih istražnih radnji i dokazi koji će se dobiti.

2.        Svaka država članica navodi jezik/jezike među službenim jezicima institucija Unije osim službenog jezika/službenih jezika dotične države članice koji se mogu koristiti pri sastavljanju ili prevođenju EIN-a kada je dotična članica država izvršiteljica.

2.a      EIN naveden u obliku u Prilogu A mora biti preveden od strane nadležnog tijela države izdavateljice na službeni jezik države izvršiteljice ili bilo koji drugi jezik koji odredi država izvršiteljica u skladu s člankom 5. stavkom 2.

Članak 5.a

Uvjeti izdavanja i prosljeđivanja EIN-a

1.        EIN se može izdati samo ako tijelo izdavatelj smatra da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)       izdavanje EIN-a je potrebno i proporcionalno svrsi postupka iz članka 4. uzimajući u obzir prava osumnjičenika ili optuženika; i

(b)       istražna mjera ili više istražnih mjera navedenih u EIN-u mogle su biti naložene u sličnom nacionalnom slučaju.

2.        Tijelo izdavatelj mora ocijeniti te uvjete za svaki pojedini slučaj.

3.        Ako tijelo izvršitelj ima razloga vjerovati da uvjeti iz članku 5.a stavka 1. nisu ispunjeni, tijelo izvršitelj može se savjetovati s tijelom izdavateljem o važnosti izvršenja EIN-a. Nakon takvog savjetovanja, tijelo izdavatelj može donijeti odluku o povlačenju EIN-a.

POGLAVLJE II.

POSTUPCI I MJERE ZAŠTITE ZA DRŽAVU IZDAVATELJICU

Članak 6.

Prosljeđivanje EIN-a

1.        Tijelo izdavatelj prosljeđuje tijelu izvršitelju EIN popunjen u skladu s člankom 5. na bilo koji način koji proizvodi pisani zapis pod uvjetima koji državi izvršiteljici omogućuju utvrđivanje vjerodostojnosti.

1.a      Sva daljnja službena komunikacija odvija se izravno između tijela izdavatelja i tijela izvršitelja.

2.        Ne dovodeći u pitanje članak 2. točku (b), svaka država članica može imenovati središnje tijelo ili, ako je tako predviđeno njezinim pravnim sustavom, više od jednog središnjeg tijela, koje pomaže ▌ nadležnim tijelima. Pojedina država članica može, ako je to potrebno na temelju organizacije njezina pravosudnog sustava, proglasiti svoje središnje tijelo, ili tijela, odgovornima za službeno prosljeđivanje i primanje EIN-a, kao i za drugu službenu prepisku u vezi s EIN-om.

3.        Ako tako želi tijelo izdavatelj, prosljeđivanje se može obavljati ▌telekomunikacijskim sustavom Europske pravosudne mreže.

4.        Ako je tijelo izvršitelj nepoznato, tijelo izdavatelj šalje sve potrebne upite, između ostalog i putem kontaktnih mjesta Europske pravosudne mreže, kako bi dobilo podatke od države izvršiteljice.

5.        Kada tijelo u državi izvršiteljici koja primi EIN nema nadležnost za njegovo priznavanje i poduzimanje potrebnih mjera za njegovo izvršenje, ono, ex officio, prosljeđuje EIN tijelu izvršitelju i o tome obavješćuje tijelo izdavatelja.

6.        Sve poteškoće u vezi s prosljeđivanjem ili utvrđivanjem vjerodostojnosti bilo kojeg dokumenta potrebnog za izvršenje EIN-a rješavaju se izravnim kontaktom između tijela izdavatelja i tijela izvršitelja ili, po potrebi, uključenjem središnjih tijela država članica.

Članak 7.

EIN u odnosu na raniji EIN

1.        Kada tijelo izdavatelj izda EIN koji je nadopuna nekom ranijem EIN-u, tu činjenicu navodi u EIN-u, u skladu s obrascem predviđenim u Prilogu A.

2.        Kada, u skladu s člankom 8. stavkom 3., tijelo izdavatelj pomaže u izvršenju EIN-a u državi izvršiteljici, tijelo izdavatelj ▌ može, ne dovodeći u pitanje obavijesti iz članka 28. stavka 1. točke (c), dok je prisutno u toj državi, uputiti EIN koji nadopunjuje raniji EIN izravno tijelu izvršitelju.

2.a      Svaki dodatni EIN mora biti ovjeren u skladu s člankom 5. i potvrđen u skladu s člankom 2.

POGLAVLJE III.POSTUPCI I MJERE ZAŠTITE

ZA DRŽAVU IZVRŠITELJICU

Članak 8.

Priznavanje i izvršenje

1.          Tijelo izvršitelj priznaje EIN, proslijeđen u skladu s odredbama ove Direktive ne zahtijevajući nikakve dodatne formalnosti te osigurava njegovo izvršenje na isti način i pod jednakim uvjetima kao da je odnosnu istražnu mjeru naložilo tijelo države izvršiteljice, osim ako se to tijelo ne odluči pozvati na jedan od razloga za ne ▌▌‑ priznavanje ili ne ▌‑izvršenje ili na jedan od razloga za odgodu predviđen u ovoj Direktivi.

2.        Tijelo izvršitelj pridržava se formalnosti i postupaka koje je tijelo izdavatelj izričito navelo, ako nije drukčije predviđeno u ovoj Direktivi i pod uvjetom da te formalnosti i postupci nisu u suprotnosti s temeljnim pravnim načelima države izvršiteljice.

2a.      Kad je tijelo izvršitelj zaprimilo EIN koji nije izdalo tijelo izdavatelj kao što je navedeno u članku 2. točki (a) tijelo izvršitelj vraća EIN državi izdavateljici.

3.        Tijelo izdavatelj može zatražiti da jedno ili više tijela države izdavateljice pri izvršavanju EIN-a pomaže nadležnim tijelima države izvršiteljice u mjeri u kojoj bi imenovana tijela države izdavateljice bila u mogućnosti pomoći u izvršenju istražne mjere/istražnih mjera navedenih u EINu u sličnom nacionalnom predmetu. Tijelo izvršitelj ispunjava taj zahtjev pod uvjetom da takva pomoć nije u suprotnosti s temeljnim pravnim načelima države izvršiteljice, niti šteti bitnim interesima nacionalne sigurnosti.

3a.      Tijela države izdavateljice prisutna u državi izvršiteljici obvezuje zakon države izvršiteljice za vrijeme izvršenjaEIN-a. Ona nemaju nikakvih ovlasti za provođenje zakona na državnom području države izvršiteljice, osim ako je izvršenje tih ovlasti na području države izvršiteljice u skladu sa zakonom države izvršiteljice i u mjeri usuglašenoj između tijela izdavatelja i tijela izvršitelja.

4.        Tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj mogu se međusobno savjetovati na odgovarajući način kako bi se omogućila učinkovita primjena ovog članka.

Članak 9.

Primjena neke druge vrste istražne mjere

1.        Kada je to moguće, tijelo izvršitelj primjenjuje istražnu mjeru, osim mjere predviđene u EIN-u, ako:

a)        istražna mjera navedena u EIN-u ne postoji prema pravu države izvršiteljice, ili;

b)        istražna mjera navedena u EIN-u ne bi postojala u sličnom domaćem predmetu;

1.a      Stavak (1) ne primjenjuje se na sljedeće istražne mjere koje uvijek moraju biti dostupne po zakonu države izvršiteljice, ne dovodeći u pitanje članak 10.:

(a)       pribavljanje informacija ili dokaza koji su već u posjedu tijela izvršitelja, a te informacije ili dokazi su se mogli dobiti, u skladu sa zakonom države izvršiteljice, u okviru kaznenog postupka ili za potrebe EIN-a;

(b)       pribavljanje informacija sadržanih u bazama podataka koje ima policija ili sudske vlasti i izravno su dostupne tijelu izvršitelju u okviru kaznenog postupka;

(c)       saslušanje svjedoka, stručnjaka, žrtve, osumnjičene ili optužene osobe ili treće stranke na državnom području države izvršiteljice;

(d)       bilo koje neprisilne istražne mjere kako je definirano zakonom države izvršiteljice;

(e)       identifikaciju osoba koje imaju pretplatu na određeni telefonski broj ili IP adresu.

1.b      Tijelo izvršitelj može provesti neku istražnu mjeru koja nije predviđena u EIN-u kada će istražna mjera koju je odabralo tijelo izvršitelj imati isti učinak kao mjera koja je predviđena u EIN-u, ali će biti manje nametljiva.

2.        Kada se tijelo izvršitelj odluči za mogućnost iz stavka 1. i stavka 1.bis, o tome prvo obavješćuje tijelo izdavatelja koje može odlučiti povući ili dopuniti EIN.

3.        Kada, u skladu sa stavkom 1., istražna mjera predviđena u EIN-u ne postoji u zakonu države izvršiteljice ili ne bi bila dostupna u sličnom domaćem slučaju i kad ne postoji ni jedna druga istražna mjera koja bi imala isti učinak kao tražena mjera, tijelo izvršitelj mora obavijestiti tijelo izdavatelja da nije u mogućnosti osigurati zatraženu pomoć.

Članak 10.

Razlozi za nepriznavanje ili neizvršenje

1.        Ne dovodeći u pitanje članak 1. stavak 4., priznavanje ili izvršenje EIN-a može se odbiti u državi izvršiteljici u sljedećim slučajevima:

a)         ▌prema pravu države izvršiteljice postoji imunitet ili povlastica koja onemogućuje izvršenje EIN-a ili postoje pravila o utvrđivanju i ograničenju kaznene odgovornosti koja se odnose na slobodu tiska i slobodu izražavanja u drugim medijima, a koji onemogućuju izvršenje EIN-a;

b)         ▌u određenom bi slučaju njegovo izvršenje štetilo bitnim interesima nacionalne sigurnosti, dovelo u opasnost izvor informacija ili značilo korištenje povjerljivih informacija koje se odnose na određenu obavještajnu djelatnost;

d)         ▌EIN je izdan u postupcima iz članka 4. točaka (b) i (c), a mjera ne bi bila odobrena u sličnom domaćem predmetu prema pravu države izvršiteljice;

e)        izvršenje EIN-a bilo bi u suprotnosti s načelom ne bis in idem.

f)         EIN se odnosi na kazneno djelo za koje se tvrdi da je počinjeno izvan državnog teritorija države izdavateljice te djelomično ili u cijelosti na teritoriju države izvršiteljice, a postupanje u vezi s kojima se izdaje EIN nije kazneno djelo u državi izvršiteljici;

g)        postoje opravdani razlozi za sumnju da bi izvršenje istražne mjere sadržane u EIN-u bilo nepodudarno s obvezama države članice izvršiteljice u skladu s člankom 6. UEU-a i Povelje Europske unije o temeljnim pravima;

(h)      radnja zbog koje je izdan EIN ne predstavlja kazneno djelo prema zakonu države izvršiteljice, osim ako se odnosi na prekršaj unutar kategorija kaznenih djela navedenih u Prilogu X kako tijelo izdavatelj navodi u EIN-u, ako je u državi izdavateljici kažnjivo kaznom zatvora ili pritvorom u najduljem trajanju od najmanje tri godine; ili

           (umetnuti popis od 32 kaznena djela u Prilog X.)

i.         korištenje mjere na temelju zakona države izvršiteljice ograničeno je na popis ili kategoriju kaznenih djela ili prekršaja za koje je predviđena kazna do određenog praga koji ne uključuje kazneno djelo koje obuhvaća EIN.

1.a      Stavak 1. točke (h) i (i) ne primjenjuju se na mjere navedene u članku 9. stavku 1.a.

1b.      U vezi s kaznenim djelima u vezi s porezima, davanjima, carinama i razmjenom valuta, priznavanje ili izvršenje ne može se odbiti na temelju činjenice da pravo države izvršiteljice ne propisuje istu vrstu poreza ili davanja, odnosno da ne sadrži istu vrstu pravila s obzirom na davanja, poreze i carine te propise o razmjeni valuta kao pravo države izdavateljice.

2.        U slučajevima iz stavka 1. točaka (a), (b), (e), (f) i (g) prije donošenja odluke o nepriznavanju ili neizvršavanju EIN-a, bilo u cijelosti ili djelomično, tijelo izvršitelj se na odgovarajući način savjetuje s tijelom izdavateljem te, po potrebi, od njega traži žurnu dostavu potrebnih informacija.

3.        U slučaju iz stavka 1. točke (a) i ako je za ukidanje povlastice ili imuniteta nadležna država članica izvršiteljica, tijelo izvršitelj zahtijeva od nje da odmah iskoristi svoju ovlast. Ako je za ukidanje povlastice ili imuniteta nadležno tijelo druge države ili međunarodna organizacija, zahtjev za izvršavanje njihovih ovlasti mora zatražiti tijelo izdavatelj.

Članak 11.

Rokovi za priznavanje ili izvršenje

1.        Odluka o priznavanju ili izvršenju donosi se, a istražna mjera provodi jednako brzo te im se daje jednaka prednost kao i u sličnim domaćim predmetima te, u svakom slučaju, poštujući rokove iz ovog članka.

2.        Kada tijelo izdavatelj u EIN-u navede da je zbog rokova postupaka, težine kaznenog djela ili drugih posebno hitnih okolnosti nužan kraći rok od roka predviđenog u ovom članku ili ako tijelo izdavatelj u EIN-u navede da se neka istražna mjera mora provesti na točno određen datum, tijelo izvršitelj u najvećoj mogućoj mjeri vodi računa o tom zahtjevu.

3.        Odluka o priznavanju ili izvršenju donosi se što prije i, ne dovodeći u pitanje stavak 5., najkasnije 30 dana po primitku EIN-a od strane nadležnog tijela izvršitelja.

4.        Ako ne postoje razlozi za odgodu na temelju članka 14. ili ako se dokazi navedeni u istražnoj mjeri obuhvaćenoj EIN-om već ne nalaze u posjedu države izvršiteljice, tijelo izvršitelj provodi istražnu mjeru bez odlaganja i, ne dovodeći u pitanje stavak 5., najkasnije 90 dana nakon donošenja odluke iz stavka 3.

5.        Kada se u određenom slučaju nadležno tijelo izvršitelj ne može držati roka iz stavka 3. ili određenog datuma iz stavka 2. o tome odmah obavješćuje nadležno tijelo države izdavateljice na bilo koji način, navodeći razloge za kašnjenje te procijenjeno vrijeme potrebno za donošenje odluke. U tom se slučaju rok utvrđen u stavku 3. može produljiti za najviše 30 dana.

6.        Kada se u određenom slučaju nadležno tijelo izvršitelj ne može držati roka iz stavka 4., o tome odmah obavješćuje nadležno tijelo države izdavateljice na bilo koji način, navodeći razloge za kašnjenje te se savjetuje s tijelom izvršiteljem o prikladnom vremenskom okviru za provođenje mjere.

Članak 12.

Prenošenje dokaza

1.        Tijelo izvršitelj državi izdavateljici bez nepotrebnog odlaganja prosljeđuje dokaze pribavljene ili koji su već u posjedu nadležnih tijela države izvršiteljice kao rezultat izvršenja EIN-a. Ako se tako zahtijeva u EIN-u i ako je moguće prema nacionalnom pravu države izvršiteljice, dokazi se odmah prenose nadležnim tijelima države izdavateljice koja pomažu pri izvršenju EIN-a, u skladu s člankom 8. stavkom 3.

1.a      Prijenos dokaza može se privremeno ukinuti do konačne odluke o pravnom sredstvu, osim ako su razlozi navedeni u EIN-u dovoljni da je neposredni prijenos neophodan za pravilno vođenje istraga ili zaštitu individualnih prava. Međutim, prenošenje dokaza obustavlja se ako bi uzrokovalo ozbiljnu i nepopravljivu štete za dotičnu osobu.

2.        Prilikom prenošenja pribavljenih dokaza, tijelo izvršitelj navodi zahtijeva li da ih se vrati državi izvršiteljici čim prestanu biti potrebni državi izdavateljici.

3.        Ako su dotični predmeti, dokumenti ili podaci relevantni za druge postupke, tijelo izvršitelj može, na izričit zahtjev, a nakon savjetovanja s tijelom izdavateljem, privremeno prenijeti dokaze pod uvjetom da se vrate državi izvršiteljici kada više nisu potrebni državi izdavateljici ili u bilo koje drugo vrijeme, odnosno u bilo kojoj drugoj prigodi, prema dogovoru nadležnih tijela.

Članak 13.

Pravna sredstva

1.        Države članice osiguravaju da su pravna sredstva jednaka onima koja su dostupna u sličnom domaćem predmetu, primjenjiva na istražne mjere iz EIN-a.

2.        Materijalnopravni razlozi za izdavanje EIN-a moguće je dovesti u pitanje samo u postupku u državi izdavateljici, ne dovodeći u pitanje jamstva temeljnih prava u državi izvršiteljici.

3.        Ako se time ne bi narušila potreba za osiguravanjem tajnosti istrage, kako je predviđeno u članku 18. stavku 1., tijela izdavatelji i tijela izvršitelji poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo dostavljanje informacija o mogućnostima traženja pravnih sredstava na temelju nacionalnog prava kada ona postanu primjenjiva te pravovremeno, kako bi se omogućilo njihovo djelotvorno korištenje.

4.        Države članice osiguravaju da su vremenska ograničenja za traženje pravnog sredstva za predmetne stranke ista kao vremenska ograničenja predviđena u sličnim domaćim stvarima te da se primjenjuju na način kojim se jamči mogućnost djelotvorne primjene navedenih pravnih sredstava.

5.        Nadležno tijelo izdavatelj i nadležno tijelo izvršitelj uzajamno se obavješćuju o pravnim sredstvima koja se traže protiv izdavanja ili priznanja ili izvršenja EIN-a.

6.        Pravno osporavanje ne odlaže izvršenje istražnih mjera, osim ako tako nije riješeno u sličnim domaćim predmetima.

7.        Uspješno osporavanje priznanja ili izvršenja EIN-a država izdavateljica uzima u obzir u skladu sa svojim nacionalnim pravom. Ne dovodeći u pitanje nacionalna postupovna pravila, države članice osiguravaju da se u kaznenim postupcima u državi izdavateljici, pri procjeni dokaza pribavljenih putem EIN-a, poštuju prava obrane i pravičnost postupka.

Članak 14.

Razlozi za odgodu priznanja ili izvršenja

1.        Priznanje ili izvršenje EIN-a može se odgoditi u državi izvršiteljici:

a)        ako bi njegovo izvršenje moglo dovesti u pitanje kaznenu istragu ili progon koji su u tijeku, tako dugo dok to država izvršiteljica smatra razumnim; ▌

b)        ako se dotični predmeti, dokumenti ili podaci već koriste u drugim postupcima, sve dok su potrebni u tu svrhu;

2.        Čim razlozi za odgodu prestanu postojati, tijelo izvršitelj bez odlaganja poduzima potrebne mjere za izvršenje EIN-a i o tome obavješćuje tijelo izdavatelja bilo kojim sredstvom koje omogućava pisani zapis.

Članak 15.

Obveza obavješćivanja

1.        Nadležno tijelo države izvršiteljice koje zaprima EIN bez odlaganja, a svakako u roku od tjedan dana od primitka EIN-a potvrđuje primitak ispunjavanjem i slanjem obrasca predviđenog u Prilogu B. Kada je središnje tijelo imenovano u skladu s člankom 6. stavkom 2., ta se obveza primjenjuje i na središnje tijelo i na tijelo izvršitelja koje zaprima EIN preko središnjeg tijela. U slučajevima iz članka 6. stavka 5. ta se obveza primjenjuje i na nadležno tijelo koje je prvo zaprimilo EIN i na tijelo izvršitelja, kojemu se EIN na kraju prosljeđuje.

2.        Ne dovodeći u pitanje članak 9. stavke 2. i 3., tijelo izvršitelj obavješćuje tijelo izdavatelja:

(a)       odmah, putem bilo kojeg sredstva:

i.         ako tijelo izvršitelj ne može donijeti odluku o priznanju ili izvršenju zbog toga što je obrazac iz Priloga nepotpun ili očito netočan;

ii.        ako tijelo izvršitelj tijekom izvršenja EIN-a bez daljnjih ispitivanja dođe do spoznaje da bi bilo prikladno poduzeti istražne mjere koje nisu prvobitno predviđene ili ih se nije moglo navesti prilikom izdavanja EIN-a, kako bi tijelo izdavatelj moglo poduzeti daljnje mjere u konkretnom slučaju;

iii.        ako tijelo izvršitelj ustanovi da u određenom slučaju ne može poštovati formalnosti i upute za postupanje koje je izričito navelo tijelo izdavatelj u skladu s člankom 8.

Na zahtjev tijela izdavatelja informacije se potvrđuju bez odgode i na bilo koji način koji omogućava pisani zapis;

(b)       bez odgode i na bilo koji način koji omogućava pisani zapis:

(i)        o svakoj odluci donesenoj u skladu s člankom 9. ili člankom 10. ▌;

ii.        o odgodi izvršenja ili priznavanja EIN-a, o razlozima za odgodu i, po mogućnosti, o predviđenom trajanju odgode.

Članak 16.

Kaznena odgovornost službenika

Službenici iz države izdavateljice smatraju se službenicima države izvršiteljice u odnosu na kaznena djela koja su počinjena protiv njih ili koja su oni počinili, kada se nalaze na području države izvršiteljice u okviru primjene ove Direktive.

Članak 17.

Građanskopravna odgovornost službenika

1.        Ako se, u okviru primjene ove Direktive, službenici države članice nalaze na državnom području druge države članice, prva država članica odgovorna je za svu štetu koju službenici prouzroče tijekom svojeg djelovanja, u skladu sa zakonom države članice na čijem državnom području djeluju.

2.        Država članica na čijem je području počinjena šteta iz stavka 1. navedenu štetu nadoknađuje pod uvjetima primjenjivima na štetu koju počine njezini službenici.

3.        Država članica čiji su službenici prouzročili štetu bilo kojoj osobi na državnom području druge države članice vraća ▌ u cijelosti sve iznose potonjoj koja je te iznose isplatila žrtvama ili njihovim pravnim slijednicima.

4.        Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svojih prava prema trećim stranama i uz iznimku stavka 3., svaka država članica suzdržava se u slučaju predviđenom u stavku 1. od zahtjeva za naknadu štete koju je pretrpjela od druge države članice.

Članak 18.

Povjerljivost

1.        Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da tijela izdavatelji i tijela izvršitelji vode računa o povjerljivosti istrage pri izvršavanju EIN-a.

2.        U skladu sa svojim nacionalnim pravom, tijelo izvršitelj jamči povjerljivost činjenica i sadržaja EIN-a, osim u mjeri potrebnoj za izvršenje istražne mjere. Ako tijelo izvršitelj ne može ispuniti zahtjev povjerljivosti, o tome bez odlaganja obavješćuje tijelo izdavatelja.

3.        Tijelo izdavatelj, u skladu s nacionalnim pravom i ako tijelo izvršitelj ne navodi drukčije, dužno je držati u tajnosti sve dokaze i podatke primljene od tijela izvršitelja , osim u mjeri u kojoj je otkrivanje potrebno za istrage ili postupke opisane u EIN-u.

4.        Svaka država članica poduzima potrebnu mjeru kako bi osigurala da banke svojem klijentu ili trećoj osobi ne otkriju da su informacije proslijeđene državi izdavateljici u skladu s člancima 23., 24. i 25. ili da se provodi istraga.

Članak 18.a

Zaštita osobnih podataka

Pri provedbi ove Direktive, države članice osiguravaju zaštitu osobnih podataka i obradu podataka samo u skladu s odredbama utvrđenima u Okvirnoj odluci Vijeća 2008/977/PUP od 27. studenog 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima i načelima Konvencije Vijeća Europe od 28. siječnja 1981. o zaštiti pojedinaca vezanoj uz automatsku obradu osobnih podataka te njezinim Dodatnim protokolom.

Pristup takvim podacima je ograničen, ne dovodeći u pitanje prava osobe čiji se podaci obrađuju. Samo ovlaštene osobe mogu pristupiti takvim podacima.

Članak 18.b

Troškovi

1.        Osim ako nije predviđeno drukčije u Direktivi, svi troškovi nastali na državnom području države izvršiteljice povezani s izvršenjem ili EIN-om snosi država izvršiteljica.

2.        Ako izvršno tijelo smatra da troškovi izvršenja EIN-a mogu postati iznimno visoki, može se savjetovati s tijelom izdavateljem o tome mogu li se i na koji način troškovi dijeliti ili može li se EIN preinačiti. Tijelo izvršitelj dužno je prethodno obavijestiti tijelo izdavatelja o detaljnim specifikacijama dijela troškova koji se smatra iznimno visokim.

3.        U iznimnim situacijama kada se savjetovanjem ne može postići suglasnost, tijelo izdavatelj može donijeti odluku o povlačenju djelomično ili u potpunosti EIN-a, ili, ako odluči zadržati EIN, snosi dio troškova koji se smatraju iznimno visokima.

POGLAVLJE IV.

POSEBNE odredbe za

određene istražne mjere

Članak 19.

Privremeni premještaj u državu izdavateljicu

osoba kojima je oduzeta sloboda u svrhu provođenja istražne mjere

1.        EIN se može izdati za privremeni premještaj osobe kojoj je oduzeta sloboda u državi izvršiteljici radi provođenja istražne mjere s ciljem prikupljanja dokaza zbog koje se zahtijeva prisutnost te osobe na državnom području države izdavateljice, pod uvjetom da se osoba mora vratiti u roku koji je odredila država izvršiteljica.

2.        Osim razloga za nepriznavanje ili neizvršenje iz članka 10., izvršenje EIN-a također je moguće odbiti ako:

(a)    osoba kojoj je oduzeta sloboda nije suglasna; ili

(b)    premještaj može rezultirati produžetkom zadržavanja.

2.a.     Ne dovodeći u pitanje stavak 2. točku (a), kada država izvršiteljica smatra da je potrebno, s obzirom na dob ili tjelesno ili mentalno stanje osobe, mogućnost očitovanja o privremenom premještaju daje se pravnom zastupniku osobe kojoj je oduzeta sloboda.

3.        U slučaju iz okvira stavka 1., tranzit osobe kojoj je oduzeta sloboda kroz državno područje treće države članice odobrava se na zahtjev, kojem se prilažu svi potrebni dokumenti.

4.        Praktični aranžmani oko privremenog premještaja osobe, uključujući pojedinosti uvjeta oduzimanja slobode u državi izdavateljici i datume do kojih se osoba ▌mora premjestiti s državnog područja i vratiti na državno područje države izvršiteljice, usuglašava se među dotičnim državama članicama, uz osiguravanje da su tjelesno i mentalno stanje osobe, kao i razinu sigurnosti koja se zahtijeva u državi izdavateljici, uzeti u obzir.

5.        Premještenoj osobi i dalje je oduzeta sloboda na državnom području države izdavateljice i, po potrebi, na području države članice kroz koju se zahtijeva tranzit za djela ili presude zbog kojih je osobi oduzeta sloboda u državi izvršiteljici, osim ako država članica izvršiteljica ne podnese zahtjev za puštanje osobe na slobodu.

6.        Trajanje oduzimanja slobode na državnom području države članice izdavateljice oduzima se od razdoblja zadržavanja koje je dotičnoj osobi određeno ili koje će joj biti određeno na državnom području države članice izvršiteljice.

7.        Ne dovodeći u pitanje stavak 5., premještenu osobu ne smije se kazneno goniti niti zadržavati niti joj se na bilo koji drugi način ne smije ograničiti osobna sloboda u državi izdavateljici na temelju počinjenih djela ili presuda izrečenih prije njezina napuštanja državnog područja države izvršiteljice koji nisu navedeni u EIN-u.

8.        Imunitet predviđen u stavku 7. prestaje kada osoba koju se premješta ostane na predmetnom državnom području premda je imala mogućnost odlaska u roku od petnaest uzastopnih dana od dana od kojega tijela izdavatelji više ne zahtijevaju njezinu nazočnost, ili se vrati nakon što je napustila navedeno državno područje.

9.        Troškovi nastali od primjene ovog članka snose se u skladu s člankom 18.b, osim troškova nastalih od premještaja osobe u državu izdavateljicu i iz države izdavateljice, koje snosi ta država.

Članak 20.

Privremeni premještaj u državu izdavateljicu osoba

kojima je oduzeta sloboda u svrhu provođenja istražne mjere

1.        EIN se može izdati za privremeni premještaj osobe kojoj je oduzeta sloboda u državi izdavateljici radi provedbe istražne mjere s ciljem prikupljanja dokaza, radi čega se zahtijeva nazočnost te osobe na državnom području države izvršiteljice.

5.        Članak 19. stavak 2. lit a i stavci od 2.a do 8. primjenjuju se mutatis mutandis na privremeni premještaj iz okvira ovog članka.

6.        Troškovi nastali od primjene ovog članka snose se u skladu s člankom 18.b, osim troškova nastalih od premještaja osobe u državu i iz države izvršiteljice, koje snosi država izdavateljica.

Članak 21.Saslušanje putem video konferencije ili

druge vrste audiovizualnog prijenosa

1.          Ako se osoba nalazi na državnom području države izvršiteljice i mora se saslušati kao svjedok ili stručnjak od strane nadležnih tijela države izdavateljice, tijelo izdavatelj može ▌ izdati EIN kako bi saslušao svjedoka ili stručnjaka putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa, kako je predviđeno u stavcima od 6. do 9.

1.a        EIN se također može izdati u svrhu saslušanja osumnjičene ili optužene osobe putem videokonferencijske veze ili druge vrste audiovizualnog prijenosa. Osim razloga za nepriznavanje ili neizvršenje iz članka 10., izvršenje EIN-a također je moguće odbiti:

a)     ako osumnjičena ili optužena osoba nije suglasna; ili

b)     ako bi izvršenje takve mjere u određenom slučaju bilo u suprotnosti s temeljnim načelima prava države izvršiteljice.

1.b      Praktične pojedinosti u vezi sa saslušanjem dogovaraju tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj. Prilikom dogovaranja tih pojedinosti, tijelo izvršitelj obvezuje se da će:

(a)       obavijestiti dotičnog svjedoka ili stručnjaka o vremenu i mjestu saslušanja ili;

(b)       uputiti poziv osumnjičenoj ili optuženoj osobi za dolazak na saslušanje u skladu s obrascima utvrđenima zakonom i obavijestiti ga o pravima koja mu pripadaju prema pravu države izdavateljice, u vremenskom roku koji mu omogućuje djelotvorno korištenje prava na obranu;

(c)       osigurati identifikaciju osobe koju treba saslušati.

3.        Ako u okolnostima određenog slučaja tijelo izvršitelj nema pristup tehničkim sredstvima za održavanje videokonferencije, ta joj sredstva može osigurati država ▌izdavateljica na temelju uzajamnog sporazuma.

6.        U slučaju saslušanja putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa, primjenjuju se sljedeća pravila:

(a)       nadležno tijelo države izvršiteljice nazočno je tijekom saslušanja, a po potrebi mu pomaže tumač, te je također odgovorno za identifikaciju osobe koja treba biti saslušana i poštovanje temeljnih pravnih načela države ▌ izvršiteljice. Ako tijelo izvršitelj smatra da se tijekom saslušanja krše temeljna pravna načela države ▌ izvršiteljice, tijelo izvršitelj odmah poduzima mjere potrebne za osiguravanje nastavka saslušanja u skladu s navedenim načelima;

(b)       mjere za zaštitu osobe koja treba biti saslušana dogovaraju, po potrebi, nadležna tijela države izdavateljice i države izvršiteljice;

(c)       saslušanje izravno provodi nadležno tijelo države izdavateljice ili se ono odvija pod njegovim vodstvom, u skladu s njezinim zakonima;

d)        na zahtjev države izdavateljice ili osobe koja će se saslušati, država izvršiteljica, prema potrebi, osigurava osobi koja će se saslušati pomoć tumača;

e)        osumnjičene ili optužene osobe obavješćuju se prije saslušanja o postupovnim pravima koja im pripadaju, uključujući pravo da ne svjedoče, u skladu s pravom države izvršiteljice i države izdavateljice. Svjedoci i stručnjaci mogu zahtijevati pravo da ne svjedoče koje im pripada prema pravu države izvršiteljice ili države izdavateljice te ih se o navedenome pravu obavješćuje prije saslušanja.

7.        Ne dovodeći u pitanje niti jednu mjeru dogovorenu za zaštitu osoba, tijelo izvršitelj po zaključenju saslušanja sastavlja zapisnik u kojem navodi datum i mjesto saslušanja, identitet osobe koja je saslušana, identitet i dužnosti svih ostalih osoba koje su u državi ▌izvršiteljici sudjelovale u saslušanju, sve prisege i tehničke uvjete u kojima je saslušanje održano. Navedeni dokument tijelo izvršitelj šalje tijelu izdavatelju.

9.        Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da u slučaju kada se osoba saslušava unutar njezina državnog područja u skladu s ovim člankom, a odbija svjedočiti premda je na to obvezna ili ne da ▌ istinit iskaz, nacionalno pravo države članice primjenjuje se na isti način kao da se saslušanje održava u skladu s nacionalnim postupkom.

Članak 22.

Saslušanje putem telefonske konferencije

1.        Ako se osoba nalazi na državnom području jedne države članice ▌ i moraju je saslušati, kao svjedoka ili stručnjaka, nadležna tijela druge države članice, tijelo izdavatelj potonje države članice može, kada nije primjereno ili moguće da se osoba koju treba saslušati osobno pojavi na njegovu državnom području te nakon ispitivanja ostalih primjerenih sredstava, izdati EIN za saslušanje svjedoka ili stručnjaka putem telefonske konferencije ▌ kako je predviđeno u stavku 4.

4.        ▌Ako nije drukčije dogovoreno, odredbe članka 21. stavaka 1.b, 6., 7. i 9. primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 23.

Podaci o bankovnim i drugim financijskim računima

1.        EIN se može izdati kako bi se utvrdilo posjeduje li ili nadzire fizička ili pravna osoba koja je pod kaznenom istragom jedan ili više računa bilo koje vrste u bilo kojoj banci koja se nalazi na državnom području države izvršiteljice i, ako posjeduje ili nadzire, kako bi se pribavile sve pojedinosti o utvrđenim računima.

2.        Pod uvjetima određenima u ovom članku, svaka je država članica dužna poduzeti mjere potrebne kako bi mogla dostaviti podatke iz stavka 1.

3.        U podatke iz stavka 1. uvrštavaju se i računi po kojima osoba u postupku ima punomoć, ako se ti podaci zahtijevaju u EIN-u ▌.

4.        Obveza određena u ovom članku primjenjuje se samo ako dotičnim informacijama raspolaže banka koja vodi račun.

6.        Tijelo izdavatelj navodi u EIN-u ▌ zašto smatra da bi zatraženi podaci mogli biti od iznimne važnosti za kazneni postupak te na temelju čega pretpostavlja da banke države izvršiteljice ▌ posjeduju račun i, u mjeri u kojoj je moguće, koje bi banke mogle biti uključene ▌. Tijelo izdavatelj također u EIN uvrštava sve dostupne podatke koji mogu olakšati njegovo izvršenje ▌.

7.        EIN se također može izdati kako bi se utvrdilo posjeduje li fizička ili pravna osoba koja je u kaznenom postupku jedan ili više računa u bilo kojoj nebankarskoj financijskoj instituciji na državnom području države izvršiteljice. Stavci od 3. do 6. primjenjuju se mutatis mutandis. U tom slučaju i uz temelj za nepriznavanje i neizvršenje iz članka 10., izvršenje EIN-a također se može odbiti ako se izvršenje mjere ne bi odobrilo u sličnom domaćem predmetu.

Članak 24.

Podaci o bankovnom i drugom financijskom poslovanju

1.        EIN se može izdati kako bi se pribavili podaci o određenim bankovnim računima i bankovnom poslovanju izvršenom tijekom određenog razdoblja preko jednog ili više računa navedenih u EIN-u, uključujući pojedinosti o računu pošiljatelja ili primatelja.

2.        Pod uvjetima određenima u ovom članku, svaka je država članica dužna poduzeti mjere potrebne kako bi mogla dostaviti podatke iz stavka 1.

3.        Obveza određena u ovom članku primjenjuje se samo ako su navedeni podaci u posjedu banke koja vodi račun.

4.        Tijelo izdavatelj u EIN-u ▌navodi zašto smatra da su zatraženi podaci od važnosti za kazneni postupak.

5.        EIN se također može izdati za podatke predviđene u stavku 1. vezane uz financijsko poslovanje koje provode nebankarske financijske institucije. Stavci od 3. do 4. primjenjuju se mutatis mutandis. U tom slučaju i uz temelj za nepriznavanje i neizvršenje iz članka 10., izvršenje EIN-a također se može odbiti ako se izvršenje mjere ne bi odobrilo u sličnom domaćem predmetu.

Članak 25.

Nadzor bankovnih transakcija

Članak 26.

Kontrolirane isporuke

Članak 27.

Istražne mjere koje znače prikupljanje dokaza u stvarnom vremenu,

neprekidno i tijekom određenog vremenskog razdoblja

1.        Kada se EIN izda u svrhu izvršenja mjere ▌ koja znači prikupljanje dokaza u stvarnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog vremenskog razdoblja, kao što je:

(a)       praćenje bankovnog ili drugog financijskog poslovanja koje se provodi preko jednog ili više određenih računa;

(b)       nadzirana isporuka na državnom teritoriju države izvršiteljice;

           njegovo se izvršenje ▌može odbiti, uz temelj za nepriznavanje i neizvršenje iz članka 10., ako se izvršenje predmetne mjere ne bi odobrilo u sličnom domaćem predmetu.

1.a      Praktične aranžmane vezane uz mjeru iz stavka 1. točke (b) te za sve slučajeve kada je potrebno dogovaraju se među dotičnim državama članicama.

1.b      Tijelo izdavatelj u EIN-u navodi zašto smatra da su zatraženi podaci od važnosti za kazneni postupak.

4.        Nadležna tijela države izvršiteljice imaju pravo djelovanja, upravljanja i nadzora nad aktivnostima iz stavka 1. povezanih s izvršenjem EIN-a.

Članak 27.a

Tajne istrage

1.        EIN se može izdati u svrhu zahtijeva države izvršiteljice za pomoć državi izdavateljici pri provedbi istražnih radnji za kazneno djelo od strane službenika koji djeluju pod tajnim ili lažnim identitetom (tajne istrage).

2.        Tijelo izdavatelj dužno je u EIN-u navesti razlog zbog kojeg smatra da bi upravo ova mjera mogla biti važna za kazneni postupak. Odluku o priznavanju i izvršenju EIN-a izdanog na temelju razloga određenih u ovom članku u svakom pojedinačnom slučaju donose nadležna tijela države izvršiteljice, vodeći računa o svojem nacionalnom pravu i postupcima.

3.        Izvršenje EIN-a iz stavka 1. može se odbiti, uz temelje za nepriznavanje i neizvršenje iz članka 10., ako izvršenje predmetne mjere ne bi bilo odobreno u sličnom domaćem predmetu ili ako nije bilo moguće postići sporazum o aranžmanima za tajne istrage, kako je određeno u stavku 4.

4.        Tajne istrage odvijaju se u skladu s nacionalnim pravom i postupcima države članice na čijem se državnom teritoriju odvija tajna istraga. Nadležna tijela države izvršiteljice imaju isključivo pravo djelovanja, upravljanja i nadzora nad aktivnostima povezanim s istražnim mjerama iz stavka 1. Trajanje tajne istrage, detaljni uvjeti i pravni status uključenih službenika tijekom tajnih istraga dogovara se među državama članicama, uzimajući u obzir njihova nacionalna prava i postupke.

POGLAVLJE IV. (A)

PRESRETANJE TELEKOMUNIKACIJA

Članak 27.b

Presretanje telekomunikacija

uz tehničku pomoć druge države članice

1.        EIN se može izdati za presretanje telekomunikacija u državi iz koje je potrebna tehnička pomoć.

2.        Kada je više država u mogućnosti pružiti cjelovitu potrebnu tehničku pomoć za isto presretanje telekomunikacija, EIN se upućuje samo jednoj od njih te se prednost uvijek daje državi u kojoj se subjekt nalazi ili će se nalaziti.

3.        EIN iz stavka 1. također mora sadržavati sljedeće:

(a)       podatke u svrhu identifikacije subjekta navedenog presretanja;

(b)       traženo trajanje presretanja; i

(c)       pružanje dostatnih tehničkih podataka, posebno ciljnog identifikatora, kako bi se osiguralo da se EIN može izvršiti.

3.a      Tijelo izdavatelj u EIN-u navodi zašto smatra da je zatražena mjera od važnosti za kazneni postupak.

4.        Osim razloga za odbijanje iz članka 10., izvršenje EIN-a iz stavka 1. također se može odbiti ako navedena mjera ne bi bila odobrena u sličnom domaćem predmetu. Država izvršiteljica može dati svoju suglasnost podložno svim uvjetima koji bi se poštovali u sličnom domaćem predmetu.

5.        EIN iz stavka 1. također može se izvršiti pomoću:

a)        prijenosa telekomunikacija izravno državi izdavateljici; ili

b)        presretanjem, bilježenjem i naknadnim prijenosom ishoda presretanja telekomunikacija državi izdavateljici.

Tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj vrše uzajamna savjetovanja s ciljem postizanja dogovora oko toga je li presretanje izvršeno u skladu sa stavkom 5. točkom (a) ili (b).

6.        Pri izdavanju EIN-a iz stavka 1. ili tijekom presretanja, tijelo izdavatelj može, kada za to ima poseban razlog, također zatražiti prijepis, dešifriranje ili dekodiranje zapisa, podložno suglasnosti tijela izvršitelja.

7.        Troškovi nastali od primjene ovog članka snose se u skladu s člankom 18.b, osim troškova nastalih od prijepisa, dešifriranja i dekodiranja presretanih komunikacija koje snosi država izdavateljica.

Članak 27.d

Obavješćivanje države članice čija tehnička pomoć nije potrebna o mjestu na kojem se subjekt nalazi

1.        Kada nadležno tijelo jedne države članice („država članica koja presreće”) odobri presretanje telekomunikacija u svrhu izvršavanja istražne mjere, a adresa subjekta za komunikaciju navedena u nalogu za presretanje se koristi na državnom području druge države članice („obaviještena država članica”), čija tehnička pomoć nije potrebna za izvršenje presretanja, država članica koja presreće obavješćuje nadležno tijelo obaviještene države članice o presretanju:

a)       prije presretanja, u slučajevima kada nadležno tijelo države članice ima saznanja, pri izdavanju naloga za presretanje, da se subjekt nalazi ili će se nalaziti na državnom području obaviještene države članice;

b)       tijekom presretanja ili nakon izvršenja presretanja, odmah nakon saznanja da se subjekt tijekom presretanja nalazi ili se nalazio na državnom području obaviještene države članice.

2.        Obavješćivanje iz stavka 1. izvršava se pomoću obrasca predviđenog u Prilogu C.

3.        Nadležno tijelo obaviještenih država članica može, u slučaju kada se presretanje ne bi odobrilo u sličnom domaćem predmetu, obavijestiti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 96 sati nakon primitka obavijesti iz stavka 1., nadležno tijelo države koja presreće:

a)       da se presretanje ne može izvršiti ili se ukida; i,

b)       ako je potrebno, da se sav prethodno presretani materijal dok se subjekt nalazio na njezinu državnom području ne može upotrijebiti ili se može upotrijebiti samo pod uvjetima koje određuje nadležno tijelo. Nadležno tijelo obaviještene države dužno je obavijestiti nadležno tijelo države koja presreće o razlozima koji opravdavaju navedene uvjete.

4.        Članak 5. stavak 2. primjenjuje se mutatis mutandis na obavijest iz stavka 2.

POGLAVLJE IV.(B)

PRIVREMENE MJERE

Članak 27.e

Privremene mjere

1.        EIN se može izdati kako bi se poduzele sve mjere s ciljem privremenog sprečavanja uništenja, izmjene, pomicanja, prijenosa ili uklanjanja stavke koja se može upotrijebiti kao dokaz.

2.        Tijelo izvršitelj donosi odluku i dostavlja odluku o privremenoj mjeri što je prije moguće i, kada je moguće, u roku od 24 sata od primitka EIN-a.

3.        Kada se zahtijeva privremena mjera iz stavka 1., tijelo izdavatelj naznačuje u EIN-u prenose li se dokazi državi izdavateljici ili ostaju u državi izvršiteljici. Tijelo izvršitelj dužno je priznati i izvršiti takav EIN i prenijeti dokaze u skladu s postupcima utvrđenima u Direktivi.

4.        Kada je, u skladu sa stavkom 3. EIN-a, EIN popraćen naputkom da dokazi moraju ostati u državi izvršiteljici, tijelo izdavatelj naznačuje datum ukidanja privremene mjere iz stavka 1. ili procijenjeni datum za upućivanje zahtijeva za prijenos dokaza u državu izdavateljicu.

5.        Nakon savjetovanja s tijelom izdavateljem, tijelo izvršitelj može, u skladu sa svojim nacionalnim pravom i praksom, utvrditi primjerene uvjete s obzirom na okolnosti slučaja, kako bi se ograničilo razdoblje tijekom kojega će se zadržati privremena mjera iz stavka 1. Ako, u skladu s navedenim uvjetima, tijelo izvršitelj predvidi ukidanje privremene mjere, obavješćuje tijelo izdavatelja, kojemu se mora pružiti mogućnost podnošenja primjedbi. Tijelo izdavatelj bez odlaganja obavješćuje tijelo izvršitelja da su mjere iz stavka 1. ukinute.

poglavlje v.

završne odredbe

Članak 28.

Obavijesti

1.        Do .. [7]*.svaka država članica Komisiju obavješćuje o sljedećem:

(a)      tijelu ili tijelima koja su, u skladu s njezinim unutarnjim pravnim poretkom, nadležna u skladu s člankom 2. točkama (a) i (b) ako je ta država članica država izdavateljica ili država izvršiteljica;

(b)     jezicima prihvatljivim za EIN, kako je navedeno u članku 5. stavku 2.;

(c)      informacijama o imenovanom središnjem tijelu ili tijelima, ako država članica želi koristiti mogućnost na temelju članka 6. stavka 2. Te su informacije obvezujuće za tijela države izdavateljice;

e)       Država članica također može dostaviti popis potrebnih dokumenata koje bi zahtijevala na temelju članka 19. stavka 3.

2.        Države članice obavješćuju Komisiju o svim naknadnim promjenama podataka iz stavka 1.

3.        Informacije dobivene na temelju primjene ovog članka Komisija stavlja na raspolaganje svim državama članicama ▌ i Europskoj pravosudnoj mreži (EJN). EJN te informacije čini dostupnima na internetskoj stranici iz članka 9. Odluke Vijeća 2008/976/PUP od 16. prosinca 2008. o Europskoj pravosudnoj mreži.

Članak 29.

Odnosi prema drugim sporazumima i dogovorima

1.        Ne dovodeći u pitanje njihovu primjenu između država članica i trećih zemalja i njihovu privremenu primjenu na temelju članka 30., ova Direktiva, počevši od …,[8]* zamjenjuje odgovarajuće odredbe sljedećih konvencija koje se primjenjuju na odnose između država članica za koje je ova Direktiva obvezujuća:

▌       Europska konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. i njezina dva dodatna protokola od 17. ožujka 1978. i 8. studenog 2001. te bilateralni sporazumi sklopljeni na temelju članka 26. te Konvencije;

▌       Konvencija od 19. lipnja 1990. kojom se provodi Schengenski sporazum od 14. lipnja 1985.;

▌       Konvencija od 29. svibnja 2000. o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima među državama članicama EU-a i protokola od 16. listopada 2001. uz navedenu Konvenciju.

2.        Okvirna odluka 2008/978/PUP zamjenjuje se za sve države članice koje su sudjelovale u donošenju ove Direktive. Odredbe Okvirne odluke 2003/577/PUP zamjenjuju se za sve države članice koje su sudjelovale u donošenju ove Direktive u vezi sa zamrzavanjem dokaza.

3.        Osim ove Direktive, države članice mogu sklopiti ili nastaviti primjenjivati ▌bilateralne ili multilateralne sporazume ili aranžmane s drugim državama članicama nakon ...[9]* samo ako omogućuju daljnje jačanje ciljeva ove Direktive i doprinose pojednostavljenju ili daljnjem olakšavanju postupaka prikupljanja dokaza te pod uvjetom da se poštuje razina mjera zaštite određenih u ovoj Direktivi.

5.        Države članice obavješćuju Komisiju ... [10]* o postojećim aranžmanima iz stavka 3. koje žele nastaviti primjenjivati. Države članice Komisiju također obavješćuju o svim novim sporazumima ili aranžmanima iz stavka 3. u roku od tri mjeseca od njihova potpisivanja▌.

Članak 30.

Prijelazni aranžmani

1.        Zahtjevi za uzajamnu pomoć primljeni do[11] i dalje su uređeni postojećim instrumentima koji se odnose na uzajamnu pomoć u kaznenim stvarima. Odluke za osiguravanje dokaza na temelju Okvirne odluke 2003/577/PUP koje su primljene prije * također su uređene odnosnim instrumentom.

2.        Članak 7. stavak 1. primjenjuje se mutatis mutandis na EIN nakon donošenja odluke o zamrzavanju na temelju Okvirne odluke 2003/577/PUP.

Članak 31.

Prijenos

1.        Države članice poduzimaju mjere potrebne za sukladnost s ▌ovom Direktivom do ....[12].

1.a      Kada države članice donesu ove mjere, prilikom službene objave te mjere sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.        Do ...[13], države članice dostavljaju ▌Komisiji tekst odredaba kojima se u njihovo nacionalno pravo prenose obveze koje im nameće ova Direktiva.

Članak 32.

Izvješće o primjeni

Najkasnije pet godina nakon dana stupanja na snagu ove Direktive, Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Direktive, na temelju kvalitativnih i kvantitativnih podataka, uključujući posebno ocjenu njezina učinka na suradnju u kaznenim stvarima i zaštitu pojedinaca, kao i na provedbu odredbi o presretanju telekomunikacija s obzirom na tehnički napredak. Uz to se izvješće, prema potrebi, prilažu prijedlozi izmjena ove Direktive.

Članak 33.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 34.

Upućivanja

Ova je Direktiva upućena državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u …,

    Za Europski parlament                                             Za Vijeće

    Predsjednik                                                               Predsjednik

___________________

PRILOG A

EUROPSKI ISTRAŽNI NALOG (EIN)

Ovaj EIN izdalo je nadležno ▌tijelo. Tijelo izdavatelj potvrđuje da je izdavanje EIN-a potrebno i proporcionalno u svrhu postupka navedenog u njemu, uzimajući u obzir prava osumnjičene ili optužene osobe te da su zatražene istražne mjere mogle biti naložene pod istim uvjetima u sličnom domaćem predmetu. Zahtijevam provođenje istražne mjere ili mjera navedenih u nastavku, uzimajući u obzir povjerljivost istrage te prijenos dokaza nakon toga pribavljenih izvršenjem EIN-a.

Odjeljak A

Država izdavateljica:.....................................................................................................................

Država izvršiteljica: ....................................................................................................................................

Odjeljak B: žurnost

Navedite postoji li potreba za žurnim postupkom zbog

o prikrivanja ili uništavanja dokaza

o skorog datuma suđenja

o Ostali razlozi

Molimo navesti u nastavku:

Rokovi za izvršenje EIN-a utvrđeni su u Direktivi. Međutim, ako je potreban kraći ili određeni rok, molimo, navesti datum i razlog:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Odjeljak C: istražna(e) mjera(e) koju(e) treba provesti

1.        Opišite traženu pomoć/istražnu(e) mjeru(e) I navedite, ako je primjenjivo, radi li se o jednoj od navedenih istražnih mjera:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

o Pribavljanje informacija ili dokaza koji su već u posjedu tijela izvršitelja

o Pribavljanje informacija sadržanih u bazama podataka policije ili pravosudnih tijela

o Saslušanje

         svjedok

         stručnjak

         osumnjičena ili optužena osoba

         žrtva

         treća strana

o Identifikacija osoba koje imaju pretplatu na određeni telefonski broj ili IP-adresu

o Privremeni premještaj osobe kojoj je oduzeta sloboda u državu izdavateljicu

o Privremeni premještaj osobe kojoj je oduzeta sloboda u državu izvršiteljicu

o Saslušanje putem videokonferencijskog prijenosa ili druge vrste audiovizualnog prijenosa

         svjedok

         stručnjak

         osumnjičena ili optužena osoba

o Saslušanje putem telefonske konferencijske veze

         svjedok

         stručnjak

o Podaci o bankovnim i drugim financijskim računima

o Podaci o bankovnom i drugom financijskom poslovanju

o Istražna mjera koja podrazumijeva prikupljanje dokaza u stvarnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja

         Praćenje bankovnog ili drugog financijskog poslovanja

         Kontrolirane isporuke

         Ostalo

o Tajne istrage

o Presretanje telekomunikacija

o Privremena(e) mjera(e) za sprečavanje uništenja, mijenjanja, pomicanja, prijenosa ili uklanjanja predmeta koji se mogu upotrijebiti kao dokaz.

Odjeljak D: Odnos prema ranijem EIN-u

Ako je primjenjivo, navesti je li ovaj EIN nadopuna ranijem EIN-u. Navedite informacije od važnosti za identifikaciju prethodnog EIN-a (datum izdavanja tog EIN-a, tijelo kojem je EIN proslijeđen i, ako je poznato, datum prosljeđivanja EIN-a te referentne brojeve koje su dali tijelo izdavatelj i tijelo izvršitelj).

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Ako je primjenjivo, navedite također je li EIN već bio upućen nekoj drugoj državi članici u istom predmetu.

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Odjeljak E: identitet dotične osobe

 

1.        Navedite sve podatke, ako su poznati, o identitetu i. fizičke(ih) ili ii. pravne(ih) osobe(a) na koju(e) se odnosi istražna mjera (ako se radi o više osoba, navedite podatke o svakoj osobi):

 

i. U slučaju fizičke(ih) osobe(a)

Prezime:.................................................................................................................................................

Ime(na):.................................................................................................................................................

Druga imena, ako postoje:....................................................................................................................

Pseudonimi, ako postoje:......................................................................................................................

Spol:.......................................................................................................................................................

Državljanstvo:........................................................................................................................................

Identifikacijski broj ili broj socijalnog

osiguranja…………………………………………………………….

Vrsta i broj identifikacijskog(ih) dokumenta(ata) (osobna iskaznica, putovnica), ako je poznato: ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Datum rođenja:.....................................................................................................................................

Mjesto rođenja:......................................................................................................................................

Boravište i/ili poznata adresa; ako adresa nije poznata, navedite posljednju poznatu adresu:………………

................................................................................................................................................................

Jezik(ci) koje osoba razumije:

................................................................................................................................................................

 

ii.        U slučaju pravne(ih) osobe(a)

Naziv:.....................................................................................................................................................

Vrsta pravne osobe:...............................................................................................................................

Skraćeni naziv, uobičajeni naziv ili poslovni naziv, ako postoje:………………………………

................................................................................................................................................................

Registrirano sjedište:............................................................................................................................

Registarski broj:....................................................................................................................................

Adresa pravne osobe:............................................................................................................................

Naziv predstavnika pravne osobe………………………………………………………….….

 

Opišite trenutačnu ulogu dotične osobe u postupku:

   osumnjičena ili optužena osoba

   žrtva

   svjedok

   stručnjak

   treća strana

   ostalo (navedite):……………..………………………………………………………………

 

2. Navedite lokaciju na kojoj se treba provesti istražna mjera, ako se razlikuje od gore navedene adrese: ……………………………………………………………………………………................................

………………………………………………………………………………………………………….

3. Navedite druge podatke koji će biti od pomoći prilikom izvršenja EIN-a, ako postoje:

……………………………………………………………………………………................................

…………………………………………………………………………………....................................

Odjeljak F: vrsta postupka za koji je izdan EIN:

         (a)       u odnosu na kazneni postupak koji pokreće pravosudno tijelo ili koji se može pokrenuti pred tim tijelom nadležnim za kazneno djelo prema nacionalnom pravu države izdavateljice; ili

         b)        postupak koji pokreću upravna tijela za djela koja su kažnjiva prema nacionalnom pravu države izdavateljice jer predstavljaju kršenje zakona i ako odluka može dovesti do postupka pred sudom koji izričito ima nadležnost u kaznenim stvarima; ili

         (c)       postupak koji pokreću pravosudna tijela za djela koja su kažnjiva prema nacionalnom pravu države izdavateljice jer predstavljaju kršenje zakona i ako odluka može dovesti do postupka pred sudom koji ima izričitu nadležnost u kaznenim stvarima.

         (d)       u vezi s postupcima iz točaka (a), (b) i (c) koji se odnose na kaznena djela ili prekršaje za koje se pravnu osobu može pozvati na odgovornost ili je se može kazniti u državi izdavateljici.

Odjeljak G: razlog za izdavanje EIN-a

1.        Sažetak činjenica

Navedite zašto je EIN izdan, uključujući sažetak osnovnih činjenica, opis kaznenih djela za koja je osoba optužena ili kaznenih djela pod istragom, fazu istrage, razloge za bilo koje faktore rizika i sve druge relevantne informacije.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2.        Vrsta i pravna klasifikacija kaznenog(ih) djela zbog kojeg(ih) je izdan EIN i zakonska odredba/kodeks koji se primjenjuje:

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3.        Je li kazneno djelo za koje se izdaje EIN kažnjivo u državi izdavateljici kaznom zatvora ili pritvorom u najduljem trajanju od najmanje tri godine, kako je definirano zakonima države izdavateljice, i uključeno u sljedeći popis kaznenih djela? (označite odgovarajuće polje)

 

□ – sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji,

□ – terorizam,

□ – trgovanje ljudima,

□ – spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija,

□ – nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima,

□ – nedopuštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivima,

□ – korupcija,

□ – prijevara, uključujući i one koje ugrožavaju financijske interese Europskih zajednica u smislu Konvencije od 26. srpnja 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica,

□ – pranje prihoda stečenog kaznenim djelom,

□ – krivotvorenje valute, uključujući euro,

□ – računalni kriminalitet,

□ – kaznena djela protiv okoliša, uključujući i nedopuštenu trgovinu ugroženim životinjskim vrstama te ugroženim biljnim vrstama i sortama,

□ – olakšavanje neovlaštenog ulaska i boravka,

□ – ubojstvo, teška tjelesna ozljeda,

□ – nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom,

□ – otmica, protupravno oduzimanje slobode i uzimanje talaca,

□ – rasizam i ksenofobija,

□ – organizirana ili oružana pljačka,

□ – nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela,

□ – varanje,

□ – reketarenje i iznuda,

□ – krivotvorenje i piratstvo proizvoda,

□ – krivotvorenje administrativnih isprava i trgovina njima,

□ – krivotvorenje sredstava plaćanja,

□ – nedopuštena trgovina hormonskim tvarima i drugim stimulansima rasta,

□ – nedopuštena trgovina nuklearnim ili radioaktivnim materijalima,

□ – trgovina ukradenim vozilima,

□ – silovanje,

□ – podmetanje požara,

□ – kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda,

□ – protupravno oduzimanje zrakoplova ili brodova,

□ – sabotaža.

Odjeljak H: dodatni zahtjevi za određene mjere

Ispunite odjeljke od važnosti za zatraženu(e) istražnu(e) mjeru(e):

Odjeljak H1: premještaj osobe kojoj je oduzeta sloboda

 

(1)       Ako se u svrhu istrage traži privremeni premještaj u državu izdavateljicu osobe kojoj je oduzeta sloboda, navedite je li osoba pristala na navedenu mjeru:

o Da o Ne o Zahtijevam da se zatraži pristanak dotične osobe

 

(2)       Ako se u svrhu istrage traži privremeni premještaj u državu izvršenja osobe kojoj je oduzeta sloboda, navedite je li ta osoba pristala na navedenu mjeru:

o Da o Ne

Odjeljak H2: Videokonferencija ili telefonska konferencija ili druga vrsta audiovizualnog prijenosa

(1)    Ako se traži saslušanje putem videokonferencije ili telefonske konferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa:

 

Navedite naziv tijela koje će obaviti saslušanje (podaci za kontakt/jezik):……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Navedite zašto tražite navedenu mjeru:……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...

   (a)          saslušanje putem videokonferencije ili druge vrste audiovizualnog prijenosa:

   osumnjičena ili optužena osoba dala je svoj pristanak

 

  (b)           saslušanje putem telefonske konferencije

 

Odjeljak H3: privremene mjere

Ako se traži privremena mjera za sprečavanje uništenja, mijenjanja, pomicanja, prijenosa ili uklanjanja predmeta koji se može upotrijebiti kao dokaz, navedite sljedeće:

    hoće li se predmet prenijeti u državu izdavateljicu

    hoće li predmet ostati u državi izvršiteljici; navedite procijenjeni datum:

za ukidanje privremene mjere:…………………………………………….

za podnošenje naknadnog zahtjeva u vezi s predmetom………………..……….

Odjeljak H4: bankovni podaci

 

(1)       Ako se traže podaci o bankovnim ili drugim financijskim računima koje osoba posjeduje ili nadzire, za svaki navedite zašto mjeru smatrate važnom za kazneni postupak i na temelju čega pretpostavljate da banke u

državi izvršiteljici posjeduju račun:

 

 podaci o bankovnim računima koje osoba posjeduje ili po kojima ima punomoć.

 

 podaci o drugim financijskim računima koje osoba posjeduje ili po kojima ima punomoć

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

(2)       Ako se traže podaci o bankovnom ili drugom financijskom poslovanju,

navedite, za svaki, zašto mjeru smatrate važnom za kazneni

postupak:

 

 

         podaci o bankovnom poslovanju

         podaci o drugom financijskom poslovanju

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Navedite relevantno razdoblje i povezane račune

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(prethodni odjeljak H5 sada je prebačen u odjeljak H6)

Odjeljak H5: istražne mjere koje podrazumijevaju prikupljanje dokaza u stvarnom vremenu, neprekidno i tijekom određenog razdoblja

 

Ako se traži takva istražna mjera, navedite zašto zatražene informacije smatrate važnima za kazneni postupak

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(prethodni odjeljak H6 sada je prebačen u odjeljak H7)

Odjeljak H6: tajne istrage

 

Ako se traži tajna istraga, navedite zašto smatrate da bi ta mjera mogla biti važna za kazneni postupak

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(prethodni odjeljak H7 sada je prebačen u odjeljak H5)

Odjeljak H7: Presretanje telekomunikacija

 

(1)       Ako se traži presretanje telekomunikacija, navedite zašto tu mjeru smatrate

važnom za kazneni postupak

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(2)       Navedite sljedeće podatke:

(a)       podatke u svrhu identifikacije subjekta navedenog presretanja:

................................................................................................................................................................

(b)       traženo trajanje presretanja:

................................................................................................................................................................

(c)       tehničke podatke (posebno ciljnog identifikatora – kao što su mobilni telefon, fiksni telefon, adresa e-pošte, internetska veza), radi osiguravanja izvršenja EIN-a:

................................................................................................................................................................

(3)       Navedite svoje opredjeljenje u smislu metode izvršenja

o neposredni prijenos

o bilježenje i naknadni prijenos

 

Navedite tražite li također prijepis, dekodiranje ili dešifriranje materijala koji se presreće*:

................................................................................................................................................................

*  Imajte na umu da troškove svih prijepisa, dekodiranja ili dešifriranja mora podmiriti država izdavateljica.

 

Odjeljak I: formalnosti i postupci koji se zahtijevaju pri izvršenju

 

1.        Označite i ispunite, ako je primjenjivo

o       Traži se da se tijelo izvršitelj pridržava sljedećih formalnosti i

postupaka(…):......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

2.        Označite i ispunite, ako je primjenjivo

o       Traži se da jedan ili više službenika države izdavateljice pomaže

nadležnim tijelima države izvršenja pri izvršenju EIN-a.

 

Podaci za kontakt službenika:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Jezici koji se mogu koristiti u komunikaciji:..................................................................................

Odjeljak J: pravna sredstva

 

1.        Navedite je li već zatraženo pravno sredstvo protiv izdavanja EIN-a i, ako je zatraženo, navedite pojedinosti (opis pravnog sredstva, uključujući potrebne korake i rokove):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

2.        Tijelo u državi izdavateljici koje može pružiti više informacija o postupcima za traženje pravnih sredstava u državi izdavateljici i o dostupnosti pravne pomoći te tumačenja i prevođenja:

Naziv: ....................................................................................................................................................

Osoba za kontakt (ako postoji): ..............................................................................................................

Adresa: ................................................................................................................................................

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada) ...............................................................................................

Telefaks: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada) ...............................................................................................

E-pošta: ..................................................................................................................................................

 

Odjeljak K: podaci o tijelu koje je izdalo EIN

Označite vrstu tijela koje je izdalo EIN:

 

           pravosudno tijelo

           *sva druga nadležna tijela, kako je definirano zakonom države izdavanja

             *Također ispunite odjeljak (L)

 

Naziv tijela:

................................................................................................................................................................

Ime predstavnika/kontaktna točka:

................................................................................................................................................................

Br. spisa:.................................................................................................................................................

Adresa: ................................................................................................................................................

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada)………………………………………………………………

Telefaks: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada)………………………………………...…………………….

E-pošta:.....................................................................................................................................................

Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom izdavateljem:

................................................................................................................................................................

 

 

Ako se razlikuju od navedenih, podaci za kontakt osobe ili osoba ako su potrebne dodatne informacije ili za poduzimanje praktičnih mjera za prijenos dokaza:

 

Ime / funkcija / organizacija:...............................................................................................................

Adresa:..................................................................................................................................................

E-pošta / tel. br. za kontakt:.................................................................................................................

Potpis tijela izdavatelja i/ili njegova predstavnika kao ovjera

točnosti i ispravnosti sadržaja EIN-a:

 

Naziv:

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):

Datum:          

Službeni pečat (ako postoji):

 

 

Odjeljak L: podaci o pravosudnom tijelu koje je ovjerilo EIN

 

Navedite vrstu pravosudnog tijela koje je ovjerilo ovaj EIN:

           □         (a) sudac ili sud

           □         (b) istražni sudac

           □         (c) javni tužitelj

 

Službeni naziv tijela ovjerovitelja:

................................................................................................................................................................

Ime njegova predstavnika:

................................................................................................................................................................

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):

................................................................................................................................................................

Br. spisa:…………………….…………………………………………………………………………..

Adresa: ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada) ...............................................................................................

Telefaks: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada)...............................................................................................

E-pošta:....................................................................................................................................................

Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom ovjeroviteljem:

................................................................................................................................................................

 

Navedite bi li glavna kontaktna točka za tijelo izvršitelj trebala biti:

□ tijelo izdavatelj

□ tijelo ovjerovitelj

 

Potpis i podaci o tijelu ovjerovitelju

Naziv:

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):

Datum:

Službeni pečat (ako postoji):

 

_______________

PRILOG B

POTVRDA PRIMITKA EIN-a

Ovaj obrazac ispunjava tijelo države izvršenja koje je primilo EIN naveden u nastavku.

(A)      PREDMETNI EIN

▌Tijelo koje je izdalo EIN:

...............................................................................................................................................................

Broj spisa:

...............................................................................................................................................................

Datum izdavanja:

...............................................................................................................................................................

Datum primitka:

...............................................................................................................................................................

(B)      TIJELO KOJE JE PRIMILO EIN([14])

Službeni naziv nadležnog tijela:

...............................................................................................................................................................

Ime njegova predstavnika:

...............................................................................................................................................................

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):

...............................................................................................................................................................

Adresa:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada)

...............................................................................................................................................................

Telefaks: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada)

...............................................................................................................................................................

E-pošta:

...............................................................................................................................................................

Broj spisa:

...............................................................................................................................................................

Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom:

...............................................................................................................................................................

(C)      (PREMA POTREBI) NADLEŽNO TIJELO KOJEM JE TIJELO POD (B) PROSLIJEDILO EIN

Službeni naziv tijela:

...............................................................................................................................................................

Ime njegova predstavnika:

...............................................................................................................................................................

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):

...............................................................................................................................................................

Adresa:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada)

...............................................................................................................................................................

Telefaks: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada)

...............................................................................................................................................................

E-pošta:

...............................................................................................................................................................

Datum prosljeđivanja:

...............................................................................................................................................................

Broj spisa:

...............................................................................................................................................................

Jezik(ci) koji se može(gu) koristiti u komunikaciji:.....................................................................................

 

(D)      SVE DRUGE INFORMACIJE KOJE MOGU BITI OD VAŽNOSTI TIJELU IZDAVATELJU:

 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

(E)      POTPIS I DATUM

Potpis:

Datum:..................................................................................................................................................

Službeni pečat (ako postoji):

 

 

 

PRILOG C

Obavješćivanje

Ovaj obrazac služi za obavješćivanje države članice o presretanju telekomunikacija koje će se izvršiti ili koje je izvršeno na njezinu državnom području bez njezine tehničke pomoći. Ovime obavješćujem ………...........................……. (država članica koju se obavješćuje) o presretanju.

(A) [15]    NADLEŽNO TIJELO

Službeni naziv nadležnog tijela države članice koja presreće:

................................................................................................................................................................

Ime njegova predstavnika:

................................................................................................................................................................

Dužnost koju obavlja (funkcija/rang):

................................................................................................................................................................

Adresa:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Tel.: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada)

................................................................................................................................................................

Telefaks: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada)

................................................................................................................................................................

E-pošta:

................................................................................................................................................................

Broj spisa

................................................................................................................................................................

Datum izdavanja:

................................................................................................................................................................

Jezici na kojima je moguće komunicirati s tijelom:

................................................................................................................................................................

(B)      INFORMACIJE O PRESRETANJU

I.         Informacije o trenutačnom stanju: ovo obavješćivanje odvija se (označite)

 

 prije presretanja

 tijekom presretanja

 nakon presretanja

 

II.       (Predviđeno) trajanje presretanja (ako je poznato tijelu izdavatelju):

……………………………………, počevši od …………………………………………...

 

III.      Cilj presretanja: (telefonski broj, IP-broj ili e-pošta)

…………………………………………………………………………………………….………..

 

IV.      Identitet osoba

Podaci o identitetu i. fizičke(ih) ili ii. pravne(ih) osobe(a) protiv koje(ih) se vodi ili bi se mogao voditi postupak:

 

i.      U slučaju fizičke(ih) osobe(a)

Prezime:...........................................................................................................................

Ime(na):............................................................................................................................

Druga imena, ako postoje:..............................................................................................

Pseudonimi, ako postoje:................................................................................................

Spol:.................................................................................................................................

Državljanstvo:..................................................................................................................

Identifikacijski broj ili broj socijalnog

osiguranja…………………………………………………………….

Datum rođenja:................................................................................................................

Mjesto rođenja:................................................................................................................

Boravište i/ili poznata adresa; ako adresa nije poznata, navedite posljednju poznatu adresu:

..........................................................................................................................................

Jezik(ci) koje osoba razumije:

..........................................................................................................................................

ii.     U slučaju pravne(ih) osobe(a)

Naziv:...............................................................................................................................

Vrsta pravne osobe:.........................................................................................................

Skraćeni naziv, uobičajeni naziv ili poslovni naziv, ako postoje:

..........................................................................................................................................

Registrirano sjedište:.......................................................................................................

Registarski broj:..............................................................................................................

Adresa pravne osobe …………………………………………………………..…

Ime i podaci za kontakt predstavnika pravne osobe:….…

(V)      informacije o svrsi presretanja:

navedite sve potrebne informacije, uključujući opis predmeta, pravnu klasifikaciju kaznenog(ih) djela i primjenjive zakonske propise/kod, kako bi se obaviještenom tijelu omogućila procjena sljedećeg:

    bi li presretanje bilo dopušteno u sličnom domaćem predmetu i

može li se koristiti dobivenim materijalom u pravnom postupku;

    ako je presretanje već izvršeno, može li se taj materijal koristiti u pravnom postupku

 

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

…………………………………………………………………………………………….………..

Imajte na umu da se svaki prigovor na presretanje ili korištenje prethodno presretanim materijalom mora uložiti najkasnije 96 sati nakon primitka ove obavijesti.

 

(D)      POTPIS I DATUM

Potpis:

Datum:..................................................................................................................................................

Službeni pečat (ako postoji):

 

 

 

PRILOG X. (u vezi s člankom 10.)

-   sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji,

-   terorizam,

-   trgovanje ljudima,

-   spolno iskorištavanje djece i dječja pornografija,

-   nedopuštena trgovina opojnim drogama i psihotropnim tvarima,

-   nedopušteno trgovanje oružjem, streljivom i eksplozivima,

-   korupcija,

-   prijevara, uključujući prijevaru koja ugrožavaju financijske interese Europskih zajednica u smislu Konvencije od 26. srpnja 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica,

-   pranje prihoda stečenog kaznenim djelom,

-   krivotvorenje valute, uključujući euro,

-   računalni kriminalitet,

-   kaznena djela protiv okoliša, uključujući nedopuštenu trgovinu ugroženim životinjskim vrstama te ugroženim biljnim vrstama i sortama,

-   pogodovanje neovlaštenom ulasku i boravku,

-   ubojstvo, teška tjelesna ozljeda,

-   nedopuštena trgovina ljudskim organima i tkivom,

-   otmica, protupravno oduzimanje slobode i uzimanje talaca,

-   rasizam i ksenofobija,

-   organizirana ili oružana pljačka,

-   nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući starine i umjetnička djela,

-   varanje,

-   reketarenje i iznuda,

-   krivotvorenje i piratstvo proizvoda,

-   krivotvorenje administrativnih isprava i trgovanje istima,

-   krivotvorenje sredstava plaćanja,

-   nedopuštena trgovina hormonskim tvarima i drugim stimulansima rasta,

-   nedopuštena trgovina nuklearnim ili radioaktivnim materijalima,

-   trgovina ukradenim vozilima,

-   silovanje,

-   podmetanje požara,

-   kaznena djela iz nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda,

-   protupravno oduzimanje zrakoplova ili brodova,

-   sabotaža.

________________

 • [1] * Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.
 • [2]              SL L 196, 2.8.2003., str. 45.
 • [3]              SL L 350, 30.12.2008., str. 72.
 • [4]              SL L 239, 22.9.2000., str. 19.
 • [5]              SL L 197, 12.7.2000., str. 3.
 • [6]              SL L 162, 20.6.2002., str. 1.
 • [7] *             SL: Molimo, upisati datum: Tri godine od stupanja na snagu ove Direktive.
 • [8] *             SL: Molimo, upisati datum: Tri godine od stupanja na snagu ove Direktive.
 • [9] *             SL: Molimo, upisati datum: Tri godine od stupanja na snagu ove Direktive.
 • [10] *             SL: Molimo, upisati datum: Tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.
 • [11] *             SL: Molimo, upisati datum: Tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.
 • [12] *             SL: Molimo, upisati datum: Tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.
 • [13] *             SL: Molimo, upisati datum: Tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.
 • [14]              Ovaj dio ispunjava svako tijelo koje je primilo EIN. Ova obveza odnosi se na tijelo nadležno za priznavanje i izvršavanje EIN-a te, prema potrebi, na središnje tijelo ili tijelo koje je EIN proslijedilo nadležnom tijelu.
 • [15]           U daljnjoj prepisci s državom izdavateljicom trebalo bi se obratiti tijelu na koje se ovdje upućuje.

EXPLANATORY STATEMENT

Given the unsuitability of traditional judicial cooperation in the current European context, the step forward that the adoption of this Directive represents is undoubtedly a positive factor, which will clearly help to consolidate the construction of the European criminal area. It crystallises the tension in terms of progress with the transfer of sovereignty, in the name of security and protection of fundamental rights.

The challenge in terms of European criminal integration is therefore to ensure respect for and guarantee fundamental rights. It is significant that the preamble to the Charter of Fundamental Rights expressly refers to the area of ‘freedom, security and justice’, given its particularly sensitive nature in terms of fundamental rights and freedoms. There is no need to point out that this guarantee must be ‘real’ and not ‘formal’. The carefully thought out and considered development of the European criminal area therefore requires judicial control of respect for fundamental rights in the Union.

The importance of the European criminal area is now evident as a priority within European integration, given the gradual liberation of traditional cooperation mechanisms. Having promoted police and judicial cooperation as a measure compensating for the disappearance of internal borders, the European Union is now moving beyond this inter-state cooperation in order to gradually construct a homogenous criminal area.

This progress must be made based on the following principles: mutual recognition, coordination of investigations, and protection of fundamental rights in criminal cases, thereby complying with the measures defined by Article 82 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The complementary link between mutual recognition and harmonisation is thus reaffirmed, highlighting the fact that mutual recognition cannot be achieved without harmonisation.

There is no need to point out that one of the objectives of the European integration process is precisely to promote the free movement of persons, without failing to guarantee their safety, by creating an area of freedom, security and justice.

POSTUPAK

Naslov

Europski istražni nalog u kaznenim stvarima

Referentni dokumenti

09288/2010 – C7-0185/2010 – 2010/0817(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

7.9.2010

 

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Nuno Melo

27.9.2010

 

 

 

Razmatranje u odboru

30.11.2010

16.3.2011

12.1.2012

28.2.2012

 

26.3.2012

8.5.2012

5.12.2013

 

Datum usvajanja

5.12.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Ioan Enciu, Frank Engel, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Michael Cashman, Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Evelyne Gebhardt, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Salvador Sedó i Alabart, Janusz Wojciechowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

María Irigoyen Pérez

Datum podnošenja

20.12.2013